A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

144/2008. (V. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, 2007. november 14-én, Nagyszebenben aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, 2007. november 14-én, Nagyszebenben aláírt Közigazgatási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Közigazgatási Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban külön-külön: Szerződő Fél, együttesen: Szerződő Felek) a Tanács 2003. február 18-i, az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 23. Cikk (1) bekezdésének hatékony végrehajtása érdekében, az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem vizsgálatáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárási feltételek és eljárási szabályok egyszerűsítésére a következő Közigazgatási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek a Rendeletben alkalmazott fogalmakat használják, azok ott rögzített jelentése szerint.

(2) Jelen Megállapodást a Rendelettel és a Bizottság 2003. szeptember 2-i, az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendeletével (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) összhangban kell alkalmazni.

2. Cikk

(1) Jelen Megállapodás alkalmazása során a Szerződő Felek illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatóságok)

a) a Magyar Köztársaságban:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: BÁH)

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel.: +36 (1) 463 48 72

Fax: +36 (1) 463 48 75

A BÁH a jelen Megállapodással kapcsolatos feladatait a Menekültügyi Igazgatóságon keresztül látja el.

b) Romániában:

Belügy- és Közigazgatási Reformért Felelős Minisztérium

Román Bevándorlási Hivatal (a továbbiakban: RBH)

Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5 050795 Bukarest

Tel.: + 40 21 410 75 01

Fax: + 40 21 410 75 02

E-mail: dublin.ori@mira.gov.ro

Az RBH a jelen Megállapodással kapcsolatos feladatait a Menekültügyi és Integrációs Igazgatóságon keresztül látja el.

(2) Az illetékes hatóságok kölcsönösen tájékoztatják egymást az együttműködéshez szükséges adatokról és azok változásairól.

3. Cikk

(1) A magyar Szerződő Fél részéről a BÁH Menekültügyi Igazgatóság Dublini Koordinációs Osztálya folytatja le a dublini eljárást.

(2) A román Szerződő Fél részéről az RBH Menekültügyi és Integrációs Igazgatóság Dublini és Eurodac Osztálya folytatja le a dublini eljárást.

4. Cikk

(1) Amennyiben a megkeresés a Rendelet 9. cikkén alapul, az illetékes hatóságok az átvételre vonatkozó megkeresésekre a megkeresés kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül válaszolnak.

(2) Amennyiben a visszavétel iránti megkeresés az Eurodac rendszerből származó adatokon alapul, az illetékes hatóságok legkésőbb 7 (hét) naptári napon belül adnak választ.

5. Cikk

A Rendelet 21. cikk (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott információkra vonatkozó megkeresésre az illetékes hatóságok a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül válaszolnak.

6. Cikk

A Rendelet 17. cikk (2) bekezdésében foglalt sürgősségi eljárást igénylő megkeresések teljesítése érdekében az illetékes hatóságok kapcsolattartó személyt jelölnek ki, aki a jelen Megállapodás 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőt figyelembe véve jár el.

7. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok a Végrehajtási Rendelet 15. cikke szerinti ún. DubliNeten keresztül tartják egymással a kapcsolatot. A DubliNet tartósan fennálló műszaki problémái esetén az illetékes hatóságok átmenetileg más olyan adatátviteli berendezést is alkalmazhatnak, amely biztosítja a kérelmek gyorsabb feldolgozását. Ebben az esetben telefax vagy e-mail útján tartják a kapcsolatot. A Szerződő Felek kötelesek haladéktalanul kezdeményezni a hibák kijavítását, és ezzel egyidejűleg kötelesek írásban értesíteni egymást a DubliNet működési hibájáról.

(2) Az illetékes hatóságok egymás közötti kommunikációjuk során - a megkeresésekre és az azokra adott válaszokra vonatkozóan egyaránt - az angol nyelvet használják.

8. Cikk

Amennyiben az illetékes hatóságok azzal az indokolással kívánják elhárítani felelősségüket, hogy a menedékjogi kérelem megvizsgálásáért egy másik tagállam felelős, úgy ezt csak olyan közvetlen és közvetett bizonyítékok haladéktalan bemutatásával tehetik meg, amelyek egy másik tagállam felelősségét megalapozzák.

9. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok megállapodhatnak abban, hogy a harmadik országbeli állampolgár átszállítására előzetes egyeztetést követően kijelölt, a megkeresett hatóság által írásban jóváhagyott helyen és időben (munkanapon) kerül sor.

(2) Amennyiben az az illetékes hatóság, amelynél a kérelmet benyújtották, elismeri felelősségét, a kérelmező hatósággal szoros együttműködésben haladéktalanul intézkedik az érintett személy átszállítása helyének és időpontjának megszervezéséről.

(3) Az átadást kezdeményező hatóság minden esetben 3 (három) munkanappal az átadást megelőzően értesíti az átvételért felelős hatóságot az átadás várható helyszínéről és időpontjáról. A harmadik országbeli állampolgár átvételét megelőzően a megkereső hatóság köteles átadni az átvételért felelős hatóságnak az érintett személy úti okmányának, vagy ennek hiányában a Végrehajtási Rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti feltételekkel kiállított laissez-passer másolatát. Amennyiben ezt a megkereső hatóság elmulasztja, a felelős hatóság megtagadhatja az átadni kívánt személy átvételét.

(4) Amennyiben a megkeresett hatóság az átvételre vagy visszavételre vonatkozó határidőket bizonyíthatóan elmulasztotta, és ennek eredményeképpen a megkereső hatóság a felelősség elismerését vélelmezi, a harmadik országbeli állampolgárt a soron következő, az (1) bekezdés szerint kijelölt időpontban - a (2)-(3) bekezdések megfelelő alkalmazásával - át kell szállítani. Amennyiben nincs ilyen, az illetékes hatóságok által előzetesen kijelölt időpont, az érintett személyt a megkereső hatóság által írásban közölt helyen és időben (munkanapon) kell átvenni.

10. Cikk

(1) A megkereső hatóság a Végrehajtási Rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átszállításkor a harmadik országbeli állampolgár minden olyan okmányát megküldi a megkeresett hatóságnak, amely valamely közigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges.

(2) Ha egy végrehajtott átszállítás után az érintett személy úti okmánya vagy más okmánya, amely valamely közigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges, a másik Szerződő Fél valamely hatóságánál lelhető fel, a megkereső hatóság - a Rendelet 21. cikke szerint - hivatalból vagy az érintett személy írásbeli kérelmére intézkedik az okmánynak a megkeresett hatóság részére postai úton történő megküldése iránt.

(3) Indokolt esetben az illetékes hatóságok az (1)-(2) bekezdésektől eltérően is megállapíthatják a fent említett okmányok továbbításának módját.

11. Cikk

(1) Az átadásra a Szerződő Felek államának közös államhatárán kerül sor. Kivételes esetben az átadásra a Szerződő felek államának nemzetközi repülőterein is sor kerülhet.

(2) Az átadásra az alábbi közúti határátkelőhelyeken kerülhet sor:

- Biharkeresztes/Episcopia Bihorului nemzetközi közúti határátkelőhely;

- Nagylak/Nadlac nemzetközi közúti határátkelőhely;

- Kiszombor/Cenad nemzetközi közúti határátkelőhely.

(3) Az átadásra az alábbi nemzetközi repülőtereken kerülhet sor:

- a Magyar Köztársaság területén: Budapest/Ferihegy Nemzetközi Repülőtér;

- Románia területén: Bukarest Henry Coanda Nemzetközi Repülőtér, Temesvár Nemzetközi Repülőtér, Marosvásárhely Nemzetközi Repülőtér, Kolozsvár Nemzetközi Repülőtér.

(4) Az illetékes hatóságok - eseti jelleggel - bármely más nemzetközi közúti határátkelőhely vagy nemzetközi repülőtér használatában is megállapodhatnak.

12. Cikk

(1) A jelen Megállapodással kapcsolatos gyakorlati kérdések tisztázására - ideértve olyan kérdéseket, amelyek a Rendeletből, a Végrehajtási Rendeletből, a Tanács 2000. december 11-i, a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendeletéből, illetve a Tanács 2002. február 28-i, a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 407/2002/EK rendeletéből fakadnak - munkacsoportot kell felállítani. A munkacsoport az illetékes hatóságok és jelen Megállapodás végrehajtásában közreműködő egyéb hatóságok által kijelölt képviselőkből áll.

(2) A gyakorlati kérdések tisztázása során a Végrehajtási Rendelet II. mellékletében felsorolt bizonyítékokon kívül további hasonló jellegű közvetett bizonyítékok az (1) bekezdés szerint felállított munkacsoport keretében meghatározhatók, mely közvetett bizonyítékokat a felelősség vizsgálata során figyelembe kell venni.

13. Cikk

(1) Jelen Megállapodás az azt követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(2) Jelen Megállapodás hatálybalépését követően a román Szerződő Fél - a Rendelet 23. cikk (2) bekezdésével összhangban - tájékoztatja a Bizottságot a Megállapodás másolatának egyidejű megküldésével.

(3) Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre és a hatálybelépése után indult eljárásokra alkalmazandó. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 3. (harmadik) hónap első napján hatályát veszti.

(4) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek bármikor módosíthatják. Ezt írásban, diplomáciai úton kezdeményezik; a módosítás az (1) bekezdésben foglalt eljárásnak megfelelően lép hatályba.

(5) A Rendelet vagy a Végrehajtási Rendelet módosítása esetén jelen Megállapodást a Szerződő Felek megfelelően módosítják.

Készült Nagyszebenben, 2007. november 14. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar, román és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya
részéről
Románia Kormánya
részéről

Administrative Arrangement
on cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania with the purpose of implementing Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003

The Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania (hereinafter referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties), in the interest of efficient implementation of the provisions of Article 23 (1) of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national (hereinafter referred to as the Regulation), hereby conclude, in order to simplify the conditions and rules of the procedure to determine the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, this Administrative Arrangement (hereinafter referred to as the Arrangement):

Article 1

(1) The Contracting Parties shall use the terms that are used and defined in the Regulation.

(2) This Arrangement shall be applied pursuant to the Regulation and Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national (hereinafter referred to as the Implementing Regulation).

Article 2

(1) The responsible authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as responsible authorities) in implementing this Arrangement shall be:

a) in the Republic of Hungary:

Office of Immigration and Nationality (hereinafter referred to as OIN)

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel.: +36 1 463 48 72

Fax: +36 1 463 48 75

The OIN shall perform its tasks related to this Arrangement through its Directorate of Asylum Affairs.

b) in Romania:

Ministry of Interior and Administrative Reform

Romanian Office for Immigration (hereinafter referred to as ROI)

Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5

050795 Bucharest

Tel: +40 21 410 75 01

Fax: +40 21 410 75 02

E-mail: dublin.ori@mira.gov.ro

The ROI shall perform its tasks related to this Arrangement through its Directorate for Asylum and Integration.

(2) The responsible authorities shall keep each other mutually informed on all details and changes thereof.

Article 3

(1) As regards the Hungarian Contracting Party, the Dublin procedure shall be conducted by the OIN Directorate of Asylum Affairs - Dublin Coordination Unit.

(2) As regards the Romanian Contracting Party, the Dublin procedure shall be conducted by the ROI Directorate of Asylum and Integration - Dublin and Eurodac Unit.

Article 4

(1) If a request is based on Article 9 of the Regulation, the time limit for the responsible authorities to respond to requests for taking charge shall be 30 (thirty) calendar days following the receipt of the request.

(2) If a request for taking back is based on data from the Eurodac system, the responsible authorities shall respond as soon as possible but at the latest within 7 (seven) calendar days.

Article 5

When a request is related to information referred to in Article 21 (1)-(3) of the Regulation, the responsible authorities shall respond within 30 (thirty) calendar days following its receipt.

Article 6

In the interest of responding to urgent requests under Article 17 (2) of the Regulation, the responsible authorities shall appoint a contact person who shall take into consideration the time limit determined in Article 4 (2).

Article 7

(1) The responsible authorities shall be in communication with each other through ’DubliNet’ according to Article 15 of the Implementing Regulation. In case of persistent technical problems of ’DubliNet’, the responsible authorities may temporarily use other means of data transmission providing quicker processing of requests. In this event, they shall communicate via facsimile or e-mail. The Contracting Parties shall immediately initiate the reparation of the failures and in the same time shall inform each other of the functional disorder of ’DubliNet’ in writing.

(2) The language of communication between the responsible authorities shall be English concerning the requests and the responses as well.

Article 8

If the responsible authorities wish to refuse their responsibility on the grounds that another Member State is responsible for examining an asylum application, they can do so only by submitting, without delay, direct and indirect evidence establishing the responsibility of another Member State.

Article 9

(1) The responsible authorities may agree that the transfer of the third-country national shall take place at a certain location and date on a working day, following previous negotiations and the written approval of the requested authority.

(2) If the responsible authority with which the application was lodged acknowledges its responsibility, it shall immediately - in close cooperation with the authority initiating the transfer - arrange for the location and the date of the transfer of the person concerned.

(3) The authority initiating the transfer shall always inform the responsible authority 3 (three) working days prior to the transfer on the expected location and date of the transfer. Before transferring the third-country national, the requesting authority shall hand over a copy of the travel document of the person concerned or, in the absence thereof, the copy of the laissez-passer designed in accordance with the procedure referred to in Article 7 (2) of the Implementing Regulation to the responsible authority. If the requesting authority fails to comply with this obligation, the responsible authority may refuse to accept the transfer of the person concerned.

(4) If the requested authority provably fails to act within the deadlines concerning take charge or take back requests and, as a consequence, the requesting authority presumes that responsibility has been acknowledged, the third-country national shall be transferred on the next date assigned by virtue of paragraph (1), with application mutatis mutandis of paragraphs (2)-(3). Provided that a date for transfer is not assigned by the responsible authorities, the person concerned shall be taken over at a location and date on a working day communicated in writing by the requesting authority.

Article 10

(1) The requesting authority shall forward all documents of the third-country national to the requested authority necessary for an official procedure at the time of transfer, according to Article 7 (3) of the Implementing Regulation.

(2) If after a successful transfer, the travel document or any other document of the person concerned is found, which is necessary for an official procedure, the requesting authority shall be obliged ex officio or at the written request of the person concerned to forward the document via mail to the requested authority, in accordance with Article 21 of the Regulation.

(3) In well-grounded cases the responsible authorities may derogate from paragraph (1)-(2) and may lay down rules on other means of forwarding the aforementioned documents.

Article 11

(1) Transfers shall be carried out at the common state border of the states of the Contracting Parties. In exceptional cases, transfers may be carried out at the international airports of the states of the Contracting Parties.

(2) Transfers may be carried out at the following road border crossing points:

- Biharkeresztes/Episcopia Bihorului international road border crossing point;

- Nagylak/Nadlac international road border crossing point;

- Kiszombor/Cenad international road border crossing point.

(3) Transfers may be carried out at the following international airports:

- on the territory of the Republic of Hungary: Budapest/Ferihegy International Airport;

- on the territory of Romania: Bucharest Henry Coanda International Airport, Timisoara International Airport, Targu Mures International Airport, Cluj International Airport.

(4) The responsible authorities may agree on the use of other international border crossing points or international airports on a case by case basis.

Article 12

(1) A working group shall be set up to clarify any practical questions related to the implementation of this Arrangement, including issues arising from the Regulation, the Implementing Regulation, Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of ’Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention and Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of ’Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention. The working group shall consist of representatives designated by the responsible authorities and other authorities involved in implementing this Arrangement.

(2) Besides evidences listed in Annex II of the Implementing Regulation, other comparable means of indirect evidence may be defined during the clarification of practical questions by the working group established according to paragraph (1) and these indirect evidences shall be taken into consideration in course of the examination of responsibility.

Article 13

(1) This Arrangement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date when the Contracting Parties have notified each other on the completion of the internal legal procedures required for its entry into force.

(2) After the entry into force of this Arrangement the Romanian Contracting Party shall, in accordance with Article 23 (2) of the Regulation, notify the European Commission by submitting a copy of this Arrangement.

(3) This Arrangement is concluded for an indefinite period of time and shall be applicable for cases registered in the Contracting Parties after its entry into force. Either Contracting Party may at any time terminate it in writing through diplomatic channels. The Arrangement shall cease to have effect on the first day of the 3rd (third) month following the date of receipt of the notification of termination.

(4) This Arrangement may be amended by the Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through diplomatic channels and shall enter into force according to the procedures described in paragraph (1).

(5) In case of amendment of the Regulation or the Implementing Regulation, the Contracting Parties shall amend this Arrangement accordingly.

Done at Sibiu on 14 November 2007, in two original copies, each in Hungarian, Romanian and English language, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Hungary
For the Government
of Romania”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére