A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2009. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a szófiai Magyar Kulturális Intézet státusáról és tevékenységéről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között Budapesten, 2002. évi március hó 7. napján aláírt, a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a szófiai Magyar Kulturális Intézet státusáról és tevékenységéről szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás amely létrejött a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a szófiai Magyar Kulturális Intézet és a budapesti Bolgár Kulturális Intézet státusáról és tevékenységéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (továbbiakban: Szerződő Felek)

- összhangban a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között 1994. május 5-én Budapesten aláírásra került kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezménnyel;

- figyelemmel az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. augusztus 1-jén Helsinkiben aláírt Záródokumentumában foglaltakra;

- szem előtt tartva a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között, a budapesti és a szófiai kulturális és tájékoztatási központok tevékenysége tárgyában Budapesten 1980. április 24-én aláírt megállapodás rendelkezéseit;

- tekintettel a két állam között régóta fennálló baráti viszonyra;

- a kölcsönösség és kétoldalú együttműködés szándékától vezéreltetve;

- a kulturális, tudományos kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében az alábbiak szerint állapodnak meg.

1. cikk

Általános rendelkezések

A Szerződő Felek a kölcsönösség elve alapján támogatni kívánják egymás országaiban kulturális intézetek működését, amelyek elnevezése Magyar Kulturális Intézet, Szófia - bolgár elnevezés: УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ) - és Bolgár Kulturális Intézet, Budapest - bolgár elnevezés: БЪЛГАРСКИ КУЛТРЕН ИНСТИТУТ БУДАПЕЩТА - (a továbbiakban: Kulturális Intézetek).

2. cikk

A Kulturális Intézetek irányítása és felügyelete

1. A szófiai Magyar Kulturális Intézet irányítását és felügyeletét a Magyar Kormány képviseletében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere, míg a budapesti Bolgár Kulturális Intézet irányítását és felügyeletét a Bolgár Kormány képviseletében Bulgária Kulturális Minisztere látja el.

2. A kulturális intézetek irányításában bekövetkező esetleges változásokat a Felek közlik egymással.

3. cikk

A Kulturális Intézetek tevékenysége

1. A kulturális intézetek - a fogadó ország hatályos jogszabályaival és előírásaival összhangban - az alábbi tevékenységeket fejtik ki az intézmény székházán belüli és kívüli helyszíneken, a fogadó ország egész területén:

a) tájékoztatást adnak országuk művészeti, tudományos, kulturális és társadalmi-politikai életéről;

b) látogatásokat és rendezvényeket szerveznek a kultúra, az oktatás, a tudomány és technológia terén;

c) konferenciákat, előadásokat, szemináriumokat, szimpóziumokat és kollokviumokat szerveznek a tudomány és kultúra területén;

d) hangversenyeket, irodalmi esteket, kiállításokat rendeznek;

e) filmvetítéseket tartanak és audiovizuális anyagokat mutatnak be;

f) fogadják a két kulturális intézet programjában résztvevő tudományos kutatókat és művészeket, közéleti személyiségeket, ösztöndíjasokat és szakértőket;

g) könyvtárat, olvasótermet, audiovizuális és médiatárat tartanak fenn, illetve működtetnek, biztosítva a könyvek, újságok, folyóiratok, audiovizuális anyagok és más kulturális, oktatási, tudományos és műszaki jellegű anyagok kölcsönzését és a minél szélesebb körű közönség számára való hozzáférést;

h) gyermek- és ifjúsági találkozókat, rendezvényeket szerveznek;

i) tájékoztató anyagokat, katalógusokat, egyéb kulturális, oktatási, tudományos és műszaki jellegű kiadványokat és információs anyagokat adnak ki és terjesztenek;

j) nyelvtanfolyamokat, nyelvvizsgákat, posztgraduális nyelvi továbbképzéseket szerveznek a közönség és a nyelvoktatás terén dolgozó személyek és intézmények számára, pedagógiai és módszertani, oktatási anyagokat állítanak elő, azokról tájékoztatással szolgálnak;

k) e célból felhasználják az internet adta lehetőségeket is.

2. A Kulturális Intézetek közreműködnek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között kötött Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködési Egyezmény végrehajtására készített, a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Bolgár Köztársaság Kulturális Minisztériuma között kötött Együttműködési Megállapodás megvalósításában.

3. Jelen Megállapodás céljával összhangban a Kulturális Intézetek szervezőként vagy irányítóként más olyan tevékenységet is folytathatnak, ami országaik szellemi értékeinek felmutatását célozza. A Kulturális Intézetek - a küldő és a fogadó ország hatályos jogszabályaival és előírásaival összhangban - kulturális diplomáciai tevékenységet is folytathatnak.

4. cikk

A kulturális intézetek személyzete és e személyzet státusza

1. A kulturális intézet vezetőjének a küldő Fél diplomáciai rangot adományozhat, az igazgató a fogadó Fél területén működő diplomáciai testület tagja lehet. Az intézetekben dolgozó, diplomáciai ranggal nem rendelkező, kiküldött munkatársak ugyanazokat a kiváltságokat és mentességeket élvezik, mint amelyeket a küldő állam fogadó államban működő diplomáciai képviseletének igazgatási és műszaki személyzete.

Az intézetek kiküldött munkatársai mentesek a munkavállalási engedély beszerzésének kötelezettsége alól.

2. A kulturális intézeteket a küldő fél által kinevezett igazgató vezeti, aki képviseli a kulturális intézetet a fogadó országban.

3. A küldő ország állampolgárságával rendelkező alkalmazottak a küldő ország joghatósága alá tartoznak, így rájuk ezen ország munkajogi, társadalombiztosítási rendelkezései lesznek irányadók.

4. A kulturális intézeteknek a fogadó állam állampolgárságával rendelkező alkalmazottai a fogadó állam joghatósága alá tartoznak és rájuk a fogadó állam munkajogi, társadalombiztosítási rendelkezései lesznek irányadók.

5. A Felek diplomáciai úton kölcsönösen tájékoztatják egymást a kulturális intézetek kiküldött személyzetének létszámáról, amelyről szükség esetén a fogadó ország illetékeseivel egyeztetést tartanak, továbbá értesítést küldenek a külszolgálati tevékenység megkezdésének és megszűnésének időpontjáról.

5. cikk

Ingatlanok és jogi helyzetük

1. A szófiai Magyar Kulturális Intézet a magyar állam tulajdonát képező ingatlanban, míg a budapesti Bolgár Kulturális Intézet a bolgár állam tulajdonát képező ingatlanban működik és fejti ki tevékenységét.

2. A rendelkezésre bocsátott ingatlanok karbantartása, fenntartásának költsége, biztosítása és berendezése a használatba vevő felet terheli.

6. cikk

Adó-, vám- és illetékkedvezmények

1. A Szerződő Felek a területükön hatályban lévő törvényekkel és vámszabályokkal összhangban a másik Fél számára minden lehetséges kedvezményt megadnak a Kulturális Intézetek létesítéséhez és felszereléséhez, illetve a jelen Megállapodás előírásai szerinti működéséhez szükséges anyagok behozatalához.

2. Adójogi és vámjogi vitás kérdésekben a Felek országaiban illetékes hatóságok és szervek jogosultak eljárni és állást foglalni.

3. A kulturális intézetek a fogadó országban a fogadó ország hivatalos pénznemében és más valutában is rendelkezhetnek bank folyószámlával.

7. cikk

Az Egyezmény hatálya

1. A Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos feltételeknek eleget tettek. A Megállapodás az utolsó jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.

Jelen Megállapodás a hatálybalépése napjától számított 5 évig marad hatályban, amely határidő - arra vonatkozó kifejezett megállapodás hiányában is - mindig további öt évi időtartamra meghosszabbodik, ha a Megállapodást annak lejárta előtt hat hónappal a Felek egyike sem mondja fel.

2. Jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között a budapesti és a szófiai kulturális és tájékoztatási központok tevékenysége tárgyában Budapest 1980. április 24-én aláírt Megállapodás.

8. cikk

Záró rendelkezések

1. Felek a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket tárgyalással, illetve diplomáciai úton igyekeznek rendezni.

A Megállapodásban foglaltak zavartalan végrehajtása végett a kulturális intézetek felügyeleti szervei rendszeres kapcsolatot tartanak fenn.

Jelen Megállapodás készült Budapesten, 2002. március hó 7. napján, két eredeti példányban, magyarul és bolgárul, amelyekből mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére