A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

302/2007. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, Lendván, 2007. október hó 17. napján aláírt Közigazgatási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

Közigazgatási Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendelete 23. cikkében foglaltak hatékony végrehajtása érdekében egy harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról a jelen Közigazgatási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik.

1. cikk

(1) A Szerződő Felek a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) alkalmazott fogalmakat használják, azok ott rögzített jelentése szerint.

(2) Jelen Megállapodást a Rendelettel és a Bizottság 2003. szeptember 2-i, 1560/2003/EK rendeletével összhangban kell alkalmazni (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet).

2. cikk

(1) Jelen Megállapodás alkalmazása során a Szerződő Felek illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatóságok)

a) a Magyar Köztársaságban:

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel: +36 (1) 463-4872

Fax: +36 (1) 463-4875

(a továbbiakban: BÁH);

b) a Szlovén Köztársaságban:

Belügyminisztérium

Közigazgatási Ügyek Igazgatósága

Menekültügyi Részleg

Cesta v Gorice 15.

1501 Ljubljana

Tel:+386 (1) 200-8440

Fax:+386 (1) 256-3050

(a továbbiakban: Menekültügyi Részleg).

(2) Az illetékes hatóságok kölcsönösen tájékoztatják egymást az együttműködéshez szükséges adatokról és azok változásairól.

3. cikk

(1) A magyar Szerződő Fél részéről a BÁH (Menekültügyi Igazgatóság, Dublini Koordinációs Osztály) folytatja le a dublini eljárást.

(2) A szlovén Szerződő Fél részéről a Menekültügyi Részleg folytatja le a dublini eljárást.

(3) Az illetékes hatóságok együttműködésük során az angol nyelvet használják.

4. cikk

(1) Amennyiben a megkeresés a Rendelet 9. cikkén alapul, az illetékes hatóságok az átvételre vonatkozó megkeresésekre a megkeresés kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül válaszolnak.

(2) Amennyiben a visszavétel iránti megkeresés az Eurodac rendszerből származó adatokon alapul, az illetékes hatóságok lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb 10 (tíz) naptári napon belül adnak választ.

5. cikk

A Rendelet 21. cikk (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott információkra vonatkozó megkeresésre az illetékes hatóságok a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül válaszolnak.

6. cikk

A Rendelet 17. cikk (2) bekezdésében foglalt sürgősségi eljárást igénylő megkeresések teljesítése érdekében az illetékes hatóságok kapcsolattartó személyt jelölnek ki.

7. cikk

A DubliNet tartósan fennálló műszaki problémái esetén az illetékes hatóságok átmenetileg más olyan adatátviteli berendezést is alkalmazhatnak, amely biztosítja a kérelmek gyorsabb feldolgozását. Ebben az esetben elsősorban telefax útján tartják a kapcsolatot.

8. cikk

Amennyiben az illetékes hatóságok azzal az indokolással kívánják elhárítani felelősségüket, hogy a menedékjogi kérelem elbírálásáért egy másik tagállam felelős, úgy ezt csak olyan közvetlen és közvetett bizonyítékok haladéktalan bemutatásával tehetik meg, amelyek egy másik tagállam felelősségét egyértelműen alátámasztják.

9. cikk

(1) Valamely Szerződő Fél felelősségének elismerését követően az átadást kezdeményező hatóságok minden esetben 2 (két) munkanappal az átadást megelőzően értesítik az átvételért felelős hatóságot az átadás várható helyszínéről és időpontjáról. A kérelmező átvételekor a megkereső hatóság köteles átadni a kérelmezőt átvevő hatóságnak a menedékkérő úti okmányát, vagy ennek hiányában a Végrehajtási Rendelet vonatkozó melléklete szerinti laissez-passer-t.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a felelős hatóság megtagadhatja a kérelmező átvételét.

(3) Amennyiben az átvételért felelős hatóság a Rendeletben és a jelen Megállapodásban rögzített, átadás-átvételre vonatkozó határidőket elmulasztotta, és ennek eredményeképpen a megkereső hatóság a felelősség elismerését vélelmezi, a kérelmezőt - a megfelelő intézkedések keretében - át kell szállítani.

(4) A Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak más tagállamokba irányuló olyan átszállítások végrehajtásában, amelyek a Szerződő Felek repülőtereinek nemzetközi tranzitzónáján keresztül bonyolódnak.

(5) A (4) bekezdés szerinti segítségnyújtás különösen más érintett hatóságoknak a Szerződő Felek repülőterein keresztül tervezett átszállításokról való értesítését foglalja magában.

10. cikk

Ha egy végrehajtott átszállítás után a kérelmező személyes dokumentumai vagy tárgyai a Szerződő Félnél lelhetőek fel, az illetékes hatóság a kérelmező írásbeli kérelmére haladéktalanul intézkedik azoknak a másik Szerződő Fél illetékes hatósága részére történő megküldése iránt.

11. cikk

(1) Az átadásra a Szerződő Felek közös államhatárán, főszabályként a Dolga vas (Hosszúfalu) - Rédics nemzetközi közúti határátkelőhelyen kerül sor.

(2) Indokolt esetben az illetékes hatóságok - eseti jelleggel - bármely Szerződő Fél nemzetközi repülőtere vagy más nemzetközi közúti határátkelőhely használatában is megállapodhatnak.

12. cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések tisztázására - ideértve olyan kérdéseket, amelyek a Rendeletből, a Végrehajtási Rendeletből, a Tanács 2725/2000/EK rendeletéből, illetve a Tanács 407/2002/EK rendeletéből fakadnak - munkacsoportot kell felállítani. A munkacsoport a Szerződő Felek illetékes hatóságai és a Megállapodás végrehajtásában közreműködő egyéb hatóságok által kijelölt képviselőkből áll.

13. cikk

(1) Jelen Megállapodás az azt követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásoknak.

(2) Jelen Megállapodás hatálybalépését követően a szlovén Szerződő Fél - a Rendelet 23. cikk (2) bekezdésével összhangban - tájékoztatja a Bizottságot a Megállapodás másolatának egyidejű megküldésével.

(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek bármikor módosíthatják. Ezt írásban, diplomáciai úton kezdeményezik.

(4) Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 3. (harmadik) hónap első napján hatályát veszti.

Készült Lendván, 2007. október hó 17. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar, szlovén és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Szlovén Köztársaság
Kormánya részéről”

Administrative Arrangement on cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Slovenia with the purpose of implementing the Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as the Contracting Parties), in the interest of efficient implementation of the provisions of Article 23 of the Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003, hereby conclude, in order to define the conditions and rules of the procedure to determine the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, this Administrative Arrangement (hereinafter referred to as the Arrangement):

Article 1

(1) The Contracting Parties shall use the terms that are used and defined in the Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 (hereinafter referred to as the Regulation).

(2) This Arrangement shall be applied pursuant to the Regulation and the Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 (hereinafter referred to as the Implementing Regulation).

Article 2

(1) The responsible authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as responsible authorities) in implementing this Arrangement shall be:

a) in the Republic of Hungary:

Ministry of Justice and Law Enforcement

Office of Immigration and Nationality

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel: +36 1 463 48 72

Fax: +36 1 463 48 75

(hereinafter referred to as MoJLE OIN)

b) in the Republic of Slovenia:

Ministry of the Interior

Internal Administrative Affairs Directorate

Asylum Section

Cesta v Gorice 15

1501 Ljubljana

Tel: +386 1 200 84 40

Fax: +386 1 256 30 50

(hereinafter referred to as Asylum Section).

(2) The responsible authorities shall keep each other mutually informed on all details and changes thereof.

Article 3

(1) As regards the Hungarian Contracting Party, the Dublin procedure shall be conducted by the MoJLE OIN (Directorate of Asylum Affairs, Dublin Coordination Unit).

(2) As regards the Slovenian Contracting Party, the Dublin procedure shall be conducted by the Asylum Section.

(3) The language of communication between the responsible authorities shall be English.

Article 4

(1) If a request is based on Article 9 of the Regulation, the time limit for the responsible authorities to respond to requests for taking charge shall be 30 (thirty) calendar days following the receipt of the request.

(2) If a request for taking back is based on data from the Eurodac system, the responsible authorities shall respond immediately if possible but at the latest within 10 (ten) calendar days.

Article 5

When a request is related to information referred to in Article 21(2) and (3) of the Regulation, the responsible authorities shall respond within 30 (thirty) calendar days following its receipt.

Article 6

In the interest of responding to urgent requests under Article 17(2) of the Regulation, the responsible authorities shall appoint a contact person.

Article 7

In the event of persistent technical problems of DubliNet, the responsible authorities may temporarily use other means of data transmission providing quicker processing of requests. In this event, they shall communicate primarily via facsimile.

Article 8

If the responsible authorities wish to refuse their responsibility on the grounds that another Member State is responsible for examining an asylum application, they can do so only by submitting, without delay, direct and indirect evidence establishing unambiguously the responsibility of another Member State.

Article 9

(1) After the acknowledgement of responsibility by one Contracting Party, the authorities initiating the transfer shall always inform the responsible authority 2 (two) working days prior to the transfer on the expected venue and date of transfer. Upon transferring the applicant, the requesting authority shall hand over the travel document of the applicant or, in its absence, the Laissez-Passer in compliance with the relevant Annex of the Implementing Regulation to the authority transferring the applicant.

(2) If the requesting authority fails to comply with the obligations referred to in paragraph 1, the responsible authority of the Contracting Party may refuse to hand over the applicant.

(3) Failure to act within the deadlines concerning take charge or take back requests laid down in the Regulation and this Arrangement, as a consequence of which the requesting authority presumes that responsibility has been acknowledged, the applicant shall be transferred, including the provisions for proper arrangements for arrival.

(4) The Contracting Parties shall assist each other in carrying out transfers to other Member States which shall take place in international transit areas of the airports of the Contracting Parties.

(5) The assistance referred to in paragraph 4 shall mainly consist of informing other competent authorities on the envisaged transfers at the airports of the Contracting Parties.

Article 10

If after a successful transfer, documents or personal belongings of an applicant are found, the responsible authority of the Contracting Party shall be obliged to forward them without delay and upon written approval by the applicant to the responsible authority of the other Contracting Party.

Article 11

(1) Transfers shall be carried out at the common state border of the Contracting Parties. In principle, they shall be carried out at the international road border crossing point Dolga vas (Hosszúfalu) - Rédics.

(2) In well-grounded cases, the responsible authorities may agree that the transfer shall be carried out at the international airports of both countries or another international road border crossing point as approved by the responsible authorities on a case by case basis.

Article 12

A working group shall be set up to clarify any practical questions related to the implementation of this Arrangement, including issues arising from the Regulation, the Implementing Regulation, Council Regulation (EC) No 2725/2000 and Council Regulation (EC) No 407/2002. The working group shall consist of representatives designated by the Contracting Parties and the authorities involved in implementing this Arrangement.

Article 13

(1) This Arrangement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date when the Contracting Parties have notified each other on the completion of the internal legal procedures required for its entry into force.

(2) After the entry into force of this Arrangement the Slovenian Contracting Party shall, in compliance with Article 23(2) of the Regulation, notify the Commission by submitting a copy of the Arrangement.

(3) This Arrangement may be amended by the Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through diplomatic channels.

(4) This Arrangement is concluded for an indefinite period. Either Contracting Party may at any time terminate it in writing through diplomatic channels. The Arrangement shall cease to have effect on the first day of the 3rd (third) month following the date of receipt of the notification of termination.

Done at Lendava, on 17 October 2007 in two original copies, each in Hungarian, Slovenian and English language, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

For the Republic
of Hungary
For the Republic
of Slovenia”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére