A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet

a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  A Rendőrség, illetve a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagja szolgálati időt elismerő támogatást (a továbbiakban: támogatás) igényelhet, ha

a) legalább 25 év szolgálati nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik és vállalja, hogy a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél hivatásos szolgálati viszonyát a támogatás folyósításának megkezdésétől számított 5 évig, ha a szolgálati viszony felső korhatáráig kevesebb mint 5 év van hátra, akkor annak eléréséig fenntartja, vagy

b) legalább 30 év szolgálati nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik és vállalja, hogy a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél hivatásos szolgálati viszonyát a támogatás folyósításának megkezdésétől számított 3-5 évig, ha a szolgálati viszony felső korhatáráig kevesebb mint 3 év van hátra, akkor annak eléréséig fenntartja, továbbá

c) a támogatásra vonatkozó igényét 2011. december 31-ig benyújtja.

2. § (1) A támogatás mértéke havonta bruttó 50 000 Ft.

(2) A támogatás fedezetét az adott költségvetési szerv költségvetésében kell megtervezni.

3. § (1) A támogatás iránti igényt a személyügyi szervnél az 1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A támogatás folyósításáról - a személyügyi szerv igazolása alapján - az állományilletékes parancsnok az igény benyújtását követő 15 napon belül, a 2. melléklet szerinti nyomtatványon intézkedik, amelyről értesíti az érintettet, valamint az illetékes személyügyi és pénzügyi szervet.

(3) Ha a támogatást igénylő ellen fegyelmi, méltatlansági vagy büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig az állományilletékes parancsnok a támogatás folyósítására nem intézkedhet. Az eljárás jogerős befejezését követően az állományilletékes parancsnok 15 napon belül a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(4) A támogatást az intézkedést követő hónap első napjától az illetménnyel egyidejűleg, a szolgálati viszony fenntartására vállalt időtartamig, legfeljebb 5 éven át, illetve a szolgálati viszony megszűnéséig vagy a 4. §-ban meghatározott feltétel bekövetkezéséig kell folyósítani.

(5) A 4. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a támogatást időarányosan kell folyósítani.

4. § (1) A hivatásos állomány tagja nem jogosult a támogatásra

a) a beosztásból felfüggesztés vagy büntetőeljárás ideje alatt, ha az marasztalással zárult,

b) ha fegyelmi büntetés, illetve bíróság által kiszabott büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll,

c) a 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság ideje alatt,

d) illetmény nélküli szabadság ideje alatt,

e) tartós külszolgálat ideje alatt,

f) a felmentési idő alatt.

(2) A támogatás nem folyósítható

a) a fegyelmi büntetés, illetve bíróság által kiszabott büntetés vagy intézkedés jogerőre emelkedésének napjától,

b) az egészségügyi szabadság 31. napjától,

c) az illetmény nélküli szabadság első napjától,

d) a tartós külszolgálat első napjától,

e) a felmentési idő első napjától.

(3) Vissza kell tartani a támogatást a beosztásból felfüggesztés, a fegyelmi eljárás és a büntetőeljárás elrendelésének napjától. Az így visszatartott támogatást utólag ki kell fizetni, ha a fegyelmi vagy büntetőeljárás felmentéssel zárult.

5. § (1) *  Ha a hivatásos állomány tagjának a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél fennálló hivatásos szolgálati viszonya az annak fenntartására vállalt időtartamon belül

a) saját kérelmére közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéssel,

b) saját kérelmére másik rendvédelmi szervhez, vagy a Magyar Honvédséghez történő áthelyezéssel,

c) lemondással,

d) közös megegyezéssel, vagy

e) *  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 80. § (1) bekezdés f)-g), 86. § (2) bekezdés b), 86. § (1) bekezdés b), 82. § (1) bekezdés a) és c) pontjára való tekintettel

szűnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben 60 napon belül vissza kell fizetni.

(2) A támogatást az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell visszafizetni akkor is, ha a hivatásos állomány tagja az átszervezés miatt szükségessé vált, legalább azonos szintű más beosztásba történő áthelyezésébe nem egyezett bele.

6. § *  Az országos rendőr főkapitány, illetve a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kérelemre, különös méltánylást érdemlő - a támogatásban részesülőnek fel nem róható, előre nem látható - körülmény fennállása esetén a támogatás egyösszegű visszafizetése helyett részletfizetést engedélyezhet.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A hivatásos állomány tagja, aki a támogatás igénylésére vonatkozó kérelmét 2009. június 30-ig benyújtja - és a feltételeknek megfelel - a támogatásra visszamenőleg 2009. május 1-jétől jogosult.

1. melléklet a 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelethez * 

Igénylés
szolgálati időt elismerő rendszeres támogatás folyósítására

Az igénylő neve: ......................................................................................................................

Rendfokozata: .........................................................................................................................

Születési helye: ......................................., ............... év .................................... hó ......... nap

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Lakcíme: ..................................................................................................................................

Szolgálati helye: ......................................................................................................................

Beosztása: ...............................................................................................................................

Telefon-, mobilszáma: ............................................................................................................

Hivatásos szolgálati viszony kezdete: ....................................................................................

Szolgálati nyugdíjhoz számított szolgálati ideje: ..................................................................

Vállalom, hogy a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél fennálló hivatásos szolgálati viszonyomat

a) a támogatás folyósításának megkezdését követő .......... évig,

b) a szolgálati viszony felső korhatáráig

fenntartom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben hivatásos szolgálati viszonyom saját kezdeményezésemre vagy nekem felróható okból szűnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben vissza kell fizetnem.

......................................, 200.....................................

.....................................
igénylő

A személyügyi szerv igazolása:

.......................................................................................

..........................................., 200...................................

................................................................
személyügyi szerv vezetője

2. melléklet a 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelethez * 

Intézkedés
szolgálati időt elismerő rendszeres támogatás folyósítására

Igénylése és a személyügyi szerv igazolása alapján a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet értelmében támogatás folyósítására intézkedem a .............................. (szerv megnevezése) szolgálatot teljesítő

Név: ......................................................... rendfokozat: ....................... részére.

Születési helye: ......................................, ............... év .................................... hó ............ nap

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Beosztása: .................................................................................................................................

Hivatásos szolgálati viszony kezdete: ......................................................................................

Szolgálati nyugdíjhoz számított szolgálati ideje: .....................................................................

A támogatás mértéke havi bruttó 50 000 Ft.

A támogatás folyósításának kezdete: ........................................................................................

A folyósítás megkezdésének feltétele a támogatásban részesülő nyilatkozatának aláírása!

................................, 200..............................

....................................................................
állományilletékes parancsnok

A támogatásban részesülő nyilatkozata:

Alulírott vállalom, hogy a Rendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási szervezetnél fennálló hivatásos szolgálati viszonyomat

a) a támogatás folyósításának megkezdését követő ........ évig,

b) a szolgálati viszony felső korhatáráig

fenntartom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben hivatásos szolgálati viszonyom saját kezdeményezésemre vagy nekem felróható okból szűnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben vissza kell fizetnem.

................................, 200.....................................

.....................................
igénylő


  Vissza az oldal tetejére