A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi XCVI. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2008. évi költségvetése végrehajtását 1 538,464 M Ft, azaz egymilliárd-ötszázharmincnyolcmillió-négyszázhatvannégyezer forint bevétellel és 1 509,216 M Ft, azaz egymilliárd-ötszázkilencmillió-kettőszáztizenhatezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 1 028,468 M Ft, azaz egymilliárd-huszonnyolcmillió-négyszázhatvannyolcezer forint.

(2) A Műsorszolgáltatási Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 467,709 M Ft, azaz négyszázhatvanhétmillió- hétszázkilencezer forint.

(3) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 15,380 M Ft, azaz tizenötmillió-háromszáznyolcvanezer forint.

(4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 25,407 M Ft, azaz huszonötmillió-négyszázhétezer forint.

(5) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétele 1,500 M Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint volt.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 477,930 M Ft, azaz egymilliárd-négyszázhetvenhétmillió- kilencszázharmincezer forint, a felhalmozási kiadás 31,286 M Ft, azaz harmincegymillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint.

(2) A működési kiadásokból 894,045 M Ft, azaz nyolcszázkilencvennégymillió-negyvenötezer forint a személyi juttatás, 276,828 M Ft, azaz kettőszázhetvenhatmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 307,057 M Ft, azaz háromszázhétmillió-ötvenhétezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) *  Az Országgyűlés az ORTT 2008. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 29.248 MFt, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2008. évi kötelezettségvállalások 2009. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi bevétele 6 622,783 M Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhuszonkettőmillió- hétszáznyolcvanháromezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi kiadása 6 625,660 M Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhuszonötmillió- hatszázhatvanezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2008. évi teljesítés
Fix összegű támogatás 1 028,468 1 028,468 1 028,468
Rendkívüli finanszírozás 467,709 467,709 467,709
Működési és felhalmozási bevételek 7,423 15,380 15,380
2007. évi pénzmaradvány felhasználása 25,342 25,342
Előző évek tartalékának felhasználása 0,065 0,065
Lakáskölcsön visszatérülése 1,500 1,500
Összesen 1 503,600 1 538,464 1 538,464

2. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2008. évi teljesítés
Személyi juttatások 892,423 894,448 894,045
Munkaadókat terhelő járulékok 274,318 276,958 276,828
Dologi kiadások 314,259 334,028 307,057
Felhalmozási kiadások 22,600 33,030 31,286
Összesen 1 503,600 1 538,464 1 509,216

3. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2008. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 4 991,380 5 219,335 5 219,335
Frekvencia pályázati díj 1,000 0,873 0,873
Támogatási pályázati díj 86,217 62,213 62,213
ÁFA 1 015,719 1 054,381 1 054,381
ÁFA kötelezettség finanszírozás MA-tól 42,136 42,136
Késedelmi kamat 3,500 7,508 7,508
Kötbér 450,000 96,854 96,854
Bírság 20,000 54,906 54,906
Óvadék 81,725 81,725
Bankköltség térítése 2,046 2,046
MA támogatás (átfutó) 0,035 0,035
Függő bevétel 0,771 0,771
Összesen 6 567,816 6 622,783 6 622,783

4. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2008. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 4 991,380 5 219,335 5 173,000
Frekvencia pályázati díj 1,000 0,873 1,107
Támogatási pályázati díj 86,217 62,213 63,699
ÁFA 1 015,719 1 054,381 1 060,893
Finanszírozott ÁFA visszatérítés MA-nak 42,136 31,915
Késedelmi kamat 3,500 7,508 6,567
Kötbér 450,000 96,854 95,257
Bírság 20,000 54,906 58,202
Óvadék 81,725 132,887
Bankköltség kifizetése 2,046 2,046
MA támogatás átfutó 0,035 0,035
Függő kiadás 0,771 0,052
Összesen 6 567,816 6 622,783 6 625,660

5. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal

adatok M Ft-ban
2008. év 2008. év (módosított) 2008. év teljesítés
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1. üzembentartási díj 25 711,708 25 711,708 25 852,636
1.1. átvállalt üzembentartási díj 24 936,700 24 936,700 24 936,700
1.2. átvállalással nem érintett üzembentartási díj 775,008 775,008 915,936
2. műsorszolgáltatási díj 4 991,380 4 991,380 5 038,776
2.1. MTM-SBS Televízió Zrt. 1 845,652 1 845,652 1 852,552
2.2. Magyar RTL Televízió Zrt. 1 676,537 1 676,537 1 682,805
2.3. Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. 183,333 183,333 200,000
2.4. Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. 200,000 200,000 200,000
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 085,858 1 085,858 1 103,419
3. pályázati díjak 87,217 87,217 39,568
4. kötbér, kártérítés, bírság 473,500 473,500 134,537
5. önkéntes befizetések 0 0 0
6. egyéb bevételek 76,894 76,894 163,616
7. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése - - 40,110
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 31 340,699 31 340,699 31 269,243
Pénzmaradvány változás 0 640,306 297,966
ÖSSZES BEVÉTEL 31 340,699 31 981,005 31 567,209
Költségvetési bevételek 31 340,699 31 340,699 31 567,209
Költségvetési kiadások 31 340,699 31 981,005 31 567,209
EGYENLEG 0 -640,306 -297,966

A Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

adatok M Ft-ban
2008. év 2008. év (módosított) 2008. év teljesítése
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 169,005 24 169,005 24 323,713
1.1. Magyar Televízió Zrt. 10 284,683 10 284,683 10 350,618
1.2. Magyar Rádió Zrt. 7 199,278 7 199,278 7 245,433
1.3. Duna Televízió Zrt. 6 170,810 6 170,810 6 210,371
1.4. ORTT 257,117 257,117 258,526
1.5. közalapítványok összesen 257,117 257,117 258,765
2. céltámogatások 2 369,616 2 369,616 2 235,168
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 262,781 262,781 26,588
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 746,677 746,677 1 088,888
2.3. digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei 811,454 811,454 593,297
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 274,352 274,352 252,131
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 274,352 274,352 274,264
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 028,985 2 028,985 2 052,552
3.1. Magyar Televízió Zrt. 1 291,956 1 291,956 1 296,786
3.2. Duna Televízió Zrt. 553,696 553,696 555,766
3.3. Magyar Rádió Zrt. 183,333 183,333 200,000
4. kiegészítő támogatások 977,045 1 444,754 1 444,663
4.1. ORTT 771,351 1 239,060 1 237,651
4.2. közalapítványok összesen 205,694 205,694 207,012
5. Igazgatóság 851,892 971,500 792,417
5.1. személyi juttatások 406,600 447,698 389,179
5.2. munkaadót terhelő járulékok 125,806 140,546 122,996
5.3. dologi kiadások 290,408 323,499 262,274
5.4. felhalmozási kiadások 29,078 59,757 17,968
6. szerzői jogdíjak 210,731 210,731 210,731
7. pályázatok bírálatának költségei 86,217 86,457 49,941
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 33,235 33,235 42,136
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 467,709 0 -
10. műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 146,264 147,674 2,046
11. egyedi támogatások - 509,048 395,884
12. szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások - 10,000 12,018
13. az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése - - 5,940
ÖSSZES KIADÁS 31 340,699 31 981,005 31 567,209

  Vissza az oldal tetejére