A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint a 7. § (4) bekezdése és a 8. § tekintetében a 34. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a 7. § (2) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a 7. § (5) bekezdése és a 9. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § *  A veszélyes vegyi anyagok kivitele és behozatala tekintetében e rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 649/2012/EU rendelet) együtt alkalmazandó.

2. § (1) A (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a 649/2012/EU rendeletben előírt igazgatási feladatok végrehajtására a Kormány nemzeti hatóságként * 

a) *  a 649/2012/EU rendelet szerinti növényvédő szerként használt peszticidek esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, növény- és talajvédelmi jogkörében,

b) *  a 649/2012/EU rendelet szerinti ipari vegyi anyagok és egyéb peszticidek esetében az országos tisztifőorvost

jelöli ki.

(2) A 649/2012/EU rendelet 18. és 19. cikkében előírt ellenőrzési funkciók végrehajtására a Kormány * 

a) *  a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése tekintetében – a (3)–(6) bekezdés szerinti feladatok ellátására – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt,

b) *  az a) pontban foglaltak kivételével a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése, valamint a végrehajtás belföldi ellenőrzése tekintetében fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)

jelöli ki.

(3) *  A 649/2012/EU rendelet I. melléklet 1.3. részében feltüntetett anyagot, vagy ilyen anyagot tartalmazó áru behozatala esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve ellenőrzi a behozatalt lehetővé tevő határozat meglétét.

(4) *  Ha a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a 649/2012/EU rendelet szerinti, a behozatalt lehetővé tevő határozat hiányát állapítja meg vagy valószínűsíti, az árut feltartóztatja, és erről a megfelelő eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti az ellenőrzés helye szerint illetékes járási hivatalt. Az ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló árunak kell tekinteni.

(5) A 649/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó áru kivitele esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve * 

a) *  a 649/2012/EU rendelet 19. cikke szerinti kötelezettségek tekintetében ellenőrzi a vámáru-nyilatkozat megfelelőségét, és hatáskörében eljár e rendelkezés megsértése esetén, azzal, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szervének eljárására, intézkedésére és az általa alkalmazható szankciókra az ezekre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak,

b) a vámáru-nyilatkozat alapján ellenőrzi a kiviteli bejelentés megtételét.

(6) *  Ha a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve az (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzése során a kiviteli bejelentés hiányát vagy nem megfelelő megtételét állapítja meg vagy valószínűsíti, az árut feltartóztatja, és erről a megfelelő eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti a járási hivatalt.

(7) *  A járási hivatal a (4) és a (6) bekezdés szerinti értesítés alapján indított eljárásában – a jogszerű állapot helyreállításáig – elrendelheti az áru visszatartását vagy lefoglalását, külön jogszabály szerint kémiai terhelési bírságot szabhat ki, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben foglalt jogkörében megteheti a lakosság, az állatok és növények egészsége, valamint a környezet védelme érdekében szükséges egyéb intézkedéseket. Az eljárást a járási hivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének értesítésétől számított 15 napon belül lefolytatja és annak eredményéről a vámeljárás lezárása érdekében tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervét.

(8) *  Amennyiben az áru kivitele, illetve behozatala az járási hivatal tájékoztatása értelmében nem engedélyezett, a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve az áruk behozatalára, valamint kivitelére vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

3. § (1) *  Ha a járási hivatal 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárása a 2. § (1) bekezdés a) pontjában említett termékkört érint, a járási hivatal egyidejűleg – határozatának megküldésével – értesíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt.

(2) A 2. § (2) bekezdésében nevesített ellenőrző hatóságok kidolgozzák az ellenőrzéseik során szükséges kapcsolattartás, tájékoztatás és információcsere rendjét, valamint közzéteszik az érintett jogalkalmazók részletes tájékoztatását szolgáló egyeztetett útmutatóikat.

(3) *  A 2. § (1) bekezdése szerinti kijelölt nemzeti hatóságok és a 2. § (2) bekezdése szerint kijelölt ellenőrzést végző hatóságok közötti koordinációt, továbbá az Európai Bizottság részére az összesített országos jelentések elkészítésének feladatát az országos tisztifőorvos látja el.

4. § (1) *  Az egészségügyért felelős miniszter, az agrárpolitikáért és vidékfejlesztésért miniszter, az iparügyekért miniszter, valamint a pénzügyminiszter által jóváhagyott ügyrend alapján, a 266/2004. (IX. 23.) Korm. rendelettel kihirdetett Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárással (Prior Informed Consent, a továbbiakban: PIC) kapcsolatos egységes nemzeti álláspont kialakítására, szakmai egyeztetésre, a nemzeti kijelölt és egyéb érintett hatóságok közötti kapcsolatok koordinálására Nemzeti PIC Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működik.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti Bizottság tagja az egészségügyért felelős miniszter, a földügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az országos tisztifőorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke, a nemzeti adó- és vámhivatal vezetője vagy az általuk kijelölt egy-egy személy. A Bizottság elnöke az egészségügyért felelős miniszter, elnökhelyettese a földügyért felelős miniszter vagy az általuk a Bizottságba tagként delegált személy.

(3) A Bizottság tevékenységében a Bizottság bármely tagjának javaslata és az elnök felkérése alapján részt vehet bármely olyan szerv vagy személy, amelynek (akinek) részvételét a meghozandó döntés vagy a kialakítandó vélemény tartalma indokolja. A Bizottság ügyrendje, illetve az elnök felkérése egyes személyek, illetőleg szervek részére a Bizottság ülésén állandó részvételt is biztosíthat.

(4) A (3) bekezdés szerinti felkérés hiányában is, a Bizottság a döntéshozatal vagy a véleményalkotás során köteles kikérni mindazon szervek álláspontját, amelyeknek jogszabályban biztosított hatáskörét a döntés, illetve a vélemény érinti.

(5) A Bizottság működésében az ügyrendben meghatározott, illetőleg felkérés alapján nem tagként részt vevő személyek a határozatok meghozatalában szavazati joggal nem rendelkeznek.

(6) A Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze. A Bizottság bármely tagjának kérésére a Bizottságot össze kell hívni.

(7) A Bizottság tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottságot.

5. § *  A 649/2012/EU rendelet 8. cikk (8) bekezdésében említett kiviteli bejelentés és kifejezett hozzájárulás után az exportőr – bejelentésenként, illetve hozzájárulásonként – külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

6. § *  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 6–8. §-ában foglalt bejelentési eljárás a 649/2012/EU rendelet I. melléklete 2–3. részében („PIC bejelentést igénylő vegyi anyagok jegyzéke”, illetve „A PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke”) megjelölt anyagok, illetve készítmények esetén kizárólag a 649/2012/EU rendeletben meghatározott eljárást követően kezdhető meg.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 8/2004. (XII. 1.) EüM–FVM–KvVM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti az R.

(3) A (2), (4) és (5) bekezdés, valamint a 8. és 9. §, továbbá a melléklet e rendelet hatálybalépését követő napon, e bekezdés e rendelet hatálybalépését követő 2. napon hatályát veszti.

(4) A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.)

a) 1. § (1) bekezdésében, 1. § (3) bekezdés g) pontjában, valamint 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „2003. január 28-i, 304/2003/EK” szövegrész helyébe a „2008. június 17-i 689/2008/EK”,

b) 1. § (3) bekezdés d) pontjában

ba) a „26. cikk (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „26. cikk (1) bekezdésében”,

bb) a „30. cikk (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „30. cikk (3) és (4) bekezdésében”

szöveg lép.

(5) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.)

a) 18. § (7) bekezdés b) pontjában a „32. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „32. § (1) bekezdés”,

b) 19. §-át megelőző alcímben az „államgazgatási” szövegrész helyébe az „államigazgatási”

szöveg lép.

8. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) A Kr1. e rendelet melléklete szerinti melléklettel egészül ki.

9. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

10. § *  Ez a rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelethez *