A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi XXXIII. törvény

a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„ROMÁNIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA
G 5-1/6456

Románia Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetségének, és a két ország közötti hagyományos, baráti kapcsolatok fejlesztése érdekében, továbbá attól az óhajtól vezérelve, hogy az alapvető emberi jogok és a vállalt nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartásával fejlessze a kétoldalú konzuli kapcsolatokat, van szerencséje javasolni a Román Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között 1973. november 28-án, Bukarestben aláírt konzuli egyezmény módosítását, az alábbiak szerint:

Az egyezmény „Konzuli kapcsolatok” elnevezésű II. fejezet 2. cikke kiegészül a következő szövegezésű (3) bekezdéssel:

„(3) Mindkét Szerződő Fél létesíthet tiszteletbeli konzuli tisztviselők által vezetett konzuli képviseleteket a másik Szerződő Fél területén. Az ilyen konzuli képviseletek létesítésének módjára és jogállására, továbbá a tiszteletbeli konzuli tisztviselők feladataira, kiváltságaira és mentességeire a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény Harmadik fejezetének irányadó előírásait kell alkalmazni.

Tiszteletbeli konzuli tisztviselők lehetnek a küldő állam fogadó államban állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárai, vagy a fogadó államnak, illetve harmadik államnak a fogadó államban állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárai.”

A II. fejezet 5. cikk (1) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

„Kivételt képeznek jelen cikk (1) bekezdése alól a tiszteletbeli konzuli tisztviselőnek javasolt személyek.”

Amennyiben a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma egyetért a javaslattal, jelen szóbeli jegyzék és a magyar válaszjegyzék a Román Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között 1973. november 28-án, Bukarestben aláírt konzuli egyezmény módosítását jelentő Megállapodást képez, amely a megerősítő okiratok cseréjétől számított harmincadik napon lép hatályba.

Románia Külügyminisztériuma ezt az alkalmat is megragadja, hogy a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetségét őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.

Bukarest, 2008. szeptember 25.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA”

„A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

86/Adm/KüM/2009

SZÓBELI JEGYZÉK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Románia Budapesti Nagykövetségének, és hivatkozással Románia Külügyminisztériumának G 5-1/6456 számú, Bukarestben, 2008. szeptember 25-én kelt Szóbeli Jegyzékére, van szerencséje a fenti jegyzék kézhezvételét visszaigazolni, azzal kapcsolatban egyetértését kifejezni, és annak szövegét a román Fél alábbi javaslatának megfelelően elfogadni:

„ROMÁNIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA
G 5-1/6456

Románia Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetségének, és a két ország közötti hagyományos, baráti kapcsolatok fejlesztése érdekében, továbbá attól az óhajtól vezérelve, hogy az alapvető emberi jogok és a vállalt nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartásával fejlessze a kétoldalú konzuli kapcsolatokat, van szerencséje javasolni a Román Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között 1973. november 28-án, Bukarestben aláírt konzuli egyezmény módosítását, az alábbiak szerint:

Az egyezmény „Konzuli kapcsolatok” elnevezésű II. fejezet 2. cikke kiegészül a következő szövegezésű (3) bekezdéssel:

„(3) Mindkét Szerződő Fél létesíthet tiszteletbeli konzuli tisztviselők által vezetett konzuli képviseleteket a másik Szerződő Fél területén. Az ilyen konzuli képviseletek létesítésének módjára és jogállására, továbbá a tiszteletbeli konzuli tisztviselők feladataira, kiváltságaira és mentességeire a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény Harmadik fejezetének irányadó előírásait kell alkalmazni.

Tiszteletbeli konzuli tisztviselők lehetnek a küldő állam fogadó államban állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárai, vagy a fogadó államnak, illetve harmadik államnak a fogadó államban állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárai.”

A II. fejezet 5. cikk (1) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

„Kivételt képeznek jelen cikk (1) bekezdése alól a tiszteletbeli konzuli tisztviselőnek javasolt személyek.”

Amennyiben a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma egyetért a javaslattal, jelen szóbeli jegyzék és a magyar válaszjegyzék a Román Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között 1973. november 28-án, Bukarestben aláírt konzuli egyezmény módosítását jelentő Megállapodást képez, amely a megerősítő okiratok cseréjétől számított harmincadik napon lép hatályba.

Románia Külügyminisztériuma ezt az alkalmat is megragadja, hogy a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetségét őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.

Bukarest, 2008. szeptember 25.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA”

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy a magyar Fél jelen válaszjegyzékében egyetért a román Fél fenti javaslatával, és elfogadja Románia Külügyminisztériumának fenti tartalmú, Bukarestben, 2008. szeptember 25-én kelt Szóbeli Jegyzékét, a jelen jegyzékváltás a Román Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között 1973. november 28-án, Bukarestben aláírt konzuli egyezmény módosítását jelentő Megállapodást képez, amely a megerősítő okiratok cseréjétől számított harmincadik napon lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúton is megragadja az alkalmat, hogy Románia Budapesti Nagykövetségét őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.

Budapest, 2009. április 10.”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Megállapodás utolsó előtti bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(5) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezménynek a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodással egységes szerkezetbe foglalt, hiteles magyar nyelvű szövegét a Magyar Közlönyben közzétegye.