A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi XI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya (a továbbiakban „Szerződő Fél”, illetve együttesen „Szerződő Felek”)

attól a szándéktól vezérelve, hogy elősegítsék a baráti kapcsolatok fejlődését,

azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a két ország diplomata útlevéllel rendelkező állampolgárainak kölcsönös utazásait,

az alábbiakról állapodtak meg:

1. cikk

Az egyik Szerződő Fél államának érvényes diplomata útlevéllel rendelkező állampolgárai 90 napot meg nem haladó időtartamra vízum és tartózkodási engedély nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél államának területére, illetve hagyhatják el a másik Szerződő Fél államának területét.

2. cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél államának érvényes diplomata útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél országa területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot, vízummentesen léphetnek a fogadó Szerződő Fél államának területére és ott – kiküldetésük időtartama alatt – tartózkodhatnak. A fent említett személyek kérelemre, az érkezésüket követő 90 napon belül a hivatalos tartózkodás idejére érvényes tartózkodási vízumot, illetve engedélyt kapnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyekkel közös háztartásban élő házastársukat és gyermeküket is megilletik az (1) bekezdés szerinti jogosultságok, ha ők maguk is érvényes diplomata útlevéllel rendelkeznek.

3. cikk

Az 1. és a 2. cikkben szereplő egyik Szerződő Fél államának az állampolgára a másik Szerződő Fél országa területére történő belépésre a nemzetközi határforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeket veheti igénybe.

4. cikk

Jelen Megállapodás rendelkezései nem mentesítik az 1–2. cikkben említett állampolgárokat azon kötelezettség alól, hogy a másik Szerződő Fél országa területén a külföldiek tartózkodására, bevándorlására, munkavállalására és jövedelemszerző tevékenység folytatására vonatkozó hatályos jogszabályokat betartsák.

5. cikk

Jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogát, hogy a beutazási vagy tartózkodási engedélyt megtagadják azon személyektől, akiknek jelenlétét a területükön nem kívánatosnak tartják.

6. cikk

Közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból a Szerződő Felek bármelyike részben vagy egészben ideiglenesen felfüggesztheti jelen Megállapodás alkalmazását. A felfüggesztés bevezetéséről és annak feloldásáról diplomáciai úton haladéktalanul értesíteni kell a másik Szerződő Felet.

7. cikk

(1) Jelen Megállapodás attól a naptól kezdődő hatvanadik (60) napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek jegyzékváltás útján értesítik egymást az ehhez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről.

(2) Jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes, és mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés keltének napjától számított kilencven (90) napot követően veszti hatályát.

8. cikk

A jelen Megállapodás végrehajtása során felmerülő vitákat és nézeteltéréseket a Szerződő Felek tárgyalások és konzultációk útján, harmadik állam vagy nemzetközi törvényszék bevonása nélkül rendezik.

9. cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodást határozatlan időre kötik. Jelen Megállapodás attól a naptól kezdődő 60. napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek jegyzékváltás útján tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről.

(2) Bármely Szerződő Fél jogosult a jelen Megállapodást diplomáciai úton, írásban, 90 napos határidővel felmondani. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés keltének napjától számított 90 napot követően veszti hatályát.

Készült Budapesten, 2007. augusztus 22-én két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, melyek közül mindhárom egyaránt hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)

Agreement
between The Government of the Republic of Hungary and The Government of the Arab Republic of Egypt on the abolition of visa requirements for their respective nationals holding diplomatic passport

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to as Contracting Parties) being desirous of deepening the friendly relations between the two states and facilitating the entry into each other’s country of their nationals who are in possession of valid diplomatic passports,

have agreed as follows:

Article 1

The nationals of the state of one Contracting Party who are in possession of valid diplomatic passport may enter into the territory of the State of the other Contracting Party without visa and sojourn for a period not exceeding ninety days and leave therefrom.

Article 2

(1) Members of the diplomatic missions or consular posts of one Contracting Party accredited to the other Contracting Party, who are in possession of valid Hungarian or Egyptian diplomatic passport, shall have the right to enter into the territory of the State of the other Contracting Party without a visa and stay there for the period of their assignment. The said citizens shall be granted upon request a residence visa or residence permit for period of his/her stay within 90 days of the arrival.

(2) The facilities enumerated in paragraph 1 of this Article shall also apply to the spouse of a member of the diplomatic Mission or Consulate and their children, provided they hold a diplomatic passport and belong to the household of the member of the diplomatic Mission.

Article 3

The nationals of one Contracting Party referred to in Articles 1 and 2 may enter into the territory of the State of the other Contracting Party via border crossing points designated for international traffic.

Article 4

The provisions of the present Agreement do not exempt the nationals referred to in Articles 1 and 2 from their obligation to observe the law and rules in force, related to the sojourn, immigration, employment and gainful activities of foreign nationals on the territory of the State of the other Contracting Party.

Article 5

The present Agreement does not effect the rights of the Contracting Parties to deny entry or stay permit to those persons whose presence in their territories they may consider undesirable.

Article 6

Either Contracting Party may suspend partly or entirely the implementation of the present Agreement for reasons of public order, public security or public health. The other Contracting Party should be notified about the suspension of the present Agreement through diplomatic channels without delay.

Article 7

(1) This Agreement shall enter into force on the sixtieth (60th) day after the exchange of notes by which each Contracting Party confirms that their respective internal legal requirements necessary to that effect have been complied with.

(2) This Agreement shall remain in force for an indefinite period and may be terminated by either Contracting Party by a written notification through diplomatic channels. In this case, the Agreement shall cease to be in force ninety (90) days from the date of notification of termination.

Article 8

Any difference or dispute arising out of the implementation of the provision of the Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Contracting Parties without reference to any third party or an international tribunal.

Article 9

(1) The present Agreement is concluded for an indefinite period and shall enter into force on the sixtieth day after the exchange of notes by which each Contracting Party confirms that their respective internal requirements for its entry into force have been fulfilled.

(2) Either Contracting Party may terminate the present Agreement by notifying the other Contracting Party in writing ninety days in advance through diplomatic channels, in which case the present Agreement will cease to be in force on the ninetieth day after the other Contracting Party has received the notification on the termination.

Done at Budapest on the 22 nd day of August in the 2007 year in two original copies in Hungarian, Arabic and English languages, all three texts being equally authentic. In cases of difference in interpretation, the English version shall prevail.

(Signatures)”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.