A jogszabály mai napon ( 2023.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi XXX. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról * 

1-62. § * 

63. § (1) Ez a törvény a (2)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) *  E törvény 42-44., 59. és 61. §-a a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E törvény 14., 15., 20., 23-26. és 30. §-a, 50. §-a (1) bekezdésének a Pp. 395. §-a (4) bekezdésének g) pontját megállapító rendelkezése, valamint 55-58. és 60. §-a, továbbá 64. §-ának (1) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 62. §-a 2008. november 13-án lép hatályba, egyidejűleg a Pp. 135. §-a (1) bekezdése a) pontjának, valamint 136/A. §-a (3) bekezdése a) pontjának „1348/2000/EK tanácsi rendelet” szövegrésze helyébe az „1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész lép.

(5) E törvény 50. §-ának (2) bekezdése 2008. december 18-án lép hatályba.

(6) *  E törvény 53. §-ának (2)-(3) bekezdése 2008. december 30-án, 54. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba.

(7) *  E törvény 2. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba. E törvény 45. §-ának a Pp. 314. §-ának (3), 315. §-ának (4) és 317. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezése nem lép hatályba.

(8) E törvény által megállapított rendelkezéseket - amennyiben a (9) bekezdés eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépésük után indult ügyekben kell alkalmazni.

(9) *  E törvény 1., 2., 9., 10., 14., 15., 17., 20-34., 38-44., 46. és 61. §-a által megállapított rendelkezéseket, valamint 64. §-ának (1) bekezdését a hatálybalépésükkor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(10) * 

64. § * 

65. § (1) A Pp. e törvény 15. §-ával módosított a rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a bírósági meghagyás ellen előterjesztett ellentmondás alapján kitűzött tárgyalást a törvény hatálybalépésekor még nem tartották meg.

(2) A Pp. e törvény 20., 23-26. és 30. §-ával, valamint 64. §-ának (1) bekezdésével módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben arra a tanúra (szemletárgy birtokosára) és igazságügyi szakértőre kell alkalmazni, akinek a kihallgatását, illetve meghallgatását a bíróság még nem foganatosította.

(3) A Pp. e törvény 40. és 41. §-ával módosított rendelkezéseit azokban az ügyekben is alkalmazni kell, melyekben a jogerős ítéletet e törvény hatálybalépését megelőző öt éven belül hozták meg.

(4) A Pp. e törvény 46. §-ának (3) bekezdésével megállapított 340/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt határidőt azokban az ügyekben, melyekben a felülvizsgálati kérelem e törvény hatálybalépése előtt érkezett a Legfelsőbb Bírósághoz, a törvény hatálybalépésének időpontjától kell számítani.

66. § *