A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

272/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Montenegró Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Montenegró Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A megállapodás hivatalos angol nyelvű szövege és annak hiteles magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF HUNGARY AND MONTENEGRO

Preamble

The Republic of Hungary and Montenegro (hereinafter called „the Contracting Parties”),

Recognizing the EU membership of the Republic of Hungary and the stage of Montenegro in the process of accession to the European Union, and believing that these processes will give new opportunities for expanding bilateral economic cooperation,

Confirming their will to develop the positive effect of their traditional economic relations,

Expressing their readiness to co-operate in finding the means and ways for strengthening and developing a mutually beneficial cooperation,

Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic relations between them in the new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial economic, technical and technological cooperation,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall contribute to develop and expand their mutually beneficial economic cooperation. Being aware of the need for appropriate legal basis for the elaboration of mutual relations in accordance with valid legislation in both the countries.

Article 2

The Contracting Parties shall make efforts to develop their bilateral cooperation on a wide basis, in particular in the areas specified in Annex 1 to this Agreement.

Article 3

The Contracting Parties shall develop and expand their economic cooperation through the implementation of the measures specified in Annex 2 to this Agreement.

Article 4

The Contracting Parties shall set up a Hungarian-Montenegrin Commission on Economic Cooperation with tasks and rules of procedure as specified in Annex 3 to this Agreement.

Article 5

This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union, and is subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaty of Accession, the Treaties on which the European Union is founded, the Treaty on the European Union as well as from the primary and secondary law of the European Union.

Article 6

The Contracting Parties agree that the Agreement on Economic Co-operation between the Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro signed on 26 May 2005, in Belgrade shall cease to be in force between the

Contracting Parties on the day of the entry into force of the present Agreement.

Article 7

The Contracting Parties shall settle by negotiations any disputes which may arise between them regarding the implementation and interpretation of this Agreement.

Article 8

The present Agreement can be amended by the mutual consent of the two Contracting Parties. Each amendment shall be executed in individual protocols.

Article 9

The annexes to this Agreement shall constitute an integral part hereof.

Article 10

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter notification, through diplomatic channels, indicating the completion of all internal legal procedures of both countries.

2. This Agreement shall be concluded for an unlimited period.

3. Each Contracting Party to this Agreement may terminate this Agreement, by means of a written notification to the other Contracting Party. The termination shall take effect on the first day of the fourth month following the date of the notification was received by the other Contracting Party.

Done at ............, on ....................... 2008 in English language, in two originals, all texts being equally authentic.

For the Government
Republic of Hungary
For the Government
of Montenegro

ANNEX No. 1

The areas of economic cooperation shall include inter alia:

1. Industry:

- machine-building;

- metallurgy,

- processing industry;

- electronics and electric machine-building industry;

- chemical industry;

- pharmaceutical industry;

- food processing industry

2. Agriculture:

- crop production and stock-breeding;

- fish industry;

3. Forestry;

4. Military economic cooperation;

5. Energy sector;

6. Research and development;

7. Construction and building industry;

8. Telecommunications, computing and informatics;

9. Transport and logistics;

10. Environment protection;

11. Water management;

12. Tourism;

13. Investment promotion;

14. SME cooperation;

15. Science and technology.

ANNEX No. 2

Measures Expanding and Intensifying the Economic Cooperation

1. Strengthening the economic cooperation of the government institutions, professional organizations and business circles, chambers and associations, regional and local bodies, including exchange of economic information of mutual interest, as well as mutual visits of representatives of the institutions and the enterprises of both Parties;

2. Providing incentives for establishing new and enhancing existing business contacts, encouraging mutual contacts and visits of private persons and entrepreneurs;

3. Business information exchange, participation in international fairs and exhibitions, providing assistance for the organization of events for business representatives, seminars, conferences, symposiums;

4. Promoting the importance of an enhanced role of the small and medium-sized enterprises in the bilateral economic relations;

5. Cooperation in the field of marketing, consulting and expert services in the areas of mutual interest;

6. Enhancing closer relations and cooperation of financial and banking institutions;

7. Encouraging the development of bilateral investment activity;

8. Encouraging the opening of representations Promoting international cooperation;

9. Promoting the cooperation on third countries’ markets;

10. Information exchange on programs and projects, encouraging the involvement of entrepreneurs in their implementation.

ANNEX No. 3

Tasks, structure and rules of procedure of the Hungary-Montenegrin Commission on Economic Cooperation

1. The tasks of the Hungarian-Montenegrin Commission on Economic Cooperation, hereinafter called „The Commission” include:

- discussing bilateral economic relations development issues;

- identifying new development opportunities for the bilateral economic relations;

- developing proposals for improving the environment for economic cooperation of the organizations of both Parties;

- submitting proposals on the implementation of this Agreement.

2. The Commission shall comprise representatives of the Hungarian side and the Montenegrin side.

Each Contracting Party shall designate a chairperson on its part, referred to as „Co-chair”. Each Co-chair shall designate a secretary for the respective part of the Commission.

For the discussion of particular issues, the Commission may decide to set up working groups, specifying their tasks and the time limits for implementation of the tasks.

3. The Commission shall meet upon the request of each contracting Party, alternatively in the Republic of Hungary and Montenegro.

The Co-chairs shall agree on the date and on the preliminary agenda of the meetings of the Commission not later than 1 month in advance.

Advisors and experts may be invited at the meetings of the Commission on mutual agreement.

Protocol shall be taken at each meeting and discussion in accordance with the Commission. The working language of the Commission shall be English.”

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS MONTENEGRÓ KÖZÖTT

Előszó

A Magyar Köztársaság és Montenegró (a továbbiakban: a „szerződő felek”),

elismerve a Magyar Köztársaság EU-tagságát és a Montenegró által az EU-csatlakozási folyamatban megtett eddigi utat, illetve bízva abban, hogy ezek a folyamatok új lehetőségeket nyitnak meg a kétoldalú gazdasági együttműködés kibővítésére,

megerősítve azon akaratukat, hogy hagyományos gazdasági kapcsolataik pozitív hatását továbbfejlesszék,

kifejezve készségüket együttműködés kialakítására új eszközök és módok feltárására a kölcsönösen kedvező együttműködés megerősítése és továbbfejlesztése érdekében,

kifejezve meggyőződésüket arról, hogy a jelen megállapodás hozzá fog járulni az országaik közötti gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez a megváltozott körülmények között, különös tekintettel a kölcsönösen kedvező gazdasági, műszaki és technológiai együttműködés bővítésére,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A szerződő felek hozzájárulnak a kölcsönösen kedvező gazdasági együttműködés továbbfejlesztéséhez és kibővítéséhez, figyelemmel arra, hogy mindkét országban a hatályos jogszabályokkal összhangban megfelelő jogi keretet kell teremteni a kölcsönös kapcsolatok kiépítéséhez.

2. Cikk

A szerződő felek erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a kétoldalú együttműködést széles alapra helyezzék, különös tekintettel a jelen megállapodás 1. mellékletében meghatározott területekre.

3. Cikk

A szerződő felek gazdasági együttműködésüket a jelen megállapodás 2. mellékletében részletezett intézkedések végrehajtásával fejlesztik és bővítik.

4. Cikk

A szerződő felek egy magyar-montenegrói gazdasági együttműködési bizottságot hoznak létre a jelen megállapodás 3. mellékletében meghatározott feladatokkal és szabályokkal.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerződésből, az Európai Unióról szóló Szerződésből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

6. Cikk

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia-Montenegró minisztertanácsa által 2005. május 26-án Belgrádban aláírt gazdasági együttműködési megállapodás jelen megállapodás hatálybalépésének napján hatályát veszti.

7. Cikk

A szerződő felek a közöttük a jelen megállapodás végrehajtásából vagy értelmezéséből eredő esetleges vitáikat tárgyalások útján rendezik.

8. Cikk

A jelen megállapodást a két szerződő fél kölcsönös egyetértésével lehet módosítani. Minden egyes módosítást külön protokollban kell aláírni.

9. Cikk

A jelen megállapodás mellékletei a megállapodás szerves részét képezik.

10. Cikk

1. A jelen megállapodás a megállapodásról szóló utolsó értesítés kézhezvétele napján lép életbe, amelyet diplomáciai úton továbbítanak, feltüntetve mindkét ország összes belső jogi eljárásának teljesítését.

2. A jelen megállapodást a felek határozatlan időszakra kötik.

3. A jelen megállapodás mindegyik fele a másik fél számára küldött írásos értesítésben szüntetheti meg a jelen megállapodást. A megszüntetés attól a naptól számított negyedik hónap első napján lép életbe, amikor a másik fél kézhez vette a megszüntetésről szóló értesítést.

Készült Podgoricában, 2008. október 3-án angol nyelven, két eredeti példányban, amelyek mindegyike egyaránt hiteles szövegezést tartalmaz.

A Magyar Köztársaság Kormánya
részéről
Montenegró Kormánya
részéről

1. számú melléklet

A gazdasági együttműködés többek között a következő területekre terjed ki:

1. Ipar:

- gépipar;

- kohászat,

- feldolgozóipar;

- elektronika és elektronikus gépek gyártása;

- vegyipar;

- gyógyszeripar;

- élelmiszer-feldolgozás

2. Mezőgazdaság:

- növénytermesztés és állattenyésztés;

- halászat;

3. Erdőgazdaság;

4. Katonai gazdasági együttműködés;

5. Energiaszektor;

6. Kutatás-fejlesztés;

7. Építőipar;

8. Telekommunikáció, számítógépipar és informatika;

9. Közlekedés és logisztika;

10. Környezetvédelem;

11. Vízgazdálkodás;

12. Turizmus;

13. Befektetés-ösztönzés;

14. Kis- és közepes vállalatok együttműködése;

15. Tudomány és technológia.

2. számú melléklet

A gazdasági együttműködést kibővítő és elősegítő intézkedések

1. Az állami intézmények, szakmai szervezetek és üzleti körök, kamarák és egyesületek, térségi és helyi testületek közötti gazdasági együttműködés erősítése, beleértve a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint a két fél intézményei és vállalatai által delegált képviselők kölcsönös látogatásait;

2. Ösztönzők biztosítása új üzleti szerződések létrehozására és a meglévők bővítésére, a kölcsönös kapcsolatok és látogatások elősegítése magánszemélyek és vállalkozók között;

3. Üzleti információk cseréje, részvétel nemzetközi kiállításokon és vásárokon, segítségnyújtás üzleti képviselők eseményeinek, szemináriumok, konferenciák, szimpóziumok szervezéséhez;

4. A kis- és közepes vállalkozások jelentőségének növelése a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban;

5. Együttműködés a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben a marketing, a tanácsadás és a szakértői szolgáltatások területén;

6. A pénzügyi és a bankintézmények közötti szorosabb kapcsolatok és együttműködés elősegítése;

7. A kétoldalú befektetési tevékenység fejlesztésének elősegítése;

8. Képviseletek megnyitásának elősegítése. A nemzetközi együttműködés ösztönzése;

9. Az együttműködés elősegítése harmadik országok piacain;

10. Információcsere programokról és projektekről, vállalkozók részvételének elősegítése azok megvalósításában.

3. számú melléklet

A Magyar-Montenegrói Gazdasági Együttműködési Bizottság feladatai, felépítése és eljárási szabályai

A Magyar-Montenegrói Gazdasági Együttműködési Bizottság (a továbbiakban: a „bizottság”) feladatai a következők:

- a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztési kérdéseinek megvitatása;

- új fejlesztési lehetőségek azonosítása a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban;

- ajánlások kidolgozása a két fél szervezetei között fennálló gazdasági együttműködés környezetének javítására;

- ajánlások előterjesztése a jelen megállapodás végrehajtására.

1. A bizottság a magyar és a montenegrói oldal képviselőiből áll.

Mindegyik szerződő fél saját részéről egy elnököt nevez ki, aki „társelnökként” tevékenykedik. Mindegyik társelnök egy titkárt nevez ki a bizottság vonatkozó része számára.

Az egyes kérdések megvitatására a bizottság munkacsoportokat hozhat létre, meghatározva azok feladatait és a határidőket a feladatok végrehajtására.

2. A bizottság a szerződő felek kérésére ül össze, felváltva a Magyar Köztársaságban és Montenegróban.

A társelnökök legalább 1 hónappal korábban állapodnak meg a bizottság üléseinek idejéről és napirendjéről.

Tanácsadókat és szakértőket kölcsönös egyetértéssel lehet a bizottság üléseire meghívni.

Minden ülésről és megbeszélésről jegyzőkönyv készül a bizottsággal egyetértésben. A bizottság munkanyelve az angol.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a megállapodás 10. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére