A jogszabály mai napon ( 2020.08.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének c)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben foglaltakat - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az Európai Unión belüli forgalmazásra szánt dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozatalára kell alkalmazni.

(2) A rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni

a) azon dísznövény szaporítóanyagokra, amelyeket harmadik országban való forgalomba hozatalra szánnak, ha az ilyenként beazonosítható és a szükséges mértékig elkülönített,

b) olyan növényanyagokra, amelyeknek termékeit nem díszítés céljára szánják, ha azok forgalomba hozatala egyéb közösségi jogszabály hatálya alá tartozik,

c) olyan vetőmagra, amelynél az előállított és forgalomba hozott mennyiség forgalmazónként nem haladja meg szemenkénti kiszerelés esetében a 10 000 szemet, súlyegységes kiszerelés esetén az ezermag tömeg százszorosát, és a dísznövény hibridek esetén az ezermag tömeget,

d) olyan növények bizonyos fajainak vagy csoportjainak vetőmagjára, amelyet további szaporítóanyag-előállításra szánnak és nincs szoros összefüggés a vetőmag minősége és az abból nevelt növényanyag minősége között, valamint amely tekintetében a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról szóló, 1998. július 20-i 98/56/EK tanácsi irányelv 17. cikkében foglalt eljárás szerint az Európai Bizottság döntést hozott, hogy az e rendeletnek megfelelő követelmények közül néhány vagy valamennyi ne vonatkozzék a növények bizonyos fajainak vagy csoportjainak vetőmagjára,

e) a kísérleti vagy tudományos célra, nemesítési anyagnak vagy a genetikai sokszínűség megőrzése céljára szánt dísznövény szaporítóanyagra.

(3) *  A dísznövény szaporítóanyag minőségi kérdései vonatkozásában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a felelős hatóság.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. dísznövény szaporítóanyag: díszítési célt szolgáló növény vetőmagja, vegetatív szaporító alapanyaga, valamint ültetési anyaga,

2. *  dísznövénytermesztő: dísznövénytermesztést forgalomba hozatal céljából végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

3. EK minőségű szaporítóanyag: a vonatkozó közösségi jogszabályokban és az e rendeletben foglaltaknak megfelelően előállított, forgalomba hozott, dokumentált és ellenőrzött szaporítóanyag,

4. fajtaazonos: megjelölésének megfelelő fajtájú (klónú) szaporítóanyag,

5. fajtatiszta szaporítóanyag: a tétel vagy a csomagolási egység megjelölésétől eltérő fajú, fajtájú egyedet nem tartalmazó szaporítóanyag,

6. hagymás dísznövények: hagymával, hagymagumóval, gumóval, gyökértörzzsel (rhizóma) szaporítható dísznövények,

7. harmadik ország: az Európai Unió tagállamain (a továbbiakban: tagállam) kívüli bármely ország,

8. hivatalosan bejegyzett fajta: valamely tagállam hivatalos fajtajegyzékében, a Közösségi Fajtajegyzékben vagy a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő fajta,

9. *  forgalmazó: dísznövény szaporítóanyag termesztésével és forgalomba hozatalával hivatásszerűen foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

10. közismert fajta: régóta termesztett, a szakirodalomban leírt, élőgyűjteményben hozzáférhető fajta,

11. kritikus pont: a dísznövény szaporítóanyag előállítása, tárolása, forgalomba hozatala folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis,

12. minta: a mintavétel előírásainak megfelelően képzett egységtömeg, amely az egész szaporítóanyag tételt képviseli (reprezentálja),

13. mintavétel: az a művelet, amelynek során a szaporítóanyag tételből meghatározott módon olyan kisebb mennyiséget (mintát) vételeznek, amely hűen tükrözi az egész tétel átlagos összetételét és minőségét,

14. szaporítás: generatív vagy vegetatív úton történő reprodukálás,

15. tárolás: a dísznövény szaporítóanyag szakszerű megőrzése annak forgalomba hozataláig,

16. tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség.

A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozatalának általános feltételei

3. § (1) A dísznövény szaporítóanyag akkor hozható forgalomba, ha

a) a tétel kellően egynemű,

b) megfelel az 5. § szerinti kísérő okmányon igazolt 4. § szerinti EK minőségnek.

(2) A valamely tagállamból származó, illetve az odaszállított dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatala belföldi forgalmazásnak minősül.

(3) A harmadik országban való forgalomba hozatalra szánt dísznövény szaporítóanyagot - amennyiben a forgalmazó nem kéri annak jelen rendelet szerinti minősítését - az előállítás, tárolás, szállítás alatt szigorúan el kell különíteni.

(4) *  A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal a szaporítóanyagokat a zárlati károsítók, a NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az e rendeletben előírt minőségi követelmények tekintetében vizsgálja, beleértve a minőséget befolyásoló károsítókat.

A szaporítóanyaggal szemben támasztott követelmények

4. § (1) *  A dísznövény szaporítóanyagának legalább vizuális vizsgálat alapján a termőhelyen gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet D. részében a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt valamennyi károsítótól.

(1a) *  A dísznövény forgalomba kerülő szaporítóanyagán az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyisége - legalább vizuális vizsgálat alapján - nem haladhatja meg a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtési rendelet IV. melléklet D. részében meghatározott vonatkozó küszöbértékeket.

(1b) *  A dísznövény szaporítóanyagának legalább vizuális vizsgálat alapján gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet D. részében a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt károsítóktól eltérő valamennyi olyan károsítótól, amely csökkenti az adott szaporítóanyagok felhasználhatóságát és minőségét, és nem is mutathatják ilyen károsító semmilyen jelét vagy tünetét.

(1c) *  A dísznövény szaporítóanyagnak meg kell felelnie továbbá a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint a rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

(2) A dísznövény szaporítóanyagnak faj- és fajtaazonosnak kell lennie, valamint megfelelő faj- és fajtatisztasággal kell rendelkeznie.

(3) A dísznövény szaporítóanyagnak mentesnek kell lennie minden olyan hiányosságtól, mechanikai sérüléstől, amely felhasználását hátrányosan befolyásolhatja, biztosítani kell a jó kondíciót és a felhasználásnak megfelelő méretet.

(4) A vetőmagnak megfelelő csírázóképességgel, kielégítő fajtaazonossággal és fajtatisztasággal kell rendelkeznie. A vetőmag felhasználhatóságát csökkentő betegségek és káros élő szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. A vetőmagnak eleget kell tennie a 2. számú mellékletben foglalt minőségi előírásoknak.

(5) A citrusfélék szaporítóanyagának az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) *  a szaporítóanyagnak olyan anyanövényről kell származnia, amelyet előzőleg a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzött és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, illetve betegségektől mentesnek talált,

b) *  a szaporítóanyagot a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrizte és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, valamint betegségektől mentesnek találta az utolsó vegetációs ciklus kezdetétől, valamint

c) oltás esetén vírusokra nem fogékony alanyt használtak.

(6) *  A hagymás dísznövények szaporítóanyagának - az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl - közvetlenül olyan növényállományról kell származnia, amelyet a tenyészidőszak folyamán a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal megvizsgált, és kártevőktől, kórokozóktól, valamint a károsítás bármilyen jelétől vagy tünetétől mentesnek talált.

(7) * 

A dísznövény szaporítóanyagot kísérő okmányok és jelölések

5. § (1) A dísznövény szaporítóanyagot tételenként elkülönítve kell nyilvántartani a szaporítás, a nevelés és a forgalomba hozatal valamennyi részfolyamata alatt.

(2) A dísznövény szaporítóanyag - amennyiben dísznövénytermesztőknek vagy forgalmazóknak hozzák forgalomba - csak olyan tételekben forgalmazható, amelyek rendelkeznek a forgalmazó által az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kiállított címkével, illetve okmánnyal.

(3) Az árut kísérő címkének vagy okmánynak olyan, a rendeltetésnek megfelelő anyagból kell készülnie, amelyet korábban ilyen célra nem használtak. A címkét, illetve az okmányt az Európai Unió legalább egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani.

(4) *  Az árut kísérő okmány lehet a NÉBIH, által rendszeresített okmány vagy a (6) bekezdés szerint kibővített tartalmú növényútlevél, illetve a forgalmazó által kiállított bármely olyan bizonylat vagy okmány (számla, nyugta, kísérő jegyzék, szállítólevél stb.), amelyet általában kereskedelmi célra használnak.

(5) A címkén, csomagoláson, illetve okmányon jól látható és el nem távolítható módon fel kell tüntetni

a) az „EK minőség” jelölést,

b) *  Magyarország tagállami kódját,

c) *  a NÉBIH, nevét vagy azonosító kódját,

d) *  a forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által kiadott engedély számát,

e) az egyedi sorszámot, naptári hét- vagy tételszámot,

f) a botanikai nevet,

g) ahol szükséges, a fajta megnevezését (alany esetén annak megnevezését vagy jelét),

h) ahol szükséges, a növénycsoport megjelölését,

i) a szaporítóanyag mennyiségét,

j) vetőmag esetén a tisztasági és csírázási százalékot,

k) ha a dísznövény szaporítóanyag harmadik országból származik, az előállítás helye szerinti ország nevét.

(6) Amennyiben a dísznövény szaporítóanyag forgalmazása a külön jogszabály rendelkezései alapján növényútlevélhez kötött, úgy a forgalmazó döntése alapján az 5. § (2) bekezdése szerinti címke vagy okmány növényútlevélnek minősülhet, amennyiben tartalmazza a külön jogszabályban előírt adatokat. A címkén vagy kísérő okmányon a többi adattól jól elkülönítve kell szerepelnie:

a) az „EK minőség” jelölésének,

b) *  a NÉBIH, nevének vagy kódjának,

c) a fajta, az alany vagy a növénycsoport nevének,

d) *  a forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által kiadott engedély számának, valamint

e) harmadik országból való származás esetén az előállító ország nevének.

(7) Ha az okmány hatósági igazolást tartalmaz, azt az okmány többi tartalmától jól láthatóan el kell különíteni.

(8) A címke és okmány csak az adott tételre érvényes, annak újbóli felhasználása tilos.

(9) *  Az e rendeletben meghatározott információt tartalmazó címke és okmány kiállítására minden olyan forgalmazó jogosult, akit dísznövény szaporítóanyag forgalmazóként nyilvántartásba vettek, valamint a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: törvény) és e rendelet előírásait megtartja. Ha a NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a forgalmazó ezen feltételek valamelyikének nem felel meg, és a forgalomba hozatalt határozott időre megtiltja, a forgalmazó árut kísérő okmányt nem adhat ki.

(10) Ha dísznövény szaporítóanyagot nem dísznövénytermesztő vagy forgalmazó részére hoznak forgalomba, a címkézésre és okmánykiadásra vonatkozó követelmények az alapvető termékinformációk feltüntetésére korlátozódhatnak.

A fajtanévhasználat szabályai

6. § (1) Dísznövény szaporítóanyagot akkor lehet fajtanévvel forgalomba hozni, ha a fajta

a) növényfajta-oltalom alatt áll,

b) hivatalosan bejegyzett,

c) közismert, vagy

d) részletes leírásával és megnevezésével együtt szerepel egy, a forgalmazó által vezetett listán.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a forgalmazó által vezetett listákat lehetőség szerint az elfogadott nemzetközi irányelveknek megfelelően kell elkészíteni. A listát kérésre a felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Ha a forgalmazó a szaporítóanyag megnevezésénél az (1) bekezdésben foglalt fajtanév helyett növénycsoport megnevezést használ, az nem lehet összetéveszthető semmilyen más fajta nevével.

(4) Növényfajta oltalom alatt álló fajtát csak a lajstromba bejegyzett, hivatalosan bejegyzett fajtát csak a bejegyzett, közismert fajtát pedig csak a közismert néven szabad forgalomba hozni.

(5) A fajták névhasználatánál a tagállamokban lehetőleg egységes elnevezést kell alkalmazni.

A dísznövény szaporítóanyag forgalmazási tevékenység engedélyezése és a forgalmazók nyilvántartásba vétele * 

7. § (1) *  Az a belföldi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező forgalmazó, aki dísznövénytermesztő vagy másik forgalmazó részére dísznövény szaporítóanyagot állít elő, illetve forgalmaz, köteles tevékenységét a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnál engedélyeztetni.

(2) *  Az engedély iránti, a 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó kérelmet és mellékleteit a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon írásban kell benyújtani a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz.

(3) * 

(4) * 

(5) *  A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal, a beérkezett kérelmeket tartalmi és formai szempontból vizsgálja, majd helyszíni szemlén ellenőrzi, hogy a kérelmezőnél adottak-e a dísznövény szaporítóanyag előállítás, illetve forgalmazás jogszabályban előírt feltételei.

(6) *  A (2) bekezdésben foglaltakat teljesítő, valamint a törvényben és e rendeletben előírt feltéteknek megfelelő forgalmazói tevékenységet a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal engedélyezi. A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az általa kiadott végleges engedély megküldésével értesíti a NÉBIH-et, amely a forgalmazót felveszi a dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásába.

(7) A nyilvántartásba vétel a kereskedelmi tevékenységhez szükséges egyéb feltételekre vonatkozó követelmények teljesítése alól nem mentesít.

(8) *  A forgalmazó 30 napon belül köteles írásban jelenteni a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnak, ha bejelentett adataiban bármiféle változás következett be, tevékenységét megszünteti vagy szünetelteti. A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a forgalmazó adataiban történt változásnak megfelelően - ha az az engedélyezési határozatot érinti - módosítja az engedélyt, és erről egyidejűleg értesíti a NÉBIH-et.

(9) *  A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal megtagadhatja az engedély kiadását, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően szándékosan és súlyosan megsértette a szaporítóanyag forgalmazásra vonatkozó jogszabályok előírásait.

A forgalmazási engedély visszavonása és a forgalmazó nyilvántartásból való törlése * 

8. § (1) *  A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az engedélyt visszavonja, ha az engedélyes

a) a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét megszünteti,

b) a dísznövény szaporítóanyag forgalmazással kapcsolatos jogszabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi vagy

c) a tevékenységét három egymást követő évben szünetelteti.

(1a) *  A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az (1) bekezdés szerinti végleges döntésről értesíti a NÉBIH-et, amely törli a forgalmazót a nyilvántartásból.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal, meghatározza a forgalmazó birtokában lévő szaporítóanyag forgalomba hozatalának vagy megsemmisítésének határidejét, egyidejűleg intézkedik a forgalmazó részére kiadott engedély számának címkén vagy kísérő okmányon való használatának határidejéről is.

(3) *  Szaporítóanyag forgalomba hozataltól való eltiltás esetén a tevékenység engedélyezése 12 hónapon belül nem kérelmezhető újra.

A szaporítóanyag forgalmazókra vonatkozó előírások, belső felügyelet és ellenőrzés

9. § (1) A forgalmazónak biztosítania kell, hogy az általa forgalmazott szaporítóanyag a törvényben és e rendeletben foglalt követelményeknek megfeleljen.

(2) A forgalmazók nyilvántartást vezetnek beszerzéseikről és értékesítéseikről, valamennyi készletmozgásról, valamint a szaporításokról és a nevelés alatti állományokról.

(3) A forgalmazók azonosítják és megfigyelik a termelési folyamatuk kritikus pontjait, szükség esetén mintákat vesznek, a megfelelő eszközökkel és szakértelemmel rendelkező laboratóriumban végzendő vizsgálathoz.

(4) *  A forgalmazók a NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzéséig, de legalább két évig megőrzik és ellenőrzésre bemutatják a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokat, illetve a (3) bekezdés szerinti megfigyelésekre vonatkozó információkat és feljegyzéseket.

(5) Az a forgalmazó, amelynek tevékenysége mások által előállított dísznövény szaporítóanyag csomagolására és forgalomba hozatalára korlátozódik, feljegyzést csak az általa vásárolt, szállított és forgalomba hozott termékekről köteles vezetni.

(6) A forgalmazónak az olyan szaporítóanyag tekintetében, amely a látható jelek vagy tünetek alapján valószínűsíthetően nem mentes a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítóktól, kezelést kell alkalmaznia. Ha az szükséges, a forgalmazónak az ilyen szaporítóanyagot el kell távolítania a többi szaporítóanyag közül és meg kell semmisítenie.

Külső felügyelet és ellenőrzés

10. § (1) *  A NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a dísznövény szaporítóanyag forgalmazóknál szükség szerint időszakosan ellenőrzi a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartását.

(2) *  A NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a bejegyzett dísznövény szaporítóanyag forgalmazók minősítését és ellenőrzését az adott évi tevékenységnek megfelelő ütemezésben és gyakorisággal, a NÉBIH honlapján közzétett, a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú bejelentés alapján az évente közölt adatok figyelembevételével végzi.

Szerződéses termeltetés

11. § (1) *  Nyilvántartásba vett forgalmazó termeltetési szerződést köthet dísznövény szaporítóanyag szaporítására, termesztésére és feldolgozására olyan természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, aki/amely nem szerepel a NÉBIH, nyilvántartásában.

(2) A termeltetési szerződést kötő forgalmazó köteles biztosítani a kiinduló szaporítóanyagot, a szakirányítást, illetve a megtermelt, feldolgozott szaporítóanyag felvásárlását, továbbá felel az adminisztratív és szakmai elszámolásért.

(3) *  A termeltetési szerződést kötő forgalmazónak a termeltetésről nyilvántartást kell vezetnie, valamint a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelentenie a NÉBIH számára az ellenőrzéshez szükséges adatokat az 5. számú melléklet szerinti tartalommal a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon. A szerződéses termeltetés ellenőrzését a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal végzi.

Engedményes szaporítóanyag

12. § *  Az e rendelet követelményeit kielégítő szaporítóanyagok kínálatának - az Európai Unión belül áthidalhatatlan - időszakos nehézségei esetén a NÉBIH, engedélyezheti az e rendeletben foglaltaknak részben nem megfelelő szaporítóanyag meghatározott ideig való forgalomba hozatalát az Európai Bizottság felhatalmazása alapján, ha az a növény-egészségügyi előírásoknak egyébként megfelel.

Szaporítóanyag behozatala harmadik országból

13. § *  Harmadik országból származó szaporítóanyag Magyarország területére akkor hozható be, ha az Európai Unió részéről az egyenértékűség megállapítása megtörtént, vagy ha nem, az megfelel az e rendeletben a forgalmazó, a szaporítóanyag fajtaazonossága, jellemzői, termesztő közege, ellenőrzése, csomagolása és jelölése vonatkozásában megállapított követelményeknek. A kísérő okmányon a származási országot is fel kell tüntetni.

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a dísznövény szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló 62/2004. (IV. 27.) FVM rendelet.

(2) *  E rendeletnek az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelettel történő módosítása hatálybalépését megelőzően a NÉBIH által nyilvántartásba vett dísznövény szaporítóanyag forgalmazó tevékenységet végző által forgalmazni kívánt szaporítóanyag kísérő okmányán, illetve címkéjén a forgalmazó NÉBIH-től kapott nyilvántartási számát kell feltüntetni.

15. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 98/56/EK irányelve (1998. július 20.) a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról,

b) a Bizottság 93/49/EGK irányelve (1993. június 23.) a 91/682/EGK tanácsi irányelv értelmében a dísznövények szaporítóanyagaira és a dísznövényekre vonatkozó feltételek jegyzékének kidolgozásáról,

c) a Bizottság 1999/67/EK irányelve (1999. június 28.) a 91/682/EGK tanácsi irányelv értelmében a dísznövények szaporítóanyagaira és a dísznövényekre vonatkozó feltételek jegyzékének kidolgozásáról szóló 93/49/EGK irányelv módosításáról,

d) a Bizottság 1999/66/EK irányelve (1999. június 28.) a 98/56/EK tanácsi irányelv alapján a szállító által kiállított címkére vagy más dokumentumra vonatkozó követelmények kidolgozásáról,

e) a Bizottság 1999/68/EK irányelve (1998. június 28.) a szállítók által a 98/56/EK tanácsi irányelv szerint vezetett dísznövény-fajtajegyzékre vonatkozó kiegészítő rendelkezések meghatározásáról,

f) *  a Bizottság 2018/484/EU végrehajtási irányelve (2018. március 21.) a 93/49/EGK irányelvnek a Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról,

g) *  a Bizottsági 2020/177/EU végrehajtási irányelve (2020. február 11.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról.

16. § *  E rendelet

a) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez * 

2. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Magról szaporítható dísznövények minőségi feltételei

A vetőmagnak az alábbi feltételeknek is eleget kell tennie:

Faj Tisztaság
% legalább
Idegen mag tartalom
% legfeljebb
Csírázóképesség
% legalább
Achillea filipendulina
Sárga cickafark
88,0 0,2 55
Adonis vernalis
Tavaszi hérics
95,0 0,2 50
Ageratum haustonianum
Kenderpakóca
88,0 0,2 60
Agrostemma githago
Díszkonkoly
92,0 0,2 60
Althaea x hybrida
Egynyári mályvarózsa
92,0 0,2 60
Alcea rosea
Teltvirágú festőmályva
92,0 0,2 50
Alyssum montanum
Hegyi ternye
Alyssum saxatile
Szirti ternye
92,0 0,5 60
Amaranthus caudatus
Rókafark
Amaranthus hypochondriacus
Piros amarant
Amaranthus paniculatus
Bíbor amarant
95,0 0,2 70
Amberboa moschata
Illatos búzavirág
92,0 0,5 50
Anchusa capensis
Nyári nefelejcs
92,0 0,5 60
Anemone coronaria
Szellőrózsa
85,0 0,5 50
Antirrhinum majus
Oroszlánszáj
93,0 0,2 60
Aquilegia spp.
Harangláb
95,0 0,5 55
Arabis alpina
Ikravirág
90,0 0,5 60
Arctotis stoechadifolia
Medvefül
85,0 0,5 50
Asclepias spp.
Selyemkóró
90,0 0,5 50
Asparagus spp.
Díszspárga fajok
98,0 0,2 50
Aster spp.
Évelő őszirózsa
95,0 0,5 60
Atriplex hortensis
Díszlaboda
92,0 0,5 50
Aubrieta deltoidea
Pázsitviola
92,0 0,2 65
Begonia semperflorens
Folytonnyíló begónia
Begonia x tuberhybrida
Gumós begónia
88,0 0,1 55
Bellis perennis
Százszorszép
92,0 0,2 60
Calceolaria x herbeohybrida
Papucsvirág
93,0 0,1 55
Calendula officinalis
Körömvirág
92,0 0,5 65
Callistephus chinensis
Őszirózsa
95,0 0,5 65
Campanula carpatica
Havasi harangvirág
92,0 0,5 50
Campanula garganica
Baracklevelű harangvirág
92,0 0,5 60
Campanula medium
Harangvirág
92,0 0,2 60
Cannabis sativa
Díszkender
95,0 0,5 70
Capsicum annuum
Díszpaprika
98,0 0,2 70
Celosia argentea
Ezüst magyarparéj
95,0 0,2 60
Centaurea cyanus
Kerti búzavirág
92,0 0,5 55
Centranthus ruber
Sarkantyúvirág
92,0 0,5 60
Cerastium tomentosum
Molyhos madárhúr
90,0 0,5 60
Cheiranthus cheiri
Sárga viola
95,0 0,5 65
Chrysanthemum carinatum
Húsos margitvirág
Chrysanthemum segetum
Nyári margaréta
90,0 0,2 50
Chrysanthemum multicaule
Sárgavirágú margaréta
90,0 0,2 45
Clarkia amoena
Tündérkürt
95,0 0,2 60
Clarkia unguiculata
Klárcsi
93,0 0,2 65
Cleome hassleriana
Kleopátra tűje
92,0 0,5 50
Coleus blumei
Mozaikvirág
90,0 0,1 50
Consolida regalis
Egynyári szarkaláb
95,0 0,2 60
Convolvulus tricolor
Törpe hajnalka
95,0 0,5 60
Coreopsis tinctoria
Tarka szépecske
Coreopsis grandiflora
Nagyfészkű szépecske
94,0 0,2 55
Cosmos bipinnatus
Pillangóvirág
95,0 0,5 65
Cosmos sulphureus
Sárga pillangóvirág
95,0 0,5 65
Cyclamen persicum
Ciklámen
96,0 0,1 70
Cucurbita spp.
Dísztök
98,0 0,5 65
Dahlia pinnata
Dália (Györgyike)
95,0 0,5 65
Delphinium cultorum
Évelő szarkaláb
95,0 0,2 60
Digitalis purpurea
Piros gyűszűvirág
95,0 0,5 75
Dianthus barbatus
Törökszegfű
95,0 0,5 65
Dianthus caryophyllus
Kerti szegfű
95,0 0,2 65
Dianthus chinensis
Kínai szegfű
95,0 0,2 60
Dianthus deltoides
Mezei szegfű
92,0 0,5 65
Dimorphoteca sinuata
Viharvirág
92,0 0,2 55
Doronicum orientale
Zergevirág
92,0 0,2 50
Echinpos ritro
Kék szamárkenyér
92,0 0,2 50
Erigeron speciosus
Küllőrojt
90,0 0,5 60
Erysimum diffusum
Szürkerepcsény
95,0 0,5 60
Eschscholtzia californica
Kaliforniai mák
95,0 0,2 65
Euphorbia marginata
Jégvirág
95,0 0,2 50
Fatsia japonica
Arália
97,0 0,1 50
Freesia refracta
Frézia
97,0 0,1 60
Gaillardia aristata
Sárga kokárdavirág
Gaillardia pulchella
Kétszínű kokárdavirág
85,0 0,5 50
Gazania rigens
Záporvirág
80,0 0,5 50
Gerbera jamesonii
Gerbera
95,0 0,5 60
Gilia tricolor
Gilia
92,0 0,2 65
Godetia whitney
Nyári azalea
95,0 0,2 60
Gomphrena globosa
Bíborgömböcske
85,0 0,5 50
Goniolimon tataricum
Évelő sóvirág
96,0 0,2 50
Gypsophila elegans
Egynyári fátyolvirág
95,0 0,2 70
Gypsophila paniculata
Boglyas fátyolvirág
95,0 0,2 50
Helianthus annuus
Dísznapraforgó
95,0 0,2 75
Helianthus debilis
Kisvirágú napraforgó
96,0 0,2 60
Helichrysum bracteatum
Szalmarózsa
93,0 0,2 60
Heliotropium arborescens
Kerti vanília
92,0 0,2 50
Helipterum roseum
Rózsás napsugárka
92,0 0,2 50
Iberis amara
Tatárvirág
Iberis sempervirens
Örökzöld tatárvirág
94,0 0,2 60
Iberis umbellata
Ernyős tatárvirág
92,0 0,2 65
Impatiens balsamina
Nebáncsvirág
95,0 0,2 70
Impatiens walleriana
Vízifukszia
95,0 0,1 60
Ipomoea tricolor
Kékszínű hajnalka
95,0 0,5 50
Kalanchoe blossfeldiana
Korallvirág
96,0 0,5 60
Kniphofia uvaria
Fáklyaliliom
95,0 0,2 50
Kochia scoparia
Seprűfű
92,0 0,2 60
Lagenaria siceraria
Lopótök
98,0 0,5 65
Lathyrus odoratus
Szagos bükköny
96,0 0,5 65
Lavatera trimestris
Kerti madármályva
95,0 0,2 55
Leucanthemum vulgare
Évelő margaréta
Leucanthemum maximum
Óriás margitvirág
90,0 0,2 50
Limonium spp.
Sóvirág
96,0 0,2 55
Linum grandiflorum
Piros len
95,0 0,2 60
Lobelia erinus
Kék lobélia
92,0 0,2 60
Lobularia maritima
Füles ternye
92,0 0,5 60
Lunaria annua
Júdás pénz
96,0 0,2 60
Lupinus hybridus
Egynyári csillagfürt
Lupinus polyphilus
Évelő csillagfürt
95,0 0,5 60
Lychnis chalcedonica
Égő szerelem
95,0 0,5 65
Malcolmia maritima
Tengeri viola
95,0 0,5 65
Malope trifida
Tölcsérmályva
95,0 0,2 60
Matthiola longipetala
Görögviola
95,0 0,5 65
Matthiola incana
Kerti viola
95,0 0,2 60
Mirabilis jalapa
Csodatölcsér
96,0 0,5 65
Molucella laevis
Kagylóvirág
95,0 0,2 50
Myosotis sylvatica
Nefelejcs
95,0 0,2 50
Nicotiana alata
Díszdohány
97,0 0,2 65
Nierembergia hippomanica
Nierembergia
92,0 0,2 50
Nigella damascena
Borzaskata
96,0 0,2 60
Oenothera spp.
Ligetszépe
96,0 0,3 60
Papaver orientale
Keleti mák
Papaver rhoeas
Díszpipacs
97,0 0,2 65
Papaver somniferum
Díszmák
95,0 0,2 70
Pennisetum spp.
Tollborzfű
85,0 0,2 50
Penstemon barbatus
Szakállas bugatölcsér
Penstemon hybridus
Pensztemon
92,0 0,2 50
Perilla frutescens
Fekete csalán
95,0 0,2 60
Petunia x hybrida
Petúnia
93,0 0,5 65
Petunia x hybrida var grandiflora
Nagyvirágú és fodros petúnia
92,0 0,5 55
Phacelia campanularia
Mézfű
96,0 1,0 60
Pharbitis purpurea
Bíboros hajnalka
95,0 0,5 65
Phlox drummondii
Kerti lángvirág
95,0 0,2 60
Phlox subulata
Évelő lángvirág
95,0 0,2 60
Physalis spp.
Lampionvirág
97,0 0,2 60
Platycodon grandiflorum
Hírharang
92,0 0,5 60
Portulaca grandiflora
Porcsinrózsa
90,0 0,5 55
Primula auricula
Cifra kankalin
92,0 0,2 50
Primula malacoides
Orgonavirágú kankalin
Primula obconica
Óriás virágú kankalin
95,0 0,1 50
Primula veris
Kerti kankalin
95,0 0,2 50
Primula vulgaris
Szártalan kankalin
95,0 0,5 50
Reseda odorata
Szagos rezeda
92,0 0,5 50
Ricinus communis
Díszricinus
98,0 0,2 80
Rudbeckia hirta
Kúpvirág
95,0 0,2 60
Salpiglossis sinuata
Trombitavirág
92,0 0,2 60
Salvia farinacea
Kék szalvia
95,0 0,2 50
Salvia splendens
Paprikavirág
95,0 0,2 50
Scabiosa atropurpurea
Bíboros ördögszem
92,0 0,5 55
Scabiosa glauca
Kaukázusi ördögszem
92,0 0,2 55
Senecio bicolor
Ezüstlevelű cinerária
92,0 0,2 55
Senecio cruentus
Cinerária
90,0 0,1 60
Silene coeli-rosa
Lenvirágú habszegfű
95,0 0,2 60
Sinningia speciosa
Gloxinia
92,0 0,1 60
Solanum capsicastrum
Korállbogyó
96,0 0,1 60
Tagetes erecta
Nagy bársonyvirág
Tagetes patula
Törpe bársonyvirág
92,0 0,2 65
Tagetes tenuifolia
Kis bársonyvirág
90,0 0,2 60
Tanacetum cinerariifolium
Dalmátvirág
Tanacetum coccineum
Színes margaréta
Tanacetum parthenium
Őszi margitvirág
90,0 0,2 50
Tithonia rotundifolia
Titónia
92,0 0,5 55
Tropaeolum majus
Sarkantyúka
96,0 0,2 60
Vaccaria hispanica
Tinóöröm
95,0 0,2 50
Verbena bonariensis
Ernyős verbéna
Verbena rigida
Bíbor verbéna
96,0 0,2 50
Verbena x hybrida
Verbénafű
96,0 0,2 50
Veronica spicata
Macskafarkú veronika
92,0 0,5 50
Viola cornuta
Sarkantyús viola
95,0 0,2 50
Viola tricolor
Árvácska
95,0 0,2 65
Viscaria vulgaris
Szurokszegfű
95,0 0,2 60
Zea mays
Díszkukorica
98,0 0,2 80
Zinnia elegans
Pompás rézvirág
95,0 0,5 65
Zinnia haageana
Keskenylevelű rézvirág
95,0 0,5 50
Xeranthemum annuum
Vasvirág
92,0 0,2 55

3. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez * 

A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatvány adattartalma és mellékletei:

1. A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatvány adattartalma:

1.1. a kérelmező adatai [természetes személy ügyfél esetén név, lakcím, adóazonosító jel; jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet esetén az azonosító adatok (cégnév, adószám, székhely, telephely)],

1.2. a kapcsolattartó neve és elérhetősége,

1.3. a tevékenység megjelölése (termesztés és forgalmazás, nagykereskedelem),

1.4. a tevékenység helye (helység, utca/hsz, hrsz., m2),

1.5. a szaporítóanyagok felsorolása, amelyre a kérelmező a tevékenységet kérelmezi:

1.5.1. díszfaiskolai (díszfa, díszcserje, örökzöld)

1.5.2. egy- és kétnyári

1.5.3. szabadföldi évelő

1.5.4. cserepes dísznövény

1.5.5. vágott virág és vágott zöld szaporítóanyaga

1.5.6. hagymás, gumós, hagymagumós, rhizómás növények

1.5.7. vízi növény

1.5.8. vetőmag,

1.6. a kérelmező növény-egészségügyi regisztrációs száma.

2. A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti kérelem mellékletei:

2.1. a termékpálya szerinti terméktanácsi tagság igazolása,

2.2. az 1.4. pont szerinti területek beazonosítására alkalmas helyszínrajz,

2.3. jogszerű területhasználat igazolása (tulajdoni lap vagy haszonbérleti szerződés),

2.4. a terület növény-egészségügyi alkalmasságának igazolása (növény-egészségügyi jegyzőkönyv).

4. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Bejelentőlap mintája
dísznövény szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenységről
..... év

Beküldési határidő: tárgyév január 15.
VISSZAKÜLDÉSE KÖTELEZŐ!

A forgalmazó neve: ...............................................................................................................................

címe: ......................................................................................................................................................

Nyilvántartási száma: Tevékenység helye (helység): .......................................... Bejelentem, hogy dísznövény szaporítóanyag forgalmazással kapcsolatos tevékenységemet a tárgyévben ................

........................................................ (hónaptól - hónapig) végzem. Nettó terület: .......... m2

□ díszfaiskolai (díszfa, díszcserje, örökzöld) □ egy- és kétnyári □ szabadföldi évelő □ cserepes dísznövény □ vágott virág és vágott zöld szaporítóanyaga □ hagymás, gumós, hagymagumós, rhizómás növények □ vízi növény

igen nem
A belföldi értékesítésen kívül szaporítóanyagot értékesítek EU tagállamba.
Rendelkezem harmadik országba szánt, elkülönített szaporítóanyaggal.
Harmadik országból szaporítóanyagot hozok be (import).
Szaporító alapanyagot értékesítek.
Üzemi törzsültetvénnyel rendelkezem.
Anyanövénnyel rendelkezem.
Mikroszaporítást végzek, lamináris boxok száma: ......................db

Kijelentem, hogy a tárgyévet megelőző évben

.........................db gyökeres dugványt,

..........................db sima dugványt,

.........................db mikroszaporított szaporítóanyagot,

.........................db egyéb díszfaiskolai szaporítóanyagot,

.........................db díszhagymát (gumót, hagymagumót, rhizómát),

.........................db szabadföldi évelőt,

.........................db vízi növényt,

.........................db egy- és kétnyári palántát,

.........................db szobanövényt,

.........................db egyéb cserepes lágyszárú dísznövényt

hoztam forgalomba.

Kijelentem, hogy az itt feltüntetett adataim a Dísznövény szaporítóanyag nyilvántartásomban foglaltakkal megegyeznek, és a valóságnak megfelelnek.

................................., .......... év ..................

P. H.

.....................................
aláírás

5. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez * 

Szemlemegrendelő mintája

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
1525 Budapest 114. Pf. 30
Oldal: ......


SZEMLEMEGRENDELŐ
a dísznövény szaporítóanyagok szerződéses termeltetéséhez
... év
Nyilvántartásban szereplő forgalmazó neve és címe: .................................................... Nyilvántartási száma: ................................................................................................................
....................................................................................................................................... Dátum: ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Bejelentem, hogy az alábbi termelők dísznövény szaporítóanyag termesztést végeznek számomra a pótlapok szerinti növényekből és darabszámban. A csatolt pótlapok száma: ............db. Kérem, hogy a szaporítóanyagok éves szemléjét elvégezni szíveskedjenek.
Sorszám Termelő Termesztésbe vont területek *  Szerződés-
neve címe helység és hrsz. nagyság (m2) kötés éve

..........................................................................
nyilvántartásban szereplő forgalmazó aláírása

PÓTLAP * 
a termeltetési szerződés keretében termelt dísznövény szaporítóanyagok szemlemegrendelőjéhez
... év

Nyilvántartásban szereplő forgalmazó neve és címe: ............................................. Nyilvántartási száma: ..............................
................................................................................................................................. ..................................................................
Termelő neve és címe: ............................................................................................. Dátum: .....................................................
................................................................................................................................. ..................................................................
Szaporítóanyag megnevezése
(botanikai név, fajta)
Mennyisége
(db)
Ellenőrző felügyelő megjegyzése

.......................................................
nyilvántartásban szereplő forgalmazó aláírása


  Vissza az oldal tetejére