A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1969. november 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt kulturális Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Kulturális Egyezmény a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és az Olasz Köztársaság Elnöke attól a meggyőződéstől indíttatva, hogy népeik hagyományos és baráti, kulturális, művészeti, tudományos, idegenforgalmi és sportkapcsolatainak ápolása és továbbfejlesztése közös érdek és hasznos hozzájárulás a békés nemzetközi kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták, hogy új Kulturális Egyezményt kötnek, és ebből a célból megbízottaikat kinevezték, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Népköztársaság fenntartja Rómában a Magyar Akadémiát a magyar-olasz kapcsolatok fejlesztésére a tudomány, az irodalom és a művészet terén.

Az Olasz Köztársaság fenntartja Budapesten az Olasz Kultúrintézetet az olasz-magyar kapcsolatok fejlesztésére a tudomány, az irodalom és a művészet terén.

2. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösség alapján biztosítják:

a) jelen Egyezmény 1. Cikkében jelzett kulturális intézetek berendezésére, bővítésére, felújítására szánt telkek és ingatlanok visszterhesen vagy ingyenesen történő megszerzéséhez az illeték- és adómentességet;

b) a kulturális intézetek tulajdonában levő és intézeti célokra felhasznált ingatlanokra vonatkozó egyenes adóktól, mindenfajta illetéktől és járuléktól való mentességét, a szolgáltatások díjazására kivetett adók kivételével;

c) oktatási, tanulmányi és tudományos kutatási anyagok és a kérdéses kulturális intézetek szervezetéhez és működéséhez szükséges anyagok vámilletékektől és más behozatali adóktól való mentességét.

3. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a két ország tudományos és kulturális intézetei és szervei közötti közvetlen kapcsolatokat, és ebből a célból támogatják a tanulmányutakat, küldöttségek, tudósok, szakemberek cseréjét.

4. Cikk

A Szerződő Felek egyetemi hallgatók és egyetemet végzett fiatalok számára kölcsönösen egyéves vagy rövidebb lejáratú ösztöndíjakat ajánlanak fel a másik országban végzendő tanulmányokra vagy kutatásokra, valamint tudományos, műszaki, művészi továbbképzés céljára. Az ösztöndíjakat e célból létrehozott magyar-olasz bizottságok fogják odaítélni.

5. Cikk

A Szerződő Felek ápolva a két ország egyetemi és iskolai szervei között meglevő hagyományos kapcsolatokat a magyar nyelv és irodalom olaszországi és az olasz nyelv és irodalom magyarországi tanításának tökéletesítése és fejlesztése érdekében, előmozdítják a másik Fél nyelvének és irodalmának oktatását egyetemi vagy főiskolai tanszékeken, egyetemi vagy főiskolai lektorátusok szervezésével és szabad nyelvtanfolyamokon.

A Római Egyetem Bölcsészettudományi Karán és a Pádovai Egyetem Bölcsészettudományi Karán a magyar nyelv és irodalom oktatására évenként újból megerősíthető kinevezéssel magyar állampolgárságú oktatók kapnak továbbra is megbízást.

Az olasz Fél elősegíti a Római Egyetem Bölcsészettudományi Karán és a Pádovai Egyetem Bölcsészettudományi Karán az idegen nyelvek és irodalmak intézetének vagy a nyelvtudományi intézetnek a keretében magyar nyelvi és irodalmi intézet létesítését.

A magyar Fél továbbra is fenntartja a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának és a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának olasz tanszékét, ezen felül a magyar Fél biztosítja egyetemi szinten az olasz nyelv oktatását a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen.

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen lektori és a szegedi József Attila Tudományegyetemen professzori vagy lektori minőségben olasz állampolgárságú oktató kap megbízást.

A római és pádovai egyetem magyar oktatóit és a budapesti és szegedi egyetem olasz oktatóit a fogadó egyetemek a diplomáciai úton javasolt három jelölt közül választják ki.

A két ország egyéb felsőfokú oktatási intézményeire vonatkozóan, amelyekben a másik fél nyelvét és irodalmát tanítják, az Egyezmény 17. Cikkében meghatározott Vegyesbizottság az oktatás megjavítására javaslatokat tehet.

A magyar Fél továbbra is gondot fordít az olasz nyelv tanítására a magyar középfokú oktatási intézményekben.

6. Cikk

A Szerződő Felek mindent megtesznek, hogy a történelmi és földrajzi tankönyvek a másik országról tárgyilagos képet nyújtsanak.

7. Cikk

A Szerződő Felek azzal a céllal, hogy külön megállapodást kössenek, tanulmányozni fogják annak feltételeit, hogy elismerjék egyetemeik és oktatási intézményeik által jóváhagyott vagy adományozott címek és fokozatok egyenértékűségét.

8. Cikk

A Szerződő Felek támogatják országukban a másik Szerződő Fél országában kiadott különös értékű művészi, tudományos, műszaki művek lefordítását és kiadását.

9. Cikk

A Szerződő Felek egymást kölcsönösen érdeklő kérdésekre vonatkozóan elősegítik a két ország akadémiái és felsőfokú tudományos intézményei között az irodalmi, művészi, tudományos és műszaki kapcsolatokat, valamint az azonos jellegű információ és dokumentáció cseréjét.

10. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a kulturális, tudományos, művészeti, irodalmi és ismeretterjesztő kiadványok, folyóiratok cseréjét a két ország akadémiái, egyetemei, könyvtárai és levéltárai között.

Minden eszközzel megkönnyítik a másik ország könyveinek és publikációinak terjesztését.

11. Cikk

A Szerződő Felek az idevonatkozó törvényes rendelkezések megtartásával, megkönnyítik történelmi kutatások céljából a két ország könyvtári és levéltári anyagának tanulmányozását.

12. Cikk

A Szerződő Felek kezdeményezik a

a) tudományos és műszaki kiállítások, művészeti kiállítások, művészeti és tudományos könyvkiállítások, iparművészeti és kézműipari kiállítások;

b) eredeti nyelvű vagy lefordított könyvek és időszaki kiadványok; továbbá

c) kulturális, tudományos és műszaki jellegű mikrofilmek cseréjét.

13. Cikk

A Szerződő Felek támogatják országukban a másik Fél színházi, zenei és filmművészeti alkotásainak bemutatását és mindenben támogatják művészeti együttesek, zenekarok és szólisták kereskedelmi alapon szervezett előadását.

14. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország rádió és televízió szerveinek közvetlen együttműködését. Abból a célból, hogy előmozdítsák hírek és ismertető anyagok, televíziós filmek, tudományos, irodalmi, zenei és egyéb műsoranyagok cseréjét, intézkednek a két ország rádió és televízió szervei között külön egyezmény megkötése érdekében.

15. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a két ország sportszerveinek közvetlen együttműködését.

16. Cikk

A Szerződő Felek abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a személyes kapcsolatok növelése hozzájárul a magyar-olasz viszony további fejlesztéséhez, minden módon megkönnyítik a két ország közötti idegenforgalom növelését.

17. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása céljából a Szerződő Felek Vegyesbizottságot létesítenek, amely váltakozva Magyarországon és Olaszországban ülésezik, Budapesten a magyar külügyminiszter vagy általa kijelölt személy, Rómában az olasz külügyminiszter vagy általa kijelölt személy elnöklete alatt. A Vegyesbizottság feladata a jelen Egyezmény végrehajtása céljából a részletes munkatervek kidolgozása, ezek megvalósításának figyelemmel kísérése, valamint azon szervek és szervezetek kezdeményezéseinek elősegítése, amelyek az Egyezményben előirányzott tevékenységet kifejtik.

18. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásából eredő pénzügyi kérdéseket a Vegyesbizottság által időközönként visszatérőleg kidolgozott kulturális cserekapcsolatokról szóló munkatervek szabályozzák.

19. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a magyar-olasz Vegyesbizottság által részletesen kidolgozott kulturális cserekapcsolatokról szóló munkaterv nem zár ki egyéb olyan kezdeményezéseket, amelyek az Egyezmény szellemében az illető országban hatályban levő törvényekkel és rendelkezésekkel teljes összhangban, a kölcsönösség és a másik Fél belügyeibe való be nem avatkozás alapján történnek.

20. Cikk

Ez az Egyezmény hatálybalépésével minden vonatkozásban az 1935. február 16-án kelt magyar-olasz Kulturális Egyezmény helyébe lép.

21. Cikk

Az Egyezmény 15 nappal a megerősítő okiratok kicserélése után lép hatályba. Az Egyezmény tíz évig marad hatályban, és amennyiben a Szerződő Felek egyike annak lejárta előtt legalább hat hónappal azt fel nem mondja, minden további nélkül öt évre megújítottnak tekintendő.

Fentiek hiteléül a Szerződő Felek meghatalmazottai az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Budapesten, 1965. évi szeptember hó 21. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és olasz nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére