A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

236/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Goričan közötti autópálya határhídjának építéséről a Mura folyón 2004. december 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Zágrábban, 2007. május 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Goričan közötti autópálya határhídjának a Mura folyón 2004. december 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Zágrábban, 2007. május 17-én aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Goričan közötti autópálya határhídjának építéséről a Mura folyón 2004. december 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény módosításáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Goričan közötti autópálya határhídjának építéséről a Mura folyón 2004. december 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Mura-híd Egyezmény) végrehajtásával kapcsolatos tárgyalásokon felmerült szempontok alapján a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Mura-híd Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdés a) pontja a következő szöveggel egészül ki:

„A költségek egymás közötti megosztásánál a Szerződő Felek a kivitelezési munkák árát az általános forgalmi adó nélküli értékben oly módon számolják el, hogy függetlenül a teljesítés helyétől ezen költségek nettó 50%-át az egyik Szerződő Fél, nettó 50%-át a másik Szerződő Fél viseli, az adott államban érvényes adómérték alkalmazásával.”

2. Cikk

A Mura-híd Egyezmény 4. Cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„A híd előkészítésére és építésére a kiadott építési engedélyekkel, valamint a PIU irányelveivel és határozataival összhangban kerül sor, amiről a két Szerződő Fél illetékes szervei útján gondoskodik.”

3. Cikk

(1) A Mura-híd Egyezmény 4. Cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

„A híd megépítésére közösen kerül kiírásra a nyilvános, egyfordulós, nemzetközi versenytárgyalás. A versenytárgyalás kiírására és lebonyolítására vonatkozó eljárásrendet, amely az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelvén alapul, ezen Egyezmény 1. számú melléklete tartalmazza. A szerződéskötés a FIDIC (Federation International des Ingénieurs Conseils - Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) ajánlásával összhangban történik.”

(2) A 4. Cikk (5) bekezdése törlésre kerül.

4. Cikk

A Mura-híd Egyezmény 5. Cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az illetékes szerveik közreműködésével a tervezési, előkészítési és kivitelezési munkákat úgy végzik, hogy a híd építése 2008-ban befejeződhessen, kapcsolódva a már elkészült vagy építés alatt álló csatlakozó autópálya-szakaszokhoz és a határforgalom ellenőrzéséhez szükséges létesítményekhez.”

5. Cikk

A Mura-híd Egyezmény 6. Cikk (1) és (2) bekezdése a következőképpen módosul:

„(1) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az egyik Szerződő Fél államának területéről kivitt, illetve a másik Szerződő Fél államának vámterületére behozott, a híd megvalósításához szükséges anyagok és termékek mentesek a vámfizetési kötelezettség alól. A fel nem használt anyagokat, termékeket vissza kell szállítani azon Szerződő Fél államának területére, ahonnan azokat behozták.

(2) A híd megvalósításához szükséges gépek, járművek, berendezések és eszközök vám- és illeték-, valamint vámbiztosíték fizetési kötelezettség alól mentesek azzal a feltétellel, hogy azokat a küldő államba visszaszállítják.”

6. Cikk

(1) Ezen Egyezmény azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítették egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek.

(2) Ezen Egyezmény határozatlan időre szól, rendelkezéseit a Szerződő Felek az aláírás napjától számított 45. (negyvenötödik) naptól ideiglenesen alkalmazzák. Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt átvételének napjától számított 6 (hat) hónap elteltével hatályát veszti.

(3) Ezen Egyezmény a Szerződő Felek közös megegyezése alapján módosítható az addig elvégzett munkák költségeinek elszámolása mellett. A módosítás e Cikk (1) bekezdése szerint lép hatályba.

Készült Zágrábban, 2007. év május 17. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

1. számú melléklet

Eljárási szabályok

1. Cikk

Hatály

A jelen eljárási szabályok az „V/B. ÖSSZEURÓPAI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ LETENYE ÉS GORIČAN KÖZÖTTI AUTÓPÁLYA HATÁRHÍDJÁNAK ÉPÍTÉSE A MURA FOLYÓN” tárgyú szerződés (építési beruházásra irányuló szerződés) odaítélésének folyamatára vonatkoznak, a Horvát Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2004. december 16-án létrejött megállapodásban, illetve annak módosításában foglaltaknak megfelelően.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

A jelen eljárás céljaira az alábbi kifejezések értelmezése a következő:

Ajánlatkérők: a jelen eljárásban Ajánlatkérőnek minősül a Hrvatske Autoceste d.o.o., a továbbiakban: „HAC” és a Nemzeti Autópálya Zrt., a továbbiakban: „NA Zrt.” által alkotott szerződéskötő társulás vagy ezek jogutódai.

Építési beruházásra irányuló szerződés: olyan nyilvános szerződések, melyek tárgya az Ajánlatkérők által meghatározott követelményeknek megfelelő munkálatok kivitelezése vagy tervezése és kivitelezése együtt.

Ajánlattevő: bármely jogi személy vagy a letelepedése szerinti országban jogképességgel rendelkező más szervezet, amely ajánlatot nyújt be a jelen eljárási szabályoknak megfelelően. Ajánlattevőnek minősül harmadik országban bejegyzett székhellyel rendelkező gazdasági társaságok magyarországi vagy horvátországi leányvállalata is; személyek csoportja közösen nyújthat be ajánlatot, feltéve, hogy igazolják gazdasági társulásuk különleges jogi formáját (konzorcium).

Alvállalkozó: bármely jogi személy vagy a letelepedése szerinti országban jogképességgel rendelkező szervezet, amelynek az Ajánlattevő a szerződés bármely részét alvállalkozásba kívánja adni, és erre a tényre az ajánlatában - az alvállalkozó személyének vagy az általa ellátandó tevékenység megjelölésével - hivatkozik.

Európai Unió és az Európai Unió tagállamai: az Európai Gazdasági Térség és az Európai Gazdasági Térséget létrehozó Megállapodást aláíró államok.

Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat.

Írásos vagy írásban: szavakból vagy számokból álló, olvasható, reprodukálható, majd közölhető kifejezésmód. Magában foglalhat elektronikus eszközök használatával továbbított és tárolt információkat.

3. Cikk

Alapelvek

A szerződés odaítélése során (ideértve az adott szerződés megkötését is) az Ajánlatkérők az Ajánlattevőket egyformán és diszkrimináció-mentesen ítélik meg és átlátható eljárást folytatnak le.

A szerződés odaítélése során az Ajánlatkérők nemzeti elbánást biztosítanak az Európai Unióban vagy a Horvát Köztársaságban letelepedett Ajánlattevők, és az Európai Unióból vagy a Horvát Köztársaságból származó áruk részére. Az Európai Unión és a Horvát Köztársaságon kívül letelepedett Ajánlattevők vagy ilyen államból származó áruk részére az Ajánlatkérők nemzetközi kötelezettségvállalásaikkal összhangban biztosítanak nemzeti elbánást.

4. Cikk

Általános szabályok

Határidők számítása

A napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.

Egyéb rendelkezések

Ha a jelen eljárásrend valamely igazolás bemutatását írja elő, akkor az igazolás hiteles másolata is elfogadható, feltéve, hogy a hitelesítést a Horvát Köztársaságban vagy a Magyar Köztársaságban közjegyzői szolgáltatást nyújtó közjegyző végzi.

5. Cikk

Az eljárás megindítása

Az Ajánlati Felhívás közzététele

Az Ajánlatkérők az eljárás megindítására egy közösen elfogadott Ajánlati Felhívást tesznek közzé egyidejűleg a Horvát Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban (a horvátországi Közbeszerzési Értesítőben és egy horvátországi napilapban, továbbá két magyarországi napilapban).

Az Ajánlati Felhívás tartalma

Az Ajánlati Felhívás tartalmazza az Ajánlatkérők nevét, a szerződés tárgyát és a kiegészítő tájékoztatás megkérésének helyét (címet és faxszámot).

Az Ajánlati Felhívásban közölni kell, hogy az Ajánlattevő nem nyújthat be többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

Az Ajánlati Felhívásban jelezni kell, hogy a legalacsonyabb ár az értékelés kritériuma.

Az Ajánlati Felhívás tartalmazza az ajánlatok benyújtásának határidejét, és az ajánlatok benyújtásának helyét és azt a nyelvet (horvát és magyar), melyen az ajánlatot be kell nyújtani. Az Ajánlati Felhívás tartalmazza továbbá a pályázati eredményhirdetés és a szerződéskötés dátumát, valamint a munkálatok befejezésének határidejét.

Az ajánlatok benyújtásának határideje az Ajánlati Felhívás közzétételének dátumától számított 75 nap.

Az Ajánlati Felhívásban az Ajánlatkérők előírják a Pályázati Dokumentáció átvételének módját, végső dátumát és helyét, valamint a Pályázati Dokumentációért fizetendő összeg fizetési feltételeit.

Pályázati Dokumentáció

Az eljárásban való részvétel feltétele a Pályázati Dokumentáció megvásárlása. A Konzorcium mindegyik tagjának meg kell vásárolnia a saját példányát a Pályázati Dokumentációból. A Pályázati Dokumentációért fizetendő összeg: 4000 euró, illetve ezen összegnek a megfelelő pénznemben való ellenértéke, amit az Ajánlati Felhívásban meghatározott bankszámlára kell befizetni. A HAC és az NA a Pályázati Dokumentációból egyformán 10-10, horvát és magyar nyelven írt példányt bocsát rendelkezésre hivatalos székhelyén.

A Pályázati Dokumentáció átvételének helye: Hrvatske Autoceste d.o.o., Širolina 4, Zágráb, Horvát Köztársaság és Nemzeti Autópálya Zrt., 1036 Budapest, Lajos u. 80., Magyar Köztársaság.

A Pályázati Dokumentáció az Ajánlati Felhívás közzétételének napjától az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártát megelőző 20. napig vehető át, munkanapokon 09.00 és 15.00 óra között, egyidejűleg bemutatva a Pályázati Dokumentáció ellenértékének megfizetéséről szóló igazolást. A Pályázati Dokumentáció részei, illetve a horvát és magyar nyelvű változat esetleges eltérése esetén irányadó nyelv az alábbiakban kerül meghatározásra:

A dokumentáció részei Az irányadó nyelv
1. Kötet - Általános rész horvát
2. Kötet - Költségvetési kiírás magyar
3. Kötet - Tervdokumentáció magyar
4. Kötet - Műszaki előírások
(specifikáció)

magyar

AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS ALVÁLLALKOZÓI ALKALMASSÁGÁNAK IGAZOLÁSA

6. Cikk

Kizáró okok

Az eljárásból kizárásra kerül az Ajánlattevő (vagy Konzorcium), aki vagy akinek a szerződéses ár 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozója, illetve Konzorcium esetén a Konzorcium bármely tagja:

a) bankszámláját a megfelelő pénzintézet igazolása értelmében zárolták az utóbbi 30 (harminc) nap alatt 3 (három) napnál hosszabb időre, vagy az utóbbi 180 (egyszáznyolcvan) nap során 30 (harminc) napnál hosszabb időre;

b) aki csődeljárást vagy felszámolást jelentett be, aki bírósági eljárás hatálya alatt áll, akivel szemben a bíróság csődeljárást felszámolási vagy végelszámolási eljárást indított, aki csődegyezséget kötött a hitelezőivel, felfüggesztette üzleti-gazdasági tevékenységeit, vagy bármely, ezekkel azonos értelmű helyzetbe került a nemzeti törvények és rendelkezések értelmében folytatott hasonló eljárás következtében;

c) aki csődeljárás vagy kötelezően elrendelt felszámolás hatálya alatt áll, aki bírósági eljárás hatálya alatt áll, aki csődegyezséget kötött a hitelezőivel, vagy bármely, azonos értelmű helyzetbe került a nemzeti törvények és rendelkezések értelmében folytatott hasonló eljárás következtében;

d) akit szakmai tevékenységei körében elkövetett bármilyen bűncselekmény miatt jogerős bírósági ítélettel sújtottak az adott ország jogszabályai alapján, szakmai tevékenységei körében elkövetett bármilyen bűncselekmény miatt;

e) akit bűnösnek találtak súlyos, szakmai etikába ütköző és az Ajánlatkérők által bizonyítható cselekedet/viselkedés miatt;

f) aki nem teljesítette társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeit a letelepedése szerinti ország jogszabályainak megfelelően vagy az Ajánlatkérők országában;

g) aki nem teljesítette adó- vagy vámfizetési kötelezettségeit a letelepedése szerinti ország jogszabályainak megfelelően vagy az Ajánlatkérők országában;

h) aki a pályázati minősítési kritériumokkal kapcsolatban előírt információk adásakor hamis adatot ad, vagy aki nem adott meg ilyen információkat az utóbbi 5 év során lefolytatott közbeszerzési eljárások során;

i) aki az elmúlt 5 év során kiszabott hatályos jogerős bírósági ítélet értelmében törvény-, illetve jogszabálysértést követett el munkaszerződés megkötésével és bejelentésével, vagy külföldi munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatban.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása

Kizáró ok Igazolás
a) A 7. c) Cikkely által meghatározott dokumentációval kell igazolni.
b), c), d), e), i), h) Bírósági vagy hatósági igazolás, vagy - ezek hiányában - az Ajánlattevő által egy horvát vagy magyar közjegyző előtt 30 napnál nem régebbi nyilatkozat.
f), g) Az illetékes hatóság által kiadott igazolás.

Az Ajánlattevő nem adhat be további ajánlatot más Ajánlattevővel közösen a jelen eljárásban, és nem vehet részt ugyanebben az eljárásban más Ajánlattevő által a szerződéses ár 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozóként.

7. Cikk

Szakmai tevékenységek végzésére való alkalmasság

Az Ajánlattevőnek, a Konzorcium minden tagjának, valamint az Ajánlattevőnek a szerződéses ár 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozója tekintetében igazolnia kell, hogy szerepel a letelepedése szerinti országban létező valamelyik kereskedelmi vagy szakmai nyilvántartásban, ahol ez szükséges.

A fenti rendelkezést nem teljesítő Ajánlattevők kizárásra kerülnek az eljárásból.

A gazdasági és pénzügyi helyzet követelményei és igazolása

Az Ajánlattevőnek vagy a Konzorciumnak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (alvállalkozóiknak azonban nem):

a) Az utolsó 3 (három) év eredménykimutatásai vagy mérlege, vagy ezek részei, melyek igazolják, hogy az Ajánlattevő nem volt veszteséges.

b) Nyilatkozat az Ajánlattevő teljes üzleti forgalmáról/árbevételéről, amely az utóbbi 3 (három) év átlagát tekintve minimum egyenlő vagy több kell, hogy legyen, mint 25 000 000 euró.

c) Az Ajánlattevő nyilatkozata valamennyi pénzintézeteknél vezetett bankszámlájáról, amelyhez csatolni kell az érintett pénzintézet(ek) által az ajánlat benyújtására előírt határidőtől számított 30 napnál nem régebben kiadott igazolását arról, hogy mennyi ideje vezeti(k) az Ajánlattevő számláját/számláit, az Ajánlattevő pontosan teljesíti-e pénzügyi/fizetési kötelezettségeit, kellett-e zárolni az Ajánlattevő számláját a legutóbbi 360 naptári napon belül, és ha igen, mikor és mennyi időre. Ezen pont szerinti igazolást a szerződéses ár 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is be kell nyújtani.

A gazdasági és pénzügyi helyzet igazolására vonatkozó, fenti rendelkezéseket nem teljesítő Ajánlattevők kizárásra kerülnek az eljárásból.

A műszaki képesség és szakmai alkalmasság követelményei és igazolása

Az Ajánlattevőnek, a Konzorciumnak és az Ajánlattevőnek a szerződéses ár 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó vonatkozásában, az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:

a) Az utolsó 5 (öt) évben (fővállalkozóként) elvégzett munkák listája, csatolva a megbízó(k) által kiadott, a megfelelő teljesítést bizonyító igazolás(oka)t. Ezekben az igazolásokban fel kell tüntetni a munkák értékét, időpontját és helyét, továbbá, hogy a munkákat a szakmai előírásoknak megfelelően és helyesen végezték-e el.

b) A fent említett munkák közül legalább kettőnek minimum 50 méter fesztávolságú acél vagy öszvér híd építésének kell lennie.

c) A műszaki szakemberek vagy szervezeti egységek bemutatása, függetlenül attól, hogy közvetlenül az Ajánlattevőhöz tartoznak-e vagy sem, különös tekintettel a minőségellenőrzésért felelős személyekre.

d) Az Ajánlattevő és/vagy az Ajánlattevők vezetőinek iskolai végzettsége és szakmai minősítései, különös tekintettel a munkálatok irányításáért felelős személy(ek)re.

e) A szerződés teljesítéséhez az Ajánlattevő rendelkezésére álló eszközök, gépek és berendezések köréről szóló nyilatkozat.

f) A vezetői és műszaki állomány minimálisan megkövetelt létszáma:

Projektvezető: állami okleveles építőmérnök, aki sikeres szakmai vizsgát tett a Horvát Köztársaságban, vagy a Magyar Köztársaságban végzett felelős műszaki vezető, mindkét esetben minimálisan 10 éves szakmai tapasztalattal, 1 fő.

Helyszíni munkavezető: állami okleveles építőmérnök, minimálisan 5 éves szakmai tapasztalattal, 2 fő.

Minőségirányítási szakmérnök: állami okleveles építőmérnök, minimálisan 5 éves szakmai tapasztalattal, 1 fő.

Geodéta mérnök: bejegyzett geodéta szakmérnök, 1 fő.

Művezető: mélyépítési technikus, minimálisan 5 éves szakmai tapasztalattal, 3 fő.

A fent említett követelményeket nem teljesítő Ajánlattevőket ki kell zárni az eljárásból. Az ajánlatkérők kiértékelik, hogy az Ajánlattevők, valamint a közbeszerzési érték 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozók által bemutatott igazolások mennyiben felelnek meg a műszaki képességekkel és szakmai minősítésekkel kapcsolatban megkövetelt kritériumoknak.

8. Cikk

Kiegészítő információk

A megfelelő ajánlat benyújtása érdekében az Ajánlattevő az Ajánlati Felhívásban megjelölt Ajánlatkérőktől horvát és magyar nyelven írásban további kiegészítő (értelmezést segítő) információkat kérhet levélben vagy faxon az Ajánlati Felhívással és a Pályázati Dokumentációval kapcsolatban, legkésőbb az ajánlati beadási határidő előtti 20 napig.

A kiegészítő információkat, a Pályázati Dokumentációt megvásároló, a közbeszerzési eljárásban részt vevő összes Ajánlattevő megkapja, legkésőbb az ajánlati beadási határidő előtt 10 nappal.

A HAC a magyar féllel teljes egyetértésben megfogalmazott válaszokat horvát és magyar nyelven adja meg írásban. A válaszokat az összes Ajánlattevő postai kézbesítéssel vagy faxon kapja meg. Ha az Ajánlatkérők nem képesek a válasz(ok) megadására a fent említett határidőn belül, akkor e tényről írásban értesítik az Ajánlattevőket és meghosszabbítják az ajánlatok benyújtásának határidejét úgy, hogy az Ajánlattevőknek a válaszok kézhezvételétől számított legalább 10 napjuk legyen a pályázatok benyújtásának határidejéig.

9. Cikk

Az ajánlat elkészítése

Az Ajánlattevőknek az ajánlatukat az Ajánlati Felhívásban és a Pályázati Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteniük. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Pályázati Dokumentáció feltételeinek való megfelelésről, a szerződés teljesítéséről és a megajánlott szerződéses ár elégséges voltáról.

A kizáró okok tekintetében az Ajánlattevőknek a 6. Cikkben foglaltak szerint kell eljárniuk. Továbbá, az Ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi helyzetüket, műszaki képességeiket és szakmai minősítésüket, és az ajánlathoz csatolniuk kell a vonatkozó igazolásokat.

Az Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell adnia a munkákra vonatkozó egyösszegű (átalány) szerződéses árat euróban, továbbá a beárazott költségvetési kiírást az egységárak feltüntetésével.

Az Ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlatban:

a) a munkának azt a részét, amelyet alvállalkozásba kíván adni, a bevonni szándékozott személyek vagy szervezetek megnevezése nélkül,

b) a szerződéses ár 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozókat, valamint a munkák alvállalkozóval elvégeztetni kívánt részét és az alvállalkozásba adni kívánt munkarész százalékos mértékét a szerződéses árhoz képest.

A Vállalkozó nem jogosult a szerződéses ár 50%-át meghaladó munkarészt alvállalkozásba adni, ugyanakkor egy Alvállalkozónak a szerződéses ár legfeljebb 30%-ának megfelelő munkát szabad alvállalkozásba adni.

Az ajánlatokat írásban, lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyújtani az Ajánlati Felhívásban megjelölt címre, az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejárta előtt. A pályázatoknak 60 napig kell érvényesnek lenniük.

10. Cikk

Ajánlati biztosíték

Az Ajánlatkérők az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötik, amit az Ajánlattevőknek ajánlatuk beadásával egyidejűleg vagy az Ajánlatkérők által az Ajánlati Felhívásban meghatározott határidőig kell átadniuk, az ott megjelölt összegben.

Az ajánlati biztosíték feltétel nélküli, látraszóló bankgarancia, melynek összege 500 000 euró, illetve ezen összegnek a megfelelő pénznemben való ellenértéke.

Az ajánlati biztosítékot két különálló dokumentumban kell megadni, az elsőben a HAC-ot megjelölve kedvezményezettként 250 000 euró, illetve ezen összegnek a megfelelő pénznemben való ellenértékének erejéig, míg a másikban az NA-t megjelölve kedvezményezettként 250 000 euró, illetve ezen összegnek a megfelelő pénznemben való ellenértékének erejéig.

Ha az Ajánlattevő az ajánlatát annak érvényességi időszaka alatt visszavonja, vagy a szerződést saját hibájából nem köti meg, akkor az Ajánlatkérők érvényesíthetik az ajánlati biztosítékhoz (bánatpénzhez) való jogukat.

Az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlati Felhívás visszavonásától, vagy a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításától, illetve a szerződés odaítélésétől számított 10 napon belül kell visszafizetni az Ajánlattevők részére.

11. Cikk

Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatokat tartalmazó dokumentumok felnyitására az ajánlatok benyújtására előírt határidő lejártakor kerül sor a HAC székhelyén.

Az ajánlatok felbontásának folyamata horvát nyelven zajlik, egyidejű magyar nyelvű fordítással.

Az ajánlatok felbontásán az Ajánlatkérők, az Ajánlattevők és az általuk felhatalmazott személyek, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyek, illetve szervezetek képviselői vehetnek részt.

Az egyes ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve és címe (telephely, lakóhely), valamint a megajánlott ár.

12. Cikk

Az ajánlatok kiértékelése

Az Ajánlatkérők a pályázatok felbontásától számított 30 (harminc) napon belül kiértékelik az ajánlatokat. Az értékelés során az Ajánlatkérők ellenőrzik, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az Ajánlati Felhívásban, a Pályázati Dokumentációban és a vonatkozó törvényekben meghatározott feltételeknek. Az Ajánlatkérők megállapítják, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy ki kell-e zárni bármelyik Ajánlattevőt az eljárásból.

Az Ajánlatkérők akkor értékelik az ajánlatokat, ha legalább két ajánlat érkezik. A szerződés odaítélésének alapja a legalacsonyabb ár. A szerződés akkor ítélhető oda, ha legalább egy ajánlat érvényes. Az Ajánlatkérők jogosultak elutasítani az összes ajánlatot, ha a legalacsonyabb árajánlat magasabb a munkákra előirányzott összegnél.

Az Ajánlatkérők minden Ajánlattevőnek lehetővé teszik - azonos feltételek mellett és szükség esetén egynél több alkalommal is -, hogy utólagosan benyújtsanak a kizáró okokkal és az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolásokat és nyilatkozatokat, valamint további, az Ajánlati Felhívásban és a Pályázati Dokumentációban előírt más igazolást vagy nyilatkozatot, kiegészítő információkat szolgáltassanak, vagy pótolják az ajánlattétel során elkövetett formai hiányosságokat. Az ilyen kiegészítő információk azonban nem eredményezhetik az ajánlat, vagy az ajánlat lényeges, értékelésre kerülő elemeinek a megváltoztatását. Az Ajánlatkérők egyidejűleg tájékoztatják az összes Ajánlattevőt közvetlenül és írásban a hiányosság és a kiegészítő információk beadására meghatározott határidőről, amit a kiegészítő információkat bekérő dokumentumban közölnek.

Az ajánlatok kiértékelése során az Ajánlatkérők írásban - és a többi Ajánlattevő egyidejű tájékoztatása mellett - kérhetnek további információkat az Ajánlati Felhívásban és a Pályázati Dokumentációban előírt, illetve közölt kizárási okokkal vagy alkalmassági feltételekkel kapcsolatos, nem egyértelmű nyilatkozatok, kijelentések vagy igazolások tartalmi tisztázása érdekében. Mindez azonban nem eredményezheti az ajánlatok tartalmi megváltoztatását.

Ha egy adott szerződéssel kapcsolatban megajánlott ár irreálisan alacsonynak tűnik az alapjául szolgáló árukhoz képest, akkor az Ajánlatkérők - az ilyen ajánlatok elutasítása előtt - írásban kérnek be további részleteket a lényegesnek ítélt és az ajánlatot alkotó elemekről. E részletek különösen az alábbiakkal lehetnek kapcsolatban:

a) az építési módszer gazdaságossága;

b) a választott műszaki megoldások és/vagy bármely, kivételesen kedvező feltétel, ami az Ajánlattevő részére rendelkezésre áll a munkálatok elvégzéséhez;

c) az Ajánlattevő által megajánlott munka eredetisége;

d) a munkálatok helyszínén hatályos munkavédelmi és munkavégzési feltételek és rendelkezések betartása;

e) annak lehetősége, hogy az Ajánlattevő állami támogatásban részesül.

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel folytatott megbeszélés során, az ott bemutatott bizonyítékok figyelembevételével győződik meg az alkotóelemek tényszerűségéről.

Ha az Ajánlatkérők azt állapítják meg, hogy a megajánlott ár azért irreálisan alacsony, mert az Ajánlattevő állami támogatásban részesül, akkor az ajánlat ezen az alapon elutasítható, de csak az Ajánlattevővel folytatott megbeszélést követően, és amennyiben Ajánlattevő nem képes bizonyítani - az Ajánlatkérők által meghatározott ésszerű határidőn belül - hogy a kérdéses támogatásban jogszerűen részesült.

Az ajánlat érvénytelen, ha:

a) az Ajánlati Felhívásban az ajánlatok beadására meghatározott határidő lejárta után nyújtják be,

b) az Ajánlattevő egyáltalán nem nyújtott be ajánlati biztosítékot, vagy nem az előírt feltételeknek megfelelően nyújtotta azt be,

c) az Ajánlattevőt vagy Alvállalkozóját kizárták a közbeszerzési eljárásból (6. Cikk),

d) az Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez megkövetelt alkalmassági feltételeknek (7. Cikk),

e) az Ajánlattevő nem felel meg az Ajánlati Felhívásban, a Pályázati Dokumentációban és a vonatkozó törvényekben előírt bármely más feltételnek,

f) a megajánlott szerződéses ár irreálisan alacsony és az Ajánlatkérők nem fogadják el az Ajánlattevő által adott magyarázatot, mivel az nem kellően alátámasztott és ellentmond a gazdasági ésszerűségnek.

13. Cikk

Tájékoztatás az ajánlatok értékeléséről. Az eredmény bejelentése

Az Ajánlattevők meghívást kapnak az eljárás eredményének kihirdetésére. Az Ajánlatkérők írásos összefoglalást készítenek az ajánlatok kiértékeléséről, beleértve az Ajánlattevők nevét, telephelyük címét, a megajánlott árat, a kizárási okokat vagy azon okokat, melyek alapján az Ajánlattevő alkalmatlannak minősült a szerződés megvalósítására (amennyiben bármelyik ajánlatot érvénytelennek kell nyilvánítani).

14. Cikk

Szerződéskötés

A szerződést annak az Ajánlattevőnek kell odaítélni, akinek az árajánlata az Ajánlati Felhívásban és a Pályázati Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel és a legalacsonyabb árat tartalmazza. A szerződés végleges szövege a Pályázati Dokumentáció része.

Jogai védelme érdekében az Ajánlattevő jogosult ellenvetést benyújtani az Ajánlatkérőkhöz, a legjobbnak ítélt pályázat kiválasztásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül. Az Ajánlatkérők további három napon belül bírálják el az ilyen ellenvetést.

A szerződés megkötésére a legjobbnak ítélt pályázat kiválasztásáról szóló határozat kézbesítésének napját követő 10. napon kerül sor.”

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-a, valamint a (3) bekezdés az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti. * 

(3) * 

(4) Az Egyezmény hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(3) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külügyminiszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a külügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére