A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi X. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás és az azt módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) és az azt módosító jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást és a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás és a Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya között a tengeri szállításról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

mint az Európai Közösséget létrehozó szerződés részes felei (a továbbiakban: „a Közösség tagállamai”), és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban „Közösség”,

egyrészről, és

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,

a továbbiakban „Kína”,

másrészről,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Gazdasági Közösség és a Kínai Népköztársaság között 1985 májusában megkötött kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodást,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és tagállamai, valamint Kína között a tengeri szállítás területén meglévő kapcsolatok fontosságát,

HITET TÉVE AMELLETT, hogy a Felek között a nemzetközi tengeri szállítás terén való együttműködés előnyös a Kína, valamint a Közösség és tagállamai közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése szempontjából,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a nemzetközi tengeri szállítás területén az egyenlőség és a kölcsönös előny elve alapján tovább erősítsék és egységesítsék a kapcsolatokat,

FELISMERVE a tengeri szállítási szolgáltatások fontosságát és törekedve a szállítási lánc hatékonyságának növelése érdekében a tengeri szakaszt tartalmazó kombinált szállítás további ösztönzésére,

FELISMERVE a rugalmas és piacorientált megközelítés továbbfejlesztésének fontosságát, valamint mindkét fél gazdasági szereplői számára a saját nemzetközi teherszállítási szolgáltatásaik ellenőrzéséből és működtetéséből származó előnyöket a hatékony nemzetközi tengeri szállítási rendszer összefüggésében,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség tagállamai és Kína között meglévő kétoldalú tengeri megállapodásokat,

TÁMOGATVA a Kereskedelmi Világszervezet keretében a tengeri szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatosan zajló többoldalú tárgyalásokat,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy megkötik ezt a megállapodást, és e célból meghatalmazottjaikként kijelölték:

A BELGA KIRÁLYSÁG:

Isabelle DURANT

miniszterelnök-helyettest és mobilitási és szállítási minisztert,

A DÁN KIRÁLYSÁG:

Bendt BENDTSEN

gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztert,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG:

Manfred STOLPE

közlekedési, építés- és lakásügyi szövetségi minisztert,

Wilhelm SCHÖNFELDER

nagykövetet, a Németországi Szövetségi Köztársaság állandó képviselőjét,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG:

Georgios ANOMERITIS

kereskedelmi flottákért felelős minisztert,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG:

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

fejlesztési minisztert,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG:

Pierre SELLAL

nagykövetet, a Francia Köztársaság állandó képviselőjét,

ÍRORSZÁG:

Peter GUNNING-ot,

Írország helyettes állandó képviselőjét,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG:

Pietro LUNARDI

infrastruktúráért és közlekedésért felelős minisztert,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG:

Henri GRETHEN

gazdasági minisztert, közlekedési minisztert,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG:

Roelf Hendrik de BOER

közlekedési, hírközlési és közművekért felelős minisztert,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG:

Mathias REICHHOLD

szövetségi közlekedési, innovációs és technológiaügyi minisztert,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG:

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA

közművekért felelős, közlekedési és lakásügyi minisztert,

A FINN KÖZTÁRSASÁG:

Kimmo SASI

közlekedési és hírközlési minisztert,

A SVÉD KIRÁLYSÁG:

Ulrica MESSING

hírközlési minisztert,

NAGY BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA:

David JAMIESON

közlekedésért felelős parlamenti államtitkárt,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG:

Bendt BENDTSEN-t,

a Dán Királyság gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszterét,

az Európai Unió Tanácsának hivatalvezetőjét,

Loyola de PALACIO-t,

az Európai Közösségek Bizottságának alelnökét,

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA:

Chunxian ZHANG-t,

a Kínai Népköztársaság hírközlési miniszterét,

AKIK kicserélve jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

E megállapodás célja a Felek gazdasági szereplői érdekében azon feltételek javítása, amelyek mellett a Kína felé és felől, a Közösség felé és felől, valamint egyrészről a Közösség, illetve Kína felé és felől, másrészről harmadik országok felé és felől irányuló tengeri teherszállítási műveleteket végrehajtják. A megállapodás alapja a tengeri szállítási szolgáltatások szabad nyújtásának elve, a rakományokhoz és a harmadik országok kikötői közötti árufuvarozáshoz való szabad hozzáférésnek az elve, valamint a kereskedelmi jelenléttel kapcsolatosan a kikötőkhöz és a kiegészítő szolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférés, illetve azok igénybevétele esetén a hazai vállalatokéval megegyező bánásmód elve. A megállapodás hatálya alá tartozik a háztól házig történő szolgáltatások minden vonatkozása.

2. cikk

Hatály

(1) E megállapodás Kínának és a Közösség tagállamainak a kikötői közötti nemzetközi tengeri teherszállításra és logisztikai szolgáltatásokra - beleértve a tengeri szakaszt tartalmazó kombinált műveleteket -, valamint a Közösség tagállamainak a kikötői közötti nemzetközi tengeri teherszállításra vonatkozik. A megállapodás vonatkozik a harmadik országok kikötői közötti árufuvarozásra, illetve olyan berendezések - például üres konténerek - mozgatására Kína kikötői vagy a Közösség valamely tagállamának a kikötői között, amelyeket nem fizetés ellenében szállítanak.

Amennyiben az egyik Fél hajói a másik Fél egyik kikötőjéből egy másikba, illetve a Közösség valamely tagállamának egyik kikötőjéből egy másikba hajóznak külföldre szánt rakomány berakodása vagy külföldről érkező rakomány kirakodása céljából, azt a nemzetközi tengeri szállítás részének kell tekinteni.

E megállapodás nem vonatkozik a Kína kikötői közötti, illetve a Közösség bármely tagállamának kikötői közötti belföldi szállításra.

(2) E megállapodás nem érinti a Kína és a Közösség tagállamai között megkötött olyan kétoldalú tengeri megállapodások alkalmazását, amelyek kívül esnek ezen megállapodás hatályán.

(3) E megállapodás nem érinti harmadik Felek hajóinak a teher- és utasszállítási tevékenységek folytatásához való jogát a Felek kikötői, illetve valamelyik Fél és egy harmadik Fél kikötői között.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a) „nemzetközi tengeri teherszállítás és logisztikai szolgáltatások”: nemzetközi tengeri teherszállítási szolgáltatások nyújtása, és az ehhez kapcsolódó árukezelési, tárolási és raktározási szolgáltatások, vámkezelési szolgáltatások, konténerállomás és lerakat szolgáltatások a kikötő területén és a szárazföldön egyaránt, kereskedelmi hajózási képviseletek és szállítmányozási szolgáltatások;

b) „kombinált szállítási műveletek”: több - köztük tengeri - szállítási mód igénybevételével történő áruszállítás, amelyet egyetlen okmány kísér;

c) „kereskedelmi hajózási képviseletek”: olyan tevékenységeket jelent, amelyek során az ügynök az adott földrajzi területen egy vagy több hajójárat, vagy hajózási társaság üzleti érdekeit képviseli az alábbi célokból:

- a tengeri szállítás és a kapcsolódó szolgáltatások forgalomba hozatala és értékesítése az árajánlat megadásától a számlázásig, a társaságok nevében hajórakjegy kibocsátása, szerződés kötése a szükséges kapcsolódó szolgáltatásokról, okmányok elkészítése, üzleti információk rendelkezésre bocsátása,

- eljárás a társaságok nevében, a hajó kikötésének megszervezése vagy szükség esetén a rakományok átvétele;

d) „szállítmányozási szolgáltatások”: olyan tevékenység, amelynek során a szolgáltató a fuvaroztató nevében megszervezi és felügyeli a szállítmányt, szerződést köt a kapcsolódó szolgáltatásokról, elkészíti az okmányokat és megadja a szükséges üzleti információkat;

e) „hajózási társaság” olyan társaság, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

(i) Kína, a Közösség, vagy a Közösség valamely tagállama közjogával vagy magánjogával összhangban jött létre;

(ii) a létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése, vagy gazdasági tevékenységének székhelye Kínában, illetve a Közösségben található;

(iii) nemzetközi hajózási szolgáltatást nyújt a tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett hajókkal.

A Közösség valamely tagállama vagy Kína állampolgárai által ellenőrzött, a Közösségen vagy Kínán kívül letelepedett hajózási társaságok szintén kedvezményezettjei ezen megállapodás rendelkezéseinek, amennyiben hajóikat a szóban forgó tagállamban, illetve Kínában a vonatkozó jogszabályokkal összhangban tartják nyilván;

f) „leányvállalat”: egy hajózási társaság tulajdonában lévő, jogi személyiséggel rendelkező társaság;

g) „fióktelep”: az üzleti tevékenység folytatásának egy hajózási társaság tulajdonában lévő és jogi személyiséggel nem rendelkező helye;

h) „képviseleti iroda”: az egyik Félnek a másik Fél területén letelepedett hajózási társaságának a képviseleti irodája;

i) „hajó”: valamely Fél hajólajstromozási hivatalában annak a Félnek a lobogója alatt Kína, a Közösség, illetve valamely tagállamának a törvényeivel összhangban lajstromba vett és a nemzetközi tengeri szállításban részt vevő kereskedelmi hajó, beleértve a harmadik országok lobogója alatt hajózó, de Kína vagy a Közösség valamely tagállama hajózási társasága tulajdonában lévő, vagy általa üzemeltetett hajókat. Ez a kifejezés azonban nem terjed ki a hadihajókra és más, nem kereskedelmi hajókra.

4. cikk

Szolgáltatásnyújtás

(1) Minden Fél a másik Fél lobogója alatt hajózó, illetve a másik Fél állampolgárai vagy társaságai által üzemeltetett hajókat a saját hajóival összehasonlítva továbbra is megkülönböztetésmentes bánásmódban részesíti a kikötőkbe való bejutás, az említett kikötők infrastruktúrájának és kiegészítő tengeri szolgáltatásainak használata, valamint a kapcsolódó díjak és terhek, vámalakiságok, továbbá a kikötőhely kijelölése, valamint a be- és kirakodási létesítmények tekintetében.

(2) A Felek vállalják, hogy hatékonyan alkalmazzák a nemzetközi tengerhajózási piachoz és forgalomhoz való megkülönböztetésmentes és kereskedelmi alapon történő korlátlan hozzáférés elvét.

(3) Az (1) és (2) bekezdés elveinek alkalmazása során a Felek:

a) nem vezetnek be rakománymegosztásra vonatkozó záradékokat a tengeri szállítási szolgáltatásokról harmadik országokkal kötendő jövőbeli megállapodásokban, és ésszerű határidőn belül hatályon kívül helyezik az előző kétoldalú megállapodásokban esetlegesen már létező ilyen rendelkezéseket;

b) e megállapodás hatálybalépésével eltörölnek minden olyan egyoldalú igazgatási, technikai és egyéb intézkedést, amely a nemzetközi tengeri szállításban közvetve korlátozó vagy megkülönböztető hatást fejthetne ki a szolgáltatások szabad nyújtására;

c) e megállapodás hatálybalépésétől kezdődően tartózkodnak az olyan igazgatási, technikai és jogi intézkedések végrehajtásától, amelyek megkülönböztető hatást fejthetnek ki a másik Fél állampolgárai vagy társaságai ellen a nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatások nyújtása tekintetében.

(4) Mindegyik Fél lehetővé teszi a másik Fél hajózási társaságai számára az első Félben nyilvántartásba vett hajózási társaságok által nyújtott bekötő szolgáltatásokhoz való - megkülönböztetésmentesen és az érintett társaságok által elfogadott feltételek mellett történő - hozzáférést és azok használatát a Kína kikötői vagy a Közösség valamely tagállamának a kikötői között történő nemzetközi teherfuvarozás tekintetében.

5. cikk

Kereskedelmi jelenlét

A nemzetközi tengeri teherszállítási és logisztikai szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenységek tekintetében - ideértve a háztól házig történő kombinált szállítási műveleteket - mindkét Fél engedélyezi a másik Fél hajózási társaságainak, hogy százszázalékos tulajdonukban lévő vagy közös beruházásban megvalósuló leányvállalatokat, fióktelepeket vagy képviseleti irodákat hozzanak létre, valamint hogy a leányvállalatok és fióktelepek gazdasági tevékenységet folytassanak a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban. Az ilyen tevékenységek különösen a következők:

1. rakomány felkutatása és helyfoglalás;

2. a hajórakjegy - beleértve a nemzetközi tengeri szállításban általánosan elfogadott közvetlen hajórakjegyet is - elkészítése, megerősítése, kezelése és kiadása; a fuvarokmányokkal és vámokmányokkal kapcsolatos dokumentáció elkészítése;

3. a szolgáltatási szerződésekből vagy díjszabásokból következő fuvardíj és egyéb költségek megállapítása, beszedése és átutalása;

4. szolgáltatási szerződések megtárgyalása és megkötése;

5. a közúti vagy vasúti szállítással, az árukezeléssel és egyéb vonatkozó kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések aláírása;

6. a díjszabás megállapítása és közzététele;

7. a szolgáltatással kapcsolatos marketingtevékenységek folytatása;

8. a gazdasági tevékenységhez szükséges berendezések birtoklása;

9. üzleti információk rendelkezésre bocsátása bármilyen eszközzel - beleértve a számítógépes információs rendszereket és az elektronikus adatcserét -, a távközléssel kapcsolatos minden megkülönböztetésmentes korlátozás betartása mellett;

10. közös vállalkozások létrehozása egyéb, helyben letelepedett kereskedelmi hajózási képviseletekkel az olyan kapcsolódó tevékenységek folytatása érdekében, mint például a hajók kikötésének megszervezése vagy rakományok átvétele szállítás céljából.

6. cikk

Átláthatóság

(1) Minden Fél - előzetes konzultáció és megfelelő előzetes bejelentés után - haladéktalanul közzétesz minden olyan általános alkalmazású, idevonatkozó intézkedést, amely e megállapodás működésére vonatkozik, vagy hatással van arra.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett közzététel nem valósítható meg, ezt az információt más módon kell nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

(3) Minden Fél haladéktalanul válaszol a másik Félnek minden, az (1) bekezdés szerinti általános alkalmazású intézkedéseivel kapcsolatosan meghatározott információra vonatkozó kérdésére.

7. cikk

Nemzeti szabályozás

(1) A Felek gondoskodnak róla, hogy ésszerűen, objektíven és részrehajlás nélkül kezeljenek minden olyan általános alkalmazású intézkedést, amely a nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatásokat érinti.

(2) Azokban az esetekben, amikor engedélyre van szükség, az adott fél illetékes hatóságai a nemzeti törvények és rendelkezések értelmében teljesnek ítélt kérelem benyújtását követően ésszerű határidőn belül tájékoztatják a kérelmezőt a kérelemmel kapcsolatos határozatról. A kérelmező kérésére az adott Fél illetékes hatóságai - indokolatlan késedelem nélkül - tájékoztatást nyújtanak a kérelem állapotával kapcsolatban.

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a műszaki szabványokra, valamint az engedélyezési követelményekre és eljárásokra vonatkozó intézkedések ne korlátozzák szükségtelenül a kereskedelmet, a követelményeknek objektív, megkülönböztetésmentes, előre megállapított és átlátható feltételeken kell alapulniuk, mint például a szolgáltatás nyújtására való képesség; az engedélyezési eljárások pedig ne tartalmazzanak a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó korlátozást vagy akadályt.

8. cikk

Kulcsfontosságú személyzet

Az egyik Fél hajózási társaságainak a másik Fél területén letelepedett, százszázalékos tulajdonukban lévő vagy közös beruházásban megvalósuló leányvállalatainak, fióktelepeinek és képviseleti irodáinak - a fogadó országban érvényes jogszabályokkal összhangban - jogukban áll a kulcsfontosságú személyzetet az állampolgárságukra való tekintet nélkül alkalmazni. A Felek megkönnyítik a külföldi alkalmazottak számára a munka megkezdésére vonatkozó engedélyek és vízumok megszerzését.

9. cikk

Fizetési műveletek és tőkemozgás

(1) Az egyik Fél állampolgárainak vagy társaságainak a másik Fél területén végzett nemzetközi tengeri szállításból és kombinált műveletekből származó bevételeinek kifizetésére szabadon átváltható valutában kerülhet sor.

(2) Az egyik Félnek a másik Fél területén letelepedett hajózási társaságai leányvállalatainak, fióktelepeinek és képviseleti irodáinak gazdasági tevékenységéből származó bevételeinek és kiadásainak kifizetésére a fogadó ország pénznemében kerülhet sor. A helyi illetékeknek a fent említett hajózási társaságok, leányvállalatok, fióktelepek vagy képviseleti irodák által történő kifizetése után fennmaradó összeg szabadon külföldre utalható a banknak az átutalás napján érvényes átváltási árfolyamán.

10. cikk

Tengerészeti együttműködés

A Felek tengerészeti ágazatuk fejlesztésének elősegítése céljából arra ösztönzik az illetékes hatóságaikat, hajózási társaságaikat, kikötőiket, az érintett kutatási intézményeiket, egyetemeiket és főiskoláikat, hogy működjenek együtt többek között az alábbi területeken:

1. a tevékenységeikkel kapcsolatos eszmecsere a nemzetközi tengerészeti szervezetek keretében;

2. kidolgozzák és tökéletesítik a tengeri szállítással és piacgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokat;

3. a Felek kikötőinek és flottáinak hatékony kihasználása révén a nemzetközi tengeri kereskedelem számára elősegítik a hatékony szállítási szolgáltatást;

4. garantálják a hajózás biztonságát és megelőzik a tenger szennyezését;

5. előmozdítják a tengerészeti oktatást és szakképzést, különösen a tengerészek képzését illetően;

6. személyzetet, tudományos információkat és technológiát cserélnek;

7. fokozzák a kalózkodás és a terrorizmus leküzdésére irányuló erőfeszítéseiket.

11. cikk

Konzultáció és a jogviták rendezése

(1) A Felek kidolgozzák a megfelelő eljárásokat ezen megállapodás megfelelő végrehajtásának biztosítására.

(2) Amennyiben a Felek között bármilyen jogvita merül fel e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban, az illetékes hatóságaik mindent megtesznek a jogvita barátságos konzultáció útján történő megoldása érdekében. Abban az esetben, ha nem sikerül megállapodásra jutniuk, a jogvita rendezésére diplomáciai úton kerül sor.

12. cikk

Módosítás

E megállapodás a Felek között létrejött írásbeli megállapodás útján módosítható, és a módosítás a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásokkal összhangban lép hatályba.

13. cikk

Területi hatály

Ezt a megállapodást egyrészről azokra a területekre kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződést alkalmazzák, az abban meghatározott feltételek szerint, másrészről pedig Kína területére.

14. cikk

Hiteles szöveg

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint kínai nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

15. cikk

Időtartam és hatálybalépés

(1) Ez a megállapodás ötéves időtartamra jön létre. Évente hallgatólagosan meg kell hosszabbítani, kivéve ha valamelyik Fél a lejárat dátuma előtt hat hónappal írásban felmondja azt.

(2) E megállapodást a Felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

E megállapodás az azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik egymást az első bekezdésben említett eljárások befejezéséről.

(3) Amennyiben bizonyos kérdések tekintetében ezen megállapodás kedvezőtlenebb, mint a Közösség egyes tagállamai és Kína között meglévő kétoldalú megállapodások, akkor a kedvezőbb rendelkezések az irányadók, a Közösség kötelezettségeinek a sérelme nélkül, és az Európai Közösséget létrehozó szerződés figyelembevételével. E megállapodás rendelkezései a Közösség tagállamai és Kína között megkötött előző kétoldalú megállapodások rendelkezései helyére lépnek, ha az utóbbi rendelkezések ellentmondanak az előbbieknek - az előző mondatban említett helyzet kivételével -, illetve megegyeznek azokkal. A meglévő kétoldalú megállapodások azon rendelkezései továbbra is érvényben maradnak, amelyek nem tartoznak e megállapodás hatálya alá.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΉ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι μττογράφσντες ττληρεξούσιοι έθεσαν την υττογραφή τους κάτω αττό την τταρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature sur le présent accord.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendzwei.

’Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la Republique française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωτταϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunita europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar”

„Jegyzőkönyv
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrejött, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás módosításáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, akiket az Európai Unió Tanácsa képvisel, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, amelyet az Európai Unió Tanácsa képvisel,

egyrészről, valamint

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,

másrészről,

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz és ezáltal a Közösséghez történt, 2004. május 1-jei csatlakozására,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság szerződő felévé válik az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött, a tengeri közlekedésről szóló megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás), amelyet 2002. december 6-án írtak alá Brüsszelben.

2. cikk

A megállapodás cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelvű, a jegyzőkönyvhöz csatolt szövege ugyanolyan feltételek mellett tekintendő hitelesnek, mint az e megállapodás 14. cikkével összhangban elkészített egyéb nyelvi változatok.

3. cikk

E jegyzőkönyvet a Szerződő Felek saját eljárásuknak megfelelően hagyják jóvá. A jegyzőkönyv a megállapodás hatálybalépésével azonos napon lép hatályba. Amennyiben azonban a jegyzőkönyvet a Szerződő Felek a megállapodás hatálybelépésétől eltérő napon hagynák jóvá, a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek értesítették egymást a belső jóváhagyási eljárás befejezéséről.

4. cikk

A jegyzőkönyv Pekingben, a kettőezer-ötödik év szeptember havának ötödik napján készült két példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és kínai nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωτταϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People’s Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybès vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Čínskej l’udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Jegyzőkönyv 3. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a törvény 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.