A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

114/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1969. évi május hó 28. napján aláírt tudományos és műszaki együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1972. március 12-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1969. évi május hó 28. napján aláírt tudományos és műszaki együttműködési egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Tudományos és műszaki együttműködési egyezmény
a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság,

attól az óhajtól vezérelve, hogy fejlesszék a két állam kapcsolatait a tudomány és a technika területén,

abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két állam jószomszédi kapcsolatainak megszilárdításához,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek kinyilatkoztatják, hogy támogatják és megszilárdítják a két állam tudományos és műszaki együttműködését. Egyetértésben meghatározzák ennek az együttműködésnek a területeit, számbavéve a tudósok és egyéb szakemberek tapasztalatait, valamint az egyes területeken adódó lehetőségeket.

2. Cikk

(1) A Szerződő Felek az 1. Cikkben foglalt tudományos és műszaki együttműködés fejlesztése és kibővítése céljából különösen támogatják:

a) a tudományos és műszaki dokumentációs anyagok cseréjét a megfelelő intézmények között;

b) tudósok és egyéb szakemberek kölcsönös látogatásait, tanulmányútjait és konzultációit, tapasztalatcsere céljából;

c) tudományos és műszaki szakemberek rövid időtartamú látogatásainak kölcsönös megszervezését;

d) tudományos és műszaki tanfolyamok, konferenciák és egyéb kollokviumok szervezését, valamint egymás tudósainak és szakembereinek ezeken való részvételét;

e) tudományos és műszaki filmek közös gyártását és cseréjét;

f) tudományos és műszaki kiállítások és bemutatók rendezését, nem kereskedelmi alapon;

g) az ipari kooperáció tudományos-műszaki feltételeinek kidolgozását.

(2) A Szerződő Felek az 1. Cikk szellemében támogatják ezen kívül ösztöndíjak adományozását egymás egyetemein, egyéb felsőoktatási intézményeiben, valamint kutatóintézeteiben folytatandó tanulmányok és gyakorlat céljából.

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek támogatják az Egyezmény végrehajtása során létrejövő közvetlen kapcsolatokat és együttműködést, valamint különmegállapodások kötését a két állam tudományos és műszaki intézményei között.

(2) A Szerződő Felek az ilyen jellegű különmegállapodások megkötéséről esetenként tájékoztatják egymást.

4. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik egymás tudományos és műszaki könyveinek, publikációinak terjesztését.

5. Cikk

Mindkét Szerződő Fél biztosítja állama területén a másik Szerződő Fél államából az Egyezmény rendelkezései alapján érkező küldöttek zavartalan működését, a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek sérelme nélkül.

6. Cikk

Ez az Egyezmény nem zárja ki más megállapodások létrejöttét a Szerződő Felek, valamint a megfelelő intézmények között.

7. Cikk

(1) A Szerződő Felek három-három képviselőjéből Magyar-Osztrák Tudományos és Műszaki Vegyes Bizottság alakul abból a célból, hogy az Egyezmény végrehajtása érdekében megfelelő intézkedéseket javasoljon, ideértve az időszakos munkaprogramok kidolgozását, és hogy figyelemmel kísérje ezek végrehajtását.

(2) A Vegyes Bizottság elvben évenként, de legalább kétévenként felváltva ülésezik Budapesten és Bécsben, éspedig első alkalommal Budapesten. A Bizottságnak bármely Szerződő Fél kívánságára, ennek közlésétől számított három hónapon belül ülést kell tartania.

(3) A Vegyes Bizottság tagjainak nevét esetenként diplomáciai úton közlik.

(4) A Vegyes Bizottság üléseire szakértők is meghívhatók.

8. Cikk

Ezt az Egyezményt meg kell erősíteni. Az Egyezmény harminc nappal a megerősítő okiratok kicserélése után lép hatályba.

9. Cikk

Ezt az Egyezményt öt évre kötötték. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a három hónapos felmondási határidő megtartásával diplomáciai úton azt írásban fel nem mondja, további öt-öt évre marad hatályban.

Készült Bécsben, az 1969. év május hónapjának 28. napján, két-két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt kötelező érvényű.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére