A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet

a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § (1) A települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, valamint a hegyközség által létrehozott hegyőrség (a továbbiakban együtt: őrszolgálat) megalakulási, fenntartási és működési költségeinek megtérítésére a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. §-ának (2) bekezdése alapján a 2. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig állami hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) igényelhető.

(2) *  A hozzájárulást az a települési önkormányzat vagy hegyközség (a továbbiakban együtt: önkormányzat) igényelheti, amelynek őrszolgálata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által vezetett nyilvántartásban szerepel.

2. § (1) *  Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de – mezőőrönként és hegyőrönként – legfeljebb ötszázezer forintnak a megtérítését, a nyilvántartásba vételét követő harminc napon belül igényelheti. Az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon belül. * 

(2) A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai, amelyeknek hiteles másolatait mellékelni kell a 3. § (1) bekezdése szerinti kérelemhez.

(3) Az őrszolgálat megalakulása, fenntartása és működése során felmerült költségeket igazoló számlákat az önkormányzatnak a számla kiállítási évét követő öt évig meg kell őriznie.

3. § (1) *  A mezei őrszolgálat és hegyőrség megalakulásához, működéséhez nyújtott hozzájárulást az önkormányzat a NAK-nál kérelmezheti a NAK honlapján közzétett formátumú nyomtatványon. A NAK az igényjogosultság megvizsgálását követően határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről vagy a kérelem elutasításáról. * 

(2) *  Az önkormányzat a döntés véglegessé válását követő harminc napon belül kérelmezheti az illetékes adóhatóságnál az odaítélt hozzájárulásnak a 10032000–01220191–52100008 Szakmai költségvetési fejezeti alszámla Nemzeti agrártámogatások számláról történő kifizetését.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulást a (2) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

(4) *  A NAK az igényelt és a megítélt állami hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, amelyről – a működő őrszolgálatok és mezőőrök egyedi azonosításra nem alkalmas adataival együtt – a 2. § (1) bekezdése szerinti benyújtási határidőt követő hónap 15. napjáig, a NAK honlapján közzétett formátumban statisztikai célú adatot szolgáltat az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

4. § (1) A hozzájárulás összegének rendeltetési céltól eltérő felhasználása – a hozzájárulás teljes vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában – jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulásnak minősül, és azt vissza kell fizetni.

(2) *  A hozzájárulás felhasználását a NAK ellenőrzi, és a visszafizetési kötelezettséget megállapító véglegessé vált határozat egy példányának megküldésével kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulás visszafizettetését.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

6. § *  A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 46/2014. (IV. 18.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1) bekezdését a 2014. január 1-jét követően benyújtott kérelmek alapján indult és a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez * 

2. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez * 

3. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez *