A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi XIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Kingdom of Sweden on the mutual representation by their diplomatic and consular missions in processing visas and collecting biometric data

Article 1

(1) The Contracting Parties may represent each other in processing uniform visas (airport transit visas, transit visas, short-stay visas) in accordance with the provisions of the Common Consular Instructions, with this Agreement, as well as with the implementing agreements concluded according to Article 4.

(2) According to the implementing agreements representation may be reduced to one or several parts of the visa issuing procedure, namely providing information on visa applications, arranging appointments, conducting interviews, receiving and forwarding applications and supporting documents, recording data - including biometric data - and collecting administrative fees.

(3) Acting under paragraph (1)-(2), the diplomatic and consular missions of the Contracting Parties shall render each other all appropriate assistance.

(4) At locations where only one of the Contracting Parties has a mission, that mission may give assistance to the mission of the other Contracting Party competent for that location in accordance with the implementing agreements.

Article 2

Acting under Article 1, the relevant legal norms of the European Union, including Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as those of the representing Party shall be applicable.

Article 3

Acting under Article 1, the representing Party shall act as diligently as if processing visas or collecting data on its own behalf. However, there is no liability of one Contracting Party for activities performed on behalf of the other Contracting Party.

Article 4

The Contracting Parties shall conclude implementing agreements which designate the diplomatic and consular missions to which this Agreement shall be applied as well as contain the necessary technical and financial details of the co-operation and rules relating to data protection, if necessary.

Article 5

This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that their constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled.

Article 6

This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled.

Article 7

This Agreement is concluded for an unlimited period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

Article 8

The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels and shall become effective thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

Done in Chisinau on 28 February, 2008 in two originals in the English language.

(Signatures)

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek a Közös Konzuli Utasítások rendelkezései, a jelen Megállapodás, valamint a 4. cikkben foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások rendelkezéseinek megfelelően járnak el egymás nevében az egységes vízum (repülőtéri tranzitvízum, átutazóvízum, rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum) kiadására irányuló eljárásban.

(2) A végrehajtási megállapodásokban foglaltak szerint a képviselet korlátozható a vízumkiadási eljárás egy részére vagy egyes elemeire, nevezetesen a vízumok kiadására vonatkozó információ nyújtására, időpont egyeztetésére, interjú lefolytatására, kérelmek és támogató dokumentumok átvételére és továbbítására, adatok rögzítésére - ideértve a biometrikus adatokat is -, valamint az eljárási díjak bevételezésére.

(3) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezései alapján eljárva a Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseletei minden megfelelő módon segítik egymást.

(4) Azokon az állomáshelyeken, ahol csak az egyik Szerződő Félnek van külképviselete, ez a külképviselet - a végrehajtási megállapodásoknak megfelelően - segítséget nyújt a másik Szerződő Fél helyileg illetékes külképviseletének.

2. Cikk

Az 1. cikk rendelkezései alapján eljárva az Európai Unió vonatkozó szabályait, ideértve az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-én kelt, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvét is, valamint a képviseletet ellátó Fél jogszabályait kell alkalmazni, a képviselt Fél adatvédelemmel kapcsolatos érdekeinek figyelembevétele mellett.

3. Cikk

Az 1. cikk rendelkezései alapján eljárva a képviseletet ellátó Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít a vízumok kiadására irányuló eljárásban és az adatgyűjtésben, mintha saját nevében folytatná le az eljárást. Mindemellett az egyik Szerződő Féltől átvállalt tevékenysége tekintetében a másik Szerződő Fél nem tartozik felelősséggel.

4. Cikk

A Szerződő Felek végrehajtási megállapodások keretében kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli képviseleteket, amelyekre a jelen Megállapodás vonatkozik, valamint meghatározzák az együttműködés szükséges technikai részletszabályait, illetve szükség esetén az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

5. Cikk

Jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, nemzeti jogukban foglalt feltételeket teljesítették.

6. Cikk

Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazható, azt követően, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges feltételeket teljesítették.

7. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton küldött értesítéssel bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás kilencven (90) napig marad hatályban, azt követően, hogy a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette.

8. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A felfüggesztés kezdő és befejező időpontját diplomáciai úton kell közölni, és az az értesítés küldését követő harminc (30) nap elteltével válik alkalmazhatóvá, amennyiben a Szerződő Felek erről másként meg nem állapodnak.

Készült Kisinyovban, 2008. február 28-án angol nyelven, két eredeti példányban.

(Aláírások)”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E törvény 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 5. cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) * 

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére