A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi XII. törvény

az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a magyar-román államhatár rendjéről, határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1983. október 28. napján aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1986. június 23-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a magyar-román államhatár rendjéről, határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezetve, hogy a két szocialista állam között a baráti és jószomszédi kapcsolatokat továbbfejlesszék, megállapítsák az államhatár rendjét és határkérdésekben erősítsék az együttműködést és a segítségnyújtást, elhatározzák ennek az Egyezménynek a megkötését.

Ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték:

a Magyar Népköztársaság Kormánya

Tóth Imre vezérőrnagyot, a Belügyminisztérium Határőrség országos parancsnokát,

a Román Szocialista Köztársaság Kormánya

Constantin Calinoiu vezérőrnagyot, a Nemzetvédelmi Minisztérium határőr csapatok parancsnokát,

akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

I. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Szerződés 25. cikk (4) bekezdése hatálybalépésének napjától - 2007. január 6-tól - e fejezet rendelkezéseit nemzetközi jogilag hatályon kívül helyezte.]

Általános rendelkezések

1. Cikk

Az Egyezményben használt kifejezések jelentése a következő:

a) államhatár: a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság területét a föld felszínén elválasztó vonalból kiinduló függőleges síkok sorozata, amely a légtérben és a föld mélyében is folytatódik, és a két állam területét elhatárolja;

b) határvonal: az államhatár és a földfelszín metszési vonala, melynek adatait a határokmányok rögzítik és fontosabb töréspontjait terepen határjelek jelölik;

c) határokmányok: a demarkációs okmányok, valamint a Szerződő Felek közötti nemzetközi szerződések, amelyek az államhatár megállapítását, megjelölését, rendjét és az ott folyó tevékenységet szabályozzák;

d) határjelek: főhatárkövek, közbeiktatott határkövek, szakaszvégkövek, sokszögkövek, oszlopok, hármashatárjelek, piros sáv és más jelek;

e) határátkelőhely: az a vasútállomás, a közutaknak az a szakasza, illetőleg az a légi kikötő, ahol személyek, szállító eszközök, áruk és más tárgyak határon való jogszerű átléptetése, illetőleg átszállítása történik;

f) határvizek: folyóknak, patakoknak, csatornáknak az a szakasza, amelyek az államhatárt képezik vagy keresztezik;

g) határutak: azok az utak vagy útszakaszok, amelyek az államhatárt alkotják vagy azt keresztezik;

h) úszólétesítmények: hajók és más vízi járművek, amelyek vízi közlekedésre, szállításra illetőleg vontatásra szolgálnak;

i) az államhatár rendjének megsértése: az államhatáron az egyik Szerződő Fél területéről kiinduló olyan események, amelyek az Egyezmény rendelkezéseivel ellentétesek, és sértik, károsítják vagy veszélyeztetik a másik Szerződő Felet, annak területét, vagy állampolgárait illetőleg mindezeknek a jogos érdekeit.

2. Cikk

(1) Az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtását a határmegbízottak és helyetteseik biztosítják.

(2) A határmegbízottak és helyetteseik tevékenységének irányítását - az országos parancsnok alárendeltségében - a Szerződő Felek határőrségeinek országos parancsnokságai (a továbbiakban: országos parancsnokságok) végzik.

II. Fejezet

Az államhatár megjelölése, a határvonal és a határjelek karbantartása, megóvása és közös ellenőrzése

3. Cikk

(1) A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között az államhatárt a Trianonban, az 1920. évi június hó 4. napján aláírt Békeszerződés 27. Cikkének 3. pontja, a Magyarország és a Szövetséges és Társult Hatalmak között az 1947. évi február hó 10. napján kötött Békeszerződés I. Cikkének 2. pontja, valamint a Románia és a Szövetséges és Társult Hatalmak között Párizsban, az 1947. évi február hó 10. napján kötött Békeszerződés 2. Cikke határozza meg.

(2) A magyar-román államhatár terepen való helyzetét és megjelölését az Egyezmény 1. mellékletben felsorolt demarkációs okmányok határozzák meg.

4. Cikk

(1) A magyar-román államhatárt a terepen a következő határjelek jelölik:

a) főhatárkövek, közbeiktatott határkövek és szakaszvégkövek a határvonalon;

b) egyoldalú, páros vagy váltakozó határkövek és sokszögkövek a határvonal mindkét oldalán;

c) árterületen és ingoványon oszlopok a határvonalon;

d) a Magyar Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság közös határpontján egy gránit határkő (triplex confinium, a Magyar Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közös határpontján három egyoldalú gránit határkő (triplex confinium);

e) utakon és más létesítményeken fémplakettek és piros sáv.

(2) A Szerződő Felek megteszik a szükséges intézkedéseket a határjelek rongálásának, megsemmisítésének vagy áthelyezésének megakadályozására, valamint ezek megőrzésének és karbantartásának biztosítására.

5. Cikk

(1) Az Egyezményből eredő, a határjelek karbantartásával, javításával és helyreállításával kapcsolatos kötelezettségek és azok költségei a Szerződő Felek között a következők szerint oszlanak meg. Ezeket:

a) a B, D, E, F és G határszakaszokon a Magyar Népköztársaság;

b) az A, C, H, K, L és N határszakaszokon a Román Szocialista Köztársaság

viseli.

(2) Azokon a határszakaszokon, ahol a határvonal páros vagy váltakozó határjelekkel van megjelölve, ezek karbantartásának, javításának, áthelyezésének, cseréjének költségeit a Szerződő Felek saját területükön viselik.

(3) A megrongált vagy megsemmisített határjelek javításának, helyreállításának költségeit az a Szerződő Fél viseli, amelyiknek az állampolgára a kárt okozta.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek - a határvonal láthatóságának biztosítása érdekében - illetékes szervek útján gondoskodnak arról, hogy a szárazföldi szakaszon saját államuk területén három méter szélességben a határnyiladékot a fáktól, bokroktól és más növényzettől megtisztítsák.

(2) A Szerződő Felek a saját államuk területén levő határjelek körül egy méter sugarú területrészt megtisztítanak, hogy a határjelek állandóan láthatóak legyenek.

(3) A határnyiladékban tilos mindenfajta építkezés, kivéve a közúti közlekedési, vasúti, vám- és határőrségi létesítményeket.

(4) Kivételes esetekben a Szerződő Felek más létesítmények építésében is megállapodhatnak, ezek azonban nem zavarhatják a határvonal láthatóságát.

7. Cikk

(1) A hajózható folyókon a határvonal a fő hajózóút középvonalában van és a természetes változásoknak megfelelően módosul, kivéve a Maros folyó szabályozott szakaszán, ahol a határvonal változatlan marad, az Egyezmény 1. mellékletében felsorolt demarkációs okmányoknak megfelelően.

(2) A nem hajózható folyókon, patakokon és csatornákon a partok természetes változásai által okozott középvonal áthelyeződéshez alkalmazkodva változik a határvonal.

(3) A határfolyókban található szigetek a határvonalhoz viszonyított helyzetüktől függően, területileg az egyik vagy a másik Szerződő Félhez tartoznak.

A szigetek - függetlenül területi hovatartozásuktól - mindegyik folyónál külön 1. számmal kezdve növekvő rendben számozva vannak.

(4) Az e Cikkben említett változásokat a határmegbízottak állapítják meg.

8. Cikk

(1) A határmegbízottak 1985. évtől kezdődően minden öt évben végrehajtják a szárazföldi szakaszokon a határvonal, a határjelek és a határnyiladék közös ellenőrzését. Egyidejűleg elvégzik a határjelek karbantartását is.

(2) A határvonal és a határjelek közös ellenőrzését az Egyezmény 1. mellékletében felsorolt demarkációs okmányok adatai alapján kell elvégezni.

(3) Ha az ellenőrzés során megállapítják, hogy a demarkációs okmányok adatai nem egyeznek meg a terepen a közösen mért adatokkal, a következőképpen járnak el:

a) ha megállapítják, hogy a határjel helye az államhatár kitűzése óta nem változott, a terepen mért adatokat tekintik helyesnek;

b) ha azt állapítják meg, hogy a határjel helye az államhatár kitűzése óta megváltozott, akkor a demarkációs okmányokban szereplő adatokat tekintik helyesnek.

(4) Természeti okok miatt bekövetkezett jelentősebb változások esetén, bármelyik határmegbízott kérheti az adott határszakaszon a határvonal kiegészítő közös ellenőrzését.

9. Cikk

A magyar-román-jugoszláv, illetőleg a magyar-román-szovjet hármas határon levő határjelek karbantartása esetén a Szerződő Felek illetékes szervei felveszik a kapcsolatot az érdekelt harmadik állam illetékes szerveivel.

10. Cikk

(1) A határmegbízottak 1985. évtől kezdődően minden tíz évben végrehajtják a határvonal vízi szakaszain a határvonal közös ellenőrzését.

Ebből a célból méréseket és más terepmunkákat végeznek.

(2) A határvonal egyes vízi szakaszainak az Egyezmény 1. mellékletében említett demarkációs okmányok adataihoz képest történő megváltozása esetén a határmegbízottak - az Egyezmény 7. Cikke rendelkezései szerint - megállapítják az új határvonalat és a szigetek hovatartozását.

11. Cikk

(1) Az Egyezmény 8., 9. és 10. Cikkében említett munkák befejezésekor a határmegbízottak magyar és román nyelven jegyzőkönyveket készítenek. A jegyzőkönyvek jóváhagyása a következők szerint történik:

a) a határjelek pótlásáról és kijavításáról, valamint a határvonal és a határjelek közös ellenőrzésének eredményéről készült jegyzőkönyveket - ha a demarkációs okmányok kijavítása vagy kiegészítése nem szükséges - az országos parancsnokságok;

b) a határvonal és a határjelek közös ellenőrzésének eredményeiről készült jegyzőkönyveket - ha a demarkációs okmányok kijavítása vagy kiegészítése szükséges - és a határvonal vízi szakaszainak közös ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket a Szerződő Felek.

(2) A jegyzőkönyvek a jóváhagyásról szóló kölcsönös értesítés kézhezvételének napján lépnek hatályba.

(3) Hatálybalépés után az e Cikk (1) bekezdés b) pontjában említett jegyzőkönyveket a demarkációs okmányokhoz kell csatolni.

III. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Szerződés 25. cikk (4) bekezdése hatálybalépésének napjától - 2007. január 6-tól - e fejezet rendelkezéseit nemzetközi jogilag hatályon kívül helyezte.]

A határmegbízottak és helyetteseik

12. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes szervei az Egyezményből adódó feladatok teljesítése céljából két-két határmegbízottat és határmegbízottakként két-két helyettest neveznek ki.

(2) A határmegbízottak és helyetteseik kinevezéséről és felmentéséről szóló közlés diplomáciai úton történik.

13. Cikk

(1) A határmegbízottak működési területe és székhelye a következő:

a) a Magyar Népköztársaságban:

az 1. szakasz: a Magyar Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti közös határponttól a NAGYKEREKI község közelében levő „G” 56. határjelig a határmegbízott székhelye: OROSHÁZA.

a 2. szakasz: a NAGYKEREKI község közelében levő „G” 56. határjeltől a Magyar Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti közös határpontig a határmegbízott székhelye: NYÍRBÁTOR.

b) a Román Szocialista Köztársaságban:

az 1. szakasz: a Román Szocialista Köztársaság, a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti közös határponttól a SICLAU község közelében levő „D” 41. határjelig, a határmegbízott székhelye: ARAD.

a 2. szakasz: a SICLAU község közelében levő „D” 41. határjeltől a Román Szocialista Köztársaság, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti közös határpontig, a határmegbízott székhelye: ORADEA.

(2) A határmegbízottak működési területének és székhelyének megváltozásáról szóló közlés diplomáciai úton történik.

14. Cikk

(1) A határmegbízottak nevében eljáró helyettesek a határmegbízottak minden jogát és kötelezettségét gyakorolják.

(2) Az Egyezményből adódó feladatok teljesítése érdekében a határmegbízottak a szükség szerint határmegbízotti titkárokat, szakértőket, tolmácsokat és egyéb segédszemélyzetet vehetnek igénybe.

15. Cikk

A határmegbízottak jogai és kötelezettségei a következők:

a) átértékelik az államhatár rendjének megtartását, intézkedéseket tesznek a határrendsértések megelőzésére és az ezeket előidéző okok megszüntetésére;

b) kölcsönösen tájékoztatják egymást a tiltott határátlépések előkészületéről vagy elkövetéséről, a jogellenesen átlépő személyek elfogásáról, a határrendre vonatkozó szabályok megszegéséről és a határ közelében jelentősebb munkák végzéséről;

c) intézkedéseket tesznek a határsértések és határrendsértések tisztázásához szükséges nyomok és tárgyi bizonyítékok őrzésére és megóvására;

d) kivizsgálják és rendezik az Egyezmény 2. mellékletében említett határrendsértéseket;

e) kivizsgálják és rendezik a határrendsértésekből eredő tizenötezer forintig, illetve tízezer lei-ig terjedő kárigényeket;

f) megszervezik a másik állam területére átlépett személyek, átkerült háziállatok, baromfiak, úszólétesítmények és egyéb tárgyak átadását és átvételét;

g) meghatározzák azokat a határpontokat, ahol a szolgálati leveleket átadják, illetőleg átveszik.

16. Cikk

Egyes tevékenységek végrehajtásában a határmegbízottakat kijelölt személyek segítik, akiknek feladatai a következők:

a) végrehajtják a határmegbízottak határozatait;

b) megteszik a szükséges intézkedéseket a határrendsértések megelőzésére:

c) azonnal tájékoztatják határmegbízottaikat a megtörtént határrendsértésekről és intézkedéseket tesznek a nyomok és a tárgyi bizonyítékok megőrzésére és megóvására;

d) végrehajtják a személyek, háziállatok, baromfiak, úszólétesítmények és más tárgyak átadását és átvételét, elkészítik a határmegbízottak által meghatározott okmányokat.

17. Cikk

(1) A határmegbízottak tevékenységüket munkaértekezleteken és határtalálkozókon végzik.

(2) A határmegbízottak évente egyszer - szükség esetén többször - a két állam területén felváltva tartandó munkaértekezleteken értékelik az államhatár rendjének biztosítása érdekében végzett tevékenységüket.

(3) A munkaértekezleteket és a határtalálkozókat levélváltás, távbeszélő vagy szóbeli meghívás útján kezdeményezik. A meghívás tartalmazza a találkozás idejét és helyét, a napirendet és a résztvevőket.

A meghívást a másik Szerződő Fél határmegbízottjának a munkaértekezlet megkezdése előtt legalább tíz nappal, a határtalálkozó megkezdése előtt legalább huszonnégy órával kell közölni.

(4) Amennyiben a meghívott határmegbízott akadályoztatva van, a meghívás kézhezvételétől számítva munkaértekezlet esetén negyvennyolc órán belül, határtalálkozó esetén pedig négy órán belül tájékoztatja erről a másik Szerződő Fél határmegbízottját és javaslatot tesz a találkozásra.

(5) A munkaértekezleteket és határtalálkozókat általában annak az államnak a területén tartják, amelynek a határmegbízottja azt kezdeményezte.

(6) A munkaértekezleteken mindkét Szerződő Fél határmegbízottjának részt kell venni. Ha egyikük alapos indok miatt nem tud részt venni, a munkaértekezleten a határmegbízott helyettese vesz részt, aki erről előre értesíti a másik Szerződő Fél határmegbízottját.

18. Cikk

(1) A határmegbízottak határozataikat jegyzőkönyvekben rögzítik, amelyek magyar és román nyelven készülnek. Az Egyezmény 11. Cikke (1) bekezdésének b) pontja kivételével a jegyzőkönyvet az országos parancsnokságok hagyják jóvá, és azon a napon lép hatályba, amikor a határmegbízottak a jóváhagyásról kölcsönösen tájékoztatják egymást.

(2) Ha valamely kérdésben nem tudnak megegyezni, a jegyzőkönyvben az eltérő álláspontokat rögzítik és döntésre az országos parancsnokságok elé terjesztik.

(3) A kisebb jelentőségű határügyeket levélváltás vagy távbeszélő útján is rendezhetik anélkül, hogy jegyzőkönyvet készítenének.

19. Cikk

(1) Ha a határrendsértés következtében kár keletkezett és a károsult kártérítést igényel, a határmegbízottak közös megegyezésével megállapítják a kárt és annak összegét, annak az államnak a belső jogszabályai szerint, amelynek területén a kár keletkezett.

(2) A kárigény jogossága és kártérítés összege tekintetében hozott írásos határozatnak tartalmaznia kell:

a) a károsult természetes személynevét, állampolgárságát, lakóhelyét, illetve a károsult jogi személy megnevezését és székhelyét;

b) a kárt előidéző esemény leírását;

c) a felelős természetes személy nevét, állampolgárságát, lakóhelyét, illetve a felelős jogi személy megnevezését és székhelyét;

d) a keletkezett kár részletes leírását;

e) a kárigény jogosságára és a kártérítés összegére vonatkozó megállapítást.

(3) Az együttesen megállapított kártérítésnek a Szerződő Felek közötti kiegyenlítési módját diplomáciai úton határozzák meg.

20. Cikk

(1) A határmegbízottak a következő ügyeket terjesztik fel az országos parancsnokságok részére:

a) az államhatár rendjének megsértéséből eredő kártalanítási igényeket, amelyek összege meghaladja a tizenötezer forintot, illetőleg a tízezer leit;

b) azokat az eseteket, amelyek a határmegbízottak megítélése szerint különösen fontosak, vagy amelyekben nem tudnak megegyezni.

(2) Az országos parancsnokságok egyetértésben visszaadhatják a határmegbízottaknak az (1) bekezdésben említett ügyeket ismételt kivizsgálásra, vagy személyeket nevezhetnek ki, akik újból közös kivizsgálást végeznek.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett esetekben az országos parancsnokságok nem jutnak megegyezésre, az ügyet diplomáciai úton történő rendezésre a Szerződő Felek elé terjesztik és erről kölcsönösen tájékoztatják egymást.

21. Cikk

(1) Az országos parancsnokságok küldöttségei kétévente - szükség szerint más esetekben is - munkaértekezleten értékelik az Egyezmény végrehajtására tett intézkedéseket és a határmegbízottak tevékenységét. Az értekezletek idejét, helyét és napirendjét egyetértésben levélváltás útján határozzák meg.

(2) A küldöttségek az (1) bekezdésben említett munkaértekezleteken határozatokat és utasításokat fogadnak el a határmegbízottak tevékenységének folyamatos javítása érdekében, az Egyezmény végrehajtását illetően.

(3) Az elfogadott határozatokat és utasításokat jegyzőkönyvben rögzítik, amelyek két példányban készülnek, magyar és román nyelven és aláírással hatályba lépnek.

22. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása céljából a magyar-román államhatár átlépése a következőképpen történik:

a) az országos parancsnokságok küldöttségei szolgálati útlevéllel;

b) a határmegbízottak és helyetteseik a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a magyar-román államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges határátlépési igazolványok egységesítéséről Budapesten, 1982. évi március hó 18. napján aláírt egyezménnyel rendszeresített Határátlépési Igazolvánnyal;

c) titkárok, kijelölt személyek, szakértők, tolmácsok és más segédszemélyzet a határmegbízottak által láttamozott névjegyzék alapján.

23. Cikk

(1) Az Egyezmény 22. Cikkében említett személyek a másik állam területén való tartózkodásuk idején szolgálati feladataik ellátása során:

a) személyi sérthetetlenséget élveznek és szolgálati okmányaik sérthetetlenek;

b) egyenruhájukat és szolgálati fegyverüket viselhetik;

c) a szolgálat ellátásához szükséges járműveket, tárgyakat és anyagokat, valamint személyes szükségletüket szolgáló javakat vám- és illetékmentesen magukkal vihetik a másik állam területére azzal, hogy azokat vissza is hozzák.

(2) Az országos parancsnokságok és a határmegbízottak megadják a szükséges segítséget, az Egyezmény 22. Cikkében említett személyeknek szállás, közlekedési eszközök, valamint saját hatóságukkal való összeköttetés biztosításához.

IV. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Szerződés 25. cikk (4) bekezdése hatálybalépésének napjától - 2007. január 6-tól - e fejezet rendelkezéseit nemzetközi jogilag hatályon kívül helyezte.]

Személyek, háziállatok, baromfiak, úszólétesítmények és más tárgyak átadása

24. Cikk

(1) Az államhatárt jogellenesen átlépő személyeket, akiket annak közelében fognak el, a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb negyvennyolc órán belül vissza kell adni. Egyidejűleg vissza kell adni a náluk talált okmányokat, fizetőeszközöket és tárgyakat, kivéve az elfogás helye szerinti állam területéről származó tárgyakat.

(2) A személyek átadásáról és átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) A másik állam területére áttévedt személyeket a lehető legrövidebb időn belül vissza kell adni.

25. Cikk

A Szerződő Felek megtagadhatják a tiltott határátlépést elkövető személy átadását, aki:

a) annak az államnak az állampolgára, amelynek területén elfogták;

b) a másik Szerződő Fél állampolgára, de a tiltott határátlépés után más, az elfogás helye szerinti állam törvényei szerint bűncselekményt is elkövetett;

c) harmadik állam polgára vagy hontalan.

26. Cikk

(1) A határmegbízottak kölcsönösen megteszik a szükséges intézkedéseket a határ közelében az átkóborolt háziállatok és baromfiak felkutatására.

(2) A háziállatokat és baromfiakat ott, ahol átkóboroltak vagy annak közelében, a lehető legrövidebb időn belül - vám- és illetékmentesen - vissza kell adni.

(3) Ugyanígy kell eljárni a másik állam területére elháríthatatlan ok vagy véletlen folytán átkerült úszólétesítmények és más tárgyakkal is.

(4) Nem igényelhető kártalanítás abban az esetben sem, ha a háziállatok, baromfiak, úszólétesítmények vagy más tárgyak az összes megtett intézkedés ellenére sem voltak megtalálhatóak.

(5) A háziállatok, baromfiak tartására és állatorvosi ellátására, valamint ezek és a talált tárgyak őrzésére fordított költségeket az átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni, figyelembe véve az Egyezmény 15. Cikke e) pontja rendelkezéseit.

(6) Ha a háziállatok vagy baromfiak átkóborlását a határ közelében a határőrizeti vagy más szolgálatot teljesítő személyek észlelik, lehetőleg visszaterelik a másik állam területére.

V. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Szerződés 25. cikk (4) bekezdése hatálybalépésének napjától - 2007. január 6-tól - e fejezet rendelkezéseit nemzetközi jogilag hatályon kívül helyezte.]

A határvonal közelében végzett tevékenységek

27. Cikk

(1) A Szerződő Feleknek a határvizeken határőrizeti, rendészeti vámellenőrzési, vízgazdálkodási szolgálatot teljesítő úszólétesítményei éjjel és nappal a fő hajózó utakon hajózhatnak, függetlenül a határvonaltól.

(2) A Szerződő Felek más úszólétesítményei a határvizeken csak a határvonalig hajózhatnak napkeltétől napnyugtáig.

(3) Az (1) bekezdésben említett úszólétesítmények szolgálati célból, valamint veszély, vihar, meghibásodás és más hasonló esetekben a másik Szerződő Fél államának területéhez tartozó parton is kiköthetnek. Erről azonban értesíteni kell a legközelebbi határőrizeti vagy rendészeti szervet.

28. Cikk

Az államhatáron átmenő vasúti és közúti közlekedés a Szerződő Felek közötti Egyezményeknek megfelelően történik.

29. Cikk

A határvizek vízgazdálkodása a Szerződő Felek közötti Egyezménynek megfelelően történik.

30. Cikk

(1) A határvizekben csak nappal, a határvonalig szabad halászni és horgászni; tilos robbanó, mérgező és kábító anyagokat használni.

(2) A határvizek halgazdálkodása kérdésében a Szerződő Felek illetékes szervei megállapodást köthetnek.

31. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes szervei intézkedéseket tesznek, hogy a határvonal közelében folytatott vadászat során ne sértsék meg a másik állam területét és ne veszélyeztessék az ott tartózkodó személyek testi épségét.

(2) A Szerződő Felek illetékes szervei megtehetik a szükséges intézkedéseket az állatok és madarak védelmére, valamint a vadászat megtiltására egyes időszakokban és határszakaszokon.

32. Cikk

(1) A Szerződő Felek intézkedéseket tesznek, hogy az államhatár közelében végzett munkák (bányászat, kőolaj-kitermelés, erdő- és mezőgazdálkodás; kutatás és mérés stb.) során ne okozzanak kárt a másik állam területén, és ne veszélyeztessék az ott tartózkodó személyek testi épségét.

(2) Külszíni bányászatot a határvonal mindkét oldalán húsz méteren belül csak a Szerződő Felek közötti egyezmény alapján lehet folytatni.

VI. Fejezet

[A 2006. évi LXXXV. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Szerződés 25. cikk (4) bekezdése hatálybalépésének napjától - 2007. január 6-tól - e fejezet rendelkezéseit nemzetközi jogilag hatályon kívül helyezte.]

Az államhatár átlépése rendkívüli esetekben

33. Cikk

(1) A Szerződő Felek intézkedéseket tesznek, hogy megelőzzék a tűzvészeket: és azok átterjedését a másik állam területére.

(2) Tűzvésznek a másik állam területére való átterjedésének közvetlen veszélye esetén haladéktalanul értesítik a másik állam határőrizeti, rendészeti vagy tűzoltó szerveit, hogy megfelelő intézkedéseket tehessenek és segítséget nyújthassanak az oltásban.

34. Cikk

(1) Az államhatár közelében történt elemi csapás esetén az elemi csapás helye szerinti állam illetékes szerveinek kérésére a másik állam mentőcsapatai segítségnyújtás céljából úti okmányok nélkül átléphetik az államhatárt.

(2) Az államhatár közelében keletkezett, vagy az államhatáron átterjedt tűzvész esetén a másik állam tűzoltó egységei úti okmányok nélkül átléphetik az államhatárt, ha segítséget kérnek tőlük az oltásban.

(3) Az államhatár úti okmányok nélküli átlépése azokban az esetekben is megengedett, amikor a másik állam illetékes szervei sürgős orvosi vagy állatorvosi segítségnyújtást kérnek.

(4) Az e Cikkben említett személyek bárhol átléphetik az államhatárt és addig tartózkodhatnak a másik állam területén, ameddig az szükséges. A segítségnyújtáshoz szükséges anyagokat, eszközöket és felszerelési tárgyakat formaság nélkül magukkal vihetik, azzal a feltétellel, hogy ezeket visszahozzák. A visszatérés a körülményektől függően a határátlépés helyén vagy a legközelebbi határátkelőhelyeken történik.

35. Cikk

Az elemi csapás vagy tűzvész veszélyének kitett személyek formaságok nélkül átléphetik az államhatárt és a veszély megszűnéséig a másik állam területén tartózkodhatnak. Kötelesek a legközelebbi határőrizeti vagy rendészeti szervnél jelentkezni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

36. Cikk

(1) Az Egyezményt a Szerződő Felek belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, illetőleg meg kell erősíteni, és azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy belső jogszabályi kötelezettségeiknek eleget tettek.

(2) Ez az Egyezmény meghatározatlan időre szól, a Szerződő Felek diplomáciai úton bármikor felmondhatják. Az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

Az Egyezmény hatálybalépésével - az 1982. évi 27. törvényerejű rendelet 16. § rendelkezéseinél fogva hatályát veszti az 1964. évi 18. törvényerejű rendelettel kihirdetett a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár rendje és határkérdésekben együttműködés tárgyában Budapesten, 1963. évi június 13-án aláírt szerződés.

Készült Budapesten, 1983. évi október hó 28. napján két eredeti példányban magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

1. melléklet

A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság közötti államhatárt meghatározó demarkációs okmányok:

- Az 1920. évi június hó 4-i Trianoni Szerződés alapján létesített Határmegállapító Bizottság által Nagyváradon, 1925. évi június hó 27-én megszerkesztett „Általános Rendelkezések” (Dispositions Generales) című bevezető kötet;

- A határszakaszok részletes leírását tartalmazó 10 önálló kötetbe foglalt jegyzőkönyv a határszakaszok részletes leírásáról (Description detaillée de la frontiere et registre d’abornament), amelyet a bekövetkezett változásoknak, valamint az 1948-1951 években és 1952-től kezdődően évenként végrehajtott felülvizsgálatának megfelelően kijavítottak;

- 1:5000 méretarányú 126 szelvényt tartalmazó határtérkép;

- Az „N” határszakasz részletes leírását tartalmazó, Nagyváradon 1950. évi augusztus hó 22-én elkészített jegyzőkönyv;

- Az „N” határszakaszra vonatkozó 1:5000 méretarányú, 4 szelvényt tartalmazó határtérkép;

- Moszkvában, 1949. évi július 30-án aláírt, a Magyar Népköztársaság, a Román Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége határainak közös pontján létesített „Túr” határjelre vonatkozó okmányok;

- Az „A” és „L” szakasz határköveinek helyszínrajzi leírása a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), az Égher csatornán és a Túr folyón 1965. évben meghatározott határvonal;

- Album a Magyar Népköztársaság és Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), az Égher csatornán és a Túr folyón 1965. évben meghatározott államhatár 1:5000 méretarányú térképei „A” és „L” szakaszról;

- A határvonal és határköveinek helyszínrajzi leírása az „A”, „D” és az „L” szakasz a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), a Fekete-Körös folyón, az Égher csatornán és a Túr folyón 1974. évben ellenőrzött és meghatározott államhatárról;

- Album a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), a Fekete-Körös folyón, az Égher csatornán és a Túr folyón 1974. évben meghatározott államhatár 1:5000 méretarányú térképei, „A”, „D” és „L” szakasz;

- Összesítő kimutatás a magyar-román államhatáron a közös ellenőrzések során az A, B, C, D, E, F, G, H, K, L határszakaszokról 1925. június 27-én az N határszakaszokról 1950. augusztus 22-én készült „A határvonal és határköveinek helyszínrajzi leírása” adataiban megállapított változásokról és kiegészítésekről 1979.”

3. § Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa között a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújításáról, megjelöléséről és karbantartásáról szóló, Belgrádban, 1983. október 20. napján aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Szerződés) e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1984. április 4-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

4. § A Szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa között a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa attól az óhajtól vezetve, hogy a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására vonatkozó minden kérdést egyetértésben szabályozzanak, elhatározták ennek az Egyezménynek a megkötését, ebből a célból meghatalmazottaikká kinevezték:

a Magyar Népköztársaság Kormánya

HAJÓS SÁNDOR-t,

a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa

DR. DJORDJE KRIVOKAPIC-t,

akik Meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatárt az 1920. évi június hó 4. napján Trianonban kelt békeszerződés 27. Cikkének 2. pontja határozza meg, melyet Párizsban az 1947. évi február hó 10-én kötött békeszerződés 1. Cikkének (1) bekezdése erősített meg. Az államhatár derékszögű koordinátákkal van meghatározva és határjelekkel van megjelölve.

(2) Az államhatár meghatározására és megjelölésére, a határjelek alakjára, nagyságára, helyzetére vonatkozó adatokat a határokmányok:

- határtérképek,

- határleírás

tartalmazzák, melyek minden határszakaszra az 1973-1979 között végrehajtott új felmérés alapján készültek, és amelyeket a Szerződő Felek 1981. évben jóváhagytak.

2. Cikk

(1) A két állam területét a föld felszínén, függőlegesen a légtérben és a föld felszíne alatt az Egyezmény 1. Cikkében megjelölt, a határokmányokban meghatározott államhatár választja el egymástól.

(2) A Szerződő Felek egyetértésben megerősítik, hogy az államhatár - függetlenül a bekövetkező természetes vagy mesterséges változástól - állandó és változatlan. Azokon a részeken, ahol az államhatár vízfolyásokon van, változatlan marad akkor is, ha a vízfolyás medre változik.

3. Cikk

(1) A magyar-jugoszláv államhatár megjelölése:

a) a határpiramisokkal a magyar-jugoszláv-osztrák és a magyar-jugoszláv-román hármashatáron;

b) határoszlopokkal, amelyek közvetlenül vagy közvetetten (utak, folyók, patakok mentén és más jellegzetes helyeken) a határvonal töréspontjait jelölik;

c) határ fémcsapokkal, az utakon, hidakon és más létesítményeken;

d) határtáblákkal, a hidak korlátjain;

e) piros sávval a határvonal által metszett műutakon, hidakon és más létesítményeken.

(2) A határvonal összes megjelölt és meg nem jelölt töréspontjának koordinátáit az 1973-1979 között végrehajtott új felmérés adataiból számították ki és azokat a Határleírás tartalmazza.

4. Cikk

(1) A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően az államhatárt jól és láthatóan megjelölt állapotban tartják és a következő közös munkálatokat végeztetik el:

- a határjelek helyzetének ellenőrzése, a meglevő határjelek felújítása, a megsemmisült és eltűnt határjelek helyére új határjelek, valamint kiegészítő határjelek elhelyezése;

- az államhatár egyes részein és a határjeleken szükség esetén mérések végrehajtása;

- a meglevő határokmányok kiegészítése és új határokmányok elkészítése;

- a határvonal és a határjelek megjelölésével, fenntartásával és a határjelek felújításával kapcsolatos más intézkedések megtétele.

(2) A Szerződő Felek megteszik a szükséges intézkedéseket a határjelek rongálásának, megsemmisítésének vagy áthelyezésének megakadályozására.

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek - illetékes szerveik útján - gondoskodnak arról, hogy az államhatár és a határjelek láthatósága érdekében a határvonal mindkét oldalán kettő és fél méter széles sávot (határnyiladékot), valamint a határvonalat közvetett módon jelölő - páros vagy váltakozó - határjelek közül egy méter sugarú kört a fáktól, bokroktól és egyéb növényzettől megtisztítsák.

(2) Az (1) bekezdésben említett sávban semmi nem építhető, kivéve azokat a létesítményeket, amelyek építésével a Szerződő Felek egyetértettek. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a már meglevő építményekre.

(3) A határnyiladék tisztítását a Szerződő Felek saját területükön bármikor elvégeztethetik azzal, hogy a munkák megkezdéséről a másik Szerződő Fél illetékes szerveit legalább tíz nappal korábban értesítik.

6. Cikk

(1) A magyar-jugoszláv államhatár hat határszakaszra van felosztva:

- Az „A” határszakasz a magyar-jugoszláv-osztrák hármashatártól a B-1 határjelig terjed, amely a Kerka folyónak a Mura folyóba való torkolata közelében van;

- A „B” határszakasz a B-1 határjeltől a C-1 határjelig terjed, amely a Barcs-Terezino Polje közötti Dráva híd közelében van;

- A „C” határszakasz a C-1 határjeltől a D-1 határjelig terjed, amely a Drávaszabolcs-Donji Miholjac közötti Dráva híd közelében van;

- A „D” határszakasz a D-1 határjeltől az E-1 határjelig terjed, amely Backi Breg-től nyugatra a Ferenc (Bajksi)-csatornánál van;

- Az „E” határszakasz az E-1 határjeltől az F-1 határjelig terjed, amely a Holt-Tisza (Stara Tisa) jobb partján van;

- Az „F” határszakasz az F-1 határjeltől a magyar-jugoszláv-román hármashatárig terjed.

(2) A határszakaszok kezdő és végpontjainak koordinátáit a határokmányok tartalmazzák.

7. Cikk

(1) A határvonal és a határjelek megjelölésének, felújításának és karbantartásának kötelezettségei, valamint az ezzel járó költségek a Szerződő Felek között a következők szerint oszlanak meg:

- a B, D és F határszakaszokon a Magyar Népköztársaságot;

- az A, C és E határszakaszon a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságot terhelik;

- bármely határszakaszon a határvonalat közvetetten jelölő (páros vagy változó) határjelekért az a Szerződő Fél felelős, amely államának területén ezek a határjelek vannak.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a határjelek megrongálását vagy megsemmisítését a Szerződő Felek egyikének állampolgárai idézték elő. Ebben az esetben a helyreállítás és felújítás költségei azt a Szerződő Felet terhelik, amelyiknek az állampolgárai a kárt okozták.

(3) Az államhatáron közös létesítmény építése esetén az építkezés területén a Szerződő Felek - ha ez elkerülhetetlen - külön rendezik a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának módját, valamint a Szerződő Felek ebből származó kötelezettségeit.

8. Cikk

(1) A magyar-jugoszláv-osztrák hármashatáron a határpiramis felújítását és karbantartását vagy új építését a magyar és az osztrák Fél képviselőivel egyetértésben és jelenlétükben a jugoszláv Fél végzi.

(2) A magyar-jugoszláv-román hármashatáron a határpiramis felújítását és karbantartását vagy új építését a jugoszláv és román Fél képviselőivel egyetértésben és jelenlétükben a magyar Fél végzi.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek a határvonalat minden szakaszon öt évenként közösen ellenőrzik és elvégzik a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint a határ kiegészítő megjelölését. Az ötéves időszakot az előző felújítás kezdetétől kell számítani.

(2) A Szerződő Felek az említett határidő lejárta előtt is közös munkákat végeznek a határon nagyobb természeti változás, közös létesítmény építése esetén, valamint a Szerződő Felek bármelyikének igényére, a határjelek helyzetének ellenőrzése céljából.

10. Cikk

(1) Az államhatár mentén levő ingatlanok használói kötelesek az Egyezményből adódó munkák végzését megengedni.

(2) Az (1) bekezdésben említett munkákból adódó kártérítési igényt azon Szerződő Fél jogszabályainak megfelelően kell rendezni, amelyik államának területén az ingatlan található. A másik Szerződő Féllel szemben kártérítési igény nem támasztható.

11. Cikk

(1) Az Egyezmény végrehajtására „Magyar-Jugoszláv Vegyesbizottság az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására” (a továbbiakban: Vegyesbizottság) létesül, amely két küldöttségből áll.

(2) Mindkét Szerződő Fél saját küldöttségébe elnököt és két tagot nevez ki. A Vegyesbizottság szükség szerint szakértőket és segédszemélyzetet vehet igénybe.

(3) A küldöttségek elnökeinek kinevezéséről és felmentéséről a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást. A küldöttségek tagjainak kinevezéséről és felmentéséről az elnökök kölcsönösen tájékoztatják egymást.

12. Cikk

(1) A Vegyesbizottság feladata:

a) szervezi, irányítja a határvonal és a határjelek felújítási, megjelölési és karbantartási munkálatait (a továbbiakban: határmunkák);

b) elvégzi a határjelek helyzetének ellenőrzését, a sérült határjeleket kijavítja, és az eltűnt, megsemmisült határjelek helyére új határjeleket helyez el, megállapítja és egyezteti a határjeleken a rövidítéseket, betűket, számokat és más előírt jeleket;

c) az elmozdult határjeleket a határokmányok adatai szerinti, a veszélyeztetett határjeleket biztonságos helyre áthelyezi. Új helyre helyezi azokat a határjeleket, amelyeknek eredeti helyük többé nem használható;

d) elvégzi a határvonal kiegészítő jelölését;

e) szükség esetén a határvonal közvetlen megjelölését közvetettre változtatja, illetőleg fordítva;

f) amennyiben szükséges, megjelöli a határvonalat, ahol az metszi az utakat, hidakat, védgátakat, vasútvonalakat, csatornákat, felszíni vezetékeket és más létesítményeket;

g) a határvonal kiegészítő megjelölése és a határjelek áthelyezése esetén a határ egyes részein méréseket végez a határokmányok adatainak egyeztetése és kiegészítése, a határtérképek kicserélése végett;

h) új és kiegészítő határokmányokat készít, vagy a mérési adatokat a meglevő határokmányokba bevezeti és megfelelő módon nyilvántartja a határokon bekövetkezett változásokat;

i) az esedékes határmunkákra tervet dolgoz ki és megállapítja a szakértők és a munkálatokban részt vevő személyek létszámát;

j) a határmunkák végrehajtására más intézkedéseket tesz.

(2) A Vegyesbizottság a határvonal jobb láthatósága érdekében a határjeleknek a határokmányokban meghatározott típusától, méretétől, anyagától és megjelölésük módjától eltérhet.

(3) A Vegyesbizottság biztosítja, hogy a határmunkákat a Szerződő Felek képviselőinek jelenlétében és egyetértésében végezzék.

13. Cikk

A Vegyesbizottság a határmunkák végzésére vegyes munkacsoportokat, a határokmányok elkészítésére és más konkrét feladatok végzésére szükség szerint vegyes szakértői csoportokat alakít. A vegyes szakértői csoport és a vegyes munkacsoportok munkájukat a Vegyesbizottság által kiadott írásos utasítások alapján végzik.

14. Cikk

A Szerződő Felek maguk viselik a Vegyesbizottság saját küldöttsége tagjainak, szakértőinek és az Egyezményből adódó feladatok végrehajtásában részt vevő más személyeknek a költségeit.

15. Cikk

(1) A Vegyesbizottság a tevékenységét ülésszakokon, találkozókon vagy levélváltás útján végzi.

(2) A Vegyesbizottság ülésszakait és találkozóit szükség szerint, felváltva a Magyar Népköztársaság, illetőleg a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság területén tartja.

(3) A Vegyesbizottság határozatait egyhangúlag hozza. Abban az esetben, ha a Vegyesbizottság valamely kérdésben nem tud megállapodni, azt a Szerződő Felek illetékes szervei elé terjeszti.

(4) A Vegyesbizottság magyar nyelven és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság népei egyikének nyelvén folytatja tárgyalásait és készíti okmányait.

(5) A Vegyesbizottság minden ülésszakról és találkozóról jegyzőkönyvet készít, amely a Szerződő Felek illetékes szerveinek jóváhagyására szorul. Az Egyezmény 9. Cikk (1) bekezdésében meghatározott munkák befejezésekor a Vegyesbizottság zárójegyzőkönyvet készít, amelyet jóváhagyásra a Magyar Népköztársaság Kormánya, illetőleg a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa elé terjeszt.

(6) A Vegyesbizottság szabályzatot készít, amelyben részletesen meghatározza működési rendjét.

16. Cikk

A Vegyesbizottság mindkét küldöttsége fémpecséttel és gumibélyegzővel rendelkezik, amelyek a belső jogszabályok előírásai szerint készülnek el.

17. Cikk

(1) A Vegyesbizottság tagjai, szakértői és segédszemélyzete az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása során az államhatárt útlevéllel lépik át. A fentiek és a vegyes munkacsoportok tagjainak határátlépése a határmunkák végzésekor a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok egységesítéséről Budapesten, az 1975. évi november hó 27. napján aláírt egyezmény rendelkezései alapján történik. A Vegyesbizottság meghatározza, hogy a vegyes munkacsoportokból kik lesznek ellátva az említett igazolvánnyal.

(2) A vegyes munkacsoportok tagjainak a határvonal mentén és a másik Szerződő Fél államának területén történő mozgását a Vegyesbizottság határozza meg.

(3) A határmunkákat csak napfelkeltétől napnyugtáig lehet végezni.

18. Cikk

(1) A vegyesbizottság tagjai, szakértői, segédszemélyzete, a vegyes szakértői csoportok és a vegyes munkacsoportok tagjai az Egyezményből adódó feladatok végrehajtása során a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodás idején:

- személyes mentességet élveznek, a náluk levő szolgálati okmányok sérthetetlenek;

- jogosultak a feladataik ellátásához szükséges járműveket, tárgyakat, műszereket és más eszközöket illeték- és vámmentesen a másik Szerződő Fél államának területére átvinni azzal a feltétellel, hogy azokat vissza is hozzák:

- a határmunkák során szolgálati egyenruhát viselhetnek, fegyvert azonban nem.

(2) A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy a Vegyesbizottság tagjainak, szakértőinek, segédszemélyzetének, a vegyes szakértői csoportok és a vegyes munkacsoportok tagjainak munkája zavartalan legyen.

19. Cikk

(1) Az Egyezmény az illetékes szervek jóváhagyására szorul és a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő harminc nap elteltével lép hatályba.

(2) Az Egyezmény tíz évig marad hatályban. Amennyiben az Egyezményt annak lejárta előtt egy évvel a Szerződő Felek egyike sem mondja fel, hatálya meghatározatlan időre meghosszabbodik. Az Egyezményt a hatálybalépéstől számított tíz év eltelte után a Szerződő Felek egyike bármikor felmondhatja, és az a közlés időpontjától számított egy év elteltével hatályát veszti.

20. Cikk

Az Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a magyar-jugoszláv határon a határvonal és a határjelek karbantartásáról, felújításáról Belgrádban, 1956. január hó 18-án aláírt egyezmény hatályát veszti.

Az Egyezmény két eredeti példányban készült, mindkettő magyar és szerb-horvát nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Készült Belgrádban, az 1983. évi október hó 20. napján

(Aláírások)”

5. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és Románia, a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság, a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság, illetve a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár határokmányait e törvénnyel kihirdeti. A határokmányok felsorolását e törvény 1-4. számú melléklete, a határokmányokat e törvény 5-8. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

1. számú melléklet a 2009. évi XII. törvényhez

A Magyar Köztársaság és Románia közötti államhatár határokmányai

1) A Magyar-Román Határmegállapító Bizottság által Nagyváradon, 1925. június 27-én megszerkesztett „Általános Rendelkezések” című kötet;

2) A határszakaszok részletes leírását tartalmazó, 10 önálló kötetbe foglalt jegyzőkönyv a határszakaszok részletes leírásáról;

3) 1:5000 méretarányú, 126 szelvényt tartalmazó határtérkép;

4) Az „N” határszakasz részletes leírását tartalmazó, Nagyváradon 1950. évi augusztus 22-én elkészített jegyzőkönyv;

5) Az „N” határszakaszra vonatkozó 1:5000 méretarányú, 4 szelvényt tartalmazó határtérkép;

6) Az „A” és „L” szakasz határköveinek helyszínrajzi leírása a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), az Égher csatornán és a Túr folyón 1965. évben meghatározott határvonalról;

7) Album a Magyar Népköztársaság és Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), az Égher csatornán és a Túr folyón 1965. évben meghatározott államhatár 1:5000 méretarányú térképeiről az „A” és „L” szakaszokon;

8) A határvonal és határköveinek helyszínrajzi leírása a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság közötti „A”, „D” és az „L” szakaszokon a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), a Fekete-Körös folyón, az Égher csatornán és a Túr folyón 1974. évben ellenőrzött és meghatározott államhatárról;

9) A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), a Fekete-Körös folyón, az Égher csatornán és a Túr folyón 1974. évben meghatározott államhatár 1:5000 méretarányú térképei, „A”, „D” és „L” szakaszok vonatkozásában;

10) Összesítő kimutatás a magyar-román államhatáron a közös ellenőrzésekről az A, B, C, D, E, F, G, H, K, L határszakaszokról, 1925. június 27-én az N határszakaszokról, valamint 1950. augusztus 22-én készült „A határvonal és határköveinek helyszínrajzi leírása” adataiban megállapított változásokról és kiegészítésekről;

11) A határvonal és a határjelek helyszínrajzi leírása a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között az „A” határszakaszon a Maros folyó nem szabályozott szakaszán 1986. évben végrehajtott közös ellenőrzés alapján meghatározott államhatárról;

12) Album a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon) az 1986. évben a közösen ellenőrzött és meghatározott államhatár 1:5000 méretarányú térképeiről az „A” szakasz vonatkozásában;

13) A határvonal és a határjelek helyszínrajzi leírása a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között az „A” határszakaszon a Maros folyó nem szabályozott szakaszán 1986. évben végrehajtott ellenőrzés alapján meghatározott államhatárról című határokmány kiegészítéseként: „A magyar-román államhatár koordinátajegyzéke, Maros és Túr folyók „A” és „L” határszakaszokon 1996.”;

14) Nyírbátorban, 2002. december 12-én kelt Jegyzőkönyv az A határszakaszon lévő A 61 jelzésű határjelről;

15) Nyírbátorban, 2002. december 12-én kelt Jegyzőkönyv a B határszakaszon lévő B1 jelzésű határjelről;

16) Nyírbátorban, 2002. december 12-én kelt Jegyzőkönyv a B határszakaszon lévő B1/1 jelzésű határjelről;

17) A Magyar Népköztársaság, a Szovjetunió és a Román Népköztársaság államhatárai találkozási pontja körzetének, Moszkvában, 1949. július 30-án aláírt leíró Jegyzőkönyve és mellékletei;

18) A Magyar Köztársaság, Románia és Ukrajna államhatárainak találkozási pontjának megjelölésére felállított „Túr” határjel karbantartásáról és felméréséről Nyírbátorban, 2000. november 20. napján létrejött Jegyzőkönyv.

2. számú melléklet a 2009. évi XII. törvényhez

A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és Horvát Köztársaság közötti, illetve a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár határokmányai

I) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár határokmányai

1) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „A” határszakaszáról szóló, Harkányban, 1981. július 13-án aláírt határleírás;

2) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „A” határszakaszról készült, Harkányban, 1981. július 13-án aláírt határtérképek;

3) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „B” határszakaszáról szóló, Harkányban, 1981. július 13-án aláírt határleírás;

4) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „B” határszakaszról készült, Harkányban, 1981. július 13-án aláírt határtérképek;

5) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „C” határszakaszáról szóló, Viroviticában, 1978. július 14-én aláírt határleírás;

6) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „C” határszakaszról készült, Viroviticában, 1978. július 14-én aláírt határtérképek;

7) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „D” határszakaszáról szóló, Pécsett, 1978. április 19-én aláírt határleírás;

8) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „D” határszakaszról készült, Pécsett, 1978. április 19-én aláírt határtérképek;

9) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „E” határszakaszáról szóló határleírás;

10) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „E” határszakaszról készült határtérképek;

11) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „F” határszakaszáról szóló határleírás;

12) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „F” határszakaszról készült határtérképek.

II) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár határokmányait
KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

1) Budapesten, 1985. október 11-én aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez az A, B, C, D, E és F határszakaszokról;

2) Pécsett, 1990. május 11-én aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez az A, B, C, D, E és F határszakaszokról.

III) A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti államhatár határokmányait
KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

1) Budapesten, 1994. november 18-án aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez;

2) Ljubljanában, 2001. március 1-én aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a szabályozott Lendva-patak térségéről;

3) Budapesten, 2003. október 2-án aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez;

4) Lentiben, 2005. október 20-án aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez.

IV) A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti államhatár határokmányait
KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

Pulában, 2000. március 31-én aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez.

V) A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti államhatár határokmányait
KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

1) Budapesten, 1996. június 28-án aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a D, E és F határszakaszokról;

2) Balatongyörökön, 2002. október 4-én aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a D, E és F határszakaszokról.

VI) A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár
HATÁROKMÁNYAI

1) A Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró államhatárának Budapesten, 2004. május 21-én aláírt leírása az E és F határszakaszokról;

2) A Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró államhatárának Budapesten, 2004. május 21-én aláírt térképei az E és F határszakaszokról;

3) A Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró államhatárának koordináta-jegyzéke az E és F határszakaszokról (elfogadva: Budapest, 2004. május 21.).

3. számú melléklet a 2009. évi XII. törvényhez

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár határokmányai

I) A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírása térképekkel:

1) A II. alszakasz

2) A III. alszakasz

3) A IV. alszakasz

4) A V. alszakasz

5) A VI. alszakasz

6) B I. alszakasz

7) B II. alszakasz

8) B III. alszakasz

9) B IV. alszakasz

10) B V. alszakasz

11) B VI. alszakasz

12) C I. alszakasz

13) C II. alszakasz

14) C III. alszakasz

15) C IV. alszakasz

16) C V. alszakasz

17) C VI. alszakasz

II) „Az államhatár részletes leírása térképekkel” című okmányokhoz készült kiegészítő és módosító okmányok:

1) Kiegészítés és módosítás a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A IV., A V., A VI., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1966-1968. (17 kötetben)

2) Kiegészítés és módosítás a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A III., A IV., A V., B I., B II., B III., B V., B VI., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1972/73.

3) Kiegészítés és módosítás a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1978/80.

4) Kiegészítés és módosítás a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A V., A VI., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1984/85.

5) Kiegészítés és módosítás a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A IV., A VI., B I., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1990/91.

6) Kiegészítés és módosítás a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A IV., A V., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1998.

7) Kiegészítés és módosítás a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A IV., A V., A VI., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 2006.

III) Az 1987. évi határkiigazítás határokmányai:

1) Az államhatár kiigazítása a szabályozott Lapincs folyó térségében

a) „Az államhatár leírása térképekkel”;

b) „Koordinátajegyzék”;

c) „A szabályozott Lapincs térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke”.

2) Az államhatár kiigazítása a szabályozott Bozsok patak térségében

a) „Az államhatár leírása térképekkel”;

b) „Koordinátajegyzék”;

c) „A Bozsok patak térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke”.

IV) A 2002. évi határkiigazítás határokmányai:

1) Az államhatár kiigazítása a Pinka folyó térségében a C II. alszakaszon

a) „Az államhatár leírása térképekkel”;

b) „Koordinátajegyzék”;

c) „A szabályozott Pinka folyó térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke”.

2) Az államhatár kiigazítása a víztelenítő árok térségében a C II. alszakaszon

a) „Az államhatár leírása térképekkel”;

b) „Koordinátajegyzék”;

c) „A víztelenítő árok térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke”.

3) Az államhatár kiigazítása a Pinka folyó térségében a C IV. alszakaszon

a) „Az államhatár leírása térképekkel”;

b) „Koordinátajegyzék”;

c) „A szabályozott Pinka folyó és a Csík patak térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke”.

4. számú melléklet a 2009. évi XII. törvényhez

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár határokmányai

I) A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti határvonal 1:2880 és 1:5000 méretarányú részletes térképei:

1) I. határszakasz

2) II. határszakasz

3) III. határszakasz

4) IV. határszakasz

5) V. határszakasz

6) VI. határszakasz

7) VII. határszakasz

8) VIII. határszakasz

9) IX. határszakasz

10) X. határszakasz

11) XI. határszakasz

12) XII. határszakasz

13) XIII. határszakasz

14) XIV. határszakasz

15) XV. határszakasz

16) XVI. határszakasz

17) XVII. határszakasz

18) XVIII. határszakasz

19) XIX. határszakasz

20) XX. határszakasz

II) A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírása:

1) I. határszakasz

2) II. határszakasz

3) III. határszakasz

4) IV. határszakasz

5) V. határszakasz

6) VI. határszakasz

7) VII. határszakasz

8) VIII. határszakasz

9) IX. határszakasz

10) X. határszakasz

11) XI. határszakasz

12) XII. határszakasz

13) XIII. határszakasz

14) XIV. határszakasz

15) XV. határszakasz

16) XVI. határszakasz

17) XVII. határszakasz

18) XVIII. határszakasz

19) XIX. határszakasz

20) XX. határszakasz

III) A határvonal részletes leírásának kiegészítői:

1) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a II., III., IV., V., VIII., X., XIII., XV., XVI., XVIII., XIX., XX. szakaszokról (elfogadva: Prága, 1966. október 27.);

2) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a XVII. és XVIII. szakaszokról (elfogadva: Aggtelek, 1968. május 17.);

3) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője az I., II., III., IV., V., VI., VIII., IX., X., XII., XIII., XIV., XVI., XVIII., XIX., XX. szakaszokról (elfogadva: Budapest, 1974. május 16.);

4) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a II., III., IV., V., VIII., XVI., XVII., XX. szakaszokról (elfogadva: Prága, 1979. június 7.);

5) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a III., V., X., XIX. szakaszokról (elfogadva: Prága, 1981. május 29.);

6) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a II., III., IV., V., VIII., X., XI., XII., XVI., XVIII. szakaszokról (elfogadva: Budapest, 1984. november 2.);

7) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője az I., IV., V., VIII., IX., X., XI., XIV., XV., XVI., XVII., XIX., XX. szakaszokról (elfogadva: Prága, 1989. október 6.);

8) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a III., IV., V. szakaszokról (elfogadva: Liptovski Ján, 1994. december 9.);

9) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője az I., IV., VIII., XII., XIII., XVII., XVIII., XIX., XX. határszakaszokról (elfogadva: Vyhne, 1999. május 21.);

10) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a III., V., IX., X., XIV., XIX. határszakaszokról (elfogadva: Siófok, 2001. május 25.);

11) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője az I., II., IV., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX. és XX. határszakaszokról (elfogadva: Budapest, 2006. február 10.).

IV) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának pótfüzete 1953:

1) V. határszakasz

2) VIII. határszakasz

3) XII. határszakasz

4) XIX. határszakasz

V) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés okmányai:

1) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírása III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994.

2) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár - Koordinátajegyzék - III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994.

3) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár - Területjegyzék - III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994.

4) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár - Áttekintő vázlat 1:10 000 - III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994.

5) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár - Határtérkép 1:2880 - III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994.

5. számú melléklet a 2009. évi XII. törvényhez

A Magyar Köztársaság és Románia közötti államhatár határokmányai

1) A Magyar-Román Határmegállapító Bizottság által Nagyváradon, 1925. június 27-én megszerkesztett „Általános Rendelkezések” című kötet az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_002.pdf” nevű file 46 oldala a közlöny 7776-tól 7821-ig oldalát;

2) A határszakaszok részletes leírását tartalmazó, 10 önálló kötetbe foglalt jegyzőkönyv a határszakaszok részletes leírásáról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_003.pdf”-„MK_09_040_004.pdf”-„MK_09_040_005.pdf”-„MK_09_040_006.pdf”-„MK_09_040_007.pdf”-„MK_09_040_008.pdf”-„MK_09_040_009.pdf”-„MK_09_040_010.pdf”-„MK_09_040_011.pdf”-„MK_09_040_012.pdf” nevű file 685 oldala a közlöny 7822-től 8506-ig oldalát;

3) 1:5000 méretarányú, 126 szelvényt tartalmazó határtérkép az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_013.pdf” nevű file 129 oldala a közlöny 8507-től 8635-ig oldalát;

4) Az „N” határszakasz részletes leírását tartalmazó, Nagyváradon 1950. évi augusztus 22-én elkészített jegyzőkönyv az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_014.pdf” nevű file 23 oldala a közlöny 8636-tól 8658-ig oldalát;

5) Az „N” határszakaszra vonatkozó 1:5000 méretarányú, 4 szelvényt tartalmazó határtérkép az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_015.pdf” nevű file 4 oldala a közlöny 8659-től 8662-ig oldalát;

6) Az „A” és „L” szakasz határköveinek helyszínrajzi leírása a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), az Égher csatornán és a Túr folyón 1965. évben meghatározott határvonalról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_016.pdf” nevű file 45 oldala a közlöny 8663-tól 8707-ig oldalát;

7) Album a Magyar Népköztársaság és Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), az Égher csatornán és a Túr folyón 1965. évben meghatározott államhatár 1:5000 méretarányú térképeiről az „A” és „L” szakaszokon az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_017.pdf” nevű file 11 oldala a közlöny 8708-tól 8718-ig oldalát;

8) A határvonal és határköveinek helyszínrajzi leírása a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság közötti „A”, „D” és az „L” szakaszokon a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), a Fekete-Körös folyón, az Égher csatornán és a Túr folyón 1974. évben ellenőrzött és meghatározott államhatárról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_018.pdf” nevű file 68 oldala a közlöny 8719-től 8786-ig oldalát;

9) A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon), a Fekete-Körös folyón, az Égher csatornán és a Túr folyón 1974. évben meghatározott államhatár 1:5000 méretarányú térképei, „A”, „D” és „L” szakaszok vonatkozásában az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_019.pdf” nevű file 13 oldala a közlöny 8787-től 8799-ig oldalát;

10) Összesítő kimutatás a magyar-román államhatáron a közös ellenőrzésekről az A, B, C, D, E, F, G, H, K, L határszakaszokról, 1925. június 27-én az N határszakaszokról, valamint 1950. augusztus 22-én készült „A határvonal és határköveinek helyszínrajzi leírása” adataiban megállapított változásokról és kiegészítésekről az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_020.pdf” nevű file 111 oldala a közlöny 8800-tól 8910-ig oldalát;

11) A határvonal és a határjelek helyszínrajzi leírása a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között az „A” határszakaszon a Maros folyó nem szabályozott szakaszán 1986. évben végrehajtott közös ellenőrzés alapján meghatározott államhatárról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_021.pdf” nevű file 44 oldala a közlöny 8911-től 8954-ig oldalát;

12) Album a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a Maros folyón (nem szabályozott szakaszon) az 1986. évben a közösen ellenőrzött és meghatározott államhatár 1:5000 méretarányú térképeiről az „A” szakasz vonatkozásában az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_022.pdf” nevű file 10 oldala a közlöny 8955-től 8964-ig oldalát;

13) A határvonal és a határjelek helyszínrajzi leírása a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között az „A” határszakaszon a Maros folyó nem szabályozott szakaszán 1986. évben végrehajtott ellenőrzés alapján meghatározott államhatárról című határokmány kiegészítéseként: „A magyar-román államhatár koordinátajegyzéke, Maros és Túr folyók „A” és „L” határszakaszokon 1996.” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_023.pdf” nevű file 44 oldala a közlöny 8965-től 9008-ig oldalát;

14) Nyírbátorban, 2002. december 12-én kelt Jegyzőkönyv az A határszakaszon lévő A 61 jelzésű határjelről az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_024.pdf” nevű file 2 oldala a közlöny 9009-től 9010-ig oldalát;

15) Nyírbátorban, 2002. december 12-én kelt Jegyzőkönyv a B határszakaszon lévő B1 jelzésű határjelről az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_025.pdf” nevű file 2 oldala a közlöny 9011-től 9012-ig oldalát;

16) Nyírbátorban, 2002. december 12-én kelt Jegyzőkönyv a B határszakaszon lévő B1/1 jelzésű határjelről az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_026.pdf” nevű file 2 oldala a közlöny 9013-tól 9014-ig oldalát;

17) A Magyar Népköztársaság, a Szovjetunió és a Román Népköztársaság államhatárai találkozási pontja körzetének, Moszkvában, 1949. július 30-án aláírt leíró Jegyzőkönyve és mellékletei az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_027.pdf” nevű file 7 oldala a közlöny 9015-től 9021-ig oldalát;

18) A Magyar Köztársaság, Románia és Ukrajna államhatárainak találkozási pontjának megjelölésére felállított „Túr” határjel karbantartásáról és felméréséről Nyírbátorban, 2000. november 20. napján létrejött Jegyzőkönyv az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_028.pdf” nevű file 25 oldala a közlöny 9022-től 9046-ig oldalát

képezi.

6. számú melléklet a 2009. évi XII. törvényhez

A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti,
a Magyar Köztársaság és Horvát Köztársaság közötti,
illetve a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár határokmányai

I) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár határokmányai

1) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „A” határszakaszáról szóló, Harkányban, 1981. július 13-án aláírt határleírás az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_029.pdf” nevű file 212 oldala a közlöny 9047-től 9258-ig oldalát;

2) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „A” határszakaszról készült, Harkányban, 1981. július 13-án aláírt határtérképek az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_030.pdf” nevű file 90 oldala a közlöny 9259-től 9348-ig oldalát;

3) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „B” határszakaszáról szóló, Harkányban, 1981. július 13-án aláírt határleírás az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_031.pdf” nevű file 195 oldala a közlöny 9349-től 9543-ig oldalát;

4) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „B” határszakaszról készült, Harkányban, 1981. július 13-án aláírt határtérképek az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_032.pdf” nevű file 88 oldala a közlöny 9544-től 9631-ig oldalát;

5) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „C” határszakaszáról szóló, Viroviticában, 1978. július 14-én aláírt határleírás az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_033.pdf” nevű file 76 oldala a közlöny 9632-től 9707-ig oldalát;

6) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „C” határszakaszról készült, Viroviticában, 1978. július 14-én aláírt határtérképek az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_034.pdf” nevű file 43 oldala a közlöny 9708-tól 9750-ig oldalát;

7) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „D” határszakaszáról szóló, Pécsett, 1978. április 19-én aláírt határleírás az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_035.pdf” nevű file 76 oldala a közlöny 9751-től 9826-ig oldalát;

8) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „D” határszakaszról készült, Pécsett, 1978. április 19-én aláírt határtérképek az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_036.pdf” nevű file 42 oldala a közlöny 9827-től 9868-ig oldalát;

9) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „E” határszakaszáról szóló határleírás az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_037.pdf” nevű file 80 oldala a közlöny 9869-től 9948-ig oldalát;

10) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „E” határszakaszról készült határtérképek az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_038.pdf” nevű file 61 oldala a közlöny 9949-től 10009-ig oldalát;

11) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „F” határszakaszáról szóló határleírás az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_039.pdf” nevű file 21 oldala a közlöny 10010-től 10030-ig oldalát;

12) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár „F” határszakaszról készült határtérképek az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_040.pdf” nevű file 18 oldala a közlöny 10031-től 10048-ig oldalát.

II) A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti államhatár határokmányait
KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

1) Budapesten, 1985. október 11-én aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez az A, B, C, D, E és F határszakaszokról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_041.pdf” nevű file 43 oldala a közlöny 10049-től 10091-ig oldalát;

2) Pécsett, 1990. május 11-én aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez az A, B, C, D, E és F határszakaszokról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_042.pdf” nevű file 27 oldala a közlöny 10092-től 10118-ig oldalát.

III) A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti államhatár határokmányait
KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

1) Budapesten, 1994. november 18-án aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_043.pdf” nevű file 12 oldala a közlöny 10119-től 10130-ig oldalát;

2) Ljubljanában, 2001. március 1-jén aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a szabályozott Lendva-patak térségéről az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_044.pdf” nevű file 16 oldala a közlöny 10131-től 10146-ig oldalát;

3) Budapesten, 2003. október 2-án aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_045.pdf” nevű file 17 oldala a közlöny 10147-től 10163-ig oldalát;

4) Lentiben, 2005. október 20-án aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_046.pdf” nevű file 11 oldala a közlöny 10164-től 10174-ig oldalát.

IV) A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti államhatár határokmányait
KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

Pulában, 2000. március 31-én aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_047.pdf” nevű file 42 oldala a közlöny 10175-től 10216-ig oldalát.

V) A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti államhatár határokmányait
KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROKMÁNYOK

1) Budapesten, 1996. június 28-án aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a D, E és F határszakaszokról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_048.pdf” nevű file 18 oldala a közlöny 10217-től 10234-ig oldalát;

2) Balatongyörökön, 2002. október 4-én aláírt Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a D, E és F határszakaszokról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_049.pdf” nevű file 16 oldala a közlöny 10235-től 10250-ig oldalát.

VI) A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár
HATÁROKMÁNYAI

1) A Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró államhatárának Budapesten, 2004. május 21-én aláírt leírása az E és F határszakaszokról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_050.pdf” nevű file 106 oldala a közlöny 10251-től 10356-ig oldalát;

2) A Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró államhatárának Budapesten, 2004. május 21-én aláírt térképei az E és F határszakaszokról az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_051.pdf” nevű file 111 oldala a közlöny 10357-től 10467-ig oldalát;

3) A Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró államhatárának koordináta-jegyzéke az E és F határszakaszokról (elfogadva: Budapest, 2004. május 21.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_052.pdf” nevű file 72 oldala a közlöny 10468-tól 10539-ig oldalát

képezi.

7. számú melléklet a 2009. évi XII. törvényhez

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár határokmányai

I) A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírása térképekkel:

1) A II. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_053.pdf” nevű file 18 oldala a közlöny 10540-től 10557-ig oldalát;

2) A III. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_054.pdf” nevű file 22 oldala a közlöny 10558-tól 10579-ig oldalát;

3) A IV. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_055.pdf” nevű file 15 oldala a közlöny 10580-tól 10594-ig oldalát;

4) A V. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_056.pdf” nevű file 20 oldala a közlöny 10595-től 10614-ig oldalát;

5) A VI. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_057.pdf” nevű file 11 oldala a közlöny 10615-től 10625-ig oldalát;

6) B I. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_058.pdf” nevű file 22 oldala a közlöny 10626-tól 10647-ig oldalát;

7) B II. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_059.pdf” nevű file 22 oldala a közlöny 10648-tól 10669-ig oldalát;

8) B III. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_060.pdf” nevű file 24 oldala a közlöny 10670-től 10693-ig oldalát;

9) B IV. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_061.pdf” nevű file 31 oldala a közlöny 10694-től 10724-ig oldalát;

10) B V. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_062.pdf” nevű file 37 oldala a közlöny 10725-től 10761-ig oldalát;

11) B VI. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_063.pdf” nevű file 27 oldala a közlöny 10762-től 10788-ig oldalát;

12) C I. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_064.pdf” nevű file 24 oldala a közlöny 10789-től 10812-ig oldalát;

13) C II. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_065.pdf” nevű file 29 oldala a közlöny 10813-tól 10841-ig oldalát;

14) C III. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_066.pdf” nevű file 29 oldala a közlöny 10842-től 10870-ig oldalát;

15) C IV. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_067.pdf” nevű file 32 oldala a közlöny 10871-től 10902-ig oldalát;

16) C V. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_068.pdf” nevű file 28 oldala a közlöny 10903-tól 10930-ig oldalát;

17) C VI. alszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_069.pdf” nevű file 28 oldala a közlöny 10931-től 10958-ig oldalát.

II) „Az államhatár részletes leírása térképekkel” című okmányokhoz készült kiegészítő és módosító okmányok:

1) Kiegészítés és módosítás a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A IV., A V., A VI., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1966-1968. (17 kötetben) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_070.pdf”-„MK_09_040_071.pdf”-„MK_09_040_072.pdf”-„MK_09_040_073.pdf”-„MK_09_040_074.pdf”-„MK_09_040_075.pdf”-„MK_09_040_076.pdf”-„MK_09_040_077.pdf”-„MK_09_040_078.pdf”-„MK_09_040_079.pdf”-„MK_09_040_080.pdf”-„MK_09_040_081.pdf”-„MK_09_040_082.pdf”-„MK_09_040_083.pdf”-„MK_09_040_084.pdf”-„MK_09_040_085.pdf”-„MK_09_040_086” nevű file 161 oldala a közlöny 10959-től 11119-ig oldalát;

2) Kiegészítés és módosítás a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A III., A IV., A V., B I., B II., B III., B V., B VI., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1972/73. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_087.pdf” nevű file 44 oldala a közlöny 11120-tól 11163-ig oldalát;

3) Kiegészítés és módosítás a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1978/80. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_088.pdf” nevű file 49 oldala a közlöny 11164-től 11212-ig oldalát;

4) Kiegészítés és módosítás a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A V., A VI., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1984/85. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_089.pdf” nevű file 48 oldala a közlöny 11213-tól 11260-ig oldalát;

5) Kiegészítés és módosítás a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A IV., A VI., B I., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1990/91. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_090.pdf” nevű file 37 oldala a közlöny 11261-től 11297-ig oldalát;

6) Kiegészítés és módosítás a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A IV., A V., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 1998. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_091.pdf” nevű file 74 oldala a közlöny 11298-tól 11371-ig oldalát;

7) Kiegészítés és módosítás a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti államhatár részletes leírásához és térképeihez A II., A III., A IV., A V., A VI., B I., B II., B III., B IV., B V., B VI., C I., C II., C III., C IV., C V., C VI. alszakaszok, 2006. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_092.pdf” nevű file 52 oldala a közlöny 11372-től 11423-ig oldalát.

III) Az 1987. évi határkiigazítás határokmányai:

1) Az államhatár kiigazítása a szabályozott Lapincs folyó térségében

a) „Az államhatár leírása térképekkel” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_093.pdf” nevű file 6 oldala a közlöny 11424-től 11429-ig oldalát;

b) „Koordinátajegyzék” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_094.pdf” nevű file 5 oldala a közlöny 11430-tól 11434-ig oldalát;

c) „A szabályozott Lapincs térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_095.pdf” nevű file 9 oldala a közlöny 11435-től 11443-ig oldalát.

2) Az államhatár kiigazítása a szabályozott Bozsok patak térségében

a) „Az államhatár leírása térképekkel” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_096.pdf” nevű file 10 oldala a közlöny 11444-től 11453-ig oldalát;

b) „Koordinátajegyzék” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_097.pdf” nevű file 8 oldala a közlöny 11454-től 11461-ig oldalát;

c) „A Bozsok patak térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_098.pdf” nevű file 11 oldala a közlöny 11462-től 11472-ig oldalát.

IV) A 2002. évi határkiigazítás határokmányai:

1) Az államhatár kiigazítása a Pinka folyó térségében a C II. alszakaszon

a) „Az államhatár leírása térképekkel” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_099.pdf” nevű file 18 oldala a közlöny 11473-tól 11490-ig oldalát;

b) „Koordinátajegyzék” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_100.pdf” nevű file 12 oldala a közlöny 11491-től 11502-ig oldalát;

c) „A szabályozott Pinka folyó térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_101.pdf” nevű file 9 oldala a közlöny 11503-tól 11511-ig oldalát.

2) Az államhatár kiigazítása a víztelenítő árok térségében a C II. alszakaszon

a) „Az államhatár leírása térképekkel” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_102.pdf” nevű file 9 oldala a közlöny 11512-től 11520-ig oldalát;

b) „Koordinátajegyzék” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_103.pdf” nevű file 5 oldala a közlöny 11521-től 11525-ig oldalát;

c) „A víztelenítő árok térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_104.pdf” nevű file 5 oldala a közlöny 11526-tól 11530-ig oldalát.

3) Az államhatár kiigazítása a Pinka folyó térségében a C IV. alszakaszon

a) „Az államhatár leírása térképekkel” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_105.pdf” nevű file 11 oldala a közlöny 11531-től 11541-ig oldalát;

b) „Koordinátajegyzék” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_106.pdf” nevű file 8 oldala a közlöny 11542-től 11549-ig oldalát;

c) „A szabályozott Pinka folyó és a Csík patak térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_107.pdf” nevű file 6 oldala a közlöny 11550-től 11555-ig oldalát

képezi.

8. számú melléklet a 2009. évi XII. törvényhez

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár határokmányai

I) A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti határvonal 1:2880 és 1:5000 méretarányú részletes térképei:

1) I. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_108.pdf” nevű file 4 oldala a közlöny 11556-tól 11559-ig oldalát;

2) II. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_109.pdf”-„MK_09_040_110.pdf”-„MK_09_040_111.pdf”-„MK_09_040_112.pdf”-„MK_09_040_113.pdf”-„MK_09_040_114.pdf”-„MK_09_040_115.pdf” nevű file 159 oldala a közlöny 11560-tól 11718-ig oldalát;

3) III. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_116.pdf” nevű file 54 oldala a közlöny 11719-től 11772-ig oldalát;

4) IV. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_117.pdf” nevű file 9 oldala a közlöny 11773-tól 11781-ig oldalát;

5) V. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_118.pdf” nevű file 89 oldala a közlöny 11782-től 11870-ig oldalát;

6) VI. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_119.pdf” nevű file 6 oldala a közlöny 11871-től 11876-ig oldalát;

7) VII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_120.pdf” nevű file 9 oldala a közlöny 11877-től 11885-ig oldalát;

8) VIII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_121.pdf” nevű file 9 oldala a közlöny 11886-tól 11894-ig oldalát;

9) IX. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_122.pdf” nevű file 23 oldala a közlöny 11895-től 11917-ig oldalát;

10) X. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_123.pdf” nevű file 11 oldala a közlöny 11918-tól 11928-ig oldalát;

11) XI. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_124.pdf” nevű file 8 oldala a közlöny 11929-től 11936-ig oldalát;

12) XII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_125.pdf” nevű file 22 oldala a közlöny 11937-től 11958-ig oldalát;

13) XIII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_126.pdf” nevű file 9 oldala a közlöny 11959-től 11967-ig oldalát;

14) XIV. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_127.pdf” nevű file 11 oldala a közlöny 11968-tól 11978-ig oldalát;

15) XV. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_128.pdf” nevű file 6 oldala a közlöny 11979-től 11984-ig oldalát;

16) XVI. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_129.pdf” nevű file 5 oldala a közlöny 11985-től 11989-ig oldalát;

17) XVII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_130.pdf” nevű file 16 oldala a közlöny 11990-től 12005-ig oldalát;

18) XVIII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_131.pdf” nevű file 6 oldala a közlöny 12006-tól 12011-ig oldalát;

19) XIX. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_132.pdf” nevű file 33 oldala a közlöny 12012-től 12044-ig oldalát;

20) XX. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_133.pdf” nevű file 4 oldala a közlöny 12045-től 12048-ig oldalát.

II) A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírása:

1) I. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_134.pdf” nevű file 19 oldala a közlöny 12049-től 12067-ig oldalát;

2) II. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_135.pdf” nevű file 64 oldala a közlöny 12068-tól 12131-ig oldalát;

3) III. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_136.pdf” nevű file 35 oldala a közlöny 12132-től 12166-ig oldalát;

4) IV. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_137.pdf” nevű file 21 oldala a közlöny 12167-től 12187-ig oldalát;

5) V. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_138.pdf” nevű file 87 oldala a közlöny 12188-tól 12274-ig oldalát;

6) VI. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_139.pdf” nevű file 12 oldala a közlöny 12275-től 12286-ig oldalát;

7) VII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_140.pdf” nevű file 20 oldala a közlöny 12287-től 12306-ig oldalát;

8) VIII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_141.pdf” nevű file 29 oldala a közlöny 12307-től 12335-ig oldalát;

9) IX. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_142.pdf” nevű file 55 oldala a közlöny 12336-tól 12390-ig oldalát;

10) X. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_143.pdf” nevű file 22 oldala a közlöny 12391-től 12412-ig oldalát;

11) XI. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_144.pdf” nevű file 24 oldala a közlöny 12413-tól 12436-ig oldalát;

12) XII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_145.pdf” nevű file 39 oldala a közlöny 12437-től 12475-ig oldalát;

13) XIII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_146.pdf” nevű file 18 oldala a közlöny 12476-tól 12493-ig oldalát;

14) XIV. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_147.pdf” nevű file 16 oldala a közlöny 12494-től 12509-ig oldalát;

15) XV. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_148.pdf” nevű file 11 oldala a közlöny 12510-től 12520-ig oldalát;

16) XVI. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_149.pdf”-„MK_09_040_150.pdf” nevű file 22 oldala a közlöny 12521-től 12542-ig oldalát;

17) XVII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_151.pdf” nevű file 36 oldala a közlöny 12543-tól 12578-ig oldalát;

18) XVIII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_152.pdf” nevű file 9 oldala a közlöny 12579-től 12587-ig oldalát;

19) XIX. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_153.pdf” nevű file 49 oldala a közlöny 12588-tól 12636-ig oldalát;

20) XX. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_154.pdf”-„MK_09_040_155.pdf” nevű file 24 oldala a közlöny 12637-től 12660-ig oldalát.

III) A határvonal részletes leírásának kiegészítői:

1) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a II., III., IV., V., VIII., X., XIII., XV., XVI., XVIII., XIX., XX. szakaszokról (elfogadva: Prága, 1966. október 27.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_156.pdf” nevű file 41 oldala a közlöny 12661-től 12701-ig oldalát;

2) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a XVII. és XVIII. szakaszokról (elfogadva: Aggtelek, 1968. május 17.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_157.pdf” nevű file 10 oldala a közlöny 12702-től 12711-ig oldalát;

3) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője az I., II., III., IV., V., VI., VIII., IX., X., XII., XIII., XIV., XVI., XVIII., XIX., XX. szakaszokról (elfogadva: Budapest, 1974. május 16.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_158.pdf” nevű file 44 oldala a közlöny 12712-től 12755-ig oldalát;

4) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a II., III., IV., V., VIII., XVI., XVII., XX. szakaszokról (elfogadva: Prága, 1979. június 7.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_159.pdf” nevű file 30 oldala a közlöny 12756-tól 12785-ig oldalát;

5) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a III., V., X., XIX. szakaszokról (elfogadva: Prága, 1981. május 29.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_160.pdf” nevű file 47 oldala a közlöny 12786-tól 12832-ig oldalát;

6) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a II., III., IV., V., VIII., X., XI., XII., XVI., XVIII. szakaszokról (elfogadva: Budapest, 1984. november 2.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_161.pdf” nevű file 41 oldala a közlöny 12833-tól 12873-ig oldalát;

7) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője az I., IV., V., VIII., IX., X., XI., XIV., XV., XVI., XVII., XIX., XX. szakaszokról (elfogadva: Prága, 1989. október 6.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_162.pdf” nevű file 50 oldala a közlöny 12874-től 12923-ig oldalát;

8) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a III., IV., V. szakaszokról (elfogadva: Liptovski Ján, 1994. december 9.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_163.pdf” nevű file 14 oldala a közlöny 12924-től 12937-ig oldalát;

9) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője az I., IV., VIII., XII., XIII., XVII., XVIII., XIX., XX. határszakaszokról (elfogadva: Vyhne, 1999. május 21.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_164.pdf” nevű file 27 oldala a közlöny 12938-tól 12964-ig oldalát;

10) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a III., V., IX., X., XIV., XIX. határszakaszokról (elfogadva: Siófok, 2001. május 25.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_165.pdf” nevű file 50 oldala a közlöny 12965-től 13014-ig oldalát;

11) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője az I., II., IV., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX. és XX. határszakaszokról (elfogadva: Budapest, 2006. február 10.) az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_166.pdf” nevű file 61 oldala a közlöny 13015-től 13075-ig oldalát.

IV) A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának pótfüzete 1953:

1) V. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_167.pdf” nevű file 14 oldala a közlöny 13076-tól 13089-ig oldalát;

2) VIII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_168.pdf” nevű file 9 oldala a közlöny 13090-től 13098-ig oldalát;

3) XII. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_169.pdf” nevű file 13 oldala a közlöny 13099-től 13111-ig oldalát;

4) XIX. határszakasz az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_170.pdf” nevű file 8 oldala a közlöny 13112-től 13119-ig oldalát.

V) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés okmányai:

1) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírása III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_171.pdf” nevű file 64 oldala a közlöny 13120-tól 13183-ig oldalát;

2) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár - Koordinátajegyzék - III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_172.pdf” nevű file 73 oldala a közlöny 13184-től 13256-ig oldalát;

3) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár - Területjegyzék - III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_173.pdf” nevű file 12 oldala a közlöny 13257-től 13268-ig oldalát;

4) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár - Áttekintő vázlat 1:10 000 - III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_174.pdf” nevű file 22 oldala a közlöny 13269-től 13290-ig oldalát;

5) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár - Határtérkép 1:2880 - III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994. az elektronikus megjelenésű közlönyben az „MK_09_040_175.pdf”-„MK_09_040_176.pdf”-„MK_09_040_177.pdf”-„MK_09_040_178.pdf”-„MK_09_040_179.pdf” nevű file 41 oldala a közlöny 13291-től 13331-ig oldalát

képezi.