A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1976. október 14-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Kulturális és tudományos együttműködési
egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Perui Köztársaság Kormányai között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya, attól az óhajtól vezérelve, hogy a kölcsönös megértés, szuverenitásuk tiszteletben tartása és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elve alapján fejlesszék országaik között az együttműködést a kultúra, a tudomány, az oktatás, a művészet és a sport területén, hogy ily módon hozzájáruljanak a népeik közötti kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták a jelen egyezmény megkötését és e célból kinevezték teljhatalmú megbízottaikat, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

Első Cikk

A Szerződő Felek elhatározzák, hogy elősegítenek minden olyan tevékenységet, amely hozzájárul a két ország kulturális és oktatási fejlődésének jobb megismeréséhez.

Második Cikk

A Szerződő Felek támogatják a kulturális, tudományos és oktatási szervezeteik és intézményeik közötti kapcsolatok létesítését. Elősegítik a tapasztalatok és információk cseréjét a kultúra, a tudomány, az oktatás, a művészet és a sport területén, abból a célból, hogy jobban megismertessék egymással a két nép életét. Ennek érdekében támogatják professzorok, tudósok, oktatási szakemberek és a kultúra képviselőinek cseréjét.

Harmadik Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen felsőfokú tanulmányi, elsősorban továbbképzési ösztöndíjakat ajánlanak fel elméleti és gyakorlati tanulmányok folytatására, valamint tudományos kutatómunka céljából az oktatás, a tudományok, a műszaki tudományok és a kultúra területén, s erre a hivatalosan megállapított csatornákat fogják igénybe venni.

Negyedik Cikk

A Szerződő Felek megvizsgálják, hogy a két országban kiadott diplomákat, egyetemi és tudományos fokozatokat milyen feltételek mellett ismerik el egyenértékűnek abból a célból, hogy azokat kölcsönösen elismerjék, és erről külön egyezményt kössenek.

Ötödik Cikk

A Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy az országaikban használatban levő tankönyvek kulturális, történelmi és földrajzi kérdésekben megfelelő és a lehető legpontosabb képet adják a másik Szerződő Fél országáról.

Hatodik Cikk

A Szerződő Felek oktatási és kulturális intézményeik útján kölcsönösen megkönnyítik a másik ország irodalmának, történelmének, földrajzának és kultúrájának jobb megismerését. Ebből a célból tájékoztató anyagokat bocsátanak egymás rendelkezésére.

Hetedik Cikk

A Szerződő Felek támogatják a másik Fél által a kultúra, a tudomány, az oktatás, az egészségügy és a sport területén kiadott könyvek, füzetek, folyóiratok cseréjét, fordítását, kiadását és terjesztését.

Nyolcadik Cikk

A Szerződő Felek országaik kulturális életének jobb megismerése érdekében megkönnyítik tudományos, oktatási, művészeti és dokumentációs kiállítások rendezését, filmbemutatók tartását, népi és egyéb művészeti együttesek, kulturális és sportküldöttségek cseréjét.

Kilencedik Cikk

A Szerződő Felek elhatározzák, hogy védelmezik a másik Fél régészeti és kulturális örökségét, és támogatják a megóvásukra irányuló technikai együttműködést.

Tizedik Cikk

A Szerződő Felek támogatják és elősegítik a kapcsolatokat a két ország állami rádió és televízió szervezetei között, és támogatják a két szerv közötti külön megállapodás kötését az érvényben levő törvényes rendelkezéseknek megfelelően és az országok felelős szerveinek előzetes egyetértésével.

Tizenegyedik Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a két ország UNESCO Nemzeti Bizottságai közötti kapcsolatok erősítését.

Tizenkettedik Cikk

Jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek két vegyes bizottságot hoznak létre, az egyiket Budapest, a másikat Lima székhellyel, melynek tagjait mindkét Fél részéről a Kormány jelöli ki. A vegyes bizottságok legalább kétévenként egyszer összeülnek a munkatervek előkészítésére és értékelésére.

Az Egyezmény végrehajtásának anyagi feltételeit a munkatervek szabályozzák.

Tizenharmadik Cikk

A jelen Egyezményt mindkét Szerződő Fél alkotmányos előírásainak megfelelően meg kell erősíteni, és az a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba.

A Szerződő Felek a jelen Egyezményt ötéves időtartamra kötik, és az továbbra is hatályban marad addig, amíg az egyik Fél be nem jelenti a felmondásra irányuló szándékát. Az Egyezményt legkevesebb hat hónapos felmondási idővel bármelyik Fél bármikor felmondhatja, ez esetben a felmondás bejelentésének napjától számított egy évig marad hatályban.

Készült Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján, két eredeti példányban, magyar és spanyol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és az audiovizuális politikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére