A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1967. október 14-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya, attól az óhajtól vezettetve, hogy fejlesszék országaik között az együttműködést a kultúra, a tudomány, az oktatás, a művészet és a sport területén, hozzájárulva ezzel a népeik közötti barátság és megértés megerősítéséhez az országaikban hatályban levő törvények keretein belül, az egyenlőség alapján, a szuverenitás tiszteletben tartása és egymás belügyeibe való be nem avatkozás elve alapján elhatározták jelen Egyezmény megkötését és e célból kijelölték meghatalmazottaikat, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg.

1. Cikk

A Szerződő Felek állandósítják a kulturális, tudományos és művészeti kapcsolataikat oly módon, hogy kutatási témákra, tankönyvekre, kiadványokra, brosúrákra, kiállításokra, filmekre, oktatásra, kultúrára, sportra, tudományra, sajtóra, rádióra, televízióra és egyéb területekre vonatkozó tájékoztató anyagot és statisztikai adatokat bocsátanak egymás rendelkezésére.

2. Cikk

A Szerződő Felek a következő területeken segítik elő az együttműködést:

- egyetemi professzorok, tudósok és tudományos kutatók cseréje;

- tudományos, oktatási, kulturális és művészeti delegációk cseréje;

- hírügynökségi munkatársak, újságírók, tudósítók és írók cseréje.

A Felek megteremtik a feltételeket a másik Fél kiküldöttei számára tanulmányok, kutatások és más tevékenység folytatására szakterületükön, vagy biztosítják előadások tartását olyan témákról, amelyekben a Szerződő Felek megállapodtak.

3. Cikk

A Szerződő Felek biztosítják a másik Fél diákjai számára tanulmányok folytatását, kutatóik számára pedig a szakterületükön való továbbképzést a megfelelő felsőoktatási és kutatási intézményekben.

A Felek kölcsönösen meghatározott számban, ösztöndíjakat bocsátanak egymás rendelkezésére egymás oktatási intézményeiben történő képzés céljából.

A tanulmányi ösztöndíjak adományozására a Szerződő Felek lehetőségeinek mértékében kerül sor.

4. Cikk

A Szerződő Felek elismerik a másik Fél oktatási intézményei által adományozott tudományos fokozatokat, diplomákat és bizonyítványokat.

A fokozatok, diplomák és bizonyítványok egyenértékűségéről a Szerződő Felek külön egyezményben állapodnak meg.

5. Cikk

A Szerződő Felek támogatják és elősegítik az egyetemeik és tudományos intézményeik közötti közvetlen együttműködést.

6. Cikk

Mindkét Szerződő Fél ügyel arra, hogy a használatban levő tankönyvek kulturális, történelmi és földrajzi kérdésekben a hiteles képet adják a másik Szerződő Fél országáról.

7. Cikk

A Szerződő Felek oktatási és kulturális intézményeik útján kölcsönösen megkönnyítik a másik ország irodalmának, történelmének, földrajzának és kultúrájának jobb megismerését. Ebből a célból mindketten kölcsönösen tájékoztató anyagokat bocsátanak egymás rendelkezésére.

8. Cikk

Mindkét Szerződő Fél támogatja a másik Fél által kiadott könyvek, nyomtatványok és folyóiratok cseréjét, fordítását és terjesztését a kultúra, a művészet, a tudomány, az oktatás területén.

A Szerződő Felek támogatásukról biztosítják egymást tankönyvek és oktatási segédeszközök készítésében.

9. Cikk

A Szerződő Felek megkönnyítik a művészeti kiállítások, színházi társulatok, zenekarok, népi együttesek cseréjét. Támogatják ezenkívül mindenfajta kulturális rendezvény és konferencia megrendezését, valamint a másik Fél filmjeinek bemutatását, a filmforgatás területén szakértők cseréjét és filmfesztiválok szervezését.

10. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik és támogatják az együttműködést a régészet területén, valamint a könyvtárak, múzeumok és más kulturális intézmények között és ennek érdekében tudományos anyagokat és folyóiratokat cserélnek.

11. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik országaik rádiói és televíziói között a közvetlen kapcsolatokat és támogatják az ezen szervezetek közötti külön megállapodás kötését.

12. Cikk

A Szerződő Felek támogatják egyetemi professzorok, oktatók, valamint egyéb tudományos és kulturális területen dolgozó szakértők munkavállalását a másik ország kutatóintézeteiben és felsőoktatási intézményeiben a két ország illetékes szerveinek külön megállapodása alapján.

13. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a nemzetközi tudományos, oktatási és kulturális megállapodások és szervezetek keretében történő együttműködést és e területen kölcsönösen segítik egymást.

14. Cikk

A két Szerződő Fél Kormánya elősegíti a két ország UNESCO Nemzeti Bizottságai közötti kapcsolatok felvételét és erősítését.

15. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik és támogatják az együttműködést a két ország sportszervezetei között.

16. Cikk

Mindkét Szerződő Fél kulturális központot létesíthet a másik Fél országában és ezen a téren a Felek támogatják egymást.

17. Cikk

A Szerződő Felek jelen Egyezmény végrehajtására kétéves munkatervekben állapodnak meg. Ezek a munkatervek tartalmazzák a kulturális és tudományos cserék minden részletét. A pénzügyi feltételeket a Szerződő Felek a kölcsönösség elve alapján a munkatervben rögzítik, amennyiben a feltételekről külön egyezmény nem határoz.

18. Cikk

Ez az Egyezmény az aláírás napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg valamelyik Szerződő Fél írásban fel nem mondja azt. Ez esetben az Egyezmény a felmondás kézhezvételétől számított hat hónap múlva hatályát veszti.

Fentiek hiteléül a két Kormány meghatalmazottai jelen Egyezményt aláírták.

Készült Budapesten, 1967. október 14-én két eredeti példányban, magyar és arab nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére