A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának c), e), f), valamint j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4. § (3)–(5) bekezdése tekintetében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, a 4. § (4)–(5) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszter feladat-és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel, továbbá az 1–3. §, valamint a melléklet tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában foglalt feladatkörében eljáró számviteli szabályozásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A cégnek a számviteli törvény rendelkezései alapján összeállított beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentést, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot (a továbbiakban együtt: beszámoló) és az elektronikus űrlapot a személyre szabott ügyintézési felület útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A beszámoló beküldésekor a beküldő személy az elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkozik arról, hogy az elektronikus űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy az elektronikus űrlaphoz csatolt beszámolóban szereplő adatok az elfogadott beszámoló adattartalmával egyezőek.

(2) A beszámolót az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Ecvhr.) 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott informatikai feltételeknek megfelelően kell megküldeni.

(3) *  A beszámoló benyújtására a céginformációs szolgálat honlapján közzétett beküldési eljárás útján, elektronikus űrlap segítségével kerülhet sor.

2. § * 

3. § (1) *  A céginformációs szolgálat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott formátumban megküldött beszámoló ingyenes megismerését (betekintést) a (2)–(3) bekezdés szerint biztosítja az e-beszamolo.im.gov.hu honlapon (a továbbiakban: honlap).

(2) A honlapon a cég mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentése, adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozata ismerhető meg. A honlap biztosítja a beszámoló mellett csatoltan megküldött elektronikus űrlap megismerhetőségét is.

(3) A honlapon a (2) bekezdésben meghatározott iratok cégnév-, cégjegyzékszám-, vagy adószám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek.

(4) *  A céginformációs szolgálat a beküldött beszámoló informatikai ellenőrzését haladéktalanul elvégzi, és azt követően összeveti a beszámoló mellé csatolt elektronikus űrlapon megjelölt cégjegyzékszámot és adószámot a cégjegyzék adataival. Ha a beszámoló informatikailag helyesen került beküldésre, valamint az elektronikus űrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám helyes, a céginformációs szolgálat a dokumentumokat befogadottnak tekinti, amely tényről elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére. Amennyiben a beküldött beszámoló informatikailag hibás, vagy az elektronikus űrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám nem megfelelő, a céginformációs szolgálat erről haladéktalanul elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére. Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni.

(5) *  Ha a céginformációs szolgálat azt észleli, hogy a közzétett beszámolóval együtt megküldött elektronikus űrlapon megadott cégadatok, a beszámolóban feltüntetett adatok nem egyeznek a cég cégjegyzékének adataival, és ezáltal a beszámoló nem annak a cégnek a beszámolójaként került közzétételre, amelyre a beszámoló adatai alapján vonatkozik, a beszámolót haladéktalanul eltávolítja a honlapjáról. Az eltávolítás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak. Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni. Az eltávolítás tényét a céginformációs szolgálat rögzíti a rendszerében. Az eltávolított beszámoló a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati helyiségében elektronikusan megtekinthető. A cég a beszámoló helyes benyújtásáról az 1. § szerint köteles gondoskodni.

(6) *  A cég kérelmére a már közzétett beszámoló – a (7)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a céginformációs szolgálat honlapjáról nem távolítható el.

(7) *  Ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi, és a megküldött beszámolót közzéteszi.

(7a) *  Ha az Alaptörvény 53. cikke, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-a szerinti veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a jogi személy döntéshozó szervének hatáskörbe tartozó ügyekben – ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is – a jogi személy ügyvezetése döntsön, és e döntéseknek a jogi személy döntéshozó szerve általi utólagos felülvizsgálatát vagy jóváhagyását jogszabály lehetővé teszi, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat az ügyvezetés által elfogadott és korábban közzétett számviteli törvény szerinti beszámolót passzív státuszba helyezi, és a megküldött beszámolót közzéteszi.

(7b) *  A céginformációs szolgálat az ismételt közzététel lehetőségét a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, és kizárólag egy alkalommal – a (7) vagy a (7a) bekezdésre hivatkozással – biztosítja. Ha a céginformációs szolgálat a beszámolót a (7) vagy a (7a) bekezdés alapján passzív státuszba helyezi, feltünteti az utólagos közzététel napját és a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető marad. A változás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adó- és vámhatóságnak.

(8) *  Ha a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról rendelkezik, a céginformációs szolgálat a cég kérelmére a független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló nyilatkozatot és az ismételt független könyvvizsgálói jelentést közzéteszi. A kérelemhez mellékelni kell a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló határozatát. E bekezdésben foglaltak esetén a (7) bekezdés szerinti időbeli korlátozás nem érvényesül.

(9) *  A (7)–(8) bekezdéstől eltérő esetekben a beszámoló vagy annak melléklete ismételt benyújtásának nincs helye. A céginformációs szolgálat a megküldött dokumentumokat ezen esetekben nem fogadja be, ennek tényéről elektronikus értesítést küld a beküldő személy részére.

3/A. § *  A céginformációs szolgálat a közzétételi költségtérítésről kiállított számlát elektronikus úton bocsátja ki.

4. § (1) E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 2. §-ával módosított 3. § (4) bekezdését a 2012. szeptember 1-jét követően beküldött beszámolókra kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 5/2021. (VII. 30.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2020. március 11. után elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolóra kell alkalmazni, feltéve, hogy a 3. § (7b) bekezdésében meghatározott határidő még nem telt el, és a cég a 3. § (7) bekezdésére hivatkozással még nem kérte a számviteli beszámoló passzív státuszba helyezését.

(4)–(5) * 

(6) * 

Melléklet a 11/2009. (IV. 28.) IRM rendelethez *