A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (1) bekezdésének 7., 24., 26-27. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) *  E rendelet alkalmazási köre kiterjed

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia,

b) a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,

c) * 

kötelező átvételének szabályaira, a KÁT termelő által a Befogadónak történő értékesítés átvételi áraira, továbbá ezen árak alkalmazási feltételeinek megállapítására.

(1a) *  A rendelet alkalmazási köre kiterjed továbbá a kötelező átvételi rendszerben értékesített, kapcsoltan termelt villamos energia elszámolására, ellenőrzésére, valamint a jogosulatlan értékesítés esetében történő visszatérítésre.

(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti termelésből származó villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha

a) *  az erőműnek az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 56/2002. GKM rendelet) szerinti kötelező átvételhez való jogosultságát e rendelet hatálybalépését megelőzően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) végleges határozatban megállapította, vagy

b) kizárólag megújuló energiaforrásból, vagy hulladékból nyert energiával, vagy mindkettő felhasználásával termelték, vagy

c) *  biomassza, biogáz vagy hulladékból nyert energia továbbá megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban történő felhasználása (a továbbiakban: vegyes tüzelés) történik, akkor a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás felhasználásának aránya sem havonta, sem az adott naptári évben nem haladja meg a 70%-ot.

(4) * 

(5) *  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 7. §-ának (2) bekezdése és a VET felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabály szerinti pályázat alapján létesített szélerőműben vagy szélerőműparkban (a továbbiakban együtt: szélerőmű) termelt villamos energia termelője a pályázat eredményének megfelelő feltételek szerint (különösen: időtartam, mennyiség, átvételi ár stb.) jogosult a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítésre.

(6) *  A 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelemre e rendelet szerinti kötelező átvételi jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelem:

a) jogutódláson alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére,

b) erőműegység megvásárlásán alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére, vagy

c) a kötelező átvételi jogosultság megállapítása során figyelembe vett egyéb állami támogatás mértékének megváltozása miatti módosításra,

d) * 

irányul.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) *  Befogadó: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia elsődleges vásárlója, aki - a VET 10. §-ának (4) bekezdés alapján - egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse;

b) *  átvételi bázisár: az e rendelet 1. számú mellékletében megállapított, az egyes években alkalmazandó kötelező átvételi árak kiszámításának alapjául szolgáló ár;

c) elnyújtott mélyvölgy időszak: a mélyvölgy időszak kezdetét két órával megelőző időpont és a mélyvölgy időszak záró időpontja közötti időszak;

d) * 

e) *  KÁT termelő: a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelője;

f) éves termelési időszak: naptári év (naptári év közben történő üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem kezdete és az adott naptári év december 31. közötti időszak);

g) hulladékhasznosító erőműegység: települési, kommunális vagy ipari hulladékot villamosenergia-termelésre felhasználó erőműegység;

h) kereskedelmi üzem: az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után értékesítésre termel villamos energiát;

i) kiadott hő: a VET 3. §-ának 23. pontja szerinti hasznos hő;

j) kiadott villamos energia: a termelt villamos energiának az erőműegység technológiai célú fogyasztásával, azaz az energiaátalakítási folyamat fenntartásához szükséges fogyasztással csökkentett része;

k) * 

l) mélyvölgy időszak: az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott zónaidőszak;

m) *  Minősített KÁT termelő: a 3 MW-ot meghaladó telephelyi névleges villamos teljesítőképességű erőműegységgel rendelkező KÁT termelő (az adott telephely vonatkozásában), aki az átviteli rendszerirányítóval elnyújtott mélyvölgy időszakra vonatkozó - az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatának megfelelő - szerződést köt;

n) *  önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a saját termelésből vagy a hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az erőműegységet tulajdonló gazdasági társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő minden egyéb célú villamosenergia-fogyasztását is (ha az erőműegységben termelt villamos energiát csak részben értékesítik a kötelező átvételi rendszerben, akkor az önfogyasztást az értékesített mennyiségek arányában, ha a telephelyen több erőműegység üzemel, akkor az önfogyasztást az erőműegységek tényleges technológiai célú felhasználását is figyelembe véve kell megosztani);

o) *  szabályozási pótdíj: a napi menetrend hiánya vagy a napi menetrendtől való eltérés esetén a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő által a Befogadó számára fizetendő díj;

p) tárgyév: a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítés árai érvényességének éves időszaka minden év január l-jétől december 31-ig;

q) *  telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában vagy alapszabályában, továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, valamint minden olyan, a kérelmező által meghatározott ingatlan, amely alkalmas a villamosenergia-termelési tevékenység végzésére.

r) * 

s) *  Menetrend-csoport Képviselő: a KÁT termelők által összevont menetrendadás céljából kijelölt - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti - gazdálkodó szervezet;

t) *  szabályozási bónusz: a napi menetrend vagy a napon belüli menetrend e rendeletben meghatározott pontossága esetén a Befogadó által a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő részére fizetendő díj;

u) *  villamosenergia-termelés megkezdése: az erőműegység közcélú hálózattal történő első párhuzamos kapcsolásának időpontja, melyet az illetékes hálózati engedélyes jegyzőkönyvvel igazol.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

A villamos energia kötelező átvételének általános szabályai

3. § (1) *  A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát, a határozatban megjelölt átvételi időtartam alatt, a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos árképzési szabályok szerint a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni.

(1a) *  A KÁT termelők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak az alábbi feltételek szerint:

a) A KÁT termelők összevont menetrendadási csoport alakítása esetén kötelesek egy Menetrend-csoport Képviselőt kijelölni. A Menetrend-csoport Képviselő több összevont menetrendadási csoportot is képviselhet, azonban a KÁT termelő - menetrendje tekintetében - kizárólag egy csoport tagja lehet azzal, hogy az e rendelet és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti KÁT termelők közösen is alakíthatnak csoportot.

b) A Menetrend-csoport Képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai kötelesek a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni a Befogadóval, melynek a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmaznia kell a közvetítés lehetőségét.

c) A Menetrend-csoport Képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai kötelesek egymással az összevont menetrendadással összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről külön megállapodást kötni.

d) A Menetrend-csoport Képviselő a 7. § (4) és (7a) bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként köteles megadni, azonban a Befogadó és a Menetrend-csoport Képviselő között a 7. § (4)-(7e) bekezdése szerinti szabályozási pótdíjat és szabályozási bónuszt az összevont menetrend alapján kell elszámolni. A Menetrend-csoport Képviselő és a csoporttagok kötelesek a Menetrend-csoport Képviselő által a Befogadó részére megfizetett szabályozási pótdíj és a Befogadó által a Menetrend-csoport Képviselő részére megfizetett szabályozási bónusz szétosztásáról a c) pont szerinti megállapodásban rendelkezni.

e) Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek.

f) Ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.

(2) *  A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak számításának alapját képező bázisárakat az 1. számú melléklet, az árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. számú, az áralkalmazási feltételeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) *  Az 1. számú mellékletben meghatározott bázisárak alapján a Hivatal minden évben elvégzi az 5. számú mellékletben meghatározott számítást, és a honlapján a tárgyév január hónapjának 10. munkanapjáig közzéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi árakat és azok időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát.

(4) * 

(5) Az árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(6) *  A Minősített KÁT termelő által elnyújtott mélyvölgy időszakban értékesített villamos energia ára megegyezik:

a) az erőműegység névleges villamos teljesítőképességével két órára számított mennyiségig a völgyidőszakra megállapított árral,

b) az a) pontban meghatározott mennyiség feletti részre vonatkozóan a mélyvölgy időszakra megállapított árral.

(7) A (6) bekezdés szerinti számítást naptári naponként kell elvégezni.

(8) *  Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a Befogadó által átvett, a (10)-(14) bekezdése szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

(9) * 

(10) *  Az e rendelet szerint elszámolható (elszámolási) villamosenergia-mennyiség az erőműegységnek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási mérési időegységenként mért, előjelhelyesen összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

(10a) *  A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek - e rendeletben meghatározott - napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző energiaforrásokból történik, az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni.

(11) * 

(12) *  Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti képletnek is tartalmaznia kell.

(12a) * 

(13) *  A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a Befogadó és az erőműegység üzemeltetője a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

(14) *  E rendelet szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással bármilyen módon műszakilag összekapcsolt (kivéve a villamos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és egyéb villamos berendezéseket) főberendezés esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.

(15) *  Az e rendelet alapján átvett villamos energia mennyiségéről, árairól és egyéb jellemzőiről a Befogadó a 8. számú mellékletben, a KÁT termelő a 9. számú mellékletben meghatározott tartalmú adatokat köteles havonta, a tárgyhónapot követő naptári hónap 15-ig megküldeni a Hivatal számára a Hivatal honlapján közzétett űrlap kitöltése útján. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén a Hivatal a VET 96. §-a szerint jár el.

(16) *  Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a felek közötti szerződés megkötése során a VET 5. § (3) bekezdés szerinti költségek számításának keretében a villamos energia áraként az e rendelet szerinti átvételi árakat kell figyelembe venni.

(17) *  Az átviteli rendszerirányító által a (16) bekezdésben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt, villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia külön jogszabályban szabályozott átvétele rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni.

(18) *  A (16) bekezdésben hivatkozott villamosenergia-termelésre vonatkozó adatokat az erőműegység köteles ellenőrizhető módon kimutatni és nyilvántartani, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

(19) *  Ha a (10) bekezdés szerinti mérés nem hitelesített mérőberendezéssel történik, akkor a kötelező átvételben értékesített villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni.

II. Fejezet

A VILLAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELÉNEK EGYES ESETEI

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvétele

4. § (1) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet 1. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségére vagy a kötelező átvétel időtartamára vonatkozóan a Hivatal e rendelet hatálybalépését megelőzően határozatot hozott (az 5 MW-nál nagyobb vízerőművek kivételével) vagy a termelő a határozatra vonatkozó hiánytalan kérelmét e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtotta.

(2) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai - az (1) bekezdés szerinti eltéréssel - az e rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha

a) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, és

b) az erőműegység 20 MW-nál, vagy vízerőmű esetén 5 MW-nál nem nagyobb névleges teljesítőképességű.

(3) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai - az (1) bekezdés szerinti eltéréssel - az e rendelet 1. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha

a) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, és

b) az erőműegység névleges teljesítőképessége 20 MW-nál nagyobb, de nem haladja meg az 50 MW-ot.

(4) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai - az (1) bekezdés szerinti eltéréssel - az e rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a villamos energia termelése 50 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű erőműegységben, vagy 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű vízerőműben történik.

(5) *  A hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet 1. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a hulladékhasznosító erőműegység nem rendelkezik a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti hulladékhasznosítási szolgáltatásra vonatkozó megrendeléssel, és

a) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését megelőzően került kiadásra, továbbá a belföldön keletkezett és begyűjtött, veszélyesnek nem minősülő hulladék

aa) megfelel a külön jogszabályban meghatározott hulladékgyűjtési és hulladékválogatási feltételeknek,

ab) nem tartozik az Európai Hulladék Katalógus (EWC) 05-15 főcsoportjainak valamelyikébe.

b) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, továbbá a belföldön keletkezett és begyűjtött, veszélyesnek nem minősülő hulladék

ba) megfelel a külön jogszabályban meghatározott hulladékgyűjtési és hulladékválogatási feltételeknek, és

bb) nem tartozik az Európai Hulladék Katalógus (EWC) 05-15 főcsoportjainak valamelyikébe, továbbá

bc) *  a hulladékhasznosító erőműegység rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által kiállított nyilatkozattal arról, hogy a hulladék tüzelőanyagként történő felhasználástól eltérő egyéb módon tovább már nem hasznosítható.

(6) *  A használt berendezést is magában foglaló erőműegységben termelt villamos energia kötelező átvételi árait - az (1), valamint a (6a) és (6b) bekezdés szerinti eltéréssel - az 1. számú melléklet 4. pontjában meghatározott bázisáraknak megfelelően kell megállapítani a kötelező átvételi jogosultságnak a kérelmező részére első alkalommal történő meghatározásakor, ha az erőműegységre vonatkozó engedély e rendelet hatálybalépése után került kiadásra.

(6a) *  Ha a kötelező átvételi jogosultsággal rendelkező termelő a (6) bekezdés hatálya alá nem tartozó erőműegységét értékesíti, az erőműegység új tulajdonosa esetében az értékesített erőműegységben termelt villamos energia kötelező átvételi árai a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott bázisárakon alapulnak.

(6b) *  E rendelet alkalmazásában nem minősül használt berendezést magában foglalónak az az erőműegység, amely esetében az engedélyben szereplő valamennyi főberendezés gyártási éve a 6. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának időpontjában 10 évnél nem régebbi, továbbá a főberendezések elsőként Magyarországon kerültek üzembe helyezésre és igazolhatóan nem üzemeltek többet 1600 napnál.

(7) *  Vegyes tüzelés esetén a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrásra számított villamosenergia-mennyiség is a kötelező átvétel alá tartozik - az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti áron - az adott hónapban, ha a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás felhasználási aránya sem az adott hónapban, sem az adott évben nem haladja meg a 10%-ot.

(7a) *  Ha a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás felhasználási aránya meghaladja a (7) bekezdés szerinti részarányt, akkor a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrásból előállított villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni.

(8) *  Vegyes tüzelés esetén, ha a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás részaránya az 50%-ot meghaladja, akkor a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségére a (2)-(6) bekezdésben meghatározott átvételi árnál 10%-kal alacsonyabb átvételi árat kell alkalmazni.

(9) *  Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban részben megújuló energiaforrással vagy részben hulladékból nyert energiával történik, akkor a kötelező átvétel e § szerinti egyes eseteinek megfelelően figyelembe veendő villamosenergia-mennyiséget arányosan, az adott hónapban felhasznált tüzelőhő energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni. A számítást havonta a KÁT termelőnek kell elvégeznie, és azt a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján kell igazolnia a Befogadó részére a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapjáig.

(10) *  Számszakilag nyilvánvalóan helytelen számítás esetén a Befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül felhívja a KÁT termelőt a számítás helyesbítésére. A Befogadó a helyesbítésre biztosított határidő eredménytelen elteltét követő 5 munkanapon belül bejelentést tesz a Hivatalnak.

(10a) *  Ha a (9) bekezdés szerinti igazolás nem történik meg vagy a számítás nyilvánvalóan helytelen és helyesbítés nem történt, akkor az összes kötelező átvétel keretében értékesített villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni.

(11) *  Az erőműegység értékesítése esetén a Hivatal - ha a jogszabályi feltételek fennállnak - az erőműegységre korábban meghatározott kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergia-mennyiségből fennmaradó részt állapítja meg az új tulajdonos számára.

(12) *  Az e rendelet szerinti kötelező átvételre jogosult termelő kérheti, hogy a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatásban részesüljön. Ebben az esetben az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagával egyezik meg és a támogatás időtartama változatlan marad. A kötelező átvételi rendszerbe való visszalépésre nincs lehetőség.

(13) *  Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy kíván értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (12) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni.

5. § * 

III. Fejezet

A KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

A kötelező átvételi jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás

6. § *  (1) Az 1. § (6) bekezdése szerinti esetekben a KÁT termelőnek a kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének megállapítása céljából a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatvány alapján kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell benyújtania a Hivatalhoz.

(2) *  A kötelező átvételre való jogosultságot a KÁT termelő elveszíti, ha a villamosenergia-termelés nem kezdődik meg a kereskedelmi üzem megkezdésének a kérelemben meghatározott, tervezett időpontjától számított három - 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén egy - éven belül.

(2a) *  2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén kérelmezhető a Hivataltól a (2) bekezdés szerinti, villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő 1 évvel történő meghosszabbítása a kötelező átvételi ár 18,75%-os csökkentése mellett a következő feltételek együttes fennállása esetén:

a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolása,

b) a beruházás finanszírozásához szükséges források rendelkezésre állásának igazolása,

c) a hálózati csatlakozási szerződés meglétének igazolása, és

d) az építési engedély meglétének igazolása.

(2b) *  A kötelező átvételi jogosultság (2) bekezdés szerinti elvesztése nem vonatkozik azokra az engedélyköteles erőműegységekre, amelyek kivitelezése 2016. július 1-je előtt megkezdődött.

(2c) *  A (2a) bekezdés szerinti villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő-hosszabbítás kérelmezése esetén a KÁT termelőre a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet szerinti menetrendadási és menetrendtartási szabályok alkalmazandóak.

(3) A KÁT termelő a kérelméhez csatolni köteles azokat a hitelt érdemlő dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy milyen fajtájú és összegű más támogatást (így különösen beruházási támogatás, adómentesség vagy adókedvezmény, egyéb közvetlen ártámogatás vagy kedvezményes csatlakozási díj) vett, vesz vagy tervez igénybe venni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kérelemhez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének pénzintézeti igazolását.

(5) *  Ha egy adott beruházás a VET 11. § (7) bekezdése szerinti, a kötelező átvételi jogosultságát megállapító határozatban figyelembe vettől eltérő mértékű egyéb támogatásban részesül, akkor a Hivatal e beruházás esetében az indokolt beruházási költség és az egyéb támogatás aránya alapján módosított kötelező átvételi időtartamot határoz meg. A Hivatal a támogatások jelenértékét veszi figyelembe, ha egy beruházás több éven keresztül kap egyéb támogatást. Ha az egyéb támogatás mértéke megváltozik, a KÁT termelőnek a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kérnie kell a Hivataltól a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének ismételt megállapítását.

(6) Kötelező átvételi jogosultság nem állapítható meg azon termelő javára, akinek esetében a 9/A. § szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

(7) *  A kötelező átvételi mérlegkörbe való termelés a próbaüzem kezdetétől lehetséges. A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan - éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül - veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik.

(8) *  A biomasszából vagy biogázból (kivéve a hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból) villamos energiát termelő KÁT termelő a Hivatal határozata alapján a kötelező átvétel keretében történő értékesítést akkor kezdheti meg, ha a Hivatal és a Befogadó felé hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az erőműegység hatásfoka eléri a 7. számú mellékletben meghatározott értékeket. E bekezdés szempontjából biomasszából vagy biogázból villamos energiát termelő KÁT termelő esetében nem minősül az értékesítés megkezdésének, ha a KÁT termelő korábban már a kötelező átvételi rendszerben értékesített.

(9) *  A kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat telephely tekintetében csak akkor módosítható, ha a telephely helyrajzi száma a telekalakításról szóló miniszteri rendeletben meghatározott telekalakítási eljárás következtében módosul, de a telephely fizikai elhelyezkedése nem változik. A kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat a telephely tekintetében - az előző mondatban foglalt esettől eltekintve - nem módosítható.

(10) *  A kötelező átvételi jogosultság megállapítására, módosítására vonatkozó eljárásban nem alkalmazható az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a.

6/A. § * 

A kötelező átvételi jogosultság gyakorlásának szabályai

7. § (1) *  A KÁT termelő az e rendelet feltételeinek megfelelő villamos energiát a kötelező átvétel keretében, a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartam alatt, a Hivatal által meghatározott éves mennyiségek, vagy az előbbiek szorzataként meghatározott összes átveendő energia erejéig értékesítheti az e rendelet szerinti átvételi áron.

(2) *  Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik a KÁT termelőnek az erdőről szóló külön törvény rendelkezéseinek megfelelően igazolnia kell - az Európai Közösség területén keletkezett, erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén az erdészeti hatóság, harmadik országban keletkezett erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén a Forest Stewardship Council (FSC) tanúsítványával (Forest Management Certificate) - hogy a biomassza fenntartható erdőgazdálkodásból származik, és nem tartozik a VET 10. §-a (2) bekezdése alá.

(3) *  Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik a KÁT termelőnek nyilatkoznia kell, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas. Az élelmiszer-biztonsági szerv a biomasszának a KÁT termelő nyilatkozatának megfelelő minőségét szúrópróba-szerűen ellenőrzi.

(4) *  A KÁT termelő a 3. § (1a) bekezdés d) pontja figyelembevételével köteles a Befogadó részére a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: finanszírozási rendelet), a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni. Ha a KÁT termelő a napi menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen adja meg, a Befogadó részére benyújtott számlája szerinti, az adott napra vonatkozó értékesítés minden kWh-ja után a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles fizetni.

(5) *  Ha a (6) vagy (7) bekezdés alá nem tartozó, engedélyes KÁT termelő által ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége a napi menetrendtől +/-5%-nál, 5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű esetén +/-25%-nál nagyobb mértékben tér el az adott elszámolási mérési időegységben, a KÁT termelő az 5%-os, illetve a 25%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott napra a Befogadónak.

(6) *  Ha az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogázból vagy hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból nyert villamos energiát termelő erőmű esetében az engedélyes KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/-20%-nál nagyobb mértékben tér el a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő a 20%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott napra a Befogadónak.

(7) *  Ha szélerőmű, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetében az engedélyes KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/-50%-nál nagyobb mértékben tér el a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 50%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott napra a Befogadónak.

(7a) *  A KÁT termelő a finanszírozási rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli menetrend nyújtására.

(7b) *  Amennyiben az engedélyes KÁT termelő a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napon belüli menetrendet - beleértve a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napokat -, illetve a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelő a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napjára napon belüli menetrendet nyújt, akkor a Befogadó köteles a KÁT termelőre eső (4)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj napi összegét csökkenteni az alábbi feltételek szerint:

a) adott elszámolási mérési időegységre a szabályozási pótdíj csökkentés alapja a KÁT termelő tényleges termelésének napi menetrendtől és napon belüli menetrendtől való abszolút eltéréseinek különbsége, amennyiben a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint a napon belüli menetrend abszolút eltérése,

b) az a) pont szerinti számítás során a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napon a napi menetrend minden elszámolási mérési időegységre nulla értékű,

c) az adott nap minden elszámolási mérési időegységére a szabályozási pótdíj csökkentés mértéke az alábbi két érték hányadosa:

ca) a KÁT termelőre eső (4)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj napi összege, és

cb) a KÁT termelő tényleges termelésének napi menetrendtől vett, elszámolási mérési időegységenkénti abszolút eltéréseinek napi összege,

d) adott elszámolási mérési időegységre a szabályozási pótdíj csökkentés összege az a) és c) pont eredményeinek szorzata.

(7c) *  A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelő által a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napi menetrend nyújtása esetén, amennyiben a KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamosenergia-mennyiségtől +/-50%-nál kisebb mértékben tér el a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség, akkor a Befogadó az 50%-os korlát és a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség különbségének minden kWh-jára napelemes erőműegység esetén 3 Ft, egyéb esetben 1,5 Ft napi szabályozási bónuszt köteles fizetni az adott napra a KÁT termelőnek.

(7d) *  A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelő által a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napon belüli - kivéve a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napokat - menetrend nyújtása esetén, ha az adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint a napon belüli menetrend abszolút eltérése, akkor a Befogadó köteles a KÁT termelőnek napon belüli szabályozási bónuszt nyújtani az alábbi feltételek szerint:

a) a napon belüli szabályozási bónusz mértéke napelemes erőműegység esetén 2 Ft/kWh, egyéb esetben 1 Ft/kWh,

b) a napon belüli szabályozási bónusz mennyiségi alapja az adott elszámolási mérési időegységre vonatkozó napi és napon belüli menetrend abszolút eltérése, azzal, hogy ez az érték nem haladhatja meg a tényleges értékesítés és a napi menetrend tényleges értékesítéstől vett abszolút eltérésének különbségét,

c) amennyiben az adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend tényleges értékesítéstől vett abszolút eltérése a tényleges értékesítésnél nagyobb, úgy napon belüli szabályozási bónusz nem fizethető.

(7e) *  Az engedélyes KÁT termelő által a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napon belüli menetrend nyújtása esetén, amennyiben adott napon a (4)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj napi összege nulla és adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint a napon belüli menetrend abszolút eltérése, akkor a Befogadó az adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség és a napon belüli menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség abszolút értékei különbségének minden kWh-jára 2 Ft napon belüli szabályozási bónuszt köteles fizetni az adott napra a KÁT termelőnek.

(7f) *  A (7e) bekezdés szerinti szabályozási bónusz havi összege nem haladhatja meg a (4)-(7) bekezdés szerint számított szabályozási pótdíj (7b) bekezdés szerint csökkentett havi összegét.

(8) *  A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén a Menetrend-csoport Képviselő köteles - az összevont menetrend alapján számított - e § szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A (7b) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj csökkentés, valamint a (7c)-(7e) bekezdés szerinti szabályozási bónusz, az abban foglalt feltételek teljesülése esetén a Menetrend-csoport Képviselőt illeti meg. A szabályozási pótdíj megfizetéséért a Menetrend-csoport Képviselő a megállapodásban részes KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel. Az (5)-(7) bekezdés és a METÁR rendelet értelmében eltérő szabályozásipótdíj-feltételek hatálya alá tartozó KÁT termelők összevont menetrendadása esetén a szabályozási pótdíjat a szigorúbb rendelkezések szerint kell megállapítani. Ha valamely KÁT termelő erőműegysége vonatkozásában a menetrend nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen adják meg, akkor az összevont menetrend a megállapodásban részes többi erőműegység menetrendjeinek összege lesz, és a (4) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj nem kerül kirovásra. Ha a megállapodásban részes KÁT termelők összes erőműegysége vonatkozásában a menetrend nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen kerül megadásra, akkor a (4) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj az összevont menetrendre kerül kirovásra.

(8a) * 

(9) *  A KÁT termelő az adott időszakra mentesül az (5)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha hitelt érdemlő módon igazolja, hogy előre nem látható, rajta kívül álló okból következett be a hálózathoz való hozzáférés korlátozása, az üzemzavar vagy a válsághelyzet az elosztó vagy az átviteli hálózaton.

(10) *  Az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogáz erőmű (kivéve a hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból villamos energiát előállító erőmű) a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől a próbaüzeme alatt, de maximum 2 hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz, valamint korábban nem volt mentesítve a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

(11) *  A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni.

(12)-(13) * 

Eredetigazolás

8. § (1)-(9) * 

(10)-(12) * 

Ellenőrzés

9. § *  (1) *  Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az adott éves termelési időszakban, vagy az ezen időszak vége óta eltelt időszakban, vagy adott időpontban a KÁT termelő, vagy az általa e rendelet hatálya alatt értékesített villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, akkor határozatában * 

a) megállapítja, hogy hány kWh értékesítése történt a kötelező átvétel keretében e rendelet előírásainak megsértésével összefüggésben,

b) *  a (2)-(3) bekezdésben foglaltakra - kapcsoltan termelt villamos energia esetében kizárólag az értékesítés időpontjában hatályos jogszabályokra - figyelemmel megállapítja a Befogadó részére fizetendő visszatérítés pontos összegét, valamint a visszatérítés időbeli ütemezését a teljesítésre (részteljesítésre) nyitva álló határidő megállapításával,

c) *  meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a KÁT termelő továbbra is értékesíthet villamos energiát a kötelező átvétel keretében, valamint

d) *  a VET 96. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bírságot szab ki a KÁT termelővel szemben, és szükség esetén további, VET szerinti jogkövetkezményt alkalmaz.

(2) *  A KÁT termelő köteles az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított villamosenergia-mennyiség minden kWh-ja után az általa kapott, a rá vonatkozó kötelező átvételi árak és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti referencia piaci árak különbségét visszatéríteni a Befogadónak.

(3) *  Mentesül a (2) bekezdés szerinti visszatérítési kötelezettség alól az a KÁT termelő, aki a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő villamosenergia-értékesítés során a kötelező átvétel keretében történő, jogszabályi feltételeknek megfelelő villamosenergia-értékesítéshez viszonyítva nem jutott vagyoni előnyhöz, és a felhasználóknak kárt nem okozott.

(3a) *  A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárása során enyhítő körülményként figyelembe veszi, ha a KÁT termelő a jogosulatlanul értékesített villamos energia mennyiség után a Befogadóval együttműködve a (2) bekezdés szerinti áron önként elszámolt.

(4) *  A KÁT termelő köteles a határozatban megállapított visszatérítést a Befogadó részére megfizetni, aki a visszatérítés összegét a 7. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles kezelni.

(5) *  Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában követelését a Befogadó

a) *  megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (1)-(2) bekezdés alapján alkalmazott árak és a 4. § (4) bekezdése alapján alkalmazott árak különbségének,

b) *  megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (3)-(4) és (6)-(8) bekezdése alapján alkalmazott árak, hulladékból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (5)-(6) bekezdése alapján alkalmazott árak 0,17-szeresének

mértékéig a KÁT termelőnek fizetendő árba történő beszámítással érvényesítheti.

(6) *  Amennyiben a KÁT termelő nem teljesíti az (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket, akkor mindaddig nem jogosult kötelező átvétel keretében villamos energiát értékesíteni, amíg e feltételeket nem teljesíti.

A kötelező átvételi rendszerben való részvételből történő kizárás * 

9/A. § *  (1) A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a termelő,

a) *  aki az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerint - a 6. § szerinti kérelem benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) aki a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,

c) *  aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban,

d) *  akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. vagy 21. §-a szerinti rendelkezések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg véglegesen megállapította,

e) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság - a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban - bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,

f) akiről a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követő három naptári éven belül,

g) *  aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak ismételten nem tesz eleget,

h) aki nem csatlakozik a VET 10. § (4) bekezdésével összhangban az átvételi kötelezettség elszámolására létrehozott mérlegkörhöz,

i) * 

j) * 

k) *  akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességű,

ka) a székhely vagy a termelő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, vagy

kb) a Befogadóval szemben fennálló tartozása van,

l) *  aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

m) *  aki a 6. § (2b) bekezdés szerinti esetben az erőmű kivitelezésének megkezdését hitelt érdemlően nem tudja igazolni.

(2) *  A Hivatal a kizáró okok fennállását a kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja. A Befogadó a KÁT mérlegkör tagsági szerződések megkötésekor vizsgálja a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez szükséges engedélyek meglétét. Ha a Befogadó az (1) bekezdésében foglalt körülmények bármelyikét észleli, eljárást kezdeményez a Hivatalnál.

(3) *  Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c) vagy g)-k) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti.

(4) *  Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy d)-f) és l)-m) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról.

(5) * 

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a termelő

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (9)-(10) bekezdés 2008. január 2-án lép hatályba.

(3) A rendelet 8. §-a 2008. január 9-én lép hatályba.

(4) A rendelet 13. számú mellékletének hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik.

(5) * 

(6) Az e rendelet alapján meghatározott árakat az e rendelet hatálybalépése után termelt villamos energiára kell alkalmazni.

(7) * 

(8) E § (7) bekezdése továbbá (9)-(10) bekezdése 2008. január 3-án hatályát veszti.

(9)-(10) * 

Átmeneti rendelkezések

11. § (1) *  E rendelet rendelkezéseit a (2)-(8) és (15) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti KÁT termelőkre.

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5)-(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) *  Az (1) bekezdés szerinti KÁT termelőkre a 9/A. § (1) bekezdés a) és k) pontja szerinti kizáró okot nem kell alkalmazni. Az (1) bekezdés szerinti KÁT termelő a 9/A. § (1) bekezdése szerinti feltételek - az a) és k) pont kivételével - mellett a kötelező átvételi rendszerben akkor sem Értékesíthet, ha szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett, az Art. 266. § d) pontja szerinti nyilvántartásban.

11/A. § * 

11/B. § *  (1) * 

(2) A kötelező átvétel mérlegkörében 2011. július 1-jét megelőzően értékesített, kapcsoltan termelt villamos energia elszámolására az értékesítés időpontjában hatályos rendelkezések alapján kerül sor.

11/C. § *  E rendeletnek a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.

11/D. § *  E rendeletnek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 256/2018. (XII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 6. § (10) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a MódR. hatálybalépéséig benyújtott szünetelési kérelmeket a Hivatal köteles érdemben elbírálni, de a továbbiakban szünetelés kérésére nincs lehetőség.

Az Európai Unió Jogának Való Megfelelés

12. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia támogatásáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energia piacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról;

c) * 

1. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvételi bázisárai (áfa nélkül*)

1. a) a 4. § (1) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: nap- és szélenergia) termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 29,56
Völgyidőszak 26,46
Mélyvölgy időszak 10,80

b) a 4. § (1) bekezdése alá tartozó, nap- és szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 26,46
Völgyidőszak 26,46
Mélyvölgy időszak 26,46

2. a) a 4. § (2) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: napenergia) termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 29,56
Völgyidőszak 26,46
Mélyvölgy időszak 10,80

b) a 4. § (2) bekezdése alá tartozó, napenergiával termelt villamos energia kötelező, átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 26,46
Völgyidőszak 26,46
Mélyvölgy időszak 26,46

3. *  a) a 4. § (3) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: szélenergia) termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 23,65
Völgyidőszak 21,17
Mélyvölgy időszak 8,63

b) a 4. § (3) bekezdése alá tartozó, szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 29,56
Völgyidőszak 26,46
Mélyvölgy időszak 10,80

4. A 4. § (4) és (6) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 18,39
Völgyidőszak 11,77
Mélyvölgy időszak 11,77

5. A 4. § (5) bekezdése alá tartozó hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 27,73
Völgyidőszak 19,11
Mélyvölgy időszak 9,97

2. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

3. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelező átvétel esetében figyelembe veendő napszakok (zónaidők) időtartam

1. *  A napszakok időtartamának meghatározása során alkalmazott erőműegység-csoportosítás.

A B
1 Erőműegység csoport száma Érintett elosztási terület
2 1. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., ÉMÁSZ Hálózati Kft.
3 2. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
4 3. ELMŰ Hálózati Elosztó Kft., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

2. *  Az 1. számú melléklet szerinti árak alkalmazása szempontjából az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon

- a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint

- a külön jogszabály szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt

a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

Az 1. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Csúcsidőszak 06:00-22:00 07:00-23:00
Völgyidőszak 22:00-01:30 és
05:00-06:00
23:00-02:30 és
06:00-07:00
Mélyvölgyidőszak 01:30-05:00 02:30-06:00

b) * 

A 2. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Csúcsidőszak 06:30-22:30 07:30-23:30
Völgyidőszak 22:30-02:00 és 05:30-06:30 23:30-03:00 és 06:30-07:30
Mélyvölgyidőszak 02:00-05:30 03:00-06:30

c)

A 3. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Csúcsidőszak 07:00-23:00 08:00-24:00
Völgyidőszak 23:00-02:30 és
6:00-7:00
24:00-03:30 és
7:00-8:00
Mélyvölgyidőszak 02:30-06:00 03:30-07:00

3. Nem munkanapnak számító napokon az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

Az 1. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Völgyidőszak 06:00-01:30 07:00-02:30
Mélyvölgyidőszak 01:30-06:00 02:30-07:00

b) * 

A 2. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Völgyidőszak 06:30-02:00 07:30-03:00
Mélyvölgyidőszak 02:00-06:30 03:00-07:30

c)

A 3. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Völgyidőszak 07:00-02:30 08:00-03:30
Mélyvölgyidőszak 02:30-07:00 03:30-08:00

4. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

Áralkalmazási feltételek

I. Általános szabályok

1. *  A fizetések a Befogadó és a KÁT termelő viszonylatában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, a 3. § (10) bekezdése szerinti villamos energia vonatkozásában az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla és a 7. § (4)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat, valamint a 7. § (7d)-(7e) bekezdés szerinti szabályozási bónusz vonatkozásában számla alapján történnek.

2. *  A jogosult köteles eredeti számláját, számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenkettő munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

3. *  A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított tizenegy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a Befogadó részére benyújtani. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

4. *  A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a polgári törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

5. Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon jogi személy (társaság) részét képezi, akkor az elszámolások - számla helyett - a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső bizonylatok alapján történnek.

6. *  A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben, a Menetrend-csoport Képviselő az összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT termelő vagy a Menetrend-csoport Képviselő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

II. *  Különös szabályok

A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő között érvényesülő árak alkalmazási feltételei

1. A KÁT termelő havonta egy számlát (havi számla) állít ki a Befogadó részére. A KÁT termelő a 9. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül.

2. A havi számla a 3. § (10) és (12) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának összegét tartalmazza.

3. A havi számlát a KÁT termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a Befogadó részére.

4. A KÁT termelő a havi számlát telephelyenként, telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani.

5. Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelőnek az árváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva kell a számlát kiállítania.

6. *  A Befogadó a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő részére havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról.

7. Ha a 6. pont szerinti számviteli bizonylat vonatkozásában a KÁT termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és az I. Általános szabályok 4. pontja szerinti - a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott - késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az 1. pont szerinti számla értékébe beszámítja.

8. *  A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő a Befogadó részére havonta a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától egy számlát állít ki a szabályozási bónuszról. A Menetrend-csoport Képviselő által kiállított számlának a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmaznia kell a közvetítés tényét.

9. *  Amennyiben a kiegyenlítő energia alapegységár 14. melléklet 1. pontban meghatározott korrekciója a szabályozási pótdíj vagy a szabályozási pótdíj csökkentés összegét módosítja, úgy a számviteli bizonylatot benyújtó fél köteles a korrekciónak megfelelően módosító számviteli bizonylatot benyújtani.

10. *  A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő a tény mérési adatok villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően az 1. és 8. pont szerinti számla és a 6. pont szerinti számviteli bizonylat tekintetében a Befogadóval elszámolni.

5. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvételi árainak meghatározása

1. A 4. § (1) bekezdése szerinti villamos energia tárgyévre vonatkozó, január l-jétől érvényes - a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott - átlagos kötelező átvételi árát a tárgyévet megelőző év - a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott - átlagos átvételi ára és a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex értékének szorzata alapján kell meghatározni.

2. A 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől érvényes - a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott - átlagos kötelező átvételi árát a tárgyévet megelőző év - a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott - átlagos átvételi ára és a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezővel csökkentett értékének szorzata alapján kell meghatározni.

3. *  E rendelet alkalmazásában, az 1. és 2. pontban hivatkozott „a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett, a megelőző év azonos időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex” a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan havonta közzétett, az előző év azonos hónapjaihoz viszonyított fogyasztói árindexeinek átlagát jelenti.

6. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

7. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele keretében történő értékesítés megkezdéséhez biomassza vagy biogáz felhasználása esetén teljesítendő minimális hatásfok követelmények

Kondenzációs termelés Előírt energetikai hatásfok
Biomassza-tüzelésű erőműegység 30%
Biomassza-tüzelésű erőműegység vegyes tüzeléssel 32%
Biogáztüzelésű erőműegység 500 kW teljesítőképesség felett 35%
Biogáztüzelésű erőműegység 500 kW teljesítőképesség alatt 32%
Biogáztüzelésű erőműegység vegyes tüzeléssel 40%

Az előírt hatásfok követelmények az erőműegység névleges hő- és villamosenergia-termelése esetén értendők 15 °C környezeti hőmérséklet, 1,013 bar nyomás, 60% relatív páratartalom mellett.

8. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

A kötelező átvétel alá eső villamos energia

Befogadójának adatszolgáltatási kötelezettsége

A Befogadó neve és címe

Értékesítési időszak (év, hónap)

KÁT termelőnként

1. a KÁT termelő neve és címe

2. *  a kötelező átvétel rendeleti alapja (ahol is a 4. § megfelelő bekezdésére, valamint 1. számú melléklet megfelelő pontjára kell hivatkozni).

3. az átvett villamos energia mennyisége (MWh) és ára (Ft/kWh) zónaidőnként.

9. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

10-11. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

12. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

13. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez * 

A szabályozási pótdíj mértékének megállapítására vonatkozó szabályok

1. A szabályozási pótdíj mértéke, egy adott elszámolási mérési időegységre

a) felszabályozás esetén, mikor a KÁT termelő tény termelése nem éri el a napi menetrendet:

(KEfel - P) * T,

b) leszabályozás esetén, mikor a KÁT termelő tény termelése meghaladja a napi menetrendet:

(KEle + P) * T,

ahol:

KEfel - az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti felirányú kiegyenlítő energia - kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált - alapegységár,

KEle - az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti leirányú kiegyenlítő energia - kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált - alapegységár,

P - az adott elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon,

T - tervezési pontossági együttható, melynek értéke szélerőmű esetében 7%, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetében 15%, 5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű esetén 30%, egyéb esetben 35%, továbbá a (4) bekezdés szerinti menetrendhiány esetén 100%.

2. Naperőmű esetén a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapig a (7a) bekezdés szerinti tervezési pontossági együttható értéke 7%, azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz, valamint ezen erőműegység korábban nem részesült ebben a kedvezményben.


  Vissza az oldal tetejére