A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi XXIII. törvény

a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT ON THE APPLICATION OF ARTICLE 65 OF THE CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS

The States parties to this Agreement,

In their capacity as Contracting States to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973,

Reaffirming their desire to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

Having regard to Article 65 of the European Patent Convention,

Recognising the importance of the objective to reduce the costs relating to the translation of European patents,

Stressing the need for widespread adherence to that objective,

Determined to contribute effectively to such cost reduction,

Have agreed on the following provisions:

Article 1

Dispensation with translation requirements

(1) Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.

(2) Any State party to this Agreement having no official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention, if the European patent has been granted in the official language of the European Patent Office prescribed by that State, or translated into that language and supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.

(3) The States referred to in paragraph 2 shall continue to have the right to require that a translation of the claims into one of their official languages be supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.

(4) Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to dispense with any translation requirement or to apply more liberal translation requirements than those referred to in paragraphs 2 and 3.

Article 2

Translations in case of dispute

Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case of a dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his own expense,

a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a full translation into an official language of the State in which the alleged infringement took place,

b) shall supply, at the request of the competent court or quasi judicial authority in the course of legal proceedings, a full translation into an official language of the State concerned.

Article 3

Signature - Ratification

(1) This Agreement shall be open for signature by any Contracting State to the European Patent Convention until 30 June 2001.

(2) This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 4

Accession

This Agreement shall, on expiry of the term for signature mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any Contracting State to the European Patent Convention and any State which is entitled to accede to that Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 5

Prohibition of reservations

No State party to this Agreement may make reservations thereto.

Article 6

Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month after the deposit of the last instrument of ratification or accession by eight Contracting States to the European Patent Convention, including the three States in which the most European patents took effect in 1999.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 7

Duration of the Agreement

This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.

Article 8

Denunciation

Any State party to this Agreement may denounce it at any time once it has been in force for three years. Notification of denunciation shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before the denunciation took effect shall thereby be impaired.

Article 9

Scope

This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin after the Agreement entered into force for the State concerned.

Article 10

Languages of the Agreement

This Agreement, drawn up in a single original in the English, French and German languages shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

Article 11

Transmissions and notifications

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification or accession;

c) the date of entry into force of this Agreement;

d) any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on which it will take effect.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Agreement.

Done at London on 17 October 2000, in one original, in English, French and German, each text being equally authentic.”

„AZ EURÓPAI SZABADALMAK MEGADÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 65. CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

Az ebben a Megállapodásban részes államok,

szerződő államaiként az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Egyezménynek (Európai Szabadalmi Egyezmény),

megerősítve azon óhajukat, hogy elmélyítsék az európai államok együttműködését a találmányok oltalma terén,

tekintettel az Európai Szabadalmi Egyezmény 65. cikkére,

elismerve az európai szabadalmak fordításával kapcsolatos költségek csökkentésére irányuló célkitűzés fontosságát,

hangsúlyozva az e célkitűzéshez való széles körű csatlakozás szükségességét,

azzal a szándékkal, hogy hatékonyan hozzájáruljanak e költségcsökkentéshez,

a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

1. cikk

Lemondás a fordítási követelményekről

(1) Az e Megállapodásban részes olyan állam, amelynek hivatalos nyelve megegyezik az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek valamelyikével, eltekint az Európai Szabadalmi Egyezmény 65. cikkének (1) bekezdésében előírt fordítási követelményektől.

(2) Az e Megállapodásban részes olyan állam, amelynek egyik hivatalos nyelve sem egyezik meg az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek valamelyikével, eltekint az Európai Szabadalmi Egyezmény 65. cikkének (1) bekezdésében előírt fordítási követelménytől, ha az európai szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelvei közül az ezen állam által megjelölt nyelven adták meg, vagy azt erre a nyelvre lefordították, és a fordítást az Európai Szabadalmi Egyezmény 65. cikke (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően benyújtották.

(3) A (2) bekezdésben említett államoknak továbbra is jogukban áll, hogy megköveteljék az igénypontok hivatalos nyelveik egyikére történő fordításának benyújtását az Európai Szabadalmi Egyezmény 65. cikke (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően.

(4) E Megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy az korlátozná az e Megállapodásban részes államok jogát arra, hogy eltekintsenek valamely fordítási követelménytől, vagy hogy a (2) és a (3) bekezdésben előírtaknál enyhébb fordítási követelményeket alkalmazzanak.

2. cikk

Fordítások jogvita esetén

E Megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy az korlátozná az e Megállapodásban részes államok jogát arra, hogy az európai szabadalmakkal kapcsolatos jogvita esetén előírják azt, hogy a szabadalmas a saját költségén köteles

a) a feltételezett bitorló kérésére a szabadalom teljes fordítását rendelkezésre bocsátani annak az államnak a hivatalos nyelvén, amelynek a területén a feltételezett bitorlás bekövetkezett,

b) az illetékes bíróság vagy igazságszolgáltatási jogkört gyakorló hatóság felhívására a szabadalom teljes fordítását rendelkezésre bocsátani az érintett állam hivatalos nyelvén az előttük folyó eljárásban.

3. cikk

Aláírás - megerősítés

(1) Ez a Megállapodás 2001. június 30-ig áll nyitva aláírásra az Európai Szabadalmi Egyezmény Szerződő Államai számára.

(2) Ezt a Megállapodást meg kell erősíteni. A megerősítésről szóló okiratot a Német Szövetségi Köztársaság kormányánál kell letétbe helyezni.

4. cikk

Csatlakozás

A 3. cikk (1) bekezdésében említett, aláírásra nyitva álló határidő leteltét követően a Megállapodás csatlakozásra nyitva áll az Európai Szabadalmi Egyezmény bármelyik Szerződő Állama számára, illetve az Egyezményhez való csatlakozásra jogosult bármelyik állam számára. A csatlakozásról szóló okiratot a Német Szövetségi Köztársaság kormányánál kell letétbe helyezni.

5. cikk

Fenntartások tilalma

Az e Megállapodásban részes egyetlen állam sem fűzhet fenntartást ehhez a Megállapodáshoz.

6. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a Megállapodás az attól a naptól számított negyedik hónap első napján lép hatályba, amelyen az Európai Szabadalmi Egyezmény Szerződő Államai közül - ideértve azt a három államot, amelyben a legtöbb európai szabadalom vált hatályossá 1999-ben - a nyolcadik is letétbe helyezte megerősítő vagy csatlakozási okiratát.

(2) Az e Megállapodás hatálybalépését követő megerősítés vagy csatlakozás a megerősítő vagy csatlakozási okirat letétbe helyezését követő negyedik hónap első napján válik hatályossá.

7. cikk

A Megállapodás időbeli hatálya

Ez a Megállapodás határozatlan időre jön létre.

8. cikk

Felmondás

Ezt a Megállapodást azt követően, hogy három évig hatályban volt, az abban részes bármelyik állam bármikor felmondhatja. A felmondásról szóló értesítést a Német Szövetségi Köztársaság kormányának kell eljuttatni. A felmondás az arról szóló értesítés kézhezvételét követő egy év elteltével válik hatályossá. A felmondás nem érinti a hatályossá válása előtt az e Megállapodás alapján szerzett jogokat.

9. cikk

Alkalmazási kör

E Megállapodást azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben történő meghirdetésére a Megállapodásnak az adott állam tekintetében történő hatálybalépését követően került sor.

10. cikk

A Megállapodás nyelvei

Ezt a Megállapodást, amely egy-egy eredeti példányban angol, francia és német nyelven készült, és amelynek az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, a Német Szövetségi Köztársaság kormányánál kell letétbe helyezni.

11. cikk

Megküldések és értesítések

(1) A Német Szövetségi Köztársaság kormánya e Megállapodásról hitelesített másolatokat készít, és azokat eljuttatja a Megállapodást aláíró vagy ahhoz csatlakozó valamennyi állam kormányának.

(2) A Német Szövetségi Köztársaság kormánya az (1) bekezdésben említett államok kormányait értesíti

a) a Megállapodás aláírásáról;

b) megerősítő vagy csatlakozási okirat letétbe helyezéséről;

c) a Megállapodás hatálybalépésének napjáról;

d) a 8. cikk szerinti felmondásról, valamint a felmondás hatályossá válásának napjáról.

(3) A Német Szövetségi Köztársaság kormánya intézkedik e Megállapodásnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkársága által történő nyilvántartásba vétele iránt.

A fentiek hiteléül az erre felhatalmazott meghatalmazottak - jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik bemutatását követően - aláírták ezt a Megállapodást.

Készült Londonban, 2000. október 17-én, egy-egy eredeti és egyaránt hiteles példányban angol, francia és német nyelven.”

4-11. § * 

12. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 2-11. §-ai, valamint 13. §-a 2011. január 1-jén lépnek hatályba, azzal, hogy e rendelkezéseket azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

(3) *  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke gondoskodik.

13. § * 

14. § *