A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi VII. törvény

az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról * 

Az Országgyűlés az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésben, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban foglalt kötelezettségekkel összhangban, az európai közösségi jog által nem harmonizált területeken az áruk szabad áramlásának biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § E törvény alkalmazásában:

a) áru: az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) 28. cikkének hatálya alá eső dolog, így különösen minden olyan dolog, amelynek értéke pénzben kifejezhető, és amely kereskedelmi forgalom tárgyát képezheti;

b) kényszerítő követelmény: az EK-Szerződés 30. cikkében meghatározott közérdekű indok, valamint az Európai Bíróság által az EK-Szerződés 28. és 30. cikke alkalmazásában ilyenként elismert közérdek, így különösen a fogyasztók érdekeinek védelme, a környezetvédelem, az adóügyi ellenőrzés hatékonyságának biztosítása, a kereskedelmi ügyletek tisztességességének biztosítása, a sajtó sokszínűségének biztosítása, a kultúra védelme, a munkakörülmények javítása;

c) *  műszaki szabály: jogszabályban meghatározott, az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti előírás.

2. § *  (1) Az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes - az előbbiektől eltérő - államban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított árura a nemzeti műszaki szabályt csak akkor kell alkalmazni, ha az adott államban irányadó előírások a nemzeti műszaki szabály által érvényesíteni kívánt kényszerítő követelmény érvényesülése tekintetében nem nyújtanak a nemzeti műszaki szabállyal egyenértékű védelmet.

(2) Ha a védelem egyenértékűsége a műszaki szabálynak csak egy része tekintetében állapítható meg, az árunak meg kell felelnie a fennmaradó nemzeti műszaki szabálynak.

3. § (1) E törvény 2009. május 13-án lép hatályba.

(2)-(3) * 

4. § E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés (28. és 30. cikk);

b) *  a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. és 5. cikke.