A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1979. február 23-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles spanyol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA

El Gobierno de la República Popular de Hungría y el Gobier-no de la República de Panama, animados por el deseo de pro- mover la cooperación en el ámbito de la cultura, la ciencia y la educación, el arte y el deporte, y para fortalecer los lazos existentes entre los pueblos de los dos países, sobre la base de la comprensión mutua y el respeto de los principios de la soberanía de cada una de las Partes, y de la no intervención en los asuntos internos, han decidido celebrar el presente Convenio, designando para ese fin sus Plenipoten-ciarios, que han sido hallados en buena y debida forma, convienen en lo siguiente:

Articulo I

Las Partes se comprometen a promover toda actividad que pueda contribuir al mejor conocimiento y desarrollo de la educación y la cultura de sus respectivos países.

Articulo II

Las Partes apoyarán el establecimiento de relaciones entre sus respectivas organizaciones e instituciones culturales, científicas y educativas. Promoverán el intercambio de experiencias e informaciones en el ámbito de la cultura, la ciencia, la educación, el arte y el deporte, con el fin de lograr un mejor conocimiento de sus respectivos pueblos. Para ello estimularán el intercambio de profesores, hombres de ciencia, especialistas en educación y representantes de la cultura.

Articulo III

Las Partes se ofrecerán recíprocamente becas para estudios superiores, de postgrado, en los aspectos teoricos, prácticos y de investigación educativa, científica, tecnologica y cultural, utilizándose para ellos los canales oficialmente establecidos.

Articulo IV

Las Partes estudiarán las condiciones sobre las cuales pudieran reconocer como equivalente los títulos profesionales y académicos otorgados en sus respectivos países, con miras al mutuo reconocimiento de los mismos y a la celebración de un Convenio especial al respecto.

Articulo V

Las Partes procurarán que los textos escolares en sus países presenten en forma correcta y fiel los aspectos culturales, históricos y geográficos de sus respectivos países.

Articulo VI

Las Partes, por intermedio de sus instituciones de educación y cultura, promoverán el mejor conocimiento de la literatura, historia, geografía y cultura de sus respectivos países, intercambiando material de información.

Articulo VII

Las Partes apoyarán el canje, traducción, publicación y divulgación de los libros, folletos y publicaciones periódicas editadas por la otra Parte, en el campo de la cultura, la ciencia, la educación y el deporte.

Articulo VIII

Con miras a un mejor conocimiento de la vida cultural de sus respectivos países, las Partes facilitarán la organización e intercambio de exposiciones científicas, educativas, artísticas y de documentación, proyección de películas y la presentación de conjuntos artísticos, delegaciones culturales y deportivas.

Articulo IX

Cada parte se compromete a proteger el patrimonio arqueológico y cultural de la otra Parte, y a favorecer la cooperación técnica destinada a su mejor conservación.

Articulo X

Las Partes apoyarán y promoverán las relaciones entre las organizaciones estatales de la radio y la televisión de sus respectivos países, y estimularán la celebración de convenios especiales entre las mismas, en concordancia con las disposiciones legales vigentes y previa conformidad de los organismos nacionales responsables.

Articulo XI

Las Partes apoyarán el fortalecimiento de las relaciones existentes entre las Comisiones Nacionales de la UNESCO en sus respectivos países.

Articulo XII

Para la aplicación del presente Convenio se crean dos Comisiones Mixtas, una con sede en Panama y la otra en Budapest, integradas por los representantes que designen los respectivos Gobiernos. Estas Comisiones se reunirán por lo menos cada dos anos para elaborar y evaluar los planes de trabajo.

Las condiciones economicas para la aplicación del Convenio se determinarán en los planes de trabajo.

Articulo XIII

El presente Convenio debe ser ratificado de acuerdo a la legislación de cada una de las Partes, y entrará en vigor en la fecha del canje de documentos de ratificación.

El presente Convenio se celebra por un periodo de cinco anos y continuará vigente después de este lapso mientras una de las Partes no exprese su deseo de ponerle fin.

El Convenio puede ser denunciado por una de las Partes en cualquier momento con un minimo de seis meses de anticipación, prorrogándose sus efectos hasta un ano después, a partir de la fecha en que se notifique la denuncia.

HECHO en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los diecisiete (17) dias del mes de octubre de mil novecientos setenta y seis (1976), en dos ejemplares originales, en idioma espanol, igualmente válidos.

POR EL GOBIERNO DELA REPUBLICA POPULAR DE HUNGRÍA

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA

Kulturális és tudományos együttműködési egyezmény
a Magyar Népköztársaság és a Panamai Köztársaságkormányai között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya, attól az óhajtól vezérelve, hogy a kölcsönös megértés, szuverenitásuk tiszteletben tartása és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elve alapján fejlesszék országaik között az együttműködést a kultúra, a tudomány, az oktatás, a művészet és a sport területén, hogy ily módon hozzájáruljanak a népeik közötti kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták az Egyezmény megkötését és e célból kinevezték teljhatalmú megbízottaikat, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

Első Cikk

A Szerződő Felek elhatározzák, hogy elősegítenek minden olyan tevékenységet, amely hozzájárul egymás kultúrájának és a két ország oktatási helyzete fejlődésének és eredményeinek jobb megismeréséhez.

Második Cikk

A Szerződő Felek támogatják a kulturális, tudományos és oktatási szervezeteik és intézményeik közötti kapcsolatok létesítését. Elősegítik a tapasztalatok és információk cseréjét a kultúra, a tudomány, az oktatás, a művészet és a sport területén abból a célból, hogy jobban megismertessék egymással a két nép életét. Ennek érdekében támogatják tanárok, tudósok, oktatási szakemberek és a kultúra képviselőinek cseréjét.

Harmadik Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen felsőfokú, továbbképzési ösztöndíjakat ajánlanak fel elméleti és gyakorlati tanulmányok folytatására, valamint tudományos kutatómunka céljából az oktatás, a tudományok, a műszaki tudományok és a kultúra területén, s erre a hivatalosan megállapított csatornákat fogják igénybe venni.

Negyedik Cikk

A Szerződő Felek megvizsgálják, hogy a két országban kiadott diplomákat, egyetemi és tudományos fokozatokat milyen feltételek mellett ismerik el egyenértékűnek abból a célból, hogy azokat kölcsönösen elismerjék, erre vonatkozóan egyezményt kössenek.

Ötödik Cikk

A Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy az országaikban használatban levő tankönyvek kulturális, történelmi és földrajzi kérdésekben megfelelő és a lehető legpontosabb képet adják a másik Szerződő Fél országáról.

Hatodik Cikk

A Szerződő Felek oktatási és kulturális intézményeik útján kölcsönösen megkönnyítik a másik ország irodalmának, történelmének, földrajzának és kultúrájának jobb megismerését. Ebből a célból tájékoztató anyagokat bocsátanak egymás rendelkezésére.

Hetedik Cikk

A Szerződő Felek támogatják a másik Fél által a kultúra, a tudomány, az oktatás és a sport területén kiadott könyvek, füzetek, folyóiratok cseréjét, fordítását, kiadását és terjesztését.

Nyolcadik Cikk

A Szerződő Felek országaik kulturális életének jobb megismerése érdekében megkönnyítik tudományos, oktatási, művészeti és dokumentációs kiállítások rendezését, filmbemutatók tartását, népi művészeti együttesek, kulturális és sportküldöttségek cseréjét.

Kilencedik Cikk

A Szerződő Felek elhatározzák, hogy védelmezik a másik Fél régészeti és kulturális örökségét és támogatják a megóvásukra irányuló technikai együttműködést.

Tizedik Cikk

A Szerződő Felek támogatják és elősegítik a kapcsolatokat a két ország állami rádió és televízió szervezetei között, és támogatják e szervezetek közötti külön megállapodás kötését az érvényben levő törvényes rendelkezéseknek megfelelően és az országok felelős szerveinek előzetes egyetértésével.

Tizenegyedik Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a két ország UNESCO Nemzeti Bizottságai közötti kapcsolatok erősítését.

Tizenkettedik Cikk

Az Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek két vegyesbizottságot hoznak létre, az egyiket panamai, a másikat budapesti székhellyel, melynek tagjait a két kormány jelöli ki. A vegyesbizottságok legalább kétévenként egyszer összeülnek a munkatervek előkészítésére és megvitatására.

Az Egyezmény végrehajtásának anyagi feltételeit a munkatervek szabályozzák.

Tizenharmadik Cikk

Az Egyezmény mindkét Szerződő Fél részéről az alkotmányos előírásoknak megfelelő megerősítést igényel, és a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba.

Az Egyezményt a Szerződő Felek ötéves időtartamra kötötték, de ennek az időszaknak az elteltével továbbra is hatályban marad, amennyiben egyik Fél sem nyilvánítja ki felmondási szándékát. Az Egyezményt bármelyik Fél, bármikor, hat hónapos időtartammal felmondhatja, rendelkezései azonban a felmondás időpontjától számítva további egy évig maradnak hatályban.

Készült Panamavárosban, az ezerkilencszázhetvenhatodik (1976) évi október hó tizenhetedik (17) napján, két eredeti példányban, spanyol nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és az audiovizuális politikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére