A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi LX. törvény

az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Szerződést e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Szerződés hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol

adopted at Nairobi on September 26, 1981

CHAPTER I

SUBSTANTIVE PROVISIONS

Article 1: Obligation of States

Any State party to this Treaty shall be obliged, subject to Articles 2 and 3, to refuse or to invalidate the registration as a mark and to prohibit by appropriate measures the use, as a mark or other sign, for commercial purposes, of any sign consisting of or containing the Olympic symbol, as defined in the Charter of the International Olympic Committee, except with the authorization of the International Olympic Committee. The said definition and the graphic representation of the said symbol are reproduced in the Annex.

Article 2: Exceptions to the Obligation

(1) The obligation provided for in Article 1 shall not bind any State party to this Treaty in respect of:

(i) any mark consisting of or containing the Olympic symbol where that mark was registered in that State prior to the date on which this Treaty enters into force in respect of that State or during any period during which, in that State, the obligation provided for in Article 1 is considered as suspended under Article 3;

(ii) the continued use for commercial purposes of any mark or other sign, consisting of or containing the Olympic symbol, in that State by any person or enterprise who or which has lawfully started such use in the said State prior to the date on which this Treaty enters into force in respect of that State or during any period during which, in that State, the obligation provided for in Article 1 is considered as suspended under Article 3.

(2) The provisions of paragraph (1) (i) shall apply also in respect of marks whose registration has effect in the State by virtue of a registration under a treaty which the said State is a party to.

(3) Use with the authorization of the person or enterprise referred to in paragraph (1) (ii) shall be considered, for the purposes of the said paragraph, as use by the said person or enterprise.

(4) No State party to this Treaty shall be obliged to prohibit the use of the Olympic symbol where that symbol is used in the mass media for the purposes of information on the Olympic movement or its activities.

Article 3: Suspension of the Obligation

The obligation provided for in Article 1 may be considered as suspended by any State party to this Treaty during any period during which there is no agreement in force between the International Olympic Committee and the National Olympic Committee of the said State concerning the conditions under which the International Olympic Committee will grant authorizations for the use of the Olympic symbol in that State and concerning the part of the said National Olympic Committee in any revenue that the International Olympic Committee obtains for granting the said authorizations.

CHAPTER II

GROUPINGS OF STATES

Article 4: Exceptions to Chapter I

The provisions of Chapter I shall, as regards States party to this Treaty which are members of a customs union, a free trade area, any other economic grouping or any other regional or subregional grouping, be without prejudice to their commitments under the instrument establishing such union, area or other grouping, in particular as regards the provisions of such instrument governing the free movement of goods or services.

CHAPTER III

FINAL CLAUSES

Article 5: Becoming Party to the Treaty

(1) Any State member of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as ,,the Organization”) or of the International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property (hereinafter referred to as ,,the Paris Union”) may become party to this Treaty by:

(i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval, or

(ii) deposit of an instrument of accession.

(2) Any State not referred to in paragraph (1) which is a member of the United Nations or any of the Specialized Agencies brought into relationship with the United Nations may become party to this Treaty by deposit of an instrument of accession.

(3) Instruments of ratification, acceptance, approval and accession shall be deposited with the Director General of the Organization (hereinafter referred to as ,,the Director General”).

Article 6: Entry Into Force of the Treaty

(1) With respect to the three States which are the first to deposit their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force one month after the day on which the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.

(2) With respect to any other State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force one month after the day on which that instrument has been deposited.

Article 7: Denunciation of the Treaty

(1) Any State may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

Article 8: Signature and Languages of the Treaty

(1) This Treaty shall be signed in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(2) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in the Arabic, German, Italian and Portuguese languages, and such other languages as the Conference of the Organization or the Assembly of the Paris Union may designate.

(3) This Treaty shall remain open for signature at Nairobi until December 31, 1982, and thereafter at Geneva until June 30, 1983.

Article 9: Deposit of the Treaty; Transmittal of Copies; Registration of the Treaty

(1) The original of this Treaty, when no longer open for signature at Nairobi, shall be deposited with the Director General.

(2) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of this Treaty to all the States referred to in Article 5 (1) and (2) and, on request, to any other State.

(3) The Director General shall register this Treaty with the Secretariat of the United Nations.

Article 10: Notifications

The Director General shall notify the States referred to in Article 5 (1) and (2) of:

(i) signatures under Article 8;

(ii) deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession under Article 5 (3);

(iii) the date of the entry into force of this Treaty under Article 6 (1);

(iv) any denunciation notified under Article 7.

Annex

The Olympic symbol consists of five interlaced rings: blue, yellow, black, green and red, arranged in that order from left to right. It consists of the Olympic rings alone, whether delineated in a single color or in different colors.

Nairobi Szerződés az olimpiai jelkép oltalmáról

elfogadva: Nairobiban 1981. szeptember 26-án

I. FEJEZET

ANYAGI JOGI RENDELKEZÉSEK

1. cikk: Az államok kötelezettsége

E Szerződés minden részes állama - a 2. és 3. cikk szerinti kivételekkel - köteles elutasítani, illetve érvényteleníteni a védjegyként történő lajstromozását, valamint megfelelő intézkedésekkel megtiltani a védjegyként vagy más megjelölésként kereskedelmi célból való használatát minden olyan megjelölésnek, amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Chartájában meghatározott olimpiai jelképből áll, vagy azt tartalmazza, kivéve, ha arra a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyt adott. Az említett jelkép meghatározását, valamint grafikai megjelenítését a melléklet tartalmazza.

2. cikk: A kötelezettség alóli kivételek

(1) Az 1. cikkben előírt kötelezettség e Szerződés egyetlen részes államát sem köti az alábbiak tekintetében:

(i) az olimpiai jelképből álló vagy azt tartalmazó bármely védjegy, amennyiben azt az adott államban e Szerződés hatálybalépésének napja előtt vagy bármely olyan időszakban lajstromozták, amelyre nézve az adott államban az 1. cikkben előírt kötelezettséget a 3. cikk értelmében vett felfüggesztettnek kell tekinteni;

(ii) az olimpiai jelképből álló, vagy azt tartalmazó bármely védjegy vagy más megjelölés folyamatos kereskedelmi célú, olyan természetes vagy jogi személy általi használata az adott államban, aki vagy amely az adott államban az említett használatot jogszerűen, e Szerződés adott állam vonatkozásában történő hatálybalépésének napja előtt, vagy bármely olyan időszakban kezdte meg, amelyre nézve az adott államban az 1. cikkben előírt kötelezettséget a 3. cikk értelmében felfüggesztettnek kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés (i) pontjának rendelkezései olyan védjegyekre is vonatkoznak, amelyek lajstromozása az adott államban olyan szerződés erejénél fogva érvényes, amelynek az adott állam részese.

(3) Az (1) bekezdés (ii) pontjában említett természetes vagy jogi személy engedélyével történő használatot az említett bekezdés alkalmazásában az említett természetes vagy jogi személy általi használatnak kell tekinteni.

(4) E Szerződés egyetlen részes államát sem kötelezi arra, hogy megtiltsa az olimpiai jelkép használatát, amennyiben a jelképet a tömegtájékoztatásban az olimpiai mozgalomról vagy annak tevékenységeiről szóló tájékoztatás céljaira használják.

3. cikk: A kötelezettség felfüggesztése

Az 1. cikkben előírt kötelezettséget e Szerződés bármely részes állama felfüggesztettnek tekintheti olyan időszakok vonatkozásában, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az említett állam nemzeti olimpiai bizottsága között nincs hatályban megállapodás azon feltételekre vonatkozóan, amelyek mellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezi az olimpiai jelkép használatát az adott államban, valamint az említett nemzeti olimpiai bizottságnak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által az említett engedélyezésekből befolyó bevételeiből történő részesedésére vonatkozóan.

II. FEJEZET

ÁLLAMCSOPORTOK

4. cikk: Az I. fejezet alóli mentesítések

Az I. fejezet rendelkezései az e Szerződés vámunióhoz, szabadkereskedelmi térséghez, bármely más gazdasági csoportosuláshoz, vagy bármely más regionális vagy kistérségi csoportosuláshoz tartozó részes államai tekintetében nem érintik az ilyen uniót, térséget, illetve más csoportosulást létrehozó jogi aktus szerinti kötelezettségvállalásokat, különös tekintettel az ilyen jogi aktusnak az áruk vagy szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseit.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. cikk: A Szerződéshez való csatlakozás

(1) A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (a továbbiakban: Szervezet), illetve az ipari tulajdon oltalmára létesült Nemzetközi (Párizsi) Uniónak (a továbbiakban: Párizsi Unió) bármely részes állama csatlakozhat e Szerződéshez

(i) az aláírást követően a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbehelyezésével, illetve

(ii) csatlakozási okirat letétbe helyezésével.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett azon államok, amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezetének vagy az Egyesült Nemzetek Szervezetével kapcsolatban álló valamely szakosított szervnek tagjai, csatlakozási okirat letétbe helyezésével csatlakozhatnak e Szerződéshez.

(3) A megerősítő, elfogadó, jóváhagyó és csatlakozási okiratot a Szervezet főigazgatójánál (a továbbiakban: főigazgató) kell letétbe helyezni.

6. cikk: A Szerződés hatálybalépése

(1) A megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát elsőként letétbehelyező három állam vonatkozásában e Szerződés a harmadik megerősítő, elfogadó, jóváhagyó, illetve csatlakozási okirat letétbe helyezésének napját követő egy hónappal lép hatályba.

(2) A megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát letétbe helyező többi állam vonatkozásában e Szerződés az adott okirat letétbe helyezésének napját követő egy hónappal lép hatályba.

7. cikk: A Szerződés felmondása

(1) E Szerződést a főigazgatónak címzett értesítéssel bármely állam felmondhatja.

(2) A felmondás az értesítés főigazgató általi kézhezvételétől számított egy év elteltével lép hatályba.

8. cikk: A Szerződés aláírása és hivatalos nyelvei

(1) E Szerződés egyetlen eredeti példányban, angol, francia, orosz és spanyol nyelven kerül aláírásra, valamennyi szöveg egyaránt hiteles.

(2) A hivatalos szövegeket a főigazgató az érintett kormányokkal való konzultációt követően állapítja meg arab, német, olasz és portugál nyelven, valamint a Szervezet Konferenciája, illetve a Párizsi Unió Közgyűlése által esetlegesen kijelölt további nyelveken.

(3) E Szerződés Nairobiban, 1982. december 31-ig, majd azt követően Genfben, 1983. június 30-ig áll nyitva aláírásra.

9. cikk: A Szerződés letétbe helyezése; példányainak átadása; a Szerződés nyilvántartásba vétele

(1) Azt követően, hogy a Szerződés már nem áll nyitva aláírásra Nairobiban, annak eredeti példányát a főigazgatónál kell letétbe helyezni.

(2) A főigazgató e Szerződés általa hitelesített két példányát továbbítja az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett valamennyi államnak, valamint - kérésre - bármely más államnak.

(3) A főigazgató e Szerződést nyilvántartásba veteti az Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkárságánál.

10. cikk: Értesítések

A Főigazgató az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett államokat értesíti

(i) a 8. cikk szerinti aláírásokról;

(ii) az 5. cikk (3) bekezdése szerinti megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratok letétbe helyezéséről;

(iii) e Szerződés 6. cikk (1) bekezdése szerinti hatálybalépésének napjáról;

(iv) a 7. cikk szerinti bármely felmondásról.

Melléklet

Az olimpiai jelkép öt egymásba fűződő - balról jobbra haladva - kék, sárga, fekete, zöld és piros karikából áll. Kizárólag az olimpiai karikákból áll, függetlenül attól, hogy azok egy vagy több színből állnak-e.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-ai a Szerződés 6. cikke (2) bekezdésében meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A Szerződés, illetve e törvény 2-3. §-ai hatálybalépésének naptári napját - annak ismertté válását követően - a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) *  E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a sportpolitikáért felelős miniszter és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke gondoskodik.