A jogszabály mai napon ( 2024.02.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet

az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról

Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában kapott feladatkörömben eljárva - a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában kapott feladatkörben eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1/2005/EK rendelet) 2. cikk f) pontja szerinti illetékes hatóság Magyarország tekintetében - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal).

(2) A vármegyei kormányhivatal * 

a) közúti forgalomban a külön jogszabály szerint közúti ellenőrzésre jogosult hatósággal folytatott közös ellenőrzés keretében,

b) *  az a) pont alá nem tartozó esetben önállóan eljárva

jogosult vizsgálni a navigációs rendszer, valamint a menetíró készülék által tárolt adatokat arra vonatkozóan, hogy az 1/2005/EK rendeletben foglalt feltételek teljesülnek-e. A vármegyei kormányhivatal, valamint a külön jogszabály szerint közúti ellenőrzésre jogosult hatóságok Együttműködési Megállapodásban rögzítik az a) pont szerinti közös ellenőrzés végrehajtását biztosító technikai kérdéseket. * 

2. § *  Az 1/2005/EK rendelet 2. cikk p) pontja szerinti hatósági állatorvosnak Magyarország tekintetében a vármegyei kormányhivatal által kijelölt hatósági állatorvos vagy jogosult állatorvos minősül.

3. § *  (1) *  Az 1/2005/EK rendelet 17. cikke szerinti képzés iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés. A képzést és a vizsgáztatást a vármegyei kormányhivatal szervezi, végzi, eredményes vizsgát követően képesítési bizonyítványt ad ki, a kiadott képesítési bizonyítványokat nyilvántartja.

(2) A képesítési bizonyítványt annak kiadásától számított 5 éven belül meg kell újítani, új képzésen kell részt venni.

(3) *  Amennyiben a vármegyei kormányhivatal a képesítési bizonyítvánnyal rendelkező személy tevékenysége során az állatvédelmi jogszabályokban leírtak súlyos vagy ismétlődő megszegését tapasztalja, a képesítési bizonyítvánnyal rendelkező személyt új képzés elvégzésére kötelezheti.

(4) A képesítési bizonyítvány formailag egységes, meg kell felelnie az 1/2005/EK rendelet 17. cikk (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

(5) *  Az oktatási anyagot, az oktatás és vizsgáztatás módját és a vizsgafeladatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hagyja jóvá.

4. § Az 1/2005/EK rendelet 26. cikk (6) bekezdése szerinti ideiglenes eltiltás időtartama legfeljebb 1 év.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az állatszállítás állatvédelmi szabályairól szóló 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet, valamint

b) az állatszállítás állatvédelmi szabályairól szóló 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet módosításáról szóló 73/2003. (XI. 13.) GKM-FVM együttes rendelet.

(3) Ez a rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.