A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2008. (I. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság létrehozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság létrehozásáról szóló Washingtonban, 2007. március 8-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGYAR-AMERIKAI OKTATÁSI CSEREPROGRAM BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL * 

I. RÉSZ

A MAGYAR-AMERIKAI OKTATÁSI CSEREPROGRAM BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban „a Felek”)

folytatni és bővíteni kívánják a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok népei között az oktatási és kulturális kapcsolatokon keresztül létrejövő további kölcsönös megértést támogató programokat;

figyelembe véve a fent említett programokból származó kölcsönös előnyöket, valamint a Feleknek azt a szándékát, hogy a nemzetközi együttműködés további erősítése érdekében együttműködjenek, és további segítséget nyújtsanak egymásnak a fent említett programok finanszírozása és adminisztrációja területén,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság jogállása

(1) A Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Magyar Köztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság létrehozásáról 1990. december 6-án aláírt megállapodás alapján működött. Jelen Egyezmény a megállapodást váltja fel.

(2) Jelen Egyezmény rendelkezéseinek figyelembevétele mellett a Bizottság vezetési és adminisztrációs autonómiát élvez.

(3) A Felek olyan szervezetként ismerik el a Bizottságot, amely a segítségnyújtáson és a szolgáltatásokon alapuló programok megvalósítása érdekében alakult meg, és jött létre (például pénzügyi támogatás nyújtása magyar állampolgárok, valamint az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai részére ösztöndíjak formájában, továbbá utazási költségtérítés, tandíjak finanszírozása, szállás és ellátás biztosítása, valamint szociális és egyéb segítségnyújtás). A fentieken túl oktatási, kutatási, kulturális, információs, szaktanácsadási és más szolgáltatást nyújt. Ezek a programok, valamint a Bizottság működésének - a fentiek megvalósításával kapcsolatos - költségeit a Felek a jelen Egyezmény rendelkezései szerint a Bizottság részére biztosított pénzösszegekből finanszírozzák. A Bizottság jogosult arra, hogy más forrásokból is pénzösszegekhez jusson.

(4) A Bizottság jogosult a jelen Egyezmény alkalmazási körén kívüli, de azzal összhangban lévő egyéb tevékenységek folytatására. Az egyéb tevékenységeket nem azokból a forrásokból kell finanszírozni, amelyeket a jelen Egyezmény alapján a Felek biztosítanak a Bizottság részére, és külön számviteli nyilvántartást kell vezetni azok vonatkozásában.

2. cikk

A Bizottság tevékenységi köre

A jelen Egyezményben kitűzött célok elérése érdekében a Bizottság a következő tevékenységeket végzi:

a) Mindkét fél érdekei, és szükségletei alapján megtervezi, elfogadja és lefolytatja a Bizottság az 1. cikk 3. bekezdésében leírt programjait az alábbiak szerint:

(1) Tanulmányi, valamint kutatási, tanítási és egyéb oktatási tevékenységek finanszírozása

a) az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai részére a Magyar Köztársaságban, és

b) a Magyar Köztársaság állampolgárai részére az Amerikai Egyesült Államok iskoláiban és felsőoktatási intézményeiben;

(2) A Felek közötti hallgatói, gyakornoki, kutató ösztöndíjas, tanári, oktatói, professzori, művészi és szakértői látogatások és csereprogramok finanszírozása; és

(3) Egyéb oktatási, kutatási, információs, tanulmányi szaktanácsadási, konzultációs és más tevékenységek finanszírozása és/vagy megvalósítása;

(4) Minden évben a Bizottság a következő költségvetési évre szóló támogatási kérelmet nyújt be a Feleknek (a Felek pénzügyi hozzájárulásának teljes összegére vonatkozó javaslattal együtt), amely megfelelő részletességgel tartalmazza a következő pénzügyi évre szóló tevékenységeket, a pénzügyi támogatás mértékét, összegét, típusait, céljait az éves támogatási keret felhasználásával. Jelen Egyezmény alapján a Bizottság a javaslatot oly módon készíti el, hogy a jelen Egyezményben a pénzügyi év az Egyesült Államok vonatkozásában a naptári év október 1-jétől a következő naptári év szeptember 30-ig tart; a Magyar Köztársaság esetében megegyezik a naptári évvel.

b) Minden pénzügyi évben elkészíti a Magyar Köztársaságban lefolytatandó országos pályáztatással kapcsolatos nyilvános felhívást, közli az adott pénzügyi évre szóló pénzügyi támogatási ajánlat részleteit, beleértve a programban való részvételre és a pénzügyi támogatás megszerzésére vonatkozó pályázati anyagok szétosztását; bonyolítja a Bizottsághoz benyújtott pályázatokat; értékeli a benyújtott pályázatokat és kiválasztja azokat a jelentkezőket, akiket a Bizottság programjában való részvételre és anyagi támogatásra javasol.

c) Jóváhagyás céljából benyújtja az Amerikai Egyesült Államok elnöke által kinevezett és az Amerikai Egyesült Államokban működő, az Amerikai Egyesült Államok J. William Fulbright Külföldi Ösztöndíj Tanácsához (a továbbiakban „Fulbright Külföldi Ösztöndíj Tanács”) a Bizottság javaslatát azon hallgatókra, gyakornokokra, kutató ösztöndíjasokra, tanárokra, oktatókra, professzorokra, művészekre és más szakértőkre vonatkozóan, akik a Magyar Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkező állampolgárok, vagy az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai, hogy részt vegyenek a Magyar Köztársaságban vagy az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező intézmények ilyen jellegű programjaiban.

d) Személyi javaslatokat tesz az illetékes magyar szervezeteknek az Amerikai Egyesült Államok olyan állampolgáraira, akik a Magyar Köztársaságban tanulási, kutatási, tanítási és egyéb oktatási tevékenységet folytathatnak.

e) Minősítési szempontokat javasol a Fulbright Külföldi Ösztöndíj Tanácsnak azon résztvevők kiválasztására vonatkozóan, akik a jelen Egyezményben foglalt célok elérése érdekében részesülnek a Bizottság által szükségesnek tartott pénzügyi támogatásban.

f) Engedélyezi pénzösszegek folyósítását és ösztöndíjak adományozását, beleértve a közlekedés, szállás, étkezés, tandíj, megélhetési és egyéb idevonatkozó költségek kifizetését, amennyiben a Fulbright Külföldi Ösztöndíj Tanács jóváhagyja a Bizottság egyéni jelöltekre vonatkozó döntését a programban való részvételre, valamint pénzügyi támogatás nyújtását, a jelen okiratban foglalt feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően.

g) Elvégezteti a Bizottság pénzügyi jelentéseinek éves könyvvizsgálatát mindkét Fél részére - az adott szerződő fél által nyújtott támogatásra vonatkozóan -, amelyet be kell nyújtani a Felek jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős illetékes testületeihez; ha valamelyik Fél kéri, a Bizottság engedélyezheti kimutatásainak egyéb könyvvizsgálatát, amelyet az egyik vagy mindkét Fél megbízottjai végeznek el.

h) Éves jelentéseket készít tevékenységeiről - az adott szerződő fél által nyújtott támogatásra vonatkozóan -, melyek formáját és tartalmát a Felek határozzák meg, és e jelentéseket benyújtja a Felek jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős illetékes testületeihez.

i) Jelen Egyezmény céljainak előmozdítása érdekében pénzügyi egyéb támogatások és segítségek bevonását kezdeményezi és bonyolítja.

j) Amennyiben azt szükségesnek vagy kívánatosnak tartja, saját nevében - a Tanács teljes körű egyetértésével - vagyontárgyakat szerez, birtokol és azokról rendelkezik; mindazonáltal úgy, hogy a Bizottság tevékenységeihez szükséges megfelelő irodai létesítmények biztosítva legyenek.

II. RÉSZ

A BIZOTTSÁG TESTÜLETEI

3. cikk

A Bizottság irányító szerve

(1) A Bizottságot egy tíz-tagú Tanács irányítja (a továbbiakban: Tanács). A Tanács a Magyar Köztársaság öt állampolgárából és az Amerikai Egyesült Államok öt állampolgárából áll.

(2) A Tanács elnöke minden ügyben eljárhat a Bizottság nevében.

(3) A magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium jogosult a Tanács magyar tagjait kijelölni és a magyar jogszabályokkal összhangban elmozdítani, akik közül ketten a Magyar Köztársaság kormányzati képviselői. Az Amerikai Egyesült Államok a Magyar Köztársaságba delegált diplomáciai missziójának vezetője jogosult kinevezni és a magyar jogszabályokkal összhangban elmozdítani a Tanács amerikai tagjait. Az amerikai tagok közül ketten az Egyesült Államok Magyar Köztársaságba delegált missziójának tisztviselői.

(4) A Tanács tagjait kétéves időszakra kell kinevezni és további két évre újra kinevezhetők. Lemondás vagy a szolgálati idő lejárta miatt vagy más okokból bekövetkezett megüresedéseket a fenti bekezdésnek megfelelően kell betölteni az időszak fennmaradó részében.

(5) A Tanács minden tagjának egy szavazata van. A Tanács a leadott szavazatok többsége alapján határoz. A Tanácsban bekövetkező szavazategyenlőség esetén az elnök második, döntő szavazatot ad le.

(6) A Tanácsba történő kinevezés a Bizottsággal nem létesít munkaviszonyt. A Tanács tagjai ellenszolgáltatás nélkül teljesítenek szolgálatot, de igényt tarthatnak a legalább háromhavonta egyszer összehívott Tanácsi üléseken való részvétellel és a Bizottság által meghatározott egyéb hivatalos feladatok ellátásával összefüggésben felmerült szükséges költségeik megtérítésére.

(7) A Tanács olyan rendelkezéseket fogad el és bizottságokat hoz létre, melyeket ügyeinek viteléhez szükségesnek tart.

(8) A Bizottság irodája Budapesten (Magyarország) van. A Tanács üléseit a Bizottság által meghatározott időben, esetenként más helyeken is meg lehet tartani. A Bizottság bármely tisztségviselője vagy alkalmazottja a Bizottság által jóváhagyott helyeken folytathatja a bizottsági tevékenységeket.

4. cikk

A Tanács elnöke

A Tanács saját tagjai közül jelöl elnököt egyéves időtartamra, azzal, hogy az elnöki teendőket a Magyar Köztársaság állampolgára és az Amerikai Egyesült Államok állampolgára felváltva látja el.

5. cikk

A Bizottság pénzügyi megbízottja (pénztárosa) és helyettese

A Tanács saját tagjai közül pénzügyi és helyettes pénzügyi vezetőt választ, akiket a Tanács hívhat vissza tisztségükből. Egyikük a Magyar Köztársaság állampolgára, másik pedig az Amerikai Egyesült Államok állampolgára. A pénzügyi vezető - távolléte esetén pedig a helyettes pénzügyi vezető - ellátja a Bizottság Tanácsa által meghatározott pénzügyi vezetési/felügyeleti feladatokat.

6. cikk

A Tanács tiszteletbeli társelnökei

A Magyar Köztársaság miniszteri szintű képviselője és az Amerikai Egyesült Államoknak a Magyar Köztársaságba delegált diplomáciai missziójának vezetője lesz a Tanács tiszteletbeli társelnöke, akik nem szavazó tagként jogosultak részt venni a Tanács ülésein.

7. cikk

A Bizottság ügyvezető igazgatója

A Tanács ügyvezető igazgatót (a továbbiakban „igazgató”) és igazgatóhelyettest nevez ki, akik a Bizottság alkalmazottjai. Az igazgató felügyeli a Bizottság adminisztrációs munkáját, valamint a szükséges adminisztratív és hivatali állományt, folyósítja fizetésüket és bérüket, és a jelen Egyezmény alapján rendelkezésre bocsátott pénzösszegekből fedezi a szükséges egyéb adminisztratív kiadásokat. Az igazgató távollétében az igazgatóhelyettes látja el az igazgató feladatait.

III. RÉSZ

A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

8. cikk

Pénzügyi kötelezettségek

(1) A Felek megállapodnak, hogy minden pénzügyi évben éves pénzjuttatásokat vagy természetbeni juttatásokat biztosítanak a Bizottság részére a jelen Egyezmény megvalósításának céljaira. Az éves juttatások összege a két Fél vonatkozó nemzeti jogszabályai és szabályozásai szerint rendelkezésre álló pénzösszegektől függ. A Felek megállapodnak abban, hogy szükséges az egyenlőség biztosítása a Bizottság részére juttatott pénzügyi és természetbeni hozzájárulások terén, és mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a jelen Egyezmény alapján felmerülő költségek alapvető megosztását.

(2) Az Egyesült Államok által biztosított pénzösszegek tervezése és elszámolása, valamint az Egyesült Államokhoz benyújtott programjelentés során a Bizottságnak követnie kell az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Bilaterális Bizottságokra és Alapítványokra vonatkozó Kézikönyvét. Minden a Bizottság által engedélyezett kötelezettségvállalás és kifizetés az elfogadott éves költségvetéssel összhangban történik.

(3) A Magyar Köztársaság által biztosított pénzösszegek tervezése és elszámolása, valamint a Magyar Köztársasághoz benyújtott programjelentés során a Bizottságnak követnie kell a Magyar Köztársaság jogszabályait.

(4) A Magyar Köztársaság biztosítja a Bizottság Budapest belvárosában, könnyen megközelíthető helyen történő elhelyezését, és viseli az irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos költségeket; e költségek részét képezik a Magyar Köztársaság, a 8. cikk 1. pontja szerinti hozzájárulásának.

(5) A Magyar Köztársaság pénzügyi hozzájárulást biztosít a Bizottság részére a Magyar Köztársaság állami költségvetéséből származó támogatás formájában; a Bizottság a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint számol el a Magyar Köztársaság hozzájárulásával.

9. cikk

A program megvalósításának előmozdítása

(1) A Felek minden tőlük telhető erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jelen Egyezmény alapján a Bizottság által jóváhagyott kölcsönös ösztöndíjas programok megvalósítását, és megoldják a működéssel kapcsolatban felmerülő problémákat.

(2) A Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság magyar és amerikai ösztöndíjasainak, akiket a Bizottság és a Fulbright Külföldi Ösztöndíj Tanács jóváhagyott, nincs szükségük munkavállalási engedélyekre ahhoz, hogy részt vegyenek a Fulbright ösztöndíj programokban, amint az a Bizottság által kiállított részvételi igazolásokban rögzítésre kerül.

IV. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

A Felek Egyezmény végrehajtásáért felelős testületei

A jelen Egyezmény végrehajtásáért a következő testületek felelősek:

a) az Amerikai Egyesült Államok részéről a Külügyminisztérium

b) a Magyar Köztársaság részéről az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

11. cikk

A Felek jogszabályainak alkalmazása

Jelen Egyezmény és a belőle fakadó tevékenységek végrehajtása a Felek jogszabályaival összhangban történik.

12. cikk

Az Egyezmény hatálya

(1) Jelen Egyezmény azon későbbi diplomáciai értesítés kézhezvételének napján lép hatályba, amikor a Felek írásban értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges összes belső jogi követelmény teljesítéséről. A jelen Egyezmény írásbeli megegyezés útján módosítható.

(2) Jelen Egyezmény mindaddig hatályban marad, amíg valamely fél írásban fel nem mondja, amely esetben az Egyezmény az írásbeli felmondásnak a másik fél részére történő kézbesítésétől számított első naptári év harmincadik napján jár le. A jelen Egyezmény felmondása nem érinti a jelen Egyezmény alapján előzőleg elindított programokat.

(3) Megszűnése esetén a Bizottság fel nem használt pénzösszegeit és fennmaradó vagyontárgyait a két Fél egyetértésével hasonló célokra fordítják.

Készült Washingtonban, 2007. március 8. napján, angol és magyar nyelven, amelyek mindegyike egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya nevében Kormánya nevében”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő naptári napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a az Egyezmény 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatási és kulturális miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére