A jogszabály mai napon ( 2019.10.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet

a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § (1) A települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, valamint a hegyközség által létrehozott hegyőrség (a továbbiakban együtt: őrszolgálat) megalakulási, fenntartási és működési költségeinek megtérítésére a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. §-ának (2) bekezdése alapján a 2. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig állami hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) igényelhető.

(2) *  A hozzájárulást az a települési önkormányzat vagy hegyközség (a továbbiakban együtt: önkormányzat) igényelheti, amelynek az őrszolgálatát a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) nyilvántartásba vette.

2. § (1) *  Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de - mezőőrönként és hegyőrönként - legfeljebb ötszázezer forintnak a megtérítését, a nyilvántartásba vételét követő harminc napon belül igényelheti. Az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek - személyi és dologi kiadások - 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon belül.

(2) A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai, amelyeknek hiteles másolatait mellékelni kell a 3. § (1) bekezdése szerinti kérelemhez.

(3) Az őrszolgálat megalakulása, fenntartása és működése során felmerült költségeket igazoló számlákat az önkormányzatnak a számla kiállítási évét követő öt évig meg kell őriznie.

3. § (1) *  Az önkormányzat a hozzájárulást a járási hivatalnál az 1. és 2. számú mellékletek szerinti tartalommal kérelmezheti. A járási hivatal megvizsgálja az igényjogosultságot és ennek alapján határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről, vagy a kérelem elutasításáról.

(2) *  Az önkormányzat a döntés véglegessé válását követő harminc napon belül kérelmezheti az illetékes adóhatóságnál az odaítélt hozzájárulásnak a 10032000-01220191-52100008 Szakmai költségvetési fejezeti alszámla Nemzeti agrártámogatások számláról történő kifizetését.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulást a (2) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

(4) *  A járási hivatal az igényelt és a megítélt állami hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, amelyről - a működő őrszolgálatok és mezőőrök egyedi azonosításra nem alkalmas adataival együtt - a 2. § (1) bekezdése szerinti benyújtási határidőt követő hónap 15. napjáig, a 3. számú melléklet szerinti formában statisztikai célú adatot szolgáltat az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

4. § (1) A hozzájárulás összegének rendeltetési céltól eltérő felhasználása - a hozzájárulás teljes vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában - jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulásnak minősül, és azt vissza kell fizetni.

(2) *  A hozzájárulás felhasználását a járási hivatal ellenőrzi, és a visszafizetési kötelezettséget megállapító véglegessé vált határozat egy példányának megküldésével kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulás visszafizettetését.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

6. § *  A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 46/2014. (IV. 18.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1) bekezdését a 2014. január 1-jét követően benyújtott kérelmek alapján indult és a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelethez * 

Kérelem a mezei őrszolgálat és hegyőrség megalakulásához nyújtott támogatás igényléséhez

........... Megyei Kormányhivatal ........... Járási Hivatala

Az állami hozzájárulás igénylése céljából a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet alapján megküldöm a nyilvántartásba vett működési területű mezei őrszolgálat/hegyőrség megalakításának költségeiről készült kimutatást.

A költségek részletezése:

Bizonylat száma: Összeg (Ft):
....................................................................... .......................................................................
....................................................................... .......................................................................
....................................................................... .......................................................................
....................................................................... .......................................................................
Összesen: .......................................................................

Kijelentem, hogy a mezei őrszolgálat/hegyőrség a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben és a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben előírt valamennyi eszközzel rendelkezik.

Ezek alapján kérem az önkormányzat/hegyközség részére a hatályos jogszabályok szerint .................... Ft összegű támogatás kifizetése iránti intézkedést.

................................................, 20..... ................................... hó ..... nap

................................................................
önkormányzat jegyzője/hegybíró

2. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelethez * 

Kérelem a mezei őrszolgálat és a hegyőrség működéséhez nyújtott támogatás igényléséhez

........... Megyei Kormányhivatal ........... Járási Hivatala

Igazolom, hogy 20..... ........................................ hó ......... naptól 20..... ................................... hó ..... napig az .............................................................. önkormányzat/hegyközség területén a mezei őrszolgálat/hegyőrség .............................. fővel működött.

A működési költségek az alábbiak voltak:

- dologi kiadások
Számla sorszáma: Összeg (Ft):
....................................................................... .......................................................................
....................................................................... .......................................................................
....................................................................... .......................................................................
Összesen: .......................................................................
- személyi kiadások
munkabér: .......................................................................
járulék: .......................................................................
Összesen: .......................................................................
Mindösszesen: .......................................................................

Ezek alapján kérem az önkormányzat/hegyközség részére a hatályos jogszabályok szerint ........................ Ft összegű támogatás kifizetése iránti intézkedést.

................................................, 20..... ................................... hó ..... nap

................................................................
önkormányzat jegyzője/hegybíró

3. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelethez * 

Adatszolgáltatás az állami hozzájárulások mértékéről

... Megyei Kormányhivatal/ ... Járási Hivatal
... év ... negyedév
Mezei őrszolgálat aktuális száma (db)
Mezőőrök aktuális száma (fő)
Újonnan alakult őrszolgálat száma (db)
Újonnan felvett mezőőrök száma (fő)
Mely település(ek)en működik őrszolgálat?
Működési, fenntartási költségek (Ft) igényelt
kifizetett
Megalakulási költségek (Ft) igényelt
kifizetett

  Vissza az oldal tetejére