Hatály: 2025.I.1. - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1–13., 15., 17–35., 38–40., valamint 42–43. pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 55. § s) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *  Adatcsere Bizottság: az adatcserét érintő kérdések operatív koordinálását és az Adatcsere Szabályzat kidolgozását, módosítását végző testület,

1a. *  Adatcsere-ellenőrzési Testület: az Adatcsere Bizottság feladatainak és irányelveinek meghatározását végző döntéshozó testület,

2. *  Elszámoló számla: a földgáz-kereskedelmi szerződés időtartama alatt, az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla,

3. Eszközökkel való rendelkezés: kiterjed különösen

– az engedélyesek alapvető eszközeinek más személy részére történő átruházására (eladására, ajándékozására), használatba adására (bérbeadására), lízingbe vagy egyéb módon tartós használatba adására, megterhelésére vagy biztosítékul való lekötésére (zálogba, jelzálogba adására), valamint

– az eszközök vagy azok egy része üzemeltetésének jogáról való lemondására, az üzemeltetés jogának átruházására, továbbá az alapvető eszközöket érintő bármely más teher vállalására,

4. Fizető: adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,

5. *  Felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel fennálló, földgáz-kereskedelemmel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul,

5a. *  Fogyasztási jelleggörbe: e rendeletben vagy a földgázkereskedő üzletszabályzatában közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra vagy ennél kisebb időegységre eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor,

6. *  Gázhónap: adott naptári hónap első gáznapjának kezdetétől ugyanazon naptári hónap utolsó gáznapjának végéig tartó időszak,

7. *  Hosszú táv: egy gázév vagy azt meghaladó időtartam,

8. Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja,

9. Kapcsolt vállalkozás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti vállalkozás,

10. * 

11. *  Magyar gázkiegyenlítési pont: az együttműködő földgázrendszer azon virtuális kereskedési pontja, amely vonatkozásában az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak (a továbbiakban: ÜKSZ) megfelelően végrehajtott jogcím átvezetési ügylet történik. Ez a virtuális pont az együttműködő gázrendszer valamennyi tényleges betáplálási pontja mögött és tényleges kiadási pontja előtt, költség- és ráfordítás-semleges módon helyezkedik el,

12. * 

13. Napfok szám: a fűtési küszöbérték alatti hőmérsékleteknek, a fűtési időszak hidegmennyiségével arányos, az ÜKSZ szerint meghatározott értéke,

14. * 

15. * 

16. * 

16a. * 

17. *  Piaci árinformációs rendszer: a rendszerhasználati díjakat, valamint az egyetemes szolgáltatók negyedéves árait tartalmazó adatbázis, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a honlapján közzétesz,

17a. *  Próbaüzem: a műszaki berendezés üzembe helyezésének utolsó szakasza, amely során a megépült vagy átalakított műszaki berendezés üzemviszonyainak, műszaki-biztonsági megfelelőségének vizsgálata, ellenőrzése történik a használatbavételi engedélyezési eljárás végleges befejezését megelőzően, és amelynek célja annak igazolása, hogy a műszaki berendezés a jogszabályokban, a hatósági határozatokban és a szabályzatokban foglalt, folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetésre vonatkozó követelményeknek üzemelés közben megfelel,

18. * 

19. * 

20. *  Részszámla: a felhasználó részére az elszámolási időszakon belül, rendszeres időközönként statisztikai elemzéssel vagy adatszolgáltatással megállapított mennyiségről kiállított számla,

21. *  Szabályzati Bizottság: a szállítási rendszerirányító által működtetett az ÜKSZ véleményezésére és kidolgozásának támogatására megalakított munkacsoport,

21a. *  Számított órai teljesítmény: A 20–100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés felszerelését vagy cseréjét követő ötödik évben a földgázelosztó által a felhasználó előző öt éves időszak alatt elért legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján meghatározott időegységre eső földgázfogyasztás,

21b. *  Téli időszak: adott év október 1-jétől a következő év március 31-éig tartó időszak,

22. *  Üzemeltetési egyensúlyozási számla: a szállítási rendszerüzemeltető és az erre vonatkozó együttműködési megállapodást aláíró közötti dokumentum, amely a napi mért és a rendszerhasználókkal elszámolt energiamennyiség-különbséget a vonatkozó rendszerhasználati szabályoknak megfelelő fizikai mértékegységben naponta és göngyölítve tartalmazza,

23. * 

24. *  az energetikai auditálás: olyan eljárás, amelynek révén megfelelő ismereteket gyűjtenek valamely épület vagy épületcsoport, ipari művelet vagy létesítmény, magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energia-megtakarítási lehetőségeket, és rögzíti azok eredményeit,

25. *  energiahatékonyság: az energia kihozatal és a bevitt energia hányadosa,

26. *  energiahatékonyságot javító intézkedések: minden olyan intézkedés, amely az energiahatékonyság igazolható, mérhető vagy megbecsülhető növekedéséhez vezet,

27. *  energiahatékonyságot javító programok: a felhasználók egyes csoportjaira vonatkozó energiahatékonyságot javító intézkedések összessége,

28. *  Végszámla: a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően mérőállás alapján kiállított számla.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. §-a szerint kell értelmezni.

(A GET 6–7. §-ához)

Rendszerirányítás * 

2. § *  (1) A rendszerirányítási feladatokat ellátó szállítási rendszerüzemeltetőnek a szállítási rendszerüzemeltetőre előírtakon túlmenően:

a) rendelkeznie kell a rendszerirányítási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi eszközökkel, módszerekkel, személyi állománnyal, valamint eljárásokkal, így

aa) a tevékenység ellátására alkalmas adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

ab) az engedélyes saját szervezetén belül foglalkoztatott megfelelő létszámú és képzettségű szakember állománnyal, amely alkalmas az irányítási és koordinációs, fejlesztési, tervezési, valamint a nemzetközi képviseleti tevékenységek végzésére, és

ac) olyan módszerekkel, eljárásokkal, melyek alkalmasak a GET 12. § b), d), e) és f) pontjában meghatározott feladatok és a GET 85. §-ában meghatározott mentesség tárgyában a Hivatal döntéséhez szükséges, az együttműködő földgázrendszerre és a földgázellátás forrásainak bővítésére gyakorolt hatás vizsgálatára,

b) biztosítania kell az egyenlő bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében, hogy

ba) a rendszerüzemeltetők a rendszerirányító részéről azonos, megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

bb) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

bc) a rendszerüzemeltetők hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 715/2009/EK rendelet) harmadik félre vonatkozó titoktartásra vonatkozó előírásai betartása mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek meglétét a Hivatal felhívására a szállítási rendszerüzemeltető igazolja.

(3) A rendszerirányítási feladatokat és azok végzésének kötelezettségét a Hivatal – a GET-ben meghatározottakkal összhangban – a szállítási rendszerüzemeltető engedélyében írja elő. A Hivatal a rendszerirányítási feladatok változása miatt a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyt hivatalból módosíthatja.

(A GET 8–13. §-ához)

Földgázszállítás

2/A. § *  (1) A szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelem a tanúsításról rendelkező határozat közlését követő naptól számított 30 napon belül nyújtható be.

(2) A GET 121/I. §-ában meghatározott szétválasztási szabályok figyelembe vételével tanúsított kérelmezőnek legalább használati joggal kell rendelkeznie:

a) a GET-ben, az e rendeletben és az ÜKSZ-ben előírt, a földgázszállítási tevékenység folytatásához szükséges tárgyi eszközökre, informatikai berendezésekre, mérő és adatátviteli eszközökre,

b) a GET-ben, az e rendeletben, valamint az ÜKSZ-ben előírt, a földgázszállítási feladatai ellátásához szükséges egyéb eszközökre.

3. § (1) *  A szállítási rendszerüzemeltetési működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt szállítóvezetékre köteles benyújtani az engedély iránti kérelmet, beleértve a saját tulajdonú, továbbá az üzemeltetési szerződés alapján működtetett olyan szállítóvezeték-részeket is, melyek kapacitásait nem ő értékesíti.

(2) A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 2 milliárd forintnál.

(3) *  Szállítóvezeték az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett, a Hivatal által kiadott szállítási rendszerüzemeltetési engedély vagy szállítóvezeték-létesítési engedély alapján, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint létesíthető. A szállítóvezetéket – a GET 121/I. § szerinti független rendszerüzemeltetőt kivéve – csak az a szállítási rendszerüzemeltető üzemeltetheti, akinek az a működési engedélyében szerepel.

4. § (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgázszállítási tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) *  a GET 4–10. §-ában foglaltak szerinti a földgázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, ezen belül különösen,

ca) *  a GET 10. §-ában meghatározott tevékenységek ellátására alkalmas, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszerével is együttműködő, az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

cb) *  olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 4. § (2) bekezdés b) pontja és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő végeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

cc) saját szervezetén belül foglalkoztatott megfelelő létszámú és képzettségű szakemberállománnyal, amely alkalmas a hidraulikai egyensúlytartási, a napi egyensúlyozási, a nominálási és elszámolási tevékenységek végzésére,

cd) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges önálló döntéseket,

ce) a saját szervezetén belül a szállítóvezeték üzemvitelét folyamatosan felügyelő, a rendszeregyensúlyozás irányítását végző folyamatosan működő műszaki irányító (diszpécser) szolgálattal és készenléti szolgálattal,

cf) *  saját szervezetén belül a 10 éves rendszerfejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

cg) olyan módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, amelyek alkalmasak a vezetékek kapacitásának rendszeres felülvizsgálatára és fejlesztésének tervezésére, az üzemeltetett vezeték működtetésére és megfelelő műszaki színvonalon való tartására.

(2) *  A szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének II. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) *  A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében a szállítási rendszerüzemeltető a földgázszállítási tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a) *  a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a szállítási rendszerüzemeltető részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(4) *  A szállítási rendszerüzemeltető a (3) bekezdés szerinti megkülönböztetés-mentes bánásmód keretében köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(5) *  A szállítási rendszerüzemeltető működése során folyamatosan köteles megfelelni a 3. és e § szerinti engedélyezési feltételeknek.

5. § *  A szállítási rendszerüzemeltető adatforgalmi és informatikai rendszerének biztosítania kell a kapacitáslekötések – ideértve a másodlagos kapacitáskereskedelmet is – és a földgázszállítások adatforgalmának rögzítését és feldolgozását, továbbá alkalmasnak kell lennie a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződések kezelésére.

5/A. § *  Az összekapcsolási ponttal érintett két szállítóvezeték egy a 312/2014/EU bizottsági rendelet szerinti egyensúlytartási zónát képez.

5/B. § *  A szállítási rendszerüzemeltető a GET 9. § (4) bekezdésének megfelelően olyan elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja a rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez kapcsolódó összes adat, különösen az e tevékenységéhez kapcsoló földgáz vásárlási és eladási mennyiségek és árak rögzítését. A szállítási rendszerüzemeltető a gáznapra vonatkozó kiegyensúlyozó földgáz elszámolásához szükséges adatokat a gáznapi allokációt követően az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint megküldi az elszámolóház részére.

5/C. § *  A földgázszállítási engedélyes a próbaüzem időtartamára vonatkozóan jogosult szabad kapacitásait vételre felajánlani, valamint a Hivatal által határozatban megállapított rendszerhasználati díjak alkalmazásával a rendszerhasználóknak értékesíteni. A földgázszállítási engedélyes próbaüzem alatti földgázszállítási tevékenységére a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

(A GET 14–19. §-ához)

Földgázelosztás

6. § (1) A földgázelosztói működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt elosztóvezeték egészére köteles benyújtani az engedély iránti kérelmet, beleértve a saját tulajdonú és az üzemeltetési szerződés alapján működtetett elosztóvezeték részeket is.

(2) *  A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 300 millió forintnál. A 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító elosztóvezeték működtetésére engedély iránti kérelmet benyújtó esetében a kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 20 millió forintnál.

7. § (1) A kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgázelosztási tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 14. § (2) bekezdésében és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő elvégeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

d) saját szervezetén belül az engedélyes tevékenysége végzéséhez szükséges szakirányú tervező, irányító, ellenőrző tevékenység ellátását biztosító szakemberállománnyal,

e) a c) és d) pontban előírtakhoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal,

f) az elosztórendszer üzemvitelét folyamatosan felügyelő műszaki irányító (diszpécser) szolgálattal és készenléti szolgálattal,

g) saját szervezetén belül a fejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

h) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges önálló döntéseket,

i) az engedélyköteles tevékenység üzletszabályzatban meghatározott normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

j) *  a működési területén lévő felhasználókat ellátó földgázkereskedőkkel megkötött megállapodásokkal,

k) *  a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel,

l) a működési terület leírásával, azon belül a települések, településrészek, területek megjelölésével, ahol az elosztóvezetékről vételező felhasználási hely található,

m) a más tulajdonában lévő, az engedélyes által üzemeltetett vezeték részletes leírásával.

(2) A földgázelosztására vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének III. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes földgázelosztási tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a földgázelosztó részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(4) A földgázelosztó a (3) bekezdés szerinti megkülönböztetés-mentes bánásmód keretében köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

8. § (1) *  Ha a felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye kisebb 20 m3/óránál, a földgázelosztó a felhasználási helyet digitális adatrögzítéssel rendelkező fogyasztásmérővel is ellátja a felhasználó igénye alapján a felhasználó költségére. Ha napi távleolvasás nem történik, az igénybe vett teljesítmények és az egyensúlyi eltérések napi elszámolása az ÜKSZ-ben meghatározott felhasználói profilra vonatkozó szabályok alapján történik.

(2) *  A fogyasztásmérő berendezés, a számítómű, a távadó, valamint lakossági fogyasztók esetében a nyomásszabályzó a földgázelosztó tulajdonát képezi.

(3) A földgázelosztó köteles nyilvántartást vezetni a működési területén az általa – az ÜKSZ szerint – profilba sorolt felhasználókról.

8/A. § *  (1) *  A Kormány a szükséges feltételek fennállása esetén, a Hivatal javaslata alapján dönt az elektronikus fogyasztásmérési-rendszer bevezetéséről. A bevezetés időpontjának megállapításakor és a javaslat benyújtásakor figyelembe kell venni:

a) a kor technikai-technológiai lehetőségeihez mérten az energia rendszer hatékonyságát szolgáló, rendelkezésre álló egységesen elfogadott és kiforrott műszaki megoldásokat,

b) a rendelkezésre álló technikai megoldások pénzügyileg ésszerű és a potenciális energia-megtakarításhoz képest arányos mértékű hazai bevezetési költségét,

c) a rendszer nemzetközi tapasztalatait.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a Hivatal évente tájékoztatja a Kormányt.

9. § (1) *  A földgázelosztó adatforgalmi és informatikai rendszerének

a) biztosítania kell a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben előírt adatrögzítést és a csatlakozó szállítóvezetékkel történő adatforgalmat, a kapacitáslekötés – ideértve a másodlagos kapacitáskereskedelmet – és földgázelosztás adatforgalmának rögzítését és feldolgozását,

b) biztosítania kell továbbá az elosztórendszerhez kapcsolódó felhasználók vásárolt kapacitásainak naprakész nyilvántartását,

c) alkalmasnak kell lennie a távadós méréssel rendelkező és a profilba sorolt felhasználók fogyasztásának meghatározására és nyilvántartására, valamint a GET-ben és e kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződések kezelésére,

d) lehetővé kell tennie a szállítási rendszerüzemeltető felé történő, a szállítóvezeték rendszerhasználójára vonatkozó allokációt, továbbá

e) *  lehetővé kell tennie a 312/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikkének megfelelően a szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási tevékenységéhez és az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatások biztosítását.

(2) *  A 8. §-ban és az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket a szállítási rendszerüzemeltetőre is alkalmazni kell, ha a GET 18. §-a szerint a szállítási rendszerüzemeltető a gázátadó állomást követő vezetékszakaszon végez földgázelosztási tevékenységet a szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználó részére.

(3) *  A szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználók helyrajzi számmal meghatározott felhasználási helyét, továbbá ezen felhasználókkal kapcsolatos szállítási rendszerüzemeltetői kötelezettségeket a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye tartalmazza.

10. § A földgázelosztó köteles:

a) *  az egyensúlyozáshoz szükséges, a rendszerhasználók tényleges földgázforgalmazására vonatkozó adatszolgáltatásait gáznapon belül órai bontásban a csatlakozó szállítóvezetéket üzemeltető engedélyes részére biztosítani és összehangolni a közöttük lévő együttműködési megállapodásban és az ÜKSZ-ben foglaltak szerint,

b) *  az egyes rendszerhasználók fogyasztási adatainak megadásával tájékoztatni a csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető diszpécser szolgálatát minden olyan eseményről, amely a földgáz felhasználókhoz történő eljuttatását, vagy az elosztórendszer egyensúlyát veszélyezteti,

c) *  az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának megbomlásakor a szállítási rendszerüzemeltető által elrendelt intézkedéseket végrehajtani,

d) az egyetemes szolgáltató részére minden év január 30-ig megadni az elosztóvezetékről vételező már bekötött és az év közben várhatóan bekötésre kerülő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számát és fogyasztását profilcsoportonkénti bontásban.

11. § (1) *  Ha a földgázelosztó a felhasználó irányába a GET 16. § (1) bekezdés a), b), c), e) és f) pontja szerinti esetekben eljár, akkor a végrehajtandó intézkedésről az intézkedés napján értesíti a felhasználót ellátó földgázkereskedőt.

(2) *  A földgázelosztó a földgázkereskedőnek a GET 28/A. § (3) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében vagy 29/B. § (1) bekezdésében előírt feltételek szerint történő írásbeli kezdeményezésére – a GET 29. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve – köteles a felhasználót a földgázellátásból kikapcsolni, a kikapcsolás időpontjában leolvasott mérőállást jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a jegyzőkönyv egy példányát a felhasználónak átadni. A fogyasztásmérő állásról köteles a földgázkereskedőt 3 munkanapon belül tájékoztatni. A kikapcsolás földgázelosztónak felróható okból történő elmaradásából vagy késedelméből eredő földgázfogyasztás következtében keletkező kárt a földgázelosztó viseli.

(3) *  A földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja, c) pont ca), cc), cd) és ce) alpontja és e) pontja szerinti esetekben a felhasználó bekapcsolását, a felhasználási helyen a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését vagy folytatását azonnali hatállyal megtagadhatja. A GET 16. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti esetben a szolgáltatás megtagadására akkor kerülhet sor, ha a hiteles mérés feltételeit a földgázelosztó azonnal nem tudja helyreállítani.

(4) *  A GET 16. § (1) bekezdés c) pont cb) és cd) alpontja, d) és f) pontja szerint lakossági fogyasztó esetében a szolgáltatás megkezdésének megtagadására és a földgázelosztási szolgáltatás folytatásának felfüggesztésére (a továbbiakban: együtt: szolgáltatás megtagadása) a GET 29. § (4) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

(5) *  Az elosztási szolgáltatás megtagadása esetén a földgázelosztó a helyszínen haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát a felhasználót ellátó rendszerhasználónak elektronikus úton megküldi, valamint a felhasználónak átadja vagy elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikusan megküldi. A jegyzőkönyv tartalmazza az intézkedő személy azonosítóját, a megtagadás okát, időpontját, a fogyasztásmérő-berendezés állását és a visszakapcsolás feltételeit.

(6) *  A földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a szolgáltatás folytatásának megtagadását megelőzően az üzletszabályzata szerint saját maga vagy a felhasználót ellátó földgázkereskedő kezdeményezésére tértivevényes levélben szólítja fel a felhasználót az üzletszabályzatban részletezett kötelezettségek teljesítésére, és egyúttal tájékoztatja a földgázkereskedőt a levél kiküldéséről. A felszólító levélnek tartalmaznia kell a kötelezettségek teljesítésére nyitva álló határidőt és a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit, a kikapcsolás és a visszakapcsolás feltételeit, valamint azok költségét is.

(7) A földgázelosztó az elosztási szolgáltatás újraindítását megelőző nap 10 óráig köteles az érintett rendszerhasználót az újraindítás pontos időpontjáról értesíteni, aki az ÜKSZ-ben rögzítettek szerint eljár a gázforgalmazás helyreállítása érdekében.

(8) * 

(9) *  A földgázelosztó felel a neki felróható okból történő jogellenes kikapcsolásból eredő károkért. A földgázelosztó

a) a kikapcsolás jogellenessége miatt az üzletszabályzatában foglalt kötbért, továbbá

b) ha a visszakapcsolásra a GET. 16. § (2) bekezdése szerinti határidőt követően kerül sor, az 1. melléklet 18.2. pontja szerinti mértékű kötbért

fizet a felhasználónak.

12. § *  A földgázelosztónak biztosítania kell az előre fizető mérő működéséhez szükséges feltöltő kártya, vagy feltöltő egység feltöltésének műszaki lehetőségét. Az előre fizető mérők üzemeltetésének és feltöltésének részletes szabályait a földgázelosztó és a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(A GET 19/B. §-ához) * 

Adatcsere Bizottság és Adatcsere-ellenőrzési Testület működése * 

12/A. § *  (1) Az Adatcsere Bizottságban a GET 19/B. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyesek és az energiapolitikáért felelős miniszter vesz részt delegált képviselőik útján.

(2) Az Adatcsere Bizottság ügyrendjét és feladatait az Adatcsere Szabályzat tartalmazza.

(3) Az Adatcsere Bizottság ügyrend szerinti tevékenységének felügyeletéért az Adatcsere-ellenőrzési Testület felelős.

(4) Az Adatcsere Bizottság a tagjai közül elnököt választ.

(5) Az Adatcsere Bizottság tevékenysége végzéséhez tanácsadót vehet igénybe. Az Adatcsere-ellenőrzési Testület dönt a tanácsadó igénybevételéről és folytatja le a vonatkozó közbeszerzési eljárást. A tanácsadó igénybevételének költségeit a 100 000 vagy annál nagyobb rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító földgázelosztók viselik.

12/B. § *  (1) Az Adatcsere-ellenőrzési Testületben az azonos típusú engedéllyel rendelkező, a GET 19/B. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyesek szavazati joggal, a 16. számú melléklet szerinti arányban, delegált képviselőik útján vesznek részt. A Hivatal és az energiapolitikáért felelős miniszter delegáltja az Adatcsere-ellenőrzési Testületben tanácskozási joggal vesz részt.

(2) Az Adatcsere-ellenőrzési Testület ügyrendjét és feladatait az Adatcsere Szabályzat tartalmazza.

(3) Az Adatcsere-ellenőrzési Testület tagjai közül elnököt választ. Az Adatcsere-ellenőrzési Testület ügyrend szerinti tevékenységéért az elnök felel.

(4) Az Adatcsere-ellenőrzési Testületet a Hivatal bevonja az adatcserét érintő javaslatok előkészítésébe, a Hivatal elnöke rendeleteinek egyeztetési folyamataiba.

12/C. § *  (1) Az Adatcsere Szabályzat tervezetét az Adatcsere Bizottság dolgozza ki, módosítja, majd annak elfogadásáról és benyújtásáról az Adatcsere-ellenőrzési Testület dönt.

(2) A 100 000 vagy annál több rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító földgázelosztók az Adatcsere-ellenőrzési Testület által megküldött Adatcsere Szabályzat tervezetét változatlan tartalommal az Adatcsere-ellenőrzési Testületi ülés jegyzőkönyvével együtt az ülést követő 7 munkanapon belül közösen küldik meg a Hivatal részére jóváhagyásra.

(3) Az Adatcsere Szabályzat formai követelményeit a 4a. melléklet tartalmazza.

(A GET 20–25. §-hoz)

Telephelyi szolgáltatás

13. § (1) *  Ha telephelyi szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet a GET 20. § (1) bekezdése szerinti engedély iránti kérelmet nyújt be a Hivatalhoz, a kérelemhez e fejezetben előírtak teljesítésének igazolásai mellett az e rendelet 5. számú mellékletének IV. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(2) A telephelyi szolgáltatásra e fejezet rendelkezésein túlmenően a földgázelosztásra és a földgáz-kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(3) *  A telephelyi vezetéken földgázt vételező fogyasztó a GET 20. § (1) bekezdése alapján kizárólag akkor kezdeményezheti a telephelyi vezeték tulajdonosának telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására történő kötelezését, ha

a) a telephelyi vezetékhez történő hozzáférés biztosítása, megtagadása vagy felfüggesztése miatt,

b) a vezetékes szolgáltatás és a földgáz-értékesítés során a mennyiséggel, a minőséggel és díjazással kapcsolatosan, vagy

c) a telephelyi szolgáltatásból történő kilépéssel összefüggésben

vitában áll a telephelyi szolgáltatóval, amelynek tárgyalásos úton történő rendezése nem vezetett eredményre és a kialakult helyzet a földgáz ellátását veszélyezteti.

(4) *  A telephelyi felhasználó a GET 20. § (1) bekezdése szerinti kérelmének megalapozottságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a Hivatal felé hitelt érdemlően bizonyítani. A Hivatal a körülmények mérlegelését követően – a kérelem megalapozottsága esetén – kötelezi a telephelyi vezeték tulajdonosát a telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására. Ha a kérelem nem megalapozott, elutasítja, szükség esetén rendelkezik a telephelyi felhasználó földgázellátásának biztosításáról.

(5) Ha a telephelyi vezeték tulajdonosát a Hivatal a telephelyi szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtására kötelezi és ennek a kötelezett a határozat szerinti határidőben nem tesz eleget, a Hivatal a GET 119. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények mellett a telephelyi vezeték üzemeltetésére földgázelosztót jelöl ki. A kijelölt földgázelosztó jogosult a telephelyi vezeték üzemeltetési költségeinek fedezésére a telephelyi felhasználóktól díjat szedni. A díj mértékét a Hivatal kijelölő határozatban állapítja meg. A telephelyi vezeték földgázelosztó által történő üzemeltetése nem minősül földgázelosztási tevékenységnek.

(6) A földgázelosztó kijelölése esetén a telephelyi vezeték tulajdonosa köteles tűrni a földgázelosztó üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét, és ehhez a szükséges támogatást megadni, továbbá köteles a telephelyi vezeték fenntartását, felújítását nem fedező szolgáltatási díj esetében a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani. A kijelölt földgázelosztó és a telephelyi vezeték tulajdonosa az üzemeltetésre átvett telephelyi vezetékre vonatkozóan köteles üzemeltetési szerződést kötni. A Hivatal az eljárás során a telephelyi vezeték tulajdonosaira a GET 119. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(7) A Hivatal a GET 20. § (1) bekezdése szerinti eljárásban jogosult az érintettektől bekérni minden olyan nyilatkozatot, okiratot, egyéb bizonyítékot, amelyet a határozatának meghozatalához szükségesnek tart. Abban az esetben, ha az érintett fél a felhívásnak nem tesz eleget, a Hivatal a GET 119. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

14. § (1) A telephelyi szolgáltatónak rendelkeznie kell:

a) a telephelyi vezeték üzemeltetési jogával,

b) csatlakozóvezetékekre és felhasználói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott megfelelőségi igazolással,

c) telephelyi szolgáltatás végzésére, csatlakozóvezetékekre és fogyasztói vezeték üzemeltetésére, karbantartására, javítására alkalmas szakszemélyzettel,

d) a tevékenység normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

e) vezetékes szolgáltatás nyújtására, valamint a telephelyi felhasználó igénye esetén a földgáz értékesítésre vonatkozó szerződéssel,

f) *  a csatlakozó szállítási rendszerüzemeltetővel vagy földgázelosztóval megkötött, együttműködési megállapodással.

(2) Az (1) bekezdés f) pontjában megjelölt, szállítási rendszerüzemeltetővel vagy a földgázelosztóval megkötött együttműködési megállapodásnak ki kell terjednie: * 

a) a telephelyi vezeték és a földgázelosztó és -szállítóhálózat csatlakozási pontjának használatára, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségek és felelősségek rögzítésére,

b) mérésre és elszámolásra,

c) egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

d) egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

e) rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

f) kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

g) a földgáz rendszerek közötti átadásánál követendő normál és rendkívüli üzemmeneti eljárásokra.

15. § (1) A telephelyi szolgáltató köteles a telephelyi felhasználóval, illetve képviseletében eljáró földgázkereskedővel a telephelyi vezetékre csatlakozási és vezetékes szolgáltatási szerződést kötni.

(2) A telephelyi felhasználóval kötött csatlakozási és vezetékes szolgáltatási szerződésnek legalább a következőket tartalmaznia kell:

a) a kapcsolódási pont helyének meghatározását,

b) a telephelyi vezeték kapacitását és műszaki jellemzőit,

c) a telephelyi felhasználó részére a kapcsolódási ponton rendelkezésére álló teljesítményt, annak megjelölésével, hogy a rendelkezésre álló teljesítmény időlegesen vagy véglegesen kerül-e a felhasználónak átadásra,

d) a felhasználói berendezés műszaki jellemzőit,

e) a telephelyi vezetékhez történő csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeit, a bekapcsolás szabályait,

f) a szolgáltatott földgáz műszaki jellemzőit,

g) a telephelyi vezetéken keresztül igénybe vett földgáz mérésére vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel a méréssel kapcsolatos üzemeltetői és felhasználói kötelezettségekre, a mérési időszakok meghatározására, a mérők tulajdonjogának, elhelyezésének, felszerelésének, karbantartásának, cseréjének szabályaira,

h) a számlázás és a számla kifogás szabályait,

i) a díjfizetés részletes szabályait,

j) a kölcsönös tájékoztatási kötelezettség, valamint a felek közötti adatszolgáltatás szabályait,

k) a felhasználói panaszok kezelésének rendjét,

l) az üzemviteli naplóra vonatkozó rendelkezéseket,

m) az éves rendes karbantartás és az üzemzavar vagy egyéb, a normál üzemmenettől eltérő, de az üzemzavar szintét el nem érő üzemi esemény bekövetkezése esetén alkalmazandó korlátozás szabályait,

n) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, különösen a szabálytalan vételezésre, valamint a telephelyi felhasználónak a telephelyi vezetékes szolgáltatásból történő időleges vagy végleges kizárásának eseteire vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Ha a telephelyi szolgáltató vállalja a telephelyi felhasználó földgázzal történő ellátását, úgy a felek földgáz értékesítési szerződés megkötésére kötelesek.

(4) A telephelyi szolgáltató a GET 20. § (3) bekezdésben meghatározott tevékenységét a telephelyi felhasználók részére méltányos, költségalapú térítés ellenében köteles végezni. Ha a felek a vezetékes szolgáltatás ellenértékében nem tudnak megállapodni, a térítés alapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei és az erre számított, az elosztóvezeték-rendszerre alkalmazott – külön jogszabályban meghatározott – tőkeköltség képezi.

(5) A telephelyi felhasználó részére a telephelyi szolgáltató által értékesített földgáz átlagára nem haladhatja meg az ugyanazon üzleti évben beszerzett földgázmennyiség átlagárát. A telephelyi szolgáltató a földgázért fizetendő díjban érvényesítheti a telephelyi felhasználóval szemben a földgáz értékesítéshez kapcsolódó indokolt költségeket.

(6) Ha a telephelyi vezetékes szolgáltatás nyújtására kötött szerződést bármelyik fél felmondja, a telephelyi szolgáltató köteles – az eredeti szerződésben meghatározott díjak telephelyi felhasználó általi megfizetése mellett – vezetékes szolgáltatást nyújtani mindaddig, amíg a telephelyi felhasználó ellátása más módon nem válik biztosítottá.

(7) Ha a felek bármelyike a földgáz értékesítési szerződést felmondja, a telephelyi szolgáltató – függetlenül a földgáz értékesítési szerződés megszűnésének időpontjától – mindaddig köteles a vezetékes szolgáltatást biztosítani, amíg a telephelyi felhasználó az ellátását más módon nem biztosítja.

16. § (1) A telephelyi szolgáltató köteles:

a) a telephelyi vezetéket a GET, e rendelet, valamint a külön jogszabályok rendelkezései szerint folyamatosan üzemeltetni, továbbá azt olyan módon fenntartani, karbantartani és fejleszteni, hogy az megbízhatóan és üzembiztosan működjön,

b) üzemviteli naplót vezetni a telephelyi felhasználót érintő üzemszünetekről, üzemzavarokról, korlátozásokról, amelyet a telephelyi felhasználó kérésére betekintésre rendelkezésére bocsátani, a telephelyi felhasználót érintő eseményekről másolatot vagy kivonatot készíteni,

c) előre tervezhető éves rendes karbantartási, felújítási munkálatokról, az ezzel kapcsolatos szüneteltetés kezdő időpontjáról és várható időtartamáról az érintett felhasználókat a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 90 nappal értesíteni,

d) a normál üzemmenettől eltérő, de az üzemzavar szintjét el nem érő üzemi események esetén 3 órán belül az általa ellátott felhasználót értesíteni a bekövetkezett eseményről és annak várható hatásairól, kivéve, ha ezen időtartamon belül a hibát elhárította. Az engedélyes ez utóbbi esetben is köteles a hibának, és az elhárítására alkalmazott intézkedésnek az üzemviteli naplóban történő rögzítésére,

e) a felhasználónak nyújtott vezetékes szolgáltatás után kiállított számlában vagy bizonylatban tájékoztató adatként megbontva az általa, a külön jogszabály alapján megfizetett vagy megfizetendő rendszerhasználati díjakat és az általa nyújtott telephelyi vezetékes szolgáltatás díját is feltüntetni.

(2) A telephelyi szolgáltatás biztosítása során a telephelyi felhasználókat egyenlő bánásmódban kell részesíteni, közöttük indokolatlan megkülönböztetés nem tehető.

(A GET 26–27. §-ához)

Földgáztárolás

17. § (1) A földgáztárolási működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt földgáztárolók összességére köteles benyújtani az engedély kérelmet, beleértve a saját tulajdonú és az üzemeltetési szerződés alapján működtetett földgáztároló részeket is.

(2) A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 500 millió forintnál.

(3) A kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáztárolási tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 26. § (2) bekezdésében és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő elvégeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

d) saját szervezetén belül az engedélyes tevékenysége végzéséhez szükséges szakirányú tervező, irányító, ellenőrző tevékenység ellátását biztosító szakemberállománnyal,

e) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges, valamint a működési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységekre vonatkozó önálló döntéseket,

f) *  a saját szervezetén belül a földgáztároló üzemvitelét folyamatosan felügyelő, a rendszeregyensúlyozásban való közreműködés és a szállítási rendszerüzemeltetővel való operatív együttműködés irányítását végző, folyamatosan működő műszaki irányító (diszpécser) szolgálattal,

g) a saját szervezetén belül fejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

h) az engedélyköteles tevékenység normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

i) a c)–g) pontokban előírtakhoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, valamint

j) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel.

(4) A földgáztárolásra vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének V. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(5) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes a földgáztárolási tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy

a) *  a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók a földgáztárolói engedélyes részéről azonos bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(6) *  A földgáztárolói engedélyes az (5) bekezdés szerinti megkülönböztetés-mentes bánásmód keretében köteles biztosítani különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

18. § (1) *  A földgáztárolói engedélyes köteles kétévente felülvizsgálni az általa üzemeltetett földgáztárolók műszaki állapotát és meghatározni a várható élettartamukat. Az erről szóló jelentést a felülvizsgálatot követő év március 31-ig kell megküldeni a Hivatalnak.

(2) *  A földgáztárolói engedélyes és a csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ szabályai és a közöttük lévő együttműködési megállapodás rendelkezései szerint köteles egyeztetni a felajánlható szabad tárolói kapacitások tekintetében.

19. § (1) A biztonsági földgáztárolást végző engedélyes köteles:

a) a biztonsági földgázkészletet az egyéb készleteitől nyilvántartásaiban és számviteli rendszerében elkülönítetten kezelni,

b) a földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet esetére az üzemeltetés fokozott felügyeletét biztosító, rendkívüli eljárás és utasítási rendet kidolgozni, és

c) az üzletszabályzata részeként a biztonsági földgázkészlet tárolására, kiadására vonatkozó szabályokat kidolgozni, amely tartalmazza a kitárolásra és az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a panaszkezelési eljárást is.

(2) A biztonsági földgázkészlet tárolókapacitásához – az erre vonatkozó szerződés időbeli hatálya alatt nem megszakítható módon – kizárólag a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: MSZKSZ) jogosult hozzáférni.

(3) *  A biztonsági földgázkészlet kitárolásához a földgáztárolói engedélyes köteles olyan elszámolási rendet kialakítani, amely biztosítja, hogy a kitárolt készletből csak a külön jogszabály alapján igénybevételre jogosultak, az ott meghatározott mértékben jussanak a földgázhoz.

(4) *  A biztonsági földgázkészletre a hozzáférés általános szabályai nem alkalmazhatók, nem esik az árszabályozás alá.

(A GET 27/B–27/D. §-ához) * 

LNG-létesítmény üzemeltetés * 

19/A. § *  (1) Az LNG-létesítmény üzemeltetésére vonatkozó működési engedély iránt kérelmet előterjesztő (ezen § vonatkozásában a továbbiakban: kérelmező) jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 100 millió forintnál.

(2) A kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáztárolási tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) 3 évre szóló kapacitásigény felméréssel, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztési leírásokkal,

c) olyan saját szervezettel, amely alkalmas a GET 26. § (2) bekezdésében és a 86. § (1) bekezdésében előírt tevékenységek ellátására, biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, vagy ezen tevékenység azon elemének felügyeletét, amelynek mással történő elvégeztetéséhez a Hivatal hozzájárult, az önálló gazdálkodást, a rendszerhasználók megkülönböztetésmentes kiszolgálását, valamint saját műszaki rendszerének a Hivatal erre vonatkozó határozatában előírt szolgáltatási minőségi előírásoknak megfelelő üzemeltetését,

d) saját szervezetén belül az engedélyes tevékenysége végzéséhez szükséges szakirányú tervező, irányító, ellenőrző tevékenység ellátását biztosító szakemberállománnyal,

e) olyan szervezeti egységgel és ahhoz tartozó szakszemélyzettel, amely képes meghozni a tevékenység végzéséhez szükséges, valamint a működési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységekre vonatkozó önálló döntéseket,

f) a saját szervezetén belül az LNG-létesítmény üzemvitelét folyamatosan felügyelő, a rendszeregyensúlyozásban való közreműködés és a szállítási rendszerüzemeltetővel való operatív együttműködés irányítását végző, folyamatosan működő műszaki irányító (diszpécser-) szolgálattal,

g) a saját szervezetén belül fejlesztési igények megfogalmazására és a teljes fejlesztési folyamat ellenőrzésére alkalmas szakemberállománnyal,

h) az engedélyköteles tevékenység normál üzemmenetétől eltérő körülmények közötti folytatásához szükséges szervezeti, szabályzati, tárgyi és személyi feltételekkel,

i) a c)–g) pontokban előírtakhoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, valamint

j) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel.

(3) Az LNG-létesítmény üzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az 5. számú melléklet V. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(4) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes az LNG-létesítmény üzemeltetői tevékenysége körében biztosítja, hogy

a) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók azonos bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

d) a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

(5) Az LNG-létesítmény üzemeltető engedélyes a (4) bekezdés szerinti megkülönböztetésmentes bánásmód keretében biztosítja különösen az információhoz egyenlő feltételekkel történő hozzáférést, tekintet nélkül arra, hogy a felhasználók és vállalkozások az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz-kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók.

19/B. § *  (1) Az LNG-létesítmény üzemeltető engedélyes kétévente felülvizsgálja az általa üzemeltetett LNG-létesítmények műszaki állapotát és meghatározza a várható élettartamukat és az erről szóló jelentést a felülvizsgálatot követő év március 31-ig megküldi a Hivatalnak.

(2) Az LNG-létesítmény üzemeltető engedélyes és a csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ szabályai és a közöttük lévő együttműködési megállapodás rendelkezései szerint egyezteti a felajánlható szabad kapacitások tekintetében.

(A GET 28–31. §-ához)

Kereskedelem

20. § (1) A földgáz-kereskedelmi és az LNG-kereskedelmi működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell: * 

a) *  1 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáz-kereskedelmi és az LNG-kereskedelmi tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakemberállománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a napi gázforgalmazás szervezését és irányítását,

c) *  az engedélyköteles tevékenység folytatásához szükséges, földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás esetén alkalmazandó eljárásrenddel és személyi feltételekkel, kivéve a kizárólag LNG-kereskedelmet folytatni kívánó kérelmezőt,

d) *  az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, kivéve a kizárólag LNG-kereskedelmet folytatni kívánó kérelmezőt,

e) *  az engedélyes tevékenység végzéséhez a szállítási rendszerüzemeltetővel való folyamatos kapcsolattartásra alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel, kivéve a kizárólag LNG-kereskedelmet folytatni kívánó kérelmezőt,

f) * 

(2) A földgáz kereskedelemre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének VI. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) Az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók és az LNG-létesítmény üzemeltető felhasználók védelme érdekében az engedélyes a földgáz-kereskedelmi és az LNG-kereskedelmi tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy * 

a) *  a felhasználók és az LNG-létesítmény üzemeltető felhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

b) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

20/A. § *  (1) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) *  1 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáz-kereskedelmi tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket és pénzforgalmat, és

b) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel.

(2) A korlátozott földgáz kereskedelmi-engedély iránti kérelemhez az 5. számú melléklet VI/A. Fejezetében meghatározott iratokat kell csatolni.

(3) *  A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyesre a földgázkereskedőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 20. § (1)–(2) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdés a) pontjában, a 22–26/B. §-ban foglaltak kivételével.

20/B. § *  (1) A GET 28. § (4) bekezdése alapján korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kérelmező gazdasági társaság az engedélykérelemben köteles megjelölni kézbesítési meghatalmazottját és a kézbesítési meghatalmazott elérhetőségét. A kézbesítési meghatalmazottal kötött megbízási szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(2) A kézbesítési meghatalmazott magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes személy vagy jogi személy lehet.

(3) A kézbesítési meghatalmazott e tevékenységért a megbízóval szemben a polgári jog szabályai szerint felel.

20/C. § *  A földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás visszaigénylése és a GET 141/C. §-a alapján felajánlott földgázforrás felhasználása céljából a földgázkereskedő által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó többletszolgáltatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

21. § *  (1) A földgázkereskedő a működési engedélye alapján jogosult a földgáz Magyarország államhatárán keresztül történő be- és kiszállítására.

(2) A kereskedelmi tevékenység végzésének együttes feltétele a rendszerhasználati szerződés megkötése, és a szállítási rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződést kötő rendszerhasználó esetében az elszámolóházzal az egyensúlyozási elszámolás tárgyában megkötött szerződés.

21/A. § *  (1) A földgázkereskedő a működési engedélye alapján jogosult az LNG Magyarország államhatárán keresztül történő be- és kiszállítására, LNG szervezett piacon történő kereskedelmére, LNG-létesítmény üzemeltető és LNG-létesítmény üzemeltető felhasználó részére történő eljuttatására LNG-szállító vállalkozás közreműködésével.

(2) A földgázkereskedő szervezett piacon történő kereskedésen kívül nem adhatja át az LNG-t más földgázkereskedőnek. A szervezett piacon történő kereskedés fizikai helye belföldi mérési pont vagy LNG-létesítmény mérési pontja.

(3) A földgázkereskedő jogszabályban meghatározottak szerint bizonylatolja és nyilvántartja az (1) bekezdés szerinti LNG mennyiségi átadás-átvételt.

(4) A földgázkereskedő adatot szolgáltat a (3) bekezdés szerinti átadás-átvételről a Hivatal részére.

22. § *  Ha a földgázkereskedő a felhasználó megbízása alapján a földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott kapacitáslekötési időszakra a felhasználó ellátását biztosító rendszerhasználati szerződést, továbbá szállítási rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződést kötő rendszerhasználó esetében az egyensúlyozási elszámolásra vonatkozó szerződést nem kötötte meg és ebből a felhasználónak kára keletkezik, e károk és többletköltségek megtérítésére a földgázkereskedő köteles.

23. § A földgázkereskedő előre fizető mérőn keresztül történő vételezés esetén biztosítja a földgáz-értékesítést lehetővé tevő előrefizetés és feltöltés lehetőségét.

23/A. § *  (1) A földgázkereskedő és az elosztó köteles a felhasználót szerződéskötés és szerződésmódosítás során tájékoztatni a szolgáltatási területén az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek és szervezetek elérhetőségéről, továbbá az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetőségéről, valamint ezen információkat a honlapján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani.

(2) A földgázkereskedő és az elosztó köteles a felhasználót szerződéskötés és szerződésmódosítás során tájékoztatni a szolgáltatási területén működő, energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetőségéről (beleértve internetes honlapjuk elérhetőségét), amelyek tájékoztatást nyújthatnak energiahatékonyságot javító intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó referenciaértékekről, valamint a földgázzal működő berendezések fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról. A földgázkereskedő és az elosztó köteles továbbá ezen információkat a honlapján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani.

(3) Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését a földgázkereskedő megbízottként kezeli, az (1) és a (2) bekezdés szerinti szerződéskötéshez és szerződésmódosításhoz kötődő tájékoztatási kötelezettségnek a földgázkereskedő és az elosztó együttesen is eleget tehet.

23/B. § *  (1) *  Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt legkésőbb – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a felhagyás napjától számított 15 napon belül a földgázkereskedőnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint írásban bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

(2) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a földgáz-kereskedelmi szerződést felmondja.

(3) Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a földgázkereskedő kezeli megbízottként, a felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében az elosztóhálózat-használati szerződés felmondását is a földgázkereskedő részére teszi meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek kizárólag a következőket kell tartalmaznia:

a) a felhasználási helyre vonatkozóan

aa) a felhasználási hely címét és a szerződés szerinti azonosítóját,

ab) a fogyasztásmérő berendezés gyári számát és

ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállását és a mérőállás megállapításának dátumát,

b) a felhasználó

ba) nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét természetes személy esetében, nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű azonosítóját és adószámát jogi személy vagy a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

bb) új lakóhelyének, székhelyének vagy tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét,

bc) telefonos elérhetőségét és

bd) földgázkereskedőnél nyilvántartott felhasználói azonosító számát,

c) a felhasználó nyilatkozatát, hogy a földgáz-kereskedelmi szerződését és – a (3) bekezdés szerinti esetben – az elosztóhálózat-használati szerződését felmondja,

d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcímét,

e) új felhasználó esetében az új felhasználó

ea) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét természetes személy esetében, nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű azonosítóját és adószámát jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

eb) lakóhelyének címét, tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét és

ec) telefonos elérhetőségét,

f) * 

g) * 

(5) *  A (4) bekezdés e) pontja esetében a bejelentéshez az új felhasználó csatolhatja a földgáz-kereskedelmi szerződés és – a GET 28/A. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel szükség szerint – az elosztóhálózat-használati szerződés megbízottként történő, összevont kezelésére irányuló kérését és az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentését.

(6) *  Az (1) bekezdés szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehető. A földgázkereskedő a (4) bekezdés szerinti adattartalommal formanyomtatványt tesz közzé honlapján, valamint azt kérés esetén ügyfélszolgálatán rendelkezésre bocsátja, vagy postai úton megküldi. A formanyomtatványt a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(6a) *  A felhasználónak az (1) bekezdés szerinti bejelentés során a földgázkereskedővel létrehozandó földgázkereskedelmi szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel rendelkeznie, és erről a bejelentés során nyilatkoznia kell.

(7) *  A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a földgázkereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)–g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a (6a) bekezdésben foglaltakra.

(8) *  Ha az (1) bekezdés szerinti bejelentést az új felhasználó teszi meg, és nem tud olyan mérőállást megadni, amelyet a felhasználó az aláírásával elfogadott, valamint nem kezdeményezi a GET 17. § (3) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzést, akkor a (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti mérőállásnak a földgázkereskedő számlázási rendszere alapján utolsó – a felhasználóváltás időpontjához képest 30 napnál nem régebben kiállított – kiegyenlített számlának megfelelő mérőállást kell tekinteni.

23/C. § *  (1) A földgázkereskedő a 23/B. § (3) bekezdésében foglalt esetben köteles a 23/B. § (1) bekezdése szerinti bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül a földgázelosztót a változásról és az elosztóhálózat-használati szerződés felmondásáról értesíteni.

(2) Ha a földgázkereskedő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a földgázelosztó értesítése és a felhasználási hely helyszíni ellenőrzése elmulasztásának jogkövetkezményeiért a földgázkereskedő felel.

23/D. § *  A földgázkereskedő a földgázkereskedelmi szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a földgázkereskedő tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a földgázkereskedelmi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(2) *  A felhasználó és a fizető a földgáz-kereskedelmi szerződésben, illetve annak mellékleteiben szereplő adatában bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenti a földgázkereskedőnek.

Lakossági fogyasztók földgázellátásból történő ki- és visszakapcsolás rendje

24. § (1) A GET 29. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását vita esetén a földgázkereskedő köteles bizonyítani.

(1a) *  A GET 29. § (3b) bekezdése esetén a GET 29. § (3) bekezdés c) pontja szerinti értesítésnek tartalmaznia kell a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

(2) Amennyiben a védendő fogyasztók nyilvántartásában szociálisan rászoruló fogyasztóként nem szereplő lakossági fogyasztó a tartozását nem fizette meg, a földgázkereskedő a kikapcsolást megelőző, a GET 29. § (3) bekezdés c) pontja szerinti első írásbeli értesítés megküldésével egyidejűleg írásban, közérthető módon és áttekinthető formában tájékoztatja a fogyasztót a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről, a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint megküldi részére a 9. számú melléklet szerinti, kérelemként használható adatlapot.

(3) *  Ha a lakossági fogyasztó a földgázelosztónál szociálisan rászorulóként kezdeményezte a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételét, a nyilvántartásba történő felvételig, vagy annak megtagadásáig a kikapcsolási folyamatot a földgázelosztó felfüggeszti. Ez esetben a kikapcsolásra csak a nyilvántartásba való felvétel megtagadását követően kerülhet sor.

(3a) *  A GET 29. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezést a földgázkereskedő legkorábban a fizetési kötelezettség határidejének lejártát követő 63. napon teheti meg a földgázelosztó felé. A kezdeményezés tartalmazza, hogy a lakossági fogyasztó nem rendezte a tartozását és a kikapcsolás végrehajtható.

(4)–(8) * 

(9) *  Ha a GET 29. § (3) bekezdés c) pontja szerinti értesítés az érintett engedélyeshez nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az iratot – az ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(10) *  A földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti szolgáltatások szüneteltetésének időtartama legfeljebb 30 nap. Ha a lakossági fogyasztó számlatartozását ezen időszak alatt nem egyenlíti ki, a földgázkereskedő a 30. napon a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A szüneteltetésről szóló értesítésben az azonnali hatályú felmondásra és annak határidejére a lakossági fogyasztó figyelmét fel kell hívni.

(11) * 

(12) *  A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást a földgázkereskedő naptári évenként egyszer köteles teljesíteni. Ezt követően – kivéve, ha a védendő fogyasztó szociálisan rászorulóként való nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei az utolsó tájékoztatás óta változtak, vagy a lakossági fogyasztó személyében változás következett be – a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a földgázkereskedő a naptári éven belül a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvétel lehetőségére vonatkozó emlékeztető megküldésével is teljesítheti.

25. § (1) *  A lakossági fogyasztónak a földgázkereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a földgázelosztó a lakossági fogyasztót legkorábban a GET 29. § (3a) bekezdése szerinti második értesítéssel egyidejűleg előre értesítette. Az értesítésben a földgázelosztó köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást a földgázkereskedő a GET 29. § (3a) bekezdése szerinti kezdeményezése esetén végre kívánja hajtani. Az értesítésnek – a földgázkereskedő által szolgáltatott adatok alapján – tételesen tartalmaznia kell a lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt, továbbá – nem vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő követelés esetében – a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának időpontját. Az értesítést a földgázelosztó a földgázkereskedővel együttműködve is teljesítheti.

(1a) *  A lakossági fogyasztó elosztó általi (1) bekezdés szerinti értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha az értesítés „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(1b) *  Ha a felhasználóval szemben a földgázelosztónak van követelése, a GET 28/A. § (3) bekezdése, 29. § (3)–(6) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti rendelkezések az elosztó eljárására megfelelően alkalmazandók.

(2) Ha a földgázelosztó a kikapcsolást a földgázkereskedő értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tudja végrehajtani, köteles erről a földgázkereskedőt értesíteni. A földgázkereskedő a kikapcsolás meghiúsulásáról szóló értesítést követően a földgázelosztó egyidejű tájékoztatása mellett a földgázkereskedelmi szerződést felmondhatja.

(3) * 

(4) A lakossági fogyasztó – ha a földgázellátásra igényt tart – tartozásának rendezését a földgázkereskedő felé igazolni köteles.

(5) * 

25/A. § *  A GET. 28/A. § (3) bekezdése és a GET. 29. § (3a) bekezdése szerinti, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó tértivevényes levélnek vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon történő értesítésnek tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, a lejárt tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt esedékességű tartozás összegét.

26. § A 24–25. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a lakossági fogyasztó magatartása az együttműködő földgázrendszer biztonságos üzemelését veszélyezteti.

Kereskedőváltás * 

26/A. § *  (1) Ha a földgázkereskedő a GET 31/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értesítést küld a felhasználónak – így különösen a felmondás benyújtásának időpontjáig lejárt tartozásról –, a földgázkereskedő köteles részletesen tájékoztatni a felhasználót a nem teljesített szerződéses feltételekről és azok teljesítésének módjáról.

(2) Ha felhasználó a felmondáshoz szükséges szerződési feltételeket teljesítette, a földgázkereskedő a teljesítésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban visszaigazolást küld a GET 31/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint, és ezzel egyidejűleg teljesíti a GET 31/B. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét.

(3) A kereskedőváltással érintett földgázkereskedők a GET 31/B. § (4) bekezdése szerinti bejelentést az ÜKSZ szerinti részletes adattartalommal és formátumban kötelesek a rendszerüzemeltető felé megtenni.

(4) *  A rendszerüzemeltetők kötelesek az ÜKSZ részeként kereskedőváltás esetére a rendszerhasználati szerződések megkötésére és módosítására egységes eljárásrendet kidolgozni és alkalmazni.

(5) Ha a rendszerüzemeltető a korábbi vagy az új földgázkereskedő (3) bekezdés szerinti adatközlésének hibája miatt a kereskedőváltásból eredő kötelezettségeit nem tudja végrehajtani, köteles dokumentálható módon egyeztetni az érintett földgázkereskedőkkel az érintett adat kijavításáról vagy pótlásáról úgy, hogy a GET 31/B. § (4) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben teljesíteni tudja.

(6) *  Távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjában a rendszerüzemeltető köteles gondoskodni a záró mérőállás távleolvasással történő meghatározásáról.

(7) *  Nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a záró mérőállás meghatározására a felhasználó, a korábbi és az új földgázkereskedő megállapodása az irányadó. Ennek keretében a felek a felhasználó által közölt mérőállás vagy az ÜKSZ szerinti felhasználói profilbesorolás alapján történő becslés elfogadásáról is megállapodhatnak.

(8) *  Ha a felek a (7) bekezdés szerint nem állapodnak meg, akkor az új földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését megelőzően legalább 5 munkanappal kezdeményezi a rendszerüzemeltetőnél a fogyasztásmérő berendezés leolvasását. Ebben az esetben a rendszerüzemeltető a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének napjáig gondoskodik a fogyasztásmérő berendezés leolvasásáról. A leolvasás költsége a korábbi és az új földgázkereskedőt egyenlő mértékben terheli. A rendszerüzemeltető a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg.

(9) *  A rendszerüzemeltető az elszámoláshoz szükséges adatokat a (8) bekezdés szerinti leolvasást vagy a (7) bekezdés szerinti becslést követő 3 napon belül közli a korábbi és az új földgázkereskedővel, amely alapján a korábbi földgázkereskedő köteles végszámlát kibocsátani a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül. Az új földgázkereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásának a korábbi földgázkereskedő által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállással azonosnak kell lennie.

26/B. § *  (1) A GET 31/C. § (5) bekezdése szerinti pénzügyi biztosíték összege a felhasználó előző évi adatai alapján kiszámított egyhavi átlagfogyasztásának a szerződés megkötésekor érvényes, a földgázkereskedő által alkalmazott áron számított ellenértéke. Az adatokat a rendszerüzemeltető a felhasználó hozzájárulásával köteles a földgázkereskedőnek átadni.

(2) Ha a felhasználó a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit – így különösen a GET 31/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződési feltételeket – teljesítette, de valamely érintett földgázkereskedő vagy rendszerüzemeltető nem teljesíti a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit, és emiatt a kereskedőváltás nem jön létre, a felhasználó korábbi földgáz-kereskedelmi szerződése változatlan feltételekkel hatályban marad. A kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítő földgázkereskedő vagy rendszerüzemeltető – a kereskedőváltás meghiúsulása miatt – köteles az érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt megtéríteni.

(3) *  Kereskedőváltás esetén a felhasználó vagy a vele szerződést kötő új földgázkereskedő a kapacitáslekötési időszak végéig köteles a korábbi földgázkereskedő által az ellátása érdekében a rendszerüzemeltetőknél lekötött és a szerződés megszűnését követően ismételten rendelkezésére bocsátott kapacitást – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel – lekötni. A szállítói és elosztói kapacitás esetében a kapacitásdíjat a kapacitáslekötési időszak végéig, tárolási kapacitás esetében a tárolási év végéig időarányosan kell megfizetni.

(4) *  A felhasználóval szerződést kötő új földgázkereskedő a (3) bekezdés szerinti kereskedőváltás esetében részben vagy egészben megtagadhatja a szállítói betáplálási, betároláshoz tartozó szállítási kiadási, illetve tárolói kapacitás átvételét és lekötését.

(5) A (4) bekezdés alkalmazása esetén a földgáz rendszerhasználati díjakat

a) az új földgázkereskedő az általa átvett és lekötött kapacitás után,

b) a korábbi földgázkereskedő a tőle át nem vett és az új földgázkereskedő által le nem kötött kapacitás után

fizeti meg. Az új földgázkereskedő által át nem vett és le nem kötött kapacitás után fizetendő földgáz rendszerhasználati díj nem hárítható át a felhasználóra.

(6) A felhasználó vagy az érintett földgázkereskedő a kereskedőváltás miatti kapacitásátadási egyeztetések meghiúsulása esetén írásban kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell az érintett rendszerüzemeltetővel és a földgázkereskedővel folytatott – az egyeztetés lényeges dokumentumait tartalmazó – levelezést, valamint a kérdéses kapacitásra vonatkozó igény megalapozottságának igazolását. Az engedélyesek kötelesek az eljárásról szóló értesítésben megjelölt határidőben a Hivatal által kért tájékoztatást megadni, a kapacitás átadásának elutasítását megindokolni. A Hivatal 15 napon belül dönt a kérelem tárgyában.

(A GET 32–38. § és a 40. §-ához)

Egyetemes szolgáltatás

27. § (1) Az egyetemes szolgáltatási működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza az egyetemes szolgáltatói tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket, a pénzforgalmat,

b) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakember-állománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a napi gázforgalmazás szervezését és irányítását, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását,

c) az engedélyköteles tevékenység földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet korlátozás esetén alkalmazandó eljárásrenddel és személyi feltételekkel,

d) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

e) *  a szállítási rendszerüzemeltetővel való folyamatos kapcsolattartásra alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel,

f) * 

g) a GET 39. §-ában és e rendelet 30. §-ában meghatározott mértékű földgázforrással,

h) *  az ellátásában lévő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására közvetlenül vagy közvetve megkötött forrás és rendszerhasználati szerződésekkel, vagy egy földgázkereskedő által az adott egyetemes szolgáltató részére lekötött, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához megfelelő mértékű szállítási és tárolási kapacitásokkal.

(2) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének VII. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az engedélyes egyetemes szolgáltatási tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy

a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók az egyetemes szolgáltató részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

28. § Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott felhasználókról folyamatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a felhasználók azonosításához szükséges a GET 125. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint a fogyasztással – beleértve az aktuális napi és várható havi fogyasztást is –, továbbá az egyetemes szolgáltatási szerződéssel összefüggő adatokat is. Az egyetemes szolgáltatási szerződéssel összefüggő adatok köre kiterjed különösen a fogyasztási helyre, a profilba sorolásra, a fizetés módjára, a szerződés írásbeli megkötésének tényére, és védendő fogyasztók esetén a speciális szerződéses feltételekre.

28/A. § *  Ha a földgázkereskedő egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel is rendelkezik, az engedélyes a nyilvántartásaiban és a rendszerhasználati szerződésekben az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiségre vonatkozó adatokat elkülönítetten tartja nyilván és kezeli.

29. § *  A GET 33. § (2) bekezdése szerinti legkisebb egyetemes szolgáltatási területi egység – a 129. § és a GET 139. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével – a vármegye (főváros).

(A GET 39. §-ához)

30. § *  (1) Az egyetemes szolgáltatónak biztosítania kell a szolgáltatási területén vele szerződést kötő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók folyamatos gázellátását legalább

a) az elmúlt százhúsz hónap téli időszakai közül a szolgáltatási terület vonatkozásában a legmagasabb napfok számúnak megfelelő mértékig, és

b) –12 °C közép-hőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig.

(2) *  Az egyetemes szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti ellátás biztonsági szint biztosítása érdekében rendelkeznie kell minden év március 31-én az általa ellátott felhasználók következő gázévi fogyasztásának megfelelő földgáz-kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrással vagy forrásopcióval. Az egyetemes szolgáltatónak közvetlenül vagy közvetve rendelkeznie kell minden év október 1-jén a szolgáltatási terület elmúlt százhúsz hónap legmagasabb téli időszaki fogyasztásának figyelembevételével a Hivatal által meghatározott mértékű, hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlettel.

(3) Az egyetemes szolgáltató az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a felhasználók felé kártérítési felelősséggel tartozik.

(4) *  A megelőző százhúsz hónap (2) bekezdés szerinti legmagasabb téli fogyasztásait, valamint az egyetemes szolgáltató által a (2) bekezdés szerint kötelezően betárolandó földgázkészlet mértékét a Hivatal minden év március 1-jéig a honlapján közzéteszi.

(5) Az egyetemes szolgáltató a (2) bekezdés szerint földgázforrásokhoz kapcsolódóan köteles a Hivatal számára bemutatni:

a) március 31-ig a lekötött tárolói és szállítói kapacitásokat,

b) október 1-jéig a betárolt mobilkészlet mértékét.

31. § (1) *  Az egyetemes szolgáltató köteles minden év március 31-ig a Hivatalnak benyújtani az általa ellátott felhasználók ellátás biztonsági szintjét biztosító téli időszaki felkészülési tervet, amelyben megadja a szolgáltatási területén lévő felhasználók következő gázévre vonatkozó várható órai csúcsigényét és fogyasztását fogyasztási profilonként, átadónkénti, havi összesítésben. A felkészülési terv benyújtásával egyidejűleg köteles bemutatni, hogy közvetlenül vagy közvetve rendelkezik a felhasználók téli időszaki ellátásához szükséges, 30. § (2) bekezdése szerinti gázforrásokkal és lekötött tárolói kapacitásokkal. A felkészülési terv részeként az egyetemes szolgáltató minden év augusztus 31-ig köteles bemutatni, hogy közvetlenül vagy közvetve rendelkezik a felhasználói ellátásához szükséges lekötött szállítási- és elosztási kapacitásokkal. A felkészülési tervet és annak végrehajtását a Hivatal folyamatosan ellenőrzi. A felkészülés elégtelensége esetén a Hivatal kötelezi az egyetemes szolgáltatót a felkészülési intézkedések módosítására.

(2) *  Az egyetemes szolgáltató a felhasználókkal kötött egyetemes szolgáltatási szerződése alapján – eltérő megállapodás hiányában – jogosult az általa ellátott felhasználók szállítási rendszerüzemeltetői, elosztói, tárolói kapacitását kezelni, és e kapacitásokat a rendszerüzemeltetőknél közvetlenül lekötni.

(3) Az egyetemes szolgáltatás végzéséhez szükséges földgázforrások meghatározásához a rendszerüzemeltetők az e rendelet szerint meghatározott, ellátni kívánt területen egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számát és éves gázmennyiségét kötelesek megadni azon gazdasági társaság részére, amely egyetemes szolgáltatási működési engedély benyújtását tervezi.

32–34. § * 

35. § Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat e rendelet 2. számú melléklete szerinti Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: ESZSZ) tartalmazza.

(A GET 46–49. §-ához)

Szervezett földgázpiac

36. § (1) *  A szervezett földgázpiaci engedélyesnek rendelkeznie kell:

a) a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, a biztonságos működéshez szükséges feltételekkel,

b) felelősségbiztosítási rendszerrel,

c) a feladat ellátásához szükséges adatforgalmi és információs rendszerrel,

d) *  a szállítási rendszerüzemeltetővel egyeztetett, annak informatikai platformjához történő kapcsolódáshoz szükséges informatikai eszközökkel.

(2) A szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének X. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) *  A GET 114. § (13) bekezdése szerinti fióktelep működésére vonatkozó kérelmet az anyavállalat nyújtja be.

37. § (1)–(4) * 

(5) *  A szervezett földgázpiacon forgalmazott termék, ügylettípus vagy kereskedési módszer bevezetésére, megváltoztatására, kivezetésére a szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései irányadók. Abban az esetben, ha a forgalmazott termékek között megtalálhatóak a 312/2014/EU bizottsági rendelet 7. cikke szerinti rövid távú szabványtermékek, a Hivatal a szervezett földgázpiaci szabályzatot kereskedési platform szabályzatként is jóváhagyja.

(6) *  A szervezett földgázpiacon végezhető származtatott ügyletekre, továbbá más energiahordozónak, az energiaellátáshoz kapcsolódó egyéb terméktípusnak vagy vagyoni értékű jognak a szervezett földgázpiacra történő bevezetésére, valamint az azokkal való kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket – az e rendeletben meghatározottakkal összhangban – külön jogszabály tartalmazza.

(7) Külön jogszabály meghatározott mértékű és feltételek szerinti értékesítési kötelezettséget írhat elő a szervezett földgázpiacon.

38. § (1) *  A szervezett földgázpiaci engedélyes az ÜKSZ hatálya alá tartozik, köteles annak rendelkezéseit betartani, az ügyletek teljesítése és elszámolása során köteles a szállítási rendszerüzemeltetővel együttműködni. Az együttműködés részletes feltételeit az ÜKSZ határozza meg.

(2) * 

(3) *  A szervezett földgázpiacon folyó kereskedés szabályait tartalmazó szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései a szervezett földgázpiacon történő részvétel tekintetében és a kereskedés során kötelezően alkalmazandók. A szervezett földgázpiaci szabályzatot úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a biztonságos és átlátható kereskedést, valamint segítse elő a regionális földgázpiacok kialakítását és összekapcsolását. Ha a biztonságos és átlátható kereskedés a piaci folyamatok kedvezőtlen alakulása miatt nem biztosítható, a szervezett földgázpiaci engedélyes jogosult a kereskedés időleges felfüggesztésére. A felfüggesztés részletes szabályait – a földgázellátási zavar és válsághelyzet esetén alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – a szervezett földgázpiaci szabályzat tartalmazza.

(A GET 50–52. §-ához)

Vezetékes PB-gáz szolgáltatás

39. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatást biztosító elosztóvezeték annak tartozékaival együtt a GET 3. § 12. pontja szerinti elosztóvezetéknek minősül, amelynek kezdőpontja a tartály kilépési pontja, végpontja a felhasználási hely telekhatára.

(2) A vezetékes PB-gáz elosztóvezeték létesítésére, üzemeltetésére az elosztóvezetékre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, és a létesítés során úgy kell eljárni, hogy szükség esetén a vezeték alkalmas legyen a földgázelosztásra is.

(3) A vezetékes PB-gáz szolgáltatása vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének VIII. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(A GET 53–54. §-ához)

Egyablakos kapacitásértékesítés

40. § (1) Az egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáz kapacitásértékesítő tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat,

b) olyan saját szervezettel, azon belül a megfelelő képzettségű szakember-állománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kiszolgálását,

c) a rendszer leírásával, amely tartalmazza az egyablakos kapacitásértékesítés során értékesíteni kívánt kapacitások meghatározását,

d) az egyablakos kapacitásértékesítésbe bevont rendszerüzemeltetőkkel kötött kapacitásértékesítési megállapodásokkal,

e) *  a Hivatal által jóváhagyott tarifa képzési elvvel és képlettel,

f) *  a kapacitásértékesítésre vonatkozó felmentésekkel,

g) *  a kapacitások átlátható értékesítésére vonatkozó szabályzattal,

h) *  az érintett szállítási rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodással,

i) * 

(2) Az egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó engedély iránti kérelemhez az e rendelet 5. számú mellékletének IX. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(3) A versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az egyablakos kapacitásértékesítő a kapacitásértékesítési tevékenysége körében köteles biztosítani azt, hogy

a) a rendszerhasználók az egyablakos kapacitásértékesítő részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

b) a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz,

c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben.

41. § (1) A kérelmezőnek

a) vállalnia kell, hogy a beruházás során kiépítésre kerül az együttműködő földgázrendszer csatlakozási lehetősége,

b) részletes gazdasági elemzéssel be kell mutatnia, hogy a beruházás finanszírozása csak egyablakos értékesítés esetén biztosítható,

c) részletesen be kell mutatnia a nyújtandó szolgáltatásokat és a tarifaszabályozás alóli felmentés kérelme esetén a tarifa képzés módszerét, az induló árat, az árfelülvizsgálat feltételeit.

(2) Az egyablakos kapacitásértékesítéssel érintett kapacitások átlátható módon, nyilvánosan meghirdetett módon értékesíthetőek.

(3) A kérelemnek továbbá tartalmaznia kell

a) a kapacitások rendelkezésre állásának időpontját,

b) a kapacitásértékesítés időpontját,

c) a mentesség tárgyát és a mentesség határidejét,

d) a kapacitásértékesítési szabályzatát, amely részletes eljárásrendet tartalmaz a kapacitások eseti, aukciós vagy pályázati úton történő értékesítésére,

e) * 

42. § Ha a Hivatal mentességet megadó határozata nem tartalmaz felmentést a díjmegállapítási szabályok alkalmazása alól, akkor az alkalmazandó díjakra a rendszerhasználati díjakra vonatkozó jogszabályt és a határozat tarifa-megállapításra vonatkozó egyéb feltételeit kell alkalmazni.

(A GET III. Fejezetéhez) * 

A földgázpiaci verseny elősegítése

43. § *  (1) A jelentős piaci erő eljárásban a Hivatal az általa meghatározott érintett piacokon a piaci erő vizsgálatakor az alábbiakat mérlegeli:

a) az engedélyesnek az adott piac földrajzi területén, valamint esetlegesen a kapcsolódó piacokon való jelenlétét,

b) az engedélyes méretét és piaci részesedését a vizsgált piacon,

c) az engedélyes kapcsolatát más vállalkozásokkal, különös tekintettel az integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra,

d) a piacralépési korlátokat, valamint a növekedési és terjeszkedési korlátokat,

e) az áruk és szolgáltatások gyors és alacsony költségek melletti beszerezhetőségét és értékesíthetőségét,

f) a kereslet és kínálat viszonyát,

g) a hálózati szűk keresztmetszeteket, valamint az egyes földrajzi területeken érvényesülő szabályozási gyakorlatban megnyilvánuló különbségeket, továbbá

h) az esetleges verseny hiányát.

(2) A Hivatal az eljárásával érintett piacon belül további termék- vagy szolgáltatási részpiacokat azonosíthat.

(3) Ha a jelentős piaci erő eljárásban a Hivatal az érintett piac valamennyi engedélyesére kötelezettséget ír elő, a Hivatal kötelezheti a piacműködtetőt, hogy a kötelezettség teljesítésére a piac működésére vonatkozó szabályok módosításával kerüljön sor.

(4) * 

44. § *  A jelentős piaci erő eljárásban a Hivatal a kötelezettség előírása során figyelemmel van arra, hogy az előírt kötelezettség

a) a versenyhiány következményeinek kiküszöbölésére irányuljon,

b) hozzájáruljon a kellően hatékony és fenntartható piaci verseny elősegítéséhez,

c) hozzájáruljon a felhasználói érdekek védelméhez,

d) a versenyt korlátozó akadályokkal arányos legyen, valamint

e) figyelembe vegye az érintett piac sajátosságait.

45. § *  (1) Nyilvános és átlátható módon történő értékesítés előírása esetén az engedélyes a kötelezettségét nyilvános aukción, a szervezett földgázpiacon és a földgázhoz kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti szabályozott piacon keresztül történő értékesítés keretében teljesítheti.

(2) Nyilvános aukció megtartására a Hivatal által jóváhagyott aukciós szabályzat alapján kerülhet sor. Az aukciós szabályzatnak rendelkeznie kell az aukció feltételeiről, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a) az aukció lebonyolítására vonatkozó szabályok átláthatóak,

b) az aukción történő részvétellel kapcsolatosan biztosított az esélyegyenlőség,

c) a nyertes ajánlat megállapítása előzetesen megállapított és egyértelmű feltételek alapján történik.

(3) A nyilvános aukción értékesített források mennyiségét és összetételét a Hivatal hagyja jóvá, ha azok

a) alkalmasak a földgázpiaci verseny erősítésére,

b) elősegítik a hazai földgázkereskedők forráshoz jutását,

c) elősegítik a földgázpiac fejlődését és

d) hozzájárulnak megbízható referenciaárak kialakulásához.

(4) Az engedélyes a szervezett földgázpiacon, illetve a földgázhoz kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a Tpt. szerinti szabályozott piacon történő értékesítés tényét és formáját, valamint az értékesített földgáz mennyiségét a tárgyévet követő év március 31-ig bejelenti a Hivatal számára.

(5) A nyilvános aukción értékesített termékek mennyiségét és az aukción kialakult átlagárat az engedélyes az aukció lezárását követő 3 munkanapon belül honlapján nyilvánosságra hozza.

(6) Az engedélyes már megállapított értékesítési kötelezettsége addig áll fenn, amíg a Hivatal a jelentős piaci erő eljárásban új határozatot nem hoz.

(7) Az értékesítési kötelezettség alapján történő földgáz-értékesítés nem nyújt jogalapot állami támogatás vagy kompenzáció igénybevételére.

46. § *  (1) Az árkorlát alkalmazásának vagy a költségalapú árképzésnek az előírása esetén a Hivatal megvizsgálja az engedélyesi tevékenység végzésével összefüggésben felmerült költségek indokoltságát az engedélyestől bekért gazdasági és műszaki adatok, összehasonlító (benchmark) adatok, valamint piaci modellezés alapján, és megállapítja, hogy a felmerült költségek mennyiben ismerhetők el indokolt költségnek.

(2) A méltányos megtérülés az engedélyesi tevékenység végzésével felmerült indokolt költségek, valamint befektetések alapján határozható meg. Árkorlát az indokolt költségek, valamint az indokolt költségek és befektetések méltányos megtérülése, továbbá az érintett piacon várható piaci árak figyelembevételével alkalmazható.

47. § *  (1) A Hivatal megkülönböztetésmentes szerződési feltételek alkalmazásának előírása esetén az engedélyes a kötelezettséggel érintett földgáz-beszerzési vagy -értékesítési szerződéseit azok megkötését követő 8 napon belül benyújtja a Hivatal részére.

(2) A Hivatal megvizsgálja, hogy a benyújtott szerződések megfelelnek-e az egyenlő bánásmód elvének. Ha az érintett – teljesedésbe még nem ment – szerződéseket a Hivatal az egyes szerződő feleket indokolatlanul megkülönböztetőnek ítéli, az engedélyest kötelezi a szerződések olyan irányú módosítására, hogy azok megfeleljenek az egyenlő bánásmód elvének.

(3) A Hivatal az engedélyes részére előírhat továbbá olyan, egyenlő bánásmódra vonatkozó kötelezettségeket, amelyeket az engedélyes földgáz-beszerzési vagy -értékesítési szerződéseinek megkötésekor köteles alkalmazni.

48. § *  (1) A GET 55. § (2) bekezdésében megfogalmazott együttműködési kötelezettség megszegése esetén a GET 55. § (3) bekezdése alapján kiszabható bírság összege tízezer forinttól tízmillió forintig terjedhet.

(2) A jelentős piaci erő eljárásban a GET 56. § (2) bekezdése alapján kiszabott kötelezettség megszegése esetén a GET 57. § (1)–(2) bekezdése alapján, továbbá a 43. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a piacműködtető számára előírt kötelezettség megszegése esetén a piacműködtetőre kiszabható bírság összege egymillió forinttól százmillió forintig terjedhet.

(3) A kiszabott bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe.

49-50. § * 

(A GET III/A. Fejezetéhez) * 

50/A. § *  (1) *  Az ellenőrzési eljárás során a kiszabható bírság összege egyedi jogsértésenként százezer forinttól százmillió forintig terjedhet.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egyedi jogsértésnek az adott kötelezettségre vonatkozó egyedi határidő elmulasztása vagy az egyedi kötelezettség nem teljes körű teljesítése minősül.

50/B. § *  (1) A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során kiszabható bírság mértéke

a) *  a bennfentes kereskedelemre, a piaci manipulációra és a piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom megsértése esetén százezer forinttól kettőmilliárd forintig,

b) a bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén százezer forinttól tízmillió forintig

terjedhet.

(2) *  A kiszabható bírság felső határa az (1) bekezdés a) pontjától eltérően az elért árfolyamnyereség vagy elkerült árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-különbözet mértéke tételesen kimutatható és az magasabb, mint az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bírságtétel felső határa.

(3) *  A nem természetes személynek az (1) bekezdés a) pontja szerinti bírsággal sújtott tevékenységében érdemben közreműködő természetes személlyel szemben a kiszabható bírság összege – a piaci szereplővel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bírság alkalmazásán felül – százezer forinttól százmillió forintig terjedhet.

50/C. § *  A kiszabott bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe.

(A GET 62. §-ához)

51. § * 

52. § *  (1) Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó földgázfogyasztásával összefüggő, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé a honlapján.

(2) A földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves földgázelosztási költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé honlapján.

(3) *  Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő és a földgázelosztó a honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán tájékoztatja a felhasználókat

a) a működésére vonatkozó – felhasználókat érintő – jogszabályok számáról és címéről,

b) a társaság szervezeti felépítéséről,

c) az érdekképviseleti szervezetekről,

d) az ügyfélszolgálatok elérhetőségéről és nyitvatartási idejéről,

e) az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köréről és díjáról.

(4) *  Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő és a földgázelosztó a (3) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztató adatokat érintő változásról – legalább a tervezett változást megelőző 30 nappal korábban – tájékoztatja a felhasználókat, valamint a Hivatalt.

(A GET 63. §-ához)

Ügyfélszolgálat

53. § (1) * 

(2) Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján legalább napi 6 órás, és – 5 munkanapos hetet alapul véve – legalább heti 36 órás nyitvatartással üzemel. Az állandó ügyfélszolgálati irodán kötelező az elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazása, valamint készpénzátutalási megbízás rendelkezésre tartása és a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása.

(3) *  Az ügyfélszolgálati fiókirodát

a) legalább négy munkanapból álló hét esetén legalább heti két munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitvatartással,

b) négynél kevesebb munkanapból álló hét esetén a hét egy munkanapján, legalább 6 órás nyitvatartással kell üzemeltetni.

(3a) *  Az ügyfélszolgálati fiókiroda köteles a helyben rendelkezésre álló információk alapján az üzletszabályzatban meghatározott ügytípusokba tartozó ügyeket helyben elintézni, az e körbe nem tartozó ügy nyilvántartásba vételéről igazolást kiállítani, bankkártya használatával történő fizetési lehetőséget biztosítani, készpénzátutalási megbízást rendelkezésre tartani. Az ügyfélszolgálati fiókiroda elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazására nem köteles.

(3b) *  A munkaszüneti napok miatti eltérő nyitvatartást az engedélyes legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenti, továbbá honlapján és ügyfélszolgálatán közzéteszi.

(3c) *  Az engedélyes ügyfélszolgálati irodánként évente legfeljebb három személyes ügyfélszolgálati szünnapot tarthat, amely napokon az ügyfélszolgálati tevékenységét részben vagy egészben szünetelteti. Az ügyfélszolgálati szünnap a (2) és (3) bekezdés szempontjából nem minősül munkanapnak.

(3d) *  Az ügyfélszolgálati szünnapot és az azzal érintett ügyfélszolgálati tevékenységet az engedélyes legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenti, továbbá honlapján és ügyfélszolgálatán közzéteszi.

(4) *  Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő

a) abban a régióban, amelyben az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 15 000-et, állandó ügyfélszolgálati irodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót látja el, és

b) abban a régióban, amelyben az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 45 000-et – az a) pont szerinti állandó ügyfélszolgálati iroda mellett – ügyfélszolgálati fiókirodát működtet azon a településen, ahol a második legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót látja el.

(5) *  Az egyetemes szolgáltató a GET 63. § (5) bekezdése szerint az olyan járásban, ahol megyei jogú város – ide nem értve a törvény erejénél fogva megyei jogú várost – található, a megyei jogú városban, valamint a fővárosban állandó ügyfélszolgálati irodát működtet. Minden más járásban az egyetemes szolgáltató fiókirodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosultat látja el. Ha az egyetemes szolgáltatást végző földgázipari vállalkozás a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatói tevékenységet is végez, a fiókirodát olyan településen is működtetheti, ahol a legtöbb egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra jogosultat látja el.

(5a) *  Ha a településen – a főváros kivételével – jogszabály állandó ügyfélszolgálati iroda és ügyfélszolgálati fiókiroda működtetését is előírja, az egyetemes szolgáltató kizárólag az állandó ügyfélszolgálati irodát köteles működtetni.

(5b) *  A fővárosban egy állandó ügyfélszolgálati irodára legfeljebb 100 000 egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó juthat.

(6) *  Az ügyfélszolgálatok GET 63. § (5) bekezdése szerinti összevont kezelése akkor lehetséges, ha az adott járás területén az egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 2500-at.

(7) *  Az ügyfélszolgálati fiókiroda működési területén lévő felhasználási hellyel rendelkező egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó jogosult az állandó ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézésre is.

(8) *  Az ügyfélszolgálatokon kötelezően végzendő tevékenységek körét, a nyitvatartási időre és a tevékenységek végzésére vonatkozó részletes minőségi követelményeket, a szolgáltatás elvárt színvonalát a Hivatal – az üzletszabályzatok keretei között – állapítja meg.

(8a) *  Az egyetemes szolgáltató azokban a megyei jogú városokban és a fővárosban, ahol az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóknak nincs nyilvántartott felhasználási helye, nem köteles ügyfélszolgálati irodát fenntartani.

(8b) *  Ha az egyetemes szolgáltató új szolgáltatási területre kap engedélyt, az új szolgáltatási területen ügyfélszolgálatot akkor kell létesítenie, ha az általa ellátott felhasználók száma az új szolgáltatási területen a 2500-at meghaladja.

(9) *  A Hivatal az árszabályozás során kizárólag a kötelezően létrehozott ügyfélszolgálati iroda működési költségeit ismeri el.

(10) Az ügyfélforgalmi adatokat az egyetemes szolgáltató köteles rögzíteni.

(11) *  A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató megállapodása esetén a földgázelosztói ügyfélszolgálat az egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálattal közös helyiségben is működtethető.

(12) *  Közös helyiségben működtetett elosztó hálózati és egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálat esetén az ügyfelek számára az egyes jogviszonyokkal összefüggő önálló ügyintézés lehetőségét biztosítani kell.

53/A. § * 

53/B. § *  A GET. 63. §-a alapján ügyfélszolgálat működtetésére nem kötelezett engedélyesre az ügyfélszolgálaton történő tájékoztatási kötelezettségekkel összefüggő rendelkezések nem alkalmazandók.

A felhasználói beadványok engedélyes általi kezelésére és a felhasználók, illetve a lakossági fogyasztók általi benyújtására vonatkozó eljárási szabályok

54. § (1) * 

(2) *  Az engedélyes az ügyfélszolgálaton írásban benyújtott és szóban előadott, de el nem intézett beadványokat igazolás ellenében veszi át. Az érintett engedélyes a felhasználó valamennyi beadványát köteles az elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrizni.

(3) Szükség esetén a beadvány beérkezésétől számított 8 napon belül az engedélyesek kötelesek egymás között rendezni, hogy melyikük joga, illetve kötelessége az adott ügyben eljárni, és az eljáró engedélyesnek a beadványt átadni. Ennek megtörténtéről a felhasználót haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell.

(4) *  Ha a beadvány a földgáz-értékesítéssel és a földgáz- elosztói tevékenységgel egyaránt összefügg, és ennek következtében több engedélyest érint, az érintett engedélyesek kötelesek egymás között a beadvány beérkezésétől számított 15 napon belül az intézkedési hatáskörök rendezéséhez és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lefolytatni.

(5) *  A felhasználói beadványok intézése során az engedélyesnek 15 napos határidőn belül érdemben írásban választ kell adnia a felhasználó részére. A felhasználói beadványra adott válasz formátuma – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a felhasználói beadvány formátumától eltérhet, ha az megfelel az ellenőrizhetőség és visszakereshetőség kritériumának, és ez ellen a felhasználó külön felhívás ellenére sem tiltakozik. A 15 napos válaszadási határidő a (3) bekezdés szerinti eljárási illetékesség megállapításának, valamint a (4) bekezdés szerinti egyeztetéseknek az időtartamával meghosszabbodhat, ha ezen eljárások lefolytatásának helye van. A válaszadási határidőbe nem számít bele a felhasználóval történő időpont-egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő.

(5a) *  Ha a felhasználói beadvány olyan adat, adatváltozás bejelentésére irányul, amely a számlán megtalálható, az engedélyes a válaszát az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a felhasználói beadvány feldolgozását követően kiállított számlában szereplő adatok útján adja meg.

(6) *  Az engedélyes a beadvány nélküli, telefonon történő ügyintézés esetében is biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. Ennek érdekében egyedi ügyszámot alkalmaz, amelyről a hívás során tájékoztatja a felhasználót. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását az engedélyes mellőzheti.

(7) Az üzletszabályzat a védendő fogyasztókra kedvezőbb szabályokat állapíthat meg.

(8) *  Ha a felhasználó az engedélyes válaszát nem fogadja el, vagy az engedélyes nem adott érdemi választ, a felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a Hivatalhoz benyújtott kérelmének (a továbbiakban: panasz) tartalmaznia kell

a) *  a kérelmező elérhetőségét,

b) az érintett felhasználási hely címét,

c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen az engedélyesnek a felhasználói megkeresésére adott válaszlevelét, az engedélyeshez benyújtott panasz igazolására szolgáló (2) bekezdés szerinti igazolást, vagy a (6) bekezdésben meghatározott egyedi ügyszámot, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot,

d) a kért intézkedés megjelölését,

e) a kérelmező aláírását.

55. § (1) Az engedélyes üzletszabályzatában köteles a felhasználói beadványok kezelésére, valamint a felhasználók panaszai benyújtására vonatkozó részletes szabályokat feltüntetni.

(2) *  Az 54. § (3)–(4) bekezdéseiben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a földgázelosztó és a földgázkereskedő ügyfélszolgálati tevékenységét azonos szervezeti egység vagy szervezet látja el.

A földgázellátásból történő kikapcsolás alóli mentességre vonatkozó részletes szabályok * 

55/A. § *  A GET és e rendelet alkalmazásában közintézményi felhasználó

a) *  az óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda, iskola vagy szakképző intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha

aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

ab) *  állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási szerződéssel, fenntartói megállapodással, illetve együttműködési megállapodással rendelkezik,

b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény, ha

ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

c) *  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha

ca) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

cb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

d) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi intézmény, ha

da) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

db) egészségügyi közszolgáltatás biztosítására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik.

55/B. § *  (1) A közintézményi felhasználó a GET 64/A. §-a szerinti moratórium (a továbbiakban: moratórium) biztosítását a moratóriummal érintett időszakot (a továbbiakban: moratóriumi időszak) legalább 15 nappal megelőzően kezdeményezi a földgázkereskedőnél és a földgázelosztónál.

(2) A közintézményi felhasználó a moratórium biztosításának kezdeményezésével egyidejűleg az alábbi dokumentumokkal igazolja, hogy a GET 64/A. §-ában és e rendelet 55/A. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel:

a) az 55/A. § a) pont aa) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

b) *  az 55/A. § a) pont ab) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos közoktatási szerződéssel, fenntartói megállapodással, illetve együttműködési megállapodással,

c) az 55/A. § b) pont ba) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

d) az 55/A. § b) pont bb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

e) a javítóintézet kivételével az 55/A. § c) pont ca) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

f) a javítóintézet kivételével az 55/A. § c) pont cb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

g) a javítóintézet alapító okirattal, és

h) az 55/A. § d) pontja szerinti közintézményi felhasználó hatályos közfinanszírozási szerződéssel.

55/C. § *  (1) A földgázkereskedő és a földgázelosztó – az egymással történt egyeztetést követően – a moratórium biztosítására irányuló kezdeményezés beérkezésétől számított 5 napon belül közösen értesíti a közintézményi felhasználót, hogy az 55/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak

a) megfelel, valamint arról, hogy a moratóriumot a közintézményi felhasználó kezdeményezésében foglalt időszakra biztosítja vagy

b) nem felel meg, és tájékoztatást ad annak indokáról is.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elutasítás nem akadálya a moratórium ismételt kezdeményezésének.

55/D. § *  (1) A földgázkereskedő és a földgázelosztó a közintézményi felhasználó moratóriumi időszak alatti fogyasztásából eredő fizetési kötelezettségéről a moratóriumi időszakot követő 10 napon belül tájékoztatja a közintézményi felhasználót.

(2) A közintézményi felhasználó az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségét egyenlő részletekben minden hónap utolsó napjáig, legkésőbb a moratóriumi időszakot követő december 31-éig teljesíti. A földgázkereskedő és a földgázelosztó a közintézményi felhasználóval ettől eltérően is megállapodhat, a földgázkereskedő és a földgázelosztó azonban a moratórium biztosítását nem teheti függővé e megállapodás megkötésétől.

(A GET 65–66. §-ához)

Védendő fogyasztókra vonatkozó részletes szabályok

56. § (1) A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) *  a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) *  Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) *  a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll,

i) *  a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

(2) E cím alkalmazásában a háztartás fogalmát a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint kell értelmezni.

(3) A szociálisan rászoruló fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri felvételét a GET 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba, e személy sem jogosult egy másik felhasználási hely tekintetében nyilvántartásba vételét kérni.

(4) A szociálisan rászoruló fogyasztó az (1) bekezdésnek való megfelelését a földgázelosztó felé

a) a 9. számú melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy

b) *  a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátást, tényt megállapító szerv által kiadott, a jogosultság, tény fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat

eredeti példányának bemutatásával igazolhatja. A földgázelosztó az igazolás céljára bemutatott iratok másolatát a jogosultság megszűnését követő 5 évig megőrzi.

(5) *  A földgázelosztó a szociálisan rászoruló fogyasztót a rászorultság igazolását követő nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a fogyasztóval jogviszonyban álló földgázkereskedőt a fogyasztóval, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervvel egyidejűleg értesíti. A földgázelosztó az értesítésben tájékoztatja a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet arról az elektronikus elérhetőségéről, ahova a védendő fogyasztó státuszáról a GET 66. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás megküldhető.

(6) A nyilvántartásba történő felvételre vonatkozó kérelem benyújtásakor folyamatban lévő kikapcsolási eljárást a kérelem elbírálásáig a földgázelosztó felfüggeszti.

(7) Ha a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn, és annak meghosszabbítását a védendő fogyasztó – a véghatáridő lejártát 30 nappal megelőzően a földgázelosztó által a részére megküldött írásbeli figyelemfelhívás ellenére – nem igazolja, az igazoló iratban meghatározott véghatáridő lejártát követő 8 napon belül a földgázelosztó az érintett védendő fogyasztót törli a nyilvántartásból. A nyilvántartásból való törlésről az érintett védendő fogyasztót a földgázelosztó értesíti. A fogyasztó adatainak megőrzése tekintetében a GET 66. § (6) bekezdésében foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(8) *  A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásából törli azt a lakossági fogyasztót, aki a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv értesítése alapján már nem jogosult a védendő fogyasztói státuszra. A földgázelosztó a törlésről a lakossági fogyasztót, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet egyidejűleg értesíti.

(9) * 

57. § (1) *  A szociálisan rászoruló fogyasztó legkésőbb a második fizetési felszólításban megjelölt fizetési határidőig kérheti részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék alkalmazását. A fizetési felszólításokban erre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét fel kell hívni. A földgázkereskedő a szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles megválaszolni. A kérelem elbírálásáig a szociálisan rászoruló fogyasztó nem kapcsolható ki.

(2) Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló fogyasztót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott földgáz ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti. Részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék 12 naptári hónapon belül egy alkalommal illeti meg a szociálisan rászoruló fogyasztót.

(3) Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a földgázkereskedő jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására. A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési kötelezettség nem terhelheti.

(4) *  A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónap fogyasztása a 13. számú mellékletben szereplő vagy az üzletszabályzatban előírt jelleggörbe szerinti felosztásából származó fogyasztás alapján meghatározott,

a) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap,

b) az előző év azonos időszakának 1 havi fogyasztását meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 5 hónap,

c) az előző év azonos időszakának 3 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó tartozás esetén 6 hónap.

(5) A fizetési haladék időtartama legfeljebb 30 nap.

(6) *  A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében e rendelkezésektől csak a szociálisan rászoruló fogyasztó javára lehet eltérni.

(7) *  A részletfizetés, illetve a fizetési haladék biztosítása mellett a földgázkereskedőnek – a földgázelosztóval történő egyeztetés mellett – figyelemfelkeltő módon fel kell ajánlania az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban részesült és annak feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő a további fogyasztást előre fizető mérő felszereléséhez kötheti, amelyre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét a részletfizetési kedvezmény vagy a fizetési haladék megadásáról szóló értesítésben figyelemfelkeltő módon fel kell hívni.

(8) Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó ekként történt nyilvántartásba vételét követően földgázkereskedőt vált, a korábbi földgáz-kereskedelmi, illetve egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésekor a korábbi kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles igazolást adni arról, hogy a fogyasztó a megelőző 12 naptári hónap alatt részesült-e fizetési haladékban vagy részletfizetési kedvezményben, és megállapodásait teljesítette-e.

(9) *  Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményre vagy fizetési haladékra vonatkozó kérelmét a földgázkereskedő elutasítja, vagy a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő kezdeményezésére a földgázelosztó előre fizető mérőt szerel fel, az előzetes értesítésében megjelölt időpontban.

58. § (1) * 

(2) *  Előre fizető mérőt kell biztosítani minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli.

(3) A földgázelosztó köteles az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a szociálisan rászoruló fogyasztót írásban tájékoztatni az előre fizető mérő használatával kapcsolatos tudnivalókról, és az erre vonatkozó szerződési feltételekről.

(4) * 

(5) * 

(6) *  Az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott és fennálló tartozások kiegyenlítéséről a földgázkereskedő és a szociálisan rászoruló fogyasztó köteles megállapodni. A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint a megállapodást megelőző 12 hónap fogyasztása a 13. számú mellékletben szereplő vagy az üzletszabályzatban előírt jelleggörbe szerinti felosztásából származó fogyasztás alapján meghatározott,

a) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 4 hónap,

b) az előző év azonos időszakának 1 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 10 hónap, vagy

c) az előző év azonos időszakának 3 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó tartozás esetén 12 hónap.

A részletfizetés időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési kötelezettség nem terhelheti.

(7) *  Amennyiben a lakossági fogyasztó a díjtartozás miatti kikapcsolás időtartama alatt vagy a díjtartozás miatti kikapcsolást követően kezdeményezi a szociálisan rászoruló fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, akkor ezzel egyidejűleg – a nyilvántartásba történő felvételének esetére – kérheti az előre fizető mérő felszerelését a (6) bekezdésben foglalt feltételekkel.

(8) Az előre fizető mérő felszerelése során minden esetben a legkisebb költség elvének figyelembevételével kell eljárni.

(9) *  A (6) bekezdés szerinti megállapodásban a felek kötelesek rögzíteni, hogy ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a teljesítéssel késedelembe esik, az előre fizető mérő feltöltésekor

a) 150 000 forintnál kisebb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 25%-át, vagy

b) 150 000 forint vagy annál nagyobb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 50%-át

a földgázkereskedő a fennálló tartozás csökkentésére fordíthatja, feltéve, hogy az előre fizető mérő felszerelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a GET-ben, valamint e rendeletben foglaltaknak megfelelően eleget tett.

59. § *  (1) A lakossági fogyasztó – fogyatékkal élő fogyasztóként – a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát

a) a 10. számú melléklet A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, és

b) ha vakok személyi járadékában részesül, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy

c) ha fogyatékossági támogatásban részesül, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, és a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány, vagy

d) ha a földgázellátásból való ki kapcsolás vagy a földgázellátás megszakadása a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, akkor a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány

benyújtásával igazolhatja. A benyújtott iratokat vagy azok másolatát az engedélyes a jogosultság megszűnését követő 2 évig köteles megőrizni.

(2) A fogyatékosság jellegét – amely a fogyatékkal élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a fogyasztásmérő berendezés leolvasására, mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére – vagy az (1) bekezdés d) pontjának való megfelelést a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével igazolja abból a célból, hogy az érintett engedélyes azonosítani tudja a jogszabályok és az üzletszabályzata szerinti különleges bánásmód jellegét, tartalmát.

(3) *  Ha a rehabilitációs szakértői szerv az érintett személy egészségi állapotát, egészségkárosodását, fogyatékosságát vizsgálta, a kezelőorvos vagy háziorvos e szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy határozata alapján állapítja meg a fogyatékosság jellegét vagy az (1) bekezdés d) pontjának való megfelelést.

60. § (1) *  A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt mint fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élő fogyasztónak.

(2) A fogyatékkal élő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

(3) *  Ha az 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti körbe tartozó, a fogyasztóval egy háztartásban lakó fogyatékkal élő személyre tekintettel a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét fogyatékkal élőnek nem minősülő fogyasztó is kérheti, de ugyanazon fogyatékkal élő személyre tekintettel csak egy fogyasztó egy fogyasztási helye szerepelhet a nyilvántartásban védelemre jogosultként.

(4) *  Az 59. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:

a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b) * 

c) készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen,

d) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,

e) *  a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás),

f) az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők földgázellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

(5) *  Aki a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel iránti igényt jelent be, az a bejelentésekor nyilatkozik arról, hogy a (4) bekezdésben meghatározott, illetve az érintett engedélyesek által nyújtott egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani. Nem vehető nyilvántartásba az, aki felhívás ellenére sem nyilatkozik az igénybe venni kívánt különleges bánásmódról.

(6) *  Az olyan igényt, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, az érintett engedélyes nem köteles teljesíteni.

(7) *  Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot évente legfeljebb két alkalommal lehet módosítani. Ha a fogyasztó a korábbi nyilatkozatát módosítja, az igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követő legkésőbb 30. naptól biztosítani kell számára. A módosítást a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(8) *  A 10. számú melléklet C) része szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit az 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy vonatkozásában a földgázellátásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása esetén értesíteni kell. A szolgáltatás szünetelése vagy a tervezett szüneteltetés esetében az értesítés időpontjára a lakossági fogyasztókra vonatkozó tervezett szüneteltetés miatti kiértesítési szabályok az irányadók.

(9) A földgázelosztó a védendő fogyasztókról vezetett nyilvántartásában tárgyév február 15-én fogyatékkal élő fogyasztóként szereplő, a GET 66. § (6) bekezdése szerint jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót tárgyév március 1-jéig e kötelezettségéről közérthetően, írásban tájékoztatja, és egyúttal megküldi részére a 10. számú melléklet szerinti adatlapot. A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásából törli azt a jogosultságának ismételt igazolására köteles fogyasztót, aki e kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget. A fogyasztó adatainak megőrzése tekintetében a GET 66. § (6) bekezdésében foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(10) Jogosultságának a GET 66. § (6) bekezdése szerinti ismételt igazolására a fogyatékkal élő fogyasztó első ízben a nyilvántartásba történő felvételét követő naptári évben köteles.

61. § (1) Az engedélyes által nyújtott kedvezményért és különleges bánásmódért ellenérték kikötése semmis.

(2) A védendő fogyasztó köteles a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon belül írásban bejelenteni az érintett engedélyesnél. A földgázelosztó köteles a jogosultságot adó körülmény megváltozásának bejelentését követő 8 napon belül a változást a nyilvántartáson átvezetni, vagy a jogosultságot megalapozó körülmény megszűnése esetén a védendő fogyasztót a nyilvántartásból – a fogyasztó adatainak megőrzésére vonatkozóan a GET 66. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség sérelme nélkül – törölni.

62. § (1) *  Ha a védendő fogyasztó, vagy a védelemre jogosító ellátásban részesülő, a fogyasztó háztartásában élő személy másik felhasználási helyre költözik, a változást a fogyasztó személyében beállt változásra vonatkozó szabályok szerint kell bejelenteni, és az új felhasználási helyen megkötött szerződés alapján, ha a védelemre továbbra is jogosult és azt igényli, új igénylést kell benyújtani.

(2) Ha az új felhasználási hely a korábbi felhasználási hellyel azonos földgázelosztó működési területén van, a változás-bejelentés alapján a védendő fogyasztót a nyilvántartásból nem kell törölni, hanem az érintett engedélyes a nyilvántartásban a bejelentés szerinti változásokat átvezeti.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a védendő fogyasztó kereskedőt vált. A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásában szereplő adatokról a kapacitás-lekötési szerződés megkötésével egyidejűleg köteles tájékoztatni az új földgázkereskedőt.

(A GET 67–70. §-ához)

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás

63. § *  (1) Az elosztóvezetékhez való csatlakozás részletes szabályait az 1. számú melléklet és a csatlakozási díjakat megállapító jogszabály tartalmazza.

(2) Ha a csatlakozási igény teljesítése során a hálózati kapacitás vagy többletkapacitás biztosításához a földgázelosztó más szerv nyilatkozatának beszerzését vagy eljárása lefolytatását kezdeményezte, a megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni és annak eredményéről a földgázelosztót tájékoztatni azzal, hogy amennyiben a szerv nyilatkozatát, illetve eljárását a megadott időtartamban nem teljesíti az engedélyes felé, úgy nyilatkozatát megadottnak, illetve eljárását lefolytatottnak és azt lezáró döntését hozzájáruló döntésnek kell tekinteni.

64. § *  Az ÜKSZ-ben eljárásrendet kell kialakítani a szállítási rendszerüzemeltetők és a földgázelosztók között

a) a gázátadó állomást, mint szállítói kiadási pontot érintően, a vásárolt kapacitásokkal kapcsolatos egyeztetések gyakoriságára és tartalmára,

b) a betáplálási-kiadási, valamint az összekapcsolási pontok kapacitásainak összehangolására,

c) a fejlesztésekkel kapcsolatos, a felhasználóra vonatkozó költségek meghatározására, a csatlakozási díj megosztására.

65. § *  (1) *  A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a rendszerén a felhasználó, vagy a nevében eljáró földgázkereskedő vagy földgázelosztó, a földgáztárolói engedélyes, vagy a földgáztermelő által benyújtott kapacitásnövelési igényt elfogadni, ha – a fejlesztési tervét figyelembe véve – az nem teszi szükségessé hidraulikai okok miatt a rendszer fejlesztését. Ha – a fejlesztési tervét figyelembe véve – a rendszer fejlesztése szükséges, a rendszerüzemeltető köteles 60 napon belül részletes ajánlatot tenni az igénybejelentőnek és annak elfogadása esetén a Hivatalnál kérelmezni a működési engedély módosítását.

(2) A földgázelosztó és a szállítási rendszerüzemeltető az (1) bekezdés tekintetében köteles együttműködni.

66. § * 

66/A. § *  (1) A földgáztermelő csak a 11. számú mellékletnek megfelelő minőségű földgázt táplálhatja be a szállító- vagy az elosztóvezetékbe.

(2) Azt a földgázt, amely a mindenkor érvényes – a földgáz minőségi követelményeit tartalmazó – nemzeti szabvány, vagy az azzal egyenértékű európai szabvány – a 11. számú mellékletben foglalt határértékekkel összhangban álló – követelményeinek megfelel, úgy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet követelményeinek.

(3) A szállítóvezetékhez való csatlakozás nem tagadható meg, ha a földgáztermelő által betáplált földgáz miatt a szállítóvezeték kiadási pontjain a földgáz fűtőértéke 5%-nál nem nagyobb mértékben változik a betáplálást megelőző gázév átlagos földgáz-fűtőértékéhez képest és a betáplált földgáz minősége megfelel a 11. számú melléklet szerinti határértékeknek. Ezen követelmény teljesülését a betáplálási pont körzetében kiépített műszaki megoldással kell biztosítani és ellenőrizni.

(4) * 

(5) *  A szállítási rendszerüzemeltető minden év október 31-ig közzéteszi a megelőző gázévben a szállítóvezeték kiadási pontjain mért átlagos földgáz-fűtőértékeket.

67. § (1) *  A szállítási rendszerüzemeltető, illetve földgázelosztó köteles a földgáztermelő megkeresésére 60 napon belül a rendszerén való csatlakozási pont kiépítésének műszaki-gazdasági feltételeiről részletes ajánlatot adni.

(2) A földgáztermelő ajánlatkérésének tartalmaznia kell:

a) a földgáztermelő üzem pontos helyét,

b) a kitermelni és a rendszerbe betáplálni tervezett órai és napi földgázmennyiségeket a termelési ciklus végéig, de legfeljebb 15 évig, éves bontásban, az első évben havi bontásban is részletezve,

c) a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz fizikai, kémiai jellemzőit,

d) *  nyilatkozatot arról, hogy a betáplálni kívánt és a földgáztermelő által bizonylatolt minőségű földgáz megfelel a 66/A. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(3) *  A szállítási rendszerüzemeltető, illetve földgázelosztó ajánlatának tartalmaznia kell:

a) a szállító- vagy elosztóvezetéknek a földgáztermelő kitermelési kapacitása szempontjából műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb csatlakozási pontját, ahol a földgáztermelő csatlakozni tud,

b) a földgáztermelőtől induló vezetéknek az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozásához szükséges műszaki és pénzügyi feltételeit,

c) az elosztóvezetékhez csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető nyilatkozatát a részleges szigetüzemi működés megvalósításának feltételeiről,

d) elosztóvezetéken a részleges szigetüzem működésének feltételeit,

e) a betáplálási, illetve csatlakozási pontra vonatkozó mérési-elszámolási előírásokat.

(4) *  A földgáztermelői vezetéknek a szállító- vagy elosztóvezetékre történő csatlakozásáért fizetendő hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás indokolt költségét. A csatlakozáshoz szükséges berendezések megvalósításáért díj nem kérhető, ha a berendezés a rendszerüzemeltető tulajdonába kerül.

(5) A szállító-, illetve elosztóvezetékhez történő csatlakozással létrejövő részleges szigetüzem működési, elszámolási feltételeit a rendszerüzemeltető honlapján nyilvánossá kell tenni, amelyet a rendszerhasználók kötelesek betartani.

(6) Ha az engedélyes a (1) bekezdés szerinti ajánlatkérésre nem válaszol, vagy az ajánlat nem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat, a Hivatal az engedélyessel szemben a GET 119. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(7) *  A szállítási rendszerüzemeltető, illetve a földgázelosztó a termelői csatlakozási pontra vonatkozóan köteles az engedélymódosítási kérelmet a Hivatalhoz benyújtani, és a kérelméhez mellékelni a földgáztermelővel kötött megállapodásokat. A Hivatal csak részleges szigetüzem kialakításához járulhat hozzá.

68. § (1) A szállító- vagy elosztóvezetékhez csatlakozó földgáztermelő köteles:

a) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel együttműködési megállapodást kötni, amely tartalmazza a földgázforgalommal kapcsolatos, az ÜKSZ rendelkezéseinek megfelelően kialakított eljárásokat,

b) a csatlakozó rendszerüzemeltetőknek folyamatos üzemvitelre vonatkozó adatokat szolgáltatni,

c) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásában a károk fedezetére – különösen a termeléskiesésből eredő károk megtérítésére – garanciákat vállalni, arra az esetre, ha az átadás a földgáztermelőnek felróható okból hiúsult meg és ebből eredően a rendszerüzemeltetőnek, vagy a rendszerirányítónak felhasználói korlátozást kellett érvényesíteni,

d) *  az elosztóvezetékhez csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető diszpécser szolgálatának a földgázelosztó rendszerbe juttatott földgáz mennyiségéről folyamatos adatot szolgáltatni,

e) *  a szállítási rendszerüzemeltetővel a termelés csökkenése, vagy kiesése esetén követendő eljárásokról megállapodást kötni,

f) a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő földgázminőség hatósági engedélyezésében közreműködni, a vonatkozó hatósági előírásokat betartani,

g) a csatlakozási nyomás biztosításáról gondoskodni,

h) *  a saját rendszerén olyan műszaki megoldást és eszközt alkalmazni, amely képes azonnal megszüntetni a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását, továbbá a betáplálást azonnal megszüntetni, ha a termelt földgáz nem felel meg a 67. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatban foglaltaknak. Ha a földgáztermelő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásából eredő károkat köteles megtéríteni.

(2) A földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető köteles megállapodni a földgáz mennyiségi és minőségi méréséről, az alkalmazandó eszközök köréről és tulajdonjogáról, valamint a bizonylatolásról.

(3) *  A földgáztermelő a szállító- vagy az elosztóvezeték betáplálási pontján a földgáz tisztításának, szagosításának, mennyiségének, nyomásának, hőmérsékletének, összetételének és fűtőértékének mérésére alkalmas mennyiségmérő és minőségellenőrző eszközöket köteles üzemeltetni. A mennyiségmérő és minőségellenőrző berendezések mindenkor meg kell, hogy feleljenek a mérésekre vonatkozó előírásoknak.

(4) A vizsgálandó minőségi paramétereket a csatlakozó rendszerüzemeltetők és a földgáztermelők közötti együttműködési megállapodás tartalmazza.

(5) A földgáztermelőnek rendelkeznie kell olyan informatikai rendszerrel, amely a csatlakozó rendszerüzemeltetők informatikai rendszerének irányába alkalmas a valós idejű adatátvitelre.

(6) A földgáztermelő köteles a napi földgázforgalmazással kapcsolatos tevékenységét az ÜKSZ-ben rögzített feltételek szerint végezni.

(7) A földgáztermelő köteles a termelésben bekövetkező az előrejelzéseitől eltérő mennyiségi és minőségi változást haladéktalanul bejelenteni a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek. Ha az eltérést a rendszerüzemeltető nem fogadja el, vagy a földgáztermelő a bejelentést elmulasztja köteles a rendszerüzemeltető ezzel összefüggésben keletkező, igazolt költségeit, kárát megtéríteni.

69. § (1) A rendszerüzemeltető köteles az öt éves várható termelési adatok alapján a földgáztermelő által az ÜKSZ-ben megadott időpontra szolgáltatott és általa garantált mennyiségi és minőségi adatok szerint meghatározni azt az időpontot, amelynél a minőségváltozásból eredően szükségessé válik a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése.

(2) Ha szükséges a készülékek átállítása, a rendszerüzemeltető annak tervezett időpontját megelőző két gázévvel korábban köteles az érintett rendszerüzemeltetőt értesíteni. A rendszerüzemeltető köteles tájékoztatni a felhasználókat a készülékek átállításának szükségességéről és folyamatáról.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás nem megfelelősége vagy elmaradása folytán keletkező károkért a földgáztermelő tartozik felelősséggel.

70. § (1) A szigetüzemre csatlakozó felhasználót tájékoztatni kell a szigetüzem sajátosságairól, különös tekintettel a felhasználói készülékek beszerzésére és beállításaira, továbbá az esetleges földgáz-minőségváltozásból eredő készülék-átállítási költségekre.

(2) *  A szállítási rendszerüzemeltető teljes szigetüzem esetén az öt éves várható termelési és fogyasztási adatok alapján köteles a termelésnek a fogyasztás szintje alá történő csökkenését megelőzően legalább két gázévvel – a Hivatal jóváhagyásával – a teljes szigetüzem részleges szigetüzemmé történő átalakítását megkezdeni.

(3) Az ÜKSZ-ben ki kell alakítani a szigetüzemben lévő felhasználók kereskedőváltásának, a napi gázforgalmazás irányításának és elszámolásának rendjét, valamint a földgáztermelő kötelezettségeit.

(4) A szigetüzemben működő földgázelosztó köteles üzletszabályzatában nyilvánossá tenni az adott szigetüzemben alkalmazott minőség-elszámolási rendet.

71. § (1) Részleges vagy teljes szigetüzem esetén a Hivatal engedélyezheti a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő minőségű földgáz forgalmazását, ha az nem igényli a meglévő fűtőkészülékek átállítását. Ha a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése szükséges és annak költségeit megfelelő pénzügyi garanciák mellett a földgáztermelő vállalja, az engedély kiadható.

(2) A földgázelosztó köteles az elosztóvezetékbe betáplált eltérő minőségű földgáz felhasználói elszámolására módszert kialakítani és az üzletszabályzatában nyilvánossá tenni.

(3) Az ÜKSZ-ben rögzíteni kell az eltérő földgázminőségnek a földgázkereskedők közötti elszámolási módszertanát és ügyrendjét.

(4) A Hivatal (1) bekezdésben meghatározott engedélye esetén a földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető megállapodást köt, amely tartalmazza a felek által – az engedélyben meghatározott feltételek megvalósítása során – vállalt kötelezettségeket is.

72. § A biogáz termelőre is a földgáztermelőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A rendszer-összekötési pontra vonatkozó részletszabályok * 

72/A. § *  (1) *  A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők közötti az (EU) 2017/459 bizottsági rendeletében meghatározott kapacitástermékek, továbbá a kapacitáskínálat kialakítására vonatkozó egyeztetéseknek az alapja a rendszer-összekötési pontok technikai kapacitásának mértéke.

(2) A nem EU tagállam földgázrendszeréhez kapcsolódó rendszer-összekötési ponton a szállítási rendszerüzemeltetőnek törekednie kell kapcsolt kapacitástermékek kialakítására a szomszédos állam rendszerüzemeltetőjével.

(3) *  A rendszer-összekötési pontok szomszédos rendszerüzemeltetőkkel egyeztetett szabad kapacitásait, az (EU) 2017/459 bizottsági rendeletben meghatározott kapacitástermékeket a szállítási rendszerüzemeltető kapacitáslekötési platformon kínálja fel.

(4) A rendszer-összekötési pont maximális kapacitását a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye tartalmazza.

(A GET 71–76. §-ához)

Kapacitáslekötés és az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés

73. § *  (1) A kapacitáslekötési platform szabályzat a kapacitáslekötési és aukciós folyamatok működési szabályait, a rendszerhasználói részvétel feltételeit, a kapacitáslekötési platform szabályzat használatára vonatkozó szerződés szabályait, a kapacitástermékeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, továbbá az alkalmazott pénzügyi biztosíték rendszert tartalmazza.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető által működtetett kapacitáslekötési platform szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.

(3) A kapacitáslekötési platformon meghirdetett kapacitásaukción való rendszerhasználói részvétel a kapacitáslekötési platform szabályzatban rögzített biztosíték nyújtását követően és annak mértékéig lehetséges. A szállítási rendszerüzemeltető köteles hozzájárulni a biztosíték csökkentéséhez az aukción megszerzett kapacitás díjának mértékére, ha ezt a rendszerhasználó kéri. A biztosíték a kapacitások megszerzését követően a rendszerhasználati szerződés megkötésével szerződéses biztosítékként használható.

(4) A szállítási rendszerüzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely biztosítja a kapacitáslekötési platform működtetését vagy a kapacitáslekötési platformhoz történő csatlakozást. A kapacitáslekötési platformot működtető szállítási rendszerüzemeltető köteles az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését biztosítani. A kapacitáslekötési platformon végzett tevékenységnek átláthatónak és megkülönböztetés-mentesnek kell lennie.

(5) A kapacitáslekötési platform használatának díját a rendszerhasználók vonatkozásában a szállítási rendszerhasználati díjak tartalmazzák.

74. § *  (1) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználati szerződés módosítását az üzletszabályzatában meghatározottak szerint köteles az érintett rendszerhasználó számára megküldeni.

(2) *  A rendszerhasználati szerződés megkötése az ÜKSZ és az Adatcsere Szabályzat rendszerhasználó általi elfogadásának minősül.

(3) A rendszerüzemeltető által a GET 72. § (5) bekezdése szerint működtetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adott rendszerüzemeltetőhöz közvetlenül csatlakozó felhasználási hely és a felhasználó vonatkozásában az ÜKSZ-ben meghatározott, de legalább a következő adatokat:

a) a felhasználási hely egyedi azonosítóját (POD számát),

b) a felhasználási helyen lévő fogyasztásmérő berendezés jellemző adatait és azonosító számát,

c) a felhasználási hely vásárolt kapacitását,

d) a felhasználó felhasználási helyenként lekötött kapacitását az adott és az azt megelőző öt gázévben a kapacitáslekötési időszak megjelölésével,

e) a felhasználó ÜKSZ szerinti profilba sorolását,

f) *  a felhasználó korlátozási, védett felhasználói, szolidaritási alapon védett felhasználói besorolását, továbbá

g) a felhasználó azonosításához szükséges adatokat és fogyasztási adatait.

(4) A felhasználási hely vásárolt kapacitását, valamint lekötött kapacitását kiadási ponti kapacitásként kell nyilvántartani az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában, a lekötött kapacitás tekintetében a kapacitáslekötési időszak megjelölésével. A nyilvántartás alapját a rendszerhasználati vagy a csatlakozási szerződés képezi.

(5) *  A szállítási rendszerüzemeltető, az LNG-létesítmény üzemeltető és a földgáztárolói engedélyes a rendszerhasználók részéről lekötött kapacitásokat rendszerhasználónként, betáplálási-kiadási pontonként az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában tartja nyilván a kapacitáslekötési időszak megjelölésével.

(6) A rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben meghatározott módon nyilvántartja

a) a másodlagos kapacitáskereskedelemben átadott kapacitásokat, az átadás időpontját és

b) a kapacitáslekötési igénybejelentéseket, illetve azok határidejét.

(7) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a csatlakozási szerződésben a felhasználóval megállapodhatnak a vásárolt kapacitás tervezett igénybevételének feltételeiben és ütemezésében, amelyet a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles rögzíteni a felhasználási helyre vonatkozó nyilvántartásában.

(8) A földgáz- és biogáz-termelő a saját termelésű gáz Magyarország államhatárán történő átszállítása érdekében történő szállítási rendszerüzemeltetői és tárolói rendszer igénybevétele tekintetében felhasználónak minősül.

(9) Ha a GET 72. § (4) bekezdése szerinti kapacitás igénybevételi korlát esetében a vásárolt kapacitás terhére felmerült többlet kapacitásigény az adott gázátadó állomáson a szállítórendszer fejlesztése nélkül nem teljesíthető, annak igénybevételét a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési terv ütemezésének megfelelően biztosítja.

75. § *  (1) A vásárolt kapacitás más felhasználási helyre nem vihető át, az csak a felhasználási helyen értékesíthető.

(2) A felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.

(3) A felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyre vonatkozó kapacitáslekötési jogát a felhasználási hely bérlőjének vagy egyéb jogcímen használójának átadhatja, ha nincs lejárt számlatartozása földgázkereskedővel vagy rendszerüzemeltetővel szemben. A felhasználási hely tulajdonosa a kapacitáslekötési jog átadásról és annak mértékéről írásban nyilatkozatot tesz a földgázkereskedőnek és a GET 72. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető rendszerüzemeltetőnek. Írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely új használójának ellátására földgáz-kereskedelmi szerződés nem köthető, a kapacitáslekötés jogával csak a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.

(4) Az ingatlan (3) bekezdés szerinti jogszerű használója az átadott kapacitáslekötési jog mértékéig jogosult kapacitás lekötésére saját jogon eljárva vagy földgázkereskedőn keresztül.

(5) Ha a (3) bekezdésben meghatározott jogcím megszűnt, vagy a felek írásban megállapodtak a kapacitáslekötési jog visszaszármaztatásáról és e megállapodást az érintett földgázkereskedőnek és rendszerüzemeltetőnek bemutatták, továbbá a felhasználási helyre vonatkozóan nincs lejárt számlatartozása a földgázkereskedővel vagy rendszerüzemeltetővel szemben, a felhasználási hely tulajdonosa ismételten rendelkezhet az érintett felhasználási hely kapacitásának lekötési jogával.

(6) Ha a kapacitáslekötési jog a felhasználási hely tulajdonosához az (5) bekezdésnek megfelelően visszakerül, és e kapacitások szerződéssel is lekötöttek, a felhasználási hely tulajdonosa köteles a rendszerhasználati vagy földgázkereskedelmi szerződésekben a korábbi jogosult helyébe lépni.

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti jogszerű használónak a rendszerhez való hozzáférését szerződésszegés folytán felfüggesztik, a felhasználási hely tulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten az átadott kapacitáslekötési joggal érintett kapacitásokról, ha ő vagy a kapacitás feletti rendelkezési joggal bíró személy biztosítja a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feltételeket, rendezi a jogosulttal szemben a lejárt számlatartozásokat.

76. § *  (1) Ha a felhasználó a kapacitáslekötés során saját jogon jár el, rá a földgázkereskedőre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(2) Ha a felhasználó ellátását földgázkereskedő biztosítja, a földgázkereskedő a kapacitáslekötés jogát harmadik fél részére átadhatja. Ha a földgáz-kereskedelmi szerződés bármely módon megszűnik, a megszűnés napjával a kapacitáslekötési jog visszaszáll a felhasználóra. A kapacitáslekötési jog átadásáért és visszaszállásáért ellenérték vagy költségtérítés nem kérhető.

77. § *  (1) *  A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjainak, az LNG-létesítmény üzemeltető szabad kapacitásait,, a földgáztárolói engedélyes a földgáztároló szabad kapacitásait köteles a honlapján folyamatosan feltüntetni.

(2) *  A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjának maximális kapacitásait, legnagyobb és legkisebb nyomását, továbbá a földgáztárolói engedélyes a földgáztároló kapacitását önállóan működő fizikai pontonként köteles a működési engedély iránti kérelmében feltüntetni.

(3) *  A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes engedélyében feltüntetett maximális kapacitás mértékén felül nem megszakítható kapacitás kizárólag a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti többletkapacitásként értékesíthető.

78. § *  A rendszerüzemeltető köteles betartani a GET-ben, e rendeletben, az ÜKSZ-ben és a kapacitáslekötési platform szabályzatban meghatározott kapacitás lekötésnél alkalmazott eljárásrendet, valamint a szerződés pénzügyi garanciáira és a szerződésszegéssel összefüggésben a szerződés teljesítésének felfüggesztésére vonatkozó előírásokat, amelyek nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét.

79. § *  (1) A rendszerüzemeltető GET és e rendelet szerinti engedélyköteles tevékenysége keretében nyújtott alapszolgáltatások és a választható szolgáltatások részletezését az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A rendszerüzemeltető köteles az alapszolgáltatásokra a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésmintákat kialakítani és az üzletszabályzatában rögzíteni. Az alapszolgáltatások ellenértékét a rendszerhasználati díj tartalmazza.

(3) A rendszerüzemeltető által nyújtott, választható szolgáltatásokra alkalmazandó szerződéses feltételeket az üzletszabályzatban kell rögzíteni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokon felüli, nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő, egyedileg igényelt egyéb szolgáltatások feltételeiben és díjában a rendszerüzemeltető és az igénylő egyedileg, az azonos bánásmód elve szerint állapodik meg.

80. § *  A földgázelosztói rendszerhasználati és a földgáz-kereskedelmi szerződésnek rendelkeznie kell a korlátozás során alkalmazandó eljárásrendről.

81. § *  A rendszerüzemeltető és a termelő köteles a rendszerek kapcsolódási pontjain az alábbi, a kapacitáslekötéshez szükséges, azonos szerződéses feltételeket meghatározni:

a) a leköthető megszakítható és nem megszakítható kapacitást,

b) az üzemszerű nyomást,

c) az üzemszerű minőséget.

82. § *  A rendszerüzemeltető technológiai célra, hálózati veszteség valamint mérési különbözet pótlására kereskedési platformon, egyensúlyozó platformon, a szervezett földgázpiacon vagy pályáztatás útján, átlátható módon köteles földgázt beszerezni, melyről köteles külön nyilvántartást vezetni gáznapi szinten.

83. § *  (1) Az év folyamán az elosztóvezetékre csatlakozó rendszerhasználók által bejelentett új kapacitásigényt a földgázelosztó köteles továbbítani a szállítási rendszerüzemeltetőknek, amelyek a kapacitásvizsgálatot követően egyeztetnek az új igény teljesítésének feltételeiről.

(2) A rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint bejelentett, kapacitásigények alapján – az ÜKSZ-ben meghatározott módszerek szerint – köteles elvégezni saját rendszerén a kapacitásvizsgálatot, visszaigazolni a megfelelőséget, és a nem megfelelőség következtében az ÜKSZ szerinti eljárást.

(3) Fizikai szűkülettel járó igénybevételi korlát esetén egyeztetést követően a földgázrendszeren fennálló fizikai szűkület (kapacitáshiány) feloldására, az érintett betáplálási-kiadási pont fejlesztéséről az érintett rendszerüzemeltetők az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint egyeztetéseket kezdeményeznek az érintett rendszerhasználóval.

(4) *  Ha a (3) bekezdés szerinti fizikai szűkület nem közvetlenül az érintett betáplálási-kiadási ponton jelentkezik, hanem az együttműködő földgázrendszer valamely más pontján, a fizikai szűkület feloldása érdekében szükséges fejlesztéseket a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési javaslatban köteles szerepeltetni az indokok egyértelmű alátámasztásával.

84. § *  A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitásait a GET 71. § (8) bekezdése alapján az (EU) 2017/459 bizottsági rendeletben megfogalmazott aukciós naptár, valamint a 15. mellékletben rögzített kapacitáslekötési táblázat szerinti kapacitáslekötési időpontokban, a kapacitáslekötési platform szabályzatban, az ÜKSZ-ben vagy az üzletszabályzatban rögzített eljárásrend szerint rendszerhasználati szerződéssel kötheti le.

84/A. § *  Negyedéves kapacitáskiosztás vagy -aukció esetén az érintett rendszerüzemeltető a gázévből hátralévő valamennyi negyedévre vonatkozóan is köteles negyedéves kapacitást felajánlani.

85. § *  (1) *  A rendszerüzemeltető rendszerhasználati szerződésekben foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult a rendszerhasználóktól előzetesen szerződéses biztosítékot kérni. A szerződéses biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket – különösen a különböző biztosítékok közötti választás szabályait, a biztosíték igénybevételeinek eseteit, feltételeit, elszámolását – a rendszerüzemeltető az üzletszabályzatában köteles kidolgozni, és köteles azokat előre nyilvánossá tenni. Szerződéses biztosítékként a földgáztárolói engedélyes a betárolt mobil földgázkészletet is elfogadhatja.

(2) A rendszerüzemeltető szerződéses biztosítékként az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett pénzintézet által nyújtott, az (1) bekezdés szerinti biztosítékot köteles elfogadni.

(3) A rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték érvényességét a rendszerüzemeltető GET-ben, e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt határidőig biztosítani és fenntartani, valamint az üzletszabályzatban foglaltak szerint feltölteni.

(4) Ha a rendszerhasználó nem vállalja a rendszerhasználati szerződésben foglalt feltételeket, szerződéses biztosítékokat, a kapacitásigény elutasítható.

(5) Ha a rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint az üzletszabályzatában vevőminősítési rendszert alkalmaz, annak alapján a rendszerhasználó a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesülhet.

86. § *  (1) A rendszerüzemeltetői szolgáltatás nyújtása szerződéses biztosítékkal összefüggő okból akkor tagadható meg vagy akkor függeszthető fel, ha

a) a szerződéses biztosíték a szerződéses szolgáltatás megkezdését 15 munkanappal megelőzően nem áll rendelkezésre,

b) a módosított szerződéses biztosíték a módosítást követő 8 munkanapon belül nem áll rendelkezésre,

c) a rendszerüzemeltető részére a szerződéses biztosíték annak esedékességekor nem áll rendelkezésre,

d) a szerződéses biztosíték felhasználását követően annak feltöltése a szerződéses feltételek szerint nem történt meg, vagy

e) a biztosítékként elfogadott tárolói készlet nem nyújt fedezetet a tárolói szolgáltatásra.

(2) Ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot nyújtó pénzintézetet a rendszerhasználónak meg kívánja jelölni, úgy üzletszabályzatában köteles legalább öt pénzintézetet megnevezni, valamint a szerződéses biztosíték tartalmára vonatkozó elvárásait rögzíteni.

(3) *  A rendszerüzemeltető felé a rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania

a) teljesítménydíjas felhasználás vonatkozásában a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére, valamint

aa) éves kapacitáslekötés esetén legalább az éves kapacitásdíj 1/12-ed részére,

ab) negyedéves kapacitáslekötés esetén legalább a negyedéves kapacitásdíj 1/3-ad részére,

ac) havi, napi és napon belüli kapacitáslekötés esetén legalább a kapacitásdíj teljes összegére,

b) a rendszerüzemeltetővel szerződött alapdíjas felhasználók vonatkozásában az éves alapdíj 1/12-ed részére és a felhasználók megelőző gázéves legnagyobb havi fogyasztása után fizetett forgalmi díjra

a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(4) *  A rendszerüzemeltető, illetve a rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték összegének módosítását gázév közben is elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor, és az havi szinten átlagosan a rendszerhasználati díjfizetés legalább 10%-os mértékű változásával jár.

(5) *  A földgáztárolói engedélyes köteles a tárolt készlet letéti elszámolásához árképletet kialakítani az üzletszabályzatában, vagy az elégtelen készlet esetén igénybe veendő szerződéses biztosíték meghatározását rögzíteni.

(6) A szerződéses biztosíték időtartamának meghatározására és a biztosíték feltöltésére vonatkozó előírásokat a rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

(7) A rendszerhasználati díjak megfizetésének elmaradása esetén a rendszerhasználati szerződés teljesítése akkor függeszthető fel, ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot az ÜKSZ-ben és a rendszerhasználati szerződésben foglaltak szerint igénybe vette és a rendszerhasználó annak feltöltéséről határidőre nem gondoskodott.

(8) A szerződéses biztosíték rendelkezésre állását követően a felfüggesztést azonnal meg kell szüntetni, azonban a szolgáltatást attól a gáznaptól kell biztosítani, amelyre az ÜKSZ szerint érvényes nominálás adható le.

(9) A földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződésbe foglalt ügyleteinek biztosítása érdekében jogosult a földgáz-kereskedelmi szerződéses partnereitől pénzügyi biztosítékot kérni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználótól pénzügyi biztosíték nem kérhető, kivéve a GET 31/C. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott esetet. A pénzügyi biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket, ha azokat a földgázkereskedő alkalmazni kívánja, az üzletszabályzatában előre közzéteszi.

87. § *  (1) A lekötött kapacitást meghaladóan kapacitás biztosítására a rendszerüzemeltető nem kötelezhető. Ha a rendszerhasználó adott gáznapon a lekötött kapacitást meghaladó mértékben vett igénybe kapacitást, a rendszerüzemeltető jogosult a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott pótdíjat felszámítani. A lekötött kapacitás túllépését az adott rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint, dokumentummal alátámasztva igazolnia kell a rendszerhasználó részére a pótdíj felszámítását megelőzően.

(2) A válsághelyzet esetén a biztonsági földgáztárolóból történő vételezéskor a szállítórendszer betáplálási pontjára kapacitást nem kell lekötni. A rendszerhasználó által térítésmentesen igénybe vehető kapacitás megegyezik a biztonsági készletet felszabadító jogszabályban nevesített értékkel.

88. § *  (1) Hosszú távú kapacitáslekötés esetén a határkeresztező gázvezetéken földgázt betápláló rendszerhasználó, továbbá a termelő kötelesek minden év december 31-ig az ÜKSZ-ben meghatározott módon megadni a szállítási rendszerüzemeltetőnek a következő gázévben a határkeresztező gázvezeték, a földgáztárolói és a termelői betáplálási pontokon a földgáz betáplálás során általuk garantált földgáz minőségi jellemzőket.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti minőségi jellemzők nem felelnek meg a 11. számú mellékletben foglalt gázminőségi paramétereknek, akkor a szállítási rendszerüzemeltető a szállítást megtagadhatja.

(3) Az (1) bekezdés alapján megkapott adatok és a megelőző naptári év tényleges adatai alapján a kapacitás lekötéshez a szállítási rendszerüzemeltető minden év február 15-ig az ÜKSZ-ben rögzített módon elkészíti és honlapján nyilvánossá teszi a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjára vonatkozó földgáz minőségi jellemzőket.

(4) A minőségi eltérések kezelésének részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

89. § *  (1) *  A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási ponton lekötött kapacitásra, és az összekapcsolási pontra vonatkozóan nominálást és napon belüli újranominálást ad le az érintett szállítási rendszerüzemeltető, az LNG-létesítmény üzemeltető és földgáztárolói engedélyes informatikai platformjára az ÜKSZ-ben rögzített folyamatoknak megfelelően.

(2) *  A szállítási rendszerüzemeltető, az LNG-létesítmény üzemeltető és földgáztárolói engedélyes – a kapcsolt kapacitásokra leadott együttes nominálási eljárás keretében leadott nominálások kivételével – nominálási egyezőségi vizsgálatot folytatnak le az (1) bekezdés szerinti betáplálási-kiadási ponton, valamint az összekapcsolási ponton az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően.

(3) *  Az allokálási feladatokat az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

(4) *  A kapacitáslekötési, nominálási, újranominálási és allokálási feladatokhoz szükséges adatokat az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint, elektronikus módon kell a kapcsolódó rendszerüzemeltetők, valamint a rendszerhasználók részére eljuttatni.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti feladatai ellátása során az elosztó és a szállítási rendszerüzemeltető az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók tekintetében az adatokat elkülönítetten tartja nyilván és kezeli.

90. § *  (1) A megszakítható kapacitás betáplálási-kiadási pontonként történő meghatározására, értékesítésére és felhasználására a rendszerüzemeltetők között harmonizált eljárásrendet kell kialakítani az ÜKSZ-ben, különös tekintettel

a) a rendszerek csatlakozási pontján leköthető megszakítható kapacitások meghatározására,

b) a megszakítható kapacitás kiszolgálásának megszüntetése esetén alkalmazott eljárásrendre és újranominálási szabályokra.

(2) A rendszerhasználó másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesítheti a betáplálási-kiadási pont rendszerhasználati szerződésben rögzített adott kapacitástermékeit a vonatkozó kapacitáslekötési időszak végéig, valamint a földgáztárolóban lekötött kapacitásait az ÜKSZ-ben meghatározott szabályok szerint.

(3) *  A lekötött kapacitás másodlagos értékesítése az ÜKSZ-ben rögzített eljárásrend alapján történik.

(4) A másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitásra a rendszerüzemeltető az elsődlegesen kapacitást lekötő rendszerhasználótól érvényes nominálást nem fogad be. A kapacitás túllépés vizsgálatánál a rendszerüzemeltető a másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitással csökkentett értéket köteles figyelembe venni.

(5) A GET 73. § (2) bekezdése szerint értékesített megszakítható kapacitás díja a rendszerüzemeltetőt illeti. Megszakítható kapacitást a gáznapra az a rendszerhasználó köthet le, aki rendelkezik hatályos rendszerhasználati szerződéssel a rendszerüzemeltetővel és biztosította a szerződéses biztosítékot és feltételeket.

91. § *  (1) Az a rendszerhasználó, aki a rendszer-összekötési pont szabad kapacitását Magyarország területén történő átszállításra vagy bértárolásra veszi igénybe, a kapacitás megszerzésekor az ÜKSZ-ben meghatározott módon az átszállítandó mennyiségre vagy a bértárolásra rendszerhasználati szerződést kell kötnie.

(2) Az átszállításra vagy bértárolásra lekötött, de fel nem használt kapacitásra a GET és e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

92. § *  Ha a kapacitásigény a betáplálási-kiadási pont szabad kapacitásából csak részben vagy nem biztosítható, a szállítási rendszerüzemeltető ajánlatot tehet a kapacitások fejlesztéssel történő biztosítására, melynek tartalmaznia kell

a) a betáplálási-kiadási ponton biztosított kapacitást,

b) a csatlakozási szerződés vagy fejlesztési megállapodás futamidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a beruházás megtérülése,

c) a csatlakozási díj vagy fejlesztési hozzájárulás mértékét,

d) a jogszabályokból és az ÜKSZ-ből eredő kötelezettségeket.

Az összekapcsolási pontra vonatkozó különös szabályok * 

92/A. § *  (1) Az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét, amely megegyezik a szállítóvezetékek együttes működtetése során elérhető legnagyobb teljesítőképességgel, a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban kell meghatározni.

(2) Új szállítóvezeték létesítése vagy már meglévő fejlesztése esetén az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló technikai kapacitást a szállítási rendszerüzemeltetőnek a próbaüzem kezdetétől biztosítania kell.

(3) Ha az összekapcsolási ponton kapcsolódó szállítóvezetékek

a) *  egyike sem minősül rendszerösszekötőnek, akkor az összekapcsolási pontra az érintett csatlakozó szállítási rendszerüzemeltetőknek közösen kell szabványos kapacitásterméket meghirdetni, kapacitást lekötni és azt a rendszerhasználók részére kiosztani,

b) valamelyike rendszerösszekötőnek minősül, akkor

ba) az összekapcsolási pont tekintetében a rendszerösszekötő államhatáron lévő betáplálási vagy kiadási pontján lekötött kapacitás alkalmazandó,

bb) a szállítási rendszerüzemeltetők között az összekapcsolási ponton átadott és átvett mennyiségek rendszerhasználók közötti allokációja az együttműködési megállapodás szerint elvégzett nominálásegyezőség-vizsgálat alapján történik, és

bc) *  az összekapcsolási ponton a rendszerhasználók között jogcímátvezetés legfeljebb a rendszerösszekötő rendszerüzemeltetője általi sajátgáz felhasználás mértékéig lehetséges.

(4) *  A rendszerhasználó az összekapcsolási ponton áthaladó szállítások tekintetében az összekapcsolási pontra nominálni köteles. Ha az összekapcsolási pontra nem érkezik nominálás, akkor a szállítandó földgáz mennyiségét nullának kell tekinteni. Ha az összekapcsolási ponton a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint értékesítettek kapacitást, akkor a nominálást az összekapcsolási pontra együttes nominálási eljárás keretében kell lefolytatni. Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nominálásegyezőség-vizsgálat során a rendszerösszekötő betáplálási-kiadási pontjára és az összekapcsolási pontra leadott nominálások között eltérés áll fenn, akkor az összekapcsolási pontra a leadott értékek közül a kisebbet kell a nomináltnak tekinteni. A rendszerösszekötő betáplálási-kiadási pontján és az összekapcsolási pontján egyensúlytalan nominálás tilos. Egyensúlytalan nominálás leadása esetén a rendszerösszekötő üzemeltető szállítási rendszerüzemeltető újranominálásra szólítja fel a rendszerhasználót. Amennyiben a rendszerhasználó ennek nem tesz eleget, a rendszerüzemeltető az egyensúlytalan nominálás során leadott alacsonyabb nominálási értéket állítja be és erről értesíti a rendszerhasználót, valamint a kapcsolódó rendszerüzemeltetőt.

(5) A szállítási rendszerüzemeltetők a visszaigazolt nominálásban meghatározott és a ténylegesen szállított mennyiségek eltéréseinek kezelésére, egymás közötti elszámolására üzemeltetési egyensúlyozási számlát vezetnek. A szállítási rendszerüzemeltetők az együttműködési megállapodásban foglalt szabályok szerint a szállítás hónapját követő hónap 5. munkanapjáig a tárgyhavi földgázforgalmat jegyzőkönyvbe foglalják.

(6) A földgáz átadása és átvétele, valamint a szállítói feladatok és a szállítói felelősség átszállása a szállítási rendszerüzemeltetők között az összekapcsolási ponton történik. A szállítási rendszerüzemeltetők az összekapcsolási ponton mért mennyiségek és a visszaigazolt nominálások összege közötti különbséget az üzemeltetési egyensúlyozási számlán terhelésként vagy jóváírásként rögzítik. Az összekapcsolási ponton a havi elszámolás az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyv és a mért napi átvételi adatok összegzésével képzett havi energiamennyiségek egyeztetése alapján történik, a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

92/B. § *  Az összekapcsolási pont a 92/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem minősül

a) rendszerhasználatidíj-fizetés szempontjából a szállítórendszer belépési vagy kilépési pontjának, és

b) *  Hivatal elnökének rendelete szerinti betáplálási-kiadási pontnak.

92/C. § *  Az összekapcsolási pontra vonatkozó kapacitásallokációs-eljárási szabályokat, az összekapcsolási pontra vonatkozó nominálási szabályokat, valamint a szállítói felelősség részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(A GET 77. és 80. §-ához)

Hozzáférés felfüggesztése

93. § * 

(A GET 78. §-ához)

Szolgáltatás szüneteltetése

94. § *  (1) *  A szállítási rendszerüzemeltető a rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról és fejlesztéséről. Ennek érdekében jogosult díjvisszatérítési és pótdíjfizetési kötelezettség nélkül évente egy alkalommal, legfeljebb

a) 48 óra időtartamú gázszünettel vagy

b) 120 óra időtartamú, a kapacitás legfeljebb 50%-os átmeneti csökkentésével (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: gázszünet) járó karbantartást és fejlesztést végezni a szállítóvezetéken.

(2) A rendszerüzemeltető – az (5) bekezdés kivételével – a gázszünettel járó karbantartások időpontját és a tervezett leállások időpontját a következő évre vonatkozóan – a GET 78. § (2) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével – minden év december 15-ig bejelenti a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére. A bejelentés részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(3) *  A szállítási rendszerüzemeltető évente köteles az általa üzemeltetett szállítóvezetékre karbantartási, leállási tervet készíteni, amely a gázszállítási szünettel járó karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákat tartalmazza. A szállítási rendszerüzemeltető az általa üzemeltetett szállítóvezeték karbantartási, leállási tervének elkészítésekor a (2) bekezdés szerint bejelentett tervezett karbantartások és leállások időpontját figyelembe veszi.

(4) *  A szállítási rendszerüzemeltető a gázszünettel járó munkákat az aktuális évre vonatkozóan minden év január 15-ig a kapcsolódó rendszerüzemeltetők egyidejű értesítésével közzéteszi.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időpontok megváltoztatására, de az új időpontot az érintett rendszerüzemeltetőkkel és a szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználókkal vagy az őket ellátó földgázkereskedőkkel legalább 3 hónappal a leállás tervezett új időpontja előtt egyeztetnie kell. A szállítási rendszerüzemeltető az új időpontot honlapján közzéteszi.

(6) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időtartamot 15 nappal a leállás tervezett időpontja előtt

a) csökkenteni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető a korábbi bejelentése alapján nem tervezett a csökkentett időtartamot meghaladó karbantartási munkát,

b) törölni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető nem tervezett a szállítóvezetéki leállási időtartamára karbantartási munkát.

(7) *  A rendszerhasználó jogosult egyedi műszaki megoldás alkalmazását igényelni, amely lehetővé teszi a munkák gázszüneteltetés nélküli elvégzését, az ezzel kapcsolatos költségek a felhasználót terhelik.

(A GET 81–83. és 85. §-ához)

Infrastruktúra-fejlesztés

95. § *  A Hivatal a GET 81. § (2)–(3) bekezdése szerinti adatbázis felépítését legalább 5 évente felülvizsgálja, amelynek során a szállítási rendszerirányító köteles a Hivatallal együttműködni.

96. § *  (1) *  A rendszerhasználó – azon rendszerüzemeltetők részére, amelyek rendszerére az általa ellátott felhasználók csatlakoznak – tájékoztató jelleggel minden évben legkésőbb augusztus 31-ig megadja a felhasználók várható 10 éves kapacitásigényét az első 5 évre éves, azt követően 5 éves megosztásban.

(2) *  A rendszerüzemeltető évente az igénybejelentések és a múltbeli fogyasztási adatok alapján köteles elvégezni a rendszer technikai rendelkezésre állásának számításos ellenőrzését. Az ellenőrzés során figyelembe kell venni, hogy a védett felhasználók ellátása legalább a statisztikai valószínűség szerint 20 évenként egyszer előforduló legalacsonyabb hőmérsékletig fenntartható legyen. A hőmérséklet értéket az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján a védett felhasználókra meghatározott gázellátási előírásoknak megfelelően a Hivatal határozza meg.

(3) A rendszerüzemeltető minden év december 31-ig * 

a) elvégzi a GET 82. § (1) bekezdés szerinti kapacitás-felülvizsgálatot, és

b) *  a 10 éves fejlesztési javaslatát a szállítási rendszerirányítónak megküldi.

(4) *  A 10 éves fejlesztési javaslatnak tartalmaznia kell a kapacitásigény indokolását, az elvégzett érzékenységi vizsgálatokat, a javasolt fejlesztéseket és azok hatásait, valamint a becsült fejlesztési költségeket kiemelt figyelemmel a szigetüzemben működő rendszerekre.

(4a) *  A szállítási rendszerirányító a 10 éves fejlesztési javaslatban – a 98/C. § alapján megküldött együttműködési megállapodás, valamint a 98/C. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat felhasználásával – bemutatja a szállítóvezeték-létesítési engedéllyel érintett szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontjainak fejlesztését, valamint az emiatt szükséges, az együttműködő földgázrendszert érintő, egyéb fejlesztéseket is.

(4b) *  A rendszer-összekötési pont és összekapcsolási pont technikai kapacitása fejlesztésének mértékét a szállítási rendszerüzemeltető a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel közösen állapítja meg. A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők fejlesztési együttműködési megállapodása alapján szükséges szállítóvezetéki fejlesztéseket a 10 éves fejlesztési javaslatnak tartalmaznia kell.

(4c) *  A 10 éves fejlesztési javaslat a (4)–(4b) bekezdésben foglaltakon túl külön fejezetben tartalmazza a klímavédelemmel kapcsolatban az együttműködő földgázrendszeren megvalósítandó intézkedéseket és fejlesztéseket, összhangban a hazai és uniós klímavédelmi célokkal, előírásokkal.

(5) *  A szállítási rendszerirányító a GET 82. § (2) bekezdés szerinti összehangolt kapacitás-felülvizsgálat eredményét és a 10 éves fejlesztési javaslatot minden év május 31-ig küldi meg a Hivatalnak.

(5a) *  Új szállítóvezetéknek a meglévő szállítóvezetékhez történő kapcsolódása esetében az üzemeltetési határon kiépítésre kerülő technikai kapacitás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen a meglévő szállítóvezetékek – beleértve a Hivatalnak a (7) bekezdés szerint megküldött vagy a Hivatal által jóváhagyott fejlesztéseket is – együttes működtetése során elérhető legnagyobb teljesítőképességgel.

(6) *  A GET 82. § (5) bekezdése szerinti kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozó javaslat vagy mentességi kérelem az (5) bekezdés szerinti 10 éves fejlesztési javaslat külön fejezetét képezi.

(7) *  A rendszerüzemeltető – a fejlesztési javaslat GET 82. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatát megelőzően – jogosult a Hivatalt előzetesen tájékoztatni a 10 éves fejlesztési terv jóváhagyását követően felmerült vagy módosult fejlesztési igényről.

97. § *  (1) A Hivatal a GET 83. § (3) bekezdésében meghatározott 10 éves fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárásában a GET 83. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően figyelembe veszi

a) a hidraulikai illeszkedést,

b) a fejlesztési igény indokoltságát,

c) az egyes beruházásoknál a kapcsolódó rendszerüzemeltető véleményét,

d) az egyes fejlesztések esetében a teljes költségtartalmat,

e) *  a fejlesztés tarifarendszerbe illeszthetőségét,

f) *  határkeresztező beruházások esetében az érintett országok hatóságainak véleményét, és,

g) *  a klímavédelmi célok elérése érdekében tervezett beruházás esetében azok költségét és az elérendő eredményeket.

(2) A GET 83. § (3) bekezdése szerint jóváhagyott 10 éves fejlesztési terv alapján a Hivatal kötelezettség vállaló nyilatkozat tételére szólítja fel a rendszerüzemeltetőket az első 3 évben megkezdeni szándékozott fejlesztéseik vállalására. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a GET 83. § (4) bekezdése szerinti működési engedély módosítás benyújtásának vállalt határidejére, a munkálatok megkezdésének időpontjára, a részhatáridőkre és a véghatáridőre vonatkozó kötelezettséget. A Hivatal az engedélymódosítás során a nyilatkozatban vállalt határidőket kötelezettségként előírja.

(3) A Hivatal indokolt esetben jogosuIt

a) a 10 éves fejlesztési tervben előírt határidők és feltételek esetében hivatalból,

b) a nyilatkozatban vállalt, valamint az engedélyben előírt határidők és feltételek esetében az engedélyes kérelmére a határidőket és feltételeket módosítani, amelyhez kikéri a szállítási rendszerirányító véleményét.

(4) Ha a Hivatal a GET 83/A. § (1) bekezdése szerint pályázatot ír ki, indokolt esetben eltérhet a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben, valamint az adott beruházást jóváhagyó működési engedélyt módosító határozatban foglalt feltételektől. A pályázati kiírásban meg kell határozni a tarifamegosztás szabályait.

(5) Ha a fejlesztési pályázat nyertese a rendszerüzemeltetővel a rendszerhasználati díj megosztásában nem állapodik meg, a Hivatal jogosuIt a megosztást meghatározni. A Hivatal az érintett rendszer költség felülvizsgálatakor – függetlenül a rendszerhasználati díj megosztásától – úgy jár el, mintha a rendszer egy rendszerüzemeltető tulajdona lenne.

(6) *  Ha a 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határidő nem tartható, a Hivatal kötelezésére a szállítási rendszerirányító köteles vizsgálni fizikai szűkület kezelési technika bevezetését, és szükség esetén azt az ÜKSZ-ben rögzíteni. Az ÜKSZ módosítását a Hivatal saját hatáskörben hivatalból elvégzi.

98. § (1) A GET 85. §-a szerinti új infrastruktúra és egyablakos kiszolgálású nemzetközi földgázszállító-vezeték működtetésének engedélyezése során a Hivatal az adott tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket – a mentességre és az egyablakos kapacitás értékesítésre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – megfelelő eltérésekkel alkalmazza.

(2) * 

98/A. § *  (1) *  Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely a GET 85. § (1) bekezdése szerinti új infrastruktúrát kíván létrehozni, és az új infrastruktúra kapacitásait az új infrastruktúra használatbavételi engedélyének véglegessé válását megelőzően kívánja értékesíteni, az új infrastruktúra használatbavételi engedélyének véglegessé válását megelőzően előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárást köteles lefolytatni.

(2) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás lefolytatásának kötelezettsége nem vonatkozik a GET 85. § (7) bekezdésében meghatározott beruházásokra.

(3) *  Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás során a kapacitáslekötés és az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés szabályait nem kell alkalmazni.

(4) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárásban megvásárolt kapacitások az új infrastruktúra üzemeltetése megkezdésének napjától lekötött kapacitásnak minősülnek, felhasználásukra, továbbértékesítésükre, elszámolásukra, a hozzáférésre és a rendszerhasználati díjak megfizetésére a vonatkozó jogszabályok, valamint az ÜKSZ rendelkezései irányadók.

(5) *  Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás csak az eljárásra vonatkozó szabályzat Hivatalhoz történő benyújtását követően kezdhető meg, az eljárás lezárására a szabályzat Hivatal általi jóváhagyását követően kerülhet sor. A szabályzatot a Hivatal elsősorban a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a hozzá kapcsolódó európai uniós előírásokban foglaltak alapján hagyja jóvá.

(6) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárást a Hivatal által jóváhagyott szabályzat és a jóváhagyó határozatban előírtak alapján kell lefolytatni.

(7) A Hivatal jogosult az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárással összefüggésben az infrastruktúra fejlesztőjétől – az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – adatokat, információkat kérni. A Hivatal az eljárás átláthatósága érdekében az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével meghatározhatja a közzétételre kerülő adatok körét.

Szállítóvezeték-létesítés * 

98/B. § *  (1) Szállítóvezeték-létesítésre vagy -fejlesztésre a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye alapján, a szállítóvezeték-létesítő a szállítóvezeték-létesítési engedélye alapján jogosult.

(2) A szállítóvezeték-létesítési engedély szállítóvezeték üzemeltetésére – ide nem értve a próbaüzemet – nem jogosít.

(3) Azonos műszaki tartalommal bíró, létesítendő szállítóvezeték kizárólag egy engedélyben szerepelhet.

(4) *  A szállítóvezeték-létesítő a próbaüzem időtartamára vonatkozóan jogosult szabad kapacitásait vételre felajánlani, valamint a Hivatal által határozatban megállapított rendszerhasználati díjak alkalmazásával a rendszerhasználóknak értékesíteni. A szállítóvezeték-létesítő próbaüzem alatti földgázszállítási tevékenységére a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

98/C. § *  (1) Azon szállítási rendszerüzemeltető, amely rendszerére a szállítóvezeték-létesítő által létesítendő szállítóvezeték csatlakozik (a továbbiakban: kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető) és a szállítóvezeték-létesítési engedély kérelmezője köteles a létesítésre vonatkozó együttműködési megállapodást megkötni. Az együttműködési megállapodás a Hivatal által kiadott szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba lépésének napján lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza

a) a kapcsolódáshoz szükséges műszaki adatokat,

b) a kapcsolódással rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét,

c) a próbaüzemre vonatkozóan

ca) a rendszer-összekötési vonatkozó kapacitásallokációs eljárás során meghirdetésre kerülő kapacitásmérték meghatározásának szabályait,

cb) a kapacitás-túllépésre, a szagosításra, a rendszer-összekötési vagy összekapcsolási ponton történő mérésre és elszámolásra vonatkozó szabályokat,

cc) a nominálásra vagy együttes nominálásra, az allokálásra, valamint az egyensúlytartásra vonatkozó szabályokat, továbbá

cd) a 92/A. § (6) bekezdése szerinti felelősségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.

(3) A szállítóvezeték-létesítési engedély kérelmezője köteles a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére mindazon adatokat megküldeni, amelyek az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás megkötéséhez szükségesek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető haladéktalanul megküldi a szállítási rendszerirányító részére.

(5) A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető – az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján – megvizsgálja, hogy a tervezett szállítóvezeték-létesítés milyen fejlesztéseket igényel az általa üzemeltetett rendszer tekintetében, és annak eredményét – az együttműködési megállapodás megkötését követő 60 napon belül – megküldi a szállítási rendszerirányító, valamint a Hivatal részére.

(6) *  A szállítási rendszerirányító az (5) bekezdés szerinti megkeresés alapján megvizsgálja, hogy a tervezett szállítóvezeték létesítése érinti-e a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervet. A szállítási rendszerirányító a vizsgálat eredménye alapján – az (5) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételét követő 60 napon belül – nyilatkozik a Hivatal felé arról, hogy a létesítés a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervet

a) érinti, és bemutatja a létesítés miatt felmerült vagy módosult fejlesztési igényeket, vagy

b) nem érinti.

(7) A Hivatal az (5) és a (6) bekezdés alapján megküldött adatokat a kérelem elbírálása során figyelembe veszi.

98/D. § *  (1) Szállítóvezeték-létesítési engedélyt olyan Magyarországon bejegyzett részvénytársaság kaphat, amelynek alaptőkéje legalább 2 milliárd forint, és amely megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt, az átlátható szervezetre vonatkozó követelményeknek.

(2) Szállítóvezeték-létesítési engedély kizárólag olyan szállítóvezeték létesítésére adható ki,

a) amelynek megépítéséről nemzetközi szerződés rendelkezik, vagy

b) amelynek megépítésével összefüggő közigazgatási hatósági engedélyezési ügyeket a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény szerint kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

(3) A szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelemhez a 126. § (1) bekezdés a) és c)–f) pontjában, valamint az 5. számú melléklet I. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.

(4) A szállítóvezeték-létesítési engedély kiadásának feltétele a 98/C. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás Hivatal részére történő benyújtása.

(5) A szállítóvezeték-létesítési engedély a beruházás ütemtervének figyelembe vételével megállapított, legfeljebb hét év határozott időtartamra szól. Az engedély kérelemre egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett időtartam legfeljebb felével meghosszabbítható.

(6) A szállítóvezeték-létesítési engedélyben meg kell határozni a létesítendő szállítóvezeték és a már üzemelő, kapcsolódó szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontját, továbbá meg lehet határozni az engedélyköteles tevékenység végzésének részletes feltételeit.

(7) A Hivatal az engedélyt visszavonja, ha a létesítési engedély alapján az engedélyes – az engedélyesnek felróható ok miatt – a szállítóvezetékre vonatkozó építési engedélykérelmét a szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba lépésétől számított három éven belül nem nyújtotta be a bányafelügyeletnek.

(A GET 84. §-ához)

Célvezeték

99. § (1) *  A felhasználó vagy a polgári jog általános szabályai szerint meghatalmazott képviselője írásbeli megkeresésére a szállítási rendszerüzemeltető, illetve a földgázelosztó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a felhasználó

a) földgázzal ellátott-e,

b) korábban kiépült-e az ellátását lehetővé tevő szállító- vagy elosztóvezeték, és

c) annak létrehozására vonatkozó csatlakozási megállapodással, vagy a felhasználóhoz már kiépített felhasználási helyre a felhasználói igényeknek megfelelő szabad kapacitással az érintett engedélyes rendelkezik-e.

(2) *  Ha az érintett engedélyes akként nyilatkozik, hogy a felhasználó nem ellátott, nem épült ki az (1) bekezdés b) pontja szerinti vezeték és az (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodással vagy szabad kapacitással nem rendelkezik, köteles a csatlakozási pont megjelölése mellett kapacitásnyilatkozatot kiadni, amelyben kijelenti, hogy a célvezeték kezdő pontjáig az igényelt kapacitás az együttműködő rendszeren rendelkezésre áll.

(3) *  Ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó az (1) bekezdésben foglalt megkeresésre úgy nyilatkozik, hogy a megfelelő szállítói, illetve elosztói kapacitás már rendelkezésére áll, a nyilatkozat kiadásával egyidejűleg a felhasználónak vagy megbízottjának köteles azt igazolni, egyidejűleg bemutatni a kapacitás igénybevételével kapcsolatos, a felhasználó által fizetendő díjakat, költségeket is.

(4) A célvezetéknek szállító- vagy elosztóvezetékre történő rácsatlakozásáért fizetendő hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás szükséges és igazolt költségét.

(5) Az érintett engedélyes köteles az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat a felhasználónak vagy a megbízásából eljáró beruházónak az (1) bekezdés szerinti megkeresésére a kézhezvételtől számított 30 napon belül kiadni. Ha a földgázigény-bejelentés nem tartalmaz elegendő információt az (1) és (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozat, illetve igazolás megadásához, úgy az engedélyes a hiányzó adatokat bekéri a felhasználótól. A hiánypótlás időtartamával az engedélyes nyilatkozat, illetve igazolás kiadási határideje meghosszabbodik.

(6) Ha az engedélyes az (5) bekezdés szerinti megkeresésre nem válaszol vagy az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat az előírt tartalommal határidőben nem adja ki, a Hivatal az engedélyessel szemben a GET 119. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. Az engedélyes nyilatkozata hiányában a Hivatal úgy tekinti, hogy az engedélyes nem rendelkezik szabad kapacitással. Az így engedélyezett célvezeték esetén, az ebből származó, az engedélyesnél keletkező pénzügyi és jogkövetkezmények az engedélyest terhelik.

(7) *  A felhasználó vagy képviselője az (1)–(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat, valamint a célvezeték részletes műszaki leírását a létesítéshez szükséges előzetes hozzájárulás iránti kérelem mellékleteként köteles a Hivatalhoz benyújtani.

(8) A Hivatal a kérelem elbírálásakor köteles a célvezeték létesítésének a rendszerszintű költségekre kifejtett hatását a rendszerüzemeltetők korábbi fejlesztéseinek alapjául szolgáló igényfelmérések, továbbá fejlesztési tervek figyelembevételével megállapítani.

(9) A célvezeték műszaki üzemeltetési jogáról a bányafelügyelet az engedélyezési eljárása során dönt.

(10) Meglévő vezeték célvezetékké történő minősítéséhez a Hivatal előzetes hozzájárulást adhat ki, azonban ezen határozata nem mentesíti a kérelmezőt a műszaki-biztonsági engedélyeztetés lefolytatása alól.

(A GET 86–87. §-ához)

A szállító- és az elosztóvezetékek, LNG-létesítmények, valamint a tárolók üzemeltetése * 

100. § *  A rendszerüzemeltető az engedélye szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásában köteles saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal az engedélyben meghatározott működési és szolgáltatási területén folyamatosan gyakorolni a jogait és eleget tenni kötelezettségeinek:

a) szállítási rendszerirányító esetében:

aa) a GET által meghatározott, az együttműködő földgázrendszerre kiterjedő irányítási és koordinációs feladatok ellátása,

ab) * 

ac) a földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetére előírt tevékenység,

b) *  szállítási rendszerüzemeltető, az LNG-létesítmény üzemeltető és földgáztárolói engedélyes esetében:

ba) a mérő és adatátviteli eszközök üzemeltetése, felügyelete,

bb) a karbantartás és üzemzavar elhárítás irányítása,

bc) műszaki irányító szolgálat működtetése,

bd) az engedélyes tevékenységhez kapcsolódó rendszerszintű szolgáltatások tervezése és végzése, valamint az igénybevételhez kapcsolódó elszámolás,

be) az üzemvitel, az üzemirányítás és az ügyfélszolgálat területén az engedélyes működési tevékenységéhez kapcsolódó döntési és irányítási jogok és kötelezettségek, valamint

bf) *  az egyensúlyozó platformon, a kereskedési platformon, a kapacitáslekötési platformon, valamint a szervezett földgázpiacon megkötött ügyletek végrehajtásában történő közreműködés,

bg) *  az együttműködő földgázrendszer képviselete nemzetközi szervezetekben.

Rendszerüzemeltetők együttműködése

101. § *  Az együttműködő földgázrendszer minden, a tevékenységükkel érintett betáplálási-kiadási pontjára, valamint összekapcsolási pontjára vonatkozóan

a) a szállítási rendszerüzemeltetőnek a földgázelosztóval,

b) *  a szállítási rendszerüzemeltetőnek vagy a földgázelosztónak a földgáztárolói és LNG-létesítmény üzemeltető engedélyessel,

c) a szállítási rendszerüzemeltetőnek a határon túli rendszerüzemeltetőkkel,

d) *  a szállítási rendszerüzemeltetőnek, a földgáztárolói engedélyesnek, a földgázelosztónak a földgáztermelővel,

e) a földgázelosztónak más elosztóval,

f) a szállítási rendszerüzemeltetőnek más szállítási rendszerüzemeltetővel,

g) a telephelyi engedélyesnek a szállítási rendszerüzemeltetővel vagy a földgázelosztóval

megkötött együttműködési megállapodással kell rendelkeznie az ÜKSZ-ben meghatározott tevékenységekre, így különösen az érintett pont közös használatára, kapcsolódási pontok technikai- és szabad kapacitásainak meghatározására, a kötelezettségek és felelősségek rögzítésére, adatszolgáltatásra, az elszámolások és a vitás kérdések rendezésére.

102. § (1) Ha a felhasználók ellátása több egymáshoz kapcsolódó elosztóvezetéken keresztül történik, az elosztási szerződés megkötésére a felhasználóval közvetlen műszaki kapcsolatban álló földgázelosztó köteles.

(2) A kapcsolódó elosztóvezetékeket üzemeltető földgázelosztók kötelesek együttműködési megállapodásban rögzíteni:

a) a fejlesztési, felújítási és karbantartási tevékenységgel kapcsolatban az egyes felek kötelezettségeit és a szükséges egyeztetések módját,

b) a külön jogszabályban meghatározott elosztási díj felosztásának szabályait,

c) a csatlakozással kapcsolatos eljárásokat és kötelezettségeket,

d) üzemzavar elhárítás szabályait,

e) a hálózati veszteség megosztását,

f) az üzemzavar, korlátozás, válsághelyzet során követendő eljárásokat,

g) a napi gázforgalmazás irányításához, az elszámoláshoz szükséges eljárásokat, adatszolgáltatásokat.

(3) A rendszerüzemeltetői engedélyesek a kapcsolódó vezetékek üzemeltetőivel együttműködési megállapodást kötelesek kötni, melyben rögzíteniük kell:

a) a mérésre és elszámolásra,

b) az egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre és adatszolgáltatásra,

c) a rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

d) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

e) a földgázrendszerek kapcsolódási pontjainál a normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket.

(3a) *  Több szállítási rendszerüzemeltető esetén az együttműködési megállapodás a (3) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza

a) a rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét,

b) a 92/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az összekapcsolási pontra vonatkozó kapacitásallokációs-eljárás során meghirdetésre kerülő kapacitásmérték meghatározásának szabályait,

c) a kapacitás-túllépésre, a szagosításra, az összekapcsolási ponton történő mérésre és elszámolásra vonatkozó szabályokat,

d) a nominálásra vagy együttes nominálásra, az allokálásra, valamint az egyensúlytartásra vonatkozó szabályokat, továbbá

e) a 92/A. § (6) bekezdése szerinti felelősségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket is.

(4) *  A (2)–(3a) bekezdés alapján érintett engedélyesek az együttműködési megállapodások megkötéséért egyetemlegesen felelősek.

A földgáz szagosítása

103. § (1) *  Az elosztóvezetékbe – beleértve a szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó esetében a felhasználót ellátó vezetéket is – kizárólag szagosított földgáz táplálható be.

(2) *  A földgáz szagosításáról – a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével – a szállítási rendszerüzemeltető gondoskodik.

(3) *  Ha az elosztóvezetékre csatlakozó földgáztermelő az elosztóvezetékbe földgázt táplál be, a betáplált földgáz szagosításáról a szállítási rendszerüzemeltetővel megállapodást köt, vagy a szagosításról maga köteles gondoskodni.

(4) *  Ha a földgáztermelő szagosított földgázt táplál be a rendszerbe, az általa végzett szagosításért jogosult érvényesíteni a Hivatal határozatában meghatározott díjtételeket.

(5) *  Az összekapcsolási ponton a földgáz – a szállítási rendszerüzemeltetők eltérő megállapodása hiányában – szagosítás nélkül kerül átadásra.

Informatikai rendszer fejlesztése, üzemeltetése

104. § (1) *  A rendszerüzemeltető adat és informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie, hogy valós idejű üzemmódban (online)

a) biztosítsa a felhasználók vásárolt kapacitásainak, a rendszerhasználók lekötött kapacitásának nyilvántartását, a szállítási rendszerüzemeltető esetében a kapacitások lekötésének folyamatát,

b) lehetővé tegye a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő rendszerhasználati szerződések elektronikus úton történő megkötését,

c) biztosítsa a másodlagos kapacitáskereskedelmet,

d) fogadja az ÜKSZ szerinti nominálásokat,

e) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók a gáznapon a szállítási rendszerüzemeltetőtől a Hivatal elnökének rendeletében és az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és időpontokban információt kapjanak a földgázforgalmukról,

f) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók elszámolása az egyensúlyozó és a kereskedési platformon az ÜKSZ-ben lefektetett időpontokban megtörténjen,

g) lehetővé tegye a kapacitás túllépések dokumentálását,

h) folyamatos kapcsolatot biztosítson az érintett rendszerüzemeltetőkkel.

(2) *  A rendszerüzemeltető informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie továbbá a gáznapiforgalom rendszerhasználók részére történő, az ÜKSZ szerinti tényleges felosztásához kapcsolódó informatikai feladatok lebonyolítására. A rendszer kialakításánál figyelemmel kell lenni a felhasználói profilok ÜKSZ szerinti változásának folyamatos kezelésére.

(3) *  A szállítási rendszerirányító – a rendszerüzemeltetőkkel együttműködve – az ÜKSZ-ben meghatározott módon köteles meghatározni, felülvizsgálni és nyilvánossá tenni az együttműködő informatikai rendszerrel szemben elvárt

a) műszaki paramétereket,

b) szoftverigényt,

c) az adatforgalom biztonsági követelményeit.

(4) Az informatikai elvárásokat a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók kötelesek az ÜKSZ-ben előírt módon biztosítani.

105. § (1) *  A rendszerüzemeltető köteles minden a biztonsági rendszerét ért olyan támadást a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek és a szállítási rendszerirányítónak jelenteni, amely kihatással lehet a csatlakozó informatikai rendszerek együttműködésére. Amíg ez igazoltan fennáll és a csatlakozó rendszerek működését veszélyezteti, a rendszerüzemeltető jogosult korlátozni az informatikai rendszer hozzáférési jogosultságát. A szállítási rendszerirányító jogosult az adatforgalom biztonsági követelményeinek ÜKSZ-ben történő változtatására, amelyhez köteles a rendszerüzemeltetők észrevételeit figyelembe venni.

(2) *  Az együttműködő informatikai rendszer működését befolyásoló támadás esetén a szállítási rendszerirányító jogosult felszólítani a támadás kiindulópontjaként valószínűsített rendszer üzemeltetőjét a biztonsági rendszerének felülvizsgálatára és a támadás lehetőségének kiküszöbölésére.

(3) *  Ha a rendszerüzemeltető intézkedése elmarad vagy nem elégséges a szállítási rendszerirányító köteles a Hivatalnál eljárást kezdeményezni az együttműködő informatikai rendszer biztonságának fenntartása érdekében, megjelölve az érintett rendszerüzemeltetőt, illetve rendszerhasználót és a veszély mértékét.

(4) A Hivatal köteles azonnal eljárást indítani az informatikai biztonság folyamatossága érdekében. A Hivatal jogosult az informatikai rendszert ért támadások kivizsgálásába más hatóságokat bevonni.

Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses feltételei

106. § (1) A rendszerüzemeltető – a tulajdonában nem lévő eszközhányad tekintetében – a tulajdonossal történő üzemeltetési szerződés megkötését követően gyakorolhatja engedélyesi tevékenységét.

(2) A szállító- és az elosztóvezeték tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő eszközök működtetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról gondoskodni, és ha nem rendelkezik a működtetéshez szükséges engedéllyel, köteles a rendszerüzemeltetővel üzemeltetési szerződést kötni. Az engedélyes és a tulajdonos az üzemeltetési szerződés megkötése, teljesítése és módosítása során köteles együttműködni. Az engedélyes és a tulajdonos egyetemlegesen felelős az üzemeltetési szerződés megkötéséért.

(3) Az üzemeltetési szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az üzemeltetett vezetékek és a működési terület leírását,

b) az üzemeltetésre, karbantartásra, felújításra vonatkozó rendelkezéseket,

c) az üzemzavar, a korlátozás és a válsághelyzet esetén követendő előírásokat,

d) az üzemeltetéshez szükséges jogokra (szolgalom, vezeték-, bérleti, használati jog) vonatkozó rendelkezéseket, amely tartalmazza ezen jogok megszerzésének, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének és ellentételezésének szabályait,

e) az üzemeltetett földgázrendszer vagyon- és felelősségbiztosítására vonatkozó rendelkezéseket,

f) új felhasználói igények esetén a csatlakozás, az üzemeltetett rendszer fejlesztésére vonatkozó részletes szabályokat, különösen a fejlesztés, bővítés, bekapcsolás részletes műszaki és pénzügyi feltételeit, a tulajdonjog és költség megosztásra vonatkozó szabályokat, az ezzel kapcsolatos tulajdonosi, illetve az üzemeltetői jogokat és kötelezettségeket,

g) a mérő és nyomásszabályozó tulajdonjogának rendezését,

h) rendszerhasználati és csatlakozási díj megosztására, valamint fizetési feltételekre, elszámolásra és az ehhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó szabályokat.

(4) Ha az üzemeltetési szerződésben a felek másként nem állapodtak meg a rendszer fejlesztése minden esetben a tulajdonos kötelessége. Ennek elmaradása esetén a Hivatal a GET 119. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(A GET 88. §-ához) * 

A gázszerelők nyilvántartása * 

106/A. § * 

(A GET 91–95. §-ához)

Egyensúlytartás

107. § *  (1) A szállítási rendszerüzemeltető a hidraulikai egyensúly fenntartása érdekében jogosult a kiegyensúlyozási szolgáltatásokat igénybe venni a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint. A kiegyensúlyozási szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének részletes szabályait a Hivatal rendelete és az ÜKSZ tartalmazza.

(2) *  A GET 95. §-ában meghatározott feladatokat minden rendszerüzemeltetőnek 0 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 25 °C égési referencia hőmérsékletű égéshő szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 25/0 °C-os égéshő alapú energia), kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni az együttműködő földgázrendszer valamennyi betáplálási-kiadási és összekapcsolási pontja vonatkozásában.

(3) *  A GET 95. §-ában meghatározott, a földgázelosztó rendszerre vonatkozó feladatokat 25/0 °C égéshő alapú energiában kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni.

(4) *  A szállítási rendszerüzemeltető külön térítés nélkül köteles a betáplált és kiadott földgáz mennyiségét az összes betáplálási-kiadási ponton és összekapcsolási ponton meghatározni, és az érintett rendszerhasználó és felhasználó számára hozzáférhetővé tenni 25/0 °C-os égéshő alapú energiában és 15 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 15 °C égési referencia hőmérsékletű fűtőérték szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 15/15 °C-os fűtőérték alapú energia). A szállítóvezeték rendszerbe betáplált és onnan kiadott gáz elszámolása 25/0 °C-os égéshő alapú energiában történik.

108. § *  (1) A szállítási rendszerüzemeltető az egyensúlyozó eszközöket a 312/2014/EU bizottsági rendeletben leírtak szerint számolja el a rendszerhasználók felé. Ennek biztosításához kapcsolódó igazolt költségek elszámolásának szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A kereskedési platform működtetője köteles a rendszerhasználó részére biztosítani a kereskedési platformra történő csatlakozás lehetőségét a kereskedési platform szabályzata szerint. A kereskedési platform működtetője és az elszámolóház a tagsági jogviszonyra tekintettel a rendszerhasználók felé díjat számíthat fel.

109. § *  (1) *  A szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes informatikai és adatforgalmi rendszerei közötti, a folyamatos napi gázforgalmazás irányításához szükséges adatforgalom térítésmentes.

(2) *  A rendszerhasználó ÜKSZ-ben meghatározott nominálásához, napon belüli újranomináláshoz, továbbá a kereskedelmi egyensúlytartásához szükséges rendszerüzemeltetők részéről nyújtott adatforgalom térítésmentes. Az ezt meghaladó adatszolgáltatásért a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott díjat számíthat fel.

(3) A felhasználó saját maga vagy kereskedőjén keresztül a kereskedési platformon vagy az egyensúlyozó platformon fogyasztás-megszakítási jogot értékesíthet. A fogyasztás megszakítással érintett része és az értékesítő felhasználó által ténylegesen átvett földgáz teljesítmény összege nem haladhatja meg az adott napra általa nominált forrásmennyiséget. Ha a fogyasztás-megszakítás és a felhasználó által átvett mennyiségek összege a nominálttól eltér az egyensúlyozással kapcsolatos költségek a fogyasztás-megszakítási jog értékesítőjét terhelik.

(A GET 96–98. §-ához)

110. § *  (1) *  A kereskedési platformon forgalmazott – a 312/2014/EU bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelő – rövid távú szabványtermékeket a kereskedési platform szabályzata tartalmazza. A szabályozást úgy kell kialakítani a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásával, hogy a gázforgalmazás előkészítését, de legalább a gáznapi egyensúlyozást és annak gáznapot követő elszámolásához szükséges fizikai termékek kereskedelmét lehetővé tegye a földgázszállító rendszer fizikai korlátainak figyelembevétele mellett.

(2) A kereskedési platformon minden szereplő csak olyan tranzakcióra adhat be ajánlatot és köthet le, amelyet a kereskedési platform szabályzata lehetővé tesz.

(3) A kereskedési platform szabályzatának tartalmaznia kell:

a) az elektronikus alapon működő kereskedési platform részletes működési szabályait,

b) a földgázszállító adatforgalmi és informatikai rendszerével való közvetlen vagy közvetett kapcsolat rendszerét,

c) a kereskedési platformot működtető és a szállítási rendszerüzemeltető ÜKSZ-re épülő együttműködésének szabályait,

d) a kereskedési platform tagságára vonatkozó előírásokat, feltételeket, felelősségi szabályokat és az ügyleti biztosítékok rendszerét,

e) a kereskedési platformhoz történő csatlakozásra vonatkozó műszaki, informatikai előírásokat,

f) a csatlakozás pénzügyi és egyéb feltételeit tagsági kategóriánként,

g) a forgalmazott termékek körét, a termékekre vonatkozó részletes szabályokat és a rájuk vonatkozó szabványosított szerződéseket,

h) az egyes termékekre vonatkozó ajánlati és ügyletkötési rendjét,

i) az ügyletek elszámolásának alapelveit,

j) a jogviták rendezésének szabályait,

k) a kereskedési platform működési zavara esetén alkalmazandó eljárásokat,

l) a kereskedési platform zavartalan működése biztosításának személyi és tárgyi feltételeit,

m) az etikai szabályokat,

n) az adatbiztonsági előírásokat és a titoktartással kapcsolatos szabályokat,

o) a megkötött ügyletek adatai rögzítésének és a kereskedés folyamatos felügyeletének részletes szabályait,

p) az elszámolást biztosító vállalkozás által nyújtott szolgáltatások díját és fizetési feltételeit,

q) egyéb, a kereskedési platform működését meghatározó szabályokat.

(4) A rendszerhasználó a kereskedési platformon csak hatályos tagsági szerződés alapján köthet ügyleteket.

(5) A kereskedési platformot működtető társaság köteles a tagsági viszony létrejöttével egyidejűleg a tag részére a kereskedést lehetővé tévő részletes technikai-működési segédletet biztosítani.

(6) A kereskedési platform szabályzatát az azt működtető társaság és az elszámolást végző vállalkozás a Hivatal jóváhagyását követően köteles a honlapján közzétenni.

111. § *  (1) A rendszerhasználó köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi szállítási feladatot a nominálás és az újranominálás során az ÜKSZ szerint megadni.

(2) A rendszerhasználó jogosult a szállítási rendszerüzemeltető számára az ÜKSZ-ben és a kereskedési platform szabályzatában meghatározott módon a hidraulikai egyensúlyozáshoz szükséges eszközöket – a 312/2014/EU bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelő rövid távú szabványterméket – felajánlani a kereskedési platformon.

(3) A rendszerhasználó gáznapi egyensúlytalanságát teljes mértékben köteles elszámolni a szállítási rendszerüzemeltetővel az elszámolóház közreműködésével. Az elszámolás során ráallokált kiegyensúlyozó földgáz vásárlás vagy eladás teljes mennyiségét a rendszerhasználó az elszámolóházzal köteles pénzügyileg rendezni a vele kötött szerződés alapján. Az elszámolás során a kiegyensúlyozó földgáz adott gáznapra érvényes kiegyensúlyozási díjait kell alkalmazni a rendszerhasználó egyensúlytalansági pozíciójának megfelelően. A napi kiegyensúlyozási díjak meghatározásának módszerét a 312/2014/EU bizottsági rendelet V. fejezetének megfelelően kell kialakítani a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában.

(4) A rendszerhasználó az egyensúlyozási elszámolás tárgyában megkötött szerződése szerinti biztosítékot köteles adni az elszámolóháznak annak üzletszabályzata szerint.

112. § *  A 312/2014/EU bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdése szerint létrehozott egyensúlyozó platformra a 110–111. §-okban meghatározott előírásokat megfelelően kell alkalmazni.

113–114. § * 

(A GET 99–102. §-ához)

Mérés, elszámolás

115. § (1) A gáznapi veszteségek meghatározásának eljárásrendjét az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A profilba sorolt felhasználók fogyasztását az ÜKSZ-ben rögzített módon kell meghatározni.

(2a) *  A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a GET 99. § (1) bekezdésében és a GET 100. § (2) bekezdésében meg határozott adatokat azok rendelkezésre állásától számított 3 napon belül továbbítani az érintett földgázkereskedőnek.

(3) *  A GET 101. §-a szerinti mérésügyi felülvizsgálatot a felhasználó a földgázelosztónál kezdeményezi. A fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálatának költségét az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó nem köteles megelőlegezni. A felülvizsgálat idejére – eltérő megállapodás hiányában – a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.

(4) *  Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni.

(5) *  Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolt volt, az érintett felek kötelesek az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elszámolni.

(6) *  A profil alapú felhasználó esetén a részszámla akkor alapulhat a földgázelosztó általi statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított földgázmennyiségen, ha az adott időszakra vonatkozóan nem kerül sor

a) a fogyasztásmérő-berendezés földgázelosztó általi leolvasására, vagy

b) az a) pont szerinti leolvasás hiányában a felhasználó adatszolgáltatása keretében a fogyasztásmérő-berendezés mérőállásának bejelentésére a földgázelosztónál.

(7) A becslés és a becslés elszámolása részletes szabályait a földgázelosztó, a földgázkereskedő és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(8) *  A szállítási rendszerüzemeltető vezetéken a földgáz mennyiségének, minőségének mérését, meghatározását és tanúsítását a szállítási rendszerüzemeltető végzi.

(9) *  Az összekapcsolási ponton a földgáz elszámoláshoz szükséges adatok mérése egy mérőberendezésen történik a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A mérést végző szállítási rendszerüzemeltető a mérési adatokat az együttműködési megállapodásban meghatározott módon, folyamatosan és díjmentesen bocsátja a másik szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére.

115/A. § *  (1) A számlázásnak és az elszámolásnak világosan, érthető módon kell történnie, valamint a tényleges energiafogyasztáson kell alapulnia.

(2) *  A távleolvasott adatokhoz való, internetes felületen keresztül történő hozzáférést a földgázelosztó az üzletszabályzatában meghatározott módon térítésmentesen biztosítja a felhasználó számára.

(3) *  A részszámlán a földgáz tényleges, aktuálisan alkalmazott értékesítési árát, valamint a fogyasztási időszakra vonatkozó elszámolt energiafogyasztást minden alkalommal fel kell tüntetni. Az elszámoló számlán és a végszámlán

a) a földgáz tényleges értékesítési árát, elszámolási időszakon belüli árváltozás esetében az elszámolási időszak értékesítési árait is, és

b) az elszámolási időszakra vonatkozó kezdő és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt az elszámolt tényleges energiafogyasztást

fel kell tüntetni.

(4) *  A földgázkereskedő és – a fogyasztási adatok, valamint a c) pont tekintetében – az elosztó köteles az elszámoló számlán, vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul feltüntetni

a) a felhasználó számlában elszámolt energiafogyasztásának és a megelőző éves elszámolási időszak azonos időszakában mért fogyasztással való összehasonlítását, ha ez az adat ugyanazon szerződés alapján rendelkezésre áll,

b) a felhasználó részére az átlagos földgázfogyasztással történő összehasonlítását vagy az összehasonlítási lehetőség elérhetőségét, és

c) a 23/A. §-ban megjelölt elérhetőségeket.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti adatokat és információkat a mérő nélküli (átalánydíjas) földgázfogyasztás esetének kivételével

a) az elszámoló számla mellett legalább egy részszámlán vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetni, ha a felhasználó az elosztóval előzetesen statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított részszámlázásban állapodott meg, vagy

b) legalább negyedévente – az elszámoló számlán, továbbá a részszámlákon vagy azokhoz csatoltan – fel kell tüntetni, ha a felhasználó az elosztóval előzetesen statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított részszámlázásban állapodott meg, és ezt kéri vagy elektronikus számlázást választott.

(6) *  A földgázkereskedő jogosult a felhasználó lejárt tartozásába beszámítani az elszámolás vagy a számlakifogás eredményeképpen jelentkező túlfizetés (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: túlfizetés) összegét. A túlfizetés összegét a földgázkereskedő a felhasználó következő számláiban akkor számolhatja el, ha a felhasználó eltérően nem rendelkezik. A földgázkereskedő szerződésszegés miatt felmerülő fizetési kötelezettségét a felhasználó lejárt tartozásába beszámíthatja, valamint a felhasználó következő számláiban elszámolhatja.

115/B. § *  (1) Ha a GET 100. § (1a) bekezdése szerinti ismételt leolvasás és az időpont- egyeztetés is eredménytelen, a földgázelosztó köteles a becsült mérőállást megállapítani, valamint 5 napos időtartam megjelölésével tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás legfeljebb két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a földgázelosztó időpontegyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a földgázelosztót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.

(3) A földgázelosztó köteles a leolvasott vagy az (1) bekezdés szerinti becsléssel megállapított mérőállást a felhasználási helyen szerződéssel rendelkező földgázkereskedőnek 3 napon belül átadni.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti becslést követően a (3) bekezdés szerint rendelkezésre álló, földgázelosztó által leolvasott valós mérőállás esetén a tényleges fogyasztásmennyiséget a két ismert mérőállás közötti időszakra a földgázelosztó és a földgázkereskedő üzletszabályzatban meghatározott módon fel kell osztani, és a becslés alapján kibocsátott számlát el kell számolni.

115/C. § *  A földgázelosztó – ha az épület az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti jelentős felújításon esik át, és a felhasználó nem rendelkezik fogyasztásmérő-berendezéssel – köteles gondoskodni fogyasztásmérő berendezés felszereléséről.

115/D. § *  A földgázkereskedő, a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a felhasználó kérésére, a felhasználó által megjelölt, a felhasználó adataira vonatkozó rendelkezésre álló számlázási és fogyasztási adatokat – a felhasználói tájékoztatás keretében – köteles a felhasználó által megjelölt energiahatékonysági szolgáltató számára 15 napon belül megadni.

115/E. § *  (1) A földgázkereskedő, a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a felhasználó kérésére a részszámlát, valamint az elszámoló számlát elektronikus úton bocsátja ki. A földgázkereskedő, a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó az elektronikus számlázás lehetőségét térítésmentesen biztosítja.

(1a) *  A földgázkereskedő, a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a nem lakossági felhasználó részére kizárólag elektronikus számlát bocsáthat ki.

(2) Elektronikus számlázás esetén a számla tartalma és fogyasztási adatokról való tájékoztatási kötelezettség – jogszabályban eltérő rendelkezése hiányában – megegyezik a nyomtatott számla tartalmával és a nyomtatott számla esetében előírt tájékoztatási kötelezettséggel.

115/F. § *  (1) A 20 m3/h feletti névleges összteljesítményű fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználási helyen

a) nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén,

b) távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén, ha nem állnak rendelkezésre elszámolásra alkalmas adatok

a földgázelosztó köteles a fogyasztásmérő berendezést havonta leolvasni a tárgyhónapot követő hónap első napját megelőző és követő 3 munkanap közötti időszakban.

(2) Az (1) bekezdés szerint leolvasott mérőállás képezi az elszámolás alapját.

115/G. § *  (1) A felhasználó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű gázmérőre, ha

a) a felhasználónál üzemelő gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összege 115 m3/h-nál kisebb és a felszerelt gázmérő névleges teljesítménye 100 m3/h-nál nagyobb, vagy

b) a felhasználó gázmérőjének névleges teljesítménye a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést az elosztó a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves gázfelhasználás) 30 napon belül felülvizsgálja.

(3) A felülvizsgálat lezárását követően a szolgáltató a bejelentés időpontjától köteles a fogyasztást a műszakilag indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő díjjal elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérőt, az új gázmérő beszerzésének költsége a gázmérő tulajdonosát terheli. A mérőcserével kapcsolatos gázmérőkötés kialakításának költsége a felhasználót terheli, kivéve ha az elosztó az indokolt gázmérőcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre.

(A GET 110. §-ához)

Szabályzati Bizottság létrehozása működtetése

116. § (1) A Szabályzati Bizottságban (a továbbiakban: SZB) az azonos típusú engedéllyel rendelkezők az engedélyesi körök által választott képviselőik útján vesznek részt.

(2) Az SZB-ben a következő engedélyesi körök vesznek részt véleményezési joggal, választott képviselőjük útján:

a) *  szállítási rendszerüzemeltetői,

b) földgáztárolási,

c) földgázelosztási,

d) földgáz-kereskedelmi,

e) egyetemes szolgáltatási,

f) *  szervezett földgázpiac-működtetési és,

g) *  LNG-létesítmény üzemeltetői

engedélyesek.

(3) Az SZB-ben külön-külön felhasználói kört alkotnak az egyetemes szolgáltatásban és a kereskedelmi ellátásban részesülő felhasználók.

(4) Az SZB-ben véleményezési joggal részt vesz a Hivatal által kijelölt, a felhasználókat képviselő egy érdekvédelmi szerv által delegált felhasználói képviselő, és a földgáztermelők egy választott képviselője.

(4a) *  Az SZB-ben megfigyelőként, tanácskozási joggal részt vesz a földgázszállítási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező, szállítási rendszerirányítónak nem minősülő földgázipari vállalkozás egy választott képviselője.

(5) Az engedélyesi és a felhasználói körök saját ügyrendjük szerint működnek, amely alapján megválasztják felelős képviselőjüket.

(6) Az SZB munkájába szakértőket vonhat be.

(7) *  Az engedélyesi körök, valamint a földgáztermelők és a felhasználók kidolgozzák a saját tevékenységükre vonatkozó rendelkezésekre, szabályokra, valamint azok módosításaira vonatkozó javaslatukat és azokat a szállítási rendszerirányító részére az ÜKSZ kidolgozása és felülvizsgálata során átadják.

(8) *  A szállítási rendszerirányító – az SZB bevonásával – köteles olyan előkészítő munkát végezni, amely lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások kihirdetését követő 90 napon belül az azokban foglaltak az ÜKSZ-ben átvezetésre kerüljenek, és a módosított ÜKSZ a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtásra kerüljön.

117. § (1) *  Az SZB-t a szállítási rendszerirányító hívja össze. Az SZB minden évben szeptember 30-ig legalább egyszer össze kell, hogy üljön. Az SZB köteles megalakulásakor ügyrendjét elfogadni.

(2) Az SZB ügyrendje az ÜKSZ része.

(3) *  Az SZB ügyrend szerinti tevékenységéért a szállítási rendszerirányító felelős. Az SZB ülések jegyzőkönyvét, az üléseken elhangzott ellenvéleményekkel és indokolásokkal együtt köteles a szállítási rendszerirányító a Hivatal részére az ülést követő 15 napon belül megküldeni.

(4) Az SZB-ben, valamint az engedélyesi és a felhasználói körökben végzett tevékenység költségeit az engedélyesek, illetve a felhasználók viselik az ügyrendben meghatározott elvek szerint.

(5) *  Az SZB összehívását bármely képviselő kezdeményezheti a szállítási rendszerirányítónál.

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

118. § Az ÜKSZ tartalmi követelményeit e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(A GET 113. §-ához)

Üzletszabályzatok

119. § Az engedélyes üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeit e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

120. § (1) *  A szállítási rendszerirányító esetében az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

(2) A vezetékes PB-gáz szolgáltatására vonatkozó működési engedélyes üzletszabályzatának elkészítésénél e rendelet 4. számú mellékletében a földgázelosztói és egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat tartalmi elemeire előírtakat kell megfelelően alkalmazni.

(3) *  Földgázkereskedő felhasználót – a GET 113. § (1a) bekezdése szerinti kivétellel – akkor láthat el földgázzal, ha a GET-ben és az e rendeletben előírtak szerinti, felhasználóra vonatkozó előírásokat az üzletszabályzata tartalmazza.

(3a) * 

(4) *  A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmaznia kell a kereskedő kötelezettségvállalását a kapacitáslekötési joggal átruházott kapacitás visszaadására, valamint a felhasználóval kötött földgáz-kereskedelmi szerződés idő előtti megszűnése esetén alkalmazott részletes eljárásrend meghatározását.

121. § *  (1) Az engedélyes az üzletszabályzatát – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Hivatal jóváhagyó határozatának keltétől számítva legalább évente felülvizsgálja.

(2) Az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzatát a Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számítva legalább félévente felülvizsgálja.

(3) *  Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és az ezzel összefüggő szerződéses jogviszonyokra. Ha a felülvizsgálat során az engedélyes eljárását érintő jogszabályváltozást, vagy a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen befolyásoló egyéb változást észlel, azt átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetét a 123. § szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra. Ha a felülvizsgálat alapján nem indokolt az üzletszabályzat módosítása, az engedélyes erről írásbeli bejelentést tesz a Hivatalhoz.

(4) *  Az a földgázkereskedő, aki a GET 113. § (1a) bekezdése szerinti üzletszabályzat készítési kötelezettség alól mentességet kapott, ha egynél több felhasználót kíván ismételten ellátni, az ellátás megkezdése előtt a Hivatal által korábban jóváhagyott üzletszabályzatát a (3) bekezdés szerint felülvizsgálja, és a módosított üzletszabályzat tervezetét jóváhagyásra benyújtja.

(5) *  Az a földgázkereskedő, aki a földgáz-kereskedelmi működési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kérelmezte az üzletszabályzat készítési kötelezettség alóli mentesülést, egynél több felhasználó tervezett ellátása esetén az ellátás megkezdése előtt a 4. sz. melléklet 1.5. pontja szerinti tartalmú üzletszabályzat tervezetet elkészíti, és jóváhagyásra a Hivatalhoz benyújtja.

122. § *  A Hivatal határidő tűzésével, valamint a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel az üzletszabályzatok módosítását írja elő, ha azok a versenypiaci működésnek a zavarát okozzák, vagy akadályozzák az árszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, illetve, ha egyes felhasználókkal szemben indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszik lehetővé, vagy a felhasználók jogait indokolatlanul és lényegesen sértik.

123. § *  (1) Az engedélyes üzletszabályzata tervezetét az érintett engedélyesekkel történő egyeztetés céljából a honlapján közzéteszi.

(2) *  Az üzletszabályzat tervezetének a Get. 113. § (2) bekezdése szerinti egyeztetése során az engedélyes a tervezetet az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel, továbbá a rendszerüzemeltetői üzletszabályzat tervezetét a földgázkereskedők érdekképviseleteivel közvetlenül egyezteti és a beérkezett észrevételekkel együtt nyújtja be a Hivatal részére jóváhagyásra.

(3) Az engedélyes az észrevételek megtételére legalább 20 napos határidőt biztosít. A beérkezett véleményeket és az egyeztetés eredményét rögzíteni kell. Ha az érdekképviselet vagy az érintett engedélyes véleménye az üzletszabályzatba nem kerül beépítésre és a felek közötti érdekellentét feloldhatatlan, vagy az észrevételt tevő ezt kéri, a Hivatalhoz az üzletszabályzat jóváhagyására irányuló kérelem mellékleteként be kell nyújtani az észrevételt tevő véleményét is.

(4) A Hivatal a jóváhagyási eljárás keretében a (3) bekezdés szerinti, fennmaradt vitás kérdésekben dönt, és az üzletszabályzatot jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti, vagy a jóváhagyást megtagadja.

(5) *  Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatának jóváhagyott módosításáról 30 napon belül a honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétett, továbbá – amennyiben az egyetemes szolgáltató a felhasználóval történő kapcsolattartás keretében azzal rendelkezik – a felhasználó elektronikus levélcímére, valamint az engedélyes által működtetett mobil alkalmazásban megküldött rövid tartalmi összefoglalóban tájékoztatja felhasználót a jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintő módosítások lényegi elemeiről. A honlapon és ügyfélszolgálaton történő tájékoztatás közzétételének időtartama legalább 3 hónap.

(A GET 114–118. §-ához)

Az engedélyezés általános szabályai

124. § (1) A Hivatal a GET 114. §-ában meghatározott engedélyesi tevékenységek folytatásának feltételeit az engedélyben állapítja meg, a feltételek nem teljesülése esetén a GET 119. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

(2) Az engedélyes köteles az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal adott engedélyesre irányadó mindenkori határozatait betartani és végrehajtani. * 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély, a Hivatal egyéb határozatai és a határozatokban foglalt egyéb jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át.

125. § (1) *  Az engedély, illetve jóváhagyás iránti kérelmet az e rendeletben meghatározott tartalommal, írásban és elektronikusan szerkeszthető formában kell a Hivatalhoz benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell – az egyes engedélytípusokra és kérelmekre e rendelet 5. számú melléklete szerinti dokumentumok mellett – a Hivatal honlapjáról letölthető kérelem-formanyomtatvány kitöltött példányát, valamint a 126. §-ban meghatározott dokumentumokat is.

(3) Az engedélyt kérelmezőnek kérelmében az e rendeletnek az adott kérelemre vonatkozó melléklete szerinti dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztania az engedélyesi tevékenység végzésére való alkalmasságát.

(4) *  Ha a kérelmező a földgázszállítási működési engedély iránti kérelmének benyújtásakor nem rendelkezik földgáz-szállítóvezeték tulajdonjogával, az 5. számú melléklet II. fejezet B) pontjában megjelölt dokumentumokat az (5) bekezdés szerinti határidőben nyújthatja be.

(5) *  A kérelmező a (4) bekezdésben meghatározott dokumentumokat legkésőbb a földgáz-szállítóvezeték – a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló jogszabály szerinti ideiglenes használatbavételi engedélyre alapított – használatbavételét megelőző 90. napig köteles a Hivatalnak benyújtani.

(6) *  Ha a kérelmező az (5) bekezdés szerinti határidőben nem nyújtja be a (4) bekezdés szerinti dokumentumokat vagy az 5. számú melléklet II. fejezet C) pontjában foglaltakat, a Hivatal a kérelmező működési engedélyét visszavonja.

126. § (1) A GET 114. §-ában meghatározott valamennyi engedély iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

a) az engedélyért folyamodó gazdasági társaság társasági szerződését, alapító okiratát vagy alapszabályát (a továbbiakban: társasági szerződés),

b) *  a GET 114. § (1) bekezdés b)–d), f), h) és j) pontjában meghatározott engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megfelelő képzettségű és szükséges létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állásának bemutatását, illetve az ezt biztosító terveket,

c) nyilatkozatokat a GET 114. § (7) bekezdés c)–d) pontjában foglaltakról,

d) *  az engedélyért folyamodó gazdasági társaságnak és képviselőjének az elérhetőségét,

e) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási-szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének pénzintézeti igazolását,

f) *  a vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedély iránti kérelem kivételével nyilatkozatokat az ÜKSZ-ben foglaltak tudomásulvételéről, az abban foglalt előírások betartásáról,

g) *  a rendszerüzemeltető által üzemeltetni kívánt, a kérelemben szereplő rendszer tulajdonjogáról szóló nyilatkozatot, valamint,

h) *  az engedélyért folyamodó gazdasági társaságnak a GET 3. § 61a. pontja szerinti tényleges tulajdonosáról szóló nyilatkozatot.

(2) *  A Hivatal engedélyezési eljárását megelőzően a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) a kérelmező GET által megkövetelt szervezetét, szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állását vizsgálja, és a bányászatról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerinti műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében minősíti a szállítási rendszerüzemeltetési-, földgázelosztási-, földgáztárolási, LNG-létesítmény üzemeltetői, vezetékes PB-gáz szolgáltatási működési engedély kérelmezőjét. Az erről szóló határozatot a kérelmező az engedély iránti kérelméhez csatolja. Ha a bányafelügyelet a kérelemnek helyt ad, és az ügyfél azt kéri, a kérelmet közreműködő hatóságként továbbítja a Hivatalnak.

(3) *  A rendszerüzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyről szóló okiratot az engedélyezési eljárásban köteles benyújtani. Ha műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel a kérelmező az engedély iránti kérelem benyújtásakor nem rendelkezik, a műszaki-biztonsági irányítási rendszer kidolgozására a bányafelügyelet által jóváhagyott, erre vonatkozó tervét kell benyújtani, és ennek a követelménynek az engedély kiadásától számított két éven belül kell megfelelnie.

(4) *  A rendszerüzemeltető köteles a tulajdonában lévő szállító- és elosztóvezetékre, valamint tárolóra és LNG-létesítményre az ésszerű kockázatvállalás mértékéig a biztosítási piacon elérhető feltételektől függően a környezeti károkra is kiterjedő vagyon- és felelősségbiztosítást kötni. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentumokat legkésőbb a földgázszállító-, elosztóvezeték, illetve a tároló és LNG-létesítmény üzemeltetésének megkezdését megelőző 90. napig kell a Hivatal részére benyújtani. Ha a biztosítás megkötését vagy fenntartását az engedélyes elmulasztja, a Hivatal a működési engedélyt visszavonhatja.

127. § (1) *  Az engedélyek módosítására, időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásra az engedélyezés szabályai az irányadók.

(2) *  A földgázelosztói és a vezetékes PB-gáz szolgáltatói működési engedélyek mellékleteiben szereplő új települések, településrészek és területek engedélyezése, bekapcsolási időpontjának módosítása, települések, településrészek és területek ellátása kizárólagossági jogáról történő lemondása esetén az engedély módosítása iránti kérelemhez benyújtandó iratokat e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(3) A földgázelosztói rendszer engedélyezése szempontjából az minősül új településnek, településrésznek, területnek, amely a gázellátásban még nem részesül, egyik földgázelosztó részére kiadott működési engedélyben sincs nevesítve, ideértve a GET 116. § (2)–(3) bekezdésében szabályozott esetkört is.

(4) *  A szállítási rendszerüzemeltető, az LNG-létesítmény üzemeltető és a földgáztárolói engedélyes működési területének fejlesztése, bővítése, átalakítása, megszüntetése, valamint a földgázszállítói és tárolói rendszer alapvető eszközeinek változása esetén a működési engedély módosításához a kérelmező e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott iratokat köteles benyújtani.

128. § (1) *  A GET 116. § (3) bekezdése szerinti engedély iránti kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell az érintett felhasználók arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelemmel érintett település, településrész, illetve terület más részein már elosztási tevékenységet végző engedélyest ajánlatkéréssel megkereste. A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül felhívja az adott település, településrész, illetve terület más részein már elosztási tevékenységet végző engedélyest:

a) nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben szereplő település, településrész, illetve terület ellátására a kérelem benyújtását megelőzően tett-e szerződéskötési ajánlatot, és ha igen, azt küldje meg a Hivatalnak,

b) mutassa be a kérelemmel érintett terület ellátását biztosító elosztóvezeték létesítésnek, üzemeltetésének várható műszaki-gazdasági jellemzőit, a felhasználókat terhelő díjakat, költségeket, valamint a létesítés vállalt határidejét,

c) mutassa be a tervezett fejlesztéssel ellátható területek bekapcsolást követő 10. évben várható felhasználói igényeit.

(2) *  Az engedélyes a felhívás közlésétől számított tizenöt napon belül köteles a felhívásban foglaltaknak eleget tenni.

(3) *  Ha az engedélyes a kért nyilatkozatot, illetve a dokumentumokat nem, vagy nem teljes körűen küldi meg, a Hivatal úgy tekinti, hogy az engedélyes a terület ellátását nem tervezi, és a kérelemről a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

(4) Ha a kérelemmel érintett be nem kapcsolt terület érinti valamely elosztási tevékenységet végző engedélyes működési területét és ezen engedélyes a kérelemmel érintett terület ellátását biztosító elosztóvezeték létesítésére és üzemeltetésére a kérelem benyújtását megelőzően szerződéskötési ajánlatot tett, amelyben vállalja a terület azonos vagy a kérelmező által vállaltnál kedvezőbb feltételekkel történő bekapcsolását, a Hivatal az érintett felhasználók méltányos érdekét is figyelembe véve a kérelmet elutasítja.

(5) Döntésénél a Hivatal figyelembe veszi különösen a vállalt létesítési határidőket, a kínált fizetési feltételeket, díjak mértékét és a legkisebb költség elvét, melynek alkalmazásánál tekintettel van a létesítés, üzemeltetés és üzemzavar elhárítás költségeire is.

129. § A GET 117. (3) bekezdés esetében a földgázelosztó a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót ellátó elosztóvezetékén lévő felhasználói kör földgázellátását biztosító egyetemes szolgáltatói engedéllyel is rendelkezhet.

130. § *  Az engedélynek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell:

a) az engedély megnevezését;

b) az engedély időtartamát és

c) az engedélyes tevékenység folytatásának feltételeit.

130/A. § *  Jogutód nélküli megszűnés esetén az engedélyes legkésőbb a GET 122. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás kezdeményezéséig köteles a Hivatalnál kezdeményezni az engedélye visszavonását.

Engedély módosítása és engedély hivatalból való visszavonása * 

131. § *  (1) Az engedélyes köteles az engedélyében is feltüntetett, cégnyilvántartásban szereplő adatainak változását azok cégjegyzékbe történt bejegyzését követő 8 munkanapon belül a Hivatalnak írásban jelezni. A Hivatal a változás átvezetéséről szóló cégbírósági határozat alapján az engedélyes működési engedélyét hivatalból módosítja.

(2) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kérelmezheti engedélye módosítását a GET. 28. §-ában szabályozott földgáz-kereskedelmi engedélyre, mely esetben a kérelemhez mellékelnie kell az 5. számú melléklet VI. Fejezetében meghatározott a Hivatalhoz még be nem nyújtott dokumentumokat és nyilatkozatát arról, hogy a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges feltételekkel továbbra is rendelkezik, azokban az engedélye megszerzését vagy módosítását követően változás nem történt.

(3) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti esetben a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt a földgáz-kereskedelmi engedély kiadásával egyidejűleg hivatalból visszavonja.

(4) A földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kérelmezheti működési engedélye módosítását korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyre, mely esetben mellékeli nyilatkozatát arról, hogy a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.

(5) A Hivatal a (4) bekezdés szerinti esetben a földgáz-kereskedelmi engedélyhez kötődő, jóváhagyott üzletszabályzatot és a földgáz-kereskedelmi engedélyt a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély kiadásával egyidejűleg hivatalból visszavonja.”

(A GET 119. §-ához)

A bírság kiszabása

132. § (1) A bírság kiszabásakor a Hivatal a körülmények mérlegelését köteles elvégezni, különös tekintettel a következőkre:

a) a jogsértés súlya (a gázellátás veszélyeztetésének mértéke, a felhasználói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége),

b) * 

c) * 

d) * 

e) * 

f) a magatartás felróhatósága,

g) * 

h) * 

i) a jogsértő állapot megszüntetésére tett, a Hivatal eljárását megelőző, attól független tevékenység.

(2) *  A bírság engedélyesekre, engedéllyel nem rendelkező földgázipari tevékenységet folytató társaságokra és a szállító-, az elosztóvezeték, a tároló, az LNG-létesítmény és a telephelyi vezeték tulajdonosaira, továbbá a befolyásszerzőre szabható ki.

(3) *  A bírság felső határa engedélyesek esetében a következő összegek közül a magasabb:

a) az engedélyes engedélyköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a,

b) 100 millió forint,

c) a szállítási rendszerüzemeltető esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 10%-a vagy

d) vertikálisan integrált vállalkozás esetén a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 10%-a.

(4) *  Az engedéllyel nem rendelkező vállalkozások és a szállító-, az elosztóvezeték, a tároló, az LNG-létesítmény és telephelyi vezeték tulajdonosok esetében a bírság felső határa 100 millió forint.

(5) A bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe.

133. § (1) A Hivatal a GET 119. § (7) bekezdése szerinti határozat meghozatalakor előírja, hogy rendszer tulajdonosa és a kijelölt üzemeltető engedélyes az üzemeltetési szerződést hozza létre, a 106. § (3) bekezdésben előírt tartalmi elemek figyelembevételével, az előírt határidőre és ezt a Hivatal felé igazolja az üzemeltetési szerződéssel és az annak végrehajtásáról szóló ütemtervvel. * 

(2) Ha a kijelölő határozatban foglaltaknak az engedélyes és a tulajdonos nem tesznek eleget, a Hivatal a GET-ben és a jogszabályokban előírt jogkövetkezmények alkalmazása mellett, a jogosult az üzemeltetési jogviszony tartalmát, vagy annak a kötelezettek által meg nem határozott elemeit és egyéb feltételeit külön határozatban meghatározni.

(3) A Hivatal által a (2) bekezdés szerinti határozat meghozatalakor, a rendszerhasználati díj megosztásánál figyelembe veszi a következő szempontokat:

a) a rendszer üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, üzemzavarának elhárításával, a földgázellátási válsághelyzet kezelésével kapcsolatos közvetlen és közvetett költségek (beleértve az üzemi és vállalati általános költségeket is),

b) az üzemeltetőt megillető indokolt mértékű nyereség,

c) eltérő megállapodás hiányában a csatlakozásért beszedett díjakat, felhasználók által fizetett hozzájárulást a tulajdonos és az üzemeltető engedélyes a rendszer üzemeltetésével, illetve fejlesztésével, bővítésével kapcsolatosan vállalt és teljesített kötelezettségei arányában köteles megosztani.

(4) A kötelező kijelölés időszakában a Hivatal által meghatározott időszakban és a kijelölési időszak végén az üzemeltető engedélyesnek a Hivatal által meghatározott elszámolást be kell mutatnia a Hivatalnak.

(A GET 120. §-ához)

Számviteli szétválasztás

134. § A horizontálisan integrált földgázipari vállalkozás, ha éves árbevételének legfeljebb 1%-a származik a nem engedélyköteles tevékenység(ek)ből, nem köteles ezen tevékenységekre önálló mérleget és eredménykimutatást készíteni. Ettől függetlenül a nem engedélyköteles tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat, valamint a tevékenységhez kapcsolódó eszközöket a számviteli éves beszámoló kiegészítő mellékletében részletezni kell.

135. § (1) Az Szt. szerinti összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett, vertikálisan integrált vállalkozás az összevont (konszolidált) számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles a vállalkozás keretében végzett engedélyes tevékenységek elkülönített bemutatására.

(2) Az elkülönített bemutatás legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

136. § (1) *  Ha az egyetemes szolgáltató földgáz-kereskedelmi engedéllyel is rendelkezik, akkor az egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni és értékesíteni kívánt földgáz, továbbá LNG-kereskedőként vásárolni és értékesíteni kívánt LNG elkülönített elszámolására és nyilvántartására általa kidolgozott részletes szabályokat előzetes jóváhagyásra be kell nyújtania a Hivatalhoz.

(2) Ha a földgázkereskedő- és az egyetemes szolgáltatói engedélyes egy jogi személyen belül végzi a tevékenységét az engedélyköteles tevékenységet végző szervezetek közötti kapcsolatokat bemutató belső szabályozással kell rendelkeznie, és az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok bemutatásával, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

(3) Az engedélyes tevékenységek önálló bemutatására kötelezett integrált vállalkozások a tevékenységek önálló bemutatása során kötelesek az önálló mérleg és eredménykimutatásban feltüntetett adatok hátterére vonatkozó írásbeli szöveges magyarázatot adni.

(4) A Hivatal feladatainak ellátásához az engedélyesek kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni a nem az engedélyes társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységek ráfordításairól és költségeiről.

137. § A számviteli szétválasztásra vonatkozó fő követelményeket és alapelveket e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó közös szétválasztási szabályok * 

137/A. § *  A rendszerüzemeltető vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának – földgázelosztó, LNG-létesítmény üzemeltető és földgáztárolói engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottságának – tagja, cégvezetője, vezető állású munkavállalója és szervezeti egység vezetője a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy a kinevezés (a továbbiakban együtt: munkaviszony) megszűnését követően köteles üzleti titokként kezelni a rendszerüzemeltetőnél tudomására jutott mindazon információkat, amelyek a piaci szereplők számára nyilvánosan nem hozzáférhetőek.

(A GET 121. §-ához)

A megfelelési programra vonatkozó szabályok

138. § *  (1) A rendszerüzemeltetők által kidolgozott megfelelési programot a rendszerüzemeltető legalább négyévenként aktualizálja, és a megfelelési programmal érintett időszakot megelőző év szeptember 30-ig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.

(2) A jóváhagyott megfelelési programot, valamint a Hivatal jóváhagyó határozatát a rendszerüzemeltető a honlapján közzéteszi.

(3) A megfelelési program kötelező tartalmi elemei:

1. a rendszerüzemeltető belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely biztosítja az engedélyes önálló, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának a rendszerüzemeltető működését érintő hatáskörének bemutatásával,

2. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak,

3. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve a rendszerüzemeltetőt is,

4. az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges – személyi, tárgyi, pénzügyi – erőforrások biztosítottsága,

5. *  a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági – földgázelosztó és földgáztárolói engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottsági – tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges esetkörei,

6. *  a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági – földgázelosztó és földgáztárolói engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottsági – tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje,

7. az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése,

8. a munkavállalóra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok,

9. a munkavállaló kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében,

10. a munkavállalóra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája,

11. adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére,

12. a kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások,

13. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése,

14. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere,

15. a rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire,

16. a támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire,

17. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy a rendszerüzemeltető hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében,

18. a megfelelési program szerinti előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása,

19. a megfelelési program összeállításáért felelős, a rendszerüzemeltetőnél található szervezeti egység kijelölése.

139. § *  (1) A megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.

(2) A megfelelési jelentés a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül nem képezheti jóváhagyás tárgyát.

(3) A megfelelési jelentés kötelező tartalmi elemei:

a) a tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve,

b) a jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra,

c) a rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása,

d) a megfelelési program alapján végrehajtott oktatások,

e) a megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása,

f) a következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések,

g) a megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása,

h) *  a tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez, LNG-létesítmény kapacitásokhoz és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei,

i) a támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére,

j) az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása.

(4) Megtévesztő vagy valótlan információk közlése esetén a Hivatal a megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelmet elutasítja és a rendszerüzemeltetővel szemben a GET 119. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

140. § *  Bizalmas információk esetén a megfelelési program, illetve a megfelelési jelentés Hivatalhoz történő benyújtása során a rendszerüzemeltető, illetve a megfelelési ellenőr kérheti a megfelelési program és a megfelelési jelentés egyes részeinek bizalmas kezelését. A Hivatal egyetértése esetén a jóváhagyó határozatban bizalmasnak minősített részeket nem kell a rendszerüzemeltető honlapján közzétenni.

141. § *  (1) A rendszerüzemeltető az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy nincs tulajdonosi részesedése – a szervezett földgázpiaci engedélyes és a szállítási rendszerüzemeltető kivételével – a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató, saját tevékenységétől eltérő más engedélyesben.

(2) A rendszerüzemeltető az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt, hogy a GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy nem szerzett részesedést a rendszerüzemeltetőn kívül, más GET szerinti tevékenységet folytató engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, nem vezető tisztségviselője ilyen engedélyesnek, és nem létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ilyen engedélyessel.

(3) A GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy köteles minden szükséges információt a rendszerüzemeltető rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy a rendszerüzemeltető a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségét teljesíteni tudja.

(A GET 121. § és 121/A. §-ához) * 

A földgázelosztó, földgáztárolói vagy LNG-létesítmény üzemeltető engedélyes taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok * 

141/A. § *  (1) *  A munkaszerződésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerződésben vagy a kinevezési okiratban (a továbbiakban együtt: munkaszerződés) rögzíteni kell a földgázelosztó, földgáztárolói vagy LNG-létesítmény üzemeltető engedélyes vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, ügydöntő felügyelőbizottsága tagjának, vezető állású munkavállalójának, valamint szervezeti egység vezetőjének a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére és a jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. E személyek vonatkozásában a felmondásról, a felmondás indokairól és körülményeiről a földgázelosztó, földgáztárolói vagy LNG-létesítmény üzemeltető engedélyes a felmondást megelőzően tájékoztatja a Hivatalt.

(2) A földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz az anyavállalatnak. Ha az anyavállalat a földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes javaslatát nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről a földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes tájékoztatja a Hivatalt.

(3) Ha a földgázelosztó vagy földgáztárolói engedélyes tulajdonrésszel rendelkezik a szervezett földgázpiaci engedélyesben, a 141. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig köteles nyilatkozni a GET 48. §-ában meghatározott tulajdoni korlátok betartásáról.

(A GET 121/B–121/G. §-ához) * 

A szállítási rendszerüzemeltető taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok * 

141/B. § *  (1) A szállítási rendszerüzemeltető operatív irányítását ellátó személy munkaszerződésében rögzíteni kell a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére és a munkaviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat és az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy munkaviszonyának idő előtti, munkáltató általi megszüntetése esetén a Hivatalnál jogorvoslati jogosultságát nem érintő hatósági ellenőrzést kezdeményezhet.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető arra jogosult szerve saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz. Ha a felügyelőbizottság az éves üzleti tervre és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről a megfelelési ellenőr tájékoztatja a Hivatalt.

141/C. § *  (1) A 138. § (4) bekezdésben foglaltakon túl a szállítási rendszerüzemeltető megfelelési programjának tartalmaznia kell

a) az operatív irányítást ellátó személyek és a szállítási rendszerüzemeltetővel munkaviszonyban álló személyek függetlenségét biztosító intézkedéseket,

b) a szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok eljárásrendjét,

c) *  az informatikai eszközök és szolgáltatások, valamint az informatikai támogatási szolgáltatások beszerzésére vonatkozó eljárásrendet, amely biztosítja, hogy a szállítási rendszerüzemeltető nem köt szerződést a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjával azonos tanácsadókkal és szállítókkal,

d) a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától eltérő könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó előírásokat, valamint

e) a felügyelőbizottság tagja díjazásának elemeit és módját, felügyelőbizottságból történő visszahívásának lehetséges indokait.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető esetén a megfelelési jelentésben ki kell térni a 138. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az (1) bekezdésben előírtak teljesítésére is.

(3) A 141. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a szállítási rendszerüzemeltetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás termeléssel, vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában.

(4) A megfelelési ellenőr

a) figyelemmel kíséri, ellenőrzi a megfelelési program végrehajtását,

b) beszámol tevékenységéről a felügyelőbizottságnak, valamint ajánlást készít a következő évi megfelelési programról és annak végrehajtásáról,

c) a 141/B. § (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Hivatalt az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről, ha a felügyelőbizottság a szállítási rendszerüzemeltető éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá,

d) tájékoztatja a Hivatalt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja és a szállítási rendszerüzemeltető közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról,

e) benyújtja a Hivatalnak a szállítási rendszerüzemeltető szállítóvezetékre vonatkozó beruházási tervre vagy egyedi beruházásra vonatkozó határozati javaslatát, legkésőbb annak a szállítási rendszerüzemeltető által a felügyelőbizottsághoz történő benyújtásakor,

f) tájékoztatja a Hivatalt, ha a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás a legfőbb szerv ülésén vagy az általa a felügyelőbizottságba jelölt tagok szavazatán keresztül olyan határozat meghozatalát akadályozza, amely a hálózatfejlesztési terv szerint három éven belül végrehajtandó beruházás akadályozását vagy késleltetését eredményezi,

g) a feladata ellátása során a megfelelési program végrehajtását érintően tapasztaltakról negyedévente írásban tájékoztatja a Hivatalt, a b) pontban foglaltakon túl tájékoztatást nyújthat a felügyelőbizottságnak,

h) jogosult részt venni a szállítási rendszerüzemeltető ügyvezető testülete, közgyűlése és egyéb társasági szervei valamennyi ülésén, valamint köteles részt venni a szállítási rendszerüzemeltető valamennyi ülésén, amely

ha) a 715/2009/EK rendeletben meghatározottak szerinti hálózathoz való hozzáférés feltételeit,

hb) a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos projekteket, ideértve a csatlakozással kapcsolatos beruházásokkal kapcsolatos projekteket is, valamint

hc) a szállítási rendszerüzemeltető által a feladatai ellátásához szükséges földgáz beszerzést

tárgyalja,

i) a 139. § (1) bekezdésének megfelelően benyújtja a Hivatalnak a megfelelési jelentést, valamint

j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási rendszerüzemeltető megfelel-e a titoktartásra vonatkozó – a GET-ben és az e rendeletben meghatározott – rendelkezéseknek.

(5) Megfelelési ellenőr az lehet, aki

a) mesterképzésben szerzett vagy egyetemi szintű

aa) közgazdász,

ab) bányamérnök vagy

ac) jogi

végzettséggel és jogi végzettség esetén jogi szakvizsgával rendelkezik,

b) legalább 5 éves, földgázipari tevékenységet vagy a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző társaságnál, vagy az államigazgatás pénzügyi, gazdasági vagy energetikai területén szerzett szakmai gyakorlata van,

c) nem áll olyan munkaviszonyban, amelynek ellátása korlátozhatja feladatainak ellátását,

d) nem volt olyan földgázipari társaságnak vagy jogelődjének vezető tisztségviselője, amelynek a GET 114. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét a megfelelési ellenőr kinevezéséhez való hozzájárulás iránti kérelemnek a Hivatalhoz történő benyújtása időpontját megelőző tíz éven belül visszavonták, és

e) megbízatása a megfelelési ellenőr kinevezéséhez való hozzájárulás iránti kérelemnek a Hivatalhoz történő benyújtását megelőző tíz éven belül a másik fél által azonnali hatállyal nem került megszüntetésre.

(6) A jogi személynek minősülő megfelelési ellenőr legalább egy vezető tisztségviselőjének, továbbá az ellenőrzési tevékenység irányításáért közvetlenül felelős vezetőnek vagy az ellenőrzési tevékenységet közvetlenül végző legalább egy személynek meg kell felelnie az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(7) *  A Hivatal a megfelelési ellenőr szakmai alkalmasságának hiányát állapítja meg, ha a megfelelési ellenőr feladatainak ellátása körében a megfelelési program végrehajtása és ellenőrzése szempontjából megtévesztő vagy valótlan adatot közölt, illetve a GET-ben vagy e rendeletben előírt kötelezettsége megsértését végleges határozat megállapította.

(A GET 121/I. §-ához) * 

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosára vonatkozó szétválasztási szabályok * 

141/D. § *  (1) Független rendszerüzemeltető esetén a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosa köteles a GET 125. § (14) bekezdésében foglaltaknak megfelelni.

(2) A szállítóvezeték tulajdonosa által készített megfelelési programra és megfelelési jelentésre – a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagjaira vonatkozó rendelkezések kivételével – a 138. § (1)–(5) bekezdését és a 139–141. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy rendszerüzemeltető alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell érteni.

(3) A szállítóvezeték tulajdonosa által készített megfelelési programnak tartalmaznia kell a 138. § (4) bekezdés 1–3., 5–6., 8–15. és 17–18. pontjában foglaltakat azzal, hogy a rendszerüzemeltető alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell érteni.

(4) A GET 121/I. § (5) bekezdésének e) pontja szerinti megfelelési jelentés kötelező tartalmi elemei:

a) a 139. § (3) bekezdés a)–g) pontjában foglaltak azzal, hogy rendszerüzemeltető alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell érteni, és

b) a szétválasztáshoz kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása.

(A GET 122–124. §-ához)

Cégjogi eseményekre, befolyásszerzésre vonatkozó közös szabályok * 

142. § *  (1) A kérelmet

a) a GET 122. §-ában meghatározott cégjogi események esetén a cégjogi eseménnyel érintett engedélyes, több érintett engedélyes esetén valamennyi érintett engedélyes egyenként vagy közösen,

b) a GET 123. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott befolyásszerzés esetén a befolyásszerző,

c) a GET 124. §-ában meghatározott ügyletek esetén az érintett engedélyes

nyújtja be a Hivatalhoz.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kérelemhez a 8a. számú mellékletben meghatározott igazoló iratokat kell benyújtani és adatokról kell tájékoztatást adni.

(3) A GET 123. § (7a) bekezdése szerinti kérelemhez a 8a. számú melléklet 1. pontjában meghatározottakon kívül a kérelmező mellékeli az előzetes hozzájárulásban foglaltaknak való megfelelést alátámasztó nyilatkozatokat és az ehhez rendelkezésre álló dokumentumokat.

142/A. § *  A GET 123. §-a szerinti szavazati jogra, a közvetett befolyásra, a befolyásszerzés részletszabályaira, azok mértékének kiszámítására, valamint az összehangoltan eljáró személyekre a Tpt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

142/B. § *  A GET 123. § (3b) bekezdése szerinti tájékoztatást a befolyásszerző a 8a. számú melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint teszi meg.

Engedélyköteles tevékenységek más személy általi végzésére vonatkozó közös szabályok

143. § (1) *  A rendszerüzemeltetőnek és az egyetemes szolgáltatónak az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy (a továbbiakban: közreműködő) kiválasztására és megbízására vonatkozó belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie.

(1a) *  A közreműködő köteles a Hivatal részére a felügyeleti és az árszabályozási feladatai ellátásához szükséges, a földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat megadni.

(2) Az engedélyes a kiszervezéssel összefüggő kiválasztásra és megbízásra vonatkozóan – ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá – a belső kiválasztási szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

(3) A belső kiválasztási szabályzatban az engedélyesek a kiválasztással és megbízással történő szolgáltatás beszerzéseikre vonatkozóan – és a Hivatal hozzájáruló határozata alapján kiszervezett tevékenységekre értelmezetten – a versenyeztetés körülményeit szabályozzák. A kiválasztási szabályzat legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a versenyeztetési eljárás részletes szabályait,

b) a versenyeztetési eljárásban való részvétel feltételeit,

c) jogorvoslati lehetőségeket.

(4) A kiválasztási szabályzatot és annak módosításait a Hivatal hagyja jóvá. A szabályzat módosításainak jóváhagyását az engedélyesek a módosítás bevezetését megelőzően a Hivatalra meghatározott eljárási határidő figyelembevételével kötelesek kérni.

(5) *  Az engedélyes köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt számozással ellátott, mindenkor hatályos belső kiválasztási szabályzatot honlapján közzétenni.

(6) *  Az engedélyes köteles a 144. § (2) bekezdése, a 144/A. §, valamint a 144/B. § szerinti tevékenységek kiszervezésére vonatkozó kiválasztási eljárást legalább háromévenként megismételni.

(7) *  Ha az engedélyes a kiválasztási eljárásban történő részvételt a kiszervezendő tevékenység végzésére való alkalmasság szempontjából előzetes minősítéshez köti (a továbbiakban: minősítési eljárás), belső minősítési szabályzatban köteles rögzíteni a jelentkezés feltételeit, az eljárási szabályokat és a jelentkezők elbírálásának szempontjait. A belső minősítési szabályzatot és ennek módosításait az engedélyes honlapján közzéteszi.

(8) *  A (7) bekezdés esetében a minősítési eljárást az engedélyes legalább évente egy alkalommal lefolytatja, és annak kezdő időpontját – legalább három hónappal a minősítési eljárás megkezdését megelőzően – honlapján közzéteszi.

144. § (1) Az engedélyes a 100. §-ban részletezett tevékenységeket saját szervezetén belül köteles végezni.

(2) *  Az engedélyes a 100. § alá nem tartozó tevékenységek tekintetében jogosult

a) *  bármely személyt felhatalmazni arra, hogy a működési engedélyében meghatározott tevékenységeket a Hivatal hozzájáruló határozata alapján,

b) bármely személyt felhatalmazni arra, hogy a működési engedélyében az a) pont szerint meg nem határozott tevékenységeket a Hivatal előzetes értesítése mellett szerződés alapján

lássa el.

(3) * 

(4)–(5) * 

144/A. § *  (1) A földgázelosztó a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki az elosztóvezeték építését, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységet, ideértve a felhasználóval való kapcsolattartással, számlakibocsátással és ellenérték-beszedéssel kapcsolatos tevékenységeket.

(2) A földgázelosztó nem kapcsolt vállalkozásához történő kiszervezés esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon felül – a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával az alábbi tevékenységeket szervezheti ki:

a) elosztóvezeték tervezése, valamint azon tevékenységek, amelyek költségei az Szt. szerint a beruházás értékében aktiválandók,

b) üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések és szaktudás igénybevétele,

c) fogyasztásmérő-berendezés és házi nyomásszabályozó le- és felszerelése, ellenőrzése, karbantartása, valamint műszaki átvétel és felhasználói rendszer beüzemelése,

d) rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás,

e) felhasználó ki- és visszakapcsolása,

f) gázszakági műszaki és térképi, digitális térképi nyilvántartás üzemeltetése,

g) elosztóvezeték biztonsági övezetében karbantartási tevékenység,

h) korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok végrehajtása.

(3) *  A földgázelosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett

a) más földgázelosztótól vagy a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztótól, a Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján az engedélyköteles tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat, valamint

b) az (1) bekezdés szerinti, elosztóvezeték építését végző kapcsolt vállalkozásától üzemzavar-elhárítási szolgáltatást igénybe vehet.

144/B. § *  (1) Az egyetemes szolgáltató a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki az ügyfélszolgálati tevékenységet, beleértve a felhasználóval való kapcsolattartással, számlakibocsátással és ellenérték-beszedéssel kapcsolatos tevékenységeket. * 

(2) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tevékenység mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával más egyetemes szolgáltatótól vagy a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatótól szerződés alapján az engedélyköteles tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.

144/C. § *  (1) A földgázelosztónak és az egyetemes szolgáltatónak rendelkeznie kell

a) a felhasználási hely adatai,

b) a mérési adatok, a fogyasztásmérő berendezések adatai,

c) *  az allokálási adatok, valamint

d) a felhasználók azonosításához szükséges nyilvántartott adatok

tárolását és védelmét biztosító információtechnológiai és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközök tulajdonjogával.

(2) Kapcsolt vállalkozások esetében az (1) bekezdés szerinti tulajdonjoggal elegendő egy engedélyes kapcsolt vállalkozásnak rendelkeznie.

144/D. § *  A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató a 144/A. §-ban és a 144/B. §-ban felsorolt tevékenységeken túlmenően további tevékenységet nem szervezhet ki.

145. § (1) *  A kiszervezés jóváhagyására irányuló eljárás során a Hivatal a legkisebb költség elvének való megfelelést is vizsgálja, ezért a jóváhagyáshoz az engedélyesnek igazolnia kell, hogy a tevékenység kiszervezett formában történő végzése a rögzített időtávon belül és pénzügyi feltételek mellett inkább megfelel a legkisebb költség elvének és a felhasználói érdekeknek, mint ha saját maga végezné azokat.

(2) *  A Hivatal a működési engedélyben – a 100. §-ban foglaltakkal összhangban – meghatározza

a) az engedélyköteles tevékenység a Hivatal hozzájárulásával más által végezhető részét és e tevékenység más általi végzésének feltételeit, és

b) a Hivatal hozzájárulása nélkül kiszervezhető támogató tevékenységet.

(3) A működési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységek tekintetében is biztosítani kell az önálló döntési jogosítványokat az engedélyesek vezetése számára.

146. § (1) Az engedélyes köteles biztosítani, hogy a Hivatal engedélye alapján az engedélyköteles tevékenység egyes elemeinek más személy által történő végzése a GET és a végrehajtására kiadott jogszabályok, az engedély, a földgázipari szabályzatok, az engedélyes üzletszabályzata és a Hivatal engedélyesre vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen.

(2) *  A közreműködő köteles az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi előírás megismerésére, betartására.

(3) Az engedélyes a közreműködő által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

(4) Ha a közreműködő az (1) bekezdésben meghatározott valamely előírást megszegi, a Hivatal

a) az engedélyessel szemben a GET 119. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, valamint egyidejűleg

b) a jogsértés súlyára tekintettel visszavonhatja a közreműködő bevonásához történő hozzájáruló határozatát, valamint kötelezheti az engedélyest a határozattal érintett tevékenységek összességének, illetve egy részének a saját személyzettel, eszközökkel történő folytatólagos végzésére, vagy a tevékenység(ek) végzésének – a Kbt., illetve ha annak alkalmazási feltételei nem állnak fenn – a belső kiválasztási szabályzat szerinti ismételt pályáztatására.

(5) *  Ha a közreműködő az engedélyes kapcsolt vállalkozása, a kiszervezett tevékenység végzésére – sem részben, sem egészben – nem jogosíthat fel más vállalkozást. * 

(6) *  A közreműködő a tevékenység végzéséhez az engedélyes kapcsolt vállalkozását alvállalkozóként nem vonhatja be. * 

146/A. § *  (1) A kiszervezés előzetes jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kiszervezendő tevékenységet és annak személyi, eszköz oldali feltételeit,

b) a társaságnak a kiszervezés miatt módosuló szervezeti és működési szabályzatát,

c) a 145. § (1) bekezdése szerint a kiszervezés gazdasági hatékonyságát és hatását,

d) a kötendő szerződés tervezetét, beleértve a szerződés felmondásával, a szerződésszegéssel, az árfelülvizsgálattal, a Hivatal iratbetekintési és információkérési jogosultságával kapcsolatos rendelkezéseket,

e) a tevékenység engedélyesen belüli végzésének a szerződés megszűnését követő visszaállításának eljárásrendjét.

(2) A kiszervezéssel érintett tevékenységek indokolt költségeinek hatósági árban történő figyelembevételénél a bemutatott költséghatékonyságot figyelembe kell venni.

147. § A kiszervezés jóváhagyásához az engedélyes köteles benyújtani a szolgáltatási szerződést, vagy annak tervezetét, melynek minden egyes kiszervezett szolgáltatás esetében tartalmaznia kell a következőket:

a) a szolgáltatás tartalma, beleértve annak nyújtásának helye és ideje,

b) a szolgáltatás színvonalának mérésére szolgáló paraméterek,

c) a paraméterek elvárt értékei,

d) a szolgáltatási színvonal be nem tartásának következményei,

e) a költségelszámolás módja,

f) az üzemzavarok elhárítása mint kiemelt fontosságú szolgáltatás vonatkozásában az adatáramlást tartalmazó előírások, az üzemzavar elhárítás időtartamára megállapított normatívák és a tényadatok archiválásának rendszere,

g) a szerződés felmondásának esetei, módja és jogkövetkezményei,

h) a szerződés megszűnése esetére a kiszervezett eszközöknek és személyzetnek az engedélyes részére történő visszaadásának szabályait.

148. § Az engedélyesek, a nem engedélyköteles földgázipari tevékenységet végzők, az integrált földgázipari vállalkozások, valamint a kiszervezett tevékenységet végzők kötelesek a Hivatal részére megadni e rendeletben meghatározott és a feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a Hivatal határozza meg.

(A GET 126–127. §-ához) * 

148/A. § *  A Kormány a GET hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységek tekintetében – ide nem értve a gázszerelői, gázkészülék-javítói, illetve a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazási, valamint turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenységet – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki.

149. § (1) *  A Hivatal a felhasználók érdekében az engedélyesek tevékenységi körének megfelelő – általános, továbbá egyedi felhasználókat érintő – minőségi mutatókat (minimális minőségi követelmények, valamint elvárt színvonal) állapít meg. A Hivatal jogosult az engedélyes működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesektől elvárt színvonal, valamint a földgáz minőségi jellemzői felmérésének független szakértő általi elvégeztetésére.

(2) A Hivatal piaci árinformációs szervként működteti a piaci árinformációs rendszert.

150. § A rendszerüzemeltetők által ajánlott választható szolgáltatások díját a Hivatal azok indokolt költségei, az Európai Unióban ajánlott hasonló szolgáltatások díjának összehasonlítása, a tisztességes haszon elvének figyelembevételével hagyja jóvá. Az engedélyes köteles a jóváhagyáshoz a díjmeghatározást, valamint az Európai Unió tagállamainak gyakorlatát részletesen bemutatni.

(A GET 128. §-ához) * 

150/A. § *  (1) A tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelemhez a 14. számú mellékletben meghatározott iratokat kell benyújtani.

(2) A Hivatal a 14. számú melléklet I. d) és e) pontja alapján benyújtott dokumentumok jóváhagyásáról a tanúsítást követően a szállítási rendszerüzemeltetési működési engedély iránti kérelem elbírálásával egyidejűleg dönt.

Átmeneti rendelkezések

151. § (1) Ha a földgázszállítási működési engedélyt kérelmező e rendelet hatálybalépését megelőzően is rendelkezett a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti földgázszállítási működési engedéllyel – a 4. § (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – rendelkeznie kell a szállítóvezetékről ellátott felhasználók vásárolt és lekötött kapacitásainak a nyilvántartásával.

(2) Ha a földgázelosztási működési engedélyt kérelmező e rendelet hatálybalépését megelőzően is rendelkezett a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti földgázelosztói működési engedéllyel – a 7. § (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – rendelkeznie kell az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek e rendelet szerint meghatározott nyilvántartásával.

152. § *  A Hivatal az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr3.) hatálybalépését követően köteles az engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint a kiszervezéssel összefüggésben az engedélyeket felülvizsgálni, és szükség esetén azt módosítani vagy visszavonni. A Hivatal eljárásának ügyintézési határideje a Mód. Kr3. hatálybalépésének napját követő naptól számított három hónap.

153. § *  A 2008. december 31. előtt létrejött szigetüzemeknél a földgáztermelő köteles e jogszabályban előírtakat 2009. július 1-jéig teljesíteni, továbbá minden év március 31-ig leadni a szállítási rendszerüzemeltetőnek tíz évre előre az évente várható termelését és a minőséget. Ha a földgáztermelő nem jelenti be határidőre a termelését, a szállítási rendszerüzemeltető köteles megkezdeni szigetüzem felszámolását.

154. § *  A Mód. Kr.-rel megállapított, e rendelet 138. § (1) bekezdése szerinti, aktualizált megfelelési programot a földgázelosztó és földgáztárolói engedélyes első alkalommal 2015. szeptember 30-ig nyújtja be a Hivatalhoz jóváhagyásra.

155. § *  (1) Ha a 2014/2015-ös gázév tekintetében 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

a) az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező földgázkereskedő vagy a saját jogon eljáró felhasználó, vagy

b) az egyetemes szolgáltató a 30. § (2) bekezdésében előírt mennyiségen túl, további,

hazai földgáztárolói készlet növelését eredményező kapacitásigényt nyújt be Magyarország államhatárának betáplálási pontjára, akkor az igényelt kapacitást a szállítási rendszerüzemeltető megszakítható – a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra lehetővé tévő – módon köteles biztosítani.

(2) Ha a 2014/2015-ös gázév tekintetében 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

a) az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező földgázkereskedő vagy a saját jogon eljáró felhasználó, vagy

b) az egyetemes szolgáltató a 30. § (2) bekezdésében előírt mennyiségen túl, további,

hazai földgáztárolói készlet növelését eredményező tárolói kapacitásigényt nyújt be, akkor a földgáztárolói engedélyes köteles az igényelt tárolói mobil kapacitást, valamint betárolási és kitárolási kapacitást megszakítható módon biztosítani.

155/A. § *  (1) Ha a 2014/2015-ös gázév tekintetében 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

a) az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező földgázkereskedő, vagy a saját jogon eljáró felhasználó, vagy

b) az egyetemes szolgáltató a 30. § (2) bekezdésében előírt mennyiségen túl, további,

hazai földgáztárolói készlet növelését eredményező tárolói kapacitásigényt nyújt be, akkor az igényelt tárolói mobil, betárolási, illetve kitárolási kapacitást – mind megszakítható mind nem megszakítható esetben – a tárolói engedélyes az üzletszabályzatában foglaltaktól eltérő módon és feltételekkel is biztosíthatja. A tárolói engedélyes az üzletszabályzatában foglaltaktól megkülönböztetés mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon térhet el. Az e bekezdés alapján történő eltérés nem minősül vagyoni hátrány okozásának.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő kapacitás-lekötési eljárásokban is alkalmazni kell.

155/B. § *  (1) A 155. § (2) bekezdése vagy a 155/A. § (1) bekezdése alapján a hazai földgáztárolói készlet növelését eredményező betárolt földgázmennyiség kitárolására a szállítási rendszerüzemeltető a 2014/2015-ös gázév tekintetében a tárolói betáplálási pontra igényelt kapacitást a 155. § (2) bekezdése vagy a 155/A. § (1) bekezdése alapján lekötött kitárolási kapacitásnak megfelelő mértékben megszakítható – a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra lehetővé tévő – módon köteles biztosítani. Az igénybejelentéskor jelezni kell, hogy a kitárolásra a 155. § (2) bekezdése vagy a 155/A. § (1) bekezdése alapján betárolásra került földgázmennyiség tekintetében kerül sor.

(2) A 155. §, valamint a 155/A. § (1) bekezdése szerint kedvezményes módon lekötött kapacitások másodlagos kereskedelem keretében nem értékesíthetők.

(3) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2014. (X. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 155. §-ban foglaltakat a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő kapacitás-lekötési eljárásokban is alkalmazni kell.

156. § *  (1) *  Határkeresztező földgázszállító vezetéken 2015. május 10-éig legfeljebb a 2015. szeptember 30-ig terjedő időszakra köthető le kapacitás.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést nem kell alkalmazni azokra az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárásokra, amelyek lefolytatása a 98/A. § alapján kötelező.

(3) *  A rendszerüzemeltető a határkeresztező gázvezetékre vonatkozó hosszú távú kapacitás-lekötések során biztosítja a földgáz biztonsági készlet visszapótlásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, a készlet visszapótlásához tartozó kapacitások lekötését.

157. § * 

157/A–157/C. § * 

158. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról szóló 123/2015. (V. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/2015. (V. 26.) Korm. rendelet] 31. §-ával megállapított 115/C. §-át a 123/2015. (V. 26.) Korm. rendelet hatálybalépésének napját megelőzően meghirdetett energiahatékonysági pályázatok keretében megvalósuló jelentős felújítások esetében nem kell alkalmazni.

158. § * 

159. § (1) * 

(2) * 

(3) A GET 71. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására alkalmas informatikai rendszert a földgázelosztó 2009. július 1-jétől köteles üzemszerűen működtetni.

(4)–(8) * 

160. § *  E rendeletnek a Mód. Kr3.-mal megállapított 144/A–144/D. §-ában foglalt kötelezettségek esetében a 152. § alapján lefolytatott eljárás jogerős lezárásától számított hat hónapig nem alkalmazható a GET 119. §-a, ha az engedélyes a 152. § alapján lefolytatott eljárás jogerős lezárását követően minden hónap 15. napjáig részletes ütemtervet nyújt be a Hivatalhoz a Mód. Kr3.-mal megállapított 144/A–144/D. §-ában foglalt kötelezettségek teljesítésének állásáról.

161. § * 

161/A–163. § * 

164. § (1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 47/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást az érintett engedélyes 2009. április 1-jétől köteles vezetni.

(2) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 47/B. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba történő felvételt a védendő fogyasztó 2009. április 1-jétől kérheti.

(3) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény alapján kiadott védendő fogyasztói státusz fennállására, valamint a fogyatékosság jellegére vonatkozó igazolásokat e törvény alapján kiadott igazolásokkal egyenértékűnek kell tekinteni addig, amíg a védendő fogyasztói státusz fennállására, valamint a fogyatékosság jellegére vonatkozóan változás nem következik be.

164/A. § *  E rendeletnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 156. § (2)–(3) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő kapacitás-lekötési eljárásokban is alkalmazni kell.

164/B. § *  A 26/B. § (5) bekezdésének rendelkezéseit a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő kereskedőváltás esetén is alkalmazni kell.

164/C. § *  E rendeletnek a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr2.) megállapított 8. § (2) bekezdését a Mód. Kr2. hatálybalépését követően felszerelt fogyasztásmérő berendezés, számítómű, távadó és nyomásszabályzó esetében kell alkalmazni.

164/D. § * 

164/E. § *  (1) A földgázelosztó az üzletszabályzatát az 1. számú mellékletnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 4.) megállapított 11. pont 11.13–11.19. alpontjában foglaltak teljesítése érdekében megfelelően átdolgozza, és azt 2015. október 31-ig a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja.

(2) A földgázelosztó a Mód. Kr. 4.-gyel megállapított 1. számú melléklet 11. pont 11.13. alpontjában előírtak teljesítése érdekében 2015. november 30-ig köteles valamennyi olyan felhasználási hely tekintetében felülvizsgálatot végezni, amely az 1. számú melléklet 11. pont 11.9. alpontja szerinti gázmérőcserével érintett lehet. A felülvizsgálat eredményéről a földgázelosztó a Hivatalt értesíti.

(3) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti értesítést követően hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy – amennyiben adott felhasználási helyen a Mód. Kr. 4.-gyel megállapított 1. számú melléklet 11. pont 11.9. alpontja szerinti gázmérőcsere feltételei fennállnak – a felszerelt fogyasztásmérő berendezés mérési tartományát a földgázelosztó a felszerelés időpontjában hatályos műszaki előírásoknak megfelelően határozta-e meg, és ha nem, akkor ennek következtében – figyelemmel a felszerelésének időpontjában hatályos hatósági árakra – érte-e a felhasználót anyagi hátrány. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés mérési tartományát a földgázelosztó nem megfelelően határozta meg, és ennek következtében a felhasználót anyagi hátrány érte, továbbá a földgázelosztó nem tudja bizonyítani, hogy a felszerelés időpontjában hatályos műszaki előírásoknak nem megfelelő fogyasztásmérő berendezés felszerelését a felhasználó a földgázelosztó ez irányú tájékoztatása ellenére kifejezetten kérte, az a földgázelosztó részéről a rendszerhasználati díj jogszerűtlen felszámításának minősül.

164/F. § * 

Hatálybaléptető rendelkezések

165. § (1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 153. §-a, 155. §-a, 159. § (2) és (6)–(8) bekezdése, 160. §-a, valamint a 164. §-a, a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(3) E rendelet 1–125. §-a, 127–151. §-a, 154. §-a, 157. §-a, 159. § (3)–(5) bekezdése, 161–163. §-a, 166–168. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba.

Módosuló jogszabályok

166. § (1) * 

(2) * 

Hatályukat vesztő jogszabályok

167. § Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

168. § *  (1) *  Ez a rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) *  E rendelet

a) 23/A. §-a, 54. § (5) bekezdése, 115/A. § (1) és (3)–(6) bekezdése, 115/C–115/E. §-a az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének, valamint VII. mellékletének,

b) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5., 7., 9. pontjának és Melléklet 3. pontjának,

d) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 70. cikk 1., 3. és 6. pontjának,

e) *  a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(3) *  Ez a rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2012. augusztus 24-i 2012/490/EU európai bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(4) *  Ez a rendelet a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i (EU) 2017/459 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(5) *  Ez a rendelet a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(6) *  A 19/A. § (1) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Földgázelosztási Szabályzat

1. Előzetes tájékoztatás

1.1. A földgázelosztóhoz

a) elosztóvezetékhez történő csatlakozás iránti igényt az ingatlan tulajdonosa, vagy

b) többlet vásárolt kapacitás iránti igényt az ingatlan tulajdonosa vagy a vele kötött szerződés alapján a felhasználó

[a továbbiakban a) és b) pont együttesen: gázigénylő] nyújthat be.

1.2. A gázigénylő előzetes tájékoztatást kérhet a földgázelosztótól csatlakozás iránti vagy többlet vásárolt kapacitás iránti igényének bejelentése előtt az igény-kielégítés feltételeiről és lehetőségeiről.

1.3. *  Az előzetes tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül írásban kell kiadni.

2. Igénybejelentés

2.1. A gázigénylő elosztó-vezetéki kapacitás igényét igénybejelentő kitöltésével és aláírásával jelentheti be.

2.2. A földgázelosztó a lakossági fogyasztók által kitöltendő igénybejelentőt honlapján közzéteszi.

2.3. Az igénybejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a gázigénylő adatai, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,

b) felhasználási hely azonosításához szükséges adatok, és

c) igényelt gázteljesítmény és gázmennyiség.

2.4. *  Ha az igénybejelentés hiányos vagy az elbíráláshoz további adat, okirat szükséges, úgy arról az igénybejelentőt 3 munkanapon belül értesíteni kell.

2.5. Az előzetes tájékoztatásért és az igénybejelentésre adott ajánlatért a földgázelosztó díjat nem számíthat fel.

3. Csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó ajánlat

3.1. *  A földgázelosztó a gázigénylő igénybejelentése esetén valamennyi dokumentum rendelkezésre állásától számított 8 napon belül írásban ajánlatot tesz, vagy ha az igényt elutasítja, erről – az elutasítás részletes indokolásával – a gázigénylőt tájékoztatja. Ha az ajánlattétel előtt más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása szükséges, a földgázelosztó az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását kezdeményezi. Az ajánlattételre nyitva álló határidőbe nem számít bele az elosztóvezeték építéséhez szükséges, a földgázelosztó által végzett műszaki megvalósításra vonatkozó helyszíni felméréshez szükséges időtartam és más szerv

a) nyilatkozatának beszerzéséhez vagy

b) eljárása lefolytatásához

szükséges időtartam. Ha helyszíni felmérés indokolt az elosztóvezeték építéshez, úgy a földgázelosztó 15 munkanapon belül a helyszíni felmérést elvégezi. A megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül a nyilatkozatot kiadja, illetve az eljárását lefolytatja, és annak eredményéről a földgázelosztót tájékoztatja.

3.2. A 2.4. pont szerinti hiánypótlás esetén a 3.1. pontban meghatározott határidő a hiánypótlás teljesítésétől számítandó.

3.3. * 

3.4. Ha az adott ingatlanon már megvalósult az elosztói csatlakozás, de annak elhelyezkedése a gázigénylőnek nem felel meg, a meglévő csatlakozási pont ingatlanon belüli áthelyezésének vagy további csatlakozási pontok kiépítésének költsége a gázigénylő költségére történik.

3.5. A gázigénylő számára adott ajánlatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a felhasználási hely azonosításához szükséges adatait,

b) a vásárolt vagy a többlet vásárolt kapacitást, valamint a biztosítható hálózati kapacitást,

c) a csatlakozási pontnak, az elosztóvezetéknek és annak a gázátadó állomásnak a megjelölését, ahonnan a vásárolt kapacitás vagy többlet vásárolt kapacitás kielégíthető,

d) a csatlakozási díj mértékét,

e) *  az ajánlat szerinti hálózati kapacitás vagy többletkapacitás biztosításának időpontját, amely nem lehet későbbi, mint az elosztói csatlakozási szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított 60 nap, kivéve, ha a gázigénylő ennél későbbi időpontra kéri. A határidőbe nem számít bele

ea) amennyiben a csatlakozáshoz elosztóvezeték építése szükséges, az elosztóvezeték kiépítésének időtartama, de legfeljebb 60 nap,

eb) *  más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam azzal, hogy a földgázelosztó a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását 10 napon belül köteles kezdeményezni,

ec) az az időtartam, amely alatt jogszabály nem teszi lehetővé a munkavégzést,

f) a földgázelosztó ajánlati kötöttségét és annak időtartamát, és

g) a földgázelosztó által aláírt elosztói csatlakozási szerződés tervezetét.

3.6. A gázigénylő gázellátását elsősorban közvetlen közterületi csatlakozással kell megoldani.

3.7. A megépült elosztóvezeték – eltérő megállapodás hiányában – a földgázelosztó tulajdonába kerül.

4. Az elosztói csatlakozási szerződés

4.1. Az elosztói csatlakozási szerződés a gázigénylő és a földgázelosztó között jön létre. Az elosztói csatlakozási szerződés alapján a földgázelosztó biztosítja:

a) földgáz elosztóvezetékhez történő csatlakozáshoz szükséges elosztó vezetéki fejlesztés,

b) a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítésével kapcsolatos tervfelülvizsgálat, műszaki-biztonsági ellenőrzés,

c) az elosztó vezeték és a csatlakozó vezeték összekötése,

d) a fogyasztásmérő berendezés és lakossági fogyasztó esetében a nyomásszabályzó felszerelése és

e) a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése.

4.2. A szerződés a felek által megállapított napon lép hatályba, ennek hiányában a szerződés a gázigénylő által aláírt szerződéstervezet földgázelosztó általi kézhezvételének napján hatályosul.

4.3. Véleményeltérés esetén a gázigénylő és a földgázelosztó kötelesek egyeztetni.

4.4. A szerződést a felhasználási hely csatlakozási pontjára kell megkötni az ott rendelkezésre álló vásárolt kapacitás folyamatos biztosítására.

4.5. Minden mérési, elszámolási pontra – eltérő megállapodás és a 4.6. pontban meghatározott eset kivételével – külön elosztói csatlakozási szerződést kell kötni.

4.6. Egy fogyasztásmérő berendezésen keresztül közösen vételező társasházi gázigénylőkkel egy csatlakozási szerződést kell kötni. E gázigénylőket az elosztói csatlakozás tekintetében egyenlő jogok illetik meg, és a csatlakozási díj megfizetéséért egyetemlegesen felelősek.

4.7. A vásárolt kapacitás a szerződésben meghatározott felhasználási helyre vonatkozik, más felhasználási helyre nem vihető át.

4.8. A gázigénylő bekapcsolásával összefüggésben a meglévő csatlakozóvezeték áthelyezésével, cseréjével, javításával és karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzését az érintett ingatlan tulajdonosa, használója tűrni köteles. Az ebből eredő esetleges károkat a gázigénylő a polgári jog szabályai szerint köteles megtéríteni.

4.9. Az elosztói csatlakozási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) szerződő felek megnevezését, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,

b) a felhasználási hely azonosításához szükséges adatokat,

c) a vásárolt kapacitást,

d) a csatlakozási pont helyének meghatározását,

e) a csatlakozási díj mértékét, teljesítésének módját és határidejét,

f) a vásárolt kapacitás rendelkezésre állásának és a vételezés megkezdésének időpontját,

g) a vásárolt kapacitás biztosításának pénzügyi, műszaki és egyéb feltételei, ideértve a tulajdonjogi kérdéseket,

h) a szerződésszegés eseteit és ennek jogkövetkezményeit,

i) az elosztói csatlakozási szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.

4.10. Az elosztói csatlakozási szerződést érintő, az üzletszabályzatban foglalt általános szerződési feltételek megváltoztatása esetében, a változás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a változásról az érintett gázigénylőket a földgázelosztó köteles írásban értesíteni, és az értesítést az ügyfélszolgálati helyiségekben kifüggeszteni.

5. Létesítés, tervezés és tervfelülvizsgálat

5.1. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítési és bővítési munkáinak tervezéséről és kivitelezéséről a csatlakozási szerződésben meghatározott felhasználási hely tulajdonosa (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kivitelezésére jogszabály szerinti nyilvántartásban szereplő gázszerelő jogosult. A földgázelosztó köteles térítésmentesen az ingatlantulajdonos vagy az ingatlantulajdonos tervezője, kivitelezője rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat:

a) az elosztóvezetékhez történő csatlakozási pont helyét,

b) a felhasználási helyen igénybe vehető vásárolt kapacitást,

c) a nyomásszabályzó és a fogyasztásmérő berendezés műszaki előírásaira, elhelyezésére vonatkozó követelményeket, valamint

d) a tervezéshez szükséges egyéb adatokat.

5.2. *  A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítése, átalakítása esetén kiviteli tervet kell készíteni, kivéve, ha a gáz csatlakozóvezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet eltérően rendelkezik. A kiviteli tervet a gázfogyasztó készülékcsere kivételével a földgázelosztó műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgálja.

5.3. A kiviteli tervet arra jogosult tervező készítheti. A tervező jogosultságát a földgázelosztó ellenőrzi. A terv készítője a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzembe helyezési munkáinak feltételeit, a fogyasztásmérő berendezés csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint nem lakossági fogyasztó esetében a nyomásszabályozó típusát és annak az üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét a földgázelosztóval előzetesen egyeztetni köteles.

5.4. A földgázelosztó a kiviteli terven kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelmények meglétét köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek, valamint más hozzájárulások beszerzése az ingatlantulajdonos kötelessége. A földgázelosztó a terv véleményezéséhez az engedélyeket jogosult az ingatlantulajdonostól bekérni.

5.5. A földgázelosztó indokolt írásbeli nyilatkozatában a kivitelezésre alkalmatlan kiviteli tervet elutasíthatja.

5.6. A csatlakozó vezeték vagy a felhasználói berendezés megszüntetésére a létesítésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6. Műszaki-biztonsági ellenőrzés

6.1. *  Az elkészült gázszerelés ellenőrzését a gázfogyasztó készülékcsere kivételével az ingatlantulajdonos vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a földgázelosztónál, a gázfogyasztó készülékcsere esetén a tervezőnél. A gázfogyasztó készülékcsere estén a műszaki-biztonsági ellenőrzést a tervező végzi el.

6.2. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a) a munkavégzés pontos helyét,

b) a felhasználó nevét, címét,

c) a kivitelezői nyilatkozatot,

d) a kivitelezői jogosultság igazolását,

e) a kéményvizsgálati szakvéleményt – amennyiben szükséges –, valamint

f) a megvalósulási dokumentációt.

6.3. *  Az ellenőrzést – a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett időpontban – a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 8 munkanapon belül a földgázelosztó lefolytatja. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. Készülékcsere esetén a kiviteli tervet és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni.

6.4. Ha a kivitelezés nem felel meg a műszaki-biztonsági előírásoknak, a bekapcsolást a földgázelosztó a hiba kijavításáig köteles megtagadni. Biztonsági okokból a földgázelosztó a főcsapot vagy a fogyasztói főelzárót elzárhatja, és azokat biztonsági záróelemmel láthatja el. A biztonsági záróelemet eltávolítani és a lezárt főcsapot vagy a fogyasztói főelzárót kinyitni csak a földgázelosztó jogosult.

6.5. Ha a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a földgázelosztó azt állapítja meg, hogy a kivitelező nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve az előírásoknak megfelelően végezte el a munkát, jogosult erről a gázszerelők nyilvántartását vezető szervezetet tájékoztatni, ismételt szabálytalan munkavégzés esetén pedig kezdeményezni a gázszerelésre jogosultak jegyzékéből történő törlését.

6.6. Ha a szolgáltatás hat hónapot meghaladóan szünetel, a földgázelosztó jogosult a visszakapcsolás előtt a felhasználói berendezést és a csatlakozóvezetéket műszaki-biztonsági szempontból a felhasználó költségére felülvizsgálni.

6.7. *  A gázfogyasztó készüléknek a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti egyszerűsített cseréjét a földgázelosztó jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontjáról a földgázelosztó az ellenőrzés napját megelőzően legalább 15 nappal köteles értesíteni a felhasználót és a kivitelezőt. Az ellenőrzésen a kivitelező köteles megjelenni.

6.8. *  A csatlakozóvezetéknek és a fogyasztói vezetéknek a GET 89. § (7) bekezdése alapján a fogyasztásmérő berendezés cseréjével egyidejűleg esedékes, szivárgás-ellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatának időpontjáról a földgázelosztó a munkavégzését megelőzően a 10.3. pontban foglaltak szerint értesíti a felhasználót.

6.9. *  Készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.

7. Az elosztóhálózat-használati szerződés

7.1. Az elosztóhálózat-használati szerződés a felhasználó és a földgázelosztó között jön létre. Az elosztóhálózat-használati szerződés alapján a földgázelosztó biztosítja:

a) a földgáz elosztóvezeték folyamatos és biztonságos üzemeltetését és a zavarok elhárítását,

b) a felhasználó ellátása számára lekötött kapacitás mértékéig a felhasználó fogyasztásának megfelelő földgáz elosztása az elosztóvezeték belépési pontjától az elosztóvezeték kiadási pontjáig,

c) a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés közötti összeköttetés fenntartását,

d) az átalánydíjas felhasználó kivételével a felhasználó által vásárolt földgázmennyiség hiteles fogyasztásmérő berendezéssel történő mérését, a fogyasztásmérő berendezés leolvasását.

7.2. Az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésének feltétele a csatlakozási díj megfizetése és az elosztói csatlakozási szerződésben előírt feltételek teljesítése.

7.3. Ha az elosztói csatlakozási szerződés egyedi feltételeket tartalmaz a rendszerhasználat időtartamára, illetve mértékére vonatkozóan, az elosztóhálózat-használati szerződés kizárólag ilyen feltételekkel köthető meg.

7.4. Az elosztóhálózat-használati szerződést az elosztói csatlakozási szerződés vásárolt kapacitás mértékére és ütemezésére vonatkozó tartalmának megfelelően kell megkötni.

7.5. Ha nem áll rendelkezésre írásba foglalt elosztói csatlakozási szerződés, a vásárolt kapacitás mértékét a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye szerint kell megállapítani.

8. Az elosztóhálózat-használati szerződés létrejötte és tartalma

8.1. A földgázelosztó a felhasználó kérésére az elosztóhálózat-használati szerződéskötés iránti igény bejelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a szerződéstervezetet írásban elkészíteni és a felhasználónak átadni vagy megküldeni.

8.2. Ha a szerződési ajánlat elkészítéséhez szükséges adatot, okiratot vagy a feltételek teljesítésére vonatkozó igazolást, engedélyt a felhasználó nem bocsátotta a földgázelosztó rendelkezésére, a földgázelosztó az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles értesíteni a hiánypótlásról a felhasználót. Ebben az esetben a 8.1. pontban meghatározott, ajánlattételre előírt határidő a hiánypótlás teljesítésével kezdődik.

8.3. Ha a felhasználási helyen a hálózati csatlakozás már kiépítésre került, a felhasználóval az elosztóhálózat-használati szerződést az igénybejelentéstől számított 8 napon belül meg kell kötni.

8.4. Az elosztóhálózat-használati szerződés a felek aláírásával jön létre. A szerződés hatálya azon időpontban áll be, amikor a felhasználó által aláírt szerződést a földgázelosztó kézhez vette.

8.5. Ha a felhasználó a szerződést véleményeltéréssel írta alá, a szerződés kizárólag akkor jön létre, ha a felek – egyeztetés alapján – a szerződés tartalmában megállapodtak. A földgázelosztó 15 napon belül köteles a felhasználóval egyeztetést kezdeményezni. A szerződés a felek által megállapított napon lép hatályba.

8.6. Ha az elosztóhálózat-használati szerződéskötésre vonatkozó igénnyel jelentkező felhasználó a szerződéstervezetet 30 napon belül aláírva nem küldi vissza a földgázelosztónak, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, a földgázelosztó ajánlati kötöttsége megszűnik, amelyről a felhasználót tájékoztatni kell.

8.7. Az elosztóhálózat-használati szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a földgázelosztó és a felhasználó megnevezését, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,

b) a gázátadó(k) megnevezését,

c) a fogyasztásmérő berendezés(ek) névleges (össz)teljesítményét,

d) az elosztásra kerülő gáz minőségi követelményeit,

e) profilba sorolt felhasználó esetében a felhasználó profilba történő besorolását,

f) a hálózati névleges nyomásértékét a csatlakozási ponton,

g) a felhasználási helyen felszerelt, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés és tartozékainak, azonosítóinak felsorolását,

h) a mérőleolvasás formáját és rendszerességét,

i) a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a szünetelés időpontjának meghatározására vonatkozó rendelkezéseket,

j) a szerződő felek szerződésszegésének következményeit, különös tekintettel a földgázelosztói hozzáférés felfüggesztésére,

k) a szerződő felek együttműködését és elszámolását földgázellátási zavar és válsághelyzet esetén,

l) a felhasználói panasz bejelentésének és elintézésének rendjét, és

m) a fogyasztásmérő berendezés tulajdonjogára vonatkozó rendelkezéseket.

8.8. A földgázelosztó kérés esetén az elosztóhálózat-használati szerződés másolati példányát a földgázkereskedő rendelkezésére bocsátja.

8.9. *  A földgázelosztó az általános szerződési feltételek megismerését az ügyfélszolgálatán és a honlapján lehetővé teszi, valamint azt az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználónak átadja vagy kérése esetén részére megküldi.

8.10. *  Az egyetemes szolgáltatási vagy földgáz-kereskedelmi szerződés bármelyik fél részéről történő megszüntetése esetén az elosztó jogosult a felhasználási helyen ellenőrzést tartani. Az ellenőrzés sikeres lefolytatását követően, és az elosztó tulajdonában lévő fogyasztásmérő berendezés és tartozékainak, valamint nyomásszabályozó leszerelését követően szüntethető meg az elosztóhálózat-használati szerződés.

9. Bekapcsolás, üzembe helyezés

9.1. Eltérő megállapodás hiányában a földgázelosztó köteles gondoskodni arról, hogy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a felhasználási helyen a sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzést követően a felhasználó írásbeli bejelentésének beérkezésétől számított – a Hivatal által a földgázelosztás minimális minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározásáról kiadott határozatban meghatározott –, a mindenkori normaérték szerinti időtartamon, de legfeljebb 8 munkanapon belül a fogyasztásmérő berendezést és a nyomásszabályozót felszereljék, biztonsági záró elemmel lássák el, a csatlakozóvezetéket és a felhasználói berendezést az elosztóvezetékkel összekapcsolják, ha a felhasználó részéről a felhasználási helyen a munkavégzés lehetősége biztosított.

9.2. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetében a bekapcsolás megállapodás szerint történik.

9.3. A fogyasztásmérő berendezés felszerelésének feltétele, hogy a felhasználó földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkezzék, amely tartalmazza a földgáz vételezés megkezdésének időpontját.

9.4. A gázkészülékek üzembe helyezésére a földgázelosztó, a készülék gyártója vagy jogszabály szerinti nyilvántartásban szereplő gázszerelő jogosult.

9.5. Ha nem a földgázelosztó helyezi üzembe a gázkészüléket, akkor az üzembe helyező gázszerelő tájékoztatást ad a készülék műszaki-biztonsági követelményeiről, biztonságos és szakszerű használatáról, valamint az ingatlanon belüli gázszivárgás vagy gázömlés esetén teendő intézkedésekről.

9.6. Új felhasználó bekapcsolásakor a földgázelosztó a következőket végzi el:

a) a fogyasztásmérő berendezést felszereli és üzembe helyezi,

b) a lakossági fogyasztóknál a nyomásszabályozót felszereli és üzembe helyezi,

c) a csatlakozóvezetéket és a fogyasztói vezetéket gáz alá helyezi,

d) a 9.5. pontban foglalt eset kivételével a szakszerű használatról és a felhasználói kötelezettségekről írásbeli tájékoztatást ad.

9.7. *  Az üzembe helyezés alkalmával a földgázelosztó köteles a felhasználóval a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szakszerű és biztonságos használatát, a fogyasztásmérő és a házi nyomásszabályozó berendezés berendezés állagmegóvási és védelmi kötelezettségét, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeit ismertetni, ezen belül kiemelve a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettségét.

9.8. A tájékoztatás megtörténtének tényét a földgázelosztó és a felhasználó írásban köteles rögzíteni.

9.9. A vezeték gáz alá helyezését, valamint a gáz alatti elosztóvezetéken vagy annak tartozékán a gáz kilépését lehetővé tevő alábbi tevékenységeket kizárólag a földgázelosztó végezheti:

a) a földgázelosztó tulajdonában lévő nyomásszabályozó és tartozékai szerelését,

b) a földgázelosztó tulajdonában lévő fogyasztásmérő berendezés és tartozékai szerelését,

c) az elosztóvezeték és csatlakozóvezeték összekötését, és

d) az üzemelő gázvezeték megbontását.

9.10. A fogyasztásmérő berendezésnek vagy mérési rendszernek alkalmasnak kell lennie a gáz mérésére. A fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer a földgázelosztó tulajdonát képezi, és gondoskodik annak felszereléséről, üzemeltetéséről, karbantartásáról, időszakos hitelesítéséről. A felek ettől eltérően is megállapodhatnak, ha az elosztó e kötelezettségeiről a felhasználót a megállapodást megelőzően tájékoztatta.

9.11. Ha a földgáz-kereskedelmi szerződés alapján a felhasználó átalánydíjat fizet, fogyasztásmérő berendezés nem kerül felszerelésre.

9.12. A fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer telepítéséhez szükséges mérési hely kialakítását és fenntartását a felhasználó saját költségén biztosítja.

9.13. *  Ha a fogyasztásmérő és a házi nyomásszabályozó berendezés berendezés cseréjére a felhasználó állagmegóvási kötelezettségének megszegése miatt kerül sor, az ezzel kapcsolatos költségeket a felhasználó viseli akkor is, ha a mérő cseréje más ok miatt is szükségessé vált.

9.14. A földgázelosztót terheli lakossági fogyasztó esetében a fogyasztásmérő berendezés és a fogyasztói nyomáscsökkentő, egyéb felhasználó esetében a fogyasztásmérő berendezés költsége, valamint az e berendezésekkel összefüggő tevékenységek során felmerülő költség. E berendezések felszerelése, karbantartása és hitelesítése a földgázelosztó kötelezettsége.

10. A felhasználók értesítése

10.1. *  A földgázelosztó a fogyasztásmérő berendezés hitelességi idejének lejárta miatti csere esetén szükséges munkavégzésről, a fogyasztásmérő-berendezés ellenőrző leolvasása vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzésnek legfeljebb 4 órás időtartamban megjelölt, tervezett kezdő időpontjáról tértivevényes ajánlott levélben vagy egyéb igazolható módon értesíti a felhasználót. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható munkavégzési időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a földgázelosztó időpont egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi munkavégzési időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia.

10.2. *  A felhasználó köteles a földgázelosztóval a 10.1. pontban foglaltak szerint egyeztetett időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a földgázelosztó általi munkavégzést lehetővé tenni.

10.3. A 100 m3/h kapacitás-lekötés alatti felhasználók esetében a munkavégzés megkezdése előtt 15 nappal, a 100 m3/h kapacitás-lekötés feletti felhasználók esetében 30 nappal kell az értesítést közölni.

11. Mérés

11.1. A felhasználók által elfogyasztott földgázt hiteles fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni.

11.2. Ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezés hibáját észleli, köteles azt a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni. A földgázelosztó a felhasználó bejelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérő berendezés működését hitelesített ellenőrző fogyasztásmérő berendezéssel ellenőrizni. A földgázelosztó köteles a fogyasztásmérő berendezést kicserélni, ha az ellenőrzött berendezés a jogszabályi hibahatárt túllépi vagy a berendezés hibás.

11.3. Az ellenőrzés, illetve csere költsége a földgázelosztót terheli, ha a fogyasztásmérő berendezés mérési hibája a jogszabályi hibahatárt túllépi. Egyéb esetben a költségeket a felhasználó köteles megtéríteni.

11.4. *  A fogyasztásmérő berendezés cseréje esetén a földgázelosztó köteles gondoskodni arról, hogy

a) ha a fogyasztásmérő berendezés cseréjére nem a 11.2. pont szerint, azonnali beavatkozással kerül sor, a csere időpontjáról a felhasználó a 10.3. pontban foglaltak szerint értesítést kapjon,

b) a régi fogyasztásmérő berendezés utolsó és az új fogyasztásmérő berendezés induló állásának leolvasása a felhasználó jelenlétében történjen, és

c) a fogyasztásmérő berendezés műszaki adatai a mérő állásával együtt jegyzőkönyvben kerüljenek rögzítésre, és annak egy példánya a felhasználó részére átadásra kerüljön.

11.5. *  A leszerelt fogyasztásmérő berendezés mérőállását és állapotát a földgázelosztó jogosult fotótechnikai vagy elektronikus felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. A leszerelést követő első elszámoló számlára vonatkozó elévülési idő végéig – elszámoló számlára vonatkozó felhasználói panasz véglegessé vált döntéssel való lezárásáig vagy jogvita esetén a jogvita jogerős lezárásáig – a földgázelosztó köteles a fotótechnikai vagy elektronikus felvételeket, ezek hiányában a fogyasztásmérő berendezést változatlan állapotban megőrizni. A felhasználói panasz fennállásáról és annak véglegessé vált döntéssel való lezárásáról, továbbá a jogvita fennállásáról és annak jogerős lezárásáról a felhasználót ellátó kereskedő a földgázelosztót tájékoztatja.

11.6. A felhasználó jogosult saját költségén – a földgázelosztóval egyeztetett módon – ellenőrző mérőeszközt alkalmazni. Eltérő mérési eredmény esetén a fogyasztás elszámolásánál a mérésügyi felülvizsgálat befejezéséig az elosztó tulajdonát képező mérő mérési adatai szolgálnak az elszámolás alapjául.

11.7. A földgázelosztó saját költségére köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez a földgáz mennyisége mellett szükséges egyéb jellemzők mérési adatainak rendelkezésre állásáról, az adatok üzletszabályzata szerint történő képzéséről és a mérési adatok közreadásáról.

11.8. A rögzített mérőállást és az abból képzett adatokat a földgázelosztó köteles az érintett kereskedő felé a rögzítést követő 3 napon belül megadni.

11.9. A felhasználási hely tulajdonosa vagy meghatalmazásával a felhasználó kezdeményezheti a földgázelosztónál a fogyasztásmérő berendezés cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és kapacitású fogyasztásmérő berendezésre, ha

a) a felhasználási helyen üzemelő gázfogyasztó készülékek névleges kapacitásainak összege 115 m3/h-nál kisebb, és a felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitása 100 m3/h-nál nagyobb, vagy

b) a 20–100 m3/h kapacitásigényű felhasználási hely fogyasztásmérő berendezésének névleges kapacitása a beépített gázfogyasztó készülékek névleges kapacitásainak összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.

11.10. *  A földgázelosztó 30 napon belül köteles a 11.9. pont szerinti kezdeményezést a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményéről a kezdeményezőt tájékoztatni, kivéve, ha a kezdeményezésre a földgázelosztó 11.13. pont szerinti tájékoztatása alapján kerül sor. A 11.9. pontban előírt feltételek fennállása esetén a földgázelosztó köteles a fogyasztásmérő berendezést kicserélni és a kezdeményezés időpontjától a fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitása alapján megállapított rendszerhasználati díjat alkalmazni. Az új fogyasztásmérő berendezést – a 11.13. pontban foglalt kivétellel – a kezdeményező fizeti meg. A fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos mérőhely kialakításának költsége – a 11.13. pontban foglalt kivétellel – a kezdeményezőt terheli, kivéve, ha a földgázelosztó fogyasztásmérő berendezés indokolt cseréjét 3 hónapon belül nem hajtja végre.

11.11. Ha a fogyasztásmérő berendezés 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba került beépítésre, a földgázelosztó jogosult a fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitását gáztechnikai normálállapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként a fogyasztásmérő berendezésnél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a földgáz hőmérsékletének átlagát kell figyelembe venni.

11.12. Ha a fogyasztásmérő berendezés

a) mérési tartománya nem illeszkedik a gázfogyasztó készülékek egyidejű kapacitás-felhasználásához,

b) a típusára vonatkozó előírásoknak nem felel meg, vagy

c) a felhasználó igénybe vett legnagyobb kapacitásának mérésére alkalmatlan,

a földgázelosztó kezdeményezheti a fogyasztásmérő berendezés cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és kapacitású, illetve a mérésügyi előírásoknak megfelelő fogyasztásmérő berendezésre. Ebben az esetben a fogyasztásmérő berendezés cseréje és a mérőhely esetleges átalakításának költsége a földgázelosztót terheli.

A felhasználó köteles tűrni a fogyasztásmérő berendezés cseréjét.

11.13. *  Ha a földgázelosztó a 11.9. pontban meghatározott feltételek fennállását észleli, köteles a felhasználó figyelmét felhívni a fogyasztásmérő berendezés cseréjének lehetőségére. A fogyasztásmérő berendezés 11.9. pont szerinti cseréje, a fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely kialakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, a cserét követően egyetemes szolgáltatásra jogosulttá váló felhasználó és közintézményi felhasználó esetén a földgázelosztó kötelessége, saját költségén. A közintézményi felhasználó a fogyasztásmérő berendezés cseréjének kezdeményezésével egyidejűleg az 55/B. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal igazolja, hogy közintézményi felhasználónak minősül.

11.14. *  A 20–100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen az elosztási alapdíjat fizető felhasználók esetében ötévente, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserét megelőzően a földgázelosztó köteles meghatározni a felhasználó számított órai teljesítményét a felhasználó gázmérőcserét megelőző öt év legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján.

11.15. *  A 11.14. pont szerinti felülvizsgálat eredményéről és a gázmérőcsere 11.16. pont szerinti kezdeményezésének lehetőségéről a földgázelosztó köteles a felhasználót a gázmérőcserét megelőzően, a 10.1. pontjában meghatározott értesítéssel egyidejűleg tájékoztatni. A földgázelosztó a tájékoztatás keretében igazolható módon köteles tájékoztatni a felhasználót a számított órai teljesítményhez igazodó fogyasztásmérő berendezés felszerelésének kockázatairól, valamint arról, hogy a számított órai teljesítményt meghaladó földgázfogyasztás miatt bekövetkező szolgáltatási szünet nem minősül a földgázelosztó által történő kikapcsolásnak, az abból származó kárt a felhasználó viseli.

11.16. *  Ha a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye legalább 15 százalékkal nagyobb, mint a felhasználó számított órai teljesítménye, akkor a földgázelosztó a felhasználási hely tulajdonosa vagy meghatalmazásával a felhasználó kezdeményezése esetén köteles a számított órai teljesítménynek megfelelő kapacitású fogyasztásmérő berendezés felszerelésére a 11.14. pont szerinti gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével egyidejűleg.

11.17. *  A fogyasztásmérő berendezés 11.16. pont szerinti cseréje, a fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely esetleges átalakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, a cserét követően egyetemes szolgáltatásra jogosulttá váló felhasználó és közintézményi felhasználó esetén a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.

11.18. *  A földgázelosztók kötelesek a felhasználó számított órai teljesítményének meghatározására egységes módszertant kialakítani, és azt az üzletszabályzatukban nyilvánossá tenni.

11.19. *  A közintézményi felhasználó a fogyasztásmérő berendezés 11.16. pont szerinti cseréjének kezdeményezésével egyidejűleg az 55/B. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal igazolja, hogy közintézményi felhasználónak minősül.

12. Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén

12.1. Ha a felhasználónál felszerelt fogyasztásmérő berendezés a fogyasztást nem, vagy hibásan méri (a továbbiakban együtt: hibás mérés), vagy a fogyasztásmérő berendezés hitelesítési ideje lejárt, annak adatai elszámolás alapjául nem szolgálhatnak.

12.2. Hibás mérés esetén a felek közötti elszámolást az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) ha megállapítható a meghibásodás tényleges időpontja, a hibás mérés időtartamát a meghibásodástól az új fogyasztásmérő berendezés felszerelésének időpontjáig terjedő időtartamban kell megállapítani,

b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek a hibás mérés időtartamát becsléssel közösen határozzák meg,

c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában a hibás mérés időtartama egy év.

12.3. A hibás mérés időtartamának megállapítását követően a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi hatóság vagy a mérésügyi hatóság által akkreditált laboratórium által megállapított hibaszázalékával helyesbíteni kell a hibás mérés időszakára kibocsátott elszámolásokat.

12.4. *  A hibás méréssel érintett időszakban felhasznált földgáz mennyiségét a hibás mérést megelőző utolsó helyes vagy a felek által közösen helyesnek elfogadott elszámolási időszak adatait és a hibás mérést követő elszámolási időszak adatait átlagolva kell megállapítani, ha

a) a mérésügyi hatóság vagy a mérésügyi hatóság által akkreditált laboratórium nem tudja megállapítani a fogyasztásmérő-berendezés hibaszázalékát,

b) a fogyasztásmérő berendezés nem mért, vagy

c) a fogyasztásmérő berendezés hitelesítési ideje lejárt.

12.5. *  A hibás mérést megelőző időszakra vonatkozó adatok hiányában, vagy ha a felhasználó felhasználásában lényeges változás következett be, a hibás mérés elszámolása a hibás mérést követő egy év felhasználási adatai alapján történik.

12.6. *  Lejárt hitelességű mérőberendezés esetén a 12.2. pont a) pontjában, valamint a 12.4. és 12.5. pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

12.7. *  Lejárt hitelességű fogyasztásmérő berendezés esetén a földgázelosztó szabálytalan vételezésre kizárólag akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre és ennek érdekében a mérőhelyre való bejutást a járásbíróságnál kezdeményezte.

13. Gázömlés (üzemzavar) elhárítása

13.1. A felhasználók biztonságos gázellátása érdekében a földgázelosztó:

a) a saját műszeres ellenőrzéssel megállapított, vagy felhasználói bejelentés alapján tudomására jutott gázömlésből adódó veszélyhelyzet elhárítására azonnali intézkedéseket tesz,

b) az elosztóvezetéken keletkezett gázömlést saját költségére hárítja el.

13.2. Ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó – a felhasználó költségére – intézkedik, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása – a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével – a felhasználó kötelezettsége és költsége.

13.3. A földgázelosztónak a működési területén bekövetkezett súlyos üzemzavar elhárítását haladéktalanul meg kell kezdenie.

13.4. Az üzemzavarok elhárítására a földgázelosztó folyamatosan működő ügyeleti-készenléti szolgálatot működtet.

14. Az elosztási szolgáltatás megtagadása, szüneteltetése

14.1. *  A földgázelosztó az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a készülék vagy a teljes felhasználási hely kizárásával a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles.

14.2. *  A földgázelosztó az elosztóhálózat-használati szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a földgázelosztó tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult az elosztóhálózat-használati szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14.3. Az elosztási szolgáltatás szüneteltetésére a felhasználóval szerződéses kapcsolatban álló egyetemes szolgáltató vagy földgázkereskedő kezdeményezésére is sor kerülhet, amely esetben a földgázelosztó nem vizsgálja a kizárás jogszerűségét. A jogszerűtlen kizárásból eredő károkért és annak költsége azt az engedélyest terhelik, akinek magatartása folytán a kizárásra sor került.

14.4. *  A GET 16. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség megszegése esetén a földgázelosztó kötbért fizet a felhasználónak, amelynek mértéke a Hivatal elosztói külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló határozatában meghatározott, a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásáért kért külön díj

a) 50%-a, ha az elosztó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a kizárás alapjául szolgáló helyzet megszűnéséről való tudomásszerzést követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,

b) 100%-a, ha az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a kizárás alapjául szolgáló helyzet megszűnéséről való tudomásszerzést követő 72 óránál később kerül sor.

15. Korlátozás

15.1. A korlátozás végrehajtásáról a korlátozás időpontjának és mértékének megadásával a földgázelosztó intézkedik a korlátozható felhasználó felé.

15.2. A felhasználó a földgázelosztó értesítését követően haladéktalanul köteles megkezdeni a földgázelosztó által elrendelt korlátozást. A korlátozás megszüntetéséről a felhasználót értesíteni kell.

16. A felhasználó által kezdeményezett szolgáltatási szünet

16.1. A felhasználó a földgázelosztónál írásban kérheti a rendszerhasználat szüneteltetését. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és időtartamát.

16.2. *  A szüneteltetés feltétele a fogyasztásmérő berendezés leszerelése, ha a fogyasztásmérő berendezés a földgázelosztó tulajdonában van. Ha a fogyasztásmérő berendezés nem a földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli átalánydíjas fogyasztás történik, a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra, és záró pecséttel rögzítésre. A földgázelosztó a felhasználó írásbeli bejelentésének beérkezésétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül, vagy a felhasználóval történt megállapodás alapján ettől eltérő időpontban gondoskodik a fogyasztásmérő berendezés leszereléséről, vagy a fogyasztói főelzáró elzárásáról és záró pecséttel történő rögzítéséről, amelynek költsége mindkét esetben a felhasználót terheli.

16.3. A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, amelynek költségei a felhasználót terhelik. Ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem új felhasználó kéri, a költségek e felhasználót terhelik.

16.4. A szüneteltetés időtartamára

a) a felhasználót díjfizetési kötelezettség, és

b) a földgázelosztót a hálózathasználat biztosításának kötelezettsége

nem terheli.

17. A felhasználók alapvető kötelezettségei

17.1. A felhasználó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni.

17.2. Az ingatlanon belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni.

17.3. * 

17.4. Üzemzavar vagy forráshiány miatti fogyasztáskorlátozás esetén a felhasználó köteles a korlátozási sorrend szerinti vételezés végrehajtására.

17.5. * 

17.6. *  A földgázelosztó a bejelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül – a GET 17. § (3) bekezdésében foglalt esetekben – köteles a csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és a fogyasztásmérő berendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének – ideértve a mérőállást is – jegyzőkönyvben való rögzítésére. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó és az új felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy-egy példányát a földgázelosztó a korábbi és az új felhasználónak átadni vagy postán megküldeni, egy további példányát megőrizni köteles. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a helyszíni ellenőrzés térítésmentes.

17.7. A helyszíni ellenőrzés lefolytatásáig a korábbi felhasználó felel a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályozó és a fogyasztásmérő berendezés állapotáért, a rendszerhasználati díjak megfizetéséért, szabálytalan vételezés esetén a következményekért.

17.8. *  A korábbi felhasználó mentesül a felelősség alól, ha a helyszíni ellenőrzés a bejelentés földgázelosztó általi kézhezvételét követő 20 napon belül a felhasználási helyen vételező új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem hajtható végre. Ebben az esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség.

17.9. *  A földgázelosztó nem hivatkozhat szabálytalan vételezésre, és igényt nem érvényesíthet a felhasználóval szemben, ha helyszíni ellenőrzésre nyolc napon belül nem kerül sor, kivéve, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzést az a felhasználó akadályozta, akivel szemben a szabálytalan vételezés miatt igényét érvényesíteni kívánja.

17.10. *  Az új felhasználó hatályos csatlakozási szerződés megléte, valamint az elosztóhálózat-használati szerződés megkötése esetén jogosult a rendszerhasználatra.

17.11. A 17. pont szerinti bejelentések megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályozásának bizonyítása a földgázelosztót terheli.

17.12. * 

17.13. * 

18. Az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének esetei

18.1. A földgázelosztó részéről az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül, ha

a) nem értesíti az érintett felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott időben és módon az elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,

b) jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a jogszabályokban foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetve korlátozza,

c) a földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a földgázelosztási működési engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg,

d) olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály vagy egyéb megállapodás a földgázelosztót kötelezi,

e) a szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen tesz eleget,

g) az elosztóhálózat-használati szerződésben vagy az üzletszabályzatában foglaltakat egyéb módon megsérti, illetve az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.

18.2. Ha a földgázkereskedő általi, a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó kezdeményezésnek a földgázelosztó a kezdeményezést követő munkanapon nem tesz eleget, földgázelosztó kötbért köteles fizetni a lakossági fogyasztónak. Ennek mértéke a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott, a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásáért kért külön díj

a) 50%-a, amennyiben a földgázelosztó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a fogyasztó tartozásának rendezését követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,

b) 100%-a, amennyiben a földgázelosztó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a fogyasztó tartozásának rendezését követő 72 óránál később kerül sor.

18.3. A felhasználó részéről az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül, ha:

a) a földgázelosztóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget,

b) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezeti át az elosztóvezetékről vételezett földgázt, vagy az elosztóvezetékről vételezett földgázt a földgázelosztó hozzájárulása nélkül más részére bármilyen formában továbbadja,

c) a szerződésben foglalt adatváltozás-bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget,

d) a fogyasztáskorlátozási –, illetve megszakítható felhasználó esetén a megszakítás – rendelkezéseknek nem tett eleget,

e) szabálytalanul vételez,

f) a nyomásszabályozó a fogyasztásmérő berendezés vagy a mérési rendszer ellenőrzését, a hibás nyomásszabályozó, fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét, illetve a fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer leolvasását a földgázelosztó részére nem teszi lehetővé, illetve – ha erre megállapodás a felhasználót kötelezi – ezek javítását vagy a cseréjét nem végzi el,

g) a felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő berendezés üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és megállapodás alapján annak hitelesítésére a felhasználó köteles,

h) a fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítja,

i) a fogyasztói vezeték vagy berendezés megbontásával járó, engedélyhez nem kötött tevékenységet a gázszerelők jogszabály szerinti nyilvántartásában nem szereplő személlyel végeztet,

j) a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja, vagy

k) az elosztóhálózat-használati szerződésben vagy a földgázelosztó üzletszabályzatában foglaltakat egyéb módon megsérti, illetve az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.

18.4. Szabálytalan vételezésnek minősül, ha a felhasználó:

a) a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár (a továbbiakban együtt: plomba) sérülését a földgázkereskedőnek, vagy a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti be,

b) a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi,

c) a fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen gázt vételez,

d) a fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő,

e) a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez,

f) a nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, a fogyasztásmérő berendezést vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és e magatartások valamelyikével méretlenül vételez,

g) a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételeit megszegi.

18.5. A plomba sérülésére az engedélyes csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt a felhasználó dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentes állapotban vette át a földgázelosztótól. A plombák számára, azonosítójára és sérülésmentes külsejére vonatkozóan a felhasználót írásban tájékoztatni kell.

18.6. Ha a felhasználó a szabálytalan vételezést vitatja, a mérőberendezés kötelező szakértői vizsgálatát az elosztói engedélyes köteles igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel elvégeztetni.

18.7. A 18.4. pont szerinti szerződésszegések jogkövetkezményei:

a) a 18.4. pont a) pontja esetére kártérítés és a szolgáltatás felfüggesztése, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre;

b) a 18.4. pont b)–f) pontjai esetére kötbér, amelynek mértékét a földgázelosztó üzletszabályzatában arányosan, a fokozatosság elvét figyelembe véve kell megállapítani úgy, hogy a felsorolt jogsértések súlyát és a szerződésszegéssel a földgázelosztónak okozott joghátrányt is figyelembe kell venni.

18.8. A földgázelosztó jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, ha a hiteles mérés feltételeit a helyszínen biztosítani nem tudja.

18.9. A szerződésszegést a földgázelosztó köteles bizonyítani.

18.10. Ha a szabálytalan vételezés pontos időtartama hitelt érdemlően nem állapítható meg, legfeljebb 30 napos vélelmezett fogyasztási időtartamot kell figyelembe venni.

18.11. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés eredményét minden esetben írásbeli dokumentumban kell rögzíteni.

18.12. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés csak a felhasználó, képviselője, meghatalmazottja vagy független tanú jelenlétében folytatható le.

18.13. Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölni kell a felhasználóval, képviselőjével, vagy a tanúval az eljárás célját.

18.14. Az ellenőrzést végzőknek fel kell kérnie a 18.13. pont szerinti személyt, hogy az ellenőrzés teljes időtartama alatt tartózkodjon az ellenőrzés helyszínen. Ha a felkért személy ennek a kérésnek nem tesz eleget, ennek tényét az írásbeli dokumentumban rögzíteni kell.

18.15. A 18.13. pont szerinti személy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzőkkel köteles együttműködni, így különösen a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni, annak teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni, az írásbeli dokumentumot aláírni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a 18.13. pont szerinti személy jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni.

18.16. A fogyasztásmérő berendezés leszerelése esetén a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérő berendezésről, valamint a fogyasztásmérő berendezés becsomagolásáról felvételt vagy fényképet kell készíteni, és annak egy példányát meg kell küldeni vagy át kell adni a felhasználó számára.

19. Szerződés nélküli rendszerhasználat

Szerződés nélkül használja a gázelosztó-vezetéket az a felhasználó, aki nem rendelkezik elosztóhálózat-használati szerződéssel.

2. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Egyetemes szolgáltatási szabályzat

1. Általános rendelkezések

1.1. Az egyetemes szolgáltatás során az egyetemes szolgáltató a gázellátáshoz szükséges földgázbeszerzést, földgáztárolást, földgázszállítást, földgázelosztást és egyetemes szolgáltatást biztosítja az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére. Ennek érdekében szerződést köt a gáz beszerzéséről, szállításáról és tárolásáról a megfelelő engedélyesekkel, az elosztás igénybevételéről a földgázelosztóval.

1.2. A felhasználók gázellátásának biztosítása érdekében az egyetemes szolgáltató az 1.1. pontban foglaltakon felül az alábbi feladatokat köteles elvégezni:

a) egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése,

b) számlázás,

c) felhasználóváltás kezelése,

d) szerződésszegés kezelése,

e) egyetemes szolgáltatásból való ki- és belépés kezelése,

f) ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

1.3. Az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán a felhasználó kezdeményezheti az elosztói csatlakozási szerződés és az elosztóhálózat-használati szerződés megkötését is.

2. *  Egyetemes szolgáltatás igénybevétele, egyetemes szolgáltatási szerződés

2.1. Az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata közzétételével – szerződéskötési kötelezettségére figyelemmel – saját ajánlati kötöttségét is meghatározza.

2.2. Az egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez az üzletszabályzat közzétételével meghatározott ajánlat elfogadására vonatkozó jognyilatkozatot (a továbbiakban: felhasználói jognyilatkozat) kell tenni olyan egyetemes szolgáltatónál, amelynek a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területe az ellátni kívánt felhasználási helyet tartalmazza. A felhasználói jognyilatkozat az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán hozzáférhetővé, illetve honlapján közzétett formanyomtatványon is megtehető. Az egyetemes szolgáltató kérés esetén a lakossági fogyasztó számára a formanyomtatványt postai úton megküldi.

2.3. Az egyetemes szolgáltatási szerződés a felhasználói jognyilatkozat hatályosulásával – amennyiben az a szerződéskötéshez szükséges adatokat, okiratokat tartalmazza – létrejön. A szerződés létrejöttét az egyetemes szolgáltató 15 napon belül az üzletszabályzatában meghatározottak szerint az egyetemes szolgáltató által aláírt szerződés megküldésével igazolja vissza a felhasználó felé. Ha a felhasználói jognyilatkozat szerződéskötésre nem alkalmas, az egyetemes szolgáltató a felhasználói jognyilatkozat beérkezésétől számított 15 napon belül a felhasználót hiánypótlásra hívja fel, a hiányok pontos megjelölésével.

2.4. *  Az elosztóhálózat-használati szerződés egyetemes szolgáltató mint megbízott által történő kezelése esetén a megbízási szerződés az egyetemes szolgáltatási szerződéssel egyidejűleg létrejön.

2.5. Az egyetemes szolgáltatás igénybevétele és az egyetemes szolgáltatási jogviszony fennállása során – az egyetemes szolgáltatás biztosítása érdekében – az egyetemes szolgáltató és a felhasználási helyre hatályos működési engedéllyel rendelkező földgázelosztó együttműködik.

2.6. Az egyetemes szolgáltatási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a felhasználó hatályos elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkezzen.

2.7. Eltérő megállapodás hiányában minden felhasználási helyre külön egyetemes szolgáltatási szerződést kell kötni.

3. * 

4. A felhasználó felhasználási helyében, valamint a részére földgázt értékesítő engedélyes személyében beállt változás

A felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondásával egyidejűleg az elosztóhálózat-használati szerződését is köteles megszüntetni. Amennyiben az egyetemes szolgáltató a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését megbízottként kezeli, úgy az elosztóhálózat-használati szerződés megszüntetésére a felhasználó az egyetemes szolgáltatónak köteles megbízást adni. E rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondására kereskedőváltás miatt kerül sor.

5. A felek kötelezettségei

5.1. Az egyetemes szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználó igénye szerinti földgázmennyiség általa beszerzésre kerüljön, az a felhasználó rendelkezésére álljon, annak elszámolása az egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti időszakonként elszámolásra kerüljön, köteles továbbá a földgázigény kielégítéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítására.

5.2. A felhasználó a földgázfogyasztásának megfelelő, a felhasználási helyre kötött egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti díjat köteles fizetni.

6. Elszámolás

6.1. Az elszámolási időszakra az egyetemes szolgáltató által a felhasználónak értékesített földgáz mennyiségét az egyetemes szolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérő berendezés földgázelosztó általi leolvasásából (adatrögzítéséből) vagy a felhasználó saját közlése alapján állapítja meg.

6.2. Éves elszámolás szerint kötött egyetemes szolgáltatási szerződés esetén az elszámoló számla csak a földgázelosztó által ténylegesen leolvasott – távlehívható mérő esetén ténylegesen rögzített – és a számlán feltüntetett fogyasztásmérő-adatok alapján készülhet.

6.3. Az elszámolás alapja a szolgáltatott gáz fűtőértéke, valamint a fogyasztásmérő berendezésen leolvasott érték, amelyet a földgázelosztó gáztechnikai normál m3-re számít át. A gáztechnikai normál m3-re átszámítás szabályait a földgázelosztó üzletszabályzatában kell meghatározni.

6.4. Az egyetemes szolgáltatás árának változása esetén a felhasználó jogosult a fogyasztásmérő berendezés aktuális állását az egyetemes szolgáltatóval közölni. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltató köteles az árváltozás időpontjával a közölt adatot az árváltozás időpontját magában foglaló elszámolásban figyelembe venni. Ha a felhasználó adatot az egyetemes szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem közöl, az egyetemes szolgáltató a felhasználást jogosult a 13. számú mellékletben vagy az üzletszabályzatában foglalt jelleggörbe szerint megosztani és a megosztás szerint elszámolni a felhasználóval.

6.5. Az elszámolási időszak időtartamában a felek az egyetemes szolgáltatási szerződésben állapodnak meg. Erre vonatkozó eltérő megállapodás hiányában az elszámolási időszak megegyezik a leolvasási időszakkal.

6.6. *  Ha az elszámolási időszak egy hónapnál hosszabb, az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámla kibocsátására jogosult azzal, hogy egyes részszámlák a Hivatal előzetes jóváhagyásával megállapított összeghatárig összevonhatók. A részszámla a felhasználási helyre az elosztó általi leolvasás hiányában a felhasználó havonként történő közlése, ennek elmaradása vagy a felek megállapodása esetén becsléssel megállapított mennyiség alapján kerül kiállításra.

6.7. Az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára köteles elszámoló számlát kibocsátani és a felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan teljes körűen elszámolni, mely magában foglalja a tételes pénzügyi elszámolást is.

6.8. *  Az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésekor keletkező visszafizetendő összeget az egyetemes szolgáltató az elszámolást követő 8 napon belül visszafizeti a felhasználónak.

6.9. *  Ha az egyetemes szolgáltató és a felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződésben fizetési határidőben nem állapodtak meg, akkor a felhasználó a számlában feltüntetett díjat a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig kifizeti.

6.10. *  A fizető és a felhasználó – a felek megállapodásától függően – tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet, az egyetemes szolgáltatóval szemben azonban felelősségük egyetemleges. A fizetési megállapodásban vállalt kötelezettségek elmulasztása esetén a megállapodásban meghatározott felhasználási helyen (helyeken) megszüntethető a földgázellátás.

6.11. *  Az egyetemes szolgáltató a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodik, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől számított legalább 8 nap rendelkezésére álljon.

6.12. *  Az egyetemes szolgáltató – a felhasználó vagy fizető eltérő kérése hiányában – a visszafizetést átutalással vagy hitelkártya számla javára történő befizetéssel teljesíti, ha az ahhoz szükséges adatok az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján, ennek hiányában a felhasználó vagy fizető fizetési módja alapján vagy más módon a rendelkezésére állnak.

6.13. *  Az egyetemes szolgáltató adott alkalommal legfeljebb három, egymást követő időközre vonatkozó részszámlát bocsáthat ki.

6.14. *  Ha az egyetemes szolgáltató adott alkalommal több részszámlát bocsát ki, akkor az egyes részszámlák esedékessége között legalább 30 napnak kell eltelnie.

6.15. * 

6.16–6.18. * 

7. Kifogás

7.1. A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség 150%-át meghaladja. Azonos időszak alatt egyforma elszámolási időszak értendő. Ha az elszámolási időszak mértékében változás következik be, az azonos időszakra vetített mennyiséget a 13. számú mellékletben vagy az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott jelleggörbe szerinti megosztással kell kiszámítani.

7.2. * 

7.3. * 

7.4. *  Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a felhasználó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel. E rendelkezés nem mentesíti az egyetemes szolgáltatót a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei alól. Ha a felhasználó az e pont szerinti részlet megfizetésével késedelembe esik, nem lakossági fogyasztó esetén a GET 28/A. § (3) bekezdése, lakossági fogyasztó esetén a GET 29. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.

7.5. *  A 7.4. pontban előírtakon túli teljesítés késedelmes fizetésnek minősül. Késedelmes fizetés esetén a késedelembe eső fél köteles a szerződésben és a jogszabályokban meghatározott mértékű kamatot, valamint a másik fél igazolt költségeit megfizetni.

8. A szerződésszegés esetei

8.1. Az egyetemes szolgáltató szerződésszegésének – a GET-ben szabályozottakon túl – esetei:

a) a Hivatal garantált szolgáltatásra vonatkozó határozatában előírtakat nem vagy nem megfelelően nyújtja,

b) a szolgáltatás minőségi követelményeit megsérti,

c) védendő fogyasztóval kapcsolatos feladatát nem látja el, vagy

d) az üzletszabályzatában vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeit egyéb módon megszegi.

8.2. A 8.1. pont b) pontja szerinti szerződésszegésnek minősül, ha az egyetemes szolgáltató

a) a felhasználási hellyel vagy a felhasználó személyével kapcsolatos, a szerződésből eredő jogok gyakorlásához, valamint kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatot megváltozásának bejelentését követően a nyilvántartási rendszerben 15 napot meghaladóan vezeti át, vagy az átvezetést elmulasztja, vagy

b) a számlázással kapcsolatos kötelezettségeit normál üzemvitel mellett megsérti.

8.3. A felhasználó szerződésszegésének esetei:

a) az egyetemes szolgáltatás díját nem, vagy nem a szerződésben meghatározott határidőben fizeti meg, vagy

b) a fentieken kívül az üzletszabályzatban vagy a szerződésben foglalt kötelezettségét egyéb módon megszegi.

8.4. A szerződésszegések jogkövetkezményei alkalmazásának részletes szabályait – a 8.5. pontban foglalt kivétellel – az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

8.5. *  A GET 29. § (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség megszegése esetén az egyetemes szolgáltató kötbért köteles fizetni a felhasználónak, amelynek mértéke a Hivatal elosztói külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló határozatában meghatározott, a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásáért kért külön díj

a) 50%-a, ha az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a felhasználó tartozásának rendezését követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,

b) 100%-a, ha az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a felhasználó tartozásának rendezését követő 72 óránál később kerül sor.

8.6. *  Nem hivatkozhat a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a felhasználónak a fogyasztásmérő-berendezés állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, ha a fogyasztásmérő-berendezés nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, felhasználó részére történt átadása során nem a jogszabályokban és az üzletszabályzatban foglaltak szerint jártak el.

3. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményei

1. Az együttműködő földgázrendszer szereplői kapcsolatrendszerének leírása:

a) Az együttműködő földgázrendszer szereplői,

b) Rendszerüzemeltetők és rendszerhasználók együttműködése,

c) Rendszerüzemeltetők együttműködése,

d) A szállítási rendszerüzemeltető és a külföldi rendszerüzemeltető kapcsolatai

2. Az együttműködő földgázrendszer részletes leírása – műszaki keretrendszer:

a) A földgázrendszer felépítése, fő részei (szállító-, tároló-, elosztórendszerek, egymáshoz csatlakozásuknak feltételei),

b) Gázminőségi követelmények,

c) Szigetüzem működési feltételei

3. A földgázrendszerhez történő csatlakozás feltételei

4. A földgázrendszer üzemeltetési feltételei:

a) Operatív irányítás és együttműködés az engedélyesek között

b) Termelési nyomások biztosítása

c) Karbantartás

d) Üzemzavar elhárítás

e) Mérési infrastruktúra üzemeltetése

f) Földgázszagosítás

g) Telemechanikai rendszerek

h) Adatforgalmi és információs rendszer kialakítási és üzemeltetési követelményei

i) Betáplálási vagy kiadási pontok összevonása

j) Az együttműködő földgázrendszer kapacitásainak meghatározása

5. Az együttműködő földgázrendszer rendszerfejlesztési folyamatának leírása

6. Az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés szabályai:

a) Kapacitáslekötési szabályok

b) Kereskedőváltás szabályai

c) A hozzáférés felfüggesztésének szabályai

d) Kapacitás visszaadásának és visszavételének eljárásrendje

e) MGP használata

f) Másodlagos kapacitáskereskedelem

7. A nominálás szabályai

8. Az egyensúlytartás szabályai

9. A korlátozás szabályai

10. Üzemzavar elhárítás, válsághelyzetre vonatkozó intézkedések, a válsághelyzet elhárítására vonatkozó jogszabályok alkalmazásának részletei a földgázszállító rendszeren

11. Mennyiség mérési és minőség ellenőrzési előírások, mérési hibák kezelése

12. Allokálási szabályok a földgázszállító rendszer hálózati pontjain és az MGP-n

13. Elszámolási szabályok az együttműködő földgázrendszeren

14. Adatszolgáltatási szabályok

15. A szervezett földgázpiac működésének főbb szabályai

4. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Üzletszabályzatok

A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások * 

1. Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az üzletszabályzat módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változat benyújtása is, amelyben egyértelműen meg kell jelölni (például színeltéréssel) a módosításokat, továbbá azok indokát.

2. Az üzletszabályzatokat a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelően tartalomjegyzékkel kell elkészíteni, az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó.

3. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot.

4. Ha az üzletszabályzat mérete a Hivatal által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be.

5. *  Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani a Hivatal számára.

Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása * 

Az üzletszabályzatok jóváhagyásra történő benyújtása során csatolni szükséges a társadalmi szervezetekkel történt egyeztetések eredményeit tanúsító iratokat. Ha a társadalmi érdekképviseletekkel az egyetértés megvan, azt elegendő röviden jelezni. Ha az egyetértés hiányzik, a kifogásokat – a kifogást tevő pontos megnevezését és az elutasítás indokát tartalmazó összefoglaló táblázatot – csatolni kell a Vhr. 121. §-ában foglaltaknak megfelelően jóváhagyásra beterjesztett üzletszabályzat mellékleteként. A csatolt dokumentumot az abban érintett érdekelt felek aláírásukkal hitelesítik.

Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei * 

1.1. *  A szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása.

2. A külső környezettel való kapcsolata:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) felhasználók és rendszerhasználók részére adott információk.

3. Általános biztonsági előírások:

a) felhasználók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén),

c) a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések.

4. Szolgáltatás minőségi követelmények:

a) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

b) a forgalmazott gáz minőségi előírása,

c) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje.

5. Műszaki követelmények:

a) a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek,

b) az engedélyesek által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert.

6. A rendszerhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai:

a) *  az igénykielégítés feltételei, a rendszerhasználóval kötött szállítási rendszerüzemeltetési szerződés,

b) az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

c) az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

d) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának konzekvenciája,

e) a rendszerhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás.

7. A szerződési feltételek az elosztói csatlakozási, szállítási és szagosítási szerződésekhez:

a) szerződéstípusok (az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény alapján kiadott földgázellátáshoz kapcsolódó hatósági árakat megállapító jogszabályban meghatározott csoportonként),

b) egyedi feltételek kezelése,

c) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

d) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje,

e) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

f) mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

fa) a csatlakozásért fizetendő díj, mértéke és számításának szabályai,

fb) a szállításért fizetendő díj, mértéke és számításának szabályai,

fc) a szagosításért fizetendő díj, mértéke és számításának szabályai,

fd) az elszámolás alapja, időszaka és rendje,

fe) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,

ff) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,

fg) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje,

fh) a kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,

fi) a választható fizetési módok,

fj) a választható fizetési határidők,

fk) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.

8. Szerződésszegésre és szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok:

a) a szerződésszegés és szerződés nélküli vételezés esetei,

b) szankciók és következmények,

c) a szerződéses állapot helyreállítása,

d) a szerződés nélküli vételezés és jogszerűvé tételének módja.

9. A panaszok kezelésének rendje, beleértve a gázminőséggel kapcsolatos megkereséseket is.

10. Az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatása

a) az általa végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások bemutatása,

b) az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díja.

11. *  A szállítóvezetékkel összefüggésben a csatlakozás és kapacitásnövelés általános műszaki és pénzügyi feltételei.

Mellékletek

1. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai.

3. A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái.

4. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.

5. Szerződésminták.

8. Eljárásrend a szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetén, kötbértábla.

1.2. *  A földgázelosztó üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása.

2. A külső környezettel való kapcsolata:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése az ügyfélszolgálati irodában, szerelők elérhetősége).

3. Általános biztonsági előírások:

a) felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok, vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén),

c) a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések.

4. Szolgáltatás minőségi követelmények:

a) a felhasználói elégedettségi vizsgálat bemutatása,

b) a szolgáltatás színvonalának mutatói és biztosításának eljárásrendje,

c) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

d) a forgalmazott gáz minőségi előírásai,

e) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje.

5. Műszaki követelmények:

a) a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek,

b) az engedélyesek által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert,

c) *  Az alkalmazott fogyasztásmérő berendezés mérőteljesítményére és a fogyasztói nyomásszabályozóra vonatkozó műszaki követelmények, valamint a fogyasztásmérő berendezés cseréjének eljárási és formai feltételei,

d) *  a földgáz mennyisége mellett szükséges egyéb jellemzők mérési adatainak képzése és a mérési adatok közreadása.

6. *  A felhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai:

a) az igény-kielégítés feltételei, a felhasználóval kötött csatlakozási szerződés mintája, tartalmi elemei,

b) az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

c) az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

d) ajánlattételi kötelezettség, az ajánlat feltételei és az ajánlattétel elmulasztásának következményei,

e) a felhasználó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás,

f) a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés készítése, átalakítása vagy megszüntetése esetén készült kiviteli terv műszaki-biztonsági felülvizsgálatának eljárása, díjai.

7. *  A szerződési feltételek az elosztói csatlakozási és az elosztóhálózat-használati szerződésekhez:

a) általános szerződéses feltételek, különösen a felek jogai és kötelezettségei,

b) szerződéstípusok,

c) egyedi feltételek kezelése,

d) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

da) kölcsönös tájékoztatási kötelezettség,

db) az értesítési kötelezettség ideje, módja, értesítés a szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontjáról, várható időtartamáról,

dc) az értesítés elmaradásának következményei,

dd) a felek együttműködése a helyreállítás érdekében,

de) a földgázelosztás szüneteltetése kezdeményezésének módja,

e) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje,

f) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

g) a csatlakozásért fizetendő díj, mértéke és számításának részletes szabályai,

h) mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

ha) fogyasztásmérő berendezések leolvasásának gyakorisága,

hb) az elszámolás alapja, időszaka és rendje,

hc) jogszabályban vagy a Hivatal által meghatározott ár, annak alkalmazási feltételei és az árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,

hd) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletes szabályai,

he) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje,

hf) a kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,

hg) a választható fizetési módok,

hh) a választható fizetési határidők,

hi) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók,

i) a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételei.

8. *  Szabálytalan és szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok:

a) a szerződésszegés esetei,

b) a szerződésszegés szankciói és következményei,

c) a szerződésszerű állapot helyreállítása,

d) a szerződés nélküli vételezés és jogkövetkezményei,

e) a szabálytalan vételezés esetén lefolytatott vizsgálat eljárási és formai feltételei.

9. Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések

a) a beérkező panaszok rögzítése, archiválása,

b) a szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása,

c) érdemi válaszadási határidő,

d) a válaszadási határidő elmulasztásának következménye.

10. Ügyfélszolgálatok, egyéb elérhetőségek

a) állandó ügyfélszolgálatokon ellátott feladatok,

b) ügyfélszolgálati fiókirodákban ellátott feladatok,

c) telefonszámok, postacímek, azok megjelölésével együtt, hogy mely telefonszámon milyen ügyeket lehet elintézni, és mely postacímen milyen bejelentés tehető.

11. Vitarendezés, értesítések

a) irányadó jogszabályok megjelölése,

b) bírósági kikötések,

c) kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja.

12. A védendő fogyasztókra vonatkozó speciális rendelkezések.

13. Az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatása

a) az engedélyes által végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások felsorolása,

b) * 

14. *  Az elosztóvezetékkel összefüggésben a csatlakozás és kapacitásnövelés általános műszaki és pénzügyi feltételei.

Mellékletek

1. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai.

3. Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek.

4. A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái.

5. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek.

6. Szerződésminták.

7. A korlátozási sorrend.

8. Kötbértábla.

1.3. *  A földgáztároló üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása, a tárolórendszerek jellemző adatai.

2. A külső környezettel való kapcsolat:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) felhasználók és rendszerhasználók részére adott információk.

3. Általános biztonsági előírások:

a) felhasználók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

b) a tárolókhoz való diszkriminációmentes és átlátható hozzáférést minden tárolóhasználó számára biztosító rendelkezések,

c) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok, vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén),

d) a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések,

e) a kitároláskor bekövetkező kényszerű bányászati tevékenységből, illetve a párnagáz csökkentéséből, a tároló felszámolásából eredő földgáz elszámolására vonatkozó részletes szabályok.

4. Szolgáltatás minőségi követelmények:

a) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

b) a gáz átadási (mérési) ponton a szolgáltatás minőségére, folyamatosságára vonatkozó statisztikák, megbízhatósági és egyéb minőségi követelmények és előírt tűrés határai,

c) a tárolt gáz minőségi előírásai,

d) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje.

5. Műszaki követelmények:

a) a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek,

b) az engedélyes által működtetett rendszerek üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert, valamint az informatikai platformhoz való csatlakozás szükséges elemeit,

c) a tárolók adatainak, kapacitásának meghatározása, és azok közzétételi rendje az alábbiak szerint:

ca) a tároló kapacitása meghatározásának módszere, az így meghatározott adatok,

cb) a tárolók aktuális feltöltöttsége,

cc) a tárolási ciklusok időbeli meghatározása,

cd) a tárolók karbantartásai ciklusai és az így számítható kapacitásváltozások,

ce) egyesített tárolók szabad és kitárolási kapacitása, terhelésváltási sebessége,

cf) egyes tárolók betárolási kapacitásának meghatározása, kitermeléskor biztosított indító nyomások,

d) a tárolók karbantartási és hibaelhárítási rendje, a bejelentett vagy feltárt üzemzavar kezelésének módja, nyilvántartása, az eljárás során elvégzendő teendők,

e) üzemzavar esetén a felhasználók és más engedélyesek értesítésének rendje és módja,

f) elszámolási mennyiségmérő rendszerek üzemeltetésének, ellenőrzésének és az ellenőrzésre vonatkozó eredményeknek a mérésben érintett másik fél számára történő hozzáférési rendje,

g) a tárolási tevékenység ellátásához szükséges gázforgalmi adatok biztosításának rendje.

6. Kereskedelmi előírások:

a) ügyfélszolgálat működtetésének rendje,

b) az értékesítés feltételeire vonatkozó szabályok, tekintettel az üzemi és kereskedelmi szabályzat előírásaira, különösen a felhasználók és kereskedőkre vonatkozó pénzügyi feltételeket dokumentáló előírásokra is,

c) a beérkezett igények elbírálásának rendje, tekintettel az esetlegesen nem elégséges tárolási kapacitások elosztása során alkalmazandó eljárásokra, sorrendiségre,

d) a rendszerhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai:

da) az igénykielégítés feltételei, a rendszerhasználóval kötött tárolási szerződés,

db) az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

dc) az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

dd) ajánlattételi kötelezettség, és az elmulasztásának konzekvenciája,

de) a rendszerhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás,

e) a nomináláshoz kapcsolódó részletes szabályok,

f) mérlegkészítési, elszámolási szabályok,

g) mobil gázhoz keveredő párnagáz mennyiségének meghatározásánál alkalmazott eljárás,

h) a tároltató felekre történő allokáció összefüggései,

i) a megszakítható fogyasztással kapcsolatos tárolói eljárások,

j) a szerződési feltételek a tárolási szerződésekhez:

ja) egyedi feltételek kezelése,

jb) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

jc) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje,

jd) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

je) a rendszerhasználó által szerződéses biztosítékként felajánlott mobil földgázkészlet értékesítési módjának meghatározása,

k) mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

ka) a tárolásért fizetendő díj, mértéke és számításának részletes szabályai,

kb) hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,

kc) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése,

kd) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje,

ke) a pótdíjak és kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,

kf) a választható fizetési módok,

kg) a választható fizetési határidők,

kh) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók,

l) szerződésszegésre vonatkozó szabályok:

la) a szerződésszegés esetei,

lb) szankciók és következmények,

lc) a szerződéses állapot helyreállítása,

m) a panaszok kezelésének rendje.

Mellékletek

1. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai.

3. A tárolás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái.

4. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek.

5. Szerződésminták.

6. Szerződéses biztosítékra vonatkozó szabályokat:

6.1. a pénzügyi típusú biztosítékok megnevezését és azok elfogadásának feltételeit,

6.2. a rendszerhasználó által biztosítékként felajánlott betárolt földgáz elfogadásának feltételeit,

6.3. a szerződéses biztosíték igénybevételének eseteit és módját, ütemezését, ideértve a biztosítékként elfogadott betárolt földgáz aukciós értékesítésének és elszámolását.

7. Eljárásrend a szerződésszegés esetén.

1.4. *  Az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása.

2. Az engedélyes külső környezettel való kapcsolata:

a) felettes szervekkel való kapcsolat,

b) a fogyasztói kapcsolattartás szervezetének és működésének rendje.

3. Az üzletszabályzattól – mint általános szerződési feltételrendszertől – történő eltérés lehetőségei, egyedi feltételek kialakításának lehetősége. Egyedi feltételek alkalmazása esetén az engedélyes köteles az egyedi feltételeket nyilvánosságra hozni, és azokat minden, a feltételeket teljesítő szerződő fél részére biztosítani. E rendelkezést az üzletszabályzatban fel kell tüntetni, a nyilvánosságra hozatal helyének megjelölésével együtt.

4. Általános biztonsági előírások:

a) fogyasztók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

b) az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok, vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén),

c) a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések.

5. Az ellátás minőségi és szolgáltatási színvonala:

a) az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői,

b) a forgalmazott gáz minőségi előírásai,

c) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje,

d) a szolgáltatás színvonalának eljárásrendje és mutatói,

e) a fogyasztói elégedettség vizsgálat bemutatása.

6. Az engedélyes által nyújtott szolgáltatás részletes bemutatása, ehhez kapcsolódóan:

a) a szolgáltatást igénybe venni kívánó felhasználó szerződéskötési igényének kezelése (folyamat a szerződéskötésig, a szerződéskötést megelőzően a felek által teljesítendő feltételek)

aa) igénybejelentés rendje,

ab) tájékoztatás az igénybejelentésre az engedélyes részéről, annak megjelölésével, hogy más engedélyeseknél történő eljárást megbízási szerződés alapján lát el, mely engedélyeseknél és milyen feltételek szerint,

ac) a szerződéskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje,

ad) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

ae) ajánlattétel szabályai, ajánlati kötöttség,

b) a szerződéskötésre vonatkozó szabályok

ba) a szerződés létrejöttének módja, a létrejövő szerződést – annak teljes tartalmával – írásba kell foglalni,

bb) a szerződés hatálybalépéséhez szükséges esetleges további feltételek,

c) a szerződés módosítása

ca) a szerződés egyoldalú módosításának esetei, a módosítás közzétételének módjára és határidejére vonatkozó előírások,

cb) a felhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás,

d) a szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések

da) az engedélyes által nyújtott szolgáltatás mennyiségi és minőségi paraméterei,

db) leolvasás gyakorisága, rendje,

dc) mérés, elszámolás hibás mérés esetén,

dd) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletes szabályai,

de) az elszámolás alapja, elszámolási időszakok,

df) a számlázás rendje,

dg) *  jogszabályban vagy a Hivatal által meghatározott ár, annak alkalmazási feltételei és az árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai, az árváltozás bejelentésének módjára és határidejére vonatkozó előírások,

dh) választható fizetési és elszámolási módok és határidők,

di) fizetési és elszámolási módok közötti váltás lehetőségére, módjára, feltételeire, az igénybe vehető kedvezményekre és az igénybevétel feltételeire vonatkozó aktuális tájékoztatás elérhetősége,

e) szerződő felek jogai és kötelezettségei,

f) a szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása,

g) * 

h) a szerződés megszűnésének esetei

ha) a szerződés időtartamának meghatározása,

hb) rendes felmondás szabályai – a rendes felmondás joga nem korlátozható,

hc) azonnali hatályú felmondás – az azonnali felmondáshoz vezető súlyos szerződésszegések meghatározása,

hd) a szerződés megszűnésének egyéb esetei,

he) elszámolás a szerződés megszűnése esetén,

i) a szerződésszegés kezelése

ia) a szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének módja, eljárásrendje,

ib) a szerződésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok,

ic) az azonnali felmondást nem eredményező szerződésszegések következményei,

id) a gázmérő nélküli fogyasztás feltételei, megszegésének szankciója (a szolgáltatás folytatásának megtagadása),

j) a szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok,

k) panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések

ka) a beérkező panaszok rögzítése, archiválása,

kb) a szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása,

kc) érdemi válaszadási határidő,

kd) a válaszadási határidő elmulasztásának következménye,

l) ügyfélszolgálatok, egyéb elérhetőségek

la) állandó ügyfélszolgálatokon ellátott feladatok,

lb) ügyfélszolgálati fiókirodákban ellátott feladatok,

lc) telefonszámok, postacímek, azok megjelölésével együtt, hogy mely telefonszámon milyen ügyeket lehet elintézni, illetve mely postacímen milyen bejelentés tehető,

m) vitarendezés, értesítések

ma) irányadó jogszabályok megjelölése,

mb) bírósági kikötések,

mc) kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja,

n) a védendő fogyasztókra vonatkozó speciális rendelkezések.

7. Az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatása

a) az engedélyes által végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások felsorolása,

b) * 

Mellékletek

3. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek.

4. Szerződésminták.

5. Kötbértábla.

1.5. *  A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok.

2. Az engedélyes által végzett tevékenység és a nyújtott szolgáltatások bemutatása, engedélyes által ellátott felhasználói csoportok felsorolása.

3. A külső környezettel, felügyeleti szervekkel, felhasználókkal és rendszerüzemeltetőkkel való kapcsolat:

3.1. felettes szervekkel való kapcsolat, a felettes szervek felhasználók részére biztosított feladatai,

3.2. felhasználókkal való kapcsolattartás szervezete és működése,

3.3. a felhasználók részére rendszeresen nyújtott és földgáz-kereskedelmi szerződés alapján nyújtható információk,

3.4. rendszerüzemeltetőkkel való kapcsolat.

4. Általános földgázellátás-biztonsági, adatvédelmi és környezetvédelmi előírások:

4.1. felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

4.2. az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, a személyes adatok kezelésének rendje és a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén alkalmazandó eljárásrend),

4.3. a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések.

5. A földgáz-kereskedelmi szolgáltatások és a forgalmazott földgáz minőségi követelményei:

5.1. a földgáz-kereskedelmi tevékenység engedélyes által biztosított minőségi jellemzői,

5.2. a forgalmazott földgáz minőségi előírásai,

5.3. a gázminőség ellenőrzésének eljárásrendje.

6. A felhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai, valamint a felhasználónál történt változások bejelentésének szabályai:

6.1. az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

6.2. az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

6.3. az internetes vagy papír alapú földgáz-kereskedelmi szerződéskötés sajátosságai,

6.4. a felhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás.

7. Általános szerződéses feltételek:

7.1. szerződések általános hatálya,

7.2. a felek jogai és kötelezettségei,

7.3. a kereskedő kapacitás lekötéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai, a kereskedő kötelezettségvállalása az átruházott kapacitás visszaadására,

7.4. egyedi feltételek kezelése,

7.5. az áralkalmazási feltételek, árak meghatározása, az árak megváltoztatásának feltételei, árváltozás esetén alkalmazandó eljárás,

7.6. az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

7.7. a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények, választható pénzügyi garanciák részletes bemutatása 20 m3/óra feletti felhasználók esetében,

7.8. mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

7.8.1. a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások,

7.8.2. az elszámolás alapja, feltételei, időszaka és rendje,

7.8.3. a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje.

7.9. szerződésszegésre és szabálytalan vételezésre vonatkozó szabályok és eljárásrend:

7.9.1. a szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetei,

7.9.2. szankciók és következmények,

7.9.3. a szerződéses állapot helyreállítása,

7.9.4. a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.

7.10. a felhasználói panaszok ügyintézésének és a panaszok kezelésének rendje,

7.11. a szerződés felmondásának esetei, megszűnésének rendje.

8. A kereskedőváltás szabályai, eljárásrendje, elszámolási módszerek.

9. A 20 m3/óra alatti felhasználókra vonatkozó különös feltételrendszer (amennyiben a földgázkereskedő ilyen felhasználókat el kíván látni):

9.1. a szerződés kereskedő általi egyoldalú módosításának – beleértve az árváltoztatást is – eseteit, a módosítás időbeli hatályát és a közzététel szabályait,

9.2. a védendő fogyasztókra vonatkozó speciális rendelkezésekre,

9.3. a felhasználó változás kezelésére vonatkozó eljárásrend.

Mellékletek

2. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek.

3. Szerződések általános tartalmi elemei.

4. Szerződés minták 20 m3/óra alatti felhasználók esetén (amennyiben a földgázkereskedő ilyen felhasználókat el kíván látni).

1.6. Telephelyei szolgáltató üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása.

2. A külső környezettel való kapcsolata.

4a. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Adatcsere Szabályzat

1. Az Adatcsere Szabályzat formátumára vonatkozó előírások

1. Az Adatcsere Szabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani.

Az Adatcsere Szabályzat módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változat benyújtása is, amelyben egyértelműen meg kell jelölni (például színeltéréssel) a módosításokat, továbbá azok indokát.

2. Az Adatcsere Szabályzatot a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelően tartalomjegyzékkel kell elkészíteni, az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet lapjáról van szó.

3. A benyújtott Adatcsere Szabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot.

4. Ha az Adatcsere Szabályzat mérete a Hivatal által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be.

5. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő Adatcsere Szabályzatot az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani a Hivatal számára.

2. Az Adatcsere Szabályzat tartalmi követelményei

1. Az adatcserét biztosító bizottságok működésének leírása:

a) Adatcsere Bizottság (AB),

b) Adatcsere Ellenőrző Testület (AET).

2. A földgázelosztók és földgázelosztói rendszerhasználók közötti Adatcsere Modell leírása:

a) Adatcsere Modell alkalmazása,

b) az adatok küldésére és fogadására vonatkozó garanciák leírása,

c) Adatcsere Modell oktatása,

d) elosztóhálózat-használati szerződés kezelése, adatcsere fogalma,

e) rendszerhasználati szerződés mellékletek elektronikus kezelése.

3. Fogalmi és Ábra magyarázatok:

a) alapfogalmak,

b) a folyamatmodellek felépítése,

c) iparági standard üzenetek specifikációja,

d) folyamat – üzenet összerendelés, megfeleltetés.

4. Adatcsere Modell folyamatok:

a) az egyes folyamatok leírása táblázatos formában,

b) az egyes folyamat leírásokat segítő folyamatábrák.

5. Technikai feltételrendszer a földgázelosztói informatikai platform (adatcsere szerver) kialakítására a földgázelosztóknál:

a) a földgázelosztói rendszerhasználó regisztrációja,

b) az állományok feltöltése a földgázelosztó által,

c) az állományok fel- és letöltése a földgázelosztói rendszerhasználó által,

d) könyvtárstruktúra,

e) adatcsere fájlok tárolási szabályai az adatcsere szervereken,

f) a fájlnév felépítése,

g) jogosultság,

h) naplózás,

i) konvertek,

j) alternatív technológiai javaslat.

Mellékletek:

Az egyes Adatcsere Modell folyamatok mintái.

5. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Az engedélyezési kérelem tartalmi követelményei tevékenységenként

I. Fejezet

Szállítóvezeték-létesítési engedély

A Hivatalhoz benyújtott szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelemben a kérelmező

1. bemutatja a kérelmező társaság részletes tulajdonosi szerkezetét (különös tekintettel az alaptőke mértékére, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt, az átlátható szervezetre vonatkozó követelmények teljesülésére);

2. bemutatja a kérelmező által létesíteni kívánt szállítóvezeték

2.1. létesítése tekintetében a 98/D. § (2) bekezdésében előírtak teljesülését,

2.2. tervezett nyomvonalát,

2.3. műszaki leírását, ideértve

a) a szállítóvezeték belépési és kilépési pontjainak bemutatását,

b) a szállítóvezeték főbb elemeit, azok leírását, műszaki paramétereit,

c) a szállítóvezeték üzemeltetéséhez, irányításához, ellenőrzéséhez szükséges létesítmények és berendezések leírását, műszaki paramétereit,

2.4. tekintetében a létesítés ütemezését, a létesítéssel kapcsolatos tevékenységeket és tervezett időbeli ütemezésüket;

3. megadja a bányafelügyelet által kiadott – az engedélyes műszaki-biztonsági szempontú előzetes minősítését, valamint a műszaki-biztonsági irányítási rendszer kidolgozására vonatkozó ütemterv jóváhagyását tartalmazó – határozat azonosítására vonatkozó adatokat;

4. részletesen bemutatja a 98/C. § szerinti együttműködési megállapodás tartalmát.

II. Fejezet

Szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó működési engedély

A) A szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtásával együtt a kérelmező

1. * 

2. bemutatja a 3 évre szóló üzleti tervet;

3. ismerteti a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről;

4. bemutatja a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszert;

5. ismerteti a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, a szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes, a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére a 4. § (1) bekezdés c) pont cb)–cg) alpontjainak megfelelően kialakított szervezeti egységeket és elhelyezkedésüket a döntési hatásköri rendszerben, a táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerinti bontásban, vagy a 125. § (4) bekezdés szerinti kérelmező esetében ismerteti a szervezeti felépítés tervét;

6. ismerteti az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat, technológiákat;

7. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot;

8. benyújtja a földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet;

9. ismerteti a mérési, felosztási és elszámolási rendszert;

10. benyújtja az integrált földgázipari vállalkozás esetében a jóváhagyásra beterjesztett megfelelési programot;

11. *  ismerteti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki-biztonsági irányítási rendszer leírását vagy kidolgozásának tervét;

12. ismerteti a csatlakozó rendszerek üzemeltetőivel kötött együttműködési megállapodásokat

a) a mérésre és az elszámolásra,

b) az egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

c) az egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

d) a rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

e) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

f) a földgáz rendszerek közötti átadásnál normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra tekintettel;

13. *  megadja a bányafelügyelet által kiadott – az engedélyes műszaki-biztonsági és műszaki-biztonsági irányítási szempontú előzetes minősítését tartalmazó – határozat azonosítására vonatkozó adatokat;

14. bemutatja a bányafelügyelet által jóváhagyott, az előírt szakszemélyzetet szakképzettség szerinti, valamint elhelyezkedését a szervezeti egységekben;

15. ha a szállítóvezeték rendszer valamely része nem a kérelmező rendszerüzemeltető tulajdonába kerül, bemutatja a rendszerek üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződések részleteit;

16. részletesen bemutatja a 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztéseket vagy a 125. § (4) bekezdés szerinti kérelmező esetében a fejlesztést indokoló tervet;

17. ismerteti a szállítóvezeték-rendszer műszaki leírását

a) a szállítóvezeték bemutatása kezdő és végpontjaik, valamint egyéb jellemzőik megjelölésével,

b) az indító és átadó állomások leírásával és főbb paramétereik megjelölésével az ÜKSZ szerint,

c) a szállítóvezetékek üzemeltetését szolgáló technológiai létesítmények leírásával és főbb paramétereik megjelölésével,

d) a szállítóvezetékek üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések leírásával, valamint főbb paramétereik megjelölésével,

e) a nem hazai felhasználású földgáz szállítására igénybevett vezetékszakaszok bemutatásával,

f) a nem szállítási rendszerüzemeltetői tulajdonú rendszerek bemutatásával,

g) a szállítóvezeték többségi tulajdonának igazolásával,

h) a mérő és adatátviteli eszközök leírásával;

18. ismerteti a földgáz szállítására a rendszerhasználókkal, valamint a rendszerszintű szolgáltatásokra a rendszerüzemeltetőkkel kötött szerződéseket vagy előszerződéseket;

19. bemutatja a Minőség Elszámolási Rendet;

20. nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a tanúsításról rendelkező határozatban foglaltakhoz képest nem történt változás.

B) Az A) pont 4., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 17., 18. vagy 19. alpontjaiban foglaltak teljesülése a 125. § (5) bekezdésben meghatározott határidőben is igazolható.

C) Ha a kérelmező az A) pont 5. és 16. alpontjaiban foglalt esetben tervet nyújtott be, akkor a 125. § (5) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatja a Hivatalt a 125. § (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó kérelmezők számára az A) pont 5. és 16. alpontjaiban meghatározott végleges dokumentumok tartalmáról.

III. Fejezet

Földgáz elosztására vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott földgáz elosztására vonatkozó működési engedély iránti kérelemben a kérelmező

1. * 

2. részletesen ismerteti a 3 évre szóló üzleti tervet;

3. részletesen bemutatja a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről;

4. bemutatja a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszert;

5. részletesen bemutatja a kérelmező társaság teljes szervezetét a szervezeti ábrával, a szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes, a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységeket és elhelyezkedésüket a döntési hatásköri rendszerben, a táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerinti bontásban;

6. ismerteti az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat, technológiákat;

7. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot;

8. benyújtja a földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet;

9. ismerteti a mérési, felosztási és elszámolási rendszert;

10. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett megfelelési programot;

11. *  ismerteti a Bt. 24. § (3) bekezdése szerinti, a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki-biztonsági irányítási rendszer leírását vagy kidolgozásának ütemtervét;

12. ismerteti a csatlakozó rendszerek üzemeltetőivel kötött együttműködési megállapodásokat, különös tekintettel

a) a mérésre és az elszámolásra,

b) az egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

c) az egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

d) a rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

e) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

f) a földgáz rendszerek közötti átadásánál normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra;

13. megadja az engedélyes – bányafelügyelet általi – műszaki-biztonsági szempontú minősítését tartalmazó határozat azonosítására vonatkozó adatokat, különös tekintettel a szervezetre, a szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állására;

14. bemutatja az üzemeltetési szerződések részleteit;

15. ismerteti a 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztéseket;

16. bemutatja az üzemeltetett elosztóvezeték-rendszert, a működési területet

a) az elosztóvezeték-rendszer és a szállítóvezeték-rendszer csatlakozási pontjainak és jellemzőinek leírásával,

b) az elosztóvezeték-rendszer fő elemeinek és jellemzőinek leírásával, ezen belül külön feltüntetve az elosztóvezeték-rendszer azon részét, amelyet a kérelmező üzemeltetési szerződés alapján üzemeltet,

c) az elosztóvezeték többségi tulajdonának ismertetésével,

d) a területi üzemviteli irányítás és üzemirányító szolgálatok székhelyének felsorolásával,

e) azon települések, településrészek, területek megjelölésével, ahol az elosztóvezetékről vételező felhasználási hely található, külön feltüntetve, hogy az melyik egyetemes szolgáltatói engedélyeshez tartozik,

f) a mérő és az adatátviteli eszközök leírásával;

17. bemutatja az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek nyilvántartását;

18. ismerteti a földgázelosztásra a rendszerhasználókkal, valamint a rendszerszintű szolgáltatásokra a rendszerüzemeltetőkkel kötött szerződéseket vagy előszerződéseket

a) ha a földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedő egy jogi személyen belül végzik az engedélyköteles tevékenységet, a szervezetek közötti kapcsolatokat bemutató belső szabályozással,

b) a felhasználókkal kötött szerződések esetében a nyilvántartás és a szerződésminták részleteivel.

IV. Fejezet

A telephelyi szolgáltatásra vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott telephelyi szolgáltatásra vonatkozó engedély iránti kérelemben a kérelmező

1. nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző évre készített-e éves beszámolót;

2. bemutatja a 3 évre szóló üzleti terv részleteit;

3. ismerteti a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói vélemény részleteit az üzleti tervről;

4. kitér a kérelmezőnek a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatására;

5. ismerteti a társaság teljes szervezetének szervezeti ábráját, saját szervezetén belül az egyes, a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységeket és elhelyezkedésüket a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalásban az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámát szakképzettség szerinti bontásban;

6. bemutatja az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat, technológiákat;

7. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot;

8. benyújtja a földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet;

9. bemutatja a mérési, felosztási és elszámolási rendszert;

10. ismerteti a a telephelyi vezeték-rendszert, a működési területet

a) a telephelyi vezeték és az elosztó-, illetve szállítóvezeték-rendszer csatlakozási pontjának és jellemzőinek leírásával,

b) a telephelyi vezeték tulajdonrendszerének bemutatásával, külön feltüntetve a telephelyi vezeték azon részét, amelyet a kérelmező üzemeltetési szerződés alapján üzemeltet,

c) a telephelyi felhasználók felsorolásával, nyilvántartás bemutatásával, külön feltüntetve, hogy melyik egyetemes szolgáltatóhoz, vagy földgázkereskedőhöz tartoznak,

d) a mérő és az adatátviteli eszközök leírásával és tulajdoni viszonyainak bemutatásával;

11. ismerteti a csatlakozó rendszerek üzemeltetőivel kötött együttműködési megállapodásokat, különös tekintettel

a) a mérésre és elszámolásra,

b) az egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

c) az egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

d) a rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

e) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

f) a földgáz rendszerek közötti átadásánál normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra;

12. részletesen ismerteti a rendszerhasználókkal kötött következő szerződéseket

a) a csatlakozási és a vezetékes szolgáltatási szerződést,

b) a földgáz értékesítési szerződést,

c) a földgáz kereskedelmi szerződést;

13. részletesen ismerteti az üzemeltetési szerződéseket;

14. részletesen bemutatja 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztéseket;

15. megadja a telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének a csatlakozóvezetékekre és felhasználói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott megfelelőségi igazolás azonosítására vonatkozó adatokat.

V. Fejezet

Földgáztárolásra vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott földgáz tárolására vonatkozó működési engedély iránti kérelemben a kérelmező

1. nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző évre elkészítette az éves beszámolót;

2. bemutatja a 3 évre szóló üzleti terv részleteit;

3. részletesen ismerteti a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről;

4. bemutatja a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszert;

5. ismerteti a társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, a szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, a saját szervezetén belül az egyes, a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységeket és elhelyezkedésüket a döntési hatásköri rendszerben, a táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerinti bontásban;

6. bemutatja az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat, technológiákat;

7. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot;

8. benyújtja a földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet;

9. ismerteti a mérési, felosztási és elszámolási rendszert;

10. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett megfelelési programot;

11. *  bemutatja a Bt. 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki-biztonsági irányítási rendszert vagy kidolgozásának ütemtervét;

12. részletesen ismerteti a csatlakozó rendszerek üzemeltetőivel kötött együttműködési megállapodásokat

a) a mérésre és az elszámolásra,

b) az egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

c) az egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

d) az rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

e) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

f) a földgáz rendszerek közötti átadásánál normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra;

13. megadja a – bányafelügyelet által kiadott – műszaki-biztonsági szempontú minősítése, a szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állására vonatkozó határozat azonosításához szükséges adatokat;

14. részletesen ismerteti az üzemeltetési szerződéseket;

15. ismerteti a 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztéseket;

16. bemutatja a földgáztároló geológiai, műveléstechnológiai paramétereit és műszaki adatait földgáztárolónként

a) a geológiai körülmények leírásával és műveléstechnológiai paraméterek megjelölésével,

b) a besajtoló és kitároló technológiai létesítmények leírásával és főbb paramétereik megjelölésével,

c) a földgáztároláshoz szükséges egyéb technológiai létesítmények leírásával és főbb paramétereik megjelölésével,

d) a szállítóvezetéki és elosztóvezetéki, valamint a termelési kapcsolódások leírásával és azok főbb paramétereinek megjelölésével,

e) a földgáztárolók üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések leírásával, valamint főbb paramétereik megjelölésével;

17. részletesen ismerteti a földgáz tárolására a rendszerhasználókkal kötött érvényes szerződéseket vagy előszerződéseket.

VI. Fejezet

Földgáz kereskedelemre vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott földgáz kereskedelemre vonatkozó működési engedély iránti kérelemben a kérelmező

1. nyilatkozik, hogy a kérelem benyújtását megelőző évre elkészítette-e az éves beszámolót,

2. ismerteti az 1 évre szóló üzleti tervet,

3. részletesen ismerteti a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. bemutatja a kérelmezőnek a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszert,

5. bemutatja a kérelmező társaság teljes szervezetét ismertető szervezeti ábrát, a szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, a saját szervezetén belül az egyes, a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységeket és elhelyezkedésüket a döntési hatásköri rendszerben, a táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerinti bontásban,

6. bemutatja az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat,

7. *  benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot, vagy a GET 113. § (1a) bekezdés szerinti kérelmet,

8. benyújtja a földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

9. ismerteti az elszámolási rendszer leírását,

10. ismerteti a szállítási rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodást, ha az az engedély iránti kérelem benyújtáskor nem áll rendelkezésre, a megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot az egyensúlyozási tevékenység, az adatforgalmi és informatikai rendszerhez való hozzáférés, továbbá a gáznapon belüli kiegyensúlyozó kereskedelem biztosítására,

11. *  hozzáférhetővé teszi a GET 28. § (3) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelem esetén az igazolást arról, hogy a kérelmező az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban ténylegesen és jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat,

12. *  bemutatja a GET 28. § (3) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelem esetén az adóhatóság által az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint kiállított általános adóigazolást,

13. *  részletesen bemutatja a tényleges tulajdonos körét az azt alátámasztó dokumentumokkal.

VI/A. Fejezet

Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély

A Hivatalhoz benyújtott korlátozott földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedély iránti kérelemben a kérelmező

1. igazolja a korlátozott földgáz-kereskedelmi tevékenységét bemutatva az 1 évre szóló üzleti tervet,

2. részletesen ismerteti a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

3. bemutatja a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben, valamint az üzletszabályzatában előírt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszert,

4. ismerteti az egyensúlyozási tevékenység, a szállítási rendszerüzemeltető adatforgalmi és informatikai rendszeréhez való hozzáférés, és a gáznapon belüli kiegyensúlyozó kereskedelem biztosítására a szállítási rendszerirányítási tevékenységet ellátó szállítási rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodást vagy a megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, ha a megállapodás az engedélykérelem benyújtáskor még nem került megkötésre,

5. ismerteti a GET 114. § (7) bekezdés c) és d) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatokat,

6. megjelöli a képviselőjének elérhetőségét, a GET 28. § (4) bekezdése alapján a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának elérhetőségét, valamint ismerteti a kézbesítési meghatalmazottal kötött megbízási szerződés részleteit,

7. igazolja az igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére történő pénzintézeti befizetését,

8. nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi és magára kötelezőnek elfogadja az ÜKSZ-ben előírt rendelkezéseket,

9. *  hozzáférhetővé teszi a GET 28. § (4) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén az igazolást arról, hogy a kérelmező az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban ténylegesen és jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat.

10. *  bemutatja a GET 28. § (4) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén az adóhatóság által az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint kiállított általános adóigazolást,

11. *  részletesen bemutatja a tényleges tulajdonosi körét az azt alátámasztó dokumentumokkal.

VII. Fejezet

Egyetemes szolgáltatásra vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott egyetemes szolgáltatásra vonatkozó működési engedély iránti kérelemben a kérelmező

1. nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót,

2. részletesen ismerteti a 3 évre szóló üzleti tervet,

3. részletesen ismerteti a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. bemutatja a a kérelmezőnek a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszert,

5. részletesen ismerteti a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, a szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes, a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységeket és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerinti bontásban,

6. bemutatja az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat,

7. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot,

8. benyújtja a földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

9. bemutatja az elszámolási rendszert,

10. részletesen ismerteti a szállítási rendszerirányítóval és a rendszerüzemeltetőkkel kötött együttműködési, kapacitáslekötési és rendszerhasználati szerződéseket,

11. ismerteti az ellátási sémát 3 gázévre vonatkozóan a különböző ellátási helyzetekben rendelkezésre álló, felhasználható földgázforrások, tárolói készletek biztosításának bemutatásával,

12. bemutatja a felhasználóval kötendő egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésének ütemtervét a GET 139. § (1) bekezdése alapján.

VIII. Fejezet

Vezetékes PB-gáz szolgáltatásra vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott vezetékes PB-gáz szolgáltatásra vonatkozó működési engedélyben a kérelmező

1. nyilatkozik, hogy a kérelem benyújtását megelőző évre elkészítette az éves beszámolót;

2. részletesen ismerteti a 3 évre szóló üzleti tervet;

3. részletesen ismerteti a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről;

4. bemutatja a kérelmezőnek a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszert;

5. ismerteti a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, a szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes, a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységeket és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerinti bontásban;

6. ismerteti az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat, technológiákat;

7. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot;

8. benyújtja PB-gáz ellátási üzemzavari, válsághelyzeti intézkedési tervet;

9. részletesen ismerteti a mérési, felosztási és elszámolási rendszert;

10. megadja az engedélyes bányafelügyelet által hozott, a szervezetre, a szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állására vonatkozó műszaki-biztonsági szempontú minősítését tartalmazó határozat azonosítóját;

11. részletesen bemutatja az üzemeltetési szerződéseket;

12. ismerteti a 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztéseket;

13. bemutatja az üzemeltetett elosztóvezeték-rendszert, a működési terület leírását

a) az elosztóvezeték-rendszer és a tartály csatlakozási pontjainak, jellemzőinek leírásával,

b) az elosztóvezeték-rendszer fő elemeinek és jellemzőinek leírásával, ezen belül külön feltüntetve az elosztóvezeték-rendszer azon részét, amelyet a kérelmező üzemeltetési szerződés alapján üzemeltet,

c) az elosztóvezeték többségi tulajdonának igazolásával,

d) a területi üzemviteli szolgálatok székhelyének felsorolásával,

e) azon települések, településrészek, területek megjelölésével, ahol az elosztóvezetékről vételező felhasználási hely található,

f) a mérőeszközök leírásával;

14. bemutatja az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek nyilvántartását;

15. részletesen ismerteti a felhasználókkal kötött szerződések esetében a nyilvántartást és a szerződésmintákat;

16. bemutatja a PB-gáz értékesítést biztosító forrásoldali beszerzéseket és a szállítást.

IX. Fejezet

Egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó működési engedélyben a kérelmező

1. * 

2. ismerteti a 3 évre szóló üzleti tervet,

3. részletesen ismerteti a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. részletesen ismerteti a kérelmezőnek a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben előírt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszert,

5. részletesen bemutatja a kérelmező társaság teljes szervezetét ismertető szervezeti ábrát, a szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes, a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére kialakított szervezeti egységeket és elhelyezkedésüket a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerinti bontásban,

6. bemutatja az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat,

7. benyújtja a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot, ha az egyablakos kapacitásértékesítő kapacitásai a magyar együttműködő rendszer kapacitás részeként kerülnek értékesítésre,

8. benyújtja a földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási eljárásrendet,

9. bemutatja az elszámolási rendszer leírását.

X. Fejezet

Szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó működési engedély

A Hivatalhoz benyújtott szervezett földgázpiacra vonatkozó működési engedély iránti kérelemben a kérelmező

1. nyilatkozik arról, hogy a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott, nevére szóló hatósági engedélyekkel,

2. részletesen ismerteti a 4 évre szóló független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti tervet,

3. nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 3 üzleti év beszámolóját elkészítette,

4. ismerteti – ha a gazdasági társaság cégbejegyzésének időpontja nem teszi lehetővé 3 üzleti év beszámolójának benyújtását –, az előtársasági időszakról összeállított beszámolót,

5. benyújtja az alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövegét,

6. ismerteti az alkalmazni kívánt szervezeti és működési szabályzatot,

7. ismerteti az alkalmazni kívánt kereskedési szabályzat tervezetének szövegét, amely tartalmazza különösen a termékek felsorolását, az ügylettípusokat, a kereskedési és elszámolási technikákat, módszereket, az adatrögzítési, adatvédelmi megoldásokat,

8. részletesen bemutatja az alkalmazni kívánt informatikai rendszert,

9. *  bemutatja az ellenőrzött műszaki-biztonsági irányítási rendszer bevezetésének ütemtervét a bevezetés határidejét.

6. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Az engedélymódosítási kérelem elbírálásához szükséges igazolások, kiegészítések

1. Új települések, településrészek és területek engedélyezése

1.1. A földgázelosztói engedély iránti kérelmében a kérelmező

a) igazolja új település, településrész engedélyezésekor az illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatának meglétét a tanulmányterv és annak adataira alapuló csatlakozási díjszámítás elfogadásáról;

b) részletesen ismerteti új település, településrész engedélyezésekor az illetékes helyi önkormányzattal kötött, az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott megállapodást a gázelosztó hálózat létesítéséről;

c) igazolja új terület engedélyezése esetén az érintett felhasználó nyilatkozatnak meglétét a tanulmányterv és annak adataira alapuló csatlakozási díj számítási módjának és mértékének, valamint a beruházási költség meghatározásának elfogadásáról, különösen az aláírt csatlakozási szerződéssel, továbbá a nem közvetlenül a leendő fogyasztóval való kapcsolat esetén bemutatja a megállapodást a gázelosztó hálózat létesítéséről;

d) bemutatja a csatlakozási díj számítást elektronikus formában e-mailen vagy adathordozón keresztül;

e) ismerteti új település engedélyezésekor a beruházás megtérülési számítását a beruházás költségeinek engedélyesre eső részére nézve;

f) bemutatja a gázelosztó hálózat létesítéséről szóló megállapodás tartalmát, így

fa) a beruházás összköltségét,

fb) a beruházás finanszírozási forrásainak bemutatását,

fc) a csatlakozási díj összegét és fogyasztói kategóriánkénti bontását,

fd) a létrejövő vezetékrendszer tulajdonosi szerkezetét;

g) ismerteti a vagyon- és a környezeti károkra is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződés részleteit;

h) nyilatkozik arról, hogy a módosításban szereplő gázelosztó rendszerek természetvédelmi területet érintenek-e;

i) ismerteti új település, településrész engedélyezésekor a szállítási rendszerüzemeltető nyilatkozatát a szükséges kapacitás rendelkezésre állásáról;

j) részletesen ismerteti nem földgázelosztói tulajdonban megvalósuló rendszerek esetében az elosztórendszer tulajdonosával létrejött megállapodást, illetve üzemeltetési szerződést.

1.2. Az egyetemes szolgáltatói engedély iránti kérelmében a kérelmező

a) igazolja új település, településrész engedélyezésekor az illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatának meglétét a földgáz egyetemes szolgáltató kiválasztásáról,

b) részletesen ismerteti új terület engedélyezése esetén az érintett felhasználók megállapodását a földgáz egyetemes szolgáltatóval,

c) részletesen ismerteti a földgáz egyetemes szolgáltatói megállapodást a felhasználók ellátására a tervezett elosztórendszert üzemeltető földgázelosztóval,

d) részletesen bemutatja a települések, településrészek és területek elosztójával megkötött szerződést.

2. Bekapcsolási időpont módosítása iránti kérelmében a kérelmező

a) bemutatja a bekapcsolási időpont áthelyezésének indokait, azt, hogy a beruházás elhúzódása, illetve az ellátás megkezdésének időpontja nem az engedélyesnek felróható okból következett be,

b) bemutatja az önkormányzattal, felhasználóval kötött megállapodások módosítását, ha az szükséges,

c) ismerteti a beruházás finanszírozási forrásainak változatlanságáról szóló nyilatkozatot.

3. Települések, településrészek és területek (felhasználók) kizárólagossági jogáról történő lemondás, illetve azok átadása

Az érdekelt engedélyeseknek közös kérelmet kell benyújtaniuk, amelyben a településeket, településrészeket, területeket, felhasználót korábban ellátó engedélyes lemond kizárólagossági jogáról, a kérelmező engedélyes kéri engedélye kiterjesztését ugyanezen ellátási vagy működési területekre.

3.1. Az átadás iránti kérelmében a kérelmező részletesen bemutatja

a) a nem földgázelosztói tulajdonban lévő rendszerek esetében, az elosztórendszer tulajdonosával létrejött üzemeltetési szerződést,

b) a rendszertulajdonossal kötött adásvételi szerződést,

c) az átadás-átvétel lebonyolításának ütemtervét,

d) vezetékes PB-szolgáltatásról való átállás esetén az újonnan épülő vezetékrendszerekre vonatkozó tanulmánytervet, ez alapján a csatlakozási díjszámítást (a felhasználóktól legfeljebb e számítás alapján kiszámított díj kérhető) elektronikus formában, igazolja az érintett önkormányzat nyilatkozatának meglétét a tanulmányterv és annak adataira alapuló csatlakozási díjszámítás elfogadásáról, valamint a földgázelosztó kérelméhez benyújtandó iratokat,

e) a felhasználókkal történő szerződéskötésre vonatkozó ütemtervet.

4. A szállítási rendszerüzemeltető és földgáztároló engedély iránti kérelmében a kérelmező

a) megjelöli a beruházással megvalósuló új földgázrendszer megvalósításának határidejét,

b) bemutatja a létrejövő földgázrendszer tulajdonosi szerkezetét,

c) igazolja a vagyon- és a környezeti károkra is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződések meglétét,

d) bemutatja a beruházás finanszírozási forrásainak rendelkezésre állását,

e) bemutatja, hogy a 3 éves üzleti terv tartalmazza-e a beruházást.

5. A meglévő csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték telephelyi vezetékké történő átminősítése és működtetése iránti kérelmében a kérelmező

a) bemutatja, hogy saját szervezetében biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenysége folytatását,

b) – szükség esetén térképekkel – bemutatja a telephelyi vezeték fő elemeit és jellemzőit,

c) részletesen bemutatja a telephelyi felhasználókkal megkötött (elő)szerződéseket.

6. Az új csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték telephelyi vezetékké történő átminősítése és működtetése iránti kérelmében a kérelmező

a) bemutatja a földgázelosztó vagy szállítási rendszerüzemeltető részletes ajánlatát, amely tartalmazza a felhasználó elosztó- vagy szállítóvezeték-rendszerhez történő csatlakozásának műszaki feltételeit és költségeit,

b) részletesen ismerteti telephelyi vezetékké átminősítendő csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték létesítésének részletes költségkimutatását és tanulmánytervét,

c) bemutatja, hogy saját szervezetében biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység folytatását,

d) – szükség esetén térképekkel – bemutatja a telephelyi vezeték fő elemeit és jellemzőit,

e) részletesen bemutatja a telephelyi felhasználókkal megkötött (elő)szerződéseket,

f) részletesen bemutatja a jogszabályban és az ÜKSZ-ben előírt fogyasztási igénybejelentéssel, elszámolással kapcsolatos szabályzatot,

g) részletesen bemutatja az érintett elosztóval kötött együttműködési megállapodást.

7. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Engedélyköteles tevékenységek, földgázipari létesítmény létrehozására, üzemeltetésére vonatkozó üzleti terv könyvvizsgálók által történő vizsgálata

A VIZSGÁLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

I. Általános rész

A könyvvizsgálónak a tevékenység speciális követelményeinek megfelelően részletesen és alaposan meg kell vizsgálnia a benyújtott üzleti terv és az abból levont következtetések megalapozottságát. Különösen az alábbi szempontokra kell nagy figyelmet fordítani:

a) az üzleti tervnél alkalmazott, illetve az üzleti tervhez készített számítógépes modellek ellenőrzése,

b) peremfeltételek, különös tekintettel az előrejelzések realitását illetően, árak, infláció, kamatlábak és egyéb jelentősebb kihatású tényezők és felhasznált mutatók helyessége,

c) következetesség, a tervet ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy az egyes tervfejezetek összhangja biztosított-e,

d) kockázatelemzés, különös tekintettel arra, hogy meghatározásra kerültek-e a jelentős kihatásokat tartalmazó kockázatok, illetve értelmezték-e a tervben,

e) az engedélyes tevékenyégre elkészített üzleti terv a társaság teljes tevékenységével együtt vizsgálva megalapozott-e.

II. Finanszírozási struktúra és költségek

A könyvvizsgálónak vizsgálnia és ellenőriznie kell, hogy az előirányzott finanszírozási struktúrát megfelelően foglalták-e bele a modellbe és az üzleti tervbe. A kamatfizetésekre és a tőketörlesztésekre vonatkozó számításokat abból a szempontból kell vizsgálni, hogy helyesek-e és összhangban vannak-e a közölt feltételezésekkel.

A projektfejlesztési költségeket az alábbiak szempontjából kell ellenőrizni:

a) az összes szükséges és lehetséges költségtétel szerepel-e,

b) az árszínvonal-változás költségeket érintő hatásainak kezelése,

c) a létesítményekbe tartozó jelentősebb berendezések feltüntetésre kerültek-e.

Az üzemeltetéshez és létesítéshez kapcsolódó költségek megfelelő szétválasztását, és az ezen költségek besorolásához alkalmazott módszert kell vizsgálni.

A saját felhasználású energiaköltségeket részletesen kell vizsgálni abból a szempontból, hogy az egyes előre jelzett évekre feltételezett árszerkezet és mennyiség kimutatásra került-e a későbbi pénzforgalomban (cash-flowban).

A finanszírozási költségeket vizsgálni kell abból a szempontból, hogy megalapozottak-e, az összes finanszírozással kapcsolatos tételt megfelelően szerepeltették-e.

A feltüntetett adótételeknél vizsgálni kell, hogy a magyar adózási jogszabályok és rendelkezések szempontjából azok helyesek-e.

III. *  Pénzforgalom (Cash-flow) és várható megtérülések

A könyvvizsgálónak meg kell győződnie arról, hogy az üzleti tervben szereplő számítási módszerek alapján készített számítások helyesek-e, és hogy a vonatkozó végkövetkeztetések a projekt egészét tekintve ésszerűek-e.

A pénzforgalmat (cash-flow) ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy az alkalmazott módszertan helyes és elfogadható-e, és az összes vonatkozó tételt szerepeltették-e.

IV. A könyvvizsgálói jelentés

A könyvvizsgálónak a fentiek alapján jelentést kell kibocsátania, amely részletesen ismerteti az üzleti terv megalapozottságát és a fentiekben említett összes kérdéskörre kiterjed. A jelentésnek részletesen ismertetnie kell a könyvvizsgáló által végzett munkát, a vizsgálat mélységét és bizonyosságot kell adnia az üzleti terv megalapozottságáról vagy nem megfelelő voltáról.

8. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei, a szétválasztással szemben támasztott követelmények és a szétválasztási módszer kötelező tartalmi elemei

I. *  Általános rendelkezések

Az integrált földgázipari vállalkozás tevékenységeinek számviteli szétválasztásával megbízható és valós képet kell kapni a vállalkozás engedélyköteles tevékenységeinek (üzletágainak) vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti éves beszámoló, illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló (a továbbiakban együtt: éves beszámoló) kiegészítő mellékletének alá kell támasztania, hogy a tevékenységek között keresztfinanszírozás nem történt, és hogy a vállalkozás nem engedélyes tevékenysége nem veszélyezteti az engedélyköteles tevékenység végzését.

A tevékenységek számviteli szétválasztása során alkalmazott módszereket és vetítési alapokat a társaság számviteli politikájának keretében elkészített számviteli szétválasztási szabályzatban kell részletesen meghatározni. Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében a számviteli szétválasztási szabályzat ezen előírásaira is hivatkozni kell. A vállalkozás számviteli szétválasztási szabályzatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bármikor ellenőrizheti.

Integrált földgázipari vállalkozások esetében az engedélyes tevékenység beszámolási időszak alatti megszűnése esetén is tartalmaznia kell a tárgyévi kiegészítő mellékletnek az adott tevékenység mérlegeit és eredménykimutatásait.

II. A tevékenységek szétválasztásának alapelvei

1. Teljeskörűség elve: a tevékenységek számviteli szétválasztása során – közvetlen hozzárendelés vagy valamilyen felosztási módszer alapján – minden eszköz, forrás, bevétel és ráfordítás felosztásra kerül a vállalkozás tevékenységei között, kivéve ahol a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), illetve e rendelet felmentés ad.

2. Áttekinthetőség és egyszerűség elve: a tevékenységek szétválasztása a vonatkozó törvényeknek megfelelően, lehetőleg egyszerű és átlátható szabályok szerint, nyomon követhető módon történjen.

3. *  Állandóság elve: a számviteli szétválasztás során alkalmazott szabályrendszer megváltoztatását rögzíteni kell az engedélyes számviteli szétválasztási szabályzatában, továbbá be kell mutatni az éves beszámoló kiegészítő mellékletében. A szabályrendszer megváltoztatására csak a Hivatal megfelelő idejű és tartalmú tájékoztatása mellett van lehetőség. A szabályrendszer megváltoztatását a vállalkozás számviteli szabályzatában rögzíteni kell, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében is be kell mutatni.

4. *  Folytonosság elve: az engedélyes részére a folyamatos működéshez szükséges eszközöket és pénzforrásokat biztosítani kell.

III. A tevékenységek szétválasztásával szemben támasztott követelmények

1. *  Az integrált földgázipari vállalkozás engedélyköteles tevékenységének bemutatása érdekében az éves beszámoló kiegészítő mellékletének részeként tevékenységi beszámolót kell készíteni. A tevékenységi beszámoló az Szt. 1. számú mellékletében található „A” változatú mérleget és az Szt. 2. számú mellékletében szereplő, összköltségi-eljárással készülő „A” változatú eredmény-kimutatást tartalmazza a mérleg és az eredmény-kimutatás értelmezéséhez szükséges kiegészítéssel együtt. A kimutatások tagolására és a tételek tartalmára az Szt. vonatkozó előírásait kell alkalmazni. A hatósági árszabályozás alá eső engedélyes esetében a Hivatal ettől eltérő tagolást is előírhat.

2. Az eszközöket, forrásokat, bevételeket és ráfordításokat közvetlenül – vagy ha közvetlenül egyes tevékenységhez nem rendelhetők – a vállalkozás számviteli szétválasztási szabályzatában meghatározott módszerek és vetítési alapok alapján kell felosztani. Az eszközökhöz, illetve forrásokhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások tevékenységek közötti megosztását egymással összhangban kell megoldani.

3. A több engedélyest kiszolgáló támogató és engedélyköteles tevékenységek esetén kiemelten fontos az adott tevékenységet igénybe vevők közötti költségfelosztás bemutatása és indokolása.

4. *  A hatósági árszabályozás alá eső tevékenységet végző engedélyes földgázipari vállalkozás köteles a kapcsolt vállalkozásaival kötött szerződéseit, valamint azok alapján felmerült költségeit és bevételeit naprakészen nyilvántartania. Az éves beszámoló Hivatal részére történő benyújtásával egyidejűleg – külön adatszolgáltatásként – valamennyi kapcsolt vállalkozáshoz tartozó forgalmat vállalkozásonként és jogcímenként be kell mutatni.

5. *  A könyvvizsgáló az éves beszámoló vizsgálata keretében köteles megvizsgálni, hogy a tevékenységek szétválasztásának szabályai megfelelően vannak-e dokumentálva, és hogy a szétválasztás a számviteli szétválasztási szabályzatnak megfelelően történt-e. Az éves beszámolónak alá kell támasztania, hogy a tevékenységek között keresztfinanszírozás nem lépett fel és a tevékenységek egyértelműen átláthatók.

IV. A szétválasztási módszer kötelező tartalmi elemei

1. Közvetlenül az engedélyes tevékenységhez rendelhető eszközök, források, bevételek és ráfordítások körének fogalmi és tartalmi meghatározása.

2. Közvetlenül az engedélyes tevékenységhez nem rendelhető eszközök, források, bevételek és ráfordítások megosztásának szabályai, legalább mérleg- és eredménykimutatás, illetve a GET és e rendelet szerint meghatározott tételenként.

3. A több engedélyest kiszolgáló támogató és engedélyköteles tevékenységek költségeinek engedélyesenkénti felosztása, az alkalmazott árak kialakításának szabályai.

8a. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Cégjogi esemény, befolyásszerzés esetén a kérelemhez benyújtandó iratok és adatok

1. A 142. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kérelemhez – a kérelem tárgyától függően – benyújtandó iratok, adatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat formájában:

1.1. a kérelmező nyilatkozata, amely tartalmazza a befolyásszerző és az érintett engedélyes cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, elérhetőségét, továbbá a Hivatal által kiadott engedélyeinek típusát és számát,

1.2. a jogi képviselővel eljáró engedélyes vagy befolyásszerző esetében a képviseleti jogosultság igazolása, ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza,

1.3. a hatósági jóváhagyásra irányuló kérelem tárgya, a hatósági jóváhagyást igénylő ügylet célja és részletes bemutatása,

1.4. az eljárási díj kérelmezőnkénti – közösen benyújtott kérelem esetén valamennyi kérelmező általi – megfizetésének igazolása,

1.5. a cégjogi eseményben vagy befolyásszerzésben érintett engedélyes, továbbá a befolyásszerzés esetén a befolyásszerző külön-külön nyilatkozata arról, hogy a 142. § (1) bekezdése szerinti ügylet nem változtatja meg az engedélyes vagyoni-működési feltételeit, vagy ha megváltoztatja, abban az esetben annak igazolását, bemutatását, hogy a változás nem veszélyezteti a felhasználók ellátását,

1.6. az engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a GET 114. § (7) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,

1.7. ha a kérelmező külföldön bejegyzett gazdasági társaság:

1.7.1. a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba vételért felelős hatóság által kiállított igazolás a vállalkozás nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartott adatokról és annak magyar nyelvű fordítása,

1.7.2. a tényleges tulajdonos neve olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság esetében, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető,

1.8. annak – közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal, vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködése során ellenjegyzett aláírásmintával vagy annak hiteles másolatával történő – igazolása, hogy a kérelemhez csatolt iratokat aláíró személyek aláírása hiteles, abban az esetben, ha ennek ténye a cégnyilvántartásból nem állapítható meg,

1.9. a cégjogi eseményben vagy befolyásszerzésben érintett engedélyes, továbbá a befolyásszerzés esetén a befolyásszerző külön-külön nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

2. A 142. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül – az ügylet tárgyától függően – benyújtandó iratok, adatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat formájában:

2.1. az engedélyes legfőbb döntéshozó szervének a kérelem tárgyát képező ügyletről szóló döntése,

2.2. a kérelem tárgyát képező ügyletre vonatkozó szerződéstervezet,

2.3. az átalakulási terv, a vagyonmérleg, illetve vagyonleltár-tervezetek (szerkeszthető formátumban),

2.4. a könyvvizsgálói jelentések,

2.5. a hatósági engedélyek felsorolása és cégjogi eseményt követő, jogutódok közötti tervezett megosztása,

2.6. a tevékenység folytatásához szükséges szakszemélyzet rendelkezésre állásának bemutatásáról szóló nyilatkozat,

2.7. telephelyi megosztás esetén a telephelyi megosztás bemutatását tartalmazó nyilatkozat, különös tekintettel az engedélyesi tevékenység megosztás utáni független és folyamatos továbbműködését biztosító műszaki átalakítási igényekre és elszámolási mérők kiépítésére.

3. A 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül benyújtandó iratok, adatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat formájában:

3.1. a befolyásszerzésre irányuló ügyletet megelőző, valamint az ügylet zárása után kialakuló társasági (engedélyesi) struktúrát mutató ábra a közvetlen tulajdoni és irányítási viszonyok, továbbá az engedélyesi szakszemélyzet létszáma változásának feltüntetésével,

3.2. a befolyásszerző kérelmező és kapcsolt vállalkozásai magyarországi energiaipari befektetéseinek és azok részesedései mértékének, valamint az engedélyesek engedélyeinek bemutatása a GET és a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyesekben,

3.3. az ügyletre vonatkozó szerződés (aláírt szerződés hiányában szerződéstervezet), valamint ha a befolyásszerző gazdasági társaság, úgy a döntéshozójának a befolyásszerzés megvalósításáról szóló döntése, továbbá az engedélyes döntéshozójának a befolyásszerzés megvalósításáról szóló döntése. Döntés hiányában a befolyásszerző, illetve az engedélyes nyilatkozata arról, hogy a befolyásszerzés kérdésében az engedélyes, illetve a befolyásszerző létesítő okirata szerint nem szükséges döntést hozni.

4. A 142/B. § szerinti tájékoztatáshoz benyújtandó iratok, adatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat formájában:

4.1. a befolyásszerző nyilatkozata, amely tartalmazza a befolyásszerző és az érintett engedélyes cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, elérhetőségét, továbbá a Hivatal által kiadott engedélyeinek típusát és számát,

4.2. a jogi képviselővel eljáró befolyásszerző esetében a képviseleti jogosultság igazolása, ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza,

4.3. a tájékoztatás tárgya, a befolyásszerzés célja és részletes bemutatása,

4.4. annak – közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal, vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködése során ellenjegyzett aláírásmintával vagy annak hiteles másolatával történő – igazolása, hogy a tájékoztatóhoz csatolt iratokat aláíró személyek aláírása hiteles, abban az esetben, ha ennek ténye a cégnyilvántartásból nem állapítható meg.

9. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

A)
A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A földgázkereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató) által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely

a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a földgázelosztónál nyilvántartott azonosító:

b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

A földgázkereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

Ha a földgázkereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

Az alábbi igazolás alapján kérem a földgázelosztó

a)1 nyilvántartásába szociálisan rászoruló (védendő) fogyasztóként történő felvételem,

b)1 nyilvántartásában szociálisan rászoruló (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását.

Kelt:

..................................................

fogyasztó aláírása

______

1 A megfelelő rész aláhúzandó!

B) * 
AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI

Eljáró igazgatási szerv megnevezése:

Székhelye:

Igazolom, hogy

(név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

fogyasztó

a)1 saját jogán

b)1 vele egy háztartásban élő

(név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

személyre tekintettel

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül.

A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy

i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

A fogyasztó szociális rászorultságának fennállását a(z) ........... számú határozat alapján igazolom.

A fogyasztó szociális rászorultságát a fentiek szerint megalapozó körülmény

a)1 határozatlan ideig,

b)1 határozott ideig: ............... -ig

áll fenn.

Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás!

Kelt:

P. H.

..................................................

eljáró igazgatási szerv

_______

1 A megfelelő rész aláhúzandó!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel

a) szociálisan rászoruló fogyasztóként és/vagy

b) fogyatékkal élő fogyasztóként

kérelmezhető.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) *  a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll, vagy

i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 22. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,

b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá

c) az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

Az az igénylő, aki egyidejűleg mind szociálisan rászoruló fogyasztónak, mind fogyatékkal élő fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó szociálisan rászoruló fogyasztónak, illetve fogyatékkal élő fogyasztónak minősül. A fogyatékkal élő fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 10. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.

Az A) részben szereplő adatokat a fogyasztó tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.

A B) részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot megalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította.

Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.

Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázelosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie.

A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a szociálisan rászoruló fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll.

10. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A földgázkereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató) által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely

a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a földgázelosztónál nyilvántartott azonosító:

b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

A földgázkereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

g) ellátási szünet esetén értesítendő személy neve, címe, telefonszáma:

Ha a földgázkereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

Az alábbi igazolások alapján kérem a földgázelosztó

a) *  nyilvántartásába fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő felvételem,

b) *  nyilvántartásában fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását.

Nyilatkozom, hogy a fogyasztóként megjelölt személy háztartásában

a) *  van,

b) *  nincs

olyan személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek.

Kelt:

...................................................

fogyasztó / eltartó aláírása

B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI

Eljáró igazgatási szerv megnevezése:

Székhelye:

A(z) ........... számú határozat alapján igazolom, hogy

a)1 (név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

fogyasztó

b)1 a fenti fogyasztóval egy háztartásban lakó

(név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

személy

(i)1 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesül,

(ii)1 a vakok személyi járadékában részesül,

Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás!

Kelt:

P. H.

..........................................

eljáró igazgatási szerv

C) A KEZELŐORVOS – ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS – TÖLTI KI

Orvos neve (egészségügyi szolgáltató megnevezése):

Orvos címe (egészségügyi szolgáltató székhelye):

Orvos pecsétszáma (egészségügyi szolgáltató működési engedélyének száma):

Igazolom, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 59. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az igénylő, illetve a vele közös háztartásban élő fogyatékkal élő személyek adatai és fogyatékosságuk jellege a következő:

Név (születési név) Születési hely és idő Lakóhely (tartózkodási hely) Korlátozottság jellege [Rendelet 59. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja]*
* Az orvos tölti ki!

A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt, illetve minden olyan személyt, aki a kérelmezővel közös háztartásban él, és a fogyatékossága okán a Rendelet 59. § (1) bekezdése szerinti eseteknek megfelelően különleges bánásmódban kell részesíteni a földgáz felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelő betűjelet vagy betűjeleket kell megadni.

A Rendelet 59. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti fogyatékosság esetén annak jellege alapján álláspontom szerint a fogyasztó tekintetében az alábbi típusú különleges bánásmód (bánásmódok) alkalmazása lehet indokolt:

a) *  havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b) *  rendkívüli, ingyenes mérőfelülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer,

c) *  készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,

d) *  az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,

e) *  a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.),

f) *  egyéb szolgáltatás, éspedig:

Az 59. § (12) bekezdés d) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy vonatkozásában a földgázellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma: ................................................................

Alulírott ........................, mint a fent megjelölt személy orvosi ellátását végző orvos, a Rendelet 59. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossági állapotra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

P. H.

...........................

orvos aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel

a) fogyatékkal élő fogyasztóként és/vagy

b) szociálisan rászoruló fogyasztóként

kérelmezhető.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 22. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,

b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá

c) az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

h) *  a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll, vagy

i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Az az igénylő, aki egyidejűleg mind fogyatékkal élő fogyasztónak, mind szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra, valamint a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó fogyatékkal élő fogyasztónak, illetve szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül. A szociálisan rászoruló fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 9. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.

Az A) részben szereplő adatokat az igénylő vagy eltartója tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.

A B) részben szereplő adatokat a fogyatékkal élő személyt megillető fenti támogatásokat megállapító vagy folyósító szerv tölti ki.

A C) részt a fogyatékkal élő személyt kezelő orvos – ennek hiányában a háziorvos – tölti ki a következők szerint:

a) a Rendelet 59. § (1) bekezdés c) pontját kell megjelölni, ha fogyatékkel élő személy fogyatékossági támogatásban részesül,

b) a Rendelet 59. § (1) bekezdés d) pontját kell megjelölni, ha a földgázellátásból való kikapcsolás vagy a földgázellátás megszakadása a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti.

Az orvos által a fogyatékosság jellege alapján javasolt különleges bánásmódot az engedélyes az üzletszabályzatában meghatározottakkal összhangban biztosítja.

Az értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezőbe annak az értesítendőnek a nevét, telefonszámát kell beírni, aki a szolgáltatás kikapcsolása, szüneteltetése vagy szünetelése esetén érdemben tud egyeztetni az érintett engedélyessel a szükséges intézkedések megtételéről.

Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valódiságát az orvos aláírásával igazolja.

A fogyatékosság jellegét igazoló orvos részére be kell mutatni a fogyatékkal élő személy fogyatékossága tekintetében a rehabilitációs szakértői szerv erre vonatkozó szakvéleményét, szakhatósági állásfoglalását, határozatát, amennyiben ilyen készült.

Az igazolást az igénylőnek kell benyújtania a földgázelosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie.

A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a védendő fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő személynek, ha az állapotában, illetve a háztartásában lakó fogyatékkal élő személy állapotában – orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan – nem, várható jelentős javulás.

11. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

A földgáz minőségi követelményei

1. Égési jellemzők

A földgáz égési-jellemzők értékeinek a következő táblázat szerinti értékhatárokon belül kell lenniük.

A gázcsoport jele 2H 2S
Jellemző Határérték
Wobbe-szám *  45,66–54,76 MJ/m3
(12,68–15,21 kWh/m3)
36,29–41,58 MJ/m3
(10,08–11,55 kWh/m3)
Névleges Wobbe-szám 50,72 MJ/m3
(14,09 kWh/m3)
39,11 MJ/m3
(10,86 kWh/m3)
Felső hőérték 31,00–45,28 MJ/m3
(8,61–12,58 kWh/m3)
Alsó hőérték 27,94–40,81 MJ/m3
(7,76–11,34 kWh/m3)

A földgáz felső és az alsó hőérték értékhatárokon belüli konkrét értékét szerződésben kell meghatározni.

Az égési jellemzők meghatározásánál az MSZ ISO 6976 és az MSZ ISO 6974 szabvány szerinti vizsgálati módszereket kell alkalmazni.

2. Szennyezőanyag-tartalom

A földgáz megengedett szennyezőanyag-tartalmának a következő táblázat szerinti értékhatároknak megfelelőnek kell lenniük.

Jellemző Határérték
Összes illó kéntartalom legfeljebb 100 mg/m3
Hidrogén-szulfid-tartalom legfeljebb 20 mg/m3
Szilárdanyag-tartalom legfeljebb 5 mg/m3
Oxigéntartalom (V/V) legfeljebb 0,2%

Az összes illó kéntartalom meghatározásánál az MSZ989, az MSZ ISO 6326–1, az MSZ ISO 6326–2 *  és az MSZ EN ISO 6326–3, a hidrogén-szulfid-tartalom meghatározásánál az MSZ ISO 6326–2, az oxigéntartalom meghatározásánál az MSZ ISO 6974 szabványok szerinti vizsgálati módszereket kell alkalmazni.

3. Egyéb követelmények

A földgáz egyéb jellemzőire vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük a következő táblázat szerinti értékhatároknak.

A szolgáltatott földgáz Szállítóvezetéki Szigetüzemi
Jellemző Határérték
Vízgőztartalom legfeljebb 0,17 g/m3 legfeljebb 1,0 g/m3
Szénhidrogén harmatpont legfeljebb 4 °C
4 MPa nyomáson
engedélyezési nyomáson legfeljebb 4 °C
Szagszint az alsó robbanási határ 20%-ának megfelelő gáz-levegő arány esetén a felhasználói berendezésnél 2-es szagszint
Nyomás (túlnyomás) a felhasználói átadás helyén 1,8–3,3 kPa
(18–33 mbar)
Kisnyomású földgáz esetén
Névleges nyomás 2,5 kPa
(25 mbar)
Növelt kisnyomású földgáz esetén 7,5–10,0 kPa
(75–100 mbar)
Névleges nyomás 8,5 kPa
(85 mbar)

A vízgőztartalom meghatározásánál az MSZ ISO 11541, a szénhidrogén harmatpont meghatározásánál az MSZ ISO 6974, a szag jellemzőinek meghatározásánál az MSZ–09–74.0011–5 szabványok szerinti vizsgálati módszereket kell alkalmazni.

12. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

A földgázkereskedő által a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás visszaigénylése céljából az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó többletszolgáltatások * 

A B
Szolgáltatás Jogszabályi hivatkozás
1. A határozatlan időre kötött szerződés esetében a felhasználó részére 30 napos felmondási idő biztosítása. GET 31/A. § (3) bekezdése
2. A GET 63. § (4) és (5) bekezdése, 63/A. § (1) bekezdése és 63/B. §-a szerinti előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatok működtetése az alábbiak szerinti eltéréssel.

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként ügyfélszolgálatot akkor működtet, ha az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma eléri vagy meghaladja az adott település egyetemes szolgáltatásra jogosult, csatlakozási szerződéssel rendelkező felhasználóinak 30%-át.

Az 5 000 főt meghaladó lakosságú, az egyetemes szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálattal nem rendelkező településen munkanapokon az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a panaszfelvétel lehetőségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint az üzletszabályzat elérhetőségét akkor biztosítja, ha az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma eléri, vagy meghaladja az adott település egyetemes szolgáltatásra jogosult, csatlakozási szerződéssel rendelkező felhasználóinak 30%-át.
53. § (2)–(4), (5a)–(5b) és (7)–(12) bekezdése, 53/A. §, GET 63. § (4) és (5) bekezdése, 63/A. § (1) bekezdése, 63/B. §-a
3. Árváltozás esetén az új áraknak a földgázkereskedő honlapján és az ügyfélszolgálatán az árváltozást követő 3 munkanapon belül történő közzététele. GET 107/A. § (2) bekezdése
4. A számlán szereplő árak bármely változása esetén a felhasználók egyértelmű, személyre szóló tájékoztatása legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra is ki kell terjednie. GET 107/A. § (3) bekezdése
5. *  A felhasználók folyamatos gázellátásának biztosítása az elmúlt százhúsz hónap téli időszakai közül a szolgáltatási terület vonatkozásában a legmagasabb napfok számúnak megfelelő mértékig, és legalább –12 °C középhőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig. 30. § (1) bekezdése
6. * 
7. *  Kártérítési felelősség az 5. pontban meghatározott kötelezettségeik nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a felhasználók felé. 30. § (3) bekezdése
8. * 
9. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó földgázfogyasztásával összefüggő, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblának vagy kalkulátornak a földgázkereskedő honlapján történő közzététele. 52. § (1) bekezdése
10. A 2. számú melléklet 6. pontja szerinti elszámolási szabályok alkalmazása. 2. számú melléklet 6. pontja
11. A 2. számú melléklet 7. pontja szerinti, a számlakifogásra vonatkozó szabályok alkalmazása. 2. számú melléklet 7. pontja
12. *  A földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletben
a) az egyetemes szolgáltató által ingyenesen biztosítandó szolgáltatások földgázkereskedő által történő ingyenes biztosítása, és
b) az egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások esetében a miniszteri rendeletben meghatározott díjtételek alkalmazása.
A földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabály
13. A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazása. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló jogszabály

13. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Fogyasztási jelleggörbe

A B C D E F G
1 Hónap Január Február Március Április Május Június
2 Éves fogyasztás %-a 19,4281 16,3743 14,0081 8,0834 2,8712 0,9973
3 Hónap Július Augusztus Szeptember Október November December
4 Éves fogyasztás %-a 0,8046 0,8877 1,7422 5,8505 11,7688 17,1838

A kereskedő jogosult a felhasználói szokások és fogyasztási adatok elemzése alapján a fenti jelleggörbe mellett továbbiakat alkalmazni, ha azokat üzletszabályzatában szerepelteti.

14. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Tanúsítási eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez benyújtandó dokumentumok

I. Valamennyi tanúsítási eljáráshoz benyújtandó adatok és dokumentumok:

a) az e rendelet 126. §-ában meghatározott dokumentumok,

b) a kérelmező szervezetét és társasági, tulajdonosi és irányítási struktúráját bemutató ábra – feltüntetve a társaság által és a társaságban gyakorolt közvetlen és közvetett tulajdoni és irányítási viszonyokat – a tulajdonosok nyilatkozatával együtt,

c) a kérelmező Szervezeti és Működési Szabályzata,

d) a kérelmező megfelelési program tervezete, kivéve a III. pont szerinti eljárásban,

e) a kérelmező e rendelet 143. § (1) bekezdésében meghatározott belső szabályzattervezete,

f) a kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

g) * 

II. A GET 121/B–121/G. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok:

1. A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás termeléssel, vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában,

b) miként biztosítja a felügyelőbizottság részére a GET és a Gt. által meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges jogosítványokat,

c) miként biztosítja, hogy a vele munkaviszonyban álló személy ne álljon munkaviszonyban vagy közvetlen, illetve közvetett más szerződéses jogviszonyban – a szállítási rendszerüzemeltető kivételével – a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással, továbbá abban ne rendelkezzen sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel,

d) a vele munkaviszonyban álló személy munkabére, egyéb juttatásai vagy díjazása nem a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás nem szállítási rendszerüzemeltetési tevékenységének eredményességétől függően van meghatározva, továbbá nem részesül e vállalkozásoktól pénzbeli juttatásban és a nyilatkozat alátámasztásaként a dolgozók premizálásának és jutalmazásának rendjét meghatározó belső szabályzatainak vagy más dokumentumoknak a bemutatása,

e) rendelkezik a GET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erőforrásokkal, és a nyilatkozat alátámasztásaként ezen eszközök és erőforrások bemutatása,

f) rendelkezik a szállítóvezeték és a földgázszállítás végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával, az üzemviteli és üzemirányítási, mérési, adatátviteli és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat alátámasztásaként a szállítóvezetékek bemutatása és térképi megjelenítése,

g) rendelkezik a mindennapi vállalati feladatok ellátásához és a vállalat jogi, könyvvezetési és informatikai szolgáltatásainak biztosításához szükséges, saját alkalmazásában álló személyzettel, és a nyilatkozat alátámasztásaként a személyzet bemutatása (név, beosztás, végzettség, szakmai tapasztalat),

h) a szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás között munkaerő kölcsönzés nem történik,

i) nem részesül pénzbeli juttatásban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás termeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatától,

j) nem vesz igénybe szolgáltatást a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól, a GET 121/E. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,

k) a közte és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi megállapodások (beleértve a kérelmező által a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részére nyújtandó hiteleket és kölcsönöket is), illetve azok tartalma megfelel a piaci feltételeknek és a nyilatkozat alátámasztásaként az ezt biztosító eljárásrend bemutatása,

l) vállalati megjelenésében, kommunikációjában, márkajelzésében, valamint a székhelyén és telephelyein megkülönbözteti magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól és a nyilatkozat alátámasztásaként ennek részletes bemutatása,

m) nem vesz igénybe a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos tanácsadót és szállítót informatikai rendszerek, berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, és a nyilatkozat alátámasztásaként a vele szerződéses kapcsolatban lévő tanácsadókés szállítók bemutatása (cégnév és székhely),

n) nem oszt meg informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással,

o) nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót és a nyilatkozat alátámasztásaként a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely, könyvvizsgáló neve),

p) rendelkezik mindazon belső szabályzatokkal és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással kötött megállapodással, amelyek a GET 121/F. § (3) bekezdése szerinti függetlenséget biztosítják a kérelmező részére és a nyilatkozat alátámasztásaként ezen belső szabályzatok és megállapodások, illetve azok tervezeteinek bemutatása,

q) a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól függetlenül és önállóan dönt a támogató tevékenység igénybevételéről és a kiszervezésről, valamint a nyilatkozat alátámasztásaként a kiválasztási szabályzat tervezetének bemutatása.

2. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás érintett tagvállalatának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a kérelmezőben,

b) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata sem közvetlenül, sem közvetve nem határozza meg a kérelmező napi tevékenységére, a hálózatüzemeltetésre és a hálózatfejlesztési terv előkészítésére vonatkozó magatartását,

c) a kérelmező kérése esetén kellő időben rendelkezésre bocsátja a kérelmező által megvalósítandó jövőbeli beruházásokhoz és a meglévő eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat,

d) tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely a szállítási rendszerüzemeltetőt akadályozza a GET-ből és felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokból fakadó kötelezettségei teljesítésében, továbbá nem utasítja a szállítási rendszerüzemeltetőt e kötelezettségek teljesítése során,

e) nem vesz igénybe a szállítási rendszerüzemeltetőével azonos tanácsadót és szállítót informatikai rendszerek, berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, és a nyilatkozat alátámasztásaként a vele szerződéses kapcsolatban lévő tanácsadók és szállítók bemutatása (cégnév és székhely), továbbá annak bemutatása, hogy milyen eljárással biztosítja ezek fenntartását,

f) nem oszt meg informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert a szállítási rendszerüzemeltetővel, továbbá annak bemutatása, hogy milyen eljárással biztosítja ezek fenntartását,

g) nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a szállítási rendszerüzemeltetőével azonos könyvvizsgálót és a nyilatkozat alátámasztásaként a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely, könyvvizsgáló neve).

III. A GET 121/H. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok:

1. A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) rendelkezik a szállítóvezeték és a földgázszállítás végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával, az üzemviteli és üzemirányítási, mérési, adatátviteli és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat alátámasztásaként a szállítóvezetékek bemutatása és térképi megjelenítése,

b) nem része vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak és a nyilatkozat alátámasztásaként a kérelmező és kapcsolt vállalkozásai földgáztermelőben vagy földgáz-kereskedőben, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamos energia termelőben vagy kereskedőben lévő befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

c) a kérelmezőben vagy a kérelmezőben részesedéssel rendelkező vállalkozásban felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy nem tölt be felügyelőbizottsági tagságot vagy nem minősül operatív irányítást ellátó személynek termeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál,

d) a kérelmezőben operatív irányítást ellátó személy nem áll munkaviszonyban földgáztermelővel vagy földgázkereskedővel.

2. A kérelmezőben felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem gyakorol sem közvetlen, sem közvetett irányítási vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot földgáztermelő vagy földgázkereskedő felett.

3. A kérelmezőben és a szállítóvezetékben közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkező személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a GET 121/H. § (3) bekezdése szerint termeléssel és földgáz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett nem gyakorol közvetlenül vagy közvetve irányítást, vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot.

IV. A GET 121/I. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez benyújtandó adatok és dokumentumok:

1. A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) nem része vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak és a nyilatkozat alátámasztásaként a kérelmező és kapcsolt vállalkozásai földgáztermelőben vagy földgázkereskedőben, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamos energia termelőben vagy kereskedőben lévő befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

b) a kérelmezőben vagy a kérelmezőben részesedéssel rendelkező vállalkozásban felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy nem tölt be felügyelőbizottsági tagságot vagy nem minősül operatív irányítást ellátó személynek termeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál,

c) rendelkezik a GET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erőforrásokkal, és a nyilatkozat alátámasztásaként ezen eszközök és erőforrások bemutatása,

d) rendelkezik a szállítóvezeték és a földgázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz használati jogával, az üzemviteli és üzemirányítási, mérési, adatforgalmi és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat alátámasztásaként a szállítóvezeték bemutatása az eszközök tulajdonosainak megjelölésével és az eszközök térképi megjelenítése; továbbá mellékelni kell a szállítóvezeték tulajdonosával erre vonatkozólag kötött megállapodás másolatát,

e) az adminisztratív és informatikai szolgáltatások kivételével nem vesz igénybe további szolgáltatásokat olyan harmadik személyektől, akik a szállítóvezeték tulajdonosa számára is nyújtanak szolgáltatást, továbbá mellékelni kell a harmadik személyektől igénybevett adminisztratív és informatikai szolgáltatások felsorolását a szolgáltatás tárgya, ellenértéke, a szolgáltató neve, címe megjelölésével.

2. A kérelmezőben felügyelőbizottsági tag, vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem gyakorol sem közvetlen, sem közvetett irányítási, vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot földgáztermelő vagy földgázkereskedő felett.

3. A kérelmezőben és a szállítóvezetékben közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkező személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a GET 121/H. § (3) bekezdése szerint termeléssel és földgáz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett nem gyakorol közvetlenül vagy közvetve irányítást, vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot.

4. A szállítóvezeték tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) a kérelmező részére biztosítja a feladatai elvégzéséhez szükséges együttműködést, támogatást és információt,

b) finanszírozza a kérelmező által elhatározott és a Hivatal által a hálózatfejlesztési tervben jóváhagyott beruházásokat, ellenkező esetben beleegyezik bármely érdekelt fél – akár a kérelmező – általi finanszírozásba,

c) fedezetet biztosít a szállítóvezetéki vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a kérelmező feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket,

d) biztosítékot nyújt a szállítóvezetéki fejlesztések finanszírozásának megkönnyítése érdekében, kivéve azon beruházásokat, amelyek esetében a GET 121/I. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban beleegyezését adta bármely érdekelt fél – akár a kérelmező – általi finanszírozáshoz.

5. Ha a szállítóvezeték tulajdonosa vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás része, az átviteli hálózat tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) a szállítóvezeték tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy nem vesz részt az integrált földgázipari vállalkozás azon szervezetében, amely termelés, elosztás vagy földgáz-kereskedelem napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős,

b) a szállítóvezeték tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy munkaszerződésében, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát szabályozó szerződésében meghatározott jogai és kötelezettségei, munkabére és egyéb juttatásai, munkavégzésének feltételei és szakmai érdekei úgy kerültek megállapításra, hogy feladatai ellátása során biztosítsák számára a független cselekvés lehetőségét.

15. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Átadás-átvételi pontok kapacitáslekötési időszakai és a kapacitáslekötési időpontok

Adott gázévre és a gázéven belüli időszakokra vonatkozó rendszerüzemeltetői kapacitáslekötések időrendi táblázata, melyben minden egyes napot gáznapként kell figyelembe venni:

A B C D E
1 Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és kitárolási)*
2 a) felhasználási hely (POD) mint elosztói kiadási ponti kapacitásra vonatkozó lekötések időpontja (elosztói informatikai rendszer) b) gázátadó állomás kiadási, termelői betáplálási ponti kapacitásra vonatkozó lekötések időpontja (szállítói kapacitáslekötési platformon) c) tárolói kapacitásokra vonatkozó lekötések időpontja (tárolói informatikai platformon)**
3 éves október első napját megelőző 21. nap szeptember első hétfője március első hétfője
4 Gázévre (tárolói évre) vonatkozó kapacitáslekötési időszakok negyedéves október első napját megelőző 21. nap
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője
szeptember második hétfője
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője

5 havi tárgyhónap első napját megelőző ötödik munkanap minden naptári hónap harmadik hétfője
6 gáznapi előző gáznap előző gáznap
7 gáznapon belüli a gázórát megelőző második óra első fél órájában a gázórát megelőző negyedik óra első fél órájában
Megjegyzés:
* Amennyiben a táblázat szerinti időpontok ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esnek, akkor a kapacitáslekötési igény leadásának legkésőbbi időpontja az azt követő munkanap.
** A földgáztárolók évesnél rövidebb időtartamú termékeinek lekötési időpontjait a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.

16. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez * 

Az Adatcsere-ellenőrzési Testület összetétele

A B
1. Adatcsere-ellenőrzési Testület tagjai Delegált képviselők száma (fő)
2. Földgázelosztó 3
3. Földgázkereskedő 2
4. Egyetemes szolgáltató 1