A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi LXX. törvény

a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről * 

Az Országgyűlés a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény kiegészítéseként, a villamosenergia-iparban kötött hosszú távú villamosenergia- és kapacitáslekötési megállapodások helyzetének az európai közösségi joggal és a nemzeti érdekekkel összeegyeztethető, haladéktalan rendezése érdekében, valamint a Magyarország által a hosszú távú villamosenergia- és kapacitáslekötési megállapodások keretében nyújtott állami támogatásról szóló, 2008. június 4-ei C(2008)2223 számú európai bizottsági határozat előírásaira figyelemmel a következő törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A törvény hatálya egyrészről a Magyar Villamos Művek Rt., valamint másrészről a Budapesti Erőmű Rt., a Dunamenti Erőmű Rt., a Mátrai Erőmű Rt., a Tiszai Erőmű Rt., a Csepeli Erőmű Rt., a Paksi Atomerőmű Rt., illetve a Pécsi Erőmű Rt. között 1995. január 1. és 2001. december 31. között létrejött és 2004. május 1-jén hatályban lévő hosszú távú villamosenergia- és kapacitáslekötési megállapodásokra, azok valamennyi módosítására, és e megállapodások keretében ugyanezen társaságok, illetve ezek jogutódai között kötött egyéb, villamosenergia- és kapacitáslekötésre vonatkozó szerződésekre (a továbbiakban együtt: Megállapodás), azok megszűnésére, a Megállapodásból származó tiltott állami támogatás visszafizetésére és az átállási költséggel való csökkentésére terjed ki.

(2) A Megállapodásokra a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) rendelkezéseit az ebben a törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § E törvény alkalmazásában

1. átállási költség: a Megállapodás megszűnése következtében a piaci működés során a kompenzációs időszak végéig meg nem térülő eladói beruházások előzetesen számított legmagasabb összege,

2. beruházás: azon tételek, amelyek az eladó villamos energia előállítására szolgáló eszközeivel összefüggésben merültek fel, és amely eszközök 2004. május 1-jéig aktiválásra kerültek, vagy amely eszközök beszerzése vagy kivitelezése eddig az időpontig már gazdaságosan nem volt leállítható, továbbá azon eszközök, amelyek ezek további - a kompenzációs időszakon belüli - működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek,

3. eladó: a Megállapodás eladói oldalán álló villamos energia termelői engedélyes társaság vagy jogutódja,

4. kompenzációs időszak: 2009. január 1-je és az adott eladóval megkötött legkésőbb lejáró Megállapodás lejárati időpontja közötti időszak,

5. visszafizetendő állami támogatás: az eladó által 2004. május 1-je óta a Megállapodás megszűnéséig elért, a Megállapodásból fakadó árbevétel azon része, amely a Megállapodás hiányában nem keletkezett volna, vagy nem állt volna fenn, ideértve a megszüntetésből származó árbevételt is,

6. felek: az eladó és az MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.

A Megállapodás megszűnése

3. § (1) A Megállapodás 2008. december 31-én megszűnik (a továbbiakban: a törvény erejénél fogva történő megszűnés), ha ezt megelőzően a felek azt - legkésőbb 2008. december 31-ei hatállyal - más módon meg nem szüntetik.

(2) A Megállapodás törvény erejénél fogva történő megszűnése esetén a felek kötelesek egymással a Megállapodás alapján teljesített szolgáltatások tekintetében elszámolni; további, a Megállapodásból származó igényt nem érvényesíthetnek.

(3) *  A Megállapodásnak a törvény erejénél fogva történő megszűnéstől eltérő, legkésőbb 2008. december 31-ei hatállyal való megszűnését a felek a megszüntető okirat egyidejű megküldésével haladéktalanul kötelesek bejelenteni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal).

(4) Ha a megszüntető okirat 2008. december 31-éig nem érkezik meg a Hivatal részére, akkor a megszüntető okiratba foglalt szerződés a Megállapodás megszüntetésének kimondásán túli részében semmis; ez nem eredményezi a szerződés egészének érvénytelenségét akkor sem, ha a felek azt a semmis rendelkezések nélkül nem kötötték volna meg. Ebben az esetben a felek elszámolására a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A Megállapodásnak a törvény erejénél fogva történő megszűnésétől eltérő megszűnése esetén semmis a feleknek a Megállapodás megszüntetésére vonatkozó szerződésbe foglalt minden olyan rendelkezése, amely a Megállapodás feltételei szerinti, 2008. december 31-ét követő teljesítésre vonatkozik. E rendelkezések semmissége nem eredményezi a szerződés egészének érvénytelenségét akkor sem, ha a felek e rész nélkül azt nem kötötték volna meg.

(6) Az eladó a Megállapodásban lekötött villamosenergia-termelői kapacitást, és az azon termelt villamos energiát a Vet. szabályai szerint 2008. december 31. utáni teljesítési időponttal szabadon értékesítheti.

Az eladó visszafizetési kötelezettsége

4. § (1) Az eladót az Európai Bizottság által jóváhagyott és külön jogszabályban rögzített módszertan alapján meghatározott visszafizetendő állami támogatás tekintetében, a Magyar Állam javára visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A visszafizetendő állami támogatásra vonatkozó számítás módszertanának alapja a Megállapodás szerint értékesített villamosenergia-kapacitások, villamosenergia-mennyiség, és az ezekkel elért árbevétel összehasonlítása azzal az árbevétellel, amelyet az eladó a Megállapodás hiányában egy hosszú távú Megállapodások nélkül működő külön jogszabályban meghatározott vélelmezett villamosenergia-piacon (a továbbiakban: vélelmezett piac) érhetett volna el.

(3) Visszafizetési kötelezettség abban az esetben keletkezik, ha a (2) bekezdés szerinti összehasonlítás eredményeként az eladó a Megállapodásokon keresztül a vélelmezett piaci folyamatokhoz képest magasabb árbevételt ért el.

(4) Ha az eladó által a Megállapodás alapján folytatott értékesítésekből keletkező árbevétellel és az adózás előtti nyereséggel összefüggésben teljesített adókötelezettség összege meghaladja az eladót a vélelmezett piacon számított villamosenergia-kapacitások, villamosenergia-mennyiség értékesítéséből keletkező árbevétellel és az adózás előtti nyereséggel összefüggésben - az adott időszakra vonatkozó jogszabályok alapján - terhelő adókötelezettség összegét, akkor e két adófizetési kötelezettség különbözetét a visszafizetendő állami támogatást csökkentő tételként kell figyelembe venni.

(5) A 3. § (4) bekezdése szerinti esetben a visszafizetendő támogatás szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a Megállapodás 2008. december 31-én szűnt meg.

Az átállási költség

5. § (1) Az eladó által visszafizetendő állami támogatás összege csökken az átállási költség összegével.

(2) Az átállási költség kiszámításának Európai Bizottság által jóváhagyott módját és eladónkénti összegét külön jogszabály határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti számítást követően fennmaradó átállási költség nem kerül kifizetésre, arra vonatkozó igényt az eladó nem érvényesíthet.

A Hivatal eljárása

6. § (1) A Hivatal az Európai Bizottság - átállási költségekre vonatkozó - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 10 napon belül határozattal megállapítja

a) a Megállapodás keretében nyújtott visszafizetendő állami támogatások összegét és

b) az 5. § (1) bekezdése szerint csökkentett összeget.

(2) *  A Hivatal eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg befizetésére a Hivatal 60 napos határidőt állapít meg. Ha a teljesítésre megállapított határidő eredménytelenül telt el, a Hivatal haladéktalanul megkeresi az állami adóhatóságot, hogy az a végrehajtás iránt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 99. §-ában foglaltak alapján járjon el.

(4) *  A bíróság a Hivatal határozatát nem változtathatja meg.

(5) A Hivatal felügyeleti szerve nem változtathatja meg és nem semmisítheti meg a Hivatal határozatát.

(6) A határozat végrehajtása nem függeszthető fel.

(7) Az államháztartásért felelős miniszter az Európai Bizottság határozata meghozatala időpontját - annak ismertté válását követően haladéktalanul - a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg. * 

7. § (1) A visszafizetendő állami támogatás összegéből levont átállási költség összegét a Hivatal külön jogszabályban meghatározottak szerint, a ténylegesen elért árbevétel és tényleges ráfordítás alapján felülvizsgálja.

(2) A Hivatal a felülvizsgálat eredménye alapján a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza és eljárására a 6. § (2)-(6) bekezdésének rendelkezései megfelelően irányadók.

8. § (1) A visszafizetendő állami támogatás összegéből levont átállási költség időarányos részét az eladó köteles a Magyar Állam javára visszafizetni, ha

a) villamosenergia-termelő teljesítményét indokolatlanul visszatartja,

b) villamos energia termelői engedélyének szüneteltetését kéri, a szüneteltetés ideje alatt, vagy

c) villamos energia termelői engedélyét visszavonták (a továbbiakban: jogosulatlanul beszámított átállási költség).

(2) A jogosulatlanul beszámított átállási költséget a kompenzációs időszakból a teljesítmény-visszatartás vagy a szünetelés idejére vagy az engedély visszavonásától a kompenzációs időszak végéig terjedő időszakra kell számítani.

(3) A Hivatal kötelezi az eladót a jogosulatlanul beszámított átállási költség megfizetésére. A Hivatal eljárására a 6. §-ban foglaltak az irányadók.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti indokolatlan teljesítmény-visszatartás tényét a Vet. 5. §-ának megfelelő alkalmazásával a Hivatal állapítja meg.

Pénzügyi rendelkezések

9. § (1) Az eladó a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti és a 8. § (3) bekezdése szerinti összeget a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501308 Központi letéti számlára fizeti be.

(2) Az eladónak az (1) bekezdés szerinti összeget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 81. §-a (2) bekezdésének e) pontja szerinti egyéb ráfordításként kell elszámolnia.

(3) Az (1) bekezdés alapján befolyt pénzeszközöket a Magyar Államkincstár kezeli.

10. § (1) A Központi letéti számlán ezen a címen befizetett összeget a Hivatal a Vet. 142. §-ának a) pontja szerinti átviteli-rendszerirányítási díjra vonatkozó, a tárgyévet követő évre vonatkozó javaslatának előkészítése során csökkentő tételként veszi figyelembe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségcsökkentés eredményeként kieső bevételt a rendszerirányító részére a Központi letéti számla terhére kell a kieső bevétellel azonos időszakban megtéríteni. A megtérítést a rendszerirányító árbevételként számolja el.

Felhatalmazó rendelkezések

11. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) az Európai Bizottság által jóváhagyott módszertanok alapján

aa) a Megállapodás keretében nyújtott, visszafizetendő állami támogatások kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat, * 

ab) az átállási költség kiszámításának módjára, eladónkénti összegére és felülvizsgálatának módjára, időpontjára és jogkövetkezményeire vonatkozó részletes szabályokat; * 

b) az átviteli rendszerirányítási díj csökkentésének fedezetére szolgáló ellentételezés kifizetésére vonatkozó szabályokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogszabályok előkészítésében a Hivatal közreműködik.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Amennyiben az eladó villamosenergia-termelő teljesítményét a 2009. évre történő értékesítés során a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint visszatartja, a Hivatal a 8. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a 6. § (1) bekezdése szerinti határozatában az 5. § (1) bekezdése szerint csökkentett összeget nem állapítja meg. Ebben az esetben a Hivatal a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeg befizetésére kötelezi az eladót.

(3) *  Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott jelentéstételi kötelezettséget - a Hivatal minden tárgyévet követő év április 30-áig megküldött adatszolgáltatása alapján - az államháztartásért felelős miniszter teljesíti az Európai Bizottság felé.

(4) A 2. § 1. pontjában foglalt átállási költséggel való csökkentésre csak annak Európai Bizottság általi előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

(5) Ez a törvény a Magyarország által a hosszú távú villamosenergia- és kapacitáslekötési megállapodások keretében nyújtott állami támogatásokról szóló C(2008)2223 számú európai bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(6) *