A jogszabály mai napon ( 2024.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A vasúti igazgatási szerv kérelemre indult eljárásáért a kérelmező a mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet. Ha a kérelem a mellékletben megjelölt eljárások közül többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni.

(2) *  A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00003582–06020015 számú számlája javára történő átutalással kell megfizetni.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) *  A befizetett díj a vasúti igazgatási szerv bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A díjról a vasúti igazgatási szerv elkülönített nyilvántartást vezet.

(7) Ha a vasúti igazgatási szerv a melléklet 2. pontja szerinti eljárásban az eljárás alapjául szolgáló kérelem megalapozottságát állapítja meg, a díjat a kérelmezőnek visszatéríti.

2. § *  Az e rendeletben meghatározott díjakra

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2) bekezdésében foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

3. § (1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2) * 

Melléklet a 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelethez

A vasúti igazgatási szerv eljárásaival összefüggő díjak

Ft/db
1. Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások
a) működési engedély kiadása
1. a) * 
1. b) országos, vállalkozó vasúti 2 271 000
2. a)–b) * 
2. c) *  elővárosi, városi vállalkozó vasúti 227 000
3. a)–b) * 
3. c) térségi, vállalkozó vasúti 23 000
3. d) * 
3. e) * 
4. a)–b) * 
4. c) helyi, vállalkozó vasúti 23 000
4. d)–e) * 
5. a) * 
5. b) * 
5. c) * 
b) *  működési engedély módosítási díja az engedély kiadásának 50%-a, melyen felül ide kell érteni az ideiglenes működési engedély átminősítése működési engedéllyé, felfüggesztett működési engedély visszaminősítése, egyesülés esetén elrendelt felülvizsgálat miatt szükséges módosítás
c) 2. működési engedély módosítása a nyílt hozzáférés alóli mentesítés vagy visszavonása tekintetében 227 000
d) * 
e) *  a kisvasúton, a múzeumvasúton, a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon végzett vasúti tevékenység bejelentése 20 000
f) *  adatmódosítási kérelem benyújtása 23 000
2. Jogvitás eljárások a nyílt hozzáférésre jogosult szervezet vagy az integrált vasúti társaság kérelmére
a) *  a Hálózati Üzletszabályzatban megállapított valamely kötelezettségnek a pályahálózat-működtető, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet vagy az integrált vasúti társaság általi megsértése miatt indított eljárás 227 000
b) a Hálózati Üzletszabályzatnak a megkülönböztetéstől mentes eljárás követelményével ellentétes rendelkezése miatt indított eljárás 227 000
c) a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott hálózat-hozzáférési díjak mértékére vagy struktúrájára vonatkozó, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben vagy külön jogszabályban foglaltakkal ellentétes rendelkezés miatt indított eljárás 454 000
d) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztása során elkövetett eljárási szabálysértés miatt indított eljárás 227 000
e) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt indított eljárás 454 000
f) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó eseti igénybejelentés elintézése során elkövetett eljárási szabálysértés vagy eljárás jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt indított eljárás 227 000
g) a pályahálózathoz való nyílt hozzáférés tárgyában kötött szerződés megsértése miatt indított eljárás 227 000
h) a menetvonal igénybevételéért fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértékének jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatba ütköző megállapítása miatt indított eljárás 227 000
3. *  Üzletszabályzatok (személyszállítási, árufuvarozási) és módosításaik jóváhagyása
a) alapdíj 20 szabványoldalig 69 000
b) további szabványoldalanként 3 000
4. Keretmegállapodások jóváhagyása 2 271 000
5. Integrált vasúti társaság belső megállapodásának jóváhagyása 2 271 000
6. *  Személyszállítási szolgáltatás fő céljának vizsgálata 51 000
7. *  Gazdasági egyensúly veszélyeztetettségének vizsgálata 358 000