A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

51/2009. (III. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti Japán Kulturális Önkéntes Programról

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti japán kulturális önkéntes programról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

(a Japán Fél kezdeményező levele)

„Excellency,

I have the honour to refer to the recent discussions held in Budapest between the representatives of the Government of Japan and the Government of the Republic of Hungary concerning the dispatch of volunteers to the Republic of Hungary under the Japan Culture Volunteers Program (hereinafter referred to as „the Program”) with a view to promoting cultural exchange between the two countries, and to confirm on behalf of the Government of Japan the following understanding reached between them:

1. The Government of Japan will, in accordance with the laws and regulations in force in Japan, take necessary measures to dispatch the volunteers to the Republic of Hungary for the purpose of contributing to the diffusion of Japanese language and Japanese culture in the Republic of Hungary, according to the schedules to be separately agreed upon between the authorities concerned of the two Governments. The Government of Japan will, in accordance with the laws and regulations in force in Japan, also take necessary measures to dispatch the coordinator(s) for the Program to the Republic of Hungary as members of the administrative and technical staff of the Embassy of Japan in the Republic of Hungary, who will discharge the functions related to the activities of the volunteers in the Republic of Hungary.

2. The Government of Japan will, subject to budgetary appropriations, take necessary measures to bear the cost of international travel between Japan and the Republic of Hungary and living allowances in the Republic of Hungary for the volunteers, and to make available such equipment, machinery and materials as may be necessary for the performance of their functions.

3. The Government of the Republic of Hungary shall permit the volunteers to enter, leave and sojourn in the Republic of Hungary for the duration of their assignment therein and offer them the convenience for procedures of alien registration requirement.

4. The Government of the Republic of Hungary shall grant the volunteers the following privileges, exemptions and benefits:

(i) Exemption from customs duties, taxes and charges of any kind in respect of the temporary importation of the equipment, machinery and materials mentioned in paragraph 2 above as well as medical supplies for private use, in accordance with the Council Regulation (EEC) No 918/83 of 28 March 1983 setting up a Community system of reliefs from customs duty and the Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation 2913/92 establishing the Community Customs Code;

(ii) Exemption from customs duties, taxes and charges of any kind other than those for storage, cartage and similar services in respect of the importation of their personal and household effects, in accordance with the Council Regulation (EEC) No 918/83 of 28 March 1983 setting up a Community system of reliefs from customs duty and the Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation 2913/92 establishing the Community Customs Code;

(iii) Exemption, in accordance with paragraph 1(a) of Article 19 of the Convention between Japan and the Hungarian People’s Republic for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income, signed at Budapest on February 13, 1980, from income taxes and charges of any kind on any allowances to be remitted to them from Japan such as the living allowances mentioned in paragraph 2 above; and

(iv) Issuance of identification cards from the Government of the Republic of Hungary to the volunteers to facilitate the performance of their functions.

5. The Government of the Republic of Hungary shall facilitate the acquisition by the volunteers of housing with basic furnishings, at no cost to the fullest extent possible, at places where they are to perform their functions to be assigned to them.

6. The Government of the Republic of Hungary shall accord the coordinator(s) the privileges and immunities enjoyed by members of the administrative and technical staff pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

7. The Government of the Republic of Hungary shall issue identification cards to the coordinator(s) to facilitate the performance of their functions.

8. The Government of the Republic of Hungary shall bear claims, if any arises, resulting from, occurring in the course of, or otherwise connected with any action performed or omission made in the course of the official functions by the volunteers in the Republic of Hungary, except when such claims arise from gross negligence or willful misconduct on the part of the volunteers.

9. The two Governments will hold consultations from time to time, for the successful implementation of the Program in the Republic of Hungary.

10. The understanding set out above may be amended by an exchange of notes between the two Governments and terminated by either Government by giving to the other six months’ written notice of its intention to terminate it.

I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency’s Note in reply confirming on behalf of the Government of the Republic of Hungary the foregoing understanding shall constitute an agreement between the two Governments, which shall become effective on the date of receipt by the Government of Japan of the written notification from the Government of the Republic of Hungary of the completion of necessary domestic procedures for the entry into force of such agreement.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

(Signed) Shinichi Nabekura

Ambassador Extraordinary

and Plenipotentiary of Japan

to the Republic of Hungary

Her Excellency

Dr. Kinga GÖNCZ

Minister of Foreign Affairs

of the Republic of Hungary

(a Magyar Fél válaszlevele)

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency’s Note of today’s date, which reads as follows:

„(Japanese Note)”

I have further the honour to confirm on behalf of the Government of the Republic of Hungary the foregoing understanding and to agree that Your Excellency’s Note and this Note shall constitute an agreement between the two Governments, which shall become effective on the date of receipt by the Government of Japan of the written notification from the Government of the Republic of Hungary of the completion of necessary domestic procedures for the entry into force of such agreement.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

(Signed) Kinga GÖNCZ

Minister of Foreign Affairs

of the Republic of Hungary

His Excellency

Mr. Shinichi Nabekura

Ambassador Extraordinary

and Plenipotentiary of Japan

to the Republic of Hungary

(a Japán Fél kezdeményező levele)

Nagyméltóságú Asszonyom,

Van szerencsém hivatkozni a magyar és a japán kormány képviselői között nemrégiben Budapesten lezajlott megbeszélésre, melynek témája a Japán Kulturális Önkéntes Programban (a továbbiakban a „Program”) részt vevő önkénteseknek a Magyar Köztársaság területére történő küldése volt, abban a reményben, hogy ezáltal előmozdítható a két ország kulturális együttműködése. Van szerencsém továbbá megerősíteni a Japán Kormány nevében, hogy a következő megállapodás született a felek között:

1. A Japán Kormány a japán hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy - a két kormány képviselői által máskor megállapított ütemezés szerint - az önkénteseket eljuttassa a Magyar Köztársaságba abból a célból, hogy a japán nyelv és kultúra terjesztését elősegítse. A Japán Kormány a japán hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a program koordinátorát/koordinátorait is eljuttassa a Magyar Köztársaságba, akik a Magyar Köztársaság Japán Nagykövetségének igazgatási és műszaki személyzetének tagjaiként az önkéntesek tevékenységével kapcsolatos teendőket fogják ellátni a Magyar Köztársaság területén.

2. A Japán Kormány - a költségvetés által biztosított mértékben - megteszi a szükséges intézkedéseket, és vállalja az önkéntesek Japán és a Magyar Köztársaság közti utaztatásának és magyarországi tartózkodásának során felmerülő megélhetési költségeit, és biztosítja a felszereléseket, berendezéseket és anyagokat, melyekre az önkénteseknek tevékenységük során szükségük lehet.

3. Az önkéntesek a Magyar Köztársaság Kormányának engedélyével beléphetnek az ország területére, ott tartózkodhatnak és elhagyhatják azt a megbízatásuk ideje alatt, és a magyar hatóságok megkönnyítik számukra az idegenrendészeti nyilvántartással kapcsolatos eljárásokat.

4. A Magyar Köztársaság Kormánya az alábbi kiváltságokat, mentességeket és előnyöket biztosítja az önkéntesek számára:

(i) A vámok, illetékek és adók alóli mentességet, a 2. pontban említett felszerelések, berendezések és anyagok, valamint a személyes használatú egészségügyi eszközök időleges behozatalára való tekintettel, a Tanács 1983. március 28-i, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelete szerint; és a Bizottság 1993. július 2-i, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK rendelete szerint.

(ii) A vámok, illetékek és adók alóli mentességet, kivéve a fuvarozási, tárolási és egyéb hasonló szolgáltatások díjait, a személyes és háztartási ingóságok behozatalára való tekintettel, a Tanács 1983. március 28-i, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelete szerint; és a Bizottság 1993. július 2-i, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK rendelete szerint.

(iii) A Budapesten, 1980. február 13-án aláírt, Japán és a Magyar Köztársaság között létrejött, a jövedelemadó területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 19. cikkelyének 1(a) paragrafusa értelmében a jövedelmek után fizetendő adók és díjak alóli mentességet, mely kiterjed a Japánból az önkéntesek számára folyósított, a 2. pontban említett bárminemű juttatásokra.

(iv) A személyazonosságot igazoló okmányok kiállítását az önkéntesek számára a Magyar Köztársaság Kormányának részéről, az önkéntesek tevékenységének elősegítésére.

5. A Magyar Köztársaság Kormánya megkönnyíti az önkéntesek beilleszkedését azzal, hogy alapfelszereltséggel rendelkező lakásokban a lehető legteljesebb mértékben költségmentes lakhatási lehetőséget biztosít számukra azokon a helyeken, ahol tevékenységüket végezni fogják.

6. A Magyar Köztársaság Kormánya biztosítja a koordinátoroknak azokat a kiváltságokat és mentességeket, melyeket az igazgatási és műszaki személyzet tagjai élveznek a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-án aláírt Bécsi Szerződés értelmében.

7. A Magyar Köztársaság Kormánya személyazonosságot igazoló okmányokkal látja el a koordinátort/koordinátorokat, hogy tevékenységüket megkönnyítse.

8. A Magyar Köztársaság Kormányát visel minden - esetleg fellépő - jogi következményt, mely az önkéntesek hivatalos tevékenysége során bekövetkező, vagy azzal bármi módon kapcsolatban álló cselekedet vagy mulasztás következménye a Magyar Köztársaság területén, kivéve ha e jogi következmények az önkéntesek súlyos gondatlanságából vagy szándékos kötelességszegéséből fakadnak.

9. A két kormány rendszeres konzultációt fog tartani a Program sikeres magyarországi végrehatása céljából.

10. A fent ismertetett megállapodás módosítható a két kormány közötti jegyzékváltás útján, és fölmondható bármely kormány által, amennyiben az hat hónappal korábban írásban közli a másik féllel a megállapodás felmondásának szándékát.

Van szerencsém továbbá indítványozni, hogy e Jegyzék és Nagyméltóságodnak a fenti megállapodást a Magyar Köztársaság nevében megerősítő Válaszjegyzéke képezzen megállapodást a két ország között, mely azon a napon lép életbe, amikor a japán kormány megkapja a magyar kormány írásbeli értesítését arról, hogy az ilyen megállapodások hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások megtörténtek.

Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezúton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemről.

(Aláírás)

Shinichi Nabekura

Japán magyarországi rendkívüli

és meghatalmazott Nagykövete

Őexellenciája dr. Göncz Kinga

A Magyar Köztársaság Külügyminisztere

(a Magyar Fél válaszlevele)

Nagyméltóságú Uram,

Van szerencsém visszaigazolni Nagyméltóságod mai napon kelt Jegyzékének kézhezvételét, amelynek szövege a következő:

„Japán Jegyzék”

Van szerencsém továbbá a Magyar Köztársaság Kormányának nevében jóváhagyni a fenti megállapodást, és megerősíteni azt, hogy Nagyméltóságod Jegyzéke és jelen Válaszjegyzék megállapodást képez a két ország között, mely azon a napon lép életbe, amikor a Japán Kormány megkapja a Magyar Kormány írásos értesítését arról, hogy Magyarországon az ilyen megállapodások életbe léptetéséhez szükséges belső jogi eljárások megtörténtek.

Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezúton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemről.

(Aláírás)

Göncz Kinga

A Magyar Köztársaság

Külügyminisztere

Őexellenciája Shinichi Nabekura Úr,

Japán magyarországi rendkívüli

és meghatalmazott nagykövete”

4. § (1) E rendelet - a 2-3. § kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás záró rendelkezésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatási és kulturális miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére