A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújításának támogatásával az erdők területének (mennyiségének), valamint természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  erdőgazdálkodó: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 17-18. § szerint - az erdészeti hatóság által - nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

b) *  egyéves erdőfelújítás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. § (2) bekezdése szerinti sikeres első erdősítés;

c) *  befejezett erdőfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az erdészeti hatóság az Evt. 52. §-a szerint befejezettnek nyilvánít;

d) * 

e) * 

f) *  erdőrészlet: az Evt. 16. § (6) bekezdése szerint meghatározott fogalom;

g) *  erdősítési részterület: egy erdőrészleten belül a véghasználatok és az erdőfelújítások szakaszos kivitelezése során kialakult az erdészeti hatósági nyilvántartásban a Vhr. 31. §-a szerint elkülönített terület;

h) *  általános de minimis rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) *  E rendelet szerint kérelem alapján, a 4. § (2) bekezdése szerinti tevékenységekre, erdőrészletenként vagy állományrészenként, egyszeri, egyösszegű támogatás igényelhető.

(2) *  A támogatást igénybe vevő értesítése, az ügyfél írásos nyilatkozati kötelezettsége, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az általános de minimis rendelet 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

4. § (1) *  E rendelet alapján támogatás vehető igénybe a 2008. január 1-jét megelőzően - az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján - végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre. Nem adható támogatás a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet], valamint az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] alapján az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett, már korábban támogatott erdőgazdálkodási tevékenységekre.

(2) Támogathatónak minősülnek az alábbi, az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek:

a) egyéves erdőfelújításokra vonatkozóan:

aa) természetes mageredetű erdőfelújítás, talaj-előkészítéssel együtt,

ab) természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében,

ac) mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt;

b) befejezett erdőfelújításokra vonatkozóan:

ba) természetes mageredetű erdőfelújítás,

bb) természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében,

bc) mesterséges erdőfelújítások;

c) tuskózás.

(3) *  Tuskózás csak a mesterséges mag eredetű erdőfelújítások esetén támogatható, ha annak elvégzése az erdőfelújítási technológia elengedhetetlen részét képezi, és azt az erdészeti hatóság nem tiltotta meg.

(4) *  Nem vehető igénybe támogatás a (2) bekezdés b) pontjában foglalt tevékenységekre azokon az erdősítési részterületeken, ahol a Vhr. 29. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt határidő elmulasztása miatt az erdészeti hatóság jogerős határozatában erdőgazdálkodási bírságot szabott ki.

A támogatás forrása, mértéke

5. § (1) *  A támogatás kifizetéséhez szükséges évenkénti forrásokat a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) biztosítja. A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Erdőprogram előirányzat-felhasználási keretszámlája.

(2) Az évenkénti támogatási keretet meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az adott évi előirányzat terhére nem vállalható.

(3) A támogatás mértékét az egyes támogatási csoportokban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A befejezett erdőfelújításhoz tartozó értékek az egyéves erdőfelújításokra adható támogatási összeget is magukban foglalják.

(5) *  A támogatás összegét az 1. számú melléklet szerinti normatívák alapján erdőrészletenként vagy erdősítési részterületként megállapított részösszegekből kell meghatározni úgy, hogy azokból le kell vonni az erdőrészletekre, vagy erdősítési részterületre vonatkozóan az erdőfelújítási tevékenységre e rendelet, a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, valamint az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján kifizetett támogatást.

(6) *  Fokozatos felújítóvágások esetében a támogatás területi mértéke erdőrészletenként nem haladhatja meg az Országos Erdőállomány Adattárban 2008. január 1-jei állapotra vonatkozóan nyilvántartott erdőfelújítási kötelezettség területét.

A támogatás igénybevételének feltételei

6. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult - a nem állami tulajdonú erdőterületen folytatott erdőgazdálkodáshoz - az az erdőgazdálkodó, aki (amely):

a) *  a 2008. január 1-jét megelőzően végzett fakitermelések után az erdészeti hatóság által elrendelt erdőfenntartási járulék befizetési kötelezettségeit teljesítette;

b) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozik;

c) nincs köztartozása, és erről a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozik;

d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről; továbbá

e) *  megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(2) *  Erdőrészletenként, állományrészenként legfeljebb egyszer támogathatók a 4. § (2) bekezdése szerinti tevékenységek, amennyiben azok megfelelnek az Evt. és a Vhr. vonatkozó előírásainak.

(3) A befejezett erdőfelújítás esetében, amennyiben a természetes újulatban a pótlás következtében a mesterségesen ültetett csemeték aránya az 50%-ot meghaladja, a támogatást a mesterséges erdőfelújításnak megfelelő értékkel kell megállapítani.

A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

7. § (1) *  A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére postai úton a 2. számú melléklet szerinti adatlapon évente kell benyújtani november 15-től december 15-ig terjedő időszakban. Egy erdőgazdálkodó, egy kérelembenyújtási időszakban - a (3) bekezdés szerinti kérelmeket kivéve - csak egy kérelmet nyújthat be az illetékes erdészeti hatósághoz. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelem is.

(2) * 

(3) *  A forráshiány miatt elutasításra kerülő támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal ismételten benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány miatt ismételten benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell a korábbi támogatási kérelem elutasításáról szóló határozat másolatát.

(4) *  Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplő erdőgazdálkodási tevékenység keretében elvégzett egyéves és befejezett erdőfelújításra vonatkozóan az Országos Erdőállomány Adattárból adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére.

(5) *  Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelmet, a benyújtás időpontját igazoló borítékot, a (4) bekezdés szerinti adatokkal együtt, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását követő év február 15-ig továbbítja a Kincstár részére.

8. § (1) *  A Kincstár a támogatási kérelmet az abban foglaltak, valamint az erdészeti hatóság 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján megvizsgálja, és a rendelkezésre álló forrásra, az általános de minimis rendelet szerinti egyéni keretre, valamint a benyújtás sorrendjére is figyelemmel döntést hoz.

(2) *  A Kincstár a hiányosan benyújtott támogatási kérelmet, illetve az általános de minimis rendelet szerinti egyéni keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összeget elutasítja.

(3) *  A Kincstár a támogatási döntésről szóló határozatában értesíti a jogosultat arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A határozatnak utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét (euróban) kifejezve.

(4) *  A Kincstár a támogatási döntésről szóló határozat másolati példányát egyidejűleg megküldi az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére is.

9. § (1) *  A Kincstár a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 60. § (2) bekezdésére figyelemmel a forrás rendelkezésre bocsátásától számított 30 napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.

(2) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatási kérelem erdészeti hatósághoz történő benyújtás hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

Nyilvántartás, ellenőrzés

10. § (1) *  A Kincstár az erdőgazdálkodó által elvégzett, támogatásban részesült tevékenységet a helyszínen, az év bármely szakában ellenőrizheti.

(2) * 

(3) *  A Kincstár az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését az erdészeti hatóság közreműködésével látja el.

(4) * 

(5) Vis maior bejelentést az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

(6) Vis maiorral érintett területen minden esetben az erdészeti hatóságnak ellenőrzést kell elvégeznie. A vis maior esemény bekövetkeztét a helyszíni ellenőrzés során a feladatok teljesítésének ellenőrzésekor figyelembe kell venni.

(7) *  Az illetékes erdészeti hatóság a vis maior rendeletben előírt igazolással és az ellenőrzési jegyzőkönyvvel együtt a vis maior kérelmet megküldi a Kincstár részére.

(8) *  E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

Jogkövetkezmények

11. § (1) *  A Kincstár az erdészeti hatóság által a 10. § (6) bekezdése szerint adott tájékoztatás alapján dönt a támogatás jogosulatlan igénybevételéről, és elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett támogatás egészének a visszafizetését.

(2) *  A Kincstár a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat másolati példányát egyidejűleg megküldi az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére is.

Záró rendelkezés

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)-(3) * 

12/A. § *  E rendeletnek a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 40/2010. (XII. 17.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit - a 4. § (4) bekezdése és az 5. § (6) bekezdése kivételével - az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. számú melléklet a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelethez * 

A támogatás mértéke

(Ezer Ft/hektár)
Sor-
szám
A B C D E F G H
1. Természetes mageredetű erdőfelújítás
1.1. erdőfelújítás főfafaja tölgy bükk egyéb fafaj
1.2. befejezett erdőfelújítás 346 267 200
1.3. egyéves erdőfelújítás talajelőkészítéssel együtt 177 170 129
2. Természetes sarj eredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafajra (Ezer Ft/hektár)
2.1. befejezett erdőfelújítás 52
2.2. egyéves erdőfelújítás 28
3. Mesterséges erdőfelújítások
3.1. erdőfelújítás főfafaja tölgy bükk akác egyéb ke-
mény
lom-
bos
fa-
fajok
ne-
mes
nyár
egyéb
lágy
lom-
bos
fa-
fajok
fe-
nyők
3.1.1. tízfokos és ez alatti lejtésű géppel járható terepen
3.1.1.1. befejezett erdőfelújítás 280 255 120 185 133 172 146
3.1.1.2. egyéves erdőfelújítás talajelőkészítéssel együtt 171 168 83 126 97 112 110
3.1.2. tíz fok feletti lejtésű, vagy géppel nem járható terepen
3.1.2.1. befejezett erdőfelújítás 320 293 133 240 - 172 185
3.1.2.2. egyéves erdőfelújítás talajelőkészítéssel együtt 205 173 91 167 - 112 137
4. Tuskózás fizikai talajféleség szerint
4.1. fafaj akác egyéb fafaj
4.1.1. homok 67 53
4.1.2. vályog 80 67
4.1.3. agyag 94 80

2. számú melléklet a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelethez * 

Támogatási kérelem
az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásához

A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell postai úton benyújtani

1. *  Az ügyfél adatai

Ügyfél-azonosító: Erdőgazdálkodói kód:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az erdőgazdálkodó neve:
Adószáma/adóazonosító jele:
A támogatási kérelmet összeállító neve:
A támogatási kérelmet összeállító címe:
A támogatási kérelmet összeállító telefonszáma (fax/e-mail):

2. A támogatási kérelemmel érintett erdőfelújítási tevékenységek

Sorszám Megnevezés Terület (ha) Támogatás ezer Ft
Befejezett erdőfelújítások
1. a) Természetes mageredetű erdőfelújítások
- tölgy
- bükk
- egyéb fafaj
2. b) Természetes sarjeredetű
3. c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen
- tölgy
- bükk
- akác
- egyéb kemény lombos
- nemes nyár
- egyéb lágy lombos
- fenyők
4. d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű, géppel nem járható terepen
- tölgy
- bükk
- akác
- egyéb kemény lombos
- egyéb lágy lombos
- fenyők
5. Befejezett erdőfelújítás összesen (1-4.):
Egyéves erdőfelújítások
6. a) Természetes mageredetű
- tölgy
- bükk
- egyéb fafaj
7. b) Természetes sarjeredetű
8. c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű géppel járható terepen
- tölgy
- bükk
- akác
- egyéb kemény lombos
- nemes nyár
- egyéb lágy lombos
- fenyők
9. d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű, géppel nem járható terepen
- tölgy
- bükk
- akác
- egyéb kemény lombos
- egyéb lágy lombos
- fenyők
10. Egyéves erdőfelújítás összesen (6-9.):
Tuskózás akác fafaj esetében
11. - homokon
12. - vályogon
13. - agyagon
Tuskózás egyéb fafaj esetében
14. - homokon
15. - vályogon
16. - agyagon
17. Tuskózás összesen (11-16.):
18. Igényelt támogatás mindösszesen (5.+10.+17.)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. *  Nyilatkozatok

Alulírott, (név; lakcím/székhely) ........................................... erdőgazdálkodó/erdőgazdálkodó szervezet vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) jelenleg nem állok csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt;

c) köztartozással nem rendelkezem;

d) megfelelek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek;

e) * 

Hozzájárulok, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam a támogatási kérelemben közölt adataimat a támogatási eljárással összefüggésben felhasználják.

Tudomásul veszem, hogy meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 13/A. § (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül.

Nyilatkozom, hogy

a) a 3. pontban foglalt feltételekben bekövetkezett változást 3 napon belül, de legkésőbb a kérelem elbírálásáig bejelentem,

b) a támogatási kérelemben szereplő tuskózást, erdőfelújítás első kivitelét elvégeztem, vagy az erdőfelújítást befejeztem,

c) *  az általános de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem és megfelelek az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Kérem, hogy az erdészeti hatóság kérelmemet és annak elbírálásához szükséges adataimat továbbítsa a Magyar Államkincstár részére.

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A fenti nyilatkozatok a kérelem elválaszthatatlan részét képezik.

Kelt: ......................, .......... év ... hó ... nap

..................................................

erdőgazdálkodó (szerv, vezető)

____________________

1 A megfelelő négyzetbe tegyen X-et!


  Vissza az oldal tetejére