A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

197/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Gazdasági együttműködési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy erősítsék országaik között fennálló hosszú távú kapcsolatokat,

hagyományos gazdasági kapcsolataik folytatása és erősítése, valamint a kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági, ipari, tudományos és műszaki együttműködés fejlesztése és fokozása érdekében,

azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek kiszélesítése megfelelő és kedvező alapot teremt a további együttműködéshez,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. CIKK

Az irányadó nemzeti jogszabályokkal és azon nemzetközi szerződésekkel összhangban, amelyekben a Szerződő Felek államai részes felek, a Szerződő Felek a gazdaság és szociális fejlesztések terén előmozdítják az együttműködés bővítését és annak diverzifikálását.

2. CIKK

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok fejlődésének jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy többek között a következő területeken kedvezőek a hosszú távú együttműködés feltételei:

a) energia szektor, ideértve a gáz- és olajkitermelést, szállítást és raktározást;

b) mezőgazdaság és élelmiszeripar, mezőgazdasági termékek feldolgozása és raktározása;

c) állategészségügyi berendezések és termékek gyártása, illetve értékesítése;

d) építőipar és építőanyag-ipar;

e) erőművek és nagyfeszültségű elosztóhálózatok, valamint gáz- és kőolajvezeték hálózatok fejlesztése és felújítása;

f) villamosenergia-ipari berendezések és készülékek gyártása;

g) elektronikai és elektrotechnikai ipar;

h) ásványi nyersanyag-készletek feltárása és kitermelése, az ásványi nyersanyagok és a bányászati termékek további feldolgozása és értékesítése;

i) vegyipar és petrolkémiai ipar;

j) csomagolástechnológia;

k) környezetvédelem, vízgazdálkodás;

l) erdészet;

m) oktatás;

n) humánerőforrás-fejlesztés;

o) egészségügy, gyógyászati technológiák és gyógyszeripar;

p) turizmus, sport és üdültetés;

q) együttműködés a kis- és középvállalkozási szektor területén;

r) kommunikáció;

s) számítástechnikai és információtechnológia;

t) szállítás és logisztika;

u) tudomány és technológia.

3. CIKK

A Szerződő Felek arra törekszenek, hogy megfelelő eszközökkel bővítsék és intenzívebbé tegyék együttműködésüket, többek között az alábbiak segítségével:

a) az üzleti szektor képviselői közötti kapcsolatok megerősítése, ideértve a közös érdekeket képviselő kérdésekkel kapcsolatos gazdasági információk cseréjét is;

b) kormányzati szervezetek képviselői, szakmai és üzleti szövetségek, kamarák, regionális és helyi szervek képviselőinek kölcsönös látogatásai a jelen Megállapodás 2. cikkében felsorolt tárgykörök kapcsán;

c) a két ország üzleti körei közötti kapcsolatok létrejöttének és erősítésének elősegítése, az egyének, illetve üzletemberek látogatásainak és találkozóinak ösztönzése;

d) üzleti információk cseréje, vásárokon és kiállításokon történő részvétel ösztönzése, szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák és egyéb találkozók szervezése;

e) a kis- és közepes magánvállalkozások ösztönzése a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban való részvételre;

f) az együttműködés támogatása a konzultációs, marketing célú, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtása terén, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

g) a pénzügyi intézmények és a bankszektor tevékenységének előmozdítása a szorosabb kapcsolatok megteremtése és az együttműködés megerősítése érdekében;

h) a beruházási tevékenység ösztönzése mindkét országban, a vegyesvállalatok támogatása, vállalati képviseletek és fiókirodák nyitásának előmozdítása;

i) a régióközi és a nemzetközi szintű együttműködés előmozdítása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben;

j) nemzetközi kutatóközpontok létrehozásának támogatása közös innovációs és kutatási projektek, illetve programok kialakítása és megvalósítása érdekében.

4. CIKK

Jelen Megállapodás megkötésével a Szerződő Felek bármelyikének kérése alapján, Magyarországon, illetve Kazahsztánban felváltva Magyar-Kazah Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság (a továbbiakban: a „Bizottság”) hívható össze.

A Közös Bizottság feladatai elsősorban a következők:

- A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása,

- Új lehetőségek meghatározása a jövőbeni gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére,

- Javaslatok kidolgozása a két ország vállalatai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek fejlesztésére,

- Javaslattétel a jelen Megállapodás alkalmazása tekintetében.

Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hoz létre.

A Bizottság eljárásrendje annak első ülésén kerül meghatározásra. Államaik nemzeti jogszabályaival összhangban a Szerződő Felek a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önállóan viselik.

5. CIKK

Jelen Megállapodás nem befolyásolja a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit, így az e kötelezettségek hatálya alá esik. Ennek megfelelően a Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetőek, illetve értelmezhetőek olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják Magyarországnak elsősorban az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából eredő kötelezettségeit.

A Kazah Köztársaság, valamint az Európai Közösségek és annak tagállamai között 1995. január 23-án, Brüsszelben aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás - az összes további módosítással és kiegészítéssel együtt -, elsődleges hatállyal bír a jelen megállapodásban szabályozott kérdések tekintetében.

6. CIKK

A jelen megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható, a módosításra a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező jegyzőkönyvek formájában kerül sor.

7. CIKK

Jelen Megállapodás a diplomáciai úton eljuttatott azon utolsó értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba, mely útján egyik Szerződő Fél értesíti a másik Szerződő Felet arról, hogy teljesítette a megállapodás hatálybalépéséhez a saját belső jogrendje szerint szükséges eljárási követelményeket.

A Megállapodás határozatlan időre szól. Bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton bármikor értesítheti a másik Szerződő Felet arról, hogy a megállapodást fel kívánja mondani. A Megállapodás a felmondástól számított hat hónap múlva veszti hatályát.

Kelt Budapesten, 2008. év június hó 20. napján két-két eredeti példányban, magyar, kazah, orosz és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol változat az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Kazah Köztársaság
Kormánya részéről

Agreement
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Kazakhstan on Economic Cooperation

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the Contracting Parties”,

Desiring to enhance the long-standing relationship between their countries,

Wishing to continue and reinforce their traditional economic relations, and intending to develop and intensify their economic, industrial, scientific and technical cooperation on the basis of the mutual benefit,

Convinced that the deepening of the contractual framework provides favourable conditions and suitable basis for further cooperation have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall promote the expansion and diversification of the cooperation in the fields of economic and social development in accordance with their respective national legislation in force and provisions of international treaties in which the states of Contracting Parties participate.

ARTICLE 2

Considering the current state and perspectives of economic relations development, the Contracting Parties agree that favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, in the following areas:

a) energy sector, including gas and oil production, transportation and storage;

b) agriculture and food processing industry, processing and storage of agricultural products;

c) marketing and manufacturing of veterinary equipment and veterinary products;

d) construction industry and building materials industry;

e) expansion and rehabilitation of power stations and high-tension distribution networks as well as pipeline networks for gas and oil;

f) production of electrical equipment and appliances;

g) electronic and electro-technical industry;

h) exploring and exploitation of deposits of mineral raw materials, further processing and sale of mineral raw materials and products of mining industry;

i) chemical and petrochemical industry;

j) packaging technology;

k) protection of environment, water management;

l) forestry industry;

m) education;

n) human resources development;

o) health care, medical technologies and pharmaceutical industry;

p) tourism, sport and resort business;

q) cooperation in the small and medium-sized enterprise sector;

r) communication;

s) computer and information technology;

t) transport and logistics;

u) science and technology.

ARTICLE 3

The Contracting Parties shall endeavour to expand and intensify their cooperation through appropriate means, such as:

k) strengthening of ties between business sector’s representatives, including exchange of economic information concerning the issues of mutual interest;

l) exchanging of visits by representatives of governmental organisations, professional and business associations, chambers, regional and local bodies on subjects provided in Article 2 of the present Agreement;

m) assisting in the establishment and strengthening contacts between the business circles of the two countries, encouraging the visits and meetings of individuals and businessmen;

n) exchanging of business information, encouraging the holding of fairs and exhibitions, organizing seminars, symposia, conferences and other meetings;

o) encouraging participation of small and medium-sized private sector enterprises in bilateral economic relations;

p) supporting the cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest;

q) encouraging the activity of financial institutions and banking sector in establishing closer contacts and strengthening their cooperation;

r) encouraging investment activity in both countries, promotion of joint ventures, establishment of company representations and branch offices;

s) promotion of inter-regional cooperation and international cooperation in issues of mutual interest;

t) supporting the creation of international research centres in the interests of the development and realization of joint innovative and research projects and programs.

ARTICLE 4

Upon conclusion of this Agreement, Intergovernmental Hungarian-Kazakh Commission on Economic Cooperation (hereinafter referred to as the Commission”) can be convoked upon request of each of the Contracting Parties alternately in Hungary and Kazakhstan.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

- Discussion of the development of the bilateral economic relations,

- Identifying new possibilities for the further development of the future economic cooperation,

- Drawing up suggestions for the improvement of the terms for the economic co-operation between enterprises of both countries,

- Making proposals for the application of the present Agreement.

The Commission if necessary will establish working groups dealing with certain questions of the cooperation.

The procedure of the Commission shall be defined during its first meeting. In accordance with national legislations of their states the Contracting Parties bear the expenses of the activity of the Commission independently.

ARTICLE 5

This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union, and is subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaties on which the European Union was founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union.

The Agreement on partnership and cooperation, between the Republic of Kazakhstan, on the one hand, and the European Communities and their State-members, on the other hand, signed in Bruxelles on January 23rd, 1995, together with all its subsequent changes and additions, has primary force concerning the questions controlled by the present Agreement.

ARTICLE 6

This Agreement may be amended or by mutual consent of the Contracting Parties, the amendments shall be reflected in Protocols that are integral part of this Agreement.

ARTICLE 7

This Agreement shall enter into force the thirtieth day after the receipt of the latter notification, through diplomatic channels, by which one Contracting Party notifies the other Contracting Party that its internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

It shall remain in force for a period indeterminate time. Any Contracting Party may give a written notification through diplomatic channels to the other Contracting Party of its intention to terminate this Agreement at any time. The date of expiration of the agreement is six months from the date of termination.

Done and signed in Budapest on 20 June 2008, in two originals each in Hungarian, Kazakh, Russian and English language, all text being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English version shall prevail.

For the Government
of the Republic
of Hungary
For the Government
of the Republic
of Kazakhstan”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a megállapodás 7. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére