A jogszabály mai napon ( 2023.10.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőt rendelem el:

A felügyeleti díj

1. § (1) *  A vasúti társaság a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 79/F. § (6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat egyenlő részletekben, legkésőbb minden év március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 20-áig az Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00003582-06020015 számú számlája javára „vasúti felügyeleti díj” jogcím megjelöléssel fizeti meg.

(2) *  Az a vasúti társaság, amely a tárgyévet megelőző évben nem fizetett hálózat-hozzáférési díjat, először arra a negyedévre vonatkozóan fizet felügyeleti díjat, amelyben hálózat-hozzáférési díjfizetési kötelezettsége keletkezett. Ebben az esetben a fizetendő felügyeleti díj kiszámítása a tárgyidőszakban – az (1) bekezdésben meghatározott időpontokat megelőző három hónapban – fizetett hálózat-hozzáférési díj összege alapján történik.

Adatszolgáltatás

2. § (1) A vasúti társaság által fizetendő felügyeleti díj összegének ellenőrizhetősége érdekében a vasúti társaság a vasúti igazgatási szerv számára minden év január 20-áig adatot szolgáltat az előző évben a fizetésre kötelezett által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj mértékéről. A vasúti társaság az adatszolgáltatást a melléklet szerinti űrlappal teljesíti, amely a vasúti igazgatási szerv honlapjáról és a kormányzati portálról letölthető.

(2) *  Az 1. § (2) bekezdése szerinti vasúti társaság a felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg adatot szolgáltat a vasúti igazgatási szerv számára az adott fizetési kötelezettség teljesítésére megállapított határidő lejártát megelőző 3 hónapban fizetett hálózat-hozzáférési díj összegéről.

A vasúti igazgatási szerv feladatai

3. § *  A vasúti igazgatási szerv a felügyeleti díj megfizetésére és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítését ellenőrzi.

4. § (1) *  Ha a vasúti társaság a felügyeleti díjat az előírt határidőben nem vagy nem az adatszolgáltatásában megjelölt összegnek megfelelően fizeti be, a vasúti igazgatási szerv a fizetési kötelezettséget megállapítja. A késedelmi pótlék fizetésének kezdő időpontja az 1. § (1) bekezdése szerinti – elmulasztott – határidőt követő nap.

(2) *  Ha a vasúti igazgatási szerv eljárása során megállapítja, hogy a tudomására jutott adatok és a vasúti társaság által szolgáltatott adatok között eltérés van, a tényállás tisztázását követően pótlólagos fizetési kötelezettséget állapít meg, vagy – túlfizetés esetén – a különbözetnek a következő időszakra vonatkozó felügyeleti díjban történő jóváírásáról rendelkezik.

(3) *  Ha a vasúti társaság által fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértéke a vasúti igazgatási szerv határozata alapján az érintett időszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése, illetve a felügyeleti díj mértékének határozattal történő megállapítását követően megváltozik, a vasúti igazgatási szerv a vasúti társaság terhére pótlólagos fizetési kötelezettséget állapít meg, vagy – a túlfizetés megállapítása mellett – a különbözetnek a következő időszakra vonatkozó felügyeleti díjban történő jóváírásáról rendelkezik.

(4) A vasúti társaság által fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértékének a bíróság ítélete alapján történő megváltoztatása esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Ha a vasúti igazgatási szerv a perben félként nem vesz részt, a bíróság ítéletéről a vasúti társaság az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül tájékoztatja a vasúti igazgatási szervet.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2) *  A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról szóló 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdését, 2. § (2) bekezdését, valamint mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelethez * 

ŰRLAP
Adatszolgáltatás a vasúti társaság által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési (pályahasználati) díj mértékéről a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetéséhez

201.. évre

A vasúti társaság adatai (cégnév, székhely): .........................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tárgyhó Az előző évben fizetett összes hálózat-hozzáférési díj (pályahasználati díj); ennek hiányában a vonatkozó időszakban fizetett hálózat-hozzáférési díjak

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

A vasúti társaság minden év január 20-áig köteles adatot szolgáltatni az előző évben a fizetésre kötelezett által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj mértékéről.

Az a vasúti társaság, amely a tárgyévet megelőző évben nem fizetett hálózat-hozzáférési (pályahasználati) díjat, a felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni a vasúti igazgatási szerv számára az adott fizetési kötelezettség teljesítésére megállapított határidő lejártát megelőző 3 hónapban fizetett hálózat-hozzáférési díj összegéről.