A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 67. §-ának (3) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § *  (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azon képesítés elismeréséhez, amelyre vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti oklevél birtokosa az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Szakmagyakorlási rendelet) meghatározott valamely szakmagyakorlási tevékenység (a továbbiakban: tevékenység) gyakorlásának megkezdéséhez, illetve folytatásához kérelmet vagy bejelentést terjesztett elő.

(2) Az Etv. 28. § (1) bekezdése szerinti tagállamban, a tagállami állampolgár és az Etv. 28. § (2) bekezdése alapján a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személy (a továbbiakban együtt: tagállami állampolgár) által megszerzett, és valamely tagállam arra feljogosított intézménye által kiállított építészmérnöki szakképzettség megszerzését tanúsító oklevél feltétel nélkül, és a hazai építészmérnöki oklevéllel egyenértékűként kerül elismerésre, ha azt

a) az 1. mellékletben felsorolt, legkorábban az adott oklevél tekintetében ott megjelölt referencia-tanévtől létező,

aa) 2016. január 18. előtt megkezdett képzés sikeres elvégzését követően állították ki, abban az esetben is, ha az nem felel meg a 3. melléklet szerint az európai közösségi jog által meghatározott képzési minimumkövetelményeknek, vagy

ab) 2016. január 18-án vagy azt követően megkezdett és a 3. melléklet szerint az európai közösségi jog által meghatározott képzési minimumkövetelményeknek megfelelő képzés sikeres elvégzését követően állították ki, vagy

b) a 2. mellékletben felsorolt és ott megjelölt referencia-tanévnél nem később megkezdett építészmérnöki képzés sikeres elvégzését követően állították ki, abban az esetben is, ha az nem felel meg a 3. melléklet szerint az európai közösségi jog által meghatározott képzési minimumkövetelményeknek.

(3) Az oklevél elismerése nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez a Szakmagyakorlási rendeletben előírt egyéb szakmai, jogi követelmények teljesítése alól.

Az oklevelekre vonatkozó eltérő rendelkezések

2. § (1) *  Feltétel nélkül el kell ismerni azt az 1985. augusztus 5-től létező és legkésőbb 2014. január 17-én megkezdett, a Németországi Szövetségi Köztársaságban a „Fachhochschulen”-ben zajló három éves képzést, amely megfelel a minimális képzési követelményeknek és ebben a tagállamban a tevékenységnek „építészmérnök” szakmai cím használata mellett történő gyakorlása megkezdésére jogosít, feltéve, hogy a képzést a Német Szövetségi Köztársaságban szerzett négyéves szakmai gyakorlat követte, amelyről az a szakmai szövetség adott ki igazolást, amelynek a névjegyzékében az építészmérnök neve szerepel.

(1a) *  Feltétel nélkül el kell ismerni azokat a Németországi Szövetségi Köztársaság illetékes hatóságai által kibocsátott igazolásokat, amelyek azt tanúsítják, hogy a Német Demokratikus Köztársaság illetékes hatóságai által 1945. május 8-án vagy azt követően kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok egyenértékűek a 2. mellékletben felsorolt ilyen okiratokkal.

(2) *  Feltétel nélkül el kell ismerni a szociális fejlesztő programok vagy nem nappali egyetemi tanulmányok részét képező képzést, amely megfelel a minimális képzési követelményeknek, ha ezt az igazolja, hogy olyan személy, aki legalább hét évet dolgozott az építészet területén egy építészmérnök vagy egy építész iroda felügyelete mellett, sikeres építészmérnöki vizsgát tett. A vizsgának egyetemi szintűnek kell lennie és egyenértékűnek kell lennie egy legalább négyéves nappali építészmérnöki képzést lezáró egyetemi szintű vizsgával.

(3) *  Feltétel nélkül el kell ismerni azon építészmérnöki előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratokat (a továbbiakban: okirat), amelyeket a volt Csehszlovákia bocsátott ki, vagy melyek esetében az érintettek a képzést – a Cseh Köztársaság és Szlovákia esetében – 1993. január 1-je előtt kezdték meg, amennyiben a fent említett két tagállam bármelyikének hatóságai tanúsítják, hogy az okirat a tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében ezek az okiratok ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint a 2. mellékletben felsorolt e két tagállamra vonatkozó oklevelek. Ehhez az okiratokhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóságok által kibocsátott igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytattak tevékenységet.

(4) *  Feltétel nélkül el kell ismerni azon okiratokat, amelyeket a volt Szovjetunió bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Észtország esetében 1991. augusztus 20-a előtt,

b) Lettország esetében 1991. augusztus 21-e előtt,

c) Litvánia estében 1990. március 11-e előtt

kezdték meg, amennyiben a fent említett három tagállam bármelyikének hatósága tanúsítja, hogy az okirat szerinti tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, a 2. mellékletben a három tagállamra vonatkozóan megjelölt oklevél. Az ilyen okirathoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás keltét megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytattak tevékenységet.

(5) *  Feltétel nélkül el kell ismerni azon okiratokat, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

kezdték meg, amennyiben a tagállam hatóságai tanúsítják, hogy az okirat a tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, a 2. mellékletben e tagállamra vonatkozóan megjelölt oklevél. Az ilyen okirathoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiállított igazolást, amely szerint ezek a személyek a kérdéses tevékenységet területükön az igazolás keltét megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták.

(6) *  Azt a tagállami állampolgárt, aki az építészmérnöki cím használatára olyan törvény erejénél fogva jogosult, amely a tagállam illetékes hatóságát felhatalmazza e cím olyan tagállami állampolgárok részére történő megadására, akik az építészet terén kiemelkedő eredményeket értek el, úgy kell tekinteni, hogy megfelel az építészmérnöki tevékenységek „építészmérnök” szakmai cím használata mellett történő gyakorlásához szükséges feltételeknek.

3. § (1) Az oklevél elismerése alapjául feltétel nélkül el kell ismerni azt az igazolást, amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság illetékes hatóságai állítottak ki, és amelyek azt tanúsítják, hogy a Német Demokratikus Köztársaság illetékes hatóságai által 1945. május 8-án vagy azt követően kibocsátott oklevelek egyenértékűek az 1. § (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt oklevelekkel.

(2) *  Az oklevél elismerése alapjául feltétel nélkül el kell ismerni

a) Ausztria, Finnország és Svédország esetében 1995. január 1-jét,

b) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetében 2004. május 1-jét,

c) Horvátország esetében 2013. július 1-jét,

d) az a)–c) pontban nem említett többi tagállam esetében 1987. augusztus 5-ét

követően a meglévő szabályozás alapján a tagállam által tagállami állampolgárok részére tevékenység megkezdésére és folytatására kiállított igazolást.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolás tanúsítja, hogy birtokosuk legkésőbb a megfelelő időpontban jogosulttá vált az építészmérnöki cím használatára, és a kérdéses tevékenységet az igazolás kibocsátását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül, a vonatkozó jogszabályok keretében ténylegesen gyakorolta.

A képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok elismerésének rendje * 

3/A. § *  (1) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként, építészmérnöki oklevélhez kötött tevékenységet szándékozik gyakorolni Magyarországon, és az elismerés nem tartozik sem az Etv. VIII. vagy IX. Fejezetének, sem a Szakmagyakorlási rendelet X. és XI. Fejezetének hatálya alá.

(2) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni

a) építészmérnöki oklevélhez kötött tevékenység esetében, ha a kérelmező nem felel meg az Etv. VIII. Fejezetében meghatározott követelményeknek,

b) ha a kérelmező tényleges és jogszerű szakmai gyakorlata az e rendeletben előírt követelményeknek nem felel meg,

c) olyan építészmérnök esetében, aki nem rendelkezik az e rendeletben meghatározott okleveles építészmérnöki oklevéllel,

d) a szakosított képesítése elismerése tekintetében azon építészmérnök esetében, aki olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkezik, amelynek a kiállítására az e rendeletben meghatározott valamely szakmai cím megszerzéséhez vezető képzést követően került sor, vagy

e) ha a kérelmező harmadik országban szerzett képesítése az Etv. 28. § (5) bekezdésének hatálya alátartozik.

3/B. § *  (1) A kérelmező szakképzettsége az építészmérnöki szakképzettséggel egyenértékűnek minősül, ha a kérelmező a képzés sikeres elvégzését tanúsító olyan okirattal rendelkezik, amely feljogosítja ugyanazon szakma gyakorlására a származási tagállamban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti okiratnak tekintendő a (3) bekezdésnek megfelelő, képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat is, amelyet olyan tagállam illetékes hatósága állított ki, amely az építészmérnöki szakmát nem szabályozza, feltéve, hogy a kérelmező a szakmát valamely tagállamban a kérelem benyújtását megelőző tíz évben legalább egy évig teljes munkaidőben vagy ezzel egyenértékű részmunkaidőben gyakorolta.

(3) A képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak, ha

a) valamely tagállam illetékes hatósága jogszerűen állította ki, és

b) tanúsítja, hogy birtokosa felkészült a szakma gyakorlására.

(4) A (2) bekezdés szerinti szakmai tapasztalat nem követelhető meg, ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szabályozott képzést tanúsít.

(5) Az elismerési eljárást lefolytató Budapesti Építész Kamara (a továbbiakban: eljáró hatóság) elfogadja a származási tagállamnak a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szintjéről szóló igazolását. Az eljáró hatóság elutasítja az elismerés iránti kérelmet, ha a kérelmező képzettségi tanúsítvánnyal rendelkezik.

3/C. § *  (1) Az eljáró hatóság döntése szerint három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat elő,

a) ha a kérelmező képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezető képzés lényegesen eltér az építészmérnöki szakma gyakorlásához előírt képzés sikeres elvégzését tanúsító okirathoz vezető magyarországi képzéstől, vagy

b) ha az építészmérnöki szakma egy vagy több olyan szakmai tevékenységet is magában foglal, amely abban a tagállamban, amelyben a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot kiállították, nem része a szakmának, feltéve, hogy az építészmérnöki szakmai tevékenység folytatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeret megszerzése kifejezetten része a hazai képzésnek, a kérelmező képzésének azonban nem volt.

(2) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti döntése során figyelembe veszi az arányosság elvét, ennek érdekében az alkalmazkodási időszak vagy alkalmassági vizsga előírása előtt megvizsgálja, hogy a lényeges eltérést részben vagy egészben nem küszöböli-e ki a kérelmező valamely tagállamban vagy más államban szerzett szakmai tapasztalata vagy a szerzett és illetékes hatóság által igazolt tudása, képessége és készsége.

(3) Az alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát előíró határozat indokolásának tartalmaznia kell:

a) hogy az építészmérnöki szakma gyakorlásához szükséges képzés sikeres elvégzését Magyarországon oklevéllel kell tanúsítani és a kérelmező képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratának szintjét, valamint

b) az Etv. 28. § (4) bekezdése szerinti lényeges eltérést és annak indokát, hogy az a (2) bekezdés alapján miért nem küszöbölhető ki.

(4) Az eljáró hatóság az alkalmassági vizsgát úgy írja elő, hogy azt a kérelmező az alkalmassági vizsgát megállapító határozat közlésétől számított hat hónapon belül teljesíthesse.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek közzétételéről szóló 14/2004. (V. 11.) BM rendelet.

5. § *  Ez a rendelet

a) *  a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10–14. cikkének, 21. cikkének, 23. cikkének, 47. cikkének, 48. cikkének, 49. cikkének, V. melléklet 5.7.1. pontjának és VI. melléklet 6. pontjának,

b) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv 1–2. cikk, melléklet V. fejezet q) pontjának,

c) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 35., 36. és 37. pontjának

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez * 

A minimális képzési követelmények összehangolása alapján elismert építészmérnöki oklevelek

A B C D E
1 Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma
2 Belgium 1. Architect/Architecte 1. Nationale hogescholen 1988/1989
/ België/ voor architectuur
Belgique/
Belgien 2. Architect/Architecte 2. Hogere-architectuur- instituten
3. Architect 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt
4. Architect/Architecte 4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten
5. Architect/Architecte 5. Sint-Lucasscholen
6. Burgelijke ingenieur- architect 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten
6. „Faculté
Polytechnique” van Mons
7. K.U. Leuven, faculteit ingenieurswetenschappen
8. Vrije Universiteit
Brussel, faculteit ingenieurswetens- chappen
Certificat de stage délivré par l’Ordre des Architectes/Stagegetuigsc hrift afgeleverd door de Orde van Architecten 2004/2005
1. Architecte/Architect 1. Ecoles nationales supérieures d’architecture
2. Architecte/Architect 2. Instituts supérieurs d’architecture
3. Architect 3. Ecole provinciale supérieure d’architecture de Hasselt
4. Architecte/Architect 4. Académies royales des
Beaux-Arts
5. Architecte/Architect 5. Ecoles Saint-Luc

6. Ingénieur-civil – architecte

6. Facultés des sciences appliquées des universités
6. Faculté polytechnique de Mons3 Bulgária /
България
Магистър- Специалност aрхитектура Университет по архитектура, строителство и геодезия
– София, Архитектурен факу-лтет
Свидетелство, издадено от компетентната Камара на архитектите, удостоверяващо изпълнението на предпоставките, 2010/2011

Магистър – Специалност архитектура

Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“, Варна, Архитектурен факултет
необходими за регистрация като архитект с пълна проектантска правоспособност в регистъра на архитектите
Магистър – специалност
„Архитектура“
Висше строително училище „Любен Каравелов“, Архитектурен факултет 2009/2010
4 Cseh Inženýr architekt (Ing. Technická univerzita v Osvědčení o splnění 2007/2008
Köztársaság / Arch.) Liberci, Fakulta umění a kvalifikačních požadavků
Česká republika architektury pro samostatný výkon
profese architekta vydané Českou komorou architektů
Architektura a urbanismus Vysoké učení technické v
Brně, Fakulta architektury
Fakulta architektury, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze
Magistr umění v oboru architektura (MgA.) Vysoká škola umÍleckoprůmyslová v Praze
Magistr umění v oboru Archtektonická tvorba, MgA Akademie výtvarných umění v Praze 2007/2008
5 Dánia/
Danmark
Arkitekt cand. arch – Kunstakademiets Arkitektskole i København
– Arkitektskolen i Århus
1988/1989
6 Németország/ Deutschland Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. – Universitäten
(Architektur/Hochbau)
– Technische Hochschulen
(Architektur/Hochbau)
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)
– Universitäten- Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)
– Hochschulen für bildende Künste
– Hochschulen für Künste
Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer über die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzu ngen im Hinblick auf eine Eintragung in die Architektenliste 1988/1989
Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH – Fachhochschulen
(Architektur/Hochbau) (1)
– Universitäten- Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei
1988/1989
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.
Master of Arts – M.A. – Hochschule Bremen – University of applied Sciences, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt – School of Architecture Bremen 2003/2004
– Fachhochschule Münster University of Applied Sciences – Muenster School of Architecture 2000/2001
– Georg-Simon-Ohm- Hochschule Nürnberg Fakultät Architektur 2005/2006
– Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation 2010/2011
– Hochschule Regensburg (University of Applied Sciences), Fakultät für Architektur 2007/2008
– Technische Universität München, Fakultät für Architektur 2009/2010
– Hochschule Lausitz, Studiengang Architektur, Fakultät für Bauen 2009/2010
– Fachhochschule Lübeck, University of Applied Sciences, Fachbereich Bauwesen 2004/2005
–Fachhochschule für
Technik und Wirtschaft Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen/ Architektur
2005/2006
Bachelor of Arts – B.A. – Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation 2010/2011
– Hochschule Bochum, Fachbereich Architektur 2003/2004
– Technische Universität München, Fakultät für Architektur 2009/2010
7 Görögország/
Ελλάς
Δίπλωµα αρχιτέκτονα –
µηχανικού
– Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων –
µηχανικών

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσσα– λονίκης (ΑΠΘ), τµήµα αρχιτεκτόνων –
µηχανικών της
Πολυτεχνικής σχολής
Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 1988/1989
8 Spanyolország/ España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades enumer- adas a continuación: 1988/1989
– Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;
– Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;
– Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;
– Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;
– Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla
– Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;
– Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;
Universidad de A Coruña; 1991/1992
– Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares; 1999/2000
– Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada 1999/2000
– Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante; 1997/1998
– Universidad Europea de Madrid; 1998/1999
– Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura 1999/2000
– Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle; 1998/1999
– Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia; 1999/2000
IE Universidad. Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura; 2009/2010
– Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. 1994/1995
– Universidad San Pablo
CEU
2001/2002
– Universidad CEU Cardenal Herrera,
Valencia-Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas
2002/2003
9 Franciaország/ France Diplőme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la forma- tion professionnelle continue et de la promotion sociale. Le ministre chargé de l’architecture 1988/1989
Diplőme d’architecte
ESA
Ecole spéciale d’architecture de Paris
Diplőme d’architecte
ENS AIS
Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture
Diplőme d’État d’architecte (DEA) École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Bretagne (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Grenoble (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Marne La Vallée (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Marseille (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Montpellier (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Nancy (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Nantes (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Normandie (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Paris- Belleville (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Paris Val-de-Seine (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Saint- Etienne (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) | 2005/2006
École nationale supérieure d’architecture de Toulouse (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
École nationale supérieure d’architecture de
Versailles (Ministère
chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur)
Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2004/2005
Diplőme d’État d’architecte (DEA), dans le cadre de la formation professionnelle continue École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Marseille (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) | Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Montpellier (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Nantes (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2006/2007
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l’architecture) 2006/2007
Diplőme d’études de l’école spéciale d’architecture Grade 2 équivalent au diplőme d’État d’architecte École spéciale d’architecture (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Diplőme d’architecte de l’ESA habilitant à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre, équivalent à l’habilitation de l’architecte diplőmé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre, reconnu par le Ministère chargé de l’architecture 2006/2007
Diplőme d’architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplőme d’État d’architecte conférant le grade de master (parcours architecte Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l’architecture et ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte de l’INSA à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre équivalent à l’HMONP, reconnue par le ministère chargé de l’architecture 2005/2006
Diplőme d’architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplőme d’État d’architecte conférant le grade de master (parcours d’architecte pour ingénieur) Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l’architecture et Ministère chargé de l’enseignement supérieur) Habilitation de l’architecte de l’INSA à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre équivalent à l’HMONP, délivrée par le Ministère chargé de l’architecture 2005/2006
10 Írország/
Ireland
1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI) 1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin Certificate of fulfilment of qualifications requirements for professional recognition as an architect in Ireland issued by the Royal
Institute of Architects of
Ireland (RIAI)
1988/1989
2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) (Previously, until 2002 – Degree standard
diploma in architecture
(Dip. Arch)
2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin)
3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of
Architects of Ireland
4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of
Architects of Ireland
11 Olaszország/
Italia
Laurea in architettura – Università di Camerino
– Università di Catania – Sede di Siracusa
– Università di Chieti
– Università di Ferrara
– Università di Firenze
– Università di Genova
– Università di Napoli
Federico II
– Università di Napoli II
– Università di Palermo
– Università di Parma
– Università di Reggio
Calabria
– Università di Roma „La
Sapienza”
– Università di Roma III
– Università di Trieste
– Politecnico di Bari
– Politecnico di Milano
– Politecnico di Torino
– Istituto universitario di architettura di Venezia
Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente
1988/1989
Laurea in ingegneria edile – architettura – Università dell’Aquila
– Università di Pavia
– Università di Roma „La
Sapienza”
Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente 1998/1999
Laurea specialistica in ingegneria edile – architettura – Università dell’Aquila
– Università di Pavia
– Università di Roma „La
Sapienza”
– Università di Ancona
– Università di Basilicata - „Potenza”
– Università di Pisa
– Università di Bologna
– Università di Catania
– Università di Genova
– Università di Palermo
– Università di Napoli
Federico II
– Università di Roma – Tor
Vergata
– Università di Trento
- Politecnico di Bari
- Politecnico di Milano
Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente 2003/2004
– Università degli Studi di Salerno 2005/2006
– Università degli Studi della Calabria 2003/2004
– Università degli Studi di Brescia 2001/2002
– Laurea specialistica – Prima Facoltà di Diploma di abilitazione 1998/1999
quinquennale in Architettura all’esercizio indipendente 1999/2000
Architettura dell’Università di Roma della professione che 2003/2004
„La Sapienza” viene rilasciato dal 2004/2005
– Laurea specialistica in
Architettura
– Università di Ferrara
– Università di Genova
– Università di Palermo
– Politecnico di Milano
– Politecnico di Bari
– Università di Roma III
– Università di Firenze
– Università di Napoli II
– Politecnico di Milano II
ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente
Laurea Specialista in Architettura (Progettaziona Urbana) Università di Roma Tre Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che 2001/2002
viene rilasciato dal
Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione dell’architettura) Università di Firenze Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo 2001/2002
l’esame di Stato davanti
Laurea Specialistica in architettura (Architettura delle costruzioni) Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile) ad una commissione competente
Laurea Specialistica in
Architettura (costruzione)
Politecnico di Torino Diploma di abilitazione all′esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal 2002/2003
Ministero dell′istruzione,
Laurea Specialistica in Architettura (progettazione urbana e territoriale) Politecnico di Torino dell′università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente 2002/2003
Laurea specialistica in architettura (Restauro) – Facoltà di architettura di «Valle 2004/2005
– Giulia» dell’Università 2001/2002
degli Studi «La Sapienza» di Roma
– Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Architettura
Laurea specialistica in architettura – progettazione architettonica e urbana Facoltà «Ludovico Quaroni» dell’Università degli Studi «La Sapienza» di Roma 200/2001
Laurea magistrale/specialistica in architettura Facoltà di architettura dell’Università degli Studi di Trieste 2001/2002
Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progetto Università degli Studi di
Napoli „Federico II”
Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente 2002/2003
Laurea Magistrale in
Architettura (Restauro)
Università degli Studi di
Napoli „Federico II”
2002/2003
Laurea Magistrale in Architettura – Progettazione architettonica Università degli Studi di
Napoli „Federico II”
2002/2003
Laurea Magistrale in Ingegneria Università degli Studi di
Perugia
2006/2007
edile/architettura Università degli Studi di
Padova
Esame di Stato 2008/2009
Laurea specialistica in architettura – Facoltà di architettura dell’Università degli Studi
«G. D’Annunzio» di
Chieti-Pescara
Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente
della professione che
viene rilasciato dal Ministero dell’istruzione,
2001/2002
dell’università e della
– Facoltà di architettura, pianificazione e ambiente del Politecnico di Milano ricerca dopoche il candidato ha sostenuto con esito positivo 2001/2002
– Università IUAV di
Venezia
l’esame di Stato davanti ad una commissione 2002/2003
– Facoltà di Architettura, Università di Bologna competente 2001/2002
- Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 2004/2005
– Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania 2001/2002
– Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Parma 2001/2002
– Università degli Studi di Camerino 2004/2005
Laurea Magistrale in
Architettura
Università degli Studi di
Camerino
2006/2007
Università degli Studi di
Enna „Kore”
Esame di Stato 2004/2005
12 Ciprus /
Κύπρος
Δίπλωµα αρχιτέκτονα -
µηχανικού στην αρχιτεκτονική
Πανεπιστήµιο κύπρου Βεβαίωση που εκδίδεται από το επιστηµονικό και τεχνικό επιµελητήριο 2005/2006
Κύπρου (ΕΤΕΚ) η οποία
Professional Diploma in
Architecture
University of Nicosia επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον
Δίπλωµα Αρχιτεκτονικής
(5 έτη)
Frederick University Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών του
Πανεπιστηµίου Frederick
τοµέα της αρχιτεκτονικής 2008/2009
13 Lettország /
Latvija
Arhitekta diploms Rīgas Tehniskā universitāte Latvijas Arhitektu savi- enības sertificēšanas centra Arhitekta prakses sertifikāts 2007/2008
14 Litvánia /
Lietuva
Bakalauro diplomas (Architektūros bakala– Uras) Kauno technologijos universitetas Architekto kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę užsiimti veikla 2008/2009
architektūros srityje
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Atestuotas architektas) išduodamas po
architektūros bakalauro
Vilniaus dailės akademija studijų baigimo ir trejų
metų praktinės veiklos
Magistro diplomas (Architektūros magist- ras) Kauno technologijos universitetas atestuoto architekto priežiūroje.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus dailės akademija
15 Málta/
Malta
Bachelor of Engineering and Architecture (Hons) Universita’ ta’ Malta Warrant b’titlu ta’ „Perit” mahrug mill-Bord tal- Warrant 2007/2008
16 Hollandia/
Nederland
1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde afstudeerrichting architectuur, 1. Technische Universiteit te Delft Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46. 1988/1989
2. Het getuigshrift van het met goed gevolg
afgelegde doctoraal examen van de studierichting
bouwkunde, differentiatie architectuur en
urbanistiek
2. Technische Universiteit te Eindhoven
3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:
– de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam
– de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam
– de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg
– de Hogeschool voor de
Kunsten te Arnhem
– de Rijkshogeschool
Groningen te Groningen
– de Hogeschool
Maastricht te Maastricht
Master of Science in
Architecture, Urbanism
& Building Sciences;
variant Architecture
Technische Universiteit
Delft;
Faculteit Bouwkunde
2003/2004
17 Ausztria/
Österreich
1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann– Universität Graz) Bescheinigung des Bundesministers für Wirtschaft, Jugend und 1998/1999
Familie über die
2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing 2. Technische Universität
Wien
Erfüllung der Voraussetzung für die
Eintragung in die
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens– Universität Innsbruck) Architektenkammer/Besche inigung einer Bezirksverwaltungsbehörde über die Ausbildung
oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung)
berechtigt
4. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 4. Hochschule für Angewandte Kunst in
Wien
1998/1999
5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 5. Akademie der
Bildenden Künste in Wien
6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 6. Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz
7. Diplom-Ingenieur FH, Dipl.-Ing. FH 7. Fachhochschule
Technikum Kärnten
Bescheinigung des Bundesministers für 2004/2005
Wirtschaft, Jugend und
8. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 8. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens- Universität Innsbruck) Familie über die Erfüllung der Voraussetzung für die 2008/2009
Eintragung in die
9. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 9. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann- Universität Graz) Architektenkammer/Besche inigung einer Bezirksverwaltungsbehör 2008/2009
de über die Ausbildung
10. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing 10. Technische
Universität Wien
oder Befähigung, die zur Ausübung des 2006/2007
Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung)
berechtigt
11. Bachelor der
Architektur
Universität für künst- lerische und industrielle Gestaltung Linz Bescheinigung des Bundesministers für Wirtschaft, Jugend und 2006/2007
Familie über die
Akademie der bildenden
Künste Wien
Eintragung in die Architektenkammer/Besche inigung einer Bezirksverwaltungs- behörde über die Ausbil- dung oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hoch- bauplanung) berechtigt 2008/2009
18 Lengyelország/ Polska magister inżynier architekt (mgr inż. arch.) – Politechnika Białostocka Zaświadczenie o członkostwie w 2007/2008
okręgowej izbie
– Politechnika Gdańska architektów/
Zaświadczenie Krajowej Rady Izby
– Politechnika Łódzka Architektów RP
potwierdzające
– Politechnika Śląska posiadanie kwalifikacji
do wykonywania zawodu
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z
przepisów prawa Unii
– Politechnika Warszawska Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby
– Politechnika Krakowska
– Politechnika Wrocławska
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2003/2004
19 Portugália/
Portugal
Carta de curso de licenciatura em Arquitectura – Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto
– Escola Superior Artística do Porto
Certificado de cumprimento dos prérequisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente 1988/1989
Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92 – Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto Ordem dos Arquitectos 1991/1992
Carta de Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura Universidade do Minho Certificado de cumprimento dos pré-requisitos de qualificação 2006/2007
ISCTE-Instituto
Universitário de Lisboa
para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido 2003/2004
pela competente Ordem
Universidade Lusíada de
Vila Nova de Famalicão
dos Arquitectos 2006/2007
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 2008/2009
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa 2008/2009
Universidade de Évora 2007/2008
Carta de curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo Universidade Fernando
Pessoa
2006/2007
ESG/Escola Superior
Gallaecia
2002/2003
Carta de curso de licenciatura em Arquitectura – Universidade Lusíada de Lisboa 1991/1992
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão 1993/1994
– Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia 1998/1999
– Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 1988/1989
– Instituto Superior
Manuel Teixeira Gomes
1997/1998
– Universidade do Minho 1997/1998
Mestrado Integrado em
Arquitectura
– Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnica) 2001/2002
Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo – Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa 1998/1999
– Escola Superior
Gallaecia
2002/2003
Diploma de Mestre em
Arquitectura
Universidade Lusíada de
Lisboa
1988/1989
Carta de Curso, Grau de Licenciado Universidade de Évora 2001/2002
20 Románia/
România
Diploma de arhitect Universitatea de arhitecturä si urbanism „ION MINCU” – la propunerea Facultätii de Arhitecturä Certificat de dobândire a dreptului de semnătură si de înscriere în Tabloul
Național al Arhitecților
2007/2008
Universitatea „Politeh- nică” din Timişoara 2011/2012
Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca
2010/2011
Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din
Iaşi
2007/2008
21 Svájc/ Schweiz/ Suisse/
Svizzera
Diploma di architettura
(Arch. Dipl. USI)
Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana 1996/1997
Master of Arts BFH/HES-SO en architecture,
Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a Berner Fachhochschule-val (BFH) együtt 2007/2008
Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a Berner Fachhochschule-val (BFH) együtt 2007/2008
Master of Arts FHNW in
Architektur
Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW
2007/2008
Master of Arts FHZ in
Architektur
Fachhochschule
Zentralschweiz (FHZ)
2007/2008
Master of Arts ZFH in
Architektur
Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen 2007/2008
Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch. dipl. EPF) Ecole Polytechnique
Fédérale deLausanne
2007/2008
Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch Eidgenössische Technische Hochschule Zurich 2007/2008
22 Szlovénia /
Slovenija
Magister inženir arhitekture/Magistrica inženirka arhitekture Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Arhitekturo Potrdilo Zbornice za arhitekturo in proctor o usposobljenosti za opravljanje nalog odgovornega projektanta arhitekture 2007/2008
23 Szlovákia/
Slovensko
Diplom inžiniera Architekta (titul Ing. arch.) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor 5.1.1
Architektúra a urbanizmus
Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3- ročnej praxe pod dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky 2007/2008
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný odbor 5.1.1. Architektúra a urbanizmus 2004/2005
Diplom magistra umení
(titul Mgr. art.)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor 2.2.7 „Architektonická tvorba” 2007/2008
24 Finnország/ Suomi/Finland Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu
/Tekniska högskolan
(Helsinki)
– Tampereen teknillinen korkeakoulu/ Tammerfors tekniska högskola
– Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet
1998/1999
Aalto-yliopisto/Aalto– Universitetet 1998/199
Tampereen teknillinen yliopisto/Tammerfors tekniska universitet 1998/1999
Arkkitehdin tutkinto Oulun yliopisto 2009/2010
25 Svédország/
Sverige
Arkitektexamen – Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet
– Umeå universitet
1998/19992009/2010
26 Egyesült Királyság/ United Kingdom 1. Diplomas in architecture 1. – Universities
– Colleges of Art
– Schools of Art
An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education 1988/1989
– Cardiff University 2006/2007
– University College for the Creative Arts
– Birmingham City
University
2008/2009
2. Degrees in architecture 2. Universities 1988/1989
3. Final examination 3. Architectural Association
4. Examination in architecture 4. Royal College of Art
5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects
6. Master of Architecture 6. – University of Liverpool 2006/2007
– Cardiff University 2006/2007
– University of Plymouth 2007/2008
– Queens University, Belfast 2009/2010
– Northumbria University 2009/2010
– University of Brighton 2010/2011
– Birmingham City
University
2010/2011
– Leeds Metropolitan
University
2011/2012
– University of Kent 2006/2007
– University of Ulster 2008/2009
– University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture 2009/2010
– University of Newcastle upon Tyne 2011/2012
– University of Lincoln 2011/2012
– University of Huddersfield 2012/2013
7. Graduate Diploma in
Architecture
7. University College
London
2006/2007
8. Professional Diploma in Architecture 8. – University of East
London
2007/2008
– Northumbria University 2008/2009
9. Graduate Diploma in Architecture /MArch Architecture 9. University College
London
2008/2009
10. Postgraduate
Diploma in Architecture
10. – Leeds Metropolitan
University
2007/2008
– University of Edinburgh 2008/2009
– Sheffield Hallam
University
2009/2010
11. MArch Architecture
(ARB/RIBA Part 2)
11. – University College
London
2011/2012
12. Master of
Architecture (MArch)
12. Liverpool John Moores University
– De Montfort University
2011/2012
13. Postgraduate
Diploma in Architecture and Architectural Conservation
13. University of Edinburgh 2008/2009
14. Postgraduate
Diploma in Architecture and Urban Design
14. University of
Edinburgh
2008/2009
15. MPhil in Environmental Design in Architecture (Option B) 15. University of
Cambridge
2009/2010
16. Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies 16. University of East London/ Centre for Alternative Technology 2008/2009
17. MArchD in Applied
Design in Architecture
17. Oxford Brookes
University
2011/2012
18. M’Arch 18. University of
Portsmouth
2011/2012
19. Master of Architecture (International) University of
Huddersfield
2012/2013
Diploma in architecture University of Nottingham 2008/2009

2. melléklet az 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez * 

A minimális képzési követelmények összehangolásán alapuló elismeréshez kötött szakmák tekintetében alkalmazandó szerzett jogok

A B C
1. Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Hivatkozási tanév dátuma
2. Belgium
België
Belgique/


Belgien
– az országos építészmérnöki főiskolák vagy az országos
építészmérnöki intézmények által kiállított felsőfokú oklevelek
(architecte-architect)
– a hasselti tartományi építészmérnöki főiskola által kiállított oklevelek (architect)
– a Királyi Képzőművészeti Akadémia által kiállított oklevelek (architecte-architect) az „écoles Saint-Luc” által kiállított oklevelek (architecte-architect)
– általános mérnöki végzettséget igazoló egyetemi diplomák, amelyekhez kapcsolódik egy, az építész szövetség által kiadott, a szakmai gyakorlatról szóló igazolás, és amely feljogosítja birtokosát az építész szakmai cím viselésére (architecte-architect)
– a központi vagy állami építészmérnöki vizsgabizottság által kiadott építészmérnöki diplomák (architecte-architect)
– általános mérnöki/építész oklevelek és építész/mérnöki oklevelek, amelyeket az egyetemi alkalmazott tudományok karai és a mons-i műszaki kar adnak ki (ingénieur-architecte, ingenieur-architect)
1987/1988
3. Bulgária/
България
Akkreditált felsőoktatási intézmények által kibocsátott
oklevelek: „архитект” (építész), „строителен инженер” (építőmérnök) vagy „инженер” (mérnök) képesítéssel, az alábbiak szerint:
а) Университет за архитектура, строителство и геодезия – София: специалности „Урбанизъм” и „Архитектура” (Építészeti, Építőmérnöki és Geodéziai Egyetem – Szófia: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia: „Urbanisztikai” és „Építészmérnöki” szakok) és az alábbi területek valamennyi mérnöki szakja: „конструкции на сгради и съоръжения” (épületkivitelezés és épületszerkezetek), „пътища” (útépítés), „транспорт” (közlekedés), „хндротехника и водно строителство” (hidrotechnika és vízépítés), „мелиорации и др.” (öntözés stb.);
2009/2010
b) műszaki egyetemek és felsőoktatási intézmények által odaítélt építőipari oklevelek az alábbi szakterületeken:
„електро- и топлотехниката” [elektronikai- és termotechnológia), „съобщителна и комуникационна техника” (távközlési technika és technológia), „строителни технологии” (építőipari technológia), „приложна геодезия” (alkalmazott godézia) és „ландшафт и др.” (tájépítészet stb.) az építőipar területén].
Az építészeti és építőipari szakterületen belül tervezői tevékenység végzése céljából az oklevelet az alábbi igazolásokkal kell kiegészíteni: „придружени от удостоверение за проектантска правоспособност” (Tervezői jogképesség igazolása), amelyet a „Камарата на архитектите” (Építészkamara) és a „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране” (Beruházási tervező mérnökök kamarája), amely beruházási tervezői tevékenység végzésére jogosít;
4. Cseh Köztársaság/
Česká republika
– a „České vysoké učení technické” (a prágai Cseh Műszaki Egyetem) karai által odaítélt oklevelek:
„Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (építészeti és építőmérnöki kar) (1951-ig),
„Fakulta architektury a pozemního stavitelství” (építészeti és
építőmérnöki kar) (1951-től 1960-ig)
„Fakulta stavební” (építőmérnöki kar) (1960-tól) a következő szakirányokon: épület-kivitelezés és épületszerkezetek, épület- kivitelezés, kivitelezés és építészet, építészet (beleértve a várostervezést és a területrendezést), polgári, ipari és mezőgazdasági építkezések vagy építő- és építészmérnöki területen folytatott mérnöki tanulmányi programban
„Fakulta architektury” (építészmérnöki kar) (1976-tól) a következő szakirányokon: építészet, várostervezés és területrendezés, vagy a következő tanulmányi programban: építészet és várostervezés a következő szakirányokon: építészet, az építészeti tervezés elmélete, várostervezés és területrendezés, építészettörténet, történelmi építmények helyreállítása, vagy építészet és épület kivitelezés
– a „Vysoká škola stavitelství v Brné” (1951-től 1956-ig) által odaítélt oklevelek az építész- és építőmérnöki tanulmányok területén
2006/2007
– a „Vysoké učení technické v Brně”, és a „Fakulta architektury” (építészmérnöki kar) által (1956-tól) odaítélt oklevelek az építészmérnöki és várostervezési tanulmányok vagy „Fakulta stavební” (építőmérnöki kar) (1956-tól) a tervezési tanulmányok területén
– a „Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava”,
„Fakulta stavební” (építőmérnöki kar) (1997-től) által odaítélt oklevelek a szerkezeti és az építészmérnöki tanulmányok, vagy az építőmérnöki tanulmányok területén
– a „Technická univerzita v Liberci”, „Fakulta architektury”
(építészmérnöki kar) (1994-től) által odaítélt oklevelek az építészeti és a várostervezési tanulmányok keretében az építészmérnöki tanulmányok területén
– az „Akademie výtvarných umění v Praze” által odaítélt oklevelek a képzőművészeti program keretében az építészeti tervezés területén
– a „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze” által odaítélt oklevelek a képzőművészeti program keretében az építészeti tanulmányok területén
– a „Česká komora architektů” által odaítélt engedély a szakterület megjelölése nélkül vagy az építőmérnöki területen.
5. Dánia/
Danmark
– a koppenhágai és aarhusi nemzeti építészmérnöki iskolák által kiállított oklevelek (arkitekt)
– az 1975. május 28-i 202. törvény értelmében az Építészmérnöki Bizottság által kiadott bejegyzési igazolás (registreret arkitekt)
– az általános mérnöki főiskolák (bygningskonstruktor) által kiállított oklevelek, amelyekhez az illetékes hatóságok egy olyan igazolása kapcsolódik, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette a szakmai képesítéshez szükséges vizsgát, beleértve az ezen irányelv 48. cikkében említett tevékenységek legalább 6 évig tartó tényleges folytatása alatt megalkotott és végrehajtott tervek értékelését
1987/1988
6. Németország/
Deutschland
– a képzőművészeti főiskolák által kiállított oklevelek [Dipl.- Ing., Architekt (HfbK)]
– a „Technische Hochschulen” (Architektur/Hochbau), a műszaki egyetemek, és – amennyiben ezek az intézmények beolvadtak a „Gesamthochschulen”-be – a
„Gesamthochschulen” építészmérnöki tanszékei által kiállított oklevelek (Dipl.-Ing. és minden egyéb cím, amely ezen oklevelek birtokosait később megilleti)
– a „Fachhochschulen” építészmérnöki tanszékei (Architektur/Hochbau), és – amennyiben ezek az intézmények beolvadtak a „Gesamthochschulen”-be – a
„Gesamthochschulen” építészmérnöki tanszékei (Architektur/Hochbau) által kiállított oklevelek, amelyekhez – amennyiben a tanulmányi időszak kevesebb mint négy év, de legalább három év – olyan igazolások kapcsolódnak, amelyek a Német Szövetségi Köztársaság területén megszerzett négyéves szakmai gyakorlatot bizonyítják, és amely igazolást egy szakmai testület adja ki a 47. cikk (1) bekezdése alapján (Ingenieur grad. és minden egyéb cím, amely ezen oklevelek birtokosait később megilleti)
1987/1988
– az „Ingenieurschulen” és a „Werkkunstschulen” építészmérnöki tanszékei által 1973. január 1-je előtt kiállított oklevelek, amelyekhez az illetékes hatóságok egy olyan igazolása kapcsolódik, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette a szakmai képesítéshez szükséges vizsgát, beleértve az ezen irányelv 48. cikkében említett tevékenységek legalább 6 évig tartó tényleges folytatása alatt megalkotott és végrehajott tervek értékelését
7. Észtország/
Eesti
– diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (az Észt Művészeti Akadémia Építészmérnöki Kara által 1996 óta odaítélt építészeti oklevél), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989–1995. (1989–1995 között a Tallini Művészeti Egyetem által odaítélt), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951–1988. (az Észt SSR Állami Művészeti Intézete által 1951–1988 között odaítélt) 2006/2007
8. Görögország/
Ελλάς
– az athéni METSOVION POLYTECHNION által kiállított mérnöki/építész oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít
– a thessaloniki ARISTOTELION PANEPISTIMION által kiállított mérnöki/építész oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít
– az athéni METSOVION POLYTECHNION által kiállított mérnöki/általános mérnöki oklevelek a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít
– a thessaloniki ARISTOTELION PANEPISTIMION által kiállított mérnöki/általános mérnöki oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít
– a PANEPISTIMION THRAKIS által kiállított mérnöki/általános mérnöki oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít
– a PANEPISTIMION PATRON által kiállított mérnöki/általános mérnöki oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít
1987/1988
9. Spanyolország/
España
az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium vagy az egyetemek által kiadott hivatalos építészmérnöki képesítés (título oficial de arquitecto) 1987/1988
10. Franciaország/
France
– az 1959-ig az oktatási minisztérium, és azt követően a kulturális minisztérium által kiállított kormányzati építészmérnöki oklevél (architecte DPLG)
– az „Ecole spéciale d’architecture” által kiállított oklevelek
(architecte DESA)
– 1955 óta az „Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg” (korábban „Ecole nationale d’ingénieurs de Strasbourg”) által kiállított oklevelek (architecte ENSAIS)
1987/1988
11. Horvátország/
Hrvatska
– „Magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma” oklevél, amelyet a Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki

– „Magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” oklevél, amelyet a Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu állít ki

– „Magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” oklevél, amelyet a Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu állít ki

– „Diplomirani inženjer arhitekture” oklevél, amelyet az Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki

– „Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” oklevél, amelyet a Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu állít ki

– „Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” oklevél, amelyet a Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu állít ki
a csatlakozás időpontjától számított harmadik tanév

– „Diplomirani arhitektonski inženjer” oklevél, amelyet az Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki
– „Inženjer” oklevél, amelyet az Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki

– „Inženjer” oklevél, amelyet az Arhitektonsko-građevinsko- geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki az Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građe-vinsko-geodetskog fakulteta tanszéken befejezett tanulmányokért

– „Inženjer” oklevél, amelyet a Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki az Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta tanszéken befejezett tanulmányokért

– „Inženjer” oklevél, amelyet a Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki az Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta tanszéken befejezett tanulmányokért

–„Inženjer arhitekture” oklevél, amelyet az Arhitektonski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu állít ki

Valamennyi oklevelet a zágrábi Horvát Építész Kamara (Hrvatska komora arhitekata) által kibocsátott, az építészkamarai tagságot igazoló okiratnak kell kísérnie.
12. Írország/
Ireland
– a „National University of Ireland” által a dublini „University College” építész szakos végzős hallgatóinak kiállított „Bachelor of Architecture” fokozat [B Arch. (NUI)]
– a „College of Technology” (Bolton Street, Dublin) által kiállított egyetemi szintű építészmérnöki oklevél (Dipl.Arch.)
– a „Royal Institute of Architects of Ireland” levelező tagságára vonatkozó igazolás (ARIAI) – a „Royal Institute of Architects of Ireland” levelező tagságára vonatkozó igazolás (MRIAI)
1987/1988
13. Olaszország/
Italia
– „laurea in architettura” diplomák, amelyeket a velencei és a Reggio Calabria-beli egyetemek, műszaki főiskolák és építészmérnöki főiskolák adnak ki, és amelyekhez olyan oklevél kapcsolódik, amely feljogosítja birtokosát arra, hogy önállóan építészmérnöki tevékenységet folytasson. Ezeket az okleveleket az oktatási miniszter adja ki, miután a jelölt egy illetékes bizottság előtt letette azt az államvizsgát, amely feljogosítja arra, hogy az építész szakmát önállóan gyakorolja (dott. Architetto)
– „laurea in ingegneria” építőmérnöki diplomák (sezione costenzione civile), amelyeket egyetemek, műszaki főiskolák és építészmérnöki főiskolák adnak ki, és amelyekhez olyan oklevél kapcsolódik, amely feljogosítja birtokosát arra, hogy önállóan építészmérnöki tevékenységet folytasson. Ezeket az okleveleket az oktatási miniszter adja ki, miután a jelölt egy illetékes bizottság előtt letette azt az államvizsgát, amely feljogosítja arra, hogy a szakmát önállóan gyakorolja (dott. Ing. Architetto vagy dott. Ing. in ingegneria civile)
1987/1988
14. Ciprus/
Κύπρος
– Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου [a Ciprusi Tudományos és Műszaki Kamara (ETEK) által kibocsátott nyilvántartásba vételi bizonyítvány az Építészek Nyilvántartásába történő felvételről] 2006/2007
15. Lettország/
Latvija
– „arhitekta diploms” ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes
Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.
2006/2007
gadam, Rīgas Politehmskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodala no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un „Arhitekta prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (a Lett Állami Egyetem Építőmérnöki Kara által 1958-ig, a Rigai Politechnikai Intézet Építőmérnöki Karának Építészmérnöki Tanszéke által 1958–1991 között, a Rigai Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara által 1991 óta odaítélt „építészmérnöki oklevél”, és a Lett Építészmérnöki Szövetség által kibocsátott nyilvántartásba vételi bizonyítvány)
16. Litvánia/
Lietuva
– a Kauno politechnikos institutas által 1969-ig odaítélt építészmérnöki/építészi oklevelek (inžinierius architektas/architektas)
– a Vilnius inžinerinis statybos institutas által 1990-ig, a Vilniaus technikos universitetas által 1996-ig, a Vilnius Gedimino technikos universitetas által 1996 óta odaítélt építészi/építőmérnöki/építészmérnöki oklevelek (architektas/architektūros/bakalauras/architektūros magistras)
– a LTSR Valstybinis dailės institutas által 1990-ig, a Vilniaus dailės akademija által 1990 óta odaítélt oklevelek az építészeti/építőmérnöki/építészmérnöki tanulmányok elvégzéséről (architektūros kursas/ architektūros bakalauras/architektūros magistras)
– a Kauno technologijos universitetas által 1997 óta odaítélt építőmérnöki/építészmérnöki oklevelek (architektūros bakalauras/architektūros magistras) amelyekhez csatolni kell a Tanúsító Bizottság által kibocsátott építészeti tevékenység végzésére jogosító igazolást (okleveles építész/Atestuotas architektas)
2006/2007
17. Málta/
Malta
– Perit: az Universita ta’ Malta által odaítélt Lawrja ta’ Perit, amely feljogosít „Perit”-ként történő nyilvántartásba vételre. 2006/2007
18. Hollandia/
Nederland
– a delfti vagy eindhoveni műszaki főiskolák építészmérnöki kara által kiadott igazolás, amely tanúsítja, hogy annak birtokosa letette az építész záróvizsgát (bouwkundig ingenieur)
– az állam által elismert építészmérnöki akadémiák által kiállított oklevelek (architect)
– a korábbi építészmérnöki felsőoktatási intézmények (Hoger
Bouwkunstonderricht) által 1971-ig kiállított oklevelek
(architect HBO)
– a korábbi építészmérnöki kollégiumok (voortgezet Bouwkunstonderricht) által 1970-ig kiállított oklevelek (architect VBO)
- igazolás, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette azt a vizsgát, amelyet a „Bond van Nederlandse Architecten” Építész Tanácsa szervezett (BNA) (architect)
– a „Stichting Intstituut voor Architectuur” (IVA) oklevele, amelyet az alapítvány által szervezett, legalább négy évig tartó tanfolyam elvégzése után lehet megkapni (architect), és amelyhez az illetékes hatóságok egy olyan igazolása kapcsolódik, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette az előírt képesítéshez szükséges vizsgát, amely magában foglalja a hallgató által az ezen irányelv 44. cikkében említett tevékenység legalább hatéves tényleges végzése alatt készített és kivitelezett tervek kiértékelését
– az illetékes hatóságok által kibocsátott igazolás arról, hogy az érintett személy 1985. augusztus 6-át megelőzően letette a
1987/1988
„Kandidaat in de bouwkunde” fokozat elérését igazoló vizsgát, amelyet a delfti vagy eindhoveni műszaki főiskolák szerveztek, valamint arról, hogy az említett időpontot megelőző öt év során olyan természetű és fontosságú tevékenységet végzett, amely a hollandiai követelmények szerint biztosítja, hogy a személy alkalmas az építészmérnöki tevékenység végzésére (architect)
– a hetedik és nyolcadik francia bekezdésben említett igazolásokat nem ismerik el azután az időpont után, amikor az építész szakmai cím birtokában folytatott építészeti tevékenységek megkezdésére és végzésére vonatkozó holland törvények és jogszabályok életbe lépnek, melyek szerint az ilyen rendelkezések alá eső igazolások nem jogosítanak fel az „architect” szakmai cím birtokában folytatott tevékenység megkezdésére
19. Ausztria/
Österreich
– a Bécsi és a Graz-i Műszaki Egyetemek, valamint az Innsbruck-i Egyetem Építészmérnöki Kara („Bauin-genieurwesen”) és Építész Kara („Architektur”) által az építészi, építészmérnöki („Bauingenieurwesen”) építői („Hochbau”) és
„Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen” területeken kibocsátott diplomák
– a „Bodenkultur” egyetem által a „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft” területén kibocsátott diplomák
– a Bécsi Alkalmazott Művészetek Egyetemi Kollégiuma által az építészet területén kibocsátott diplomák
– a Bécsi Szépművészeti Főiskola által az építészet területén kibocsátott diplomák műszaki főiskolák vagy építészeti Főiskolák által kibocsátott mérnöki (Ing.) diplomák, valamint a
„Baumeister”-i engedély, amely vizsgával záruló, legalább hatéves ausztriai szakmai tapasztalatot igazol
– a Linz-i művészeti és ipari képző Egyetemi Kollégium által kibocsátott diplomák az építészet területén
– az okleveles technikusokról szóló Törvény
(Ziviltechnikergesetz, BGBI. Nr.156/1994.) szerint a Mérnöki vagy Műszaki Tanácsadói képzésben az építészet területén kibocsátott bizonyítványok („Hochbau”, „Bauwesen”)
– „Wirtschaftsingenieurwesen Bauwesen”, „Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft”
1997/1998
20. Lengyelország/
Polska
a következő egyetemek építészmérnöki karai által odaítélt oklevelek:
- Varsói Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Varsóban (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (1945-től 1948-ig, a cím: inżzynier architekt, magister nauk technicznych; 1951-től 1956-ig, a cím: inżynier architekt; 1954-ig 1957-ig, második szakasz, a cím: inżyniera magistra architektury; 1957-től 1959-ig, a cím: inżyniera magistra architektury; 1959-től 1964-ig, a cím: magistra inżyniera architektury; 1964-től 1982-ig, a cím: magistra inżyniera architekta; 1983-tól 1990-ig, a cím: magister inżynier architekt; 1991-től cím: magistra inżyniera architekta)
- Krakkói Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Krakkóban (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: magister inżynier architekt (1945-től 1953-ig Bánya- és Kohómérnöki Egyetem), Politechnikai Építészmérnöki Kar – Akadémia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)
- Wrocławi Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar
Wrocławban (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (1949-től 1964-ig, a cím: inżynier architekt, magister nauk technicznych; 1956-tól 1964-ig, a cím: magister inżynier architektury; 1964 óta, a cím: magister inżynier architekt)
- Sziléziai Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Gliwice-ben (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architekt; magister inżynier architekt (1945-től
1955-ig, Mérnöki és Tervezési Kar – Wydział Inżynieryjno- Budowlany, a cím: inżynier architekt;
1961-től 1969-ig, Ipari és Építőmérnöki Kar – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, a cím: magister inżynier architekt; 1969-től 1976-ig, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar – Wydział Budownictwa i Architektury, a cím: magister inżynier architekt; 1977-től, Építészmérnöki Kar – Wydział Architektury,
2006/2007
a cím: magister inżynier architekt és 1995 óta a cím: inżynier architekt)
– Poznani Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Poznańban (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (1945-től 1955-ig, Mérnöki Iskola, Építészmérnöki Kar – Szkołalnżynierska, Wydział Architektury title: inżynier architektury; 1978 óta, a cím: magister inżynier architekt és 1999 óta a cím: inżynier architekt)
– Gdański Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Gdańskban
(Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: magister inżynier architekt (1945-től 1969-ig Építészmérnöki Kar – Wydział Aichitektury, 1969-től 1971-ig Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar – Wydział Budownictwa i Architektury, 1971-től 1981-ig Építészeti és Várostervezési Intézet – Instytut Architekturyi Urbanistyki, 1981 óta Építészmérnöki Kar – Wydział Architektury)
– Białystoki Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Białystokban (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: magister inżynier architekt (1975-től
1989-ig Építészmérnöki Intézet – Instytut Architektury)
– Łódźi Műszaki Egyetem, Építőmérnöki, Építészmérnöki és Környezetvédelmi Mérnöki Kar Łódźban (Politechnika Łódźa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inźynierii Środowiska); az építészi szakmai cím: inżynier architekt; magister inżynier
architekt (1973-tól 1993-ig Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar
– Wydział Budownictwa i Architektury és 1992 óta Építőmérnöki, Építészmérnöki és Környezetvédelmi Mérnöki Kar – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; a cím: 1973-tól 1978-ig inżynier architekt, 1978 óta a cím: magister inżynier architekt)
– Szczecini Műszaki Egyetem, Építőmérnöki és Építészmérnöki
Kar Szczecinben (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architekt; magister inżynier architekt (1948-től 1954-ig Mérnöki Főiskola, Építészmérnöki Kar – Wyzsza Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, a cím: inżynier architekt, 1970 óta a cím: magister inżynier architekt és 1998 óta a cím: inżynier
architekt), amelyekhez csatolni kell az illetékes lengyel területi építészi kamara által kiállított tagsági igazolást, amely építészeti tevékenység Lengyelországban történő végzésére jogosít.
21. Portugália
Portugal
– a lisszaboni és portói képzőművészeti iskolák által kiadott
„diploma do curso especial de arquitectura” diploma
– a lisszaboni és portói képzőművészeti iskolák által kiadott
„diploma de arquitecto” diploma
– a lisszaboni és portói felsőfokú képzőművészeti iskolák által kiadott „diploma do curso de arquitectura” diploma
– a lisszaboni felsőfokú képzőművészeti iskola által kiadott
„diploma de licenciatura em arquitectura” diploma
– a lisszaboni műszaki egyetem és a portói egyetem által kiadott
„carta de curso licenciatura em arquitectura” diploma
– a lisszaboni műszaki egyetem felsőfokú műszaki intézete által kiadott építőmérnöki egyetemi diploma (Licenciatura em engenharia civil)
– a portói egyetem természettudományi és műszaki kara által kiadott építőmérnöki egyetemi diploma (Licenciatura em engenharia civil)
– a coimbrai egyetem természettudományi és műszaki kara által kiadott építőmérnöki egyetemi diploma (Licenciatura em engenharia civil)
– a minhói egyetem által kiadott építőmérnöki egyetemi diploma (termelés) [Licenciatura em engenharia civil (produção)]
1987/1988
22. Románia/
România
c) a) Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti („Ion Mincu” Építészeti és Urbanisztikai Egyetem, Bukarest):
aa) 1953–1966. Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti („Ion Mincu” Építészmérnöki Intézet, Bukarest), Arhitect (Építészet),
ab) 1967–1974. Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti („Ion Mincu” Építészmérnöki Intézet, Bukarest), Diploma de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészmérnöki szak),
ac) 1975–1977. Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură („Ion Mincu” Építészmérnöki Intézet Bukarest, Építészmérnöki kar), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészetmérnöki szak),
ad) 1978–1991. Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare („Ion Mincu” Építészmérnöki Intézet, Bukarest, Építészmérnöki és Rendszerezési Kar), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (Építészmérnöki oklevél, építészmérnöki és rendszerező szak),
ae) 1992–1993. Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism („Ion Mincu” Építészmérnöki Intézet, Bukarest, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (Építészmérnöki oklevél, építészmérnöki és urbanisztikai szak),
af) 1994–1997. Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism („Ion Mincu” Építészmérnöki Intézet, Bukarest, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
ag) 1998–1999. Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură („Ion Mincu” Építészmérnöki Intézet, Bukarest, Építészmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licentă, oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
2009/2010
ah) 2000. óta Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură („Ion Mincu” Építészmérnöki és Urbanisztikai Egyetem – Bukarest, Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);
b) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem):
ba) 1990–1992. Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Cluj-Napoca-i Politechnikai Intézet, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
bb) 1993–1994. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
bc) 1994–1997. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
bd) 1998–1999. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Cluj-Napoca-i Műszaki,
Egyetem, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diploma de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
be) 2000 óta Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Cluj-Napoca-i Műszaki Egyetem, Építészmérnöki és Urbanisztikai Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);
c) Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi („Gh. Asachi” Műszaki Egyetem Iaşi):
ca) 1993. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură („Gh. Asachi” Műszaki Egyetem Iaşi, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
cb) 1994–1999. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură („Gh.Asachi” Műszaki Egyetem Iaşi, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
cc) 2000–2003. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură („Gh.Asachi” Műszaki Egyetem Iaşi, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
cd) 2004 óta Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Arhitectură „Gh. Asachi” (Műszaki Egyetem Iaşi, Építészmérnöki Kar), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);
d) Universitatea Politehnica din Timişoara („Politechnikai” Egyetem, Timişoara):
da) 1993–1995. Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Műszaki Egyetem Timişoara, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (Építészmérnöki oklevél, építészeti és urbanisztikai tanulmányok, általános építészmérnöki szak),
db) 1995–1998. Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii („Politechnikai” Egyetem, Timişoara, Építőmérnöki Kar), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţăoklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
dc) 1998–1999. Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură („Politechnikai” Egyetem, Timişoara, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diploma de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
dd) 2000 óta Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură („Politechnikai” Egyetem, Timişoara, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);
e) Universitatea din Oradea (Oradea-i Egyetem):
ea) 2002. Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia
Mediului (Oradeai Egyetem, Környezetvédelmi Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak),
eb) 2003 óta Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Építészmérnöki és Építőmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak);
f) Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Spiru Haret Egyetem, Bukarest):
fa) 2002 óta Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Spiru Haret Egyetem, Bukarest, Építészmérnöki Kar), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Építészmérnöki oklevél, építészeti tanulmányok, építészmérnöki szak).
23. Svájc/Schweiz/ Suisse/Svizzera 1. Dipl. Arch.
ETH, arch. dipl.
EPF, arch. dipl. PF
2. Architecte diplőmé EAUG
3. Architekt REG A
Architecte REG A
Architetto REG A
2004/2005
2004/2005
2004/2005
24. Szlovénia/
Slovenija
– építészmérnöki kar által odaítélt „univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture” (építészmérnöki egyetemi oklevél), amelyhez csatolni kell az illetékes, törvény által elismert építészeti hatóság által kiállított igazolást, amely építészeti tevékenység végzésére jogosít
– műszaki kar által odaítélt egyetemi oklevél az „univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) /univerzitetna diplomirana inzenirka” címről, amelyhez csatolni kell az illetékes, törvény által elismert építészeti hatóság által kiállított igazolást, amely építészeti tevékenység végzésére jogosít
2006/2007
25. Szlovákia/
Slovensko
– a Szlovák Műszaki Egyetem (Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1950–1952 között odaítélt „építész- és építőmérnöki” („architektúra a pozemné stavitel’stvo”) oklevél (cím: Ing.)
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építész- és Építőmérnöki Kara (Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1952–1960 között odaítélt „építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Ing. arch.)
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építész- és Építőmérnöki Kara (Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1952–1960 között odaítélt „építőmérnöki” („pozemné stavitel’stvo”) oklevél (cím: Ing.)
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban
1961–1976 között odaítélt „építészmérnöki” („architektúra”)
oklevél (cím: Ing. arch.)
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban
1961–1976 között odaítélt „építőmérnöki” („pozemné stavby”)
oklevél (cím: Ing.)
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1977 óta odaítélt „építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Ing. arch.)
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara (Fakulta
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1977 óta odaítélt „várostervezési” („urbanizmus”) oklevél (cím: Ing. arch.); Pozsonyban 1977–1997 között
2006/2007
– a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) által odaítélt
„építőmérnöki” („pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.)
– Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) által Pozsonyban 1998 óta odaítélt „építész- és építőmérnöki” („architektúra a pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.)
– a Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) által Pozsonyban 2000–2001 között odaítélt „építőmérnök -építész szak” („pozemné stavby -špecializácia: architektúra”) oklevél (cím: Ing.)
– a Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara
(Stavebná fakulta
– Slovenská technická univerzita) által Pozsonyban 2001 óta odaítélt „építész- és építőmérnöki” („architektúra a pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.)
– a Képzőművészeti és Tervezési Akadémia (Vysoká škola výtvarných umení) által Pozsonyban 1969 óta odaítélt
„építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Akad. arch.
1990-ig; Mgr. 1990–1992 között; Mgr. arch. 1992–1996 között; Mgr. art. 1997 óta)
– a Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta, Technická univerzita) által Kassán 1981–1991 között odaítélt „építész- és építőmérnöki” („architektúra a pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.) amelyhez mellékelni kell:
– Pozsonyban a Szlovák Építész Kamara (Slovenská komora architektov) által kibocsátott engedélyt, amely vagy nem tartalmaz utalást a szakterületre vagy az „építőmérnöki” („pozemné stavby”) vagy a „területrendezési” („územné plánovanie”) szakterületet tünteti fel
– Pozsonyban a Szlovák Építőmérnöki Kamara (Slovenská komora stavebných inžinierov) által kibocsátott engedélyt az építőmérnöki szakterület feltüntetésével („pozemné stavby”)
26. Finnország
Suomi/Finland
– a Műszaki Egyetem és az Oului Egyetem építész kara által kiadott oklevelek (arkkitehti – arkitekt) – a Műszaki Főiskolák által kiadott oklevelek (rakennusarkkitehti-byggnadsarkitekt) 1997/1998
27. Svédország/
Sverige
– a Királyi Műszaki Intézet Építészeti Iskolája, a Chalmers Műszaki Intézet, valamint a Lund Egyetem Műszaki Intézete által kibocsátott diplomák (arkitekt, egyetemi építészi diploma)
– a „Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR) tagsági okiratai, ha az érintett személyek az irányelv hatálya alá tartozó államban részesültek képzésben
1997/1998
28. Egyesült Királyság/
United Kingdom
– képesítések, amelyek a következő vizsgák letétele után nyerhetők el:
– a Royal Institute of British Architects vizsgája – építészmérnök-képző intézmények vizsgája: egyetemeken, műszaki Főiskolákon, Főiskolákon, akadémiákon, műszaki és művészeti intézményekben, amelyeket 1985. június 10-ig az Architects Registration Council of the United Kingdom már elismert vagy elismer a nyilvántartásba történt felvételhez (Architect)
1987/1988
– igazolás, amely bizonyítja, hogy annak birtokosa az 1931. évi Architects Registration Act 6. szakasz (1) bekezdésének a), b) vagy d) pontja értelmében megszerezte a jogot arra, hogy az építész szakmai címet viselje (Architect)
– igazolás, amely bizonyítja, hogy annak birtokosa az 1938. évi Architects Registration Act 2. szakasza értelmében megszerezte a jogot arra, hogy az építész szakmai címet viselje (Architect)

3. melléklet az 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez * 

Az európai közösségi jog által meghatározott, a feltétel nélküli elismeréshez szükséges építészmérnöki képzési minimumkövetelmények

1. Az építészmérnöki képzés a következőkből áll:

a) összesen legalább ötéves, teljes idejű, egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási intézményben végzett, sikeres egyetemi szintű vizsgával lezárt tanulmányok; vagy

b) négy évnél nem rövidebb, teljes idejű, egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási intézményben végzett, sikeres egyetemi szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és kétéves, bizonyítvánnyal igazolt szakmai gyakorlat a 4. pontban foglaltaknak megfelelően.

2. Az 1. pont szerinti tanulmányok fő elemét az építészetnek kell képeznie. A tanulmányokban egyensúlyt kell fenntartani az építészeti képzés elméleti és gyakorlati vonatkozásai között, valamint biztosítani kell legalább a következő ismeretek, képességek és készségek elsajátítását:

a) az esztétikai és műszaki követelményeket is kielégítő építészeti tervek elkészítésének képessége;

b) az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó művészetek, technológiák és tudományok megfelelő ismerete;

c) az építészeti tervezés minőségére ható képzőművészetek ismerete;

d) a várostervezés és a tervezés megfelelő ismerete, a tervezési folyamathoz szükséges képességek megléte;

e) az emberek és épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolat ismerete, valamint annak a szükségszerűségnek a megértése, hogy az épületeket és a közöttük lévő teret az emberi igényekhez és léptékekhez kell igazítani;

f) az építészmérnöki szakma és az építészmérnök társadalmon belüli szerepének megértése, különösen a társadalmi tényezőket figyelembe vevő előzetes tervek készítésében;

g) a tervezési projektekhez szükséges vizsgálati módszerek és a vázlatkészítés ismerete;

h) a szerkezettervezés és az épülettervezéssel kapcsolatos építési és műszaki problémák megértése;

i) a fizikai problémák és technológiák, valamint az épületek funkcióinak ismerete, hogy azokban a fenntartható fejlődés keretében kényelmes és az éghajlat elleni védelmet biztosító belső feltételeket lehessen teremteni;

j) a szükséges tervezési szakértelem, amely kielégíti a felhasználók igényeit a költségtényezők és az építési előírások szabta keretek között;

k) azon iparágak, szervezetek, szabályozások és eljárások megfelelő ismerete, amelyek szerepet játszanak a tervezést követő kivitelezésben, valamint a tervek általános tervbe történő foglalásában.

3. Az 1. és a 2. pontban meghatározott egyetemi képzés években kifejezett időtartama kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is meghatározható.

4. Az 1. pont b) alpontjában meghatározott szakmai gyakorlatra kizárólag a tanulmányok első három évének lezárása után kerülhet sor. A szakmai gyakorlatból legalább egy évnek a 2. pontban említett tanulmányok során elsajátított ismereteken, készségeken és képességeken kell alapulnia. E célból a szakmai gyakorlatot a saját tagállam illetékes hatósága által kiadott engedéllyel rendelkező személy vagy szerv felügyelete alatt kell elvégezni. E felügyelt szakmai gyakorlatra bármely országban sor kerülhet. A szakmai gyakorlatot a saját tagállam illetékes hatósága értékeli.