A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) azon szándéktól vezérelve, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) egyes rendelkezéseit módosítsák, az alábbiakban állapodtak meg.

1. cikk

A Megállapodás 6. Cikke az alábbiak szerint módosul:

„6. Cikk

Letenye-Goričan (Muracsány) I.

(1) Letenye-Goričan (Muracsány) I. közúti határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra az autóbusz kivételével, a nemzetközi áruforgalomra, az autópályáról letiltott járműforgalomra, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalomra.

(2) Nemzetközi személyforgalomban a jelen határátkelőhelyet

a) a Horvát Köztársaság állampolgárai,

b) az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárai, valamint a Svájci Államszövetség állampolgárai, valamint

c) a b) pontban meghatározott személyek családtagjai, akik harmadik ország állampolgárai és az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló közösségi jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei

használhatják, feltéve, hogy a határmenti térségben - nevezetesen, a Magyar Köztársaságban Zala megyében, a Horvát Köztársaságban Međimurska és Varaždinska megyében - bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyeknek az államhatár átlépésekor a határmenti térségben található bejelentett lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket érvényes okmánnyal - útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal vagy lakcímigazolvánnyal - igazolniuk kell.

(4) A nemzetközi személyforgalom vonatkozásában június 1. és augusztus 31. között a (2) bekezdésben foglalt korlátozás nem érvényesül.

(5) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(6) A határforgalom ellenőrzése a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.”

2. cikk

A Megállapodás 18. Cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Duna folyamon és a Dráva folyón a nemzetközi vízi határforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei külön-külön végzik.”

3. cikk

A Megállapodás 19. Cikke (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Duna folyam 1449 folyamkilométerénél a Mohácsi Kikötőben a vízi járművek ellenőrzése céljából magyar határátkelőhely működik.”

4. cikk

A Megállapodás 20. Cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Dráva folyó D-78 folyamkilométerénél a Drávaszabolcsi Kikötőben a vízi járművek ellenőrzése céljából határátkelőhely működik. A határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság államterületén magyar és horvát határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül, ahol a magyar és a horvát szolgálati személyek ellenőrzést végeznek.

a) A határátkelőhely használata kiterjed a sport és kedvtelési célú vízi járművek, valamint a nemzetközi személyforgalomban közlekedő személyhajók forgalmára;

b) a határforgalom ellenőrzése 07.00-19.00 óra között, a határt átlépő személyek külön bejelentési kötelezettsége mellett történik.”

5. cikk

A Megállapodás 23. Cikke (3) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:

„A módosítás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő tizedik napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásaiknak.”

6. cikk

(1) A jelen Megállapodás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő tizedik napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(2) A jelen Megállapodás 2009. június 1-jétől ideiglenesen alkalmazásra kerül.

Készült Zágrábban, 2009. május 25-én, két eredeti példányban, magyar, horvát és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás értelmezésével kapcsolatos vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Aláírások”

4. § * 

5. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E rendelet 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) * 

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külügyminiszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére