A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés i) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés d) pontjában és 68. § (12) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (6) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK), az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, valamint a népegészségügyi, illetve sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál és a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (a továbbiakban együtt: intézet) az 1. melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegű szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményező magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. § (1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) köteles megfizetni.

(2) Az 1. mellékletben megállapított laboratóriumi vizsgálati díjtételeket mintaelemenként kell felszámítani, és ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati módszerben előírt minta-előkészítés, valamint párhuzamos vizsgálatok költségeit is.

(3) *  A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézet 2. mellékletben feltüntetett számlájára elektronikus úton megfizetni. A díj megfizetését átutalás esetén a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(4) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézet bevétele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézet a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységeket megillető bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5) *  A jogorvoslati díjat – amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével – a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró szerv részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni.

(6) Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró intézet az első fokon eljárt intézet részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát megsemmisíti és az első fokon eljáró intézetet új eljárás lefolytatására utasítja.

(7) E rendelet alkalmazása során

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) *  a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén – a jogszabálysértő határozatot eredményező elsőfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(8) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(9) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat XII. pontja szerinti orvostudományi kutatás engedélyezése során fizetendő díjból a szakértői díjtételt a kutatásba bevont telephelyenként kell megfizetni. Az engedély módosítása során minden egyes önálló, jogszabály szerinti, egymással össze nem függő lényeges módosítás iránti kérelem külön díj köteles.

(10) *  Az intézet a hozzá befizetett,

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat XII. 1. pontja, illetve XII. 2. pontja szerinti díjból az orvostudományi kutatás engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén

aa) *  a szakhatósági állásfoglalásért az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10032000-01490576-00000000 számú számlájára,

ab) a szakértői tevékenységért az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az engedélyezési eljárásban az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott szakértő számlájára átutalja,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat XII. 3. pontja szerinti díjból az orvostudományi kutatás engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén a szakvéleményért az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott, véleményt adó illetékes Regionális Kutatásetikai Bizottság részére átutalja.

(11) * 

(12) * 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)–(6) * 

(7) * 

4. § *  Ez a rendelet

a) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (8) bekezdésének,

b) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (8) bekezdésének,

c) *  az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez

I. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
I.1. Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás
I.1.1. *  Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás – az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése kivételével – telephelyenként 30 000 Ft
I.1.2. Járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás:
I.1.2.1.  *  Rendelőintézet engedélyezési eljárás telephelyenként 70 000 Ft
I.1.2.2.  *  Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás telephelyenként 35 000 Ft
I.1.3. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás:
I.1.3.1. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (400 ágyszámig) 80 000 Ft
I.1.3.2. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (401-től 800 ágyszámig) 100 000 Ft
I.1.3.3. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (800 ágyszám feletti egészségügyi szolgáltató esetén) 130 000 Ft
I.1.4.  *  Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység, a közreműködői tevékenységet is ideértve – kivéve a kizárólag bejelentés alapján nyilvántartásba vett személyes közreműködőként végzett tevékenységet – megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás telephelyenként 30 000 Ft
I.1.5.  *  Működési engedély módosítása telephelyenként 20 700 Ft
I.1.6.  * 
I.1.7.  * 
I.1.8. *  Az Eütv. 108/A. §-ában foglaltak szerinti hatósági nyilvántartásba vétel iránti bejelentés 10 000 Ft
I.2.1. Működtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárás 16 000 Ft
I.2.2. Működtetési jog (praxisjog) engedélyének módosítása 4 000 Ft
I.3. Gyógyszerellátással kapcsolatos eljárások:
I.3.1. Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedélyezése 21 000 Ft
I.3.2. Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedély módosítása 5 000 Ft
I.3.3. *  Gyógyszertár működési engedélyezési eljárás 66 000 Ft
I.3.4. *  Gyógyszertár működési engedélyének módosítása 30 000 Ft
I.3.5. Gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásának engedélyezése 30 000 Ft
I.3.6. *  Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) átruházásának engedélyezése 5 000 Ft
I.3.7. *  Fiókgyógyszertár áthelyezésének engedélyezése 5 000 Ft
II. Egyes élelmiszerekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
II.1.  *  Különleges táplálkozási célú élelmiszerek bejelentése 50 000 Ft
II.2. Felmentés a különleges táplálkozási célú élelmiszer csomagolására előírt kötelezettség alól 11 100 Ft
II.3. Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerrel kapcsolatos tájékoztató és oktató anyagok (eszközök) engedélyezése 12 200 Ft
II.4.  *  Étrend-kiegészítő készítmények bejelentése 50 000 Ft
II.5. Új élelmiszerek elsődleges értékeléséhez szakvélemény készítése 307 000 Ft
II.6.–II.7. * 
III. Kozmetikai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
III.1. Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése 12 600 Ft
III.2.–III.8. * 
Rövidítések:
TITR: titrimetria
HPLC: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia
AAS: atomabszorpciós spektrofotometria
SPF: spektrofotometria
IV. Vizekkel kapcsolatos közegészségügyi igazgatási szolgáltatások
IV.1. Laboratóriumnak a közfürdők, illetve természetes fürdőhelyek fürdővizének ellenőrzésére történő feljogosítása 92 600 Ft
IV.2. Egyedi felmentés vízforgató berendezés telepítése alól 60 000 Ft
IV.3. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 34 900 Ft
IV.4. Természetes fürdőhely kijelölési eljárás 48 000 Ft
IV.5. *  Ivóvíz-határérték alóli eltérési engedély, (derogáció), parametrikus értéktől való átmeneti eltérés engedélyezése, vizsgálati szám csökkentésének engedélyezése 38 400 Ft
IV.6.  * 
IV.7. * 
IV.8.  *  Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vétele, engedélyezése 96 000 Ft/termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia
IV.9.–IV.11. * 
IV.12. *  Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentési engedély módosítása 30 000 Ft
IV.13. *  Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentés engedélyese adataiban bekövetkezett változás 16 000 Ft
IV.14. *  Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének, engedélyének módosítása 48 000 Ft/termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia
IV.15. *  Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák bejelentőjének, engedélyesének adataiban bekövetkezett változás miatti módosítás 16 000 Ft
IV.16. *  Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének megújítása, felülvizsgálata 48 000 Ft/termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia
IV.17. *  Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása a) évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében
192 000 Ft,
b) évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében
96 000 Ft
IV.18. *  Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata a) évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében 96 000 Ft,
b) évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében
48 000 Ft
V. *  Veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
V.1. *  A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiviteli bejelentés és hozzájárulás iránti kérelem 19 100 Ft
V.2. *  Veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel folytatott tevékenység
(és a tevékenységben bekövetkezett változás) bejelentése
7 800 Ft/telephely
V.3. *  Veszélyes keverék bejelentése 9 200 Ft/keverék
V.4.–V.5. * 
V.6. *  ETTSZ szakvélemény 45 000 Ft/anyag vagy keverék
V.7. *  Méregközpontba történő bejelentés díjtételei
V.7.1. Bejelentés 16 000 Ft/bejelentés
V.7.2. Bejelentés módosítása jelentős (az összetételt érintő) változás esetén 12 000 Ft/módosítás
VI. *  Biocid anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
VI.1. *  Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése 2 500 000 Ft
VI.2. *  Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése, ha az azonos a hatóanyag jóváhagyási eljárásában referenciatermékként értékelt termékkel 500 000 Ft
VI.3. *  Biocid termékcsalád forgalomba hozatalának engedélyezése 5 000 000 Ft
VI.4. *  Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének módosítása adminisztratív változtatás esetén 25 000 Ft
VI.5. *  Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása kisebb mértékű változtatás esetén
Biocid termékcsalád esetén
150 000 Ft

300 000 Ft
VI.6. *  Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása jelentős változtatás esetén
Biocid termékcsalád esetén
1 000 000 Ft
2 000 000 Ft
VI.7. *  Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének megújítása, ha a dokumentáció teljes körű újraértékelése szükséges 1 875 000 Ft
VI.8. *  Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének megújítása, ha a dokumentáció korlátozott mértékű újraértékelése szükséges 625 000 Ft
VI.9. *  Azonos biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése 75 000 Ft
VI.10. *  Biocid termékcsalád újabb tagja forgalomba hozatalának bejelentése 75 000 Ft
VI.11. *  Biocid termék forgalomba hozatalának egyszerűsített eljárással történő engedélyezése során a dokumentáció értékelése
Biocid termékcsalád esetén
500 000 Ft

1 000 000 Ft
VI.12. *  Az egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében engedélyezett biocid termék forgalmazásának bejelentése 50 000 Ft
VI.13. *  Egyszerűsített eljárással kiadott biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása során a dokumentáció értékelése 50 000 Ft
VI.14. *  Biocid termék más tagállamban kiadott engedélyének elismerési eljárása 500 000 Ft
VI.15. *  Biocid termékcsalád kölcsönös elismerési eljárással történő engedélyezése 1 000 000 Ft
VI.16. *  Biocid termék vagy termékcsalád kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba hozatali engedély adminisztratív módosítása 25 000 Ft
VI.17. *  Biocid termék kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba hozatali engedély kisebb mértékű változtatás esetén történő módosítása Biocid termékcsalád esetén 50 000 Ft
VI.18. *  Biocid termék kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba hozatali engedély jelentős változtatás esetén történő módosítása
Biocid termékcsalád esetén
200 000 Ft

400 000 Ft
VI.19. *  Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése, ha a termék egy hatóanyagnál többet tartalmaz Alapdíj +
200 000 Ft minden további hatóanyagra
VI.20. *  Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése további terméktípusokra Alapdíj +
200 000 Ft minden további terméktípusra
VI.21. *  Biocid termékek összehasonlító értékelése 1 250 000 Ft hatóanyagonként
VI.22. *  Párhuzamos kereskedelemi engedély 100 000 Ft
VI.23. *  Biocid hatóanyag jóváhagyására irányuló eljárásban a dokumentáció értékelése 45 000 000 Ft
VI.24. *  A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó, vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő további terméktípus jóváhagyására irányuló eljárásban a dokumentáció értékelése 22 500 000 Ft
VI.25. *  Biocid hatóanyag jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban a dokumentáció teljes újraértékelése 45 000 000 Ft
VI.26. *  Biocid hatóanyag jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban a dokumentáció részleges újraértékelése 22 500 000 Ft
VI.27. *  A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó, vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyag a korábbitól eltérő további terméktípusban történő jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban a dokumentáció teljes újraértékelése 22 500 000 Ft
VI.28. *  A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó, vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyag a korábbitól eltérő további terméktípusban történő jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban a dokumentáció részleges újraértékelése 11 250 000 Ft
A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a szerinti átmeneti rendszer díjtételei
VI.29. *  Rovar-, rágcsálóirtó szer és rovarriasztó szer forgalomba hozatalának engedélyezése 96 000 Ft/termék
VI.30. *  Rovar-, rágcsálóirtó szer, valamint rovarriasztó szer szakvéleményezése forgalomba hozatalhoz:
VI.30.1. Rovarirtó szerek szakvéleményezése 333 500 Ft
VI.30.2. Rovarriasztó szerek szakvéleményezése 177 400 Ft
VI.30.3. Rágcsálóirtó szer szakvéleményezése 243 200 Ft
VI.31. *  Irtószer felhasználás engedélyezése 11 000 Ft
VI.32. *  Fertőtlenítőszer forgalomba hozatalának és fertőtlenítési technológia engedélyezése 96 000 Ft/termék
VI.33. *  Ivóvízellátásban, uszoda- és fürdővízben felhasználható biocid anyag engedélyezése 96 000 Ft/termék
VI.34. *  A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása értékelést nem igénylő változtatás esetén 25 000 Ft
VI.35. *  A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása értékelést igénylő változtatás esetén 48 000 Ft
VI.36. *  Nem engedélyezett biocid terméken, vagy kizárólag biocid terméken való felhasználásra szánt, nem jóváhagyott hatóanyagon kutatási vagy fejlesztési célú kísérlet és vizsgálat elvégzésének kezdeményezése 50 000 Ft
VI.37. *  Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének megújítása, ha az értékelést más tagállam végzi 375 000 Ft
VI.38. *  Biocid termékek más tagállamban végzett összehasonlító értékelésének elismerése 150 000 Ft hatóanyagonként
VI.39.  * 
VII. Immunológiai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
Immunológiai készítmények gyártási tételének vizsgálata forgalomba hozatalt megelőzően:
VII.1. Külföldi készítmény, külföldi hatósági bizonylattal 147 000 Ft
VII.2. Készítmény hatósági bizonylat nélkül 525 500 Ft
VII.3. * 
VIII. Atomenergia alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
VIII.1–VIII.24. * 
IX. Közegészségügyi-járványügyi igazgatási szolgáltatások
IX.1. Légi szúnyogirtás engedélyezése 18 500 Ft
IX.2.–IX.3. * 
X. Természetes gyógytényezőkkel és ásványvizekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
X.1.–X.2. * 
X.3. Gyógyfürdőintézmény megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése 120 000 Ft
X.4. Elismert ásványvíz megnevezés használatának és gyógyászati célú használatbavételének, továbbá mesterséges ásványvíz előállításának engedélyezése 60 000 Ft
X.5. Elismert ásványvíz gyógyvízzé történő átminősítése és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt 47 000 Ft
X.6. Gyógyvízmegnevezés használatának, illetve gyógyászati célú felhasználásának, valamint forgalomba hozatalának engedélyezése előzetes szakvéleménnyel 87 000 Ft
X.7. Gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt 87 000 Ft
X.8. Korábban kiadott engedély módosítása, felülvizsgálata 41 000 Ft
X.9.  *  Közegészségügyi szakvélemény adása gyógyhely megnevezés használatának engedélyezéséhez 36 600 Ft
X.10. Közegészségügyi szakvélemény adása elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényező megnevezés használatának engedélyezéséhez 29 700 Ft
X.11. *  Település egésze vagy meghatározott része gyógyhellyé nyilvánításának engedélyezése 160 000 Ft
XI. Más hatóság eljárásában történő közreműködéssel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
XI.1.–XI.2. * 
XI.3.  *  Kereskedelmi szálláshely működtetésében való szakhatósági közreműködés 28 500 Ft
XI.4. Vízbázisok védelmével kapcsolatos szakhatósági közreműködés 30 700 Ft
XI.5. Fürdési célú gázveszélyes víz igénybevételével kapcsolatos szakhatósági közreműködés 23 500 Ft
XI.6.  *  Elvi vízjogi engedélyezési vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági közreműködés 23 900 Ft
XI.7. Felszíni víz ivóvízként való felhasználására vonatkozó eljárásban szakhatósági közreműködés 23 900 Ft
XI.8. Közfürdő védőterületének kialakításában való szakhatósági közreműködés 20 200 Ft
XI.9. 50 főnél kevesebb személyt ellátó, vagy napi 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató vízellátó rendszer közegészségügyi feltételeinek megállapítása 20 200 Ft
XI.10. Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos közegészségügyi szakhatósági közreműködés 23 500 Ft
XI.11. Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos (hulladékkezelő létesítményre vonatkozó) szakhatósági közreműködés 27 700 Ft
XI.12. Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték-túllépés engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés 27 700 Ft
XI.13. Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezési eljárásában történő szakhatósági közreműködés 27 700 Ft
XI.14. Veszélyes hulladék elhelyezésével kapcsolatos szakhatósági közreműködés 24 200 Ft
XI.15. * 
XI.16. Környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés 29 700 Ft
XI.17. Vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez előírt szakhatósági közreműködés 30 000 Ft
XI.18. * 
XI.19.  * 
XI.20. * 
XI.21. Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés 19 400 Ft
XI.22. Utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezési eljárásában szakhatósági közreműködés 11 500 Ft
XI.23. *  Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezés engedélyezésében szakhatósági közreműködés (a kitermelés körülményeinek közegészségügyi szempontú vizsgálata) 31 500 Ft
XII. *  Orvostudományi kutatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
[nem kereskedelmi kutatás, valamint az Eütv. 159. § (5) bekezdése szerinti kutatás kivételével]
XII. 1. *  Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján 377 000 Ft + kutatásba bevont telephelyenként
25 000 Ft szakértői díj
(az összegből a szakhatósági eljárás díja
320 000 Ft)
XII. 2. *  Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács Humánreprodukciós Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján 372 000 Ft + kutatásba bevont telephelyenként
25 000 Ft szakértői díj
(az összegből a szakhatósági eljárás díja
315 000 Ft)
XII. 3. Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása a Regionális Kutatásetikai Bizottságok (RKEB) véleménye alapján 114 000 Ft
(ebből az RKEB díja: 15 300 Ft)
XIII. *  A nemdohányzók védelmével kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
XIII.1. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2. § (9) bekezdése alapján, az Nvt. 2. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a munkavállalók részére 40 000 Ft
XIII. 2. *  Új adalékanyagok dohánytermék-gyártásban történő felhasználásának bejelentése, a korábban bejelentett adalékanyagra vonatkozó tanulmány elbírálása, új dohánytermék-kategóriákba tartozó dohánytermék bejelentése, dohányzási célú gyógynövénytermék bejelentése 40 000 Ft
XIII. 3. *  A jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedélyezése 15 000 Ft

2. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez * 

A B
1 Intézet Számlaszám
2 *  NNGYK 10032000–00290438–00000000
3 * 
4 *  Belügyminisztérium 10032000-01483305
4a *  Országos Kórházi Főigazgatóság 10032000–00362241–00000000
5 *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004–00299657–00000000
6 *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003–00301019–00000000
7 *  Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005–00299578–00000000
8 *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006–00302852–00000000
9 *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007–00302584–00000000
10 *  Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008–00305350–00000000
11 Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002–00301253–00000000
12 *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001–00299633–00000000
13 *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002–00301954–00000000
14 *  Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003–00299619–00000000
15 *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002–00301947–00000000
16 *  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004–00304270–00000000
17 *  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005–00299547–00000000
18 *  Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002–00332873–00000000
19 *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007–00301129–00000000
20 *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001–00302285–00000000
21 *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003–00306014–00000000
22 *  Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004–00299523–00000000
23 *  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005–00299516–00000000
24 *  Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006–00303066–00000000