A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. és 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárásban a 2-6. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) gyártó: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely - függetlenül attól, hogy a típus-jóváhagyási eljárás tárgyát képező jármű, jármű-tulajdonság, alkatrész vagy tartozék összes gyártási fázisában közvetlenül részt vesz-e - a jóváhagyó hatósággal szemben felelős a típus-jóváhagyási eljárásért, valamint a jóváhagyottal egyező kivitelű gyártásért; e tekintetben gyártónak kell tekinteni a gyártó képviselőjét is;

b) adat: szennyezőanyag-kibocsátással összefüggő, azt befolyásoló műszaki jellemző.

2. § (1) A Kkt. 22/A. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan, ha a gyártó a típusjóváhagyás kiadása során

a) az adatközlő lapon valótlan adatot tüntet fel: 500 000 forint,
b) valótlan adattartalmú jóváhagyási okmányt nyújt be: 700 000 forint,
c) a megfelelőségi nyilatkozaton valótlan adatokat tüntet fel: 700 000 forint,
d) elmulasztja a szennyezőanyag-kibocsátás szempontjából való jóváhagyás kiterjesztésének kérelmezését valamely általa forgalomba hozott járműtípus-változatra: 500 000 forint,
e) a típusjóváhagyás szennyezőanyag-kibocsátással összefüggő kiterjesztéséhez valótlan adatot közöl: 800 000 forint
összegű bírságot köteles fizetni.

(2) A Kkt. 22/A. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan, ha a gyártó az általa kezdeményezett jármű szennyezőanyag-kibocsátással összefüggő visszahívása indokaként hamis okot jelöl meg, 300 000 forint összegű bírságot köteles fizetni.

3. § (1) A Kkt. 22/A. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan, ha a gyártó a típus-jóváhagyási eljárásban hamis adattartalmú vizsgálati jegyzőkönyvet nyújt be, 500 000 forint összegű bírságot köteles fizetni.

(2) Ha a gyártó azonos típus-jóváhagyási eljárásban követi el az (1) bekezdésben és a 2. § (1) bekezdésében foglaltakat, 1 000 000 forint összegű bírságot köteles fizetni.

4. § A Kkt. 22/A. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan, ha a gyártó a típusjóváhagyás visszavonását vagy a gyártói visszahívást eredményező adatokat vagy műszaki előírásokat visszatartja, vagy az adatváltozás-bejelentési kötelezettségét elmulasztja, 500 000 forint összegű bírságot köteles fizetni.

5. § A Kkt. 22/A. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan, ha a gyártó a jóváhagyottól eltérő, az adatok romlását okozó, a kibocsátás-csökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezést szerel be a járműbe, 900 000 forint összegű bírságot köteles fizetni.

6. § A Kkt. 22/A. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan, ha a gyártó a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdésében foglalt járműjavítási és -karbantartási információhoz való hozzáférés-biztosítási kötelezettségét oly módon nem teljesíti, hogy

a) az információhoz történő hozzáférést megtagadja vagy korlátozza: 1 000 000 forint,
b) az információhoz történő napi hozzáférést nem biztosítja: 100 000 forint,
c) az információhoz történő havi hozzáférést nem biztosítja: 300 000 forint
összegű bírságot köteles fizetni.

7. § *  Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

8. § (1) *  A bírság összegét a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül, az eljáró hatóság részére, annak a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(2) A bírság kiszabásáról szóló határozatban rendelkezni kell arról a számlaszámról, amelyre a bírságot be kell fizetni.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 13. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(4)-(6) * 


  Vissza az oldal tetejére