A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi XVIII. törvény

egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény melléklete tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 138. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

Melléklet a 2008. évi XVIII. törvényhez

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS TAGÁLLAMAIK, MÁSRÉSZRŐL A MONTENEGRÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

az Európai Közösséget létrehozó szerződés, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés, valamint az Európai Unióról szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: a tagállamok, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG és AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség

egyrészről,

és másrészről

A MONTENEGRÓI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Montenegró,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek közötti szoros kapcsolatokat és közös értékeiket, a Felek óhaját, hogy erősítsék ezeket a kapcsolatokat és viszonosságon és kölcsönös érdeken alapuló, szoros és tartós kapcsolatot hozzanak létre, amelynek lehetővé kell tennie Montenegró számára, hogy tovább erősítse és bővítse a Közösséggel és a tagállamokkal fenntartott kapcsolatokat;

FIGYELEMBE VÉVE e megállapodás fontosságát a délkelet-európai országokkal való stabilizációs és társulási folyamatban (SAp), az együttműködésen alapuló stabil Európa létrehozásában és megerősítésében (aminek az Európai Unió a fő támogatója), valamint a Stabilitási Paktum keretében;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió kész Montenegrót a lehető legteljesebb mértékben integrálni Európa fő politikai és gazdasági folyamataiba, valamint potenciális EU-tagjelöltnek tekinteni az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: az EU-Szerződés) és az Európai Tanács által 1993 júniusában meghatározott kritériumok, valamint a stabilizációs és társulási folyamat (SAp) feltételrendszerének teljesítése alapján, e megállapodás - különösen a regionális együttműködés tekintetében történő - sikeres végrehajtására is figyelemmel;

FIGYELEMBE VÉVE az európai partnerséget, amely meghatározza azokat a cselekvési prioritásokat, melyek segítik az országnak az Európai Unióhoz való közeledésére tett erőfeszítéseit;

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét aziránt, hogy minden eszközzel hozzájáruljanak Montenegró és a régió politikai, gazdasági és intézményi stabilizációjához a civil társadalom fejlődése és a demokratizálódás, az intézménykiépítés és a közigazgatás reformja, a regionális kereskedelmi integráció és a fokozott gazdasági együttműködés révén, valamint számos területen, különösen a jogérvényesülés, szabadság és biztonság terén folytatott együttműködés, és a nemzet- és regionális biztonság erősítése révén;

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét a megállapodás alapját képező politikai és gazdasági szabadságok erősítésére, valamint az emberi jogok és a jogállamiság, többek között a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, valamint a szabad és tisztességes választásokkal rendelkező többpártrendszerben megvalósuló demokratikus alapelvek iránti elkötelezettségüket;

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét az ENSZ-Alapokmány, az EBESZ, különösen az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záróokmánya (továbbiakban: Helsinki Záróokmány) minden alapelvének és rendelkezésének, a madridi és bécsi konferencia összegző dokumentumainak, a Párizsi Charta egy új Európáért, valamint a Délkelet-európai Stabilitási Paktum teljes körű végrehajtása iránt annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a térség országainak regionális stabilitásához és együttműködéséhez;

MEGERŐSÍTVE minden menekült és országon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személy visszatéréshez és tulajdon védelméhez való jogát, valamint a további kapcsolódó emberi jogokat;

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét a piacgazdaság és a fenntartható fejlődés elvei iránt, valamint a Közösség készségét, hogy hozzájáruljon a montenegrói gazdasági reformokhoz;

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét a szabad kereskedelem megvalósítása iránt a WTO-tagságból eredő jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően;

FIGYELEMBE VÉVE a Felek óhaját, hogy a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kétoldalú és nemzetközi kérdésekkel - többek között a regionális szempontokkal - kapcsolatos rendszeres politikai párbeszédet az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP) figyelembevételével továbbfejlesszék;

FIGYELEMBE VÉVE a Felek elkötelezettségét a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos együttműködés fokozása iránt az Európai Konferencia által 2001. október 20-án kiadott nyilatkozat alapján;

MEGGYŐZŐDVE ARRÓL, hogy a stabilizációs és társulási megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) új légkört teremt a Felek közötti gazdasági kapcsolatokban, különösen a kereskedelem és a befektetések fejlesztése számára, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a gazdasági szerkezetátalakításhoz és a modernizációhoz;

SZEM ELŐTT TARTVA Montenegró elkötelezettségét aziránt, hogy a fontosabb ágazatokban közelítse jogszabályait a Közösségi jogszabályokhoz, és hogy hatékonyan végrehajtsa azokat;

FIGYELEMMEL ARRA, hogy a Közösség kész a reform végrehajtásának határozott támogatására és e törekvés érdekében valamennyi rendelkezésre álló együttműködési, valamint technikai, pénzügyi és gazdasági segítségnyújtási eszköz átfogó, indikatív, többéves alapon történő felhasználására;

MEGERŐSÍTVE, hogy e megállapodás azon rendelkezései, amelyek az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: az EK Szerződés) III. részének IV. címe alá tartoznak, az Egyesült Királyságot és Írországot, mint külön szerződő Feleket kötelezik és nem mint a Közösség részét mindaddig, amíg az Egyesült Királyság vagy Írország (megfelelő esetben) nem értesíti Montenegrót, hogy az EU-Szerződéshez és az EK Szerződéshez mellékelt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően a rendelkezések az Európai Közösség részeként kötelezik. Ugyanez vonatkozik Dániára az említett szerződésekhez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően;

EMLÉKEZTETVE a zágrábi csúcstalálkozóra, amely a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok és az Európai Unió közötti kapcsolatok továbberősítésére és fokozott regionális együttműködésre szólít fel;

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a thesszaloniki csúcstalálkozó megerősítette, hogy a stabilizációs és társulási folyamat szolgál az Európai Uniónak a nyugat-balkáni országokkal fenntartott kapcsolatai politikai kereteként, és hangsúlyozta ezen országok integrációjának lehetőségét az Európai Unióba egyéni reformfolyamataik és teljesítményük alapján;

EMLÉKEZTETVE a 2006. december 19-én Bukarestben aláírt Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodásra, ami eszközül szolgálhat a régió befektetésvonzó képességének és világgazdaságba való bekapcsolódásának javításához;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy szorosabb kulturális együttműködés alakuljon ki és javuljon az információcsere,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. CIKK

1. Társulás jön létre egyrészről a Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság között.

2. Ezen társulás célkitűzései a következők:

a) a demokrácia és a jogállamiság megszilárdítására irányuló montenegrói erőfeszítések támogatása;

b) Montenegró politikai, gazdasági és intézményi stabilitásához, valamint a régió stabilizációjához való hozzájárulás;

c) megfelelő keretrendszer biztosítása a politikai párbeszéd számára, lehetővé téve a Felek közötti szoros politikai kapcsolatok fejlesztését;

d) a gazdasági és nemzetközi együttműködés fejlesztésére irányuló montenegrói erőfeszítések támogatása, beleértve jogszabályainak a Közösségéhez való közelítését is;

e) a működő piacgazdaságba történő átmenet befejezésére irányuló montenegrói erőfeszítések támogatása;

f) harmonikus gazdasági kapcsolatok előmozdítása, valamint a Közösség és Montenegró közötti szabadkereskedelmi terület fokozatos kialakítása;

g) regionális együttműködés előmozdítása az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi területen.

I. CÍM

ÁLTALÁNOS ELVEK

2. CIKK

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kihirdetett, és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben, a Helsinki Záróokmányban és az Új Európáért Párizsi Chartában meghatározott demokratikus alapelveknek és az emberi jogoknak a tiszteletben tartása, a nemzetközi jog elveinek - beleértve a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel (ICTY) való teljes körű együttműködést -, a jogállamiságnak és a piacgazdaság alapelveinek a gazdasági együttműködésről szóló bonni EBEÉ konferencia okmányában megfogalmazott tiszteletben tartása képezik a Felek bel- és külpolitikájának alapját és e megállapodás alapelemét.

3. CIKK

A tömegpusztító fegyverek és az ezek hordozóeszközeinek terjedése elleni küzdelem a megállapodás alapelemét képezi.

4. CIKK

A szerződő Felek megerősítik, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésének, nevezetesen az ITCY-vel való teljes körű együttműködésnek.

5. CIKK

A nemzetközi és regionális béke és stabilitás, a jószomszédi kapcsolatok kiépítése, valamint az emberi jogok és a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása központi jelentőségű az Európai Unió Tanácsának 1999. június 21-i következtetéseiben említett stabilizációs és társulási folyamat szempontjából. E megállapodás megkötése és végrehajtása az Európai Unió Tanácsának 1997. április 29-i következtetései keretébe tartozik, és Montenegró egyéni érdemein alapul.

6. CIKK

Montenegró elkötelezi magát aziránt, hogy előmozdítsa az együttműködést és a jószomszédi kapcsolatokat a régió többi országával, beleértve a személyek, áruk, tőke és szolgáltatások mozgását érintő kölcsönös engedményeket, valamint a közös érdekű projektek kialakítását, különösen a határigazgatással, a szervezett bűnözés, a korrupció, a pénzmosás, az illegális migráció és kereskedelem, különösen az ember-, a kézi- és könnyűfegyver- és a tiltott kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatosakat. Ez az elkötelezettség alapvető tényező a Felek közötti kapcsolatok és együttműködés kialakításában, így hozzájárul a regionális stabilitáshoz.

7. CIKK

A Felek újólag megerősítik az általuk a terrorizmus elleni küzdelemnek és az ezzel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésének tulajdonított jelentőséget.

8. CIKK

A társulást fokozatosan, egy legfeljebb ötéves átmeneti időszak alatt kell végrehajtani.

A 119. cikk szerint létrehozott stabilizációs és társulási tanács (a továbbiakban: STT) rendszeresen felülvizsgálja (szabály szerint évente) a megállapodás végrehajtását, valamint Montenegró jogi, közigazgatási, intézményi és gazdasági reformjainak elfogadását és végrehajtását. Erre a felülvizsgálatra a Preambulum figyelembevételével és e megállapodás általános elveinek megfelelően kerül sor. A felülvizsgálat megfelelően figyelembe veszi az európai partnerségben lefektetett, ezen megállapodásra alkalmazható prioritásokat, és összhangban áll a stabilizációs és társulási folyamat során létrehozott mechanizmusokkal, nevezetesen a stabilizációs és társulási folyamat eredményeiről készített jelentéssel.

Az STT ezen felülvizsgálat alapján ajánlásokat tesz és döntéseket hozhat. Amennyiben a felülvizsgálat különös nehézségeket tár fel, továbbítani lehet ezeket a megállapodás alapján létrehozott vitarendezési mechanizmusok felé.

A teljes körű társulás fokozatosan valósul meg. Legkésőbb e megállapodás hatálybalépését követő harmadik évben az STT átfogó felülvizsgálatot készít e megállapodás alkalmazásáról. Ezen felülvizsgálat alapján az STT értékeli a Montenegró által elért haladást, és dönthet a társulás következő szakaszairól.

Az említett felülvizsgálat nem vonatkozik az áruk szabad mozgására, amelyre külön ütemezést határoztak meg a IV. címben.

9. CIKK

A megállapodás teljes mértékben összeegyeztethető a vonatkozó WTO-rendelkezésekkel, különösen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXIV. cikkével, valamint a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános megállapodás (GATS) V. cikkével, és azokkal összhangban kerül végrehajtásra.

II. CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD

10. CIKK

1. E megállapodás keretében továbbfejlesztik a Felek közötti politikai párbeszédet. Ez a Közösség és Montenegró közötti újbóli közeledést kíséri és erősíti, továbbá hozzájárul a Felek közötti, szolidaritáson alapuló szoros kapcsolatok és új együttműködési formák kialakításához.

2. A politikai párbeszéd különösen a következők támogatására irányul:

a) Montenegró teljes mértékű integrációja a demokratikus nemzetek közösségébe és az Európai Unióhoz történő fokozatos, újbóli közeledés;

b) a Felek nemzetközi kérdésekkel - ideértve a KKBP kérdéseket is - kapcsolatos álláspontjainak fokozottabb közelítése, adott esetben információcsere révén is, és különösen azon kérdésekben, amelyek jelentős befolyást gyakorolhatnak a Felekre;

c) regionális együttműködés és a jószomszédi kapcsolatok fejlesztése;

d) közös nézetek az európai stabilitásról és biztonságról, beleértve az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának keretébe tartozó területeken való együttműködést.

3. A Felek úgy vélik, hogy a tömegpusztító fegyverek (WMD) és hordozóeszközeik állami és nem állami szereplők körében való elterjedése jelenti az egyik legkomolyabb fenyegetést a nemzetközi stabilitás és biztonság tekintetében. Ezért a Felek megállapodnak abban, hogy a leszerelésről és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló nemzetközi szerződések és megállapodások alapján fennálló, valamint egyéb vonatkozó nemzetközi kötelezettségeik teljes mértékű teljesítése és nemzeti végrehajtása révén együttműködnek és közreműködnek a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemben. A Felek egyetértenek abban, hogy e rendelkezés a megállapodás lényegi eleme, és részét fogja képezni az ezen elemeket kísérő és erősítő politikai párbeszédnek.

A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy együttműködnek és közreműködnek a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemben a következők révén:

a) lépéseket tesznek minden egyéb vonatkozó nemzetközi eszköz aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra, az esettől függően;

b) hatékony nemzeti exportellenőrzési rendszer létrehozása, a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos áruk exportjának és tranzitjának ellenőrzése, beleértve a kettős felhasználású technológiák esetében a tömegpusztító fegyverként való végfelhasználás ellenőrzését, valamint hatékony szankciók kilátásba helyezése az exportellenőrzés megsértése esetére.

c) Ezzel a témával kapcsolatban regionális szintű politikai párbeszédet lehet folytatni.

11. CIKK

1. A politikai párbeszédet a stabilizációs és társulási tanács keretében folytatják, amely általában felelős a Felek által elé terjeszthető ügyekért.

2. A Felek kérelmére a politikai párbeszéd a következő formákban is megvalósulhat:

a) szükség esetén az egyrészről Montenegrót, másrészről az Európai Unió Tanácsának elnökségét, a Tanács Főtitkárát/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjét és az Európai Közösségek Bizottságát (a továbbiakban: az Európai Bizottság) képviselő magas beosztású tisztviselők találkozói;

b) a Felek közötti diplomáciai csatornák teljes mértékű kihasználása, beleértve a harmadik országokban, az ENSZ-ben, az EBESZ-ben, az Európa Tanácsban és más nemzetközi fórumokon meglévő kapcsolatokat;

c) a párbeszéd erősítéséhez, fejlesztéséhez és fokozásához hozzájáruló bármilyen más módon, beleértve a 2003. június 19. és 20-i Európai Tanács következtetéseivel elfogadott thesszaloniki cselekvési programban lefektetett módszereket is.

12. CIKK

A parlamenti szintű politikai párbeszédre a 125. cikk alapján létrehozott stabilizációs és társulási parlamenti bizottság keretében kerül sor.

13. CIKK

A politikai párbeszéd többoldalú keretek között, valamint regionális párbeszéd formájában a régió más országainak bevonásával, az EU-Nyugat-Balkán Fórum keretein belül is folytatható.

III. CÍM

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS

14. CIKK

Montenegró aktívan támogatja a regionális együttműködést a nemzetközi és regionális béke és stabilitás, valamint a jószomszédi kapcsolatok fejlesztése iránti elkötelezettségével összhangban. A Közösség támogatási programjai támogathatják a regionális vagy határokon átnyúló dimenzióval rendelkező projekteket a technikai segítségnyújtási programokon keresztül.

Amikor Montenegró úgy tervezi, hogy megerősíti együttműködését a 15., 16. és 17. cikkekben említett országok valamelyikével, a X. címben megállapított rendelkezések szerint tájékoztatja a Közösséget és a tagállamokat, és konzultál velük.

Montenegró teljes mértékben végrehajtja azokat a meglévő kétoldalú megállapodásokat, amelyeket a kereskedelem könnyítéséről és liberalizációjáról szóló, 2001. június 27-én Brüsszelben Szerbia és Montenegró által aláírt egyetértési nyilatkozat, és a 2006. december 19-én Bukarestben aláírt Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás értelmében kötöttek.

15. CIKK
Stabilizációs és társulási megállapodást aláírt más országokkal való együttműködés

E megállapodás aláírását követően Montenegró tárgyalásokat kezd azokkal az országokkal, amelyek már aláírtak stabilizációs és társulási megállapodást, abból a célból, hogy regionális együttműködésre vonatkozó kétoldalú egyezményeket kössenek, amelyek az érintett országok közötti együttműködés fokozására irányulnak.

Ezen egyezmények fő elemei a következők lesznek:

a) politikai párbeszéd;

b) szabadkereskedelmi területek létrehozása a vonatkozó WTO-rendelkezésekkel összhangban;

c) kölcsönös engedmények a munkavállalók mozgása, a letelepedés, a szolgáltatásnyújtás, a folyó kifizetések és a tőkemozgás tekintetében, valamint a személyek mozgásával kapcsolatos, e megállapodással azonos szintű egyéb politikák;

d) más területeken való együttműködésre vonatkozó rendelkezések (függetlenül attól, hogy e megállapodás körébe tartoznak-e), különösen a jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén.

Ezek az egyezmények rendelkezéseket tartalmaznak adott esetben a szükséges intézményi mechanizmusok létrehozására.

Ezeket az egyezményeket e megállapodás hatálybalépését követő két éven belül kötik meg. A Montenegró és az Európai Unió közötti kapcsolatok továbbfejlesztésének feltétele lesz, hogy Montenegró kész legyen ilyen egyezményeket kötni.

Montenegró hasonló tárgyalásokat kezdeményez a régió többi országával, amint ezek az országok stabilizációs és társulási megállapodást írnak alá.

16. CIKK
A stabilizációs és társulási folyamatban érintett többi országgal való együttműködés

Montenegró regionális együttműködést folytat a stabilizációs és társulási folyamatban érintett többi állammal az e megállapodás körébe tartozó néhány vagy valamennyi területen, és különösen azokon, amelyek közös érdeket képviselnek. Az ilyen együttműködésnek mindig összeegyeztethetőnek kell lennie e megállapodás elveivel és célkitűzéseivel.

17. CIKK
A stabilizációs és társulási folyamatban nem résztvevő, többi EU tagjelölt országgal való együttműködés

1. Montenegrónak erősítenie kell együttműködését a tagjelölt országokkal, és regionális együttműködési egyezményeket kell kötnie azokkal az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési területeken. Az ilyen egyezményeknek arra kell irányulnia, hogy fokozatosan hozzáigazítsák Montenegró és az adott ország kétoldalú kapcsolatait a Közösség és tagállamai, valamint az adott ország közötti kapcsolatok vonatkozó részéhez.

2. Montenegró tárgyalásokat kezd a Közösséggel vámuniót létesített Törökországgal abból a célból, hogy kölcsönösen előnyös alapon szabadkereskedelmi terület létrehozásáról szóló megállapodást kössenek az 1994. évi GATT XXIV. cikkének megfelelően, valamint hogy a GATS V. cikkével összhangban liberalizálják a szolgáltatások letelepedését és nyújtását egymás között az e megállapodásnak megfelelő mértékben.

Ezeket a tárgyalásokat a lehető leghamarabb meg kell kezdeni a fent említett megállapodásnak a 18. cikk (1) bekezdésében említett átmeneti időszak lejárta előtt történő megkötése érdekében.

IV. CÍM

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

18. CIKK

1. A Közösség és Montenegró e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb ötéves átmeneti időszak alatt fokozatosan kétoldalú szabadkereskedelmi területet hoz létre e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint az 1994. évi GATT és a WTO rendelkezéseivel összhangban. Ennek során figyelembe veszik az alábbiakban megállapított különös követelményeket.

2. A Felek közötti kereskedelemben az áruk osztályozására a kombinált nómenklatúrát kell alkalmazni.

3. E megállapodásra vonatkozóan a vámok és az azokkal azonos hatású díjak körébe tartozik minden olyan illeték vagy díj, amelyeket egy áru kivitelével vagy behozatalával kapcsolatosan vetnek ki, beleértve a kivitellel vagy behozatallal kapcsolatosan alkalmazott minden adótöbbletet és felárat is, de nem tartalmaz semmiféle:

a) belföldi adónak megfelelő díjat, amelyet következetesen az 1994. évi GATT III. cikke (2) bekezdésének értelmében alkalmaznak,

b) dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedést,

c) a nyújtott szolgáltatás költségeivel arányos illetéket vagy díjat.

4. Minden termék esetében az alapvám, amely az e megállapodás alapján alkalmazott, egymást követő vámcsökkentések alapját képezi, a következő:

a) a 2658/87/EGK tanácsi rendelettel *  létrehozott Közösségi Közös Vámtarifa, amelyet e megállapodás aláírásának napján erga omnes alkalmaznak;

b) a montenegrói alkalmazott vámtétel * .

5. Amennyiben a megállapodás aláírását követően bármely vámcsökkentést erga omnes alapon alkalmaznak, különösen

a) a WTO-ban folytatott tarifatárgyalásokból, vagy

b) Montenegró WTO-csatlakozásából, vagy

c) Montenegró WTO-csatlakozását követő további csökkentésekből következő csökkentést,

akkor a (4) bekezdésben említett alapvám helyébe az ilyen csökkentett vámok lépnek, az ilyen csökkentések alkalmazásának napjától kezdve.

6. A Közösség és Montenegró ismertetik egymással vonatkozó alapvámjaikat és azok bármilyen változását.

I. FEJEZET
IPARI TERMÉKEK
19. CIKK
Fogalommeghatározás

1. E fejezet rendelkezéseit a Közösségből vagy Montenegróból származó, a kombinált nómenklatúra 25-97. árucsoportjába tartozó termékekre kell alkalmazni, a WTO mezőgazdasági megállapodása I. melléklete I. bekezdésének ii. pontjában felsorolt termékek kivételével.

2. Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek Felek közötti kereskedelmét az azon szerződés rendelkezéseivel összhangban bonyolítják.

20. CIKK
Ipari termékekre vonatkozó közösségi engedmények

1. A Montenegróból származó ipari termékek Közösségbe történő behozatalára kivetett vámokat és azonos hatású díjakat e megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

2. A Montenegróból származó ipari termékek Közösségbe történő behozatalára kivetett mennyiségi korlátozásokat és az azonos hatású intézkedéseket e megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

21. CIKK
Ipari termékekre vonatkozó montenegrói engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésekor a Közösségből származó, az I. mellékletben felsoroltaktól eltérő ipari termékek Montenegróba történő behozatalára kivetett vámokat eltörlik.

2. A Közösségből származó ipari termékek Montenegróba történő behozatalára kivetett vámokkal azonos hatású díjakat e megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

3. A Közösségből származó, az I. mellékletben felsorolt ipari termékek Montenegróba történő behozatalára kivetett vámokat fokozatosan csökkentik és eltörlik az ezen mellékletben található ütemtervnek megfelelően.

4. A Közösségből származó ipari termékek Montenegróba történő behozatalának mennyiségi korlátozásait és az azonos hatású intézkedéseket e megállapodás hatálybalépésének napján eltörlik.

22. CIKK
A kivitelre vonatkozó vámok és korlátozások

1. E megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Montenegró eltöröl minden kiviteli vámot és azonos hatású díjat a köztük folyó kereskedelem vonatkozásában.

2. E megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Montenegró a közöttük folyó kereskedelemben eltöröl minden, a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést.

23. CIKK
A vámok gyorsabb csökkentése

Montenegró kijelenti, hogy készen áll a vámoknak a 21. cikkben előírtnál gyorsabb csökkentésére a Közösséggel folytatott kereskedelemben, ha általános gazdasági helyzete és az érintett gazdasági ágazat helyzete ezt lehetővé teszi.

A stabilizációs és társulási tanács e tekintetben megvizsgálja a helyzetet és megteszi a vonatkozó ajánlásokat.

II. FEJEZET
MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT
24. CIKK
Fogalommeghatározás

1. E fejezet rendelkezéseit a Közösségből vagy Montenegróból származó mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmére kell alkalmazni.

2. A „mezőgazdasági és halászati termékek” kifejezés a kombinált nómenklatúra 1-24. árucsoportjában felsorolt termékeket és a WTO mezőgazdasági megállapodása I. melléklete I. bekezdésének ii. pontjában felsorolt termékeket jelenti.

3. Ez a meghatározás magában foglalja a 3. árucsoport, az 1604 és az 1605 vámtarifaszám, valamint a 0511 91, a 2301 20 és az ex 1902 20 („halat, rákféléket, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot 20 tömegszázaléknál nagyobb arányban tartalmazó töltött tészta”) vámtarifa-alszám alá tartozó halakat és halászati termékeket.

25. CIKK
Feldolgozott mezőgazdasági termékek

Az 1. jegyzőkönyv megállapítja az ott felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi rendelkezéseket.

26. CIKK
A Montenegróból származó mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó közösségi engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésének napján a Közösség eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Montenegróból származó mezőgazdasági termékek behozatalára.

2. E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség eltörli a Montenegróból származó, a kombinált nómenklatúra 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 és 2204 vámtarifaszáma alá tartozóktól eltérő mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat és azonos hatású díjakat.

A kombinált nómenklatúra 7. és 8. árucsoportjába tartozó olyan termékek esetében, amelyhez a közös vámtarifa az értékvámok és egy specifikus vám alkalmazását írja elő, az eltörlés csak a vám értékvám részét érinti.

3. E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség a közös vámtarifában megállapítottaknak megfelelően, az értékvám 20%-ában és a külön vámtétel 20%-ában rögzíti a II. mellékletben meghatározott és Montenegróból származó baby beef termékek Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó vámokat a vágott súlyban kifejezett 800 tonna éves vámkontingens határán belül.

27. CIKK
Mezőgazdasági termékekre vonatkozó montenegrói engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésének napján Montenegró eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Közösségből származó mezőgazdasági termékek behozatalára.

2. E megállapodás hatálybalépésének napjától Montenegró:

a) eltörli a IIIa. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó bizonyos mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat;

b) fokozatosan csökkenti a IIIb. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó bizonyos mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat az egyes termékekre a mellékletben megadott ütemezés szerint;

c) fokozatosan 50%-ra csökkenti a IIIc. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó bizonyos mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat az egyes termékekre a mellékletben megadott ütemezés szerint.

28. CIKK
A borokra és szeszes italokra vonatkozó jegyzőkönyv

A 2. jegyzőkönyvben említett borokra és szeszes italokra alkalmazandó rendelkezéseket a jegyzőkönyv állapítja meg.

29. CIKK
Halakra és halászati termékekre vonatkozó közösségi engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésének napján a Közösség eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Montenegróból származó hal és halászati termékek behozatalára.

2. E megállapodás hatálybalépésétől a Közösség teljes mértékben eltörli a vámokat és azonos hatású intézkedéseket a Montenegróból származó, a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő halakra és halászati termékekre. A IV. mellékletben felsorolt termékekre az ott megállapított rendelkezések vonatkoznak.

30. CIKK
Halakra és halászati termékekre vonatkozó montenegrói engedmények

1. E megállapodás hatálybalépésének napján Montenegró eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Közösségből származó hal és halászati termékek behozatalára.

2. E megállapodás hatálybalépésétől Montenegró teljes mértékben eltörli a vámokat és azonos hatású intézkedéseket a Közösségből származó, az V. mellékletben felsoroltaktól eltérő halakra és halászati termékekre. Az V. mellékletben felsorolt termékekre az ott megállapított rendelkezések vonatkoznak.

31. CIKK
Felülvizsgálati záradék

Figyelembe véve a Felek közötti mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmi volumenét, azok különleges érzékenységét, a mezőgazdaságra és halászatra vonatkozó közösségi közös politika szabályait, a montenegrói halászati és agrárpolitika szabályait, a mezőgazdaság és a halászat Montenegró gazdaságában betöltött szerepét, a WTO keretén belül a többoldalú kereskedelmi tárgyalások következményeit, valamint Montenegrónak a WTO-hoz való esetleges csatlakozását, a Közösség és Montenegró a stabilizációs és társulási tanácsban legkésőbb három évvel a hatálybalépést követően termékről termékre, rendszeres és kölcsönös alapon megvizsgálja a másik fél részére történő további kedvezmények nyújtásának lehetőségeit a mezőgazdasági és halászati termékek területén a kereskedelem nagyobb fokú liberalizálásának megvalósítása céljából.

32. CIKK
Mezőgazdasági és halászati védzáradék

E megállapodás más rendelkezései, és különösen a 41. cikk ellenére, tekintettel a mezőgazdasági és halászati piacok különleges érzékenységére, ha az egyik féltől származó termékek behozatala, amelyre a 25., 26., 27., 28., 29. és 30. cikkek alapján nyújtott kedvezmények vonatkoznak, súlyos zavart okoz a másik fél piacai vagy belföldi szabályozó mechanizmusai tekintetében, mindkét fél haladéktalanul konzultációt kezd a megfelelő megoldás érdekében. A megoldás megszületéséig az érintett fél meghozhatja az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

33. CIKK
A mezőgazdasági és halászati termékekre, valamint bortól és szeszes italoktól különböző élelmiszerekre vonatkozó földrajzi jelzés oltalma

1. Montenegrónak oltalmaznia kell a Közösségnek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletben *  rögzített földrajzi jelzéseit e cikk rendelkezéseivel összhangban. Montenegró földrajzi jelzései regisztrálhatók a Közösségben az abban a rendeletben rögzített feltételek mellett.

2. Montenegró megtiltja területén a Közösségben oltalom alatt álló nevek bármilyen használatát azon hasonló termékek esetében, amelyek nem felelnek meg a földrajzi jelzés specifikációjának. Ez még abban az esetben is érvényes, ha a termék valós földrajzi származási helye kerül feltüntetésre, a kérdéses földrajzi jelzést fordításban alkalmazzák, az elnevezést olyan szavakkal, mint „fajta”, „típus”, „szerű”, „utánzat”, „módszer” vagy egyéb ilyen típusú kifejezésekkel kapcsolatban használják.

3. Montenegró nem lajstromozhat olyan védjegyet, amelynek használata megfelel a (2) bekezdésben leírt helyzeteknek.

4. Azon védjegyek, amelyek használata megfelel a (2) bekezdésben leírt helyzeteknek, és lajstromozásukra Montenegróban került sor vagy használat révén honosodtak meg, nem használhatók 2009. január 1. után. Ugyanakkor ez nem vonatkozik a harmadik országok állampolgárai által birtokolt, Montenegróban lajstromozott és használat által meghonosodott védjegyekre, amennyiben ezek természetüknél fogva nem tévesztik meg semmilyen módon a nyilvánosságot a termékek minősége, jellege és földrajzi származási helye tekintetében.

5. Az (1) bekezdéssel összhangban oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek a montenegrói köznyelvben az ilyen termékek neveként való bármilyen használatát meg kell szüntetni legkésőbb 2009. január 1-jén.

6. Montenegró biztosítja, hogy a területéről 2009. január 1-je után exportált termékek nem sértik e cikk rendelkezéseit.

7. Montenegró saját kezdeményezésként, valamint bármely érdekelt fél kérésére biztosítja az (1)-(6) bekezdésekben említett védelmet.

III. FEJEZET
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
34. CIKK
Hatály

E fejezet rendelkezéseit a Felek között valamennyi termék kereskedelmére alkalmazni kell, kivéve, ha ez a fejezet vagy az 1. jegyzőkönyv másként rendelkezik.

35. CIKK
További engedmények

E cím rendelkezései semmiképpen nem sértik a Felek valamelyike által egyoldalúan biztosított kedvezőbb intézkedések alkalmazását.

36. CIKK
A fennálló helyzet fenntartása

1. E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség és Montenegró közötti kereskedelemben nem vezetnek be új behozatali vagy kiviteli vámot, vagy azonos hatású díjat, és nem emelik a már alkalmazott vámokat vagy díjakat.

2. E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség és Montenegró közötti kereskedelemben nem vezetnek be új, behozatalra vagy kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozást vagy azonos hatású intézkedést, és nem szigorítják a már meglévő ilyen korlátozásokat vagy intézkedéseket.

3. A 26., 27., 28., 29. és 30. cikkek alapján nyújtott kedvezmények sérelme nélkül, e cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák Montenegró és a Közösség halászati és agrárpolitikájának követését, és e politikák alapján bármely intézkedés meghozatalát, amennyiben ez nem érinti a II-V. melléklet és az 1. jegyzőkönyv szerinti behozatali rendszert.

37. CIKK
A fiskális megkülönböztetés tilalma

1. A Közösség és Montenegró tartózkodik minden olyan, belső fiskális jellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, és megszüntet minden meglévő olyan gyakorlatot vagy intézkedést, amely akár közvetett, akár közvetlen megkülönböztetést jelent az egyik fél termékei és a másik fél területéről származó hasonló termékek között.

2. A Felek valamelyikének területére exportált termékek nem részesülhetnek a közvetett belső adók visszatérítésében az azokra közvetve kivetett adók összegét meghaladó mértékben.

38. CIKK
Fiskális vámok

A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális jellegű vámokra is alkalmazni kell.

39. CIKK
Vámunió, szabadkereskedelmi területek, határokon átnyúló szabályozás

1. Ez a megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi területek vagy határ menti kereskedelmi rendszerek fenntartását vagy létrehozását, kivéve, ha azok változtatnak az e megállapodásban előírt kereskedelmi rendszereken.

2. A 18. cikkben meghatározott átmeneti időszak során ez a megállapodás nem érinti az áruk mozgását szabályozó azon különleges preferenciális megállapodások végrehajtását, amelyeket egy vagy több tagállam és Szerbia és Montenegró között korábban megkötött határmegállapodások állapítottak meg, vagy amelyek a III. címben meghatározott, a regionális kereskedelem elősegítésére Montenegró által megkötött kétoldalú megállapodásokból származnak.

3. A Felek a stabilizációs és társulási tanácsban konzultálnak e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott megállapodásokról, valamint - kérelem alapján - más, harmadik országokkal szembeni kereskedelempolitikájukkal kapcsolatos főbb kérdésekről. Ilyen konzultációkat kell tartani a Közösség és Montenegró e megállapodásban kinyilvánított kölcsönös érdekei figyelembevételének biztosítására különösen abban az esetben, ha az Unióhoz egy harmadik ország csatlakozik.

40. CIKK
Dömping és szubvenció

1. E megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza egyik felet sem abban, hogy e cikk (2) bekezdésének és a 41. cikknek megfelelően kereskedelmi védelmi intézkedést hozzanak.

2. Ha a Felek valamelyike megállapítja, hogy a másik féllel folytatott kereskedelemben dömpingre és/vagy kiegyenlítő szubvenciókra kerül sor, megfelelő intézkedéseket hozhat az ilyen gyakorlat ellen az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodásnak, vagy a szubvenciókról és a kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak, valamint a vonatkozó belső jogszabályainak megfelelően.

41. CIKK
Védintézkedések

1. A Felek között az 1994. évi GATT XIX. cikkének és a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak a rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. E cikk (1) bekezdésének ellenére, amennyiben az egyik fél valamely terméke olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett kerül behozatalra a másik fél területére, hogy az alábbiakat okozza vagy okozhatja:

a) súlyos kár az importáló fél területén a hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékek belföldi ipara számára, vagy

b) a gazdaság valamely ágazatában komoly zavarok vagy olyan nehézségek, amelyek az importáló fél valamely régiója gazdasági helyzetének nagymértékű romlását idézhetik elő,

az importáló fél megfelelő kétoldalú védintézkedéseket hozhat az e cikkben megállapított feltételek mellett és eljárásoknak megfelelően.

3. A másik féltől való behozatalra irányuló kétoldalú védintézkedések nem léphetik túl a (2) bekezdésben maghatározottak szerinti, ezen megállapodás alkalmazásából származó probléma orvoslásához szükséges mértéket. Az elfogadott védintézkedés az érintett termék esetében e megállapodás alapján nyújtott kedvezmény mértéke növelésének vagy csökkentésének felfüggesztéséből áll, a 18. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint az (5) bekezdésében említett, ugyanazon termékre vonatkozó alapvámnak megfelelő felső határ erejéig. Az ilyen intézkedések olyan egyértelmű elemekből állnak, amelyek fokozatosan a megszüntetésükhöz vezetnek, legkésőbb a megállapított időszak végén, továbbá nem lehet ilyen intézkedéseket hozni két évet meghaladó időtartamra.

Kivételes körülmények esetén az intézkedések legfeljebb további kétéves időtartamra hosszabbíthatók meg. Nem alkalmazható kétoldalú védintézkedés az olyan termék behozatalára, amelyre előzőleg már vonatkozott ilyen intézkedés, az intézkedés lejártától számított legalább négyéves időtartamig.

4. Az e cikkben meghatározott esetekben, az itt előírt intézkedések meghozatala előtt, vagy azokban az esetekben, amelyekre e cikk (5) bekezdésének b) pontja alkalmazandó, egyrészről a Közösség, másrészről Montenegró a lehető leghamarabb a stabilizációs és társulási tanács rendelkezésére bocsát minden, a helyzet alapos vizsgálatához szükséges lényeges információt annak érdekében, hogy az az érintett Felek számára elfogadható megoldást találjon.

5. Az (1), (2), (3) és (4) bekezdések végrehajtásához a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) Az e cikkben említett helyzetből származó problémákat kivizsgálás céljából azonnal a stabilizációs és társulási tanács elé terjesztik, amely bármely, az ilyen problémák megszüntetéséhez szükséges határozatot meghozhat.

Ha a stabilizációs és társulási tanács vagy az exportáló fél nem hozott határozatot a problémák megszüntetésére vagy semmilyen más kielégítő megoldásra nem jutottak az ügynek a stabilizációs és társulási tanács elé terjesztésétől számított 30 napon belül, az importáló fél alkalmas intézkedéseket fogadhat el a probléma e cikknek megfelelő kezelésére. A védintézkedések megválasztásakor előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a legkevésbé zavarják az e megállapodásban meghatározott rendszerek működését. Az 1994. évi GATT XIX. cikkének és a védintézkedésről szóló WTO-megállapodásnak megfelelően alkalmazott védintézkedések megtartják az e megállapodás értelmében biztosított preferenciaszintet/-küszöböt.

b) Ahol azonnali intézkedést igénylő kivételes vagy kritikus körülmények lehetetlenné teszik az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot - az esetnek megfelelően -, az érintett fél az e cikkben meghatározott helyzetekben haladéktalanul alkalmazhat a helyzet kezeléséhez szükséges ideiglenes intézkedéseket, és erről haladéktalanul tájékoztatja a másik felet.

A védintézkedésekről haladéktalanul értesítik a stabilizációs és társulási tanácsot, amely szerv keretében ezek rendszeres konzultáció tárgyát képezik, különösen eltörlésük ütemezésének kialakítása céljából, amint a körülmények azt lehetővé teszik.

6. Amennyiben egyrészről a Közösség, másrészről Montenegró az e cikkben említett problémák előidézésére alkalmas termékek behozatalát olyan közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi forgalom tendenciájáról való gyors információszolgáltatás, erről tájékoztatja a másik felet.

42. CIKK
Hiányzáradék

1. Amennyiben e cím rendelkezéseinek betartása a következők valamelyikéhez vezet:

a) az exportáló fél számára az alapvető élelmiszerek vagy más termékek kritikus hiánya vagy ennek veszélye; vagy

b) olyan termék harmadik országba történő újrakivitele, amelyre az exportáló fél mennyiségi kiviteli korlátozásokat, kiviteli vámokat vagy azonos hatású intézkedéseket vagy díjakat tart fenn, és ahol a fent említett helyzetek jelentős nehézségeket okoznak vagy okozhatnak az exportáló fél számára;

az exportáló fél megfelelő intézkedéseket hozhat az e cikkben megállapított feltételek mellett és eljárásoknak megfelelően.

2. Az intézkedések megválasztásában előnyben kell részesíteni azokat, amelyek legkevésbé zavarják az e megállapodásban foglalt rendszerek működését. Az ilyen intézkedések nem alkalmazhatók olyan módon, amelyek azonos feltételek mellett önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést jelentenek, vagy a kereskedelem rejtett korlátozását képezik: ezeket az intézkedéseket el kell törölni, amint a körülmények már nem indokolják fenntartásukat.

3. Az (1) bekezdésben előírt intézkedések meghozatala előtt, illetve azokban az esetekben, amelyekre a (4) bekezdést kell alkalmazni, a lehető leghamarabb, a Közösség vagy Montenegró a stabilizációs és társulási tanács rendelkezésére bocsát minden vonatkozó információt annak érdekében, hogy az a Felek számára elfogadható megoldást találjon. A Felek a stabilizációs és társulási tanácsban bármely, a nehézségek megszüntetéséhez szükséges eszközről megállapodhatnak. Ha az ügynek a stabilizációs és társulási tanács elé terjesztésétől számított 30 napon belül nem jutnak megállapodásra, az exportáló fél e cikk alapján intézkedéseket alkalmazhat az érintett termék kivitelére.

4. Ha azonnali intézkedést igénylő rendkívüli és kritikus körülmények lehetetlenné teszik az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot, az esetnek megfelelően, a Közösség vagy Montenegró haladéktalanul alkalmazhat a helyzet kezeléséhez szükséges óvintézkedéseket, és erről azonnal tájékoztatja a másik felet.

5. Az e cikk alapján alkalmazott minden intézkedésről haladéktalanul értesítik a stabilizációs és társulási tanácsot, amely szerv keretében ezek rendszeres konzultációk tárgyát képezik, különösen eltörlésük ütemezésének kialakítása céljából, amint a körülmények azt lehetővé teszik.

43. CIKK
Állami monopóliumok

Bármilyen kereskedelmi jellegű állami monopólium esetében Montenegró biztosítja, hogy az e megállapodás hatálybalépésekor az áruk beszerzési és értékesítési feltételei tekintetében az Európai Unió tagállamai és Montenegró állampolgárai között ne álljon fenn megkülönböztetés.

44. CIKK
Származási szabályok

E megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a 3. jegyzőkönyv állapítja meg a származási szabályokat az e megállapodásban foglalt rendelkezések alkalmazásához.

45. CIKK
Engedélyezett korlátozások

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme; a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, vagy a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, illetve az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok indokolnak. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek az önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

46. CIKK
Közigazgatási együttműködés elmulasztása

1. A Felek egyetértenek abban, hogy a közigazgatási együttműködés elengedhetetlen az e cím alapján biztosított preferenciális elbánás végrehajtásához és ellenőrzéséhez, és hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vám- és kapcsolódó ügyekben előforduló szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem iránt.

2. Amennyiben valamelyik fél objektív információk alapján megállapítja a közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztását és/vagy az e cím szerinti szabálytalanságokat vagy csalást, az érintett fél e cikk szerint ideiglenesen felfüggesztheti az adott termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánást.

3. E cikk alkalmazásában a közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztása többek között a következőket jelenti:

a) az érintett termék(ek) származó helyzetének igazolására vonatkozó kötelezettség betartásának ismételt elmulasztása;

b) a származási igazolás utólagos ellenőrzésével kapcsolatos eredmények alkalmazásának és/vagy közlésének ismételt megtagadása vagy azzal kapcsolatos indokolatlan késés;

c) az adott preferenciális elbánás megadásával kapcsolatos dokumentumok hitelességének vagy információk pontosságának ellenőrzésére irányuló közigazgatási együttműködési feladatok elvégzésének ismételt megtagadása vagy azzal kapcsolatos indokolatlan késés.

E cikk alkalmazásában szabálytalanságokat vagy csalást lehet megállapítani többek között, ha a másik fél szokásos termelési és exportkapacitását meghaladó mértékben, kielégítő magyarázat nélkül gyorsan nő a termékimport, és ehhez a szabálytalanságokra és csalásra utaló objektív információk kapcsolódnak.

4. Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazása a következő feltételek függvénye:

a) Az a fél, amelyik objektív információk alapján a közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztását és/vagy szabálytalanságokat vagy csalást állapít meg, haladéktalanul értesíti a stabilizációs és társulási bizottságot erről a megállapításról, valamint az objektív információkról, és a vonatkozó információk és objektív megállapítások alapján konzultációkat kezd a stabilizációs és társulási bizottság keretében a Felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

b) Amennyiben a Felek a fentiek szerint konzultációkat kezdtek a stabilizációs és társulási bizottság keretében, de az értesítéstől számított 3 hónapon belül nem tudtak elfogadható megoldásban megállapodni, az érintett fél ideiglenesen felfüggesztheti az adott termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánást. Az ideiglenes felfüggesztésről haladéktalanul értesíteni kell a stabilizációs és társulási bizottságot.

c) Az e cikk szerinti ideiglenes felfüggesztéseket az érintett fél pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékre kell korlátozni. Nem haladhatják meg a hat hónapos időtartamot, ami meghosszabbítható. Az ideiglenes felfüggesztésekről az elfogadásukat követően haladéktalanul értesíteni kell a stabilizációs és társulási bizottságot. Azokról időszakonként konzultálni kell a stabilizációs és társulási bizottság keretében, különösen a megszüntetésükről, amint az alkalmazásukra vonatkozó feltételek már nem adottak.

5. A stabilizációs és társulási bizottság e cikk (4) bekezdésének a) pontja szerinti értesítésével egy időben az érintett félnek a Hivatalos Lapjában értesítést kell közzétennie az importőrök számára. Az importőröknek szóló értesítésben közölni kell, hogy az érintett termékkel kapcsolatban objektív információk alapján megállapították a közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztását és/vagy szabálytalanságok vagy csalás elkövetését.

47. CIKK

Az illetékes hatóságok által a preferenciális rendszernek a kivitelkor történő megfelelő igazgatása során elkövetett hiba esetén, és különösen a 3. jegyzőkönyv rendelkezéseinek jelen megállapodásra történő alkalmazásában, amennyiben ennek a hibának a behozatali vámokat illető következményei vannak, az e következményeket elszenvedő szerződő fél kérheti a stabilizációs és társulási tanácsot, hogy vizsgálja meg a helyzet megoldásához szükséges megfelelő intézkedések elfogadásának lehetőségeit.

48. CIKK

E megállapodás alkalmazása nem érinti a közösségi jog rendelkezéseinek a Kanári-szigetekre történő alkalmazását.

V. CÍM

A MUNKAVÁLLALÓK MOZGÁSA, LETELEPEDÉS, SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS, TŐKEMOZGÁS

I. FEJEZET
A MUNKAVÁLLALÓK MOZGÁSA
49. CIKK

1. Az egyes tagállamokban alkalmazandó feltételekre és módozatokra is figyelemmel:

a) a tagállamok területén törvényesen foglalkoztatott montenegrói állampolgárságú munkavállalók tekintetében alkalmazott elbánásnak mentesnek kell lennie az állampolgárságon alapuló minden megkülönböztetéstől a munkafeltételek, a javadalmazás vagy elbocsátás tekintetében az adott tagállam által saját állampolgáraival szemben alkalmazott elbánáshoz viszonyítva;

b) egy adott tagállam területén törvényesen alkalmazott munkavállaló - a szezonális munkavállalók és az 50. cikk értelmében kétoldalú megállapodás alapján érkező munkavállalók kivételével, hacsak az ilyen megállapodások másként nem rendelkeznek - legálisan ott tartózkodó házastársa vagy gyermekei a munkavállaló foglalkoztatásának engedélyezett időtartama alatt hozzáférnek az érintett tagállam munkaerőpiacához.

2. Montenegró az ott alkalmazandó feltételekre és módozatokra is figyelemmel, az (1) bekezdésben említett elbánást biztosítja a területén törvényesen foglalkoztatott azon munkavállalók számára, akik valamely tagállam állampolgárai, valamint a legálisan ott tartózkodó házastársuk és gyermekeik számára.

50. CIKK

1. Tekintettel a tagállamok munkaerő-piaci helyzetére, valamint a jogszabályaikra és a tagállamokban a munkavállalók mozgása terén hatályban lévő szabályok betartására is figyelemmel:

a) a tagállamok által a montenegrói munkavállalók számára kétoldalú megállapodások értelmében biztosított, meglévő foglalkoztatási lehetőségeket fenn kell tartani és lehetőség szerint bővíteni kell azokat;

b) a többi tagállam megvizsgálja hasonló megállapodások megkötésének lehetőségét.

2. Három év elteltével, a stabilizációs és társulási tanács megvizsgálja más fejlesztések, többek között a szakképzésben való részvétel lehetőségének biztosítását a tagállamokban hatályban lévő szabályoknak és eljárásoknak megfelelően és tekintettel a tagállamok és a Közösség munkaerő-piaci helyzetére.

51. CIKK

1. Szabályokat kell megállapítani egy adott tagállam területén törvényesen foglalkoztatott montenegrói állampolgárságú munkavállalók, valamint a legálisan ott tartózkodó családtagjaik vonatkozásában a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjához.

E célból a stabilizációs és társulási tanács határozata, amely nem sérti a kétoldalú megállapodásokból eredő jogokat vagy kötelezettségeket, amennyiben azok kedvezőbb elbánást írnak elő, a következő rendelkezéseket tartalmazza:

a) az ilyen munkavállalók által a különböző tagállamokban szerzett összes biztosítási, foglalkoztatási vagy tartózkodási időszakot össze kell adni az öregség, a rokkantság és a halál esetére járó nyugdíjak és járadékok céljából, valamint az ilyen munkavállalók és családtagjaik egészségügyi ellátásának céljából;

b) az öregség, a halál, üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés után, illetve az ezekből eredő rokkantság esetén járó nyugdíjak vagy járadékok, a különleges, nem járulékalapú ellátás kivételével, szabadon átutalhatók a folyósító tagállam vagy tagállamok jogszabályai értelmében alkalmazott árfolyamon;

c) az érintett munkavállalók családi támogatást kapnak a fent meghatározott családtagjaik után.

2. Montenegró az (1) bekezdés b) és c) pontjában említetthez hasonló elbánást biztosít a területén törvényesen foglalkoztatott azon munkavállalók számára, akik valamely tagállam állampolgárai, valamint a legálisan ott tartózkodó családtagjaik számára.

II. FEJEZET
LETELEPEDÉS
52. CIKK
Fogalommeghatározás

E megállapodás alkalmazásában:

a) „közösségi vállalat”, illetve „montenegrói vállalat”: értelemszerűen egy tagállam, illetve Montenegró jogszabályainak megfelelően alapított vállalat, amelynek alapító okirat szerinti székhelye vagy központi ügyvezetése vagy gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség, illetve Montenegró területén található. Ha azonban egy tagállam vagy Montenegró jogszabályainak megfelelően letelepedett vállalatnak csak az alapító okirat szerinti székhelye található a Közösségben vagy Montenegróban, a vállalatot közösségi, illetve montenegrói vállalatnak tekintik, ha annak működése tényleges és folytonos kapcsolatban van valamely tagállam, illetve Montenegró gazdaságával;

b) vállalat „leányvállalata”: olyan vállalat, amelynek tényleges irányítását az első vállalat végzi;

c) vállalat „fióktelepe”: olyan jogi személyiséggel nem rendelkező üzletviteli hely, amely állandó jellegű (például az anyavállalat kiterjesztéseként), ügyvezetéssel bír, és megfelelő a tárgyi felszereltsége ahhoz, hogy harmadik Felekkel üzleti tárgyalásokba bocsátkozhasson úgy, hogy a harmadik félnek - aki mindazonáltal tudja, hogy szükség esetén jogi kapcsolatba kerül a külföldi székhelyű anyavállalattal - nem kell közvetlenül az anyavállalathoz fordulnia, hanem a kiterjesztést képező üzletviteli helyen üzletet köthet;

d) „letelepedés”:

i. az állampolgárok tekintetében gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdésére és olyan vállalkozások, különösen társaságok alapítására vonatkozó jog, amelyeket ténylegesen ellenőriznek. Az állampolgárok által folytatott önálló vállalkozói tevékenység és üzleti vállalkozás létrehozása nem terjedhet ki a másik fél munkaerőpiacán történő foglalkoztatásra való törekvésre, illetve nem jár a másik fél munkaerőpiacán való részvételhez való joggal.

E fejezet rendelkezései nem vonatkoznak azokra a személyekre, akik nem kizárólagosan önálló vállalkozók;

ii. a közösségi vagy montenegrói vállalatok tekintetében az arra vonatkozó jog, hogy leányvállalatok vagy fióktelepek létrehozása révén gazdasági tevékenységeket kezdjenek Montenegróban, illetve a Közösségben;

e) „működés”: gazdasági tevékenységek folytatása;

f) „gazdasági tevékenységek”: ipari, kereskedelmi és szakmai jellegű, valamint kézműipari tevékenységek;

g) „közösségi állampolgár” és „montenegrói állampolgár”: olyan természetes személy, aki valamelyik tagállam vagy Montenegró állampolgára;

A nemzetközi tengeri közlekedés tekintetében, beleértve a tengeri útszakaszt tartalmazó intermodális műveleteket, a közösségi állampolgárok, vagy Montenegrónak a Közösségen, illetve Montenegrón kívül letelepedett állampolgárai, és a Közösségen, illetve Montenegrón kívül leletelepedett és egy tagállam vagy Montenegró állampolgárai által irányított szállítmányozó vállalatok, szintén részesülnek e fejezet és a III. fejezet rendelkezéseinek előnyeiből, amennyiben a hajóik abban a tagállamban, illetve Montenegróban vannak lajstromozva, saját jogszabályaiknak megfelelően;

h) „pénzügyi szolgáltatások”: a VI. mellékletben meghatározott tevékenységek. A stabilizációs és társulási tanács kiterjesztheti vagy módosíthatja a melléklet hatókörét.

53. CIKK

1. Montenegró elősegíti, hogy közösségi vállalkozások és állampolgárok tevékenységet kezdjenek a területén. E célból e megállapodás hatálybalépésekor Montenegró nem biztosít:

a) a közösségi társaságok Montenegró területén történő letelepedése tekintetében kedvezőtlenebb elbánást a saját társaságai, vagy bármely más harmadik ország társaságai számára biztosítottnál - amelyik a kedvezőbb;

b) a Montenegró területén letelepedett közösségi társaságok leányvállalatai és fióktelepei működésének tekintetében kedvezőtlenebb elbánást a saját társaságai vagy fióktelepei, illetve bármely más harmadik ország társaságainak leányvállalata vagy fióktelepe számára biztosítottnál - amelyik a kedvezőbb.

2. E megállapodás hatálybalépésétől a Közösség és tagállamai:

a) a montenegrói társaságok letelepedése tekintetében a tagállamok által a saját társaságaik, illetve bármely más harmadik ország társaságai számára biztosítottnál - amelyik a kedvezőbb - nem biztosítanak kedvezőtlenebb elbánást;

b) a területükön letelepedett montenegrói társaságok leányvállalatai és fióktelepei működésének tekintetében a tagállamok által a saját társaságaik vagy fióktelepeik, illetve bármely más harmadik ország társaságainak leányvállalata vagy fióktelepe számára biztosítottnál - amelyik a kedvezőbb - nem biztosítanak kedvezőtlenebb elbánást.

3. A Felek nem fogadnak el olyan új rendelkezést vagy intézkedést, amely megkülönböztetéshez vezet bármely fél vállalatának területükön való letelepedése vagy a letelepedést követő működése tekintetében a saját társaságaikhoz viszonyítva.

4. E megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével a stabilizációs és társulási tanács meghatározza annak módját, hogy a fenti rendelkezéseket kiterjesszék a közösség és Montenegró állampolgárainak letelepedésére, hogy egyéni vállalkozóként kezdjenek gazdasági tevékenységet.

5. E cikk rendelkezéseinek ellenére:

a) e megállapodás hatálybalépésétől a közösségi társaságok leányvállalatainak és fióktelepeinek jogában áll, hogy ingatlant használjanak és béreljenek Montenegróban;

b) a közösségi társaságok leányvállalatainak és fióktelepeinek az is jogában áll e megállapodás hatálybalépésétől kezdve, hogy a montenegrói társaságokhoz hasonlóan ingatlantulajdon-jogot szerezzenek és élvezzenek, valamint a közjavak/általános érdekű javak tekintetében ugyanolyan jogokat élvezzenek, mint a montenegrói társaságok, amennyiben ezek a jogok szükségesek azon gazdasági tevékenységek elvégzéséhez, amelyek miatt letelepedtek.

54. CIKK

1. Az 56. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a VI. mellékletben meghatározott pénzügyi szolgáltatások kivételével, a Felek szabályozhatják a társaságok és állampolgárok területükön való letelepedését és működését, amennyiben ezek a szabályozások a saját társaságaikhoz és állampolgáraikhoz képest nem jelentenek megkülönböztetést a másik fél társaságaival és állampolgáraival szemben.

2. A pénzügyi szolgáltatások tekintetében e megállapodás bármely más rendelkezésétől függetlenül, a szerződő Feleket nem akadályozzák abban, hogy prudenciális megfontolásokból intézkedéseket hozzanak, beleértve a befektetők, betétesek, biztosítottak vagy olyan személyek védelmére, akiknek egy pénzügyi szolgáltató letéteményesi kötelezettséggel tartozik, illetve a pénzügyi rendszer integritásának és stabilitásának biztosítására. Az ilyen intézkedések nem használhatók fel a szerződő fél e megállapodás szerinti kötelezettségeinek megkerülésére.

3. E megállapodásban semmi nem értelmezendő úgy, hogy egy szerződő féltől megkívánja az egyéni ügyfelek ügyeivel és számláival kapcsolatos információk, illetve a közigazgatási intézmények birtokában lévő más bizalmas vagy tulajdonosi információk nyilvánosságra hozatalát.

55. CIKK

1. Az európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás *  (a továbbiakban: EKLT) bármely rendelkezésének sérelme nélkül, e fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók légi közlekedési szolgáltatásokra, a belvízi közlekedési szolgáltatásokra és a tengeri kabotázsszolgáltatásokra.

2. A stabilizációs és társulási tanács javaslatokat tehet az (1) bekezdés alá tartozó területekkel kapcsolatos letelepedés és működés fejlesztésére vonatkozóan.

56. CIKK

1. Az 53. és 54. cikk rendelkezései nem zárják ki, hogy a Felek bizonyos szabályokat alkalmazzanak a másik fél területükön be nem jegyzett társaságainak fióktelepei letelepedésére és működésére vonatkozóan, amelyeket az ilyen fióktelepek és a területükön bejegyzett társaságok fióktelepei közötti jogi vagy technikai különbségek indokolnak, illetve prudenciális okokból, pénzügyi szolgáltatások tekintetében.

2. Az elbánás tekintetében alkalmazott különbség nem haladhatja meg az ilyen jogi vagy technikai különbségek miatt, illetve a pénzügyi szolgáltatások tekintetében prudenciális okokból szükséges mértéket.

57. CIKK

Annak érdekében, hogy a közösségi állampolgárok és a montenegrói állampolgárok könnyebben kezdhessenek és folytathassanak szabályozott szakmai tevékenységet Montenegróban, illetve a Közösségben, a stabilizációs és társulási tanács megvizsgálja, milyen lépések szükségesek a képesítések kölcsönös elismeréséhez. E célból megteheti a szükséges intézkedéseket.

58. CIKK

1. Montenegró területén letelepedett közösségi társaság, illetve a Közösségben letelepedett montenegrói társaság jogosult arra, hogy a letelepedés szerinti befogadó területén hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően a Montenegrói Köztársaság, illetve a Közösség területén alkalmazzon, illetve leányvállalatai vagy fióktelepei által foglalkoztasson olyan munkavállalókat, akik tagállami, illetve montenegrói állampolgárok, feltéve, hogy ezek a munkavállalók a (2) bekezdésben meghatározott kulcsfontosságú személyzethez tartoznak, és a társaságok, leányvállalatok vagy fióktelepek kizárólagos alkalmazásában állnak. Az ilyen munkavállalók tartózkodási és munkavállalási engedélyei csak az ilyen jellegű foglalkoztatás időtartamára vonatkoznak.

2. A fent említett társaságok - a továbbiakban: szervezetek - kulcsfontosságú személyzete „társaságon belül áthelyezettnek” tekintendő, az e cikk c) pontjának meghatározása szerint a következő kategóriákban, feltéve, hogy a szervezet jogi személy és az érintett személyeket foglalkoztatta, vagy azok annak partnerei voltak (a többségi részvényesek kivételével) legalább az ilyen mozgást közvetlenül megelőző egy év során:

a) egy szervezetnél magasabb beosztásban dolgozó személyek, akik főleg a létesítmény vezetőségét irányítják, elsősorban az üzlet igazgatósága vagy részvényesei, vagy velük egyenrangú személyek általános felügyelete vagy irányítása alatt állnak, beleértve a következőket:

i. a létesítmény osztályát vagy részlegét irányító személyek;

ii. a felügyeleti, szakmai vagy irányító alkalmazottak munkáját felügyelő vagy ellenőrző személyek;

iii. a felvételre vagy elbocsátásra, illetve a felvétel vagy elbocsátás ajánlására vagy egyéb személyügyi műveletekre személyes illetékességgel rendelkező személyek;

b) egy szervezetnél dolgozó személyek, akik olyan különleges ismeretekkel rendelkeznek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a létesítmény működéséhez, kutatási berendezéseihez, technikáihoz vagy irányításához. Az ilyen ismeretek értékelése tükrözhet - a létesítmény sajátos ismeretektől eltekintve - egy meghatározott technikai tudást igénylő munka- vagy üzleti területen szerzett magas szintű képesítést, beleértve egy akkreditált szakmai tagságot;

c) egy „társaságon belül áthelyezett” személy a meghatározás szerint az egyik szerződő fél területén található szervezetnél dolgozó természetes személy, akit a gazdasági tevékenység folytatása keretében ideiglenesen áthelyeznek a másik szerződő fél területére; az érintett szervezet gazdasági tevékenységének fő helye az egyik szerződő fél területén kell hogy legyen, és az áthelyezésnek ugyanazon szervezet egy létesítményéhez (fióktelep, leányvállalat) kell történnie, amely a másik szerződő fél területén ténylegesen hasonló gazdasági tevékenységeket folytat.

3. A montenegrói, illetve közösségi állampolgároknak a Közösség vagy Montenegró területére történő belépése, illetve ottani ideiglenes tartózkodása engedélyezett, amennyiben a társaság ezen képviselői a fenti (2) bekezdés a) pontjában meghatározott magas beosztású személyek a társaságon belül, akik egy montenegrói társaság közösségi leányvállalatának vagy fióktelepének, illetve egy közösségi társaság montenegrói leányvállalatának vagy fióktelepének valamely tagállamban, illetve a Montenegrói Köztársaságban történő létrehozásáért felelősek, amennyiben:

a) ezek a képviselők nem közvetlen értékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással foglalkoznak, és nem vesznek fel fizetést a letelepedés szerinti befogadó területén található forrásból, és;

b) a társaság gazdasági tevékenységének székhelye a Közösségen, illetve Montenegrón kívül található, és az adott tagállamban vagy Montenegróban nincs másik képviselője, irodája, fióktelepe vagy leányvállalata.

III. FEJEZET
SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS
59. CIKK

1. A Közösség és Montenegró a következő rendelkezéseknek megfelelően vállalják, hogy megteszik a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy fokozatosan lehetővé tegyék a szolgáltatásnyújtást a szolgáltatás célszemélyének országától eltérő szerződő fél területén letelepedett közösségi és montenegrói társaságok vagy állampolgárok számára.

2. Az (1) bekezdésben említett liberalizációs folyamattal összhangban a Felek engedélyezik a szolgáltatást nyújtó természetes személyek, illetve a szolgáltató által az 58. cikkben meghatározott kulcsfontosságú személyzet tagjaként alkalmazottak ideiglenes mozgását, beleértve azokat a természetes személyeket, akik közösségi vagy montenegrói társaságot vagy állampolgárt képviselnek, és akik a szolgáltatás értékesítésére irányuló tárgyalás vagy az érintett szolgáltató számára történő szolgáltatások értékesítésére vonatkozó megállapodások megkötése céljából szándékoznak ideiglenesen beutazni, amennyiben ezek a képviselők nem vesznek részt a nagyközönség felé történő közvetlen értékesítésben, illetve saját maguk nem foglalkoznak szolgáltatásnyújtással.

3. Négy év elteltével a stabilizációs és társulási tanács meghozza az (1) bekezdés rendelkezéseinek fokozatos megvalósításához szükséges intézkedéseket. Figyelembe veszik a Felek által a jogszabályaik közelítése terén megtett előrehaladást.

60. CIKK

1. A Felek nem tehetnek olyan intézkedéseket vagy rendelkezéseket, amelyek a szolgáltatás célszemélyének országától eltérő szerződő fél területén letelepedett közösségi és montenegrói állampolgárok vagy társaságok általi szolgáltatásnyújtás feltételeit e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon fennálló helyzethez képest jelentős mértékben korlátozóbbá teszik.

2. Amennyiben valamelyik fél úgy véli, hogy a másik fél által e megállapodás hatálybalépése óta bevezetett intézkedések olyan helyzet kialakulásához vezetnek, amely e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon fennálló helyzethez képest jelentős mértékben korlátozóbb, az első fél arra kérheti a másik felet, hogy kezdjenek konzultációt.

61. CIKK

A Közösség és Montenegró közötti közlekedési szolgáltatások nyújtása tekintetében a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A szárazföldi szállítás tekintetében a 4. jegyzőkönyv megállapítja a Felek közötti kapcsolatra alkalmazandó szabályokat elsősorban annak érdekében, hogy biztosítsák a zavartalan közúti átmenő forgalmat Montenegrón és a Közösség egészén keresztül, a megkülönböztetés-mentesség elvének hatékony alkalmazását, valamint a montenegrói és a közösségi közlekedési jogszabályok fokozatos összehangolását.

2. A nemzetközi tengeri közlekedés tekintetében a Felek vállalják, hogy hatékonyan alkalmazzák a nemzetközi tengeri piacokhoz és kereskedelemhez történő korlátlan, kereskedelmi alapú hozzáférés elvét, és betartják a nemzetközi és európai kötelezettségeket a biztonsági, védelmi és környezetvédelmi előírások terén.

A Felek megerősítik elkötelezettségüket a szabad versenykörnyezet mellett, a nemzetközi tengeri közlekedés elengedhetetlen jellemzőjeként.

3. A (2) bekezdés alapelveinek alkalmazása során a Felek:

a) a harmadik országokkal a jövőben megkötendő kétoldalú megállapodásokba nem foglalnak bele rakománymegosztási záradékot;

b) e megállapodás hatálybalépésekor eltörölnek minden olyan egyoldalú intézkedést, adminisztratív, technikai és egyéb akadályt, amely korlátozó vagy megkülönböztető hatást gyakorolhat a szabad szolgáltatásnyújtásra a nemzetközi tengeri szállításban;

c) a szerződő Felek, többek között, a saját hajóinál nem kevésbé kedvező elbánásban részesítik a másik fél állampolgárai vagy társaságai által működtetett hajókat, a nemzetközi kereskedelem számára nyitva álló kikötőkhöz való hozzáférés, az infrastruktúra használata és a kikötők kiegészítő tengeri szolgáltatásai tekintetében csakúgy, mint a kapcsolódó díjak és költségek, vámkönnyítések, valamint a be- és kirakodáshoz szükséges kikötőhelyek és berendezések kiosztása tekintetében.

4. A Felek közötti szállítás kölcsönös kereskedelmi szükségleteikhez igazodó, összehangolt fejlesztésének és fokozatos liberalizációjának biztosítása céljából a légi közlekedés terén való kölcsönös piaci hozzáférés feltételei az EKLT tárgyát képezik.

5. Az EKLT megkötését megelőzően a Felek nem tesznek olyan intézkedéseket vagy lépéseket, amelyek a megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon fennálló helyzethez képest korlátozóbbak vagy diszkriminatívabbak.

6. Montenegró a Közösség mindenkori légi, tengeri, belvízi és szárazföldi közlekedési jogszabályaihoz igazítja jogszabályait, beleértve az adminisztratív, technikai és egyéb szabályokat, amennyiben az a liberalizációs célokat, valamint a Felek piacaihoz való kölcsönös hozzáférést szolgálja, és megkönnyíti a személyek és az áruk mozgását.

7. E fejezet célkitűzéseinek elérésében megtett közös előrehaladással összhangban a stabilizációs és társulási tanács megvizsgálja a légi, szárazföldi és belvízi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges feltételek kialakításának módjait.

IV. FEJEZET
FOLYÓ KIFIZETÉSEK ÉS TŐKEMOZGÁS
62. CIKK

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Nemzetközi Valutaalap alapszabálya VIII. cikkének rendelkezéseivel összhangban szabadon átváltható valutában engedélyeznek bármilyen kifizetést és átutalást a Közösség és Montenegró közötti fizetési mérleg folyószámlán.

63. CIKK

1. A tőkeforgalom mérlegén és a folyó műveletek fizetési mérlegén történő tranzakciók tekintetében e megállapodás hatálybalépésétől kezdve a fogadó ország jogszabályainak megfelelően alapított vállalatokba történő közvetlen beruházásokkal kapcsolatos tőke szabad mozgását, valamint az V. cím II. fejezete rendelkezéseinek megfelelő beruházásokat, továbbá e beruházások és az ezekből származó bármilyen bevétel megszüntetését vagy visszahonosítását biztosítani kell.

2. A tőkeforgalom mérlegén és a folyó műveletek fizetési mérlegén történő tranzakciók tekintetében a Felek e megállapodás hatálybalépésétől kezdve biztosítják az olyan kereskedelmi tranzakciókkal vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos hitelekre vonatkozó szabad tőkemozgást, amelyben a Felek valamelyikében állandó lakóhellyel rendelkező személy vesz részt, valamint az egy évnél hosszabb lejáratú pénzügyi kölcsönökre és hitelekre.

3. Montenegró a megállapodás hatálybalépésétől kezdve nemzeti elbánást nyújt azon uniós állampolgároknak, akik ingatlant szereznek Montenegró területén.

4. E megállapodás hatálybalépését követően a Közösség és Montenegró biztosítja a közvetett értékpapír-befektetésekkel és az egy évnél rövidebb lejáratú pénzügyi kölcsönökkel és hitelekkel kapcsolatos szabad tőkemozgást.

5. Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a Felek nem vezetnek be új korlátozásokat a közösségi és montenegrói lakosok közötti tőkemozgásra és folyó kifizetésekre, a már meglévő rendelkezéseket pedig nem szigorítják.

6. A 62. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, ahol kivételes körülmények esetén a Közösség és Montenegró közötti tőkemozgás komoly nehézségeket okoz vagy okozhat a valutaárfolyam-politika vagy a monetáris politika működésében a Közösségben vagy Montenegróban, a Közösség, illetve Montenegró védintézkedéseket hozhat a Közösség és Montenegró közötti tőkemozgások tekintetében hat hónapot meg nem haladó időtartamra, amennyiben az ilyen intézkedésekre feltétlenül szükség van.

7. A fenti rendelkezésekben semmi nem értelmezhető úgy, mint amely korlátozza a Felek gazdasági szereplőinek arra vonatkozó jogát, hogy az e megállapodás szerződő feleit érintő jelenlegi két- vagy többoldalú megállapodásokban biztosíthatónál kedvezményesebb elbánásban részesüljenek.

8. A Felek konzultációkat folytatnak azzal a céllal, hogy az e megállapodás célkitűzéseinek elősegítése érdekében megkönnyítsék a Közösség és Montenegró közötti tőkemozgást.

64. CIKK

1. Az e megállapodás hatálybalépését követő első évben a Közösség és Montenegró olyan intézkedéseket hoznak, amelyek lehetővé teszik a tőke szabad mozgására vonatkozó közösségi szabályok további fokozatos alkalmazásához szükséges feltételek kialakítását.

2. Az e megállapodás hatálybalépését követő második év végére a stabilizációs és társulási tanács meghatározza a tőke szabad mozgására vonatkozó közösségi szabályok teljes körű alkalmazásának módozatait Montenegróban.

V. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
65. CIKK

1. E cím rendelkezéseit a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség alapján indokolt korlátozásokra is figyelemmel kell alkalmazni.

2. A rendelkezések nem alkalmazandók olyan tevékenységekre, amelyek bármely szerződő fél területén a közhatalom - még ha csak esetenkénti - gyakorlásához kapcsolódnak.

66. CIKK

E cím alkalmazásában a megállapodásban semmi nem akadályozhatja a Feleket a beutazásra és az ott-tartózkodásra, a munkavállalásra és a munkafeltételekre, valamint a természetes személyek letelepedésére és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó jogszabályaik és rendeleteik alkalmazásában, különösen amennyiben a tartózkodási engedély megadásáról, megújításáról vagy megtagadásáról van szó, feltéve, hogy ezek alkalmazása nem olyan módon történik, ami által azok hatálytalanítanák vagy hátrányosan befolyásolnák bármelyik fél számára a megállapodás különös rendelkezéseinek feltételei szerint járó előnyöket. Ez az előírás nem érinti a 65. cikk alkalmazását.

67. CIKK

A montenegrói társaságok vagy állampolgárok és közösségi társaságok vagy állampolgárok közös irányításában és kizárólagos tulajdonában lévő társaságokra szintén vonatkoznak e cím rendelkezései.

68. CIKK

1. A legnagyobb preferenciális elbánás az e cím rendelkezéseinek megfelelően nem vonatkozik a Felek által a kettős adózás elkerülésére kötött megállapodások alapján biztosított vagy a jövőben biztosítani kívánt adókedvezményekre vagy más adórendszerekre.

2. E cím egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a Feleket megakadályozza bármely olyan intézkedés elfogadásában vagy hatálybaléptetésében, amelynek célja a kettős adózás elkerülésére irányuló megállapodások rendelkezései és más adórendszerek vagy belföldi fiskális jogszabályok szerinti adók megkerülésének vagy kijátszásának megakadályozása.

3. E cím egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a tagállamokat vagy Montenegrót megakadályozza abban, hogy fiskális jogszabályaik vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában különbséget tegyenek a - különösen a tartózkodási helyük tekintetében - nem azonos helyzetben lévő adózók között.

69. CIKK

1. A Felek törekednek arra, hogy lehetőség szerint elkerüljék a korlátozó intézkedések fizetési mérleg célokra történő bevezetését, a behozatalra vonatkozó intézkedéseket is beleértve. Az ilyen intézkedést elfogadó fél, amint lehetséges, közli a másik féllel ezek eltörlésének ütemezését.

2. Ha egy vagy több tagállamnak, illetve Montenegrónak a fizetési mérleg tekintetében súlyos nehézségei támadnak, vagy ilyen helyzet fenyegeti, a Közösség, illetve Montenegró a WTO-megállapodás alapján kialakított feltételekkel összhangban korlátozó intézkedéseket fogadhat el, a behozatalra vonatkozó intézkedéseket is beleértve, amely intézkedések korlátozott időtartamra szólnak, és nem léphetik túl a fizetésimérleg-helyzet orvoslásához feltétlenül szükséges mértéket. A Közösség és Montenegró haladéktalanul tájékoztatja a másik felet.

3. A korlátozó intézkedések nem alkalmazhatók a beruházásokra, különösen a befektetett vagy újra befektetett összegek, valamint bármely, ezekből származó bevétel hazatelepítésére vonatkozó átutalásokkal kapcsolatban.

70. CIKK

E cím rendelkezéseit fokozatosan kiigazítják, különösen a GATS V. cikkéből eredő követelmények figyelembevételével.

71. CIKK

E megállapodás rendelkezései nem érintik olyan intézkedések bármelyik fél általi alkalmazását, amelyek a harmadik országoknak az adott fél piacára való bejutására vonatkozó intézkedések e megállapodás rendelkezései segítségével történő kijátszásának megakadályozásához szükségesek.

VI. CÍM

JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSE, JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS VERSENYSZABÁLYOK

72. CIKK

1. A Felek elismerik Montenegró meglévő jogszabályainak a Közösség jogszabályaihoz való közelítésének, valamint hatékony végrehajtásának jelentőségét. Montenegró törekszik annak biztosítására, hogy meglévő és jövőbeni jogszabályait fokozatosan összeegyeztethetővé tegye a közösségi vívmányokkal. Montenegró biztosítja, hogy meglévő és jövőbeni jogszabályait megfelelően végrehajtja és érvényesíti.

2. Ez a jogszabály-közelítés a megállapodás aláírásának napján kezdődik és a megállapodás 8. cikkében meghatározott átmeneti időszak végére fokozatosan kiterjed a közösségi vívmányok e megállapodásban említett valamennyi elemére.

3. A jogszabály-közelítés az első időszakban a belső piaccal kapcsolatos közösségi vívmányok alapvető elemeire fog koncentrálni, beleértve a pénzügyi ágazatra vonatkozó jogszabályokat, a szabadság, biztonság és jog érvényesülésével, valamint a kereskedelemmel kapcsolatos területeket. A későbbiekben Montenegró a közösségi vívmányok fennmaradó részére összpontosít.

A jogszabály-közelítést az Európai Bizottság és Montenegró által elfogadandó program alapján hajtják végre.

4. Montenegró az Európai Bizottsággal egyetértésben meghatározza a jogszabályközelítés végrehajtásának ellenőrzési módozatait, valamint a megteendő jogérvényesítési intézkedéseket is.

73. CIKK
Verseny és egyéb gazdasági rendelkezések

1. A következők összeegyeztethetetlenek e megállapodás megfelelő érvényesülésével, amennyiben érinthetik a Közösség és Montenegró közötti kereskedelmet:

i. minden olyan, vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulása által meghozott döntés, illetve vállalkozások közötti összehangolt magatartás, amelynek célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

ii. erőfölénnyel való visszaélés egy vagy több vállalkozás részéről a Közösség vagy Montenegró területének egészén vagy egy jelentős részén;

iii. bármely állami támogatás, amely torzítja vagy torzíthatja a versenyt azáltal, hogy előnyben részesít egyes vállalkozásokat vagy egyes termékeket.

2. Bármely, e cikkel ellentétes gyakorlatot a Közösségben alkalmazandó versenyszabályok, és elsősorban az EK Szerződés 81., 82., 86. és 87. cikkeiből és a közösségi intézmények által elfogadott értelmező eszközökből fakadó kritériumok alapján kell elbírálni.

3. A Felek biztosítják, hogy a magán- és állami vállalkozások és a különleges jogokkal bíró vállalkozások tekintetében egy a működés szempontjából független hatóságot ruházzanak fel az e cikk (1) bekezdésének i. és ii. pontjának teljes körű alkalmazásához szükséges hatáskörrel.

4. E megállapodás hatálybalépésének napjától számított egy éven belül Montenegró egy a működés szempontjából független hatóságot hoz létre, amelyet az (1) bekezdés iii. pontjának teljes körű alkalmazásához szükséges hatáskörrel ruház fel. Ez a hatóság többek között hatáskörrel rendelkezik az állami támogatási programok és egyedi támogatások e cikk (2) bekezdésével összhangban történő engedélyezésére, valamint a jogtalanul nyújtott állami támogatások visszakövetelésének elrendelésére.

5. Egyrészről a Közösség, másrészről Montenegró biztosítja az átláthatóságot az állami támogatás területén, többek között azáltal, hogy a többi félnek az állami támogatásokra vonatkozó közösségi felmérés módszertanát és benyújtását követve rendszeres éves jelentést, vagy azzal egyenértékű dokumentumot küld. Az egyik fél kérésére a másik fél tájékoztatást ad az állami támogatás egyedi eseteiről.

6. Montenegró átfogó nyilvántartást készít a (4) bekezdésben említett hatóság létrehozását megelőzően elindított támogatási programokról, és az ilyen programokat e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb 4 éven belül összehangolja a (2) bekezdésben említett kritériumokkal.

7. a) Az (1) bekezdés iii. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása céljából a Felek elismerik, hogy e megállapodás hatálybalépését követő első öt évben a Montenegró által nyújtott állami támogatásokat azon tény figyelembevételével értékelik, hogy Montenegrót az EK Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott közösségi területekkel azonos területnek kell tekinteni.

b) E megállapodás hatálybalépésétől számított négy éven belül Montenegró benyújtja az Európai Bizottságnak a NUTS II. szinten harmonizált, egy főre eső GDP-adatokat. Ezt követően a (4) bekezdésben említett hatóság és az Európai Bizottság közösen értékelik a montenegrói régiók támogathatóságát, valamint a maximális támogatásintenzitást annak érdekében, hogy a vonatkozó közösségi iránymutatások alapján elkészítsék a regionális támogatási térképet.

8. Az 5. jegyzőkönyv fekteti le az acélipar állami támogatására vonatkozó szabályokat, adott esetben. Ez a jegyzőkönyv fekteti le azokat a szabályokat, amelyeket az acélipar számára nyújtott szerkezetátalakítási támogatás odaítélése esetén kell alkalmazni. Hangsúlyozza az ilyen jellegű támogatások kivételes jellegét és azt a tényt, hogy a támogatás időben korlátozott, és megvalósíthatósági programok keretében kapacitáscsökkentéshez kapcsolódik.

9. A IV. cím II. fejezetében említett termékek tekintetében:

a) az (1) bekezdés iii. pontja nem alkalmazandó;

b) bármely, az (1) bekezdés i. pontjával ellentétes gyakorlatot az EK Szerződés 36. és 37. cikke alapján a Közösség által megállapított kritériumoknak és az ennek alapján elfogadott különleges közösségi eszközöknek megfelelően kell értékelni.

10. Ha valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy egy bizonyos gyakorlat összeegyeztethetetlen az (1) bekezdés feltételeivel, megfelelő intézkedéseket hozhat a stabilizációs és társulási tanácson belüli konzultációt követően, vagy az ilyen konzultációra való előterjesztést követő 30 munkanap elteltével. E cikk rendelkezései semmiképpen nem sértik vagy érintik a Közösség vagy Montenegró arra vonatkozó jogait, hogy kiegyenlítő intézkedéseket tegyenek az 1994. évi GATT-nak, a szubvenciókról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak, valamint a vonatkozó belső jogszabályoknak megfelelően.

74. CIKK
Közvállalkozások

E megállapodás hatálybalépését követő harmadik év végére a közvállalkozások és olyan vállalkozások esetében, amelyek részére különleges és kizárólagos jogokat biztosítottak, Montenegró az EK Szerződésben meghatározott elveket alkalmazza, különös tekintettel a 86. cikkre.

A közvállalkozások különleges jogai az átmeneti időszak során nem foglalják magukban mennyiségi korlátozások vagy azokkal azonos hatású intézkedések kivetésének lehetőségét a Közösségből Montenegróba irányuló behozatalok tekintetében.

75. CIKK
Szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok

1. A Felek e cikk és a VII. melléklet rendelkezései szerint megerősítik, hogy fontosságot tulajdonítanak a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony védelmének és érvényesítésének.

2. E megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Felek nem biztosítanak kevésbé előnyös elbánást egymás vállalatai és állampolgárai számára a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon elismerésének tekintetében, mint bármely harmadik ország számára kétoldalú megállapodásaik alapján.

3. Montenegró meghoz minden szükséges intézkedést, hogy legkésőbb e megállapodás hatálybalépésétől számított öt éven belül a Közösségben meglévőhöz hasonló szinten biztosítsa a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok oltalmát, beleértve az ilyen jogok érvényesítésének hatékony eszközeit is.

4. Montenegró vállalja, hogy a fent említett időszakon belül csatlakozik a VII. mellékletben említett, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonról szóló többoldalú egyezményekhez. A stabilizációs és társulási tanács határozhat úgy, hogy bizonyos, e területtel kapcsolatos többoldalú egyezményekhez való csatlakozásra kötelezi Montenegrót.

5. Ha a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon kapcsán a kereskedelem feltételeit érintő probléma merül fel, ezt bármelyik fél kérésére sürgősen a stabilizációs és társulási tanács elé kell terjeszteni a Felek kölcsönös megelégedésére szolgáló megoldás érdekében.

76. CIKK
Közbeszerzés

1. A Közösség és Montenegró kívánatos célkitűzésnek tartja a közbeszerzési szerződések megkülönböztetéstől mentes és kölcsönös odaítélését, különösen a WTO szabályainak figyelembevételével.

2. A montenegrói társaságok számára - függetlenül attól, hogy azok a Közösség területén letelepedettek-e vagy sem - a megállapodás hatálybalépésétől kezdve, a közösségi beszerzési szabályok alapján, a közösségi társaságok számára biztosítottnál nem kevésbé kedvező elbánás szerint biztosítanak hozzáférést a közösségi szerződés-odaítélési eljárásokhoz.

A fenti rendelkezések a közüzemi szektorra is vonatkoznak, amint a montenegrói kormány elfogadja a közösségi szabályokat ezen a területen bevezető jogszabályokat. A Közösség rendszeres időközönként megvizsgálja, hogy Montenegró valóban bevezette-e ezeket a jogszabályokat.

3. A V. cím II. fejezetének rendelkezései alapján Montenegróban letelepedett közösségi társaságok a megállapodás hatálybalépésekor a montenegrói társaságok számára biztosítottnál nem kevésbé kedvező elbánás szerint férnek hozzá a montenegrói szerződés-odaítélési eljárásokhoz.

4. A Montenegróban nem letelepedett közösségi társaságok számára a megállapodás hatálybalépésétől a montenegrói társaságok számára biztosítottnál nem kevésbé kedvező elbánás szerint biztosítanak hozzáférést a montenegrói szerződés-odaítélési eljárásokhoz.

5. A stabilizációs és társulási tanács rendszeres időközönként megvizsgálja annak lehetőségét, hogy Montenegró valamennyi közösségi társaság számára hozzáférést biztosítson a montenegrói szerződés-odaítélési eljárásokhoz. Montenegró évente jelentést készít a stabilizációs és társulási tanács számára azokról az intézkedésekről, amelyeket az átláthatóság növelése és a közbeszerzések terén hozott döntések hatékony jogi felülvizsgálatának biztosítása érdekében hozott.

6. A letelepedés, működés, a Közösség és Montenegró közötti szolgáltatásnyújtás, valamint a közbeszerzési szerződések teljesítésével kapcsolatos foglalkoztatás és munkaerőmozgás tekintetében is a 49-64. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

77. CIKK
Szabványosítás, mérésügy, akkreditáció és megfelelőségértékelés

1. Montenegró megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy fokozatosan összhangot érjen el a közösségi műszaki előírások és az európai szabványosítás, mérésügy, akkreditáció és megfelelőségértékelési eljárások terén.

2. Ennek érdekében a Felek törekednek arra, hogy:

a) elősegítsék a közösségi műszaki előírások használatát és az európai szabványok és megfelelőségértékelési eljárások alkalmazását,

b) segítséget nyújtsanak a minőségi infrastruktúra kialakításának előmozdításához: szabványosítás, mérésügy, akkreditáció és megfelelőségértékelés,

c) támogassák a szabványokkal, megfelelőségértékeléssel, mérésüggyel és hasonló feladatokkal foglalkozó szervezetek (pl. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET * ) munkájában való montenegrói részvételt,

d) adott esetben előmozdítsák a megfelelőségi értékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló megállapodás megkötését, amint Montenegró jogszabályi keretei megfelelően igazodnak a Közösségéhez, és rendelkezésre áll a megfelelő szakértelem.

78. CIKK
Fogyasztóvédelem

A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a montenegrói fogyasztóvédelmi előírásokat összehangolják a közösségiekkel. Hatékony fogyasztóvédelemre van szükség annak érdekében, hogy biztosítva legyen a piacgazdaság megfelelő működése, és ez a védelem a piacfelügyelet és az e területtel kapcsolatos jogérvényesítés biztosítására irányuló közigazgatási infrastruktúra kiépítésétől függ. E célból és közös érdekeik figyelembevételével a Felek biztosítják a következőket:

a) aktív fogyasztóvédelmi politikát a közösségi jogszabályoknak megfelelően, beleértve az elérhető információmennyiség növelését és független szervezetek létrehozását;

b) a montenegrói fogyasztóvédelmi jogszabályok összehangolását a hatályos közösségi jogszabályokkal;

c) a fogyasztók hatékony jogi védelmét a fogyasztási cikkek minőségének javítása és a megfelelő biztonsági előírások fenntartása érdekében;

d) a szabályok illetékes hatóság általi ellenőrzését és viták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítását;

e) információcserét a veszélyes termékek tekintetében.

79. CIKK
Munkafeltételek és esélyegyenlőség

Montenegró fokozatosan összehangolja jogszabályait a közösségi jogszabályokkal a munkafeltételek, különösen a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint az esélyegyenlőség terén.

VII. CÍM

JOGÉRVÉNYESÜLÉS, SZABADSÁG ÉS BIZTONSÁG

80. CIKK
Az intézmények és a jogállamiság megerősítése

A jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén való együttműködés során a Felek különös jelentőséget tulajdonítanak a jogállamiság megszilárdításának, általában a különböző szintű közigazgatási intézmények, valamint a jogérvényesítés és különösen az igazságszolgáltatás megerősítésének. Az együttműködés főleg az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítésére, valamint hatékonyságának javítására, a rendőrség és más bűnüldözési szervek működésének javítására, megfelelő képzés biztosítására, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányul.

81. CIKK
Személyes adatok védelme

Montenegró e megállapodás hatálybalépésekor összehangolja a személyes adatok védelméről szóló jogszabályait a közösségi joggal és a magánélet tiszteletben tartásáról szóló, más európai és nemzetközi jogszabályokkal. Montenegró egy vagy több, megfelelő pénzügyi forrásokkal és humán erőforrásokkal rendelkező, független felügyeleti szervet hoz létre a személyes adatok védelméről szóló nemzeti jogszabályok végrehajtásának hatékony ellenőrzése és biztosítása érdekében. A Felek együttműködnek e cél elérése érdekében.

82. CIKK
Vízum, határigazgatás, menedékjog és migráció

A Felek együttműködnek a vízumok, határellenőrzés, menedékjog és migráció terén, valamint a meglévő más kezdeményezések figyelembevételével és - adott esetben - teljes mértékű felhasználásával kialakítják az együttműködés kereteit, regionális szinten is.

A fenti témákban való együttműködés a Felek közötti kölcsönös konzultációkon és együttműködésen alapul, és annak magában kell foglalnia a következőkre vonatkozó technikai és közigazgatási segítségnyújtást:

a) a jogszabályokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere;

b) jogszabály-szövegezés;

c) az intézmények hatékonyságának javítása;

d) a személyzet képzése;

e) úti okmányok biztonsága és a hamis okmányok felderítése;

f) határigazgatás.

Az együttműködés különösen a következőkre helyezi a hangsúlyt:

a) a menedékjog terén a nemzetközi jogszabályok végrehajtása a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-án Genfben megkötött egyezmény és a menekültek helyzetére vonatkozó, 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyv előírásainak teljesítése érdekében, ezáltal annak biztosítása, hogy a visszaküldés tilalmának elvét, valamint a menedékkérők és menekültek egyéb jogait tiszteletben tartják;

b) a legális migráció terén a befogadási szabályok és a befogadott személy jogai és státusa. A migrációval kapcsolatban a Felek megállapodnak abban, hogy más országok területükön legálisan tartózkodó állampolgárai számára méltányos elbánást biztosítanak, valamint olyan integrációs politikát támogatnak, amely arra törekszik, hogy az állampolgáraikéhoz hasonló jogokat és kötelezettségeket biztosítson számukra.

83. CIKK
Az illegális bevándorlás megakadályozása és ellenőrzése; visszafogadás

1. A Felek együttműködnek az illegális bevándorlás megakadályozása és ellenőrzése érdekében. Ezért Montenegró és a tagállamok megállapodnak abban, hogy visszafogadják a másik fél területén illegálisan tartózkodó bármely állampolgárukat, valamint a Felek megállapodnak egy visszafogadási egyezmény megkötésében és teljes mértékű végrehajtásában, amely magában foglalja a más országok állampolgárainak és hontalan személyeknek a visszafogadását is.

A tagállamok és Montenegró egyaránt ellátják állampolgáraikat a megfelelő személyazonossági okmányokkal, és e célból minden adminisztratív segítséget biztosítanak számukra. Az állampolgárok, harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadására vonatkozó egyedi eljárásokat a Közösség és Montenegró közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás keretében fektetik le.

2. Montenegró beleegyezik, hogy visszafogadási megállapodásokat köt a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országokkal.

3. Montenegró vállalja, hogy megteszi az e cikkben említett valamennyi visszafogadási megállapodás rugalmas és gyors végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

4. A stabilizációs és társulási tanács más közös intézkedéseket is tesz az illegális bevándorlás, beleértve az emberkereskedelmet és az illegális migrációs hálózatokat, megakadályozása és ellenőrzése érdekében.

84. CIKK
Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

1. A Felek együttműködnek annak megakadályozása érdekében, hogy pénzügyi rendszereiket általában bűncselekményből és különösen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, valamint a terrorizmus finanszírozására használják.

2. Ezen a területen az együttműködés magában foglalhatja a közigazgatási és technikai segítségnyújtást, a rendeletek végrehajtásának fejlesztése és a megfelelő szabályok és mechanizmusok hatékony működése céljából, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkoznak, és egyenértékűek a Közösség és egyéb nemzetközi fórumok, különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elfogadottakkal.

85. CIKK
Együttműködés a tiltott kábítószerek terén

1. A Felek, saját illetékességi területükön belül együttműködnek a kábítószerek kérdésének kiegyensúlyozott és integrált megközelítésének biztosítása érdekében. A kábítószerrel kapcsolatos szakpolitikák és tevékenységek célja az illegális kábítószerek elleni küzdelem struktúráinak megerősítése, a kínálat, a kereskedelem és a tiltott kábítószerek iránti kereslet csökkentése, a kábítószerrel való visszaélés egészségügyi és szociális következményeivel való szembenézés, valamint az előanyagok hatékonyabb ellenőrzése.

2. A Felek megállapodnak az e célkitűzések eléréséhez szükséges együttműködési módszerekről. Az intézkedéseknek az EU kábítószerekre vonatkozó stratégiája mentén közösen elfogadott alapelvekre kell épülniük.

86. CIKK
A szervezett bűnözéssel és más illegális tevékenységekkel kapcsolatos megelőzés és küzdelem

A Felek együttműködnek a szervezett vagy nem szervezett bűncselekményekkel és illegális tevékenységekkel kapcsolatos küzdelemben és megelőzésben, például:

a) embercsempészet és -kereskedelem;

b) illegális gazdasági tevékenységek, és különösen pénzhamisítás és a készpénz-helyettesítő fizetőeszközök hamisítása, olyan termékekkel kapcsolatos illegális tranzakciók, mint például ipari hulladék, radioaktív anyagok, valamint illegális, hamisított vagy kalóz termékekkel kapcsolatos tranzakciók;

c) korrupció a magán- és az állami szektorban, különösen az átláthatatlan közigazgatási gyakorlatokhoz kapcsolódóak;

d) adócsalás;

e) személyazonosító adatokkal való visszaélés;

f) a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal való tiltott kereskedelem;

g) tiltott fegyverkereskedelem;

h) okmányhamisítás;

i) csempészet és tiltott kereskedelem, beleértve az autókét is;

j) számítógépes bűnözés.

A valutahamisítás tekintetében Montenegrónak együtt kell működnie a Közösséggel a bankjegyek és érmék hamisítása elleni küzdelem érdekében, valamint vissza kell szorítania és büntetnie kell minden bankjegy- vagy érmehamisítást, amennyiben a területén ilyenre sor kerül. A megelőzés szintjén Montenegrónak törekednie kell azon intézkedések végrehajtására, amelyek megfelelnek a kapcsolódó közösségi szabályozásban foglaltaknak, és csatlakoznia kell minden olyan nemzetközi megállapodáshoz, amely ezen jogterülettel kapcsolatos. Montenegró részesülhet a valutahamisítás elleni védelmet szolgáló csere, segítségnyújtás és képzés közösségi támogatásából. Ösztönzik a regionális együttműködést és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos elfogadott nemzetközi előírások betartását.

87. CIKK
A terrorizmus elleni küzdelem

A Felek megállapodnak, hogy azon nemzetközi egyezményekkel, amelyeknek részesei, valamint saját vonatkozó jogszabályaikkal és rendeleteikkel összhangban együttműködnek a terrorcselekmények és azok finanszírozásának megakadályozása és leküzdése érdekében:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 1373. határozata (2001.), illetve egyéb vonatkozó ENSZ-határozatok, nemzetközi egyezmények és jogi okmányok teljes körű végrehajtásának keretében;

b) a terrorista csoportokról és a támogató hálózataikról folytatott információcserével, a nemzetközi és nemzeti törvényekkel összhangban;

c) a terrorizmus elleni küzdelemben alkalmazott eszközökről és módszerekről folytatott eszmecserével, ideértve a műszaki területeket és a képzést, valamint a terrorizmus megelőzésével kapcsolatos tapasztalatcserével.

VIII. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉSI POLITIKÁK

88. CIKK

1. A Közösség és Montenegró szoros kapcsolatokat alakít ki Montenegró fejlődési és növekedési potenciáljához való hozzájárulás céljából. Az ilyen együttműködés mindkét fél előnyére erősíti a lehető legszélesebb alapokon nyugvó, meglévő gazdasági kapcsolatokat.

2. A politikákat és az egyéb intézkedéseket úgy tervezik meg, hogy azok Montenegró fenntartható gazdasági növekedését és társadalmi fejlődését idézzék elő. E politikáknak a kezdetektől magukba kell foglalniuk a környezeti megfontolásokat és igazodniuk kell a harmonikus társadalmi fejlődéshez.

3. Az együttműködési politikákat beépítik a regionális együttműködésbe. Külön figyelmet fordítanak azokra az intézkedésekre, amelyek előmozdítják Montenegró és a szomszédos országok, többek között a tagállamok közötti együttműködést, ilyen módon hozzájárulnak a regionális stabilitáshoz. A stabilizációs és társulási tanács prioritásokat állapít meg az alábbiakban bemutatott együttműködési politikák között vagy azokon belül, az európai partnerséggel összhangban.

89. CIKK
Gazdaság- és kereskedelempolitika

A Közösség és Montenegró elősegítik a gazdasági reformfolyamatot azáltal, hogy együttműködnek gazdaságaik alapelemeinek jobb megértése, valamint a gazdaságpolitika piacgazdaságokban történő kialakítása és végrehajtása érdekében.

E célok érdekében a Közösség és Montenegró együttműködik a következő területeken:

a) makrogazdasági teljesítményekkel és kilátásokkal, valamint fejlesztési stratégiákkal kapcsolatos információcsere,

b) a közös érdeklődésre számot tartó gazdasági kérdések közös elemzése, beleértve a gazdaságpolitika alakítását és a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, és

c) szélesebb körű együttműködés a szakismeretek beáramlásának felgyorsítása és az új technológiákhoz való hozzáférés érdekében.

Montenegró törekszik a működő piacgazdaság kialakítására, valamint politikáinak az Európai Gazdasági és Monetáris Unió stabilitásorientált politikáihoz való fokozatos közelítésére. A montenegrói hatóságok kérésére a Közösség segítséget nyújthat Montenegró ilyen irányú erőfeszítéseinek támogatására.

Az együttműködés az üzleti szféra törvényességének megerősítésére is törekszik stabil és megkülönböztetéstől mentes, kereskedelmi vonatkozású jogi keret kialakítása révén.

Az e területen való együttműködés magában foglalja a gazdasági és monetáris unió alapelveivel és működésével kapcsolatos információk cseréjét.

90. CIKK
Statisztikai együttműködés

A Felek közötti együttműködés elsősorban a statisztikával kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeire helyezi a hangsúlyt, beleértve a gazdasági, kereskedelmi, monetáris és pénzügyi területeket is. Különösen törekszik hatékony és fenntartható statisztikai rendszerek kidolgozására, amelyek képesek a montenegrói átalakulási és reformfolyamat megtervezéséhez és nyomon követéséhez szükséges összehasonlítható, megbízható, tárgyilagos és pontos adatokat biztosítani. Ezenkívül alkalmassá kell tennie a Montenegrói Statisztikai Hivatalt arra, hogy jobban ki tudja elégíteni hazai ügyfeleinek igényeit (mind a közigazgatásban, mind a magánszektorban). A statisztikai rendszernek tiszteletben kell tartania az ENSZ által kibocsátott statisztikai alapelveket, az Európai Statisztikai Gyakorlati Szabályzatot, és a statisztikára vonatkozó európai jog rendelkezéseit, valamint a közösségi vívmányok irányába kell fejlődnie. A Feleknek különösen együtt kell működniük az egyedi adatok bizalmas jellegének biztosítása, az európai statisztikai rendszer számára gyűjtött és átadott adatok fokozatos növelése, valamint a különböző módszerekről való információcsere, a szaktudás átadása és képzések biztosítása érdekében.

91. CIKK
Banki, biztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások

A Montenegró és a Közösség közötti együttműködés a banki, biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeire helyezi a hangsúlyt. A Felek azzal a céllal működnek együtt, hogy megfelelő keretet hozzanak létre és fejlesszenek ki a montenegrói banki, biztosítási és pénzügyi szolgáltatási ágazat ösztönzésére, amely a tisztességes verseny gyakorlatán alapul és biztosítja a szükséges egyenlő feltételeket.

92. CIKK
Belső ellenőrzés és külső ellenőrzési együttműködés

A Felek közötti együttműködés elsősorban az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzéssel (PIFC) és a külső ellenőrzéssel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeire helyezi a hangsúlyt. A Felek különösen - a megfelelő szabályozás kidolgozása és elfogadása által - annak érdekében működnek együtt, hogy átlátható, hatékony, eredményes és gazdaságos államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést (PIFC-t) (beleértve a pénzügyi igazgatást és ellenőrzést, és a funkcionálisan független belső ellenőrzést), valamint független külső ellenőrzési rendszereket fejlesszenek ki Montenegróban, a nemzetközileg elfogadott szabványokkal és módszerekkel, valamint az EU legjobb gyakorlatával összhangban. Az együttműködés a montenegrói legfőbb számvevőszék kapacitásainak kiépítésére is koncentrál. A fenti követelményekből következő koordinációs és harmonizációs feladatoknak való megfelelés érdekében az együttműködésnek összpontosítania kell a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés központi harmonizációs egységeinek létrehozására és erősítésére is.

93. CIKK
Beruházásfejlesztés és -védelem

A Felek, saját illetékességi területükön belül, együttműködnek a beruházásfejlesztés és -védelem terén azzal a céllal, hogy kedvező légkört teremtsenek mind a belföldi, mind a külföldi magánberuházások számára, ami rendkívül lényeges a montenegrói gazdaság és ipar újjáélesztése szempontjából. Montenegró számára az együttműködés különös célja a beruházásokat ösztönző és védő jogi keretek fejlesztése.

94. CIKK
Ipari együttműködés

Az együttműködésnek elő kell segítenie Montenegró iparának és egyes szektorainak modernizációját és szerkezeti átalakítását. Mindez vonatkozik a gazdasági szereplők közötti ipari együttműködésére is, amelynek célja, hogy a környezet védelmének biztosítása mellett erősödjön a magánszektor.

Az ipari együttműködési kezdeményezések tükrözik a Felek által meghatározott prioritásokat. Figyelembe veszik az iparfejlesztés regionális szempontjait, adott esetben támogatva a transznacionális társaságokat. A kezdeményezéseknek különösen arra kell irányulniuk, hogy megfelelő keretet hozzanak létre a vállalkozások számára az irányítás és a know-how fejlesztéséhez, valamint a piacok, a piaci átláthatóság és a vállalkozói környezet támogatásához. Különös figyelmet kell fordítani hatékony exportösztönző programok kialakítására Montenegróban.

Az együttműködés kellően figyelembe veszi az iparpolitikával kapcsolatos közösségi vívmányokat.

95. CIKK
Kis- és középvállalkozások

A Felek közti együttműködésnek a magánszektor kis- és középvállalkozásainak (a továbbiakban: KKV-k) fejlesztésére és erősítésére, valamint a növekedési potenciállal rendelkező területeken új vállalkozások alapítására, és a Közösség és Montenegró KKV-i közötti együttműködés elősegítésére kell irányulnia.

Az együttműködés figyelembe veszi a KKV-kre vonatkozó közösségi vívmányok kiemelt területeit, valamint a Kisvállalkozások Európai Chartájában lefektetett tíz iránymutatást.

96. CIKK
Turizmus

A Felek közötti együttműködés a turizmus terén főleg a turizmussal kapcsolatos információk (nemzetközi hálózatokon, adatbankokon stb. keresztül történő) áramlásának erősítésére irányul; valamint bátorítja az idegenforgalmi ágazatba történő beruházásokat ösztönző infrastruktúra fejlesztését, és Montenegró részvételét a fontos európai idegenforgalmi szervezetekben. Az együttműködés arra is törekszik, hogy megvizsgálja közös tevékenységek lehetőségét, és erősítse az együttműködést az idegenforgalmi vállalkozások, szakértők, kormányok, és azok idegenforgalommal kapcsolatos ügynökségei között, valamint elősegítse a know-how (képzés, cserék, szemináriumok segítségével történő) átadását. Az együttműködés kellően figyelembe veszi az ágazattal kapcsolatos közösségi vívmányokat.

Az együttműködés beépíthető a regionális együttműködésbe.

97. CIKK
Mezőgazdaság és az agráripari ágazat

A Felek közötti együttműködést a mezőgazdasággal kapcsolatos közösségi vívmányok minden kiemelt területén, valamint az állat- és növényegészségügy területén is fejlesztik. Az együttműködés különösen törekszik a mezőgazdaság és az agráripari ágazat modernizálására és szerkezeti átalakítására, különösen a közösségi egészségügyi követelmények elérésére, a vízgazdálkodás és a vidékfejlesztés javítására, valamint a montenegrói erdészeti ágazat fejlesztésére, és a montenegrói jogszabályok és gyakorlat közösségi szabályokhoz és szabványokhoz való fokozatos közelítésének támogatására.

98. CIKK
Halászat

A Felek megvizsgálják a közös érdekű, kölcsönösen előnyös területek meghatározásának lehetőségét a halászati ágazatban. Az együttműködés kellően figyelembe veszi a halászattal kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeit, beleértve a Nemzetközi és Regionális Halászati Szervezetnek a halállománnyal való gazdálkodásra és megőrzésre vonatkozó szabályaival kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek betartását.

99. CIKK
Vámok

A Felek azzal a céllal alakítanak ki együttműködést ezen a területen, hogy biztosítsák a kereskedelem terén elfogadandó rendelkezések betartását, valamint megvalósítsák a montenegrói vámrendszereknek a közösségihez való közelítését, ezáltal előkészítve az e megállapodás alapján tervezett liberalizációs intézkedéseket és a montenegrói vámjogszabályoknak a közösségi vívmányokhoz való fokozatos közelítését.

Az együttműködés kellően figyelembe veszi a vámügyekkel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeit.

A Felek közötti, vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás szabályait a 6. jegyzőkönyv állapítja meg.

100. CIKK
Adózás

A Felek együttműködést alakítanak ki az adózás területén, beleértve a montenegrói adórendszer további reformjára és az adóigazgatási eljárás átalakítására irányuló intézkedéseket azzal a céllal, hogy biztosítsák a hatékony adóbeszedést és az adócsalás elleni fellépést.

Az együttműködés kellően figyelembe veszi az adózással és a káros adóverseny elleni küzdelemmel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeit. A hátrányos adóverseny eltörlését a vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódex elvei alapján kell végrehajtani, amelyet a Tanács 1997. december 1-jén fogadott el.

Az együttműködés az átláthatóság fokozására és a korrupció elleni harcra, valamint arra irányul, hogy a tagállamokkal való információcsere kerüljön bele az adócsalást, adókijátszást vagy adóelkerülést megelőző intézkedések végrehajtásának elősegítését célzó erőfeszítésekbe. Az OECD jövedelem- és tőkeadóztatási modell egyezményének legfrissebb módosításaival összhangban, valamint az adóügyekkel kapcsolatos információcseréről szóló OECD modell egyezmény alapján Montenegrónak a tagállamokkal megkötendő kétoldalú megállapodások hálózatát kell kialakítania, olyan mértékben, amennyire az ezt kérő tagállam egyetért ezekkel.

101. CIKK
Szociális együttműködés

A foglalkoztatást illetően a Felek közti együttműködés különösen összpontosít a munkahelykereső és karrier-tanácsadó szolgáltatások javítására, hátteret szolgáló intézkedések meghozatalára és a helyi fejlesztések elősegítésére az ipar és a munkaerőpiac szerkezeti átalakításának támogatása érdekében. Az együttműködés tanulmányokra, szakértők és információk kihelyezésére és képzésekre irányuló intézkedéseket is tartalmaz.

A Felek azzal a céllal működnek együtt, hogy elősegítsék a montenegrói foglalkoztatási politika reformját a gazdasági reform és integráció erősítése keretében. Az együttműködés arra is irányul, hogy támogassák a montenegrói társadalombiztosítási rendszer új gazdasági és szociális követelmények szerinti átalakítását, és magában foglalja a nők és férfiak, a fogyatékos személyek, és a kisebbségi csoportokhoz tartozók munkafeltételeivel és egyenjogúságával kapcsolatos montenegrói jogszabályok kiigazítását, valamint a munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítását, referenciának tekintve a Közösségben biztosított védelem szintjét. Montenegró biztosítja az ILO alapvető egyezményeinek betartását és azok hatékony végrehajtását.

Az együttműködés kellően figyelembe veszi az ezzel a területtel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeit.

102. CIKK
Oktatás és képzés

A Felek együttműködnek azzal a céllal, hogy emeljék az általános oktatás, szakoktatás és -képzés, valamint a montenegrói ifjúságvédelmi politika és a fiatalok munkavállalásának színvonalát, beleértve a nem formális oktatást is. A felsőoktatási rendszeren belül kiemelt fontosságú a Bolognai Nyilatkozat célkitűzéseinek elérése a kormányközi bolognai folyamatban.

A Felek együttműködnek annak biztosítása érdekében is, hogy Montenegróban az oktatás és képzés minden szintjére való bejutás mentes legyen a nemi, faji, etnikai, származási vagy vallási hovatartozás szerinti hátrányos megkülönböztetéstől.

A vonatkozó közösségi programok és eszközök hozzájárulnak az oktatási és képzési struktúrák és tevékenységek színvonalának emeléséhez Montenegróban.

Az együttműködés kellően figyelembe veszi az ezzel a területtel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeit.

103. CIKK
Kulturális együttműködés

A Felek vállalják, hogy elősegítik a kulturális együttműködést. Az együttműködés többek között az egyének, közösségek és népek közötti kölcsönös megértés és elismerés erősítését szolgálja. A Felek vállalják, hogy együttműködnek a kulturális sokszínűség támogatásában, különösképpen a kulturális kifejezési módok sokszínűségének védelméről és elősegítéséről szóló UNESCO-egyezmény keretén belül.

104. CIKK
Audiovizuális együttműködés

A Felek együttműködnek az európai audiovizuális ipar fejlesztésében és ösztönzik a koprodukciót a mozi és televíziózás területén.

Az együttműködés többek között újságírók és más médiaszakemberek képzésére irányuló programokat és lehetőségeket jelent, valamint technikai segítséget a média, a nyilvánosság és a magánszféra számára, ezáltal erősítve azok függetlenségét, szakmaiságát és az európai médiával való kapcsolatokat.

Montenegró összehangolja politikáit az EK-val a határokon átnyúló műsorszolgáltatás tartalmi aspektusainak szabályozása területén, továbbá összehangolja jogszabályait a közösségi vívmányokkal. Montenegró különös figyelmet fordít a szellemi tulajdonjogok megszerzésével kapcsolatos kérdésekre a műholdas, kábeles, valamint földi frekvenciás programokban és a műsorszolgáltatásban.

105. CIKK
Információs társadalom

Az együttműködést az információs társadalommal kapcsolatos közösségi vívmányok minden területén fejlesztik. Különösen Montenegró politikáinak és jogszabályainak a közösségiekkel való fokozatos összehangolásának támogatását célozzák ebben a szektorban.

A Felek azzal a céllal működnek együtt, hogy továbbfejlesszék az információs társadalmat Montenegróban. Globális cél a társadalom egészének felkészítése a digitális korszakra, a beruházások vonzása, és a hálózatok és szolgáltatások interoperabilitásának biztosítása.

106. CIKK
Elektronikus kommunikációs hálózatok és szolgáltatások

Az együttműködés elsősorban az ezzel a területtel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeire helyezi a hangsúlyt. A Felek elsősorban megerősítik az együttműködést az elektronikus kommunikációs hálózatok és az elektronikus kommunikációs szolgáltatások területén, azzal az alapvető céllal, hogy Montenegró három évvel a megállapodás hatálybalépését követően elfogadja az ezen ágazattal kapcsolatos közösségi vívmányokat.

107. CIKK
Tájékoztatás és kommunikáció

A közösség és Montenegró megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy elősegítse a kölcsönös információcserét. Előnyben részesülnek azok a programok, amelyek alapvető tájékoztatást nyújtanak a nyilvánosság számára a Közösségről, valamint speciálisabb információkat a montenegrói szakmai körök számára.

108. CIKK
Közlekedés

Az együttműködés a közlekedéssel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeire helyezi a hangsúlyt.

Az együttműködés különösen a montenegrói közlekedési módozatok átszervezésére és modernizálására koncentrálhat, javíthatja az utasok és áruk szabad mozgását, növelheti a közlekedési piachoz és létesítményekhez való hozzáférést, beleértve a kikötőket és repülőtereket is. Ezen túl az együttműködés támogathatja a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos multimodális infrastruktúrák fejlesztését, különösen a délkelet-európai regionális kapcsolatok megerősítését a regionális közlekedési főhálózatról szóló egyetértési nyilatkozattal összhangban. Az együttműködés céljaként kell meghatározni a Közösségéhez hasonló üzemeltetési szabványok létrehozását, valamint a Közösségéhez hasonló és ahhoz igazodó montenegrói közlekedési rendszer kialakítását, és a közlekedéssel kapcsolatos környezetvédelem fejlesztését.

109. CIKK
Energia

Az együttműködés az ezzel a területtel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeire helyezi a hangsúlyt. Az együttműködés az Energiaközösségről szóló szerződés alapján Montenegrónak az európai energiapiacokba történő fokozatos integrációja irányába fejlődik.

Az együttműködés különösen a következőkre vonatkozhat:

a) energiapolitika kidolgozása és tervezése, beleértve az infrastruktúra modernizációját, a kínálat javítását és változatossá tételét és az energiapiacra való belépés megkönnyítését, különösen szomszédos országokkal létesített, regionális jelentőségű villamosenergia-összeköttetéseken való szállítás, átvitel, elosztás és helyreállítás megkönnyítése révén;

b) az energiatakarékosság, az energiahatékonyság, a megújuló energia ösztönzése, és az energiatermelés és -fogyasztás környezeti hatásainak tanulmányozása;

c) keretfeltételek kialakítása az energiatársaságok szerkezeti átalakításához, és az ágazat vállalatainak együttműködése.

110. CIKK
Nukleáris biztonság

A Felek együttműködnek a nukleáris biztonság és biztosítékok terén. Az együttműködés a következő témákra vonatkozhat:

a) a Felek sugárvédelemre, nukleáris biztonságra és a nukleáris anyagok nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó törvényeinek és rendeleteinek javítása, valamint a felügyeleti hatóságok és erőforrásaik erősítése;

b) a tagállamok, vagy az Európai Atomenergia-közösség és Montenegró közti gyors értesítésről és nukleáris balesetek esetén történő információcseréről, vészhelyzetre való felkészülésről, valamint általános nukleáris biztonsági kérdésekről szóló megállapodások ösztönzésének bátorítása, ha szükséges;

c) nukleáris polgári jogi felelősség.

111. CIKK
Környezetvédelem

A Felek fejlesztik és erősítik együttműködésüket a környezetvédelem terén annak az érdemi feladatnak az érdekében, hogy megállítsák a további romlást, és megkezdjék a környezet állapotának javítását a fenntartható fejlődés érdekében.

A Feleknek különösen azzal a céllal kell együttműködniük, hogy erősítsék a közigazgatási struktúrákat és folyamatokat a környezeti kérdések stratégiai tervezése és a fontos szereplők közötti koordináció biztosítása érdekében, valamint hogy összehangolják a montenegrói törvényeket a közösségi vívmányokkal. Az együttműködés összpontosíthat a helyi, regionális és határon átnyúló lég- és vízszennyezés jelentős csökkentésére vonatkozó stratégiák kidolgozására, a hatékony, tiszta, fenntartható és megújítható energiatermelés és -fogyasztás kereteinek kialakítására, valamint környezeti hatásvizsgálat és stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatására. Különös figyelmet fordítanak a Kiotói Jegyzőkönyv ratifikálására és végrehajtására.

112. CIKK
Kutatási és technológiafejlesztési együttműködés

A Felek kölcsönös előnyök alapján támogatják a polgári célú tudományos kutatási és technológiafejlesztési (KTF) együttműködést, valamint tekintetbe veszik a rendelkezésre álló forrásokat, a megfelelő programokhoz való hozzáférés lehetőségét, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő szintű hatékony védelmére is figyelemmel.

Az együttműködés kellően figyelembe veszi a kutatással és technológiafejlesztéssel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeit.

113. CIKK
Regionális és helyi fejlesztés

A Felek a regionális és helyi fejlesztési együttműködés megerősítésére törekednek azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a gazdasági fejlődéshez és csökkentsék a regionális kiegyensúlyozatlanságot. Külön figyelmet fordítanak a határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttműködésre.

Az együttműködés kellően figyelembe veszi a regionális fejlesztéssel kapcsolatos közösségi vívmányok kiemelt területeit.

114. CIKK
Közigazgatás

Az együttműködés arra irányul, hogy biztosítsák a hatékony és elszámoltatható közigazgatás kialakítását Montenegróban, különösképpen a jogállamiság megvalósulásának támogatására, az állami intézményeknek a montenegrói lakosság egészének előnyére szolgáló megfelelő működtetésére, és az EU és Montenegró közötti kapcsolatok zökkenőmentes fejlődésére.

Az együttműködés ezen a területen elsősorban az intézménykiépítésre irányul, beleértve az átlátható és nem részrehajló munkaerő-toborzási eljárásokat, a humánerőforrás-menedzsmentet és a karrierfejlesztést a közszolgálatban, a folyamatos képzést és az etikus magatartás támogatását az államigazgatásban. Az együttműködés a közigazgatás minden szintjére vonatkozik, a helyi közigazgatást is beleértve.

IX. CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

115. CIKK

E megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében és az 5., 116. és 118. cikknek megfelelően, Montenegró támogatás és kölcsönök formájában közösségi pénzügyi támogatásban részesülhet, beleértve az Európai Beruházási Bank által nyújtott hiteleket. A közösségi támogatás feltétele a koppenhágai politikai kritériumok teljesítése tekintetében mutatott további fejlődés, és különösen az európai partnerség különös prioritási céljainak megvalósításában történő előrehaladás. A stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok éves jelentéseinek eredményeit is számításba veszik, különösen a kedvezményezettek kötelezettségvállalását a demokratikus, gazdasági és intézményi reformok, valamint a többi tanácsi következtetés végrehajtása érdekében, különösen a kiigazítási programok teljesítésére vonatkozóan. A Montenegrónak nyújtott támogatást a jelzett szükségletekhez, az elfogadott prioritásokhoz, a felvevő és visszafizetési képességhez, valamint a gazdasági reform és szerkezetátalakítás érdekében megtett intézkedésekhez igazítják.

116. CIKK

A támogatás formájában nyújtott pénzügyi segítségnyújtásra a vonatkozó tanácsi rendeletben a Montenegróval folytatott konzultációkat követően a Közösség által kialakított többéves indikatív kereten belül előírt, és az éves cselekvési programokon alapuló működési intézkedések vonatkoznak.

A pénzügyi segítségnyújtás az együttműködés valamennyi területére kiterjedhet, külön figyelmet fordítva a jogérvényesülésre, a szabadságra és a biztonságra, a jogszabály-közelítésre, a gazdasági fejlődésre és a környezetvédelemre.

117. CIKK

Montenegró kérésére és különleges nehézség esetén a Közösség a nemzetközi pénzügyi intézményekkel együtt megvizsgálhatja annak lehetőségét, hogy bizonyos feltételek mellett és a rendelkezésre álló valamennyi pénzügyi forrás figyelembevételével kivételesen makroszintű pénzügyi támogatást nyújtson. Ez a támogatás a Montenegró és a Nemzetközi Valutaalap által elfogadott program keretében meghatározandó feltételek teljesítése esetén vehető igénybe.

118. CIKK

A rendelkezésre álló források optimális felhasználása érdekében a Felek biztosítják, hogy a Közösség hozzájárulásait más forrásokból, például a tagállamokból, más országokból és nemzetközi pénzügyi intézményektől származó hozzájárulásokkal való összehangolás után alakítják ki.

E célból a Felek rendszeresen információt cserélnek az összes támogatási forrásról.

X. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

119. CIKK

Létrejön a stabilizációs és társulási tanács, amely felügyeli e megállapodás alkalmazását és végrehajtását. Megfelelő szinten, rendszeres időközönként ülésezik, illetve ha a körülmények úgy kívánják. Megvizsgálja a megállapodás keretében felmerülő főbb kérdéseket, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó egyéb kétoldalú vagy nemzetközi kérdéseket.

120. CIKK

1. A stabilizációs és társulási tanács egyrészről az Európai Unió Tanácsának tagjaiból és az Európai Bizottság tagjaiból, másrészről Montenegró kormányának tagjaiból áll.

2. A stabilizációs és társulási tanács létrehozza eljárási szabályzatát.

3. A stabilizációs és társulási tanács tagjai az eljárási szabályzatban megállapítandó feltételeknek megfelelően rendelkezhetnek a képviseletükről.

4. A stabilizációs és társulási tanács elnökségét az eljárási szabályzatban megállapítandó előírásoknak megfelelően felváltva tölti be a Közösség és Montenegró egy-egy képviselője.

5. Az Európai Beruházási Bank az őt érintő ügyekben megfigyelőként részt vehet a stabilizációs és társulási tanács munkájában.

121. CIKK

A megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a stabilizációs és társulási tanács hatáskörrel rendelkezik, hogy a megállapodás alkalmazási körében és az abban előírt esetekben határozatokat hozzon. Ezek a határozatok kötelező erejűek a Felekre nézve, akik megteszik a határozatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A stabilizációs és társulási tanács megfelelő ajánlásokat is tehet. Határozatait és ajánlásait a Felekkel egyetértésben hozza meg.

122. CIKK

1. A stabilizációs és társulási tanácsot feladatai végrehajtásában egy stabilizációs és társulási bizottság segítheti, amely egyrészről az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képviselőiből, másrészről Montenegró kormányának képviselőiből áll.

2. A stabilizációs és társulási tanács az eljárási szabályzatában meghatározza a stabilizációs és társulási bizottság feladatait, amelyek tartalmazzák a stabilizációs és társulási tanács üléseinek előkészítését, valamint meghatározza a bizottság működési módját.

3. A stabilizációs és társulási tanács bármely hatáskörét átruházhatja a stabilizációs és társulási bizottságra. Ez esetben a stabilizációs és társulási bizottság a 121. cikkben megállapított feltételeknek megfelelően hozza meg döntéseit.

123. CIKK

A stabilizációs és társulási bizottság albizottságokat hozhat létre. E megállapodás hatálybalépését követő első év vége előtt a stabilizációs és társulási bizottság létrehozza a szükséges albizottságokat a megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében.

Létre kell hozni egy migrációs kérdésekkel foglalkozó albizottságot.

124. CIKK

A stabilizációs és társulási tanács határozhat más különleges bizottság vagy testület létrehozásáról, amely segítheti feladatai elvégzésében. A stabilizációs és társulási tanács az eljárási szabályzatában meghatározza az ilyen bizottságok vagy testületek összetételét és feladatait, valamint azok működési módját.

125. CIKK

Létrejön a stabilizációs és társulási parlamenti bizottság. A montenegrói parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők e fórum keretében találkoznak véleménycsere céljából. A bizottság az általa meghatározott időközönként ülésezik.

A stabilizációs és társulási parlamenti bizottság egyrészről az Európai Parlament képviselőiből, másrészről a Montenegrói Parlament képviselőiből áll.

A stabilizációs és társulási parlamenti bizottság létrehozza eljárási szabályzatát.

A stabilizációs és társulási parlamenti bizottság elnökségét felváltva tölti be az Európai Parlament egy tagja, illetve a Montenegrói Parlament egy tagja, az eljárási szabályzatban megállapítandó rendelkezéseknek megfelelően.

126. CIKK

E megállapodás hatályán belül mindegyik szerződő fél vállalja, hogy a másik fél természetes és jogi személyei számára saját állampolgáraihoz viszonyítva megkülönböztetéstől mentes szabad hozzáférést biztosít a szerződő Felek illetékes bíróságaihoz és közigazgatási szerveihez egyéni jogaik és tulajdonjogaik védelme érdekében.

127. CIKK

A megállapodásban semmi nem akadályozza meg a Feleket abban, hogy olyan intézkedéseket hozzanak:

a) amelyeket szükségesnek ítélnek az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozásához;

b) amelyek fegyverek, lőszerek vagy háborús anyagok gyártására, kereskedelmére vagy védelmi célokból szükséges kutatására, fejlesztésére vagy termelésére vonatkoznak, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem csorbítják a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;

c) amelyeket saját biztonsága szempontjából elengedhetetlenül szükségesnek tekint a jogrend és közrend fenntartását érintő súlyos belső zavarok, háború vagy háborúval fenyegető súlyos nemzetközi feszültség esetén, illetve a béke és a nemzetközi biztonság megőrzésére vállalt kötelezettségeinek végrehajtása érdekében.

128. CIKK

1. Az e megállapodás által szabályozott területeken és bármely abban foglalt különös rendelkezés sérelme nélkül:

a) a Montenegró által a Közösséggel szemben alkalmazott intézkedések nem szolgálnak alapul a tagállamok és azok állampolgárai, vállalatai vagy cégei közötti bármilyen megkülönböztetéshez;

b) a Közösség által Montenegróval szemben alkalmazott rendelkezések nem szolgálnak alapul Montenegró állampolgárai, illetve a montenegrói vállalatok vagy cégek közötti bármilyen megkülönböztetéshez.

2. Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik a Felek arra vonatkozó jogát, hogy adójogszabályaik megfelelő rendelkezéseit alkalmazzák azokra az adófizetőkre, akik lakóhelyüket tekintve nincsenek azonos helyzetben.

129. CIKK

1. A Felek minden általános vagy különös intézkedést meghoznak, amelyek a megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek. Biztosítják a megállapodásban foglalt célkitűzések megvalósítását.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél kérésére a megfelelő csatornákon keresztül azonnal konzultálnak az e megállapodás értelmezését vagy végrehajtását, és a Felek közötti kapcsolatok más lényeges aspektusait érintő bármely ügy megvitatása érdekében.

3. A Felek a stabilizációs és társulási tanácshoz utalják a megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vitákat. Ebben az esetben a 130. cikket, valamint - adott esetben - a 7. jegyzőkönyvet kell alkalmazni.

A stabilizációs és társulási tanács kötelező határozat meghozatalával rendezheti a vitát.

4. Ha a Felek egyike úgy véli, hogy a másik fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezt megelőzően - a különösen sürgős esetek kivételével - ellátja a stabilizációs és társulási tanácsot minden olyan megfelelő információval, amely szükséges a helyzet alapos kivizsgálásához a Felek számára elfogadható megoldás találása érdekében.

Az intézkedések megválasztásánál előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás érvényesülését. Ezeket az intézkedéseket haladéktalanul be kell jelenteni a stabilizációs és társulási tanácsnak, és a másik fél kérésére egyeztetést szükséges folytatni róluk a stabilizációs és társulási tanácsban, a stabilizációs és társulási bizottságban vagy bármely más szervben, amelyet a 123. vagy 124. cikk alapján hoztak létre.

5. A (2), (3) és (4) bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem befolyásolhatják, és nem érintik a 32., 40., 41., 42., 46. cikkeket és a 3. jegyzőkönyvet (A „származó termékek” fogalmának meghatározása és a közigazgatási együttműködés módszerei).

130. CIKK

1. Amennyiben a megállapodás értelmezését vagy végrehajtását illetően vita keletkezik a Felek között, bármelyik fél értesíti a másik felet és a stabilizációs és társulási tanácsot hivatalos kérelem formájában arról, hogy a vitatott kérdés megoldásra szorul.

Amennyiben valamelyik fél úgy látja, hogy egy a másik fél által elfogadott intézkedés, vagy a másik fél cselekvésének hiánya ezen megállapodásban vállalt kötelezettségeinek megszegését jelenti, hivatalos kérelmet nyújt be a megoldás érdekében, amelyben indokolja véleményét, és - adott esetben - jelzi, hogy a fél a 129. cikk (4) bekezdése alapján intézkedéseket foganatosíthat.

2. A Felek törekednek a vitának jóhiszemű egyeztetések útján történő megoldására a stabilizációs és társulási tanácsban és a (3) bekezdésben említett másik szervek keretei között azzal a céllal, hogy mielőbb kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

3. A Felek a stabilizációs és társulási tanács rendelkezésére bocsátanak minden olyan vonatkozó információt, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához.

Amíg a vita nem rendeződik, a kérdés a stabilizációs és társulási tanács minden találkozóján tárgyalásra kerül, kivéve ha megkezdődött a 7. jegyzőkönyv alapján a választottbírósági eljárás. A vita lezártnak tekintendő, ha a stabilizációs és társulási tanács kötelező erejű határozatot hozott a kérdés rendezéséről a 129. cikk (3) bekezdése alapján, vagy ha megállapította, hogy már nem folyik vita.

A vitával kapcsolatban a Felek megegyezése alapján vagy bármelyik fél kérésére egyeztetésre kerülhet sor a stabilizációs és társulási bizottság vagy bármely más, a 123. vagy 124. cikk alapján létrehozott vonatkozó bizottság vagy szerv bármely találkozóján. Az egyeztetésekről írásos feljegyzés is készülhet.

Az egyeztetés során közzétett információk bizalmasak maradnak.

4. A 7. jegyzőkönyv alkalmazásának hatálya alá tartozó kérdések esetében bármely fél benyújthatja a kérdést választottbírósági eljáráson való vitarendezésre a jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően, ha két hónappal az (1) bekezdés alapján megkezdett vitarendezési folyamatot követően a Felek nem tudták lezárni a kérdést.

131. CIKK

A megállapodás mindaddig nem érintheti az egyének és gazdasági szereplők számára egyrészről egy vagy több tagállamra, másrészről Montenegróra nézve kötelező, meglévő megállapodásokban biztosított jogokat, amíg a megállapodás alapján nem biztosítanak számukra ugyanolyan jogokat.

132. CIKK

A Montenegró közösségi programokban való részvételének általános feltételeit a 8. jegyzőkönyv határozza meg.

Az I-VII. mellékletek, valamint az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. jegyzőkönyv az e megállapodás szerves részét képezik.

133. CIKK

A megállapodás határozatlan időre szól.

A megállapodást bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett értesítés útján. A megállapodás az ilyen értesítés napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

Bármelyik fél azonnali hatállyal felfüggesztheti a megállapodás hatályát a másik fél ezen megállapodás valamely lényegi elemének be nem tartása esetén.

134. CIKK

E megállapodás alkalmazásában a „Felek” kifejezés egyrészről - hatáskörüknek megfelelően - a Közösségre vagy tagállamaira, illetve a Közösségre és tagállamaira, másrészről Montenegróra vonatkozik.

135. CIKK

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az említett szerződésekben meghatározott feltételekkel, másrészről Montenegró területén.

136. CIKK

E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

137. CIKK

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült, bolgár, spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, finn, svéd nyelven, valamint a Montenegróban használt hivatalos nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

138. CIKK

A megállapodást a Felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

Ez a megállapodás azon dátumot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az első bekezdés alapján indított eljárások lezárultáról.

139. CIKK
Ideiglenes megállapodás

Amennyiben az e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig e megállapodás egyes részeinek rendelkezéseit - különösen az áruk szabad mozgására, valamint a közlekedésre vonatkozókat - a Közösség és Montenegró között létrejött ideiglenes megállapodással léptetik hatályba, a Felek megállapodnak abban, hogy ilyen körülmények esetén e megállapodás IV. címe 73., 74. és 75. cikkének, az 1., 2., 3., 5., 6. és 7. jegyzőkönyv rendelkezései, valamint a 4. jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezései alkalmazásában a „megállapodás hatálybalépésének időpontja” kifejezés az ideiglenes megállapodás hatálybalépésének időpontját jelenti a fent említett rendelkezésekben foglalt kötelezettségek tekintetében.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

(Aláírások)

I. MELLÉKLET

I.A MELLÉKLET
MONTENEGRÓI VÁMENGEDMÉNYEK KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE
(a 21. cikkben említettek szerint)

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

a) e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám az alapvám 80%-ára csökken;

b) a megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 50%-ára csökken;

c) a megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 25%-ára csökken;

d) az e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód Árumegnevezés
2515 Márvány, travertin, ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű és alabástrom durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában:
- Márvány és travertin:
2515 11 00 - - Nyersen vagy durván nagyolva
2515 12 - - Fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában
2515 12 20 - - - Legfeljebb 4 cm vastagságú
2515 12 50 - - - 4 cm-t meghaladó, de legfeljebb 25 cm vastagságú
2515 12 90 - - - Más
2522 Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, a 2825 vámtarifaszám alá tartozó kalciumoxid és -hidroxid kivételével:
2522 20 00 - Oltott mész
2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is:
- Portlandcement
2523 29 00 - - Más
3602 00 00 Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
3603 00 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10 - Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90 - Más
3820 00 00 Fagyásgátló és jegesedésgátló készítmények
4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa:
4406 90 00 - Más
4410 Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagokból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is:
- Fából:
4410 12 - - Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB):
4410 12 10 - - - Megmunkálatlanul vagy gyalulva, de tovább nem megmunkálva
4410 19 00 - - Más
4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru:
4412 10 00 - Bambusznádból
- Más:
4412 94 - - Enyvezett bútorlap, léc- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap:
4412 94 10 - - - Legalább egyik külső rétege (színoldala) nem tűlevelű fából készült
4412 94 90 - - - Más
4412 99 - - Más:
4412 99 70 - - - Más
6403 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel:
- Más lábbeli bőr külső talppal:
6403 51 - - Bokát takaró:
- - - Más:
- - - - A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
- - - - - Legalább 24 cm:
6403 51 15 - - - - - - Férfi
6403 51 19 - - - - - - Női
- - - - Más, a talpbélés hossza:
- - - - - Legalább 24 cm:
6403 51 95 - - - - - - Férfi
6403 51 99 - - - - - - Női
6405 Más lábbeli:
6405 10 00 - Lábbeli bőr vagy mesterséges bőr felsőrésszel
7604 Alumíniumrúd és -profil:
7604 10 - Ötvözetlen alumíniumból:
7604 10 90 - - Profil
- Alumíniumötvözetből:
7604 29 - - Más:
7604 29 90 - - - Profil
7616 Más alumíniumgyártmány:
- Más:
7616 99 - - Más:
7616 99 90 - - - Más
8415 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható:
- Más:
8415 81 00 - - Hűtőegységet és a hűtő-fűtő ciklus megfordítására alkalmas szelepet is tartalmazó berendezés (reverzibilis hőszivattyú):
8507 Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is:
8507 20 - Más ólom-sav akkumulátor:
- - Más:
8507 20 98 - - - Más
8517 Távbeszélő- készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vámtarifaszám alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével:
- Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélőket:
8517 12 00 - - Mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélők
8703 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vámtarifaszám alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is:
- Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű:
8703 22 - - 1 000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1 500 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 22 10 - - - Új:
ex 8703 22 10 - - - - Személygépkocsik
8703 22 90 - - - Használt
8703 23 - - 1 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3 000 cm3 hengerűrtartalommal:
- - - Új:
8703 23 19 - - - - Más:
ex 8703 23 19 - - - - - Személygépkocsik
8703 23 90 - - - Használt
- Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő:
8703 32 - - 1 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2 500 hengerűrtartalommal:
- - - Új:
8703 32 19 - - - - Más:
ex 8703 32 19 - - - - - Személygépkocsik
8703 32 90 - - - Használt
8703 33 - - 2 500 cm3 hengerűrtartalom felett:
- - - Új:
8703 33 11 - - - - Motoros (önjáró) lakóautó
8703 33 90 - - - Használt
I.B MELLÉKLET
MONTENEGRÓI VÁMENGEDMÉNYEK KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE
(a 21. cikkben említettek szerint)

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

a) e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám az alapvám 85%-ára csökken;

b) e megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 70%-ára csökken;

c) e megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 55%-ára csökken;

d) e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40%-ára csökken;

e) e megállapodás hatálybalépését követő negyedik év január 1-jén a behozatali vám az alapvám 20%-ára csökken;

f) az e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód Árumegnevezés
2501 Só (beleértve az asztali sót és denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz:
- Közcélú só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott, csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is:
- - Más:
- - - Más:
2501 00 91 - - - - Emberi fogyasztásra alkalmas só
3304 Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények:
- Más:
3304 99 00 - - Más
3305 Hajápoló szerek:
3305 10 00 - Samponok
3305 90 - Más:
3305 90 90 - - Más
3306 Száj- vagy fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztát és port is; fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben:
3306 10 00 - Fogtisztító szer
3401 Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília:
- Szappan, és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy egyéb öntött vagy darabolt formában és szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília:
3401 11 00 - - Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógyanyaggal átitatott termékeket is)
3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:
3402 20 - Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
3402 20 20 - - Felületaktív készítmények
3402 20 90 - - Mosó- és tisztítókészítmények
3402 90 - Más:
3402 90 90 - - Mosó- és tisztítókészítmények
3923 Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró:
- Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is):
3923 21 00 - - Etilénpolimerekből
3923 29 - - Más műanyagból:
3923 29 10 - - - Poli(vinil-klorid)-ból
3923 90 - Más:
3923 90 10 - - Csőformára extrudált háló
3923 90 90 - - Más
3926 Műanyagból készült más áruk és a 3901-3914 vámtarifaszám alá tartozó más anyagokból készült áruk:
3926 90 - Más:
- - Más:
3926 90 97 - - - Más
4011 Új, gumi légabroncs:
4011 10 00 - Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)
4202 Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfíberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is:
- Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska és hasonlók:
4202 11 - - Természetes vagy mesterséges, vagy lakkbőr külső felülettel:
4202 11 10 - - - Diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska és hasonló tartók
4202 11 90 - - - Más
4203 Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből:
4203 10 00 - Ruházati cikkek
- Kesztyűk, sportkesztyűk, egyujjas és ujjatlan kesztyűk:
4203 29 - - Más:
4203 29 10 - - - Védőkesztyű minden foglalkozáshoz
4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlóburkoló-panelek, zsindely:
4418 10 - Ablak, franciaablak és ezek kerete:
4418 10 50 - - Tűlevelű fából
4418 10 90 - - Más
4418 20 - Ajtó és kerete, és küszöb:
4418 20 50 - - Tűlevelű fából
4418 20 80 - - Más fából
4418 40 00 - Zsaluzat betonszerkezeti munkához
4418 90 - Más:
4418 90 10 - - Enyvezett épületfa
4418 90 80 - - Más
4802 Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vámtarifaszám alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton:
- Más papír és karton, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz:
4802 55 - - Legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben:
4802 55 15 - - - Legalább 40 g/m2, de kevesebb mint 60 g/m2 tömegű:
ex 4802 55 15 - - - - Más, a nyers dekorációs papírt kivéve
4802 55 25 - - - Legalább 60 g/m2, de kevesebb mint 75 g/m2 tömegű:
ex 4802 55 25 - - - - Más, a nyers dekorációs papírt kivéve
4802 55 30 - - - Legalább 75 g/m2, de kevesebb mint 80 g/m2 tömegű:
ex 4802 55 30 - - - - Más, a nyers dekorációs papírt kivéve
4802 55 90 - - - Legalább 80 g/m2 tömegű:
ex 4802 55 90 - - - - Más, a nyers dekorációs papírt kivéve
4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra:
4819 10 00 - Doboz, láda és tok hullámpapírból vagy -kartonból
4819 20 00 - Összehajtható doboz, láda és tok, a hullámpapírból vagy -kartonból készültek kivételével
4819 30 00 - Zsák és zacskó, amelynek talpszélessége legalább 40 cm
4819 40 00 - Más zsák és zacskó, beleértve a kúp alakút is
4820 Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból:
4820 10 - Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési tömb, napló és hasonló termék:
4820 10 10 - - Regiszter, üzleti könyv, megrendelőkönyv és orvosi vénytömb
4820 20 00 - Iskolai füzet
4820 90 00 -Más
4821 Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is:
4821 10 - Nyomtatott:
4821 10 10 - - Öntapadó
4821 90 -Más:
4821 90 10 - - Öntapadó
4910 00 00 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is
4911 Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is:
4911 10 - Kereskedelmi reklámanyag, reklámkatalógus és hasonló:
4911 10 10 - - Kereskedelmi katalógus
4911 10 90 - - Más
- Más:
4911 99 00 - - Más
5111 Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szőrből:
- Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finomállatiszőr-tartalommal:
5111 19 - - Más:
5111 19 10 - - - 300 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 450 g/m2 tömegű
5111 19 90 - - - 450 g/m2-t meghaladó tömegű
5112 Szövet fésűsgyapjúból vagy fésűs finom állati szőrből:
- Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finomállatiszőr-tartalommal:
5112 11 00 - - Legfeljebb 200 g/m2 tömegű
5112 19 - - Más:
5112 19 10 - - - 200 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 375 g/m2 tömegű
5112 19 90 - - - 375 g/m2-t meghaladó tömegű
5209 Pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, 200 g/m2-t meghaladó tömegű:
- Fehérített:
5209 21 00 - - Vászonkötésű
5209 22 00 - - 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly-kötésűt is
5209 29 00 - - Más szövet
- Festett:
5209 31 00 - - Vászonkötésű
5209 32 00 - - 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly-kötésűt is
5209 39 00 - - Más szövet
- Különféle színű fonalakból szőtt:
5209 41 00 - - Vászonkötésű
5209 43 00 - - Más szövet 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű, beleértve a keresztsávoly-kötésűt is
5209 49 00 - - Más szövet
6101 Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,
-szélkabát és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vámtarifaszám alá tartozó áruk kivételével:
6101 90 - Más textilanyagból:
6101 90 20 - - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk:
ex 6101 90 20 - - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6101 90 80 - - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, szélkabát és hasonló áruk:
ex 6101 90 80 - - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6115 Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból:
- Más:
6115 95 00 - - Pamutból
6115 96 - - Szintetikus szálból:
6115 96 10 - - - Térdzokni
- - - Más:
6115 96 99 - - - - Más
6205 Férfi- vagy fiúing:
6205 20 00 - Pamutból
6205 30 00 - Műszálból
6205 90 - Más textilanyagból:
6205 90 10 - - Lenből vagy ramiból
6205 90 80 - - Más
6206 Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz:
6206 10 00 - Selyemből vagy selyemhulladékból
6206 20 00 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6206 30 00 - Pamutból
6206 40 00 - Szintetikus vagy mesterséges szálból
6206 90 - Más textilanyagból:
6206 90 10 - - Lenből vagy ramiból
6206 90 90 - - Más
6207 Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny,
-háziköntös és hasonló áru:
- Alsónadrág és rövidnadrág:
6207 11 00 - - Pamutból
6207 19 00 - - Más textilanyagból
- Hálóing és pizsama:
6207 21 00 - - Pamutból
6207 22 00 - - Szintetikus vagy mesterséges szálból
6207 29 00 - - Más textilanyagból
- Más:
6207 91 00 - - Pamutból
6207 99 - - Más textilanyagból
6207 99 10 - - - Szintetikus vagy mesterséges szálból
6207 99 90 - - - Más
6208 Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing,
-pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru:
- Kombiné és alsószoknya:
6208 11 00 - - Szintetikus vagy mesterséges szálból
6208 19 00 - - Más textilanyagból
- Hálóing és pizsama:
6208 21 00 - - Pamutból
6208 22 00 - - Szintetikus vagy mesterséges szálból
6208 29 00 - - Más textilanyagból
- Más:
6208 91 00 - - Pamutból
6208 92 00 - - Szintetikus vagy mesterséges szálból
6208 99 00 - - Más textilanyagból
6211 Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha:
- Más férfi- vagy fiúruha:
6211 32 - - Pamutból:
6211 32 10 - - - Ipari és munkaruha
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 32 31 - - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 32 41 - - - - - Felső részek
6211 32 42 - - - - - Alsó részek
- Más női vagy leánykaruha:
6211 42 - - Pamutból:
6211 42 10 - - - Kötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is)
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 42 31 - - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 42 41 - - - - - Felső részek
6211 42 42 - - - - - Alsó részek
6211 42 90 - - - Más
6211 43 - - Szintetikus vagy mesterséges szálból:
6211 43 10 - - - Kötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is)
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 43 31 - - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 43 41 - - - - - Felső részek
6211 43 42 - - - - - Alsó részek
6211 43 90 - - - Más
6301 Takaró és útitakaró:
6301 20 - Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6301 20 10 - - Kötött vagy hurkolt
6301 20 90 - - Más
6301 90 - Más takaró és útitakaró:
6301 90 10 - - Kötött vagy hurkolt
6301 90 90 - - Más
6302 Ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília:
- Más ágynemű, nyomott:
6302 21 00 - - Pamutból
- Más ágynemű:
6302 31 00 - - Pamutból
- Más asztalnemű:
6302 51 00 - - Pamutból
6302 53 - - Szintetikus vagy mesterséges szálból:
6302 53 90 - - - Más
6403 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel:
- Más lábbeli bőr külső talppal:
6403 59 - - Más:
- - - Más:
- - - - Lábbeli, pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel:
- - - - - Más, a talpbélés hossza:
- - - - - - Legalább 24 cm:
6403 59 35 - - - - - - - Férfi
6403 59 39 - - - - - - - Női
- - - - Más, a talpbélés hossza:
- - - - - Legalább 24 cm:
6403 59 95 - - - - - - Férfi
6403 59 99 - - - - - - Női
6802 Megmunkált szobrászati vagy épületkő (a pala kivételével) és ezekből készült áru, a 6801 vámtarifaszám alá tartozó áruk kivételével; mozaikkocka és hasonló, természetes kőből (beleértve a palát is), hátlappal ellátva is; természetes kőpor, -hulladék és -granulátum (beleértve a palát is) mesterségesen színezve:
- Más szobrászati vagy épületkő és ebből készült áru, egyszerűen vágva vagy fűrészelve, lapos vagy egyenletes felülettel:
6802 21 00 - - Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom
6802 23 00 - - Gránit
6802 29 00 - - Más kő:
ex 6802 29 00 - - Más mészkő
- Más:
6802 91 - - Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom:
6802 91 10 - - - Csiszolt alabástrom, díszítve vagy másképpen megmunkálva, de nem faragva
6802 91 90 - - - Más
6802 93 - - Gránit:
6802 93 10 - - - Csiszolva, díszítve vagy másképpen megmunkálva, de nem faragva, legalább 10 kg nettó tömeggel
6802 93 90 - - - Más
6810 Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is:
- Burkolólap, járdaburkoló kő, tégla és hasonló áru:
6810 11 - - Építőelem és tégla:
6810 11 10 - - - Könnyűbetonból (porított horzsakő, granulált salak stb. alapú)
6810 11 90 - - - Más
- Más áru:
6810 91 - - Előre gyártott szerkezeti, építő- vagy általános burkolóelem:
6810 91 90 - - - Más
6810 99 00 - - Más
6904 Kerámia épülettégla, padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló:
6904 10 00 - Épülettégla
6904 90 00 - Más
6905 Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru:
6905 10 00 - Tetőcserép
7207 Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból:
- Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal:
7207 11 - - Téglalap (beleértve a négyzet) alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese:
7207 11 90 - - - Kovácsolva
7207 12 - - Más, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel:
7207 12 90 - - - Kovácsolva
7207 19 - - Más
- - - Kör vagy sokszögű alakú keresztmetszettel:
7207 19 12 - - - - Hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva
7207 19 19 - - - - Kovácsolva
7207 19 80 - - - Más
7207 20 - Legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal:
- - Téglalap (beleértve a négyzet) alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese:
- - - Hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva:
- - - - Más:
7207 20 15 - - - - - Legalább 0,25, de kevesebb mint 0,6 tömegszázalék széntartalommal
7207 20 17 - - - - - Legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal
7207 20 19 - - - Kovácsolva
- - Más, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel:
7207 20 32 - - - Hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva
7207 20 39 - - - Kovácsolva
- - Kör vagy sokszögű alakú keresztmetszettel:
7207 20 52 - - - Hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva
7207 20 59 - - - Kovácsolva
7207 20 80 - - Más
7213 Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben:
7213 10 00 - Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel
- Más:
7213 91 - - Kör alakú keresztmetszetének átmérője kevesebb mint 14 mm:
7213 91 10 - - - Beton megerősítéséhez használatos
- - - Más:
7213 91 49 - - - - 0,06%-ot meghaladó, de kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal:
ex 7213 91 49 - - - - 8 mm vagy annál kevesebb átmérőjű kivételével
7213 99 - - Más:
7213 99 10 - - - Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal
7213 99 90 - - - Legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal
7214 Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva:
7214 10 00 - Kovácsolva
7214 20 00 - Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel vagy hengerelés után csavarva
- Más:
7214 99 - - Más:
- - - Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal:
7214 99 10 - - - - Beton megerősítéséhez használatos
- - - - Más, amely kör alakú keresztmetszetének átmérője:
7214 99 31 - - - - - Legalább 80 mm
7214 99 39 - - - - - 80 mm-nél kevesebb
7214 99 50 - - - - Más
- - - Legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal:
- - - - Kör alakú keresztmetszetének átmérője:
7214 99 71 - - - - - Legalább 80 mm
7214 99 79 - - - - - 80 mm-nél kevesebb
7214 99 95 - - - - Más
7215 Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból:
7215 10 00 - Forgácsolható acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva
7215 50 - Más, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva:
- - Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal:
7215 50 11 - - - Téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel
7215 50 19 - - - Más
7215 50 80 - - Legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal
7215 90 00 - Más
7224 Más ötvözött acél ingot vagy más elsődleges formában; félkész termék más ötvözött acélból:
7224 10 - Ingot és más elsődleges forma:
7224 10 10 - - Szerszámacélból
7224 10 90 - - Más
7224 90 - Más:
- - Más:
- - - Téglalap (beleértve a négyzet) alakú keresztmetszettel:
- - - - Melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva:
- - - - - A szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese:
7224 90 05 - - - - - - Legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb
1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal; legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál
7224 90 07 - - - - - - Más
7224 90 14 - - - - - Más
7224 90 18 - - - - Kovácsolva
- - - Más:
- - - - Melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva:
7224 90 31 - - - - - Legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék krómtartalommal, és ha tartalmaz, legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal
7224 90 38 - - - - -Más
7224 90 90 - - - - Kovácsolva
7228 Más rúd és szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból:
7228 20 - Rúd szilícium-mangán acélból:
7228 20 10 - - Téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel, négy felületén melegen hengerelve
- - Más:
7228 20 99 - - - Más
7228 30 - Más rúd, melegen hengerelve, melegen húzva, vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva:
7228 30 20 - - Szerszámacélból
- - Legalább 0,9%, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és - ha tartalmaz - legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal:
7228 30 41 - - - Körkeresztmetszete legalább 80 mm átmérőjű
7228 30 49 - - - Más
- - Más:
- - - Körkeresztmetszetének átmérője:
7228 30 61 - - - - Legalább 80 mm
7228 30 69 - - - - Kevesebb mint 80 mm
7228 30 70 - - - Téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel, négy felületén melegen hengerelve
7228 30 89 - - - Más
7228 40 - Más rúd, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva:
7228 40 10 - - Szerszámacélból
7228 40 90 - - Más
7228 60 - Más rúd:
7228 60 20 - - Szerszámacélból
7228 60 80 - - Más
7314 Drótszövet (végtelen szalagban is) rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból; rács nyújtott és hasított vas- vagy acéllemezből:
7314 20 - Rács, sodronyfonat, és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból, és lyukmérete legalább 100 cm2:
7314 20 90 - - Más
- Más rács, sodronyfonat és kerítésfonat, a keresztezéseknél hegesztve:
7314 39 00 - - Más
7317 00 Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, recézett szög, ácskapocs és hasonló áru (a 8305 vámtarifaszám alá tartozó kivételével) vasból vagy acélból, más fémfejjel is, a rézfejű szög kivételével:
- Más:
- - Huzalból hidegen sajtolva:
7317 00 40 - - - Acélszög, legalább 0,5 tömegszázalék széntartalommal, edzett
- - - Más:
7317 00 69 - - - - Más
7317 00 90 - - Más
7605 Alumíniumhuzal:
- Ötvözetlen alumíniumból:
7605 11 00 - - Ha legnagyobb átmérője meghaladja a 7 mm-t
7605 19 00 - - Más
7606 Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t:
- Téglalap (beleértve a négyzetet):
7606 11 - - Ötvözetlen alumíniumból:
- - - Más, amelynek vastagsága:
7606 11 91 - - - - Kevesebb mint 3 mm
7606 11 93 - - - - Legalább 3 mm, de kevesebb mint 6 mm
7606 11 99 - - - - Legalább 6 mm
7606 12 - - Alumíniumötvözetből:
- - - Más:
- - - - Más, amelynek vastagsága:
7606 12 91 - - - - - 3 mm-nél kevesebb
7606 12 93 - - - - - Legalább 3 mm, de kevesebb mint 6 mm
7606 12 99 - - - - - Legalább 6 mm
7607 Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten, nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm:
- Alátét nélkül:
7607 11 - - Hengerelve, de tovább nem megmunkálva:
7607 11 10 - - - Kevesebb mint 0,021 mm vastagságú
7607 11 90 - - - Legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú
7607 19 - - Más:
7607 19 10 - - - Kevesebb mint 0,021 mm vastagságú
- - - Legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú:
7607 19 99 - - - - Más
7607 20 - Alátéttel:
7607 20 10 - - Kevesebb mint 0,021 mm vastagságú (az alátétet nem számítva)
- - - Legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú:
7607 20 99 - - - Más
7610 Alumíniumszerkezet (a 9406 vámtarifaszám alá tartozó előre gyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, korlát, pillér és oszlop); szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, profil, cső és hasonló termék alumíniumból:
7610 10 00 - Ajtó, ablak, és ezek kerete és ajtóküszöb
7610 90 - Más:
7610 90 90 - - Más
7614 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével:
7614 10 00 - Acélmaggal
7614 90 00 - Más
8311 Forrasztáshoz, keményforrasztáshoz, hegesztéshez vagy fém- vagy keményfémfelrakáshoz huzal, rúd, cső, lemez, elektróda és hasonló áru nem nemesfémből vagy fémkarbidból, folyósító forrasztóanyaggal bevonva vagy bélelve; huzal és rúd nem nemesfém porból agglomerálva, fémmel történő befújáshoz, beszóráshoz:
8311 10 - Nem nemesfém elektróda, bevonva elektromos ívhegesztéshez:
8311 10 10 - - Hegesztő elektróda, vassal vagy acéllal bélelve és tűzálló anyaggal bevonva
8311 10 90 - - Más
831120 00 - Nem nemesfém elektróda, bevonva elektromos ívhegesztéshez:
8418 Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével:
8418 10 - Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal:
8418 10 20 - - Űrtartalma meghaladja a 340 litert:
ex 8418 10 20 - - - A polgári légi járműveken használtakat kivéve
8418 10 80 - - Más:
ex 8418 10 80 - - - A polgári légi járműveken használtakat kivéve
- Háztartási hűtőgép:
8418 21 - - Kompresszoros típusú:
- - - Más:
- - - - Más, az űrtartalom:
8418 21 91 - - - - - Legfeljebb 250 liter
8418 21 99 - - - - - 250 litert meghaladó, de legfeljebb 340 liter
8418 30 - Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal:
8418 30 20 - - Legfeljebb 400 liter űrtartalommal:
ex 8418 30 20 - - - A polgári légi járműveken használtakat kivéve
8418 30 80 - - 400 litert meghaladó, de legfeljebb 800 liter űrtartalommal:
ex 8418 30 80 - - - A polgári légi járműveken használtakat kivéve
8418 40 - Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal:
8418 40 20 - - Legfeljebb 250 liter űrtartalommal:
ex 8418 40 20 - - - A polgári légi járműveken használtakat kivéve
8418 40 80 - - 250 litert meghaladó, de legfeljebb 900 liter űrtartalommal:
ex 8418 40 80 - - - A polgári légi járműveken használtakat kivéve
8422 Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonlók dugaszolására szolgáló gép más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép:
- Mosogatógép:
8422 11 00 - - Háztartási
8426 Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra:
- Más gép:
8426 91 - - Közúti járműre szerelhető kivitelben:
8426 91 10 - - - Hidraulikus daru, járműrakodásra és -ürítésre kialakított
8426 91 90 - - - Más
8450 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is:
- Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású gép:
8450 11 - - Teljesen automata:
- - - Legfeljebb 6 kg szárazruha-kapacitású gép:
8450 11 11 - - - - Elöltöltős gép
8483 Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is):
8483 30 - Csapágyház, golyós- vagy görgőscsapágy nélkül; siklócsapágy:
8483 30 80 - - Siklócsapágy
8703 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vámtarifaszám alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is:
- Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű:
8703 24 - - 3 000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
8703 24 10 - - - Új:
ex 8703 24 10 - - - - Személygépkocsik
8703 24 90 - - - Használt
- Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő:
8703 33 - - 2 500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
- - - Új:
8703 33 19 - - - - Más:
ex 8703 33 19 - - - - - Személygépkocsik
9401 Ülőbútor (a 9402 vámtarifaszám alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei:
9401 40 00 - Ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével
- Más favázas ülőbútor:
9401 61 00 - - Kárpitozott
9401 69 00 - - Más
- Más fémvázas ülőbútor:
9401 71 00 - - Kárpitozott
9401 79 00 - - Más
9401 80 00 - Más ülőbútor
9403 Más bútor és részei:
9403 40 - Fa konyhabútor:
9403 40 90 - - Más
9403 50 00 - Fa hálószobabútor
9403 60 - Más fabútor:
9403 60 10 - - Ebédlőben és nappali szobában használt fabútor
9403 60 90 - - Más fabútor
9404 Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna és kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi- vagy műanyag szivacsból, bevonva is:
- Matrac:
9404 29 - - Más anyagból:
9404 29 10 - - - Rugós belsőrésszel
9404 90 - Más:
9404 90 90 - - Más
9406 00 Előre gyártott épület:
- Más:
9406 00 20 - - Fából

II. MELLÉKLET

„BABY-BEEF”-TERMÉKEK MEGHATÁROZÁSA
(a 26. cikk (3) bekezdésében említettek szerint)

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, a termékek megnevezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, e melléklet összefüggésében az elsőbbségben részesítés rendjét a KN-kódok érvényességi területe határozza meg. Ahol ex KN-kódok szerepelnek, a preferenciális rendszert a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes alkalmazása határozza meg.

KN-kód TARIC-albontás Árumegnevezés
0102 Élő szarvasmarhafélék:
0102 90 - Más:
- - Háziasított fajták:
- - - 300 kg-ot meghaladó tömegű:
- - - - Üsző (még nem borjazott nőivarú):
ex 0102 90 51 - - - - - Vágásra:
10 - Még nincs állandó foga, 320 kg-os vagy azt meghaladó, de 470 kg-ot meg nem haladó tömegű * 
ex 0102 90 59 - - - - - Más:
11
21
31
91
- Még nincs állandó foga, 320 kg-os vagy azt meghaladó, de 470 kg-ot meg nem haladó tömegű * 
- - - - Más:
ex 0102 90 71 - - - - - Vágásra:
10 - Bika és ökör még állandó fog nélkül, 350 kg-os vagy azt meghaladó, de 500 kg-ot meg nem haladó tömegű * 
ex 0102 90 79 - - - - - Más:
21
91
- Bika és ökör még állandó fog nélkül, 350 kg-os vagy azt meghaladó, de 500 kg-ot meg nem haladó tömegű * 
0201 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve:
ex 0201 10 00 - Egész és fél
91 - 180 kg vagy annál nagyobb, de legfeljebb 300 kg tömegű egész, és 90 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 150 kg tömegű hasított fél, a porcogó alacsony fokú elcsontosodásával (különösen a szeméremcsont összenövésénél és a csigolya apofízisnél), melynek húsa rózsaszínű, és a különösen finom szerkezetű zsírja fehér és világossárga szín között van * 
0201 20 - Másképpen darabolt, csonttal:
ex 0201 20 20 - - „Kompenzált” negyedek
91 - 90 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 150 kg tömegű „kompenzált” negyedek, a porcogó alacsony fokú elcsontosodásával (különösen a szeméremcsont összenövésénél és a csigolya apofízisnél), melynek húsa rózsaszínű, és a különösen finom szerkezetű zsírja fehér és világossárga között van
ex 0201 20 30 - - Elülső negyedek egyben vagy darabolva:
91 - 45 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 75 kg tömegű elkülönített hátulsó testnegyedek a porcogó alacsony fokú elcsontosodásával (különösen a csigolya apofízisnél), melynek húsa rózsaszínű, és a különösen finom szerkezetű zsírja fehér és a világossárga között van * 
ex 0201 20 50 - - Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva:
91 - 45 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 75 kg tömegű (38 kg vagy annál nagyobb de legfeljebb 68 kg tömegű, „Pistola” vágás esetén) elkülönített hátulsó testnegyedek a porcogó alacsony fokú elcsontosodásával (különösen a csigolya apofízisnél), melynek húsa rózsaszínű, és a különösen finom szerkezetű zsírja fehér és a világossárga között van * 

IIIa. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MONTENEGRÓI VÁMENGEDMÉNYEK
(a 27. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említettek szerint)

Korlátlan mennyiségben vámmentesen behozható termékek e megállapodás hatálybalépésének napjától

KN-kód Árumegnevezés
0101 Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:
0101 90 - Más:
- - Ló:
0101 90 11 - - - Vágásra
010190 19 - - - Más
0101 90 30 - - Szamár
0101 90 90 - - Lóöszvér (muli) és szamáröszvér
0105 Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:
- Legfeljebb 185 g tömegű:
0105 12 00 - - Pulyka
0105 19 - - Más:
0105 19 20 - - - Liba
0105 19 90 - - - Kacsa és gyöngytyúk
0106 Más élő állat:
- Emlősök:
0106 19 - - Más:
0106 19 10 - - - Házinyúl
0106 19 90 - - - Más
0106 20 00 - Hüllők (kígyók és teknősbékák is)
- Madarak:
0106 39 - - Más:
0106 39 10 - - - Galamb
0205 00 Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva:
0205 00 20 - Frissen vagy hűtve
0205 00 80 - Fagyasztva
0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva:
0206 10 - Szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve:
0206 10 10 - - Gyógyászati termékek gyártására
- - Más:
0206 10 91 - - - Máj
0206 10 95 - - - Sovány és zsíros dagadó
0206 10 99 - - - Más
- Szarvasmarhafélékből fagyasztva:
0206 21 00 - - Nyelv
0206 22 00 - - Máj
0206 29 - - Más:
0206 29 10 - - - Gyógyászati termékek gyártására
- - - Más:
0206 29 91 - - - - Sovány és zsíros dagadó
0206 29 99 - - - - Más
0206 30 00 - Sertésből frissen vagy hűtve
- Sertésből fagyasztva:
0206 4100 - - Máj
0206 49 - - Más:
0206 49 20 - - - Házi sertésből
0206 49 80 - - - Más
0206 80 - Más frissen vagy hűtve:
0206 80 10 - - Gyógyászati termékek gyártására
- - Más:
0206 80 91 - - - Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből
0206 80 99 - - - Juhból és kecskéből
0206 90 - Más, fagyasztva:
0206 90 10 - - Gyógyászati termékek gyártására
- - Más:
0206 90 91 - - - Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből
0206 90 99 - - - Juhból és kecskéből
0208 Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva:
0208 10 - Házi, üregi vagy mezei nyúlból:
- - Házi nyúlból:
0208 10 11 - - - Frissen vagy hűtve
0208 10 19 - - - Fagyasztva
0208 10 90 - - - Más
0208 30 00 - Főemlősökből
0208 40 - Bálnából, delfinből és barna delfinből [a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősből]; lamantinból és dugongból [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősből]
0208 40 10 - - Bálnahús
0208 40 90 - - Más
0208 50 00 - Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)
0208 90 - Más
0208 90 10 - - Házi galambból
- - Vadból, kivéve az üregi vagy mezei nyulat:
0208 90 20 - - - Fürj
0208 90 40 - - - Más
0208 90 55 - - Fókahús
0208 90 60 - - Rénszarvasból
0208 90 70 - - Békacomb
0208 90 95 - - Más
0210 Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből:
- Más, beleértve a húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült, élelmezési célra alkalmas lisztet és őrleményt is:
0210 91 00 - - Főemlősökből
0210 92 00 - - Bálnából, delfinből és barnadelfinből [a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősből]; lamantinból és dugongból [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősből]
0210 93 00 - - Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)
0210 99 - - Más:
- - - Hús:
0210 99 10 - - - - Lóhús, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva
-- - - Juhból és kecskéből:
0210 99 21 - - - - - Csonttal
0210 99 29 - - - - - Csont nélkül
0210 99 31 - - - - Rénszarvasból
0210 99 39 - - - - Más
- - - Vágási melléktermék és belsőség:
- - - - Házisertésből:
0210 99 41 - - - - - Máj
0210 99 49 - - - - - Más
- - - - Szarvasmarhafélékből:
0210 99 51 - - - - - Sovány és zsíros dagadó
0210 99 59 - - - - -Más
0210 99 60 - - - - Juhból és kecskéből
- - - - Más:
- - - - - Baromfimáj:
0210 99 71 - - - - - - Hízott liba- vagy kacsamáj, sózva vagy sós lében tartósítva
0210 99 79 - - - - - - Más
0210 99 80 - - - - - Más
0210 99 90 - - - Húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény
0407 00 Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:
- Baromfitojás:
- - Keltetésre:
0407 00 11 - - - Pulyka- vagy libatojás
0407 00 19 - - - Más
0408 Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
- Tojássárgája:
0408 11 - - Szárítva:
0408 1120 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan
0408 19 - - Más:
0408 19 20 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan
- Más:
0408 91 - - Szárítva:
0408 91 20 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan
0408 99 - - Más:
0408 99 20 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan
0410 00 00 Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék
0601 Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vámtartifaszám alá tartozó gyökér kivételével:
0601 10 - Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma (vegetatív) nyugalmi állapotban:
0601 10 10 - - Jácint (Hyacinths)
0601 10 20 - - Nárcisz (Narcissi)
0601 10 30 - - Tulipán (Tulips)
0601 10 40 - - Kardvirág (Gladioli)
0601 10 90 - - Más
0601 20 - Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér:
0601 20 10 - - Cikórianövény és -gyökér
0601 20 30 - - Orchidea, jácint, nárcisz és tulipán
0601 20 90 - - Más
0602 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra:
0602 90 - Más:
0602 90 10 - - Gombacsíra
0602 90 20 - - Ananászcserje
0604 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más módon kikészítve:
- Más:
0604 91 - - Frissen:
0604 91 20 - - - Karácsonyfának
0604 91 40 - - - Tűlevelű ágak
0604 91 90 - - - Más
0604 99 - - Más:
0604 99 10 - - - Legfeljebb szárítva
0604 99 90 - - - Más
0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is:
0713 33 - - Vesebab, ideértve a fehérbabot is (Phaseolus vulgaris):
0713 33 90 - - - Más
0713 39 00 - - Más
0713 40 00 - Lencse
0713 50 00 - Nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
0713 90 00 - Más
0714 Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél:
0714 10 - Manióka (kasszava):
0714 10 10 - - Lisztből és darából készült labdacs (pellet)
- - Más:
0714 10 91 - - - Emberi fogyasztásra, legfeljebb 28 kg nettó tömegű kiszerelésben, akár frissen és egészben, akár hámozva és fagyasztva, szeletelve is
0714 10 99 - - - Más
0714 20 - Édesburgonya:
0714 20 10 - - Frissen, egészben, emberi fogyasztásra
0714 20 90 - - Más
0714 90 - Más:
- - Arrowroot, szálepgyökér és nagy keményítőtartalmú hasonló gyökér és gumó:
0714 90 11 - - - Emberi fogyasztásra, legfeljebb 28 kg nettó tömegű kiszerelésben, akár frissen és egészben, akár hámozva és fagyasztva, szeletelve is
0714 90 19 - - - Más
0714 90 90 - - Más
0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is:
- Kókuszdió:
0801 1100 - - Szikkasztott
0801 19 00 - - Más
0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:
- Mandula:
0802 11 - - Héjastól:
0802 11 10 - - - Keserű
0802 1190 - - - Más
0802 12 - - Héjastól:
0802 12 10 - - - Keserű
0802 12 90 - - - Más
- Mogyoró (Corylus spp.):
0802 2100 - - Héjastól
0802 22 00 - - Héjastól:
ex.0802 22 00 - - - nettó tömegben legfeljebb 2,5 kg-os közvetlen csomagolásban
ex.0802 22 00 - - - Más
- Dió:
0802 3100 - - Héjastól
0802 32 00 - - Héj nélkül
0802 40 00 - Gesztenye (Castanea spp.)
0802 50 00 - Pisztácia
0802 60 00 - Makadámia dió
0802 90 - Más:
0802 90 20 - - Aréka (vagy bétel), kóla- és hikori dió
0802 90 50 - - Fenyődió
0802 90 85 - - Más
0804 Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:
0804 10 00 - Datolya
0804 30 00 - Ananász
0804 40 00 - Avokádó
0804 50 00 - Guajava, mangó és mangosztán
0806 Szőlő frissen vagy szárítva:
0806 20 - Szárítva:
0806 20 10 - - Mazsola
0806 20 30 - - Malagaszőlő (szmirnai mazsola)
0806 20 90 - - Más
0810 Más gyümölcs frissen:
0810 60 00 - Durián
0810 90 - Más:
0810 90 30 - - Tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva
0810 90 40 - - Passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya
- - Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:
0810 90 50 - - - Fekete ribiszke
0810 90 60 - - - Piros ribiszke
0810 90 70 - - - Más
0810 90 95 - - Más
0811 Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
0811 90 - Más:
- - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
- - - 3 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
081190 11 - - - Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék
0811 90 19 - - - - Más
- - - Más:
0811 90 31 - - - - Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék
0811 90 39 - - - - Más
- - Más:
081190 50 - - - A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse
081190 70 - - - A Vaccinium myrtilloides és a Vaccinium angustifolium faj gyümölcse
0811 90 85 - - - Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék
0812 Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
0812 90 - Más:
0812 90 70 - - Guajava, mangó, mangosztán, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya és trópusi diófélék
0813 Szárított gyümölcs, a 0801-0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:
0813 40 - Más gyümölcs:
0813 40 50 - - Papaya
0813 40 60 - - Tamarind
0813 40 70 - - Kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya
0813 40 95 - - Más
0813 50 - Diófélék, vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:
- - Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801- 0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével:
- - - Aszalt szilvát nem tartalmazó:
0813 50 12 - - - - Papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs) és pitahayából
0813 50 15 - - - - Más
0813 50 19 - - - Aszalt szilvát tartalmazó
- - Kizárólag a 0801 és 0802 vámtartifaszám alá tartozó szárított diófélék keveréke:
0813 50 31 - - - Trópusi diófélékből
0813 50 39 - - - Más
- - Más keverékek:
0813 50 91 - - - Aszalt szilvát vagy fügét nem tartalmazó
0813 50 99 - - - Más
0814 00 00 Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé:
- Nyers kávé:
0901 1100 - - Koffeintartalmú
0901 12 00 - - Koffeinmentes
0902 Tea, aromásítva is:
0902 10 00 - Zöld tea (nem fermentált), legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésben
0902 20 00 - Más zöld tea (nem fermentált)
0902 30 00 - Fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésben
0902 40 00 - Más fekete tea (fermentált) és más, részben fermentált tea
0904 Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve:
- Bors:
0904 1100 - - Nem zúzott, nem őrölt
0904 12 00 - - Zúzott vagy őrölt
0904 20 - A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve is:
- - Nem zúzott, nem őrölt:
0904 20 10 - - - Édes paprika
0904 20 30 - - - Más
0904 20 90 - - Zúzott vagy őrölt
0905 00 00 Vanília
0906 Fahéj és fahéjvirág:
- Nem zúzott, nem őrölt:
0906 1100 - - Fahéj (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906 19 00 - - Más
0906 20 00 - Zúzott vagy őrölt
0907 00 00 Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár)
0908 Szerecsendió, szerecsendió-virág és kardamom:
0908 10 00 - Szerecsendió
0908 20 00 - Szerecsendió-virág
0908 30 00 - Kardamom
0909 Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó:
0909 10 00 - Ánizs- vagy badiánmag
0909 20 00 - Koraindermag
0909 30 00 - Köménymag
0909 40 00 - Rétiköménymag
0909 50 00 - Édesköménymag; borókabogyó
0910 Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer:
0910 10 00 - Gyömbér
0910 20 - Sáfrány:
0910 20 10 - - Nem zúzott, nem őrölt
0910 20 90 - - Zúzott vagy őrölt
0910 30 00 - Kurkuma (indiai sáfrány)
- Más fűszer:
0910 91 - - Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. b) pontjában meghatározott keverékek:
0910 91 10 - - - Nem zúzott, nem őrölt
0910 91 90 - - - Zúzott vagy őrölt
0910 99 - - Más:
0910 99 10 - - - Görögszénamag
- - - Kakukkfű:
- - - - Nem zúzott, nem őrölt:
0910 99 31 - - - - - Vad kakukkfű (Thymus serpyllum)
0910 99 33 - - - - - Más
0910 99 39 - - - - Zúzott vagy őrölt
0910 99 50 - - - Babérlevél
0910 99 60 - - - Curry
- - - Más:
0910 99 91 - - - - Nem zúzott, nem őrölt
0910 99 99 - - - - Zúzott vagy őrölt
1006 Rizs:
1006 10 - Hántolatlan nyers rizs:
1006 10 10 - - Vetésre
- - Más:
- - - Forrázott (nem előfőzött):
1006 10 21 - - - - Kerek szemű
1006 10 23 - - - - Közepes szemű
- - - - Hosszú szemű:
1006 10 25 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 2 és 3 közötti
1006 10 27 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 3 vagy nagyobb
- - - Más:
1006 10 92 - - - - Kerek szemű
1006 10 94 - - - - Közepes szemű
- - - - Hosszú szemű:
1006 10 96 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 2 és 3 közötti
1006 10 98 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 3 vagy nagyobb
1006 20 - Előmunkált (barna) rizs:
- - Forrázott (nem előfőzött):
1006 20 11 - - - Kerek szemű
1006 20 13 - - - Közepes szemű
- - - Hosszú szemű:
1006 20 15 - - - - Hosszúság/szélesség aránya 2 és 3 közötti
1006 20 17 - - - - Hosszúság/szélesség aránya 3 vagy nagyobb
- - Más:
1006 20 92 - - - Kerek szemű
1006 20 94 - - - Közepes szemű
- - - Hosszú szemű:
1006 20 96 - - - - Hosszúság/szélesség aránya 2 és 3 közötti
1006 20 98 - - - - Hosszúság/szélesség aránya 3 vagy nagyobb
1006 30 - Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is:
- - Félig hántolt rizs:
- - - Forrázott (nem előfőzött):
1006 30 21 - - - - Kerek szemű
1006 30 23 - - - - Közepes szemű
- - - - Hosszú szemű:
1006 30 25 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 2 és 3 közötti
1006 30 27 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 3 vagy nagyobb
- - - Más:
1006 30 42 - - - - Kerek szemű
1006 30 44 - - - - Közepes szemű
- - - - Hosszú szemű:
1006 30 46 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 2 és 3 közötti
1006 30 48 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 3 vagy nagyobb
- - Teljesen hántolt rizs:
- - - Forrázott (nem előfőzött):
1006 30 61 - - - - Kerek szemű
1006 30 63 - - - - Közepes szemű
- - - - Hosszú szemű:
1006 30 65 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 2 és 3 közötti
1006 30 67 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 3 vagy nagyobb
- - - Más:
1006 30 92 - - - - Kerek szemű
1006 30 94 - - - - Közepes szemű
- - - - Hosszú szemű:
1006 30 96 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 2 és 3 közötti
1006 30 98 - - - - - Hosszúság/szélesség aránya 3 vagy nagyobb
1006 40 00 - Törmelék rizs
1007 Cirokmag:
1007 00 10 - Hibrid vetőmag
1007 00 90 - Más
1008 Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle:
1008 10 00 - Hajdina
1008 20 00 - Köles és hasonló pázsitfűféle
1008 30 00 - Kanárimag
1008 90 - Más gabonaféle:
1008 90 10 - - Triticale
1008 90 90 - - Más
1102 Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével:
1102 10 00 - Rozsliszt
1102 20 - Kukoricaliszt:
1102 20 10 - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
1102 20 90 - - Más
1102 90 - Más:
1102 90 10 - - Árpaliszt
1102 90 30 - - Zabliszt
1102 90 50 - - Rizsliszt
1102 90 90 - - Más
1103 Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából:
- Durva őrlemény és dara:
1103 11 - - Búzából:
1103 11 10 - - - Keménybúzából
1103 1190 - - - Közönséges búzából és tönkölyből
1103 13 - - Kukoricából:
1103 13 10 - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
1103 13 90 - - - Más
1103 19 - - Más gabonából:
1103 19 10 - - - Rozsból
1103 19 30 - - - Árpából
1103 19 40 - - - Zabból
1103 19 50 - - - Rizsből
1103 19 90 - - - Más
1103 20 - Labdacs (pellet):
1103 20 10 - - Rozsból
1103 20 20 - - Árpából
1103 20 30 - - Zabból
1103 20 40 - - Kukoricából
1103 20 50 - - Rizsből
1103 20 60 - - Búzából
1103 20 90 - - Más
1104 Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vámtartifaszám alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:
- Lapított vagy pelyhesített gabona:
1104 12 - - Zabból:
1104 12 10 - - - Lapított
1104 12 90 - - - Pelyhesített
1104 19 - - Más gabonából:
1104 19 10 - - - Búzából
1104 19 30 - - - Rozsból
1104 19 50 - - - Kukoricából
- - - Árpából:
1104 19 61 - - - - Lapított
1104 19 69 - - - - Pelyhesített
- - - Más:
1104 19 91 - - - - Pelyhesített rizs
1104 19 99 - - - - Más
- Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona
1104 22 - - Zabból:
1104 22 20 - - - Hántolt (héjazott vagy tisztított)
1104 22 30 - - - Hántolt és szeletelt vagy durván darált („Grütze” vagy „grutten”)
1104 22 50 - - - Fényezett
1104 22 90 - - - Kizárólag durván darált
1104 22 98 - - - Más
1104 23 - - Kukoricából:
1104 23 10 - - - Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is
1104 23 30 - - - Fényezett
1104 23 90 - - - Kizárólag durván darált
1104 23 99 - - - Más
1104 29 - - Más gabonából:
- - - Árpából:
1104 29 01 - - - - Hántolt (héjazott vagy tisztított)
1104 29 03 - - - - Hántolt és szeletelt vagy durván darált („Grütze” vagy „grutten”)
1104 29 05 - - - - Fényezett
1104 29 07 - - - - Kizárólag durván darált
1104 29 09 - - - - Más
- - - Más:
- - - - Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is:
1104 29 11 - - - - - Búzából
1104 29 18 - - - - - Más
1104 29 30 - - - - Fényezett
- - - - Kizárólag durván darált:
1104 29 51 - - - - - Búzából
1104 29 55 - - - - - Rozsból
1104 29 59 - - - - - Más
- - - - Más:
1104 29 81 - - - - - Búzából
1104 29 85 - - - - - Rozsból
1104 29 89 - - - - - Más
1104 30 - Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:
1104 30 10 - - Búzából
1104 30 90 - - Más gabonából
1105 Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából:
1105 10 00 - Liszt, dara és por
1105 20 00 - Pehely, granulátum és labdacs (pellet)
1106 Liszt, dara és por a 0713 vámtartifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vámtartifaszám alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból; vagy a 8. árucsoportba tartozó termékekből:
1106 10 00 - A 0713 vámtartifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből
1106 20 - A 0714 vámtartifaszám alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból:
1106 20 10 - - Denaturált
1106 20 90 - - Más
1106 30 - A 8. árucsoportba tartozó termékekből:
1106 30 10 - - Banánból
1106 30 90 - - Más
1107 Maláta, pörkölve is:
1107 10 - Nem pörkölt:
- - Búzából:
1107 10 11 - - - Liszt formában
1107 10 19 - - - Más
- - Más:
1107 10 91 - - - Liszt formában
1107 10 99 - - - Más
1107 20 00 - Pörkölt
1108 Keményítő; inulin:
- Keményítő:
1108 1100 - - Búzakeményítő
1108 12 00 - - Kukoricakeményítő
1108 13 00 - - Burgonyakeményítő
1108 14 00 - - Manióka- (kasszava-) keményítő
1108 19 - - Más keményítő:
1108 19 10 - - - Rizskeményítő
1108 19 90 - - - - Más
1108 20 00 - Inulin
1109 00 00 Búzasikér, szárítva is
1502 00 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vámtartifaszám alá tartozók kivételével:
1502 00 10 - Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1502 00 90 - Más
1503 00 Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve:
- Sertészsírsztearin és oleosztearin:
1503 00 11 - - Ipari felhasználásra
1503 00 19 - - Más
1503 00 30 - Faggyúolaj ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1503 00 90 - - Más
1504 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
1504 10 - Halmáj olaj és frakciói:
1504 10 10 - - A-vitamin-tartalma nem haladja meg a 2 500 NE/g-ot
- - Más:
1504 10 91 - - - Óriás laposhalból
1504 10 99 - - - Más
1504 20 - Halzsír és -olaj és ezek frakciói a halmájolaj kivételével:
1504 20 90 - - Más
1504 30 - Tengeri emlősökből nyert zsír és olaj és ezek frakciói:
1504 30 90 - - Más
1507 Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
1507 10 - Nyersolaj tisztítva is:
1507 10 10 - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1507 90 - Más:
1507 90 10 - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1508 Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
1508 10 - Nyersolaj:
1508 10 10 - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1508 10 90 - - Más
1508 90 - Más:
1508 90 10 - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1508 90 90 - - Más
1510 00 Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vámtartifaszám alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is:
1510 00 10 - Nyersolaj
1510 00 90 - Más
1512 Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói:
1512 21 - - Nyersolaj, a gossipol eltávolítása után is:
1512 21 10 - - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1512 2190 - - - Más
1512 29 - - Más:
1512 29 10 - - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1512 29 90 - - - Más
1514 Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj és frakciói:
1514 11 - - Nyersolaj:
1514 11 10 - - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1514 1190 - - - Más
1514 19 - - Más:
1514 19 10 - - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerelőállítás kivételével
1514 19 90 - - - Más
- Más:
1514 91 - - Nyersolaj:
1514 91 10 - - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerelőállítás kivételével
1514 9190 - - - Más
1514 99 - - Más:
1514 99 10 - - - Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerelőállítás kivételével
1514 99 90 - - - Más
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:
1516 20 - Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:
- - Más:
- - - Más:
- - - - Más:
1516 20 98 - - - - - Más
1518 00 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:
- Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével:
1518 00 31 - - Nyers
1518 00 39 - - Más
1522 00 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:
- Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:
- - Olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal:
1522 00 31 - - - Semlegesítési iszap (soapstock)
1522 00 39 - - - Más
- - Más:
1522 00 91 - - - Az olaj alja és olajseprő (olajdrass); semlegesítési iszap (soapstock)
1522 00 99 - - - Más
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
- Tejcukor és tejcukorszirup:
1702 1100 - - Legalább 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva
1702 19 00 - - Más
1702 20 - Juharcukor és juharcukorszirup:
1702 20 10 - - Juharcukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával
1702 20 90 - - Más
1702 30 - Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:
1702 30 10 - - Izoglükóz
- - Más:
- - - Legalább 99 tömegszázalék szőlőcukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:
1702 30 51 - - - - Fehér kristályos por alakjában, összetömörítve is
1702 30 59 - - - - Más
- - - Más:
1702 30 91 - - - - Fehér kristályos por alakjában, összetömörítve is
1702 30 99 - - - - Más
1702 40 - Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék
gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével:
1702 40 10 - - Izoglükóz
1702 40 90 - - Más
1702 60 - Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50 tömegszázalékot meghaladó
gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével:
1702 60 10 - - Izoglükóz
1702 60 80 - - Inulinszirup
1702 60 95 - - Más
1702 90 - Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék
gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:
1702 90 30 - - Izoglükóz
1702 90 50 - - Maltodextrin és maltodextrinszirup
- - Égetett cukor:
1702 90 71 - - - Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal, szárazanyagra számítva
- - - Más:
1702 90 75 - - - - Por alakban, összetömörítve is
1702 90 79 - - - - Más
1702 90 80 - - Inulinszirup
1702 90 99 - - Más
1902 Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
1902 20 - Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:
1902 20 30 - - 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló, bármely fajta hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is
2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
- Más:
2007 99 - - Más:
- - - Más:
2007 99 98 - - - - Más
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
- Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
2008 19 - - Más, beleértve a keverékeket is:
- - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
- - - - Más:
2008 19 19 - - - - - Más
2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
- Narancslé:
2009 11 - - Fagyasztva:
- - - Több mint 67 Brix-értékkel:
2009 11 11 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
2009 11 19 - - - - Más
- - - Legfeljebb 67 Brix-értékkel:
2009 1191 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €, és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
2009 1199 - - - -Más
2009 19 - - Más:
- - - Több mint 67 Brix-értékkel:
2009 19 11 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
2009 19 19 - - - - Más
- - - Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
2009 19 91 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €, és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
2009 19 98 - - - - Más
- Grépfrút- (beleértve a pomelót) lé:
2009 29 - - Más:
- - - Több mint 67 Brix-értékkel:
2009 29 11 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
2009 29 19 - - - - Más
- - - Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
2009 29 91 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €, és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
2009 29 99 - - - - Más
- Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve:
2009 39 - - Más:
- - - Több mint 67 Brix-értékkel:
2009 39 11 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
2009 39 19 - - - - Más
- - - Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
- - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót:
2009 39 31 - - - - - Cukor hozzáadásával
2009 39 39 - - - - - Cukor hozzáadása nélkül
- - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:
- - - - - Citromlé:
2009 39 51 - - - - - - 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
2009 39 55 - - - - - - Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 39 59 - - - - - - Cukor hozzáadása nélkül
- - - - - Más citrusgyümölcs leve:
2009 39 91 - - - - - - 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
2009 39 95 - - - - - - Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 39 99 - - - - - - Cukor hozzáadása nélkül
- Ananászlé:
2009 49 - - Más:
- - - Több mint 67 Brix-értékkel:
2009 49 11 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
2009 49 19 - - - - Más
- - - Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
2009 49 30 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót, cukor hozzáadásával
- - - - Más:
2009 49 91 - - - - - Több mint 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 49 93 - - - - - Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 49 99 - - - - - Cukor hozzáadása nélkül
- Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is):
2009 69 - - Más:
- - - Több mint 67 Brix-értékkel:
2009 69 11 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €
2009 69 19 - - - - Más
- - - Több mint 30, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
- - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 eurót:
2009 69 51 - - - - - Koncentrált
2009 69 59 - - - - - Más
- - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 €:
- - - - - Több mint 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal:
2009 69 71 - - - - - - Koncentrált
2009 69 79 - - - - - - Más
2009 69 90 - - - - - Más
- Almalé:
2009 79 - - Más:
- - - Több mint 67 Brix-értékkel:
2009 79 11 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €
2009 79 19 - - - - Más
- - - Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:
2009 79 30 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 eurót, cukor hozzáadásával
- - - - Más:
2009 79 91 - - - - - Több mint 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 79 93 - - - - - Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 79 99 - - - - - Cukor hozzáadása nélkül
2009 80 - Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé:
- - Több mint 67 Brix-értékkel:
- - - Körtelé:
2009 80 11 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €
2009 80 19 - - - - Más
- - - Más:
- - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:
2009 80 34 - - - - - Trópusi gyümölcslé
2009 80 35 - - - - - Más
- - - - Más:
2009 80 36 - - - - - Trópusi gyümölcslé
2009 80 38 - - - - - Más
2009 90 - Gyümölcs- vagy zöldséglé keverék:
- - Több mint 67 Brix-értékkel:
- - - Alma- és körtelé keveréke:
2009 90 11 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €
2009 90 19 - - - - Más
- - - Más:
2009 90 21 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
2009 90 29 - - - - Más
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
2106 90 - Más:
- - Ízesített vagy színezett cukorszirup:
2106 90 30 - - - Izoglükózszirup
- - - Más:
2106 90 51 - - - - Tejcukorszirup
2106 90 55 - - - - Szőlőcukorszirup és maltodextrinszirup
2106 90 59 - - - - Más
2302 Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is:
2302 10 - Kukoricából:
2302 10 10 - - Legfeljebb 35 tömegszázalék keményítőtartalommal
2302 10 90 - - Más
2302 30 - Búzából:
2302 30 10 Legfeljebb 28 tömegszázalék keményítőtartalommal és egy 0,2 mm nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 tömegszázalék, vagy ha a szitán átjutó rész hamutartalma legalább 1,5 tömegszázalék, szárazanyagra számítva
2302 30 90 - - Más
2302 40 - Más gabonából:
- - Rizsből:
2302 40 02 - - - Legfeljebb 35 tömegszázalék keményítőtartalommal
2302 40 08 - - - Más
- - Más:
2302 40 10 - - - Legfeljebb 28 tömegszázalék keményítőtartalommal és egy 0,2 mm nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 tömegszázalék, vagy ha a szitán átjutó rész hamutartalma legalább 1,5 tömegszázalék, szárazanyagra számítva
2302 40 90 - - - Más
2302 50 00 - Hüvelyes növényből
2303 Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is:
2303 10 - Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék:
- - Keményítő gyártásánál keletkező hulladék kukoricából (kivéve az áztatólékoncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma:
2303 10 11 - - - Meghaladja a 40 tömegszázalékot
2303 10 19 - - - Legfeljebb 40 tömegszázalék
2303 20 - Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék:
2303 20 90 - - Más
2303 30 00 - Sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék
2304 00 00 Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is
2305 00 00 Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is
2306 Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:
2306 10 00 - Gyapotmagból
2306 20 00 - Lenmagból
2306 30 00 - Napraforgómagból
- Olaj repcéből vagy repcemagból:
2306 41 00 - - Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemagból
2306 49 00 - - Más
2306 90 - Más:
2306 90 05 - - Kukoricacsírából
- - Más:
- - - Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék:
2306 90 11 - - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék olívaolaj-tartalommal
2306 90 19 - - - - 3 tömegszázalékot meghaladó olívaolaj-tartalommal
2306 90 90 - - - Más
2308 00 Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:
- Szőlőtörköly:
2308 00 11 - - Teljes alkoholtartalma legfeljebb 4,3 térfogatszázalék és szárazanyag-tartalma legalább 40 tömegszázalék
2308 00 19 - - Más
2308 00 40 - Makk és vadgesztenye; seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételével
2308 00 90 - Más
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény:
2309 90 - Más:
2309 90 10 - - Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat
2309 90 20 - - Az ezen árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékek
- - Más, beleértve az előkeveréket is:
- - - A 1702 30 51-1702 30 99, a 1702 40 90, a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejterméktartalommal:
- - - - Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalommal:
- - - - - Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal:
2309 90 31 - - - - - - Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 90 33 - - - - - - Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 90 35 - - - - - - Legalább 50, de kevesebb mint 75 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 90 39 - - - - - - Legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal
- - - - - Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:
2309 90 41 - - - - - - Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 90 43 - - - - - - Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 90 49 - - - - - - Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
- - - - - Több mint 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:
2309 90 51 - - - - - - Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 90 53 - - - - - - Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 90 59 - - - - - - Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 90 70 - - - - Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalom nélkül, de tejterméktartalommal
- - - Más:
2309 90 91 - - - - Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal
- - - - Más:
2309 90 95 - - - - - Szerves vagy szervetlen bázison legalább 49 tömegszázalék kolin kloridot tartalmazó
2309 90 99 - - - - - Más
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorbció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
- Illóolajok citrusgyümölcsből:
3301 12 - - Narancsból:
3301 12 10 - - - Nem terpénmentes
3301 12 90 - - - Terpénmentes
3301 13 - - Citromból:
3301 13 10 - - - Nem terpénmentes
3301 13 90 - - - Terpénmentes
3301 19 - - Más:
3301 19 20 - - - Nem terpénmentes
3301 19 80 - - - Terpénmentes
- Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsből készülteket:
3301 24 - - Borsmentából (Mentha piperita):
3301 24 10 - - - Nem terpénmentes
3301 24 90 - - - Terpénmentes
330125 - - Más mentából:
3301 25 10 - - - Nem terpénmentes
3301 25 90 - - - Terpénmentes
330129 - - Más:
- - - Szegfűszegből, niaoliból és ylang-ylangból:
330129 11 - - - - Nem terpénmentes
330129 31 - - - - Terpénmentes
- - - Más:
330129 41 - - - - Nem terpénmentes
- - - - Terpénmentes:
330129 71 - - - - - Geraniumból (gólyaorrból); jázminból; vetiverből (kus-kusból)
330129 79 - - - - - Levendulából
330129 91 - - - - - Más
330130 00 - Rezinoidok
3302 Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyagkészítmény italgyártáshoz:
3302 10 - Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:
- - Az italgyártásban használt fajták:
3302 10 40 - - - Más
3302 10 90 - - Az élelmiszeriparban használt fajták
3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:
3501 90 - Más:
3501 90 10 - - Kazeinenyvek
3502 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok:
- Tojásfehérje:
3502 11 - - Szárított:
3502 11 10 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett
3502 1190 - - - Más
3502 19 - - Más:
3502 19 10 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett
3502 19 90 - - - Más
3502 20 - Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is:
3502 20 10 - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett
- - Más:
3502 20 91 - - - Szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban)
3502 20 99 - - - Más
3502 90 - Más:
- - Albuminok, a tojásfehérje és a tejalbumin (laktalbumin) kivételével:
3502 90 20 - - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett
3502 90 70 - - - Más
3502 90 90 - - Albuminátok és egyéb albuminszármazékok
3503 00 Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú lapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vámtartifaszám alá tartozó kazeinenyvek kivételével:
3503 00 10 - Zselatin és származékai
3503 00 80 - Más
3504 00 00 Peptonok és ezek származékai; másutt nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora krómtartalommal is
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, vagy dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:
3505 10 - Dextrinek és más átalakított keményítők:
- - Más átalakított keményítők:
3505 10 50 - - - Észterezett vagy éterezett keményítők
4101 Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék nyers bőre (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is:
410120 - Egész bőr szárítva legfeljebb 8 kg tömegű, szárazon sózva legfeljebb 10 kg tömegű, vagy kezeletlenül, vizesen sózva vagy másképpen tartósítva legfeljebb 16 kg tömegű:
410120 10 - - Kezeletlenül
410120 30 - - Vizesen sózva
410120 50 - - Szárítva vagy szárazon sózva
410120 90 - - Más
4101 50 - Egész bőr, 16 kg-ot meghaladó tömegű:
410150 10 - - Kezeletlenül
410150 30 - - Vizesen sózva
410150 50 - - Szárítva vagy szárazon sózva
410150 90 - - Más
4101 90 00 - Más, beleértve a hátbőrt (egész krupont), a talpbőrt (talpkrupont) és a hasrész is
4102 Juh- vagy báránybőr nyersen (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), gyapjasan vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontjában felsoroltak kivételével:
4102 10 - Gyapjasan:
4102 10 10 - - Báránybőr
4102 10 90 - - Más
- Gyapjú nélkül:
4102 2100 - - Pácolva
4102 29 00 - - Más
4103 Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. b) és c) pontjában felsoroltak kivételével:
4103 20 00 - Hüllőbőr
4103 30 00 - Sertésbőr
4103 90 - Más:
4103 90 10 - - Kecske- vagy gidabőr
4103 90 90 - - Más
4301 Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 4101, 4102 és a 4103 vámtartifaszám alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével:
4301 10 00 - Vidra egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is
430130 00 - Bárányfélék, úgymint az asztrahán, broadtail, karakül, perzsa és hasonló bárány, az indiai, kínai, mongol vagy tibeti bárány egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is
4301 60 00 - Róka egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is
4301 80 - Más egész szőrme, fej, farok vagy láb nélkül is:
4301 80 30 - - Mormotából
4301 80 50 - - Vadmacskafélékből
4301 80 80 - - Más
4301 90 00 - Fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok, szűcsáruként felhasználhatók
500100 00 Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó
5002 00 00 Nyersselyem (nem sodorva)
5003 00 00 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is)

IIIb. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MONTENEGRÓI VÁMENGEDMÉNYEK
(a 27. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említettek szerint)

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok az egyes termékekre az e mellékletben megadott ütemezésnek megfelelően csökkennek és szűnnek meg:

e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám a vám 80%-ára csökken

e megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám a vám 60%-ára csökken

e megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén a behozatali vám a vám 40%-ára csökken

e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év január 1-jén a behozatali vám a vám 20%-ára csökken

e megállapodás hatálybalépését követő negyedik év január 1-jén a behozatali vám a vám 0%-ára csökken

KN-kód Árumegnevezés
0102 Élő szarvasmarhafélék:
0102 90 - Más:
- - Háziasított fajták:
0102 90 05 - - - Legfeljebb 80 kg tömegű
- - - 80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű:
0102 90 21 - - - - Vágásra
0102 90 29 - - - - Más
- - - 160 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű:
0102 90 41 - - - - Vágásra
0102 90 49 - - - - Más
- - - 300 kg-ot meghaladó tömegű:
- - - - Üsző (még nem borjazott nőivarú):
0102 90 51 - - - - - Vágásra
0102 90 59 - - - - - Más
- - - - Tehén:
0102 90 61 - - - - - Vágásra
0102 90 69 - - - - - Más
- - - - Más:
0102 90 71 - - - - - Vágásra
0102 90 79 - - - - - Más
0102 90 90 - - Más
0103 Élő sertés:
- Más:
0103 91 - - 50 kg-nál kisebb tömegű:
0103 91 10 - - - Háziasított fajták
0103 91 90 - - - Más
0103 92 - - Legalább 50 kg tömegű:
- - - Háziasított fajták:
0103 92 11 - - - - Legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű kocák
0103 92 19 - - - - Más
0103 92 90 - - - Más
0105 Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:
- Legfeljebb 185 g tömegű:
0105 11 - - Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok:
- - - Nőivarú nagyszülő és szülő csibe:
0105 11 19 - - - - Más
- - - Más:
0105 1199 - - - - Más
- Más:
0105 94 00 - - A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok
0105 99 - - Más:
0105 99 10 - - - Kacsa
0105 99 20 - - - Liba
0105 99 30 - - - Pulyka
0105 99 50 - - - Gyöngytyúk
0203 Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:
- Friss vagy hűtött:
0203 11 - - Egész és fél:
0203 11 10 - - - Házi sertésből
0203 1190 - - - Más
0203 12 - - Comb, lapocka és részei csonttal:
- - - Házi sertésből:
0203 12 11 - - - - Comb és részei
0203 12 19 - - - - Lapocka és részei
0203 12 90 - - - Más
0203 19 - - Más:
- - - Házi sertésből:
0203 19 11 - - - - Elülső részek
0203 19 13 - - - - Tarja, karaj és részei, csonttal
0203 19 15 - - - - Oldalas és dagadó és részei
- - - - Más:
0203 19 55 - - - - - Csont nélkül
0203 19 59 - - - - - Más
0203 19 90 - - - Más
- Fagyasztva:
0203 21 - - Egész és fél:
0203 21 10 - - - Házi sertésből
0203 21 90 - - - Más
0203 22 - - Comb, lapocka és részei, csonttal:
- - - Házi sertésből:
0203 22 11 - - - - Comb és részei
0203 22 19 - - - - Lapocka és részei
0203 22 90 - - - Más
0203 29 - - Más:
- - - Házi sertésből:
0203 29 11 - - - - Elülső részek
0203 29 13 - - - - Tarja, karaj és részei, csonttal
0203 29 15 - - - - Oldalas és dagadó és részei
- - - - Más:
0203 29 55 - - - - - Csont nélkül
0203 29 59 - - - - - Más
0203 29 90 - - - Más
0207 A 0105 vámtartifaszám alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva:
- Pulykából:
0207 24 - - Nem darabolva, frissen vagy hűtve:
0207 24 10 - - - Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „80%-os pulyka”
0207 24 90 - - - Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „73%-os pulyka”, vagy más módon bemutatva
0207 25 - - Nem darabolva, fagyasztva:
0207 25 10 - - - Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „80%-os pulyka”
0207 25 90 - - - Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „73%-os pulyka”, vagy más módon bemutatva
0207 26 - - Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve:
- - - Darabok:
0207 26 10 - - - - Csont nélkül
- - - - Csonttal:
0207 26 20 - - - - - Felezve vagy negyedelve
0207 26 30 - - - - - Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül
0207 26 40 - - - - - Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég
0207 26 50 - - - - - Mell és részei
- - - - - Láb és részei:
0207 26 60 - - - - - - Alsócomb és részei
0207 26 70 - - - - - - Más
0207 26 80 - - - - - Más
- - - Vágási melléktermék, belsőség:
0207 26 91 - - - - Máj
0207 26 99 - - - - Más
0207 27 - - Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva:
- - - Darabok:
0207 27 10 - - - - Csont nélkül
- - - - Csonttal:
0207 27 20 - - - - - Felezve vagy negyedelve
0207 27 30 - - - - - Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül
0207 27 40 - - - - - Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég
0207 27 50 - - - - - Mell és részei
- - - - - Láb és részei:
0207 27 60 - - - - - - Alsócomb és részei
0207 27 70 - - - - - - Más
0207 27 80 - - - - - Más
- - - Vágási melléktermék, belsőség:
0207 27 91 - - - - Máj
0207 27 99 - - - - Más
- Kacsából, libából vagy gyöngytyúkból:
0207 32 - - Nem darabolva, frissen vagy hűtve:
- - - Kacsából:
0207 32 11 - - - - Tisztított, kivérzett, belezett, de nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „85%-os kacsa”
0207 32 15 - - - - Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70%-os kacsa”
0207 32 19 - - - - Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „63%-os kacsa”, vagy más módon bemutatva
- - - Libából:
0207 32 51 - - - - Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82%-os liba”
0207 32 59 - - - - Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával, vagy anélkül, ún. „75%-os liba”, vagy más módon bemutatva
0207 32 90 - - - Gyöngytyúkból
0207 33 - - Nem darabolva, fagyasztva:
- - - Kacsából:
0207 33 11 - - - - Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70%-os kacsa”
0207 33 19 - - - - Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „63%-os kacsa”, vagy más módon bemutatva
- - - Libából:
0207 33 51 - - - - Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82%-os liba”
0207 33 59 - - - - Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával, vagy anélkül, ún. „75%-os liba”, vagy más módon bemutatva
0207 33 90 - - - Gyöngytyúkból
0207 34 - - Hízott máj frissen vagy hűtve:
0207 34 10 - - - Libamáj
0207 34 90 - - - Kacsamáj
0207 35 - - Más frissen vagy hűtve:
- - - Darabok:
- - - - Csont nélkül:
0207 35 11 - - - - - Libából
0207 35 15 - - - - - Kacsából vagy gyöngytyúkból
- - - - Csonttal:
- - - - - Felezve vagy negyedelve:
0207 35 21 - - - - - - Kacsából
0207 35 23 - - - - - - Libából
0207 35 25 - - - - - - Gyöngytyúkból
0207 35 31 - - - - - Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül
0207 35 41 - - - - - Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég
- - - - - Mell és részei:
0207 35 51 - - - - - - Libából
0207 35 53 - - - - - - Kacsából vagy gyöngytyúkból
- - - - - Láb és részei:
0207 35 61 - - - - - - Libából
0207 35 63 - - - - - - Kacsából vagy gyöngytyúkból
0207 35 71 - - - - - Liba- vagy kacsakabát
0207 35 79 - - - - - Más
- - - Vágási melléktermékek, belsőségek:
0207 35 91 - - - - Máj, a hízott máj kivételével
0207 35 99 - - - - Más
0207 36 - - Más fagyasztva:
- - - Darabok:
- - - - Csont nélkül:
0207 36 11 - - - - - Libából
0207 36 15 - - - - - Kacsából vagy gyöngytyúkból
- - - - Csonttal:
- - - - - Felezve vagy negyedelve:
0207 36 21 - - - - - - Kacsából
0207 36 23 - - - - - - Libából
0207 36 25 - - - - - - Gyöngytyúkból
0207 36 31 - - - - - Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül
0207 36 41 - - - - - Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég
- - - - - Mell és részei:
0207 36 51 - - - - - - Libából
0207 36 53 - - - - - - Kacsából vagy gyöngytyúkból
- - - - - Láb és részei:
0207 36 61 - - - - - - Libából
0207 36 63 - - - - - - Kacsából vagy gyöngytyúkból
0207 36 71 - - - - - Liba- vagy kacsakabát
0207 36 79 - - - - - Más
- - - Vágási melléktermékek, belsőségek:
- - - - Máj:
0207 36 81 - - - - - Hízott libamáj
0207 36 85 - - - - - Hízott kacsamáj
0207 36 89 - - - - - Más
0207 36 90 - - - - Más
0209 00 Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve:
- Bőr alatti sertészsiradék (fedőszalonna):
0209 00 11 - - Frissen, hűtve, fagyasztva, sózva vagy sós lében tartósítva
0209 00 19 - - Szárítva vagy füstölve
0209 00 30 - Sertészsiradék, a 0209 00 11 vagy a 0209 00 19 alszám alá tartozó kivételével
0209 00 90 - Baromfizsiradék
0404 Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tej alkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
0404 10 - Tejsavó és módosított savó sűrítve is, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
- - Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
- - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom x 6,38):
- - - - Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:
0404 10 02 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 10 04 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 10 06 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - - 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:
0404 10 12 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 10 14 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 10 16 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom x 6,38):
- - - - Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:
0404 10 26 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 10 28 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 10 32 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - - 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:
0404 10 34 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 10 36 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 10 38 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - Más:
- - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom x 6,38):
- - - - Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:
0404 10 48 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 10 52 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 10 54 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - - 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:
0404 10 56 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 10 58 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 10 62 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom x 6,38):
- - - - Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:
0404 10 72 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 10 74 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 10 76 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - - 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:
0404 10 78 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 10 82 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 10 84 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
0404 90 - Más:
- - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma:
0404 90 21 - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 90 23 - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 90 29 - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - Más, zsírtartalma:
0404 90 81 - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0404 90 83 - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0404 90 89 - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
0407 00 Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:
- Baromfitojás:
0407 00 30 - - Más
0407 00 90 - Más
0408 Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
- Tojássárgája:
0408 11 - - Szárítva:
0408 1180 - - - Más
0408 19 - - Más:
- - - Más:
0408 19 81 - - - - Folyékony
0408 19 89 - - - - Más, beleértve a fagyasztottat is
- Más:
0408 91 - - Szárítva:
0408 91 80 - - - Más
0408 99 - - Más:
0408 99 80 - - - Más
0602 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra:
0602 10 - Nem gyökeres dugvány és oltvány:
0602 10 90 - - Más
0602 20 - Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diófélét termő fa, bokor és cserje oltva is:
0602 20 10 - - Szőlődugvány, oltott vagy gyökeres
0602 30 00 - Rododendron és azálea oltva is
0602 40 - Rózsa oltva is:
0602 40 10 - - Szemezés vagy oltás nélkül
0602 40 90 - - Szemezve vagy oltva
0602 90 - Más:
0602 90 30 - - Zöldség- és szamóca- (földieper-) palánta
- - Más:
- - - Szabadföldi növények:
- - - - Fa, bokor és cserje:
0602 90 41 - - - - - Erdei fa
- - - - - Más:
0602 90 45 - - - - - - Gyökeres dugvány és csemete
0602 90 49 - - - - - - Más
- - - - Más szabadföldi növény:
0602 90 51 - - - - - Évelő növény
0602 90 59 - - - - - Más
- - - Szobanövények:
0602 90 70 - - - - Gyökeres dugvány és csemete, a kaktuszok kivételével
- - - - Más:
0602 90 91 - - - - - Virágok bimbóval vagy virággal, a kaktuszok kivételével
0602 90 99 - - - - - Más
0603 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve:
- Frissen:
0603 1100 - - Rózsa
0603 12 00 - - Szegfű
0603 13 00 - - Orchidea
0603 14 00 - - Krizantém (Chrysanthemums)
0603 19 - - Más:
0603 19 10 - - - Kardvirág (Gladioli)
0603 19 90 - - - Más
0603 90 00 - Más
0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve:
0703 10 - Vöröshagyma és gyöngyhagyma:
- - Vöröshagyma:
0703 10 11 - - - Dughagyma
0703 10 19 - - - Más
0703 10 90 - - Gyöngyhagyma
0703 20 00 - Fokhagyma
0703 90 00 - Póréhagyma és más hagymaféle
0704 Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve:
0704 90 - Más:
0704 90 90 - - Más
0705 Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve:
- Saláta:
0705 1100 - - Fejes saláta
0705 19 00 - - Más
- Cikória:
0705 21 00 - - Cikóriasaláta (salátakatáng) (Cichorium intybus var. foliosum)
0705 29 00 - - Más
0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve:
0706 10 00 - Sárgarépa és fehérrépa
0706 90 - Más:
0706 90 10 - - Zeller (gumós vagy német zeller)
0706 90 30 - - Torma (Cochlearia armoracia)
0706 90 90 - - Más
0708 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve:
0708 10 00 - Borsó (Pisum sativum)
0708 20 00 - Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00 - Más hüvelyes zöldség
0709 Más zöldség frissen vagy hűtve:
0709 20 00 - Spárga
0709 30 00 - Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)
0709 40 00 - Zeller, a gumós zeller kivételével
- Ehető gomba és szarvasgomba:
0709 5100 - - Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
0709 59 - - Más:
0709 59 10 - - - Rókagomba
0709 59 30 - - - Vargánya
0709 59 50 - - - Szarvasgomba
0709 59 90 - - - Más
0709 90 - Más:
0709 90 10 - - Salátazöldség, a saláta (Lactuca sativa) és a cikória (Cichorium spp.) kivételével
0709 90 20 - - Répa (fehér nedvdús szárral) és mangold
- - Olajbogyó:
0709 90 31 - - - Nem étolaj kinyerésére szánt
0709 90 39 - - - Más
0709 90 40 - - Kapribogyó
0709 90 50 - - Ánizskapor
0709 90 60 - - Csemegekukorica
0709 90 70 - - Cukkini
0709 90 80 - - Articsóka
0709 90 90 - - Más
0710 Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:
0710 10 00 - Burgonya
- Hüvelyes zöldség kifejtve is:
0710 2100 - - Borsó (Pisum sativum)
0710 22 00 - - Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710 29 00 - - Más
0710 30 00 - Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)
0710 80 - Más zöldség:
0710 80 10 - - Olajbogyó
- - A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse:
0710 80 51 - - - Édes paprika
0710 80 59 - - - Más
- - Ehető gomba:
0710 80 61 - - - Az Agaricus nemhez tartozó
0710 80 69 - - - Más
0710 80 70 - - Paradicsom
0710 80 80 - - Articsóka
0710 80 85 - - Spárga
0710 80 95 - - Más
0710 90 00 - Zöldségkeverék
0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
0711 20 - Olajbogyó:
0711 20 10 - - Nem étolaj kinyerésére szánt
071120 90 - - Más
071140 00 - Uborka és apró uborka
- Ehető gomba és szarvasgomba:
07115100 - - Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
0711 59 00 - - Más
0711 90 - Más zöldség; zöldségkeverék:
- - Zöldségfélék:
071190 10 - - - A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével
071190 50 - - - Vöröshagyma
071190 80 - - - Más
0711 90 90 - - - Zöldségkeverék
0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve:
0712 20 00 - Vöröshagyma
- Ehető gomba, fafülgomba (Auricularia spp.), kocsonyás gomba (Tremella spp.) és szarvasgomba:
0712 3100 - - Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
0712 32 00 - - Fafülgomba (Auricularia spp.)
0712 33 00 - - Kocsonyás gomba (Tremella spp.)
0712 39 00 - - Más
0712 90 - Más zöldség; zöldségkeverék:
0712 90 05 - - Burgonya vágva, vagy szeletelve is, de tovább nem elkészítve
- - Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata):
0712 90 19 - - - Más
0712 90 30 - - Paradicsom
0712 90 50 - - Sárgarépa
0712 90 90 - - Más
0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is:
0713 10 - Borsó (Pisum sativum):
0713 10 90 - - Más
0713 20 00 - Csicseriborsó
- Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 3100 - - A Vigna mungo (L.) Hepper vagy a Vigna radiata (L.) Wilczek fajhoz tartozó bab
0713 32 00 - - Kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (Phaselous vagy Vigna angularis)
0803 00 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva:
- Frissen:
0803 00 11 - - Plantain
0803 00 19 - - Más
0803 00 90 - Szárítva
0804 Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:
0804 20 - Füge:
0804 20 10 - - Frissen
0804 20 90 - - Szárítva
0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva:
0805 10 - Narancs:
0805 10 20 - - Édes narancs frissen:
0805 10 80 - - Más
0805 40 00 - Grépfrút, beleértve a pomelót
0805 50 - Citrom (Citrus limon, Citrus limonum) és lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
0805 50 10 - - Citrom (Citrus limon, Citrus limonum)
0805 50 90 - - Lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 90 00 - Más
0807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen:
- Dinnye (beleértve a görögdinnyét is):
0807 19 00 - - Más
0807 20 00 - Papaya
0810 Más gyümölcs frissen:
0810 40 - Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs:
0810 40 10 - - Áfonya, vörös áfonya vagy hegyi áfonya (Vaccinium vitis-idaea faj gyümölcse)
0810 40 30 - - A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse
0810 40 50 - - A Vaccinium macrocarpon és a Vaccinium corymbosum faj gyümölcse
0810 40 90 - - Más
0811 Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
0811 10 - Földieper:
- - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
0811 10 11 - - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
0811 10 19 - - - Más
0811 10 90 - - Más
081120 - Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:
- - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
081120 11 - - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
081120 19 - - - Más
- - Más:
081120 31 - - - Málna
081120 39 - - - Fekete ribiszke
081120 51 - - - Piros ribiszke
081120 59 - - - Földi szeder és faeper
081120 90 - - - Más
0811 90 - Más:
- - Más:
- - - Cseresznye és meggy:
081190 75 - - - - Meggy (Prunus cerasus)
081190 80 - - - - Más
081190 95 - - - Más:
ex081190 95 - - - - Kajszibarack
ex 0811 90 95 - - - - Őszibarack
ex 0811 90 95 - - - - Más
0812 Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
0812 10 00 - Cseresznye és meggy
0812 90 - Más:
0812 90 10 - - Kajszibarack
0812 90 20 - - Narancs
0812 90 30 - - Papaya
0812 90 40 - - A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse
0812 90 98 - - Más:
ex 0812 90 98 - - - Földi szeder
ex 0812 90 98 - - - Málna
ex 0812 90 98 - - - Más
0813 Szárított gyümölcs, a 0801-0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:
0813 10 00 - Kajszibarack
0813 20 00 - Aszalt szilva
0813 30 00 - Alma
0813 40 - Más gyümölcs:
0813 40 10 - - Őszibarack, beleértve a nektarint is
0813 40 30 - - Körte
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé:
- Pörkölt kávé:
0901 21 00 - - Koffeintartalmú
0901 22 00 - - Koffeinmentes
0901 90 - Más:
0901 90 10 - - Kávéhéj és burok
0901 90 90 - - Valódi kávét tartalmazó pótkávé
110100 Búzaliszt vagy kétszeres liszt:
- Búzaliszt:
110100 11 - - Keménybúzából
110100 15 - - Közönséges búzából és tönkölyből
110100 90 - Kétszeres liszt
1501 00 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 vagy a 1503 vámtartifaszám alá tartozók kivételével:
1501 00 90 - Baromfizsír
1603 00 Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból:
1603 00 10 - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
1603 00 80 - Más
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
1702 90 - Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék
gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:
1702 90 60 - - Műméz, természetes mézzel keverve is
2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):
2001 10 00 - Uborka és apró uborka
2001 90 - Más:
2001 90 10 - - Mangóból készült fűszeres ízesítő (chutney)
200190 20 - - A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével
2001 90 50 - - Ehető gomba
2001 90 65 - - Olajbogyó
2001 90 70 - - Édes paprika
2001 90 91 - - Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék
2001 90 93 - - Hagyma
2001 90 99 - - Más
2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva:
2002 10 - Paradicsom egészben vagy darabolva:
2002 10 10 - - Hámozva
2002 10 90 - - Más
2002 90 - Más:
- - 12 tömegszázaléknál kevesebb szárazanyag-tartalommal:
2002 90 11 - - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2002 90 19 - - - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
- - Legalább 12, de legfeljebb 30 tömegszázalék szárazanyag-tartalommal:
2002 90 31 - - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2002 90 39 - - - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
- - 30 tömegszázalékot meghaladó szárazanyag-tartalommal:
2002 90 91 - - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2002 90 99 - - - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2003 Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva:
2003 10 - Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák:
2003 10 20 - - Ideiglenesen tartósítva, teljesen főzve
2003 10 30 - - Más
2003 20 00 - Szarvasgomba
2003 90 00 - Más
2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:
2004 10 - Burgonya:
2004 10 10 - - Főzve, máshogy nem elkészítve
- - Más:
2004 10 99 - - - Más
2004 90 - Más zöldség és zöldségkeverék:
2004 90 30 - - Savanyúkáposzta, kapribogyó és olajbogyó
2004 90 50 - - Borsó (Pisum sativum) és a Phaseolus spp. fajhoz tartozó korai bab, hüvellyel
- - Más, beleértve a keverékeket is:
2004 90 91 - - - Hagyma főzve, tovább nem elkészítve
2004 90 98 - - - Más
2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:
2005 10 00 - Homogenizált zöldség
2005 20 - Burgonya:
- - Más:
2005 20 20 - - - Vékony szeletek zsiradékban vagy másképpen sütve, sózva vagy ízesítve is, légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas
2005 20 80 - - - Más
2005 40 00 - Borsó (Pisum sativum)
- Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 5100 - - Bab kifejtve
2005 59 00 - - Más
2005 60 00 - Spárga
2005 70 - Olajbogyó:
2005 70 10 - - Legfeljebb 5 kg nettó tömegű kiszerelésben
2005 70 90 - - Más
- Más zöldség és zöldségkeverék:
2005 91 00 - - Bambuszrügy
2005 99 - - Más:
2005 99 10 - - - A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével
2005 99 20 - - - Kapribogyó
2005 99 30 - - - Articsóka
2005 99 40 - - - Sárgarépa
2005 99 50 - - - Zöldségkeverék
2005 99 60 - - - Savanyú káposzta
2005 99 90 - - - Más
2006 00 Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott):
2006 00 10 - Gyömbér
- Más:
- - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
2006 00 31 - - - Cseresznye és meggy:
2006 00 35 - - - Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék
2006 00 38 - - - Más
- - Más:
2006 00 91 - - - Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék
2006 00 99 - - - Más
2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
2007 10 - Homogenizált készítmények:
2007 10 10 - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
- - Más:
2007 10 91 - - - Trópusi gyümölcsből
2007 10 99 - - - Más
- Más:
2007 91 - - Citrusfélékből:
2007 91 10 - - - 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2007 91 30 - - - 13 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal
2007 91 90 - - - Más
2007 99 - - Más:
- - - 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
2007 99 10 - - - - Szilvapüré és szilvakrém, 100 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben, ipari feldolgozásra
2007 99 20 - - - - Gesztenyepüré és -krém
- - - - Más:
2007 99 31 - - - - - Cseresznyéből és meggyből
2007 99 33 - - - - - Eperből
2007 99 35 - - - - - Málnából
2007 99 39 - - - - - Más
- - - 13 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal:
2007 99 55 - - - - Almapüré, beleértve a kompótot is
2007 99 57 - - - - Más
- - - Más:
2007 99 91 - - - - Almapüré, beleértve a kompótot is
2007 99 93 - - - - Trópusi gyümölcsből és trópusi diófélékből
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
- Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
2008 11 - - Földimogyoró:
- - - Más, kiszerelésének nettó tömege:
- - - - Meghaladja az 1 kg-ot:
2008 1192 - - - - - Pörkölt
2008 1194 - - - - - Más
- - - - Legfeljebb 1 kg:
2008 1196 - - - - - Pörkölt
2008 1198 - - - - - Más
2008 19 - - Más, beleértve a keverékeket is:
- - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
2008 19 11 - - - - Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és trópusi gyümölcstartalommal
- - - - Más:
2008 19 13 - - - - - Pörkölt mandula és pisztácia
- - - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
2008 19 91 - - - - Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és trópusi gyümölcstartalommal
- - - - Más:
- - - - - Pörkölt dióféle:
2008 19 93 - - - - - - Mandula és pisztácia
2008 19 95 - - - - - - Más
2008 19 99 - - - - - Más
2008 20 - Ananász:
- - Alkohol hozzáadásával:
- - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
2008 20 11 - - - - 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 20 19 - - - - Más
- - - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
2008 20 31 - - - - 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 20 39 - - - - Más
- - Alkohol hozzáadása nélkül:
- - - Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
2008 20 51 - - - - 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 20 59 - - - - Más
- - - Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
2008 20 71 - - - - 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 20 79 - - - - Más
2008 20 90 - - - Cukor hozzáadása nélkül
2008 30 - Citrusfélék:
- - Alkohol hozzáadásával:
- - - 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
2008 30 11 - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 30 19 - - - - Más
- - - Más:
2008 30 31 - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 30 39 - - - - Más
- - Alkohol hozzáadása nélkül:
- - - Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
2008 30 51 - - - - Grépfrútszeletek, beleértve a pomelót
2008 30 55 - - - - Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek
2008 30 59 - - - - Más
- - - Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
2008 30 71 - - - - Grépfrútszeletek, beleértve a pomelót
2008 30 75 - - - - Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek
2008 30 79 - - - - Más
2008 30 90 - - - Cukor hozzáadása nélkül
2008 40 - Körte
- - Alkohol hozzáadásával:
- - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
- - - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
2008 40 11 - - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 40 19 - - - - - Más
- - - - Más:
2008 40 21 - - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 40 29 - - - - - Más
- - - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
2008 40 31 - - - - 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 40 39 - - - - Más
- - Alkohol hozzáadása nélkül:
- - - Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
2008 40 51 - - - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 40 59 - - - - Más
- - - Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
2008 40 71 - - - - 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 40 79 - - - - Más
- - - Cukor hozzáadása nélkül
2008 50 - Kajszibarack:
- - Alkohol hozzáadásával:
- - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
- - - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
2008 50 11 - - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 50 19 - - - - - Más
- - - - Más:
2008 50 31 - - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 50 39 - - - - - Más
- - - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
2008 50 51 - - - - 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 50 59 - - - - Más
- - Alkohol hozzáadása nélkül:
- - - Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
2008 50 61 - - - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 50 69 - - - - Más
- - - Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
2008 50 71 - - - - 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 50 79 - - - - Más
- - - Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:
2008 50 92 - - - - Legalább 5 kg
2008 50 94 - - - - Legalább 4,5 kg, de 5 kg-nál kevesebb
2008 50 99 - - - - 4,5 kg-nál kevesebb
2008 60 - Cseresznye és meggy:
- - Alkohol hozzáadásával:
- - - 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
2008 60 11 - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 60 19 - - - - Más
- - - Más:
2008 60 31 - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 60 39 - - - - Más
- - Alkohol hozzáadása nélkül:
- - - Cukor hozzáadásával, kiszerelésének nettó tömege:
2008 60 50 - - - - 1 kg-ot meghaladó
2008 60 60 - - - - 1 kg-ot nem meghaladó
- - - Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:
2008 60 70 - - - - Legalább 4,5 kg
2008 60 90 - - - - 4,5 kg-nál kevesebb
2008 70 - Őszibarack, beleértve a nektarint is:
- - Alkohol hozzáadásával:
- - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
- - - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
2008 70 11 - - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 70 19 - - - - - Más
- - - - Más:
2008 70 31 - - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 70 39 - - - - - Más
- - - Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
2008 70 51 - - - - 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 70 59 - - - - Más
- - Alkohol hozzáadása nélkül:
- - - Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
2008 70 61 - - - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 70 69 - - - - Más
- - - Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:
2008 70 71 - - - - 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 70 79 - - - - Más
- - - Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:
2008 70 92 - - - - Legalább 5 kg
2008 70 98 - - - - 5 kg-nál kevesebb
2008 80 - Földieper:
- - Alkohol hozzáadásával:
- - - 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
2008 80 11 - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 80 19 - - - - Más
- - - Más:
2008 80 31 - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 80 39 - - - - Más
- - Alkohol hozzáadása nélkül:
2008 80 50 - - - Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 80 70 - - - Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 80 90 - - - Cukor hozzáadása nélkül
- Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 alszám alá tartozó keverékek kivételével:
2008 92 - - Keverékek:
- - - Alkohol hozzáadásával:
- - - - 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
- - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:
2008 92 12 - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 14 - - - - - - Más
- - - - - Más:
2008 92 16 - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 18 - - - - - - Más
- - - - Más:
- - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:
2008 92 32 - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 34 - - - - - - Más
- - - - - Más:
2008 92 36 - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 38 - - - - - - Más
- - - Alkohol hozzáadása nélkül:
- - - - Cukor hozzáadásával:
- - - - - 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
2008 92 51 - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 59 - - - - - - Más
- - - - - Más:
- - - - - - Gyümölcskeverék, amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem haladja meg az összes tömeg 50 százalékát:
2008 92 72 - - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 74 - - - - - - - Más
- - - - - - Más:
2008 92 76 - - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 78 - - - - - - - Más
- - - - Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:
- - - - - Legalább 5 kg:
2008 92 92 - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 93 - - - - - - Más
- - - - - 5 kg-nál kevesebb, de legalább 4,5 kg:
2008 92 94 - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 96 - - - - - - Más
- - - - - 4,5 kg-nál kevesebb:
2008 92 97 - - - - - - Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)
2008 92 98 - - - - - - Más
2008 99 - - Más:
- - - Alkohol hozzáadásával:
- - - - Gyömbér:
2008 99 11 - - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 99 19 - - - - - Más
- - - - Szőlő:
2008 99 21 - - - - - 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 99 23 - - - - - Más
- - - - Más:
- - - - - 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
- - - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:
2008 99 24 - - - - - - Trópusi gyümölcs
2008 99 28 - - - - - - - Más
- - - - - - Más:
2008 99 31 - - - - - - - Trópusi gyümölcs
2008 99 34 - - - - - - - Más
- - - - - Más:
- - - - - - Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:
2008 99 36 - - - - - - - Trópusi gyümölcs
2008 99 37 - - - - - - - Más
- - - - - - Más:
2008 99 38 - - - - - - - Trópusi gyümölcs
2008 99 40 - - - - - - - Más
- - - Alkohol hozzáadása nélkül:
- - - - Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:
2008 99 41 - - - - - Gyömbér
2008 99 43 - - - - - - - Szőlő
2008 99 45 - - - - - Szilva és szilvafélék
2008 99 46 - - - - - Passiógyümölcs, guajava és tamarind
2008 99 47 - - - - - Mangó, mangosztán, papaya, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya
2008 99 49 - - - - - Más
- - - - Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:
2008 99 51 - - - - - Gyömbér
2008 99 61 - - - - - Passiógyümölcs és guajava
2008 99 62 - - - - - Mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya
2008 99 67 - - - - - Más
- - - - Cukor hozzáadása nélkül:
- - - - - Szilva és szilvaféle, kiszerelésének nettó tömege:
2008 99 72 - - - - - - Legalább 5 kg
2008 99 78 - - - - - - 5 kg-nál kevesebb
2008 99 99 - - - - - Más
2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
- Narancslé:
2009 12 00 - - Nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix-értékkel
- Grépfrút- (beleértve a pomelót) lé:
2009 21 00 - - Legfeljebb 20 Brix-értékkel
- Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve:
2009 31 - - Legfeljebb 20 Brix-értékkel:
- - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót:
2009 31 11 - - - - Cukor hozzáadásával
2009 31 19 - - - - Cukor hozzáadása nélkül
- - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:
- - - - Citromlé:
2009 3151 - - - - - Cukor hozzáadásával
2009 3159 - - - - - Cukor hozzáadása nélkül
- - - - Más citrusgyümölcs leve:
2009 3191 - - - - - Cukor hozzáadásával
2009 3199 - - - - - Cukor hozzáadása nélkül
- Ananászlé:
2009 41 - - Legfeljebb 20 Brix-értékkel:
2009 41 10 - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót, cukor hozzáadásával
- - - Más:
2009 4191 - - - - Cukor hozzáadásával
2009 4199 - - - - Cukor hozzáadása nélkül
2009 50 - Paradicsomlé:
2009 50 10 - - Cukor hozzáadásával
2009 50 90 - - Más
- Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is):
2009 61 - - - Legfeljebb 30 Brix-értékkel:
2009 61 10 - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 eurót
2009 61 90 - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 €
- Almalé:
2009 71 - - Legfeljebb 20 Brix-értékkel:
2009 71 10 - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 eurót, cukor hozzáadásával
- - - Más:
2009 7191 - - - - Cukor hozzáadásával
2009 7199 - - - - Cukor hozzáadása nélkül
2009 80 - Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé
- - Legfeljebb 67 Brix-értékkel:
- - - Körtelé:
2009 80 50 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 eurót, cukor hozzáadásával
- - - - Más:
2009 80 61 - - - - - 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
2009 80 63 - - - - - Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 80 69 - - - - - Cukor hozzáadása nélkül
- - - Más:
- - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót, cukor hozzáadásával:
2009 80 71 - - - - - Cseresznye- és meggylé
2009 80 73 - - - - - Trópusi gyümölcslé
2009 80 79 - - - - - Más
- - - - Más:
- - - - - 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal:
2009 80 85 - - - - - - Trópusi gyümölcslé
2009 80 86 - - - - - - Más
- - - - - Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal:
2009 80 88 - - - - - - Trópusi gyümölcslé
2009 80 89 - - - - - - Más
- - - - - Cukor hozzáadása nélkül:
2009 80 95 - - - - - - Vaccinium macrocarpon fajhoz tartozó gyümölcs leve
2009 80 96 - - - - - - Cseresznye- és meggylé
2009 80 97 - - - - - - Trópusi gyümölcslé
2009 80 99 - - - - - - Más
2009 90 - Gyümölcs- vagy zöldséglé keverék:
- - Legfeljebb 67 Brix-értékkel:
- - - Alma- és körtelé keveréke:
2009 90 31 - - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 € és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
2009 90 39 - - - - Más
- - - Más:
- - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 eurót:
- - - - - Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke:
2009 90 41 - - - - - - Cukor hozzáadásával
2009 90 49 - - - - - - Más
- - - - - Más:
2009 90 51 - - - - - - Cukor hozzáadásával
2009 90 59 - - - - - - Más
- - - - 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:
- - - - - Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke:
2009 90 71 - - - - - - 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
2009 90 73 - - - - - - Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 90 79 - - - - - - Cukor hozzáadása nélkül
- - - - - Más:
- - - - - - 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal:
2009 90 92 - - - - - - - Trópusi gyümölcslevek keveréke
2009 90 94 - - - - - - - Más
- - - - - - Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal:
2009 90 95 - - - - - - - Trópusi gyümölcslevek keveréke
2009 90 96 - - - - - - - Más
- - - - - - Cukor hozzáadása nélkül:
2009 90 97 - - - - - - - Trópusi gyümölcslevek keveréke
2009 90 98 - - - - - - - Más
2206 00 Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei:
2206 00 10 - Pikett
- Más:
- - Habzóbor:
2206 00 31 - - - Almából és körtéből
2206 00 39 - - - Más
- - Nem habzóbor:
- - - Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban):
2206 00 51 - - - - Almából és körtéből
2206 00 59 - - - - Más
- - - Több mint 2 literes tartályban (palackban):
2206 00 81 - - - - Almából és körtéből
2206 00 89 - - - - Más
2209 00 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló:
- Borecet, tartályban (palackban):
2209 00 11 - - Legfeljebb 2 literes
2209 00 19 - - Több mint 2 literes
- Más, tartályban (palackban):
2209 00 91 - - Legfeljebb 2 literes
2209 00 99 - - Több mint 2 literes
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény:
2309 10 - Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
- - A 1702 30 51-1702 30 99, a 1702 40 90, a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó
keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup- vagy tejterméktartalommal:
- - - Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalommal:
- - - - Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal:
2309 10 11 - - - - - Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 10 13 - - - - - Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 10 15 - - - - - Legalább 50, de kevesebb mint 75 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 10 19 - - - - - Legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal
- - - - Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:
2309 10 31 - - - - - Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 10 33 - - - - - Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 10 39 - - - - - Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
- - - - Több mint 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:
2309 10 51 - - - - - Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 10 53 - - - - - Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 10 59 - - - - - Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal
2309 10 70 - - - Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalom nélkül, de tejterméktartalommal
2309 10 90 - - Más
2401 Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék:
2401 10 - Leveles dohány:
- - Mesterséges hővel szárított Virginia típusú és természetes úton szárított világos Burley típusú dohány (beleértve a Burley hibrideket is); természetes úton szárított világos Maryland típusú és füstöléssel szárított dohány:
2401 10 10 - - - Mesterséges hővel szárított Virginia típusú
2401 10 20 - - - Természetes úton szárított világos Burley típusú (beleértve a Burley hibrideket is)
2401 10 30 - - - Természetes úton szárított világos Maryland típusú
- - - Füstöléssel szárított dohány:
2401 10 41 - - - - Kentucky típusú
2401 10 49 - - - - Más
- - Más:
2401 10 50 - - - Természetes úton szárított világos dohány
2401 10 60 - - - Napon szárított keleti típusú dohány
2401 10 70 - - - Természetes úton szárított sötét dohány
2401 10 80 - - - Mesterséges hővel szárított dohány
2401 10 90 - - - Más dohány
2401 20 - Dohány részben vagy teljesen kocsány nélkül:
- - Mesterséges hővel szárított Virginia típusú és természetes úton szárított világos Burley típusú dohány (beleértve a Burley hibrideket is); természetes úton szárított világos Maryland típusú és füstöléssel szárított dohány:
2401 20 10 - - - Mesterséges hővel szárított Virginia típusú
2401 20 20 - - - Természetes úton szárított világos Burley típusú (beleértve a Burley hibrideket is)
2401 20 30 - - - Természetes úton szárított világos Maryland típusú
- - - Füstöléssel szárított dohány:
240120 41 - - - - Kentucky típusú
2401 20 49 - - - - Más
- - Más:
2401 20 50 - - - Természetes úton szárított világos dohány
2401 20 60 - - - Napon szárított keleti típusú dohány
2401 20 70 - - - Természetes úton szárított sötét dohány
2401 20 80 - - - Mesterséges hővel szárított dohány
2401 20 90 - - - Más dohány
2401 30 00 - Dohányhulladék

IIIc. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MONTENEGRÓI VÁMENGEDMÉNYEK
(a 27. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említettek szerint)

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok az egyes termékekre az említett mellékletben megadott ütemezésnek megfelelően csökkennek 50%-ra

e megállapodás hatálybalépésének napján a behozatali vám a vám 90%-ára csökken

e megállapodás hatálybalépését követő első év január 1-jén a behozatali vám a vám 80%-ára csökken

e megállapodás hatálybalépését követő második év január 1-jén a behozatali vám a vám 70%-ára csökken

e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év január 1-jén a behozatali vám a vám 60%-ára csökken

e megállapodás hatálybalépését követő negyedik év január 1-jén a behozatali vám a vám 50%-ára csökken

KN-kód Árumegnevezés
0104 Élő juh és kecske:
0104 10 - Juh:
- - Más:
0104 10 30 - - - Bárány (1 éves korig)
0104 10 80 - - - Más
0104 20 - Kecske:
0104 20 90 - - Más
0201 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve:
0201 10 00 - Egész és fél:
ex 0201 10 00 - - Borjúból
ex 0201 10 00 - - Fiatal marhából
ex 0201 10 00 - - Másból
0201 20 - Másképpen darabolt, csonttal:
0201 20 20 - - „Kompenzált” negyedek
ex 0201 20 20 - - - Borjúból
ex 0201 20 20 - - - Fiatal marhából
ex 0201 20 20 - - - Másból
0201 20 30 - - Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed:
ex 0201 20 30 - - - Borjúból
ex 0201 20 30 - - - Fiatal marhából
ex 0201 20 30 - - - Másból
0201 20 50 - - Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed:
ex 0201 20 50 - - - Borjúból
ex 0201 20 50 - - - Fiatal marhából
ex 0201 20 50 - - - Másból
0201 20 90 - - Más:
ex 0201 20 90 - - - Borjúból
ex 0201 20 90 - - - Fiatal marhából
ex 0201 20 90 - - - Másból
0201 30 00 - Csont nélkül:
ex 0201 30 00 - - - Borjúból
ex 0201 30 00 - - - Fiatal marhából
ex 0201 30 00 - - - Másból
0202 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva:
0202 10 00 - Egész és fél
ex 0202 10 00 - - Borjúból
ex 0202 10 00 - - Fiatal marhából
ex 0202 10 00 - - Másból
0202 20 - Másképpen darabolt, csonttal:
0202 20 10 - - „Kompenzált” negyedek:
ex 0202 20 10 - - - Borjúból
ex 0202 20 10 - - - Fiatal marhából
ex 0202 20 10 - - - Másból
0202 20 30 - - Elülső negyedek egyben vagy darabolva:
ex 0202 20 30 - - - Borjúból
ex 0202 20 30 - - - Fiatal marhából
ex 0202 20 30 - - - Másból
0202 20 50 - - Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva:
ex 0202 20 50 - - - Borjúból
ex 0202 20 50 - - - Fiatal marhából
ex 0202 20 50 - - - Másból
0202 20 90 - - Más:
ex 0202 20 90 - - - Borjúból
ex 0202 20 90 - - - Fiatal marhából
ex 0202 20 90 - - - Másból
0202 30 - Csont nélkül:
0202 30 10 - - Elülső negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csomagolva; „kompenzált” negyedek két részben, amelyből az egyik az elülső negyedet tartalmazza egyben, vagy legfeljebb öt darabra vágva, a másik pedig a hátulsó negyedet a bélszín nélkül, egy darabban:
ex 0202 30 10 - - - Borjúból
ex 0202 30 10 - - - Fiatal marhából
ex 0202 30 10 - - - Másból
0202 30 50 - - Lapocka és szegy:
ex 0202 30 50 - - - Borjúból
ex 0202 30 50 - - - Fiatal marhából
ex 0202 30 50 - - - Másból
0202 30 90 - - Más
ex 0202 30 90 - - - Borjúból
ex 0202 30 90 - - - Fiatal marhából
ex 0202 30 90 - - - Másból
0204 Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva:
0204 10 00 - Egész és félbárány frissen vagy hűtve
- Más juhhús frissen vagy hűtve:
0204 21 00 - - Egész és fél
0204 22 - - Másképpen darabolt, csonttal:
0204 22 10 - - - Rövid elülső negyed
0204 22 30 - - - Bélszín és/vagy bestend
0204 22 50 - - - Láb
0204 22 90 - - - Más
0204 23 00 - - Csont nélkül
0204 30 00 - Egész és félbárány fagyasztva
- Más juhhús fagyasztva:
0204 41 00 - - Egész és fél
0204 42 - - Másképpen darabolt, csonttal:
0204 42 10 - - - Rövid elülső negyed
0204 42 30 - - - Bélszín és/vagy bestend
0204 42 50 - - - Láb
0204 42 90 - - - Más
0204 43 - - Csont nélkül:
0204 43 10 - - - Bárányból
0204 43 90 - - - Más
0204 50 - Kecskehús:
- - Frissen vagy hűtve:
0204 50 11 - - - Egész és fél
0204 50 13 - - - Rövid elülső negyed
0204 50 15 - - - Bélszín és/vagy bestend
0204 50 19 - - - Láb
- - - Más:
0204 50 31 - - - - Csonttal, darabolva
0204 50 39 - - - - Csont nélkül, darabolva
- - Fagyasztva:
0204 50 51 - - - Egész és fél
0204 50 53 - - - Rövid elülső negyed
0204 50 55 - - - Bélszín és/vagy bestend
0204 50 59 - - - Láb
- - - Más:
0204 50 71 - - - - Csonttal, darabolva
0204 50 79 - - - - Csont nélkül, darabolva
0207 A 0105 vámtartifaszám alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva:
- Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasokból:
0207 11 - - Nem darabolt, frissen vagy hűtve:
0207 11 10 - - - Tisztított és belezett, fejjel és lábbal, ún. „83%-os csirke”
0207 1130 - - - Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70%-os csirke”
0207 1190 - - - Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65%-os csirke”, vagy más módon bemutatva
0207 12 - - Nem darabolt, fagyasztva:
0207 12 10 - - - Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70%-os csirke”
0207 12 90 - - - Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65%-os csirke”, vagy más módon bemutatva
0207 13 - - Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve:
- - - Darabok:
0207 13 10 - - - - Csont nélkül
- - - - Csonttal:
0207 13 20 - - - - - Felezve vagy negyedelve
0207 13 30 - - - - - Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül
0207 13 40 - - - - - Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég
0207 13 50 - - - - - Mell és részei
0207 13 60 - - - - - Láb és részei
0207 13 70 - - - - - Más
- - - Vágási melléktermékek és belsőségek:
0207 13 91 - - - - Máj
0207 13 99 - - - - Más
0207 14 - - Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva:
- - - Darabok:
0207 14 10 - - - - Csont nélkül
- - - - Csonttal:
0207 14 20 - - - - - Felezve vagy negyedelve
0207 14 30 - - - - - Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül
0207 14 40 - - - - - Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég
0207 14 50 - - - - - Mell és részei
0207 14 60 - - - - - Láb és részei
0207 14 70 - - - - - Más
- - - Vágási melléktermékek és belsőségek:
0207 14 91 - - - - Máj
0207 14 99 - - - - Más
0210 Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből:
- Sertéshús:
0210 11 - - Sonka, lapocka és részei csonttal:
- - - Házi sertésből:
- - - - Sózva vagy sós lében tartósítva:
0210 11 11 - - - - - Sonka és részei
0210 11 19 - - - - - Lapocka és részei
- - - - Szárítva vagy füstölve:
0210 1131 - - - - - Sonka és részei
0210 1139 - - - - - Lapocka és részei
0210 1190 - - - Más
0210 12 - - Oldalas és dagadó és részei:
- - - Házi sertésből:
0210 12 11 - - - - Sózva vagy sós lében tartósítva
0210 12 19 - - - - Szárítva vagy füstölve
0210 12 90 - - - Más
0210 19 - - Más:
- - - Házi sertésből:
- - - - Sózva vagy sós lében tartósítva:
0210 19 10 - - - - - Szalonnás oldal vagy spencer
0210 19 20 - - - - - Háromnegyed oldal vagy középtest
0210 19 30 - - - - - Elülső részek
0210 19 40 - - - - - Tarja, karaj és részei
0210 19 50 - - - - - Más
- - - - Szárítva vagy füstölve:
0210 19 60 - - - - - Elülső részek
0210 19 70 - - - - - Tarja, karaj és részei
- - - - - Más:
0210 19 81 - - - - - - Csont nélkül
0210 19 89 - - - - - - Más
0210 19 90 - - - Más
0210 20 - Szarvasmarhafélék húsa:
0210 20 10 - - Csonttal
0210 20 90 - - Csont nélkül
0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül:
0401 10 - Legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal:
0401 10 10 - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben
0401 10 90 - - Más
0401 20 - 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal:
- - Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal:
040120 11 - - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben
0401 20 19 - - - Más
- - 3 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
0401 20 91 - - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben
0401 20 99 - - - Más
0401 30 - 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
- - Legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal:
040130 11 - - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben
0401 30 19 - - - Más
- - 21 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal:
040130 31 - - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben
040130 39 - - - Más
- - 45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
040130 91 - - - Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben
0401 30 99 - - - Más
0402 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
0402 10 - Por, granulátum vagy más szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal:
- - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül:
0402 10 11 - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 10 19 - - - Más
- - Más:
0402 10 91 - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 10 99 - - - Más
- Por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
0402 21 - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül:
- - - Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal:
0402 21 11 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
- - - - Más:
0402 21 17 - - - - - Legfeljebb 11 tömegszázalék zsírtartalommal
0402 21 19 - - - - - 11 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal
- - - 27 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
0402 21 91 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 21 99 - - - - Más
0402 29 - - Más:
- - - Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal:
- - - - Más:
0402 29 15 - - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 29 19 - - - - - Más
- - - 27 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
0402 29 91 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 29 99 - - - - Más
- Más:
0402 91 - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül:
- - - Legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal:
0402 91 11 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 91 19 - - - - Más
- - - 8 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalommal:
0402 9131 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 91 39 - - - - Más
- - - 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal:
0402 9151 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 91 59 - - - - Más
- - - 45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
0402 91 91 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 91 99 - - - - Más
0402 99 - - Más:
- - - Legfeljebb 9,5 tömegszázalék zsírtartalommal:
0402 99 11 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 99 19 - - - - Más
- - - 9,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal:
0402 99 31 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 99 39 - - - - Más
- - - 45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:
0402 99 91 - - - - Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben
0402 99 99 - - - - Más
0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
0403 10 - Joghurt:
- - Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:
- - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma:
0403 10 11 - - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék
0403 10 13 - - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
0403 10 19 - - - - 6 tömegszázalékot meghaladó
- - - Más, zsírtartalma:
0403 10 31 - - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék
0403 10 33 - - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
0403 10 39 - - - - 6 tömegszázalékot meghaladó
0403 90 - Más:
- - Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:
- - - Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
- - - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma:
0403 90 11 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0403 90 13 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0403 90 19 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - - Más, zsírtartalma:
0403 90 31 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
0403 90 33 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
0403 90 39 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - Más:
- - - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma:
0403 90 51 - - - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék
0403 90 53 - - - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
0403 90 59 - - - - - 6 tömegszázalékot meghaladó
- - - - Más, zsírtartalma:
0403 90 61 - - - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék
0403 90 63 - - - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
0403 90 69 - - - - - tömegszázalékot meghaladó
0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):
0405 10 - Vaj:
- - Legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal:
- - - Természetes vaj:
0405 10 11 - - - - Legfeljebb nettó 1 kg-os kiszerelésben
0405 10 19 - - - - Más
0405 10 30 - - - Rekombinált vaj
0405 10 50 - - - Savóvaj
0405 10 90 - - Más
0405 20 - Kenhető tejkészítmények (vajkrém):
0405 20 90 - - Legalább 75 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalommal
0405 90 - Más:
0405 90 10 - - Legalább 99,3 tömegszázalék zsírtartalommal és legfeljebb 0,5 tömegszázalék víztartalommal
0405 90 90 - - Más
0406 Sajt és túró:
0406 10 - Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is és túró:
0406 10 20 - - Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal
0406 10 80 - - Más
0406 20 - Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt:
0406 20 10 - - Fölözött tejből készített, és finoman őrölt fűszerekkel kevert Glarus herb (Schabziger néven ismert) sajt
0406 20 90 - - - Más
0406 30 - Ömlesztett sajt nem reszelve vagy nem őrölve:
0406 30 10 - - Kizárólag Ementáli, Gruyère és Appenzell, esetleg Glarus herb (Schabziger néven ismert) sajtot is tartalmazó sajtok; a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szárazanyagra számítva legfeljebb 56 tömegszázalék zsírtartalommal
- - Más:
- - - Legfeljebb 36 tömegszázalék zsírtartalommal és szárazanyagra számítva zsírtartalma:
0406 30 31 - - - - Legfeljebb 48 tömegszázalék
0406 30 39 - - - - 48 tömegszázalékot meghaladó
0406 30 90 - - - 36 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
0406 40 - Kék erezetű sajt és más sajtok, amelyek erezetét a Penicillium roqueforti hozta létre:
0406 40 10 - - Roquefort
0406 40 50 - - Gorgonzola
0406 40 90 - - Más
0406 90 - Más sajt:
0406 90 01 - - Feldolgozásra
- - Más:
0406 90 13 - - - Ementáli
0406 90 15 - - - Gruyère, Sbrinz
0406 90 17 - - - Bergkäse, Appenzell
0406 90 18 - - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or és Tête de Moine
0406 90 19 - - - Fölözött tejből készített, és finoman őrölt fűszerekkel kevert Glarus herb (Schabziger néven ismert) sajt
0406 90 21 - - - Cheddar
0406 90 23 - - - Edam
0406 90 25 - - - Tilsit
0406 90 27 - - - Butterkäse
0406 90 29 - - - Kashkaval
0406 90 32 - - - Feta:
0406 90 35 - - - Kefalo-Tyri
0406 90 37 - - - Finlandia
0406 90 39 - - - Jarlsberg
- - - Más:
0406 90 50 - - - - Juh- vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban vagy juh- vagy kecskebőrben
- - - - Más:
- - - - - Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra számítva:
- - - - - - Legfeljebb 47 tömegszázalék:
0406 90 61 - - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano
0406 90 63 - - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino
0406 90 69 - - - - - - - Más
- - - - - - 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék:
0406 90 73 - - - - - - - Provolone
0406 90 75 - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406 90 76 - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sams¢
0406 90 78 - - - - - - - Gouda
0406 90 79 - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
0406 90 81 - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
0406 90 82 - - - - - - - Camembert
0406 90 84 - - - - - - - Brie
0406 90 85 - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri
- - - - - - - Más sajt, víztartalma zsírmentes anyagra számítva:
0406 90 86 - - - - - - - - 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 52 tömegszázalék
0406 90 87 - - - - - - - - 52 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 62 tömegszázalék
0406 90 88 - - - - - - - - 62 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék
0406 90 93 - - - - - - 72 tömegszázalékot meghaladó
0406 90 99 - - - - - Más
0409 00 00 Természetes méz
0701 Burgonya frissen vagy hűtve:
0701 90 - Más:
0701 90 10 - - Keményítőgyártásához
- - Más:
0701 90 50 - - - Újburgonya, január 1-jétől június 30-ig
0701 90 90 - - - Más
0702 00 00 Paradicsom frissen vagy hűtve:
ex 0702 00 00 - Április 1-jétől augusztus 31-ig
0704 Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve:
0704 10 00 - Karfiol és brokkoli:
ex 0704 10 00 - - Karfiol
ex 0704 10 00 - - Brokkoli
0704 20 00 - Kelbimbó
0704 90 - Más:
0704 90 10 - - Fejes és vörös káposzta
0707 00 Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve:
0707 00 05 - Uborka:
ex 0707 00 05 - Április 1-jétől június 30-ig
0707 00 90 - Apró uborka:
ex 0707 00 90 - Szeptember 1-jétől október 31-ig
0709 Más zöldség frissen vagy hűtve:
0709 60 - A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse:
0709 60 10 - - Édes paprika
- - Más:
0709 60 91 - - - Capsicum nemből, capsicin vagy capsicum illóolaj-tartalmú festék gyártásához
0709 60 95 - - - Illóolaj vagy gyanta gyártásához
0709 60 99 - - - Más
0709 70 00 - Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)
0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva:
0805 20 - Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek:
0805 20 10 - - Clementine:
ex 0805 20 10 - - - Október 1-jétől december 31-ig
0805 20 30 - - Monreale és satsuma:
ex 0805 20 30 - - - Október 1-jétől december 31-ig
0805 20 50 - - Mandarin és wilking
ex 0805 20 50 - - - Október 1-jétől december 31-ig
0805 20 70 - - Tangerine:
ex 0805 20 70 - - - Október 1-jétől december 31-ig
0805 20 90 - - Más:
ex 0805 20 90 - - - Október 1-jétől december 31-ig
0806 Szőlő frissen vagy szárítva:
0806 10 - Frissen:
0806 10 10 - - Csemegeszőlő:
ex 0806 10 10 - - - Július 1-jétől szeptember 30-ig
0806 10 90 - - Más:
ex 0806 10 90 - - - Július 1-jétől szeptember 30-ig
0807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen:
- Dinnye (beleértve a görögdinnyét is):
0807 1100 - - Görögdinnye:
ex 0807 11 00 - - - Július 1-jétől augusztus 30-ig
0808 Alma, körte és birs frissen:
0808 10 - Alma:
0808 10 10 - - Ipari alma ömlesztve, szeptember 16-ától december 15-éig
0808 10 80 - - - Más
0808 20 - Körte és birs:
- - Körte:
0808 20 10 - - - Ipari körte ömlesztve, augusztus 1-jétől december 31-éig
0808 20 50 - - - Más
0808 20 90 - - Birs
0809 Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen:
0809 10 00 - Kajszibarack
0809 20 - Cseresznye és meggy:
0809 20 05 - - Meggy (Prunus cerasus)
0809 20 95 - - Más
0809 30 - Őszibarack (beleértve a nektarint is):
0809 30 10 - - Nektarin
0809 30 90 - - Más:
ex 0809 30 90 - - - Június 1-jétől augusztus 30-ig
0809 40 - Szilva és kökény:
0809 40 05 - - Szilva
0809 40 90 - - Kökény
0810 Más gyümölcs frissen:
0810 10 00 - Földieper
0810 20 - Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna:
0810 20 10 - - Málna
0810 20 90 - - Más
0810 50 00 - Kiwi
ex 0810 50 00 - - November 1-jétől március 31-ig
1509 Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
1509 10 - Szűzolaj:
1509 10 10 - - Lampant-olívaolaj
1509 10 90 - - Más
1509 90 00 - Más:
ex 1509 90 00 - - 25 liternél nagyobb kiszerelésben
ex 1509 90 00 - - Más
1601 00 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek:
1601 00 10 - Májból
- Más:
160100 91 - - Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül
1601 00 99 - - Más
1602 Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:
1602 10 00 - Homogenizált készítmények
1602 20 - Májból készült termékek:
- - Liba- vagy kacsamájból:
1602 20 11 - - - Legalább 75 tömegszázalék hízottmáj-tartalommal
1602 20 19 - - - Más
1602 20 90 - - Más
- A 0105 vámtartifaszám alá tartozó baromfiból készült termékek:
1602 31 - - Pulykából:
- - - Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal:
1602 31 11 - - - - Kizárólag főzés nélküli pulykahústartalommal
1602 31 19 - - - - Más
1602 3130 - - - Legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal
1602 3190 - - - Más
1602 32 - - Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból:
- - - Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal:
1602 32 11 - - - - Főzés nélkül
1602 32 19 - - - - Más
1602 32 30 - - - Legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal
1602 32 90 - - - Más
1602 39 - - Más:
- - - Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal:
1602 39 21 - - - - Főzés nélkül
1602 39 29 - - - - Más
1602 39 40 - - - Legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal
1602 39 80 - - - Más
- Sertésből:
1602 41 - - Sonka és részei:
1602 41 10 - - - Házi sertésből
1602 4190 - - - Más
1602 42 - - Lapocka és részei:
1602 42 10 - - - Házi sertésből
1602 42 90 - - - Más
1602 49 - - Más, beleértve a keverékeket is:
- - - Házi sertésből:
- - - - Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is:
1602 49 11 - - - - - Tarja, karaj (kivéve a szügyet) és részei, beleértve a tarja, karaj vagy a sonka keverékeit is
1602 49 13 - - - - - Szügy és részei, beleértve a szügy és lapocka keverékeit is
1602 49 15 - - - - - Más keverékek, sonka (lábak), lapocka, tarja, karaj vagy szügy és ezek részeiből készült tartalommal
1602 49 19 - - - - - Más
1602 49 30 - - - - Legalább 40 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék bármely fajtájú húsvagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is
1602 49 50 - - - - 40 tömegszázaléknál kevesebb bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is
1602 49 90 - - - Más
1602 50 - Szarvasmarhafélékből:
1602 50 10 - - Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke
- - Más:
- - - Légmentes csomagolásban:
1602 50 31 - - - - Főtt, pácolt marhahús (corned beef)
1602 50 39 - - - - Más
1602 50 80 - - - Más
1602 90 - Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is:
1602 90 10 - - Állati vérből készült termékek
- - Más:
1602 90 31 - - - Vadból vagy nyúlból
1602 90 41 - - - Rénszarvasból
- - - Más:
1602 90 51 - - - - Házisertéshús- vagy belsőségtartalommal
- - - - Más:
- - - - - Szarvasmarhahús- vagy belsőségtartalommal:
1602 90 61 - - - - - - Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke
1602 90 69 - - - - - - Más
- - - - - Más:
- - - - - - Birkából vagy kecskéből:
- - - - - - - Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke:
1602 90 72 - - - - - - - - Birkából
1602 90 74 - - - - - - - - Kecskéből
- - - - - - - Más:
1602 90 76 - - - - - - - - Birkából
1602 90 78 - - - - - - - - Kecskéből
1602 90 98 - - - - - - Más

IV. MELLÉKLET

A MONTENEGRÓBÓL SZÁRMAZÓ HALÁSZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI VÁMENGEDMÉNYEK E MEGÁLLAPODÁS 29. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK

A Közösségbe importált következő montenegrói termékek vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók:

KN-kód TARIC-
albontás
Árumegnevezés E megállapodás hatályba-
lépésétől
ugyanazon év
december 31-ig
(n)
Január 1-től
december 31-ig
(n+1)
Minden ezt
követő évben
január 1-től
december 31-ig
0301 91 10 Pisztráng (Salmo trutta, VK: 20t VK: 20t VK: 20t
0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, 0%-on 0%-on 0%-on
0302 11 10 Oncorhynchus clarki, VK felett: VK felett: VK felett:
0302 1120 Oncorhynchus aguabonita, Az MFN Az MFN Az MFN
0302 11 80 Oncorhynchus gilae, vám 90%-a vám 80%-a vám 70%-a
0303 21 10 Oncorhynchus apache és
0303 21 20