A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

120/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1971. február 11-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Kulturális és tudományos együttműködési egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezetve, hogy a két ország közötti kulturális és tudományos együttműködést fejlesszék, és meggyőződvén arról, hogy ez az együttműködés hozzá fog járulni baráti kapcsolataink erősítéséhez, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Népköztársaság és a Bolíviai Köztársaság Kormánya kulturális, oktatási, tudományos és művészeti eredményeinek szélesebb megismerése céljából elősegíti a két ország közötti kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztését.

2. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország oktatási, kulturális és tudományos, művészeti és egészségügyi szervezeteinek és intézményeinek együttműködését és kölcsönös tájékoztatását. E célból elősegítik egyetemi tanárok és más kulturális, oktatási és tudományos területen tevékenykedő személyek kölcsönös támogatását. Ezen kívül elősegítik szakanyagok, szakkönyvek, folyóiratok és más kiadványok cseréjét.

3. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen megvizsgálják a másik Szerződő Fél állampolgárai részére egyetemi és szakiskolai ösztöndíjak nyújtásának, valamint szakemberek továbbképzése elősegítésének lehetőségeit. A két Kormány e célból évenként kölcsönösen tájékoztatja egymást az eredményekről és az esetenként felmerült problémákról.

4. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen megvizsgálják annak lehetőségét, hogy tudósaik, kutatóik, egyetemi tanáraik és művészeik tudományos intézményekben, könyvtárakban, levéltárakban és múzeumokban kutató munkát végezzenek az egyes országokban érvényben levő szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.

5. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen elismerik az akadémiai címek, egyetemi és főiskolai vizsgák, tudományos fokozatok és oklevelek, valamint az illetékes hatóságaik által kiállított más tanulmányi bizonyítványok érvényességét.

Mindkét Kormány az akadémiai címek és tanulmányi bizonyítványok érvényesítésénél kölcsönösen mentesíti a másik ország jelen Egyezmény által kedvezményezett egyetemi hallgatóit és szakembereit a konzuli, állami és egyetemi illetékek fizetése alól.

6. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik országaik irodalmának és kulturális életének megismerését, a másik Szerződő Fél országáról és kultúrájáról szóló könyvek, kiadványok terjesztése révén, valamint együttműködnek tudományos, művészeti és kulturális kiállítások cseréjében.

7. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a rádió, televízió és sajtóintézmények közötti közvetlen együttműködés kialakítását, a másik országról szóló hír- és ismertető anyagok, tudományos és kulturális műsorok kölcsönös közlését az adott országban e tárgyban érvényben levő szabályoknak és előírásoknak megfelelően.

8. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik oktatási intézményeikben a másik ország kultúrájának, történelmének és földrajzának megismerését, és megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tankönyvekben és egyéb kiadványokban a valóságnak megfelelő adatok szerepeljenek a másik Szerződő Fél országáról.

9. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják a másik Szerződő Fél állampolgárainak szerzői jogait az erre vonatkozó törvényeiknek megfelelően.

10. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik, hogy íróik, művészeik, a másik Szerződő Fél országában fesztiválokon, versenyeken, előadói körutakon, értekezleteken részt vehessenek.

11. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy megvizsgálják a sportkapcsolatok fejlesztésének, sport és testnevelési szakemberek cseréjének lehetőségeit.

12. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Egyezmény végrehajtására két évenként munkatervet dolgoznak ki, amelynek előkészítésével, tárgyalásával és végrehajtásával az erre illetékes szerveiket bízzák meg. Az Egyezmény végrehajtása során felmerülő pénzügyi kérdéseket a munkatervben rendezik.

13. Cikk

Ezt az Egyezményt a mindkét országban érvényben levő előírások szerint meg kell erősíteni és az a megerősítő okiratok La Pazban történő kicserélésének napján lép hatályba.

14. Cikk

A jelen Egyezmény három évig marad érvényben, azonban bármelyik Fél az Egyezmény lejárta előtt három hónappal írásban közölheti annak felmondását a másik Féllel, viszont az esetben, ha nem kerül felmondásra, a jelen Egyezmény automatikusan mindenkor további három-három évig marad érvényben.

Készült és aláírták La Pazban, az ezerkilencszázhetvenedik év május havának tizenötödik napján, két eredeti példányban, magyar és spanyol nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére