A jogszabály mai napon ( 2022.10.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi CXXXVII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2010. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1501,700 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázegymillió-hétszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1501,700 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázegymillió-hétszázezer forintban,

c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2010. évi kiadási előirányzatát 6832,424 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-nyolcszázharminckettőmillió-négyszázhuszonnégyezer forintban,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2010. évi bevételi előirányzatát 6832,424 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-nyolcszázharminckettőmillió-négyszázhuszonnégyezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rttv. 77. § (6) bekezdése szerinti - a Műsorszolgáltatási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó - melléklettel együtt 2011. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rttv. 32. § és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2010. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 31 333,884 M Ft-ban, azaz Harmincegymilliárd-háromszázharminchárommillió-nyolcszáz- nyolcvannégyezer forintban,

b) bevételi főösszegét 31 333,884 M Ft-ban, azaz Harmincegymilliárd-háromszázharminchárommillió-nyolcszáz- nyolcvannégyezer forintban hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2009. évi CXXXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetésének kiadási oldala

Elő-
irányzat
száma

Előirányzat neve
Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Személyi juttatások 888,356
2. Munkaadókat terhelő járulékok 240,885
3. Dologi kiadások 358,959
4. Felhalmozási kiadások 13,500
Összesen: 1 501,700

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2010. évi kiadási előirányzat

Elő-
irányzat
száma

Előirányzat neve
Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 5 301,637
2. Frekvencia pályázati díj 0,430
3. Támogatási pályázati díj 32,442
4. Kötbér 117,000
5. Bírság 37,000
6. Késedelmi kamat 10,288
7. ÁFA 1 333,627
Összesen: 6 832,424

2. melléklet a 2009. évi CXXXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetésének bevételi oldala

Elő-
irányzat
száma

Előirányzat neve
Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Fix összegű költségvetési támogatás 1 031,028
2. Rendkívüli finanszírozás 467,072
3. Működési bevétel 3,600
Összesen: 1 501,700

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2010. évi bevételi előirányzat

Elő-
irányzat
száma

Előirányzat neve
Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 5 301,637
2. Frekvencia pályázati díj 0,430
3. Támogatási pályázati díj 32,442
4. Kötbér 117,000
5. Bírság 37,000
6. Késedelmi kamat 10,288
7. ÁFA 1 333,627
Összesen: 6 832,424

3. melléklet a 2009. évi CXXXVII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2010. évi költségvetése

M Ft
I. BEVÉTELEK 2010. év
1. üzembentartási díj 25 775,687
1.1. átvállalt üzembentartási díj 24 936,700
1.2. átvállalással nem érintett üzembentartási díj 838,987
2. műsorszolgáltatási díj 5 301,637
2.1. MTM-SBS Televízió Zrt. 2 003,674
2.2. Magyar RTL Televízió Zrt. 1 820,079
2.3. Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. 204,167
2.4. Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. 204,167
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 069,550
3. pályázati díjak 32,272
4. kötbér, kártérítés, bírság 164,288
5. önkéntes befizetések -
6. egyéb bevételek 60,000
költségvetési bevételek 31 333,884
M Ft
II. KIADÁSOK 2010. év
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 229,145
1.1. Magyar Televízió Zrt. 10 310,274
1.2. Magyar Rádió Zrt. 7 217,192
1.3. Duna Televízió Zrt. 6 186,165
1.4. ORTT 257,757
1.5. közalapítványok összesen 257,757
2. céltámogatások 1 971,522
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 218,233
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 631,118
2.3. digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei 742,745
2.4. nem nyer. érdekelt m.szolg. támogatása 189,713
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 189,713
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 207,841
3.1. Magyar Televízió Zrt. 1 402,572
3.2. Duna Televízió Zrt. 601,102
3.3. Magyar Rádió Zrt. 204,167
4. kiegészítő támogatások 1 288,785
4.1. ORTT 773,271
4.2. közalapítványok összesen 515,514
5. Igazgatóság 826,349
5.1. személyi juttatások 400,148
5.2. munkaadót terhelő járulékok 119,973
5.3. dologi kiadások 291,072
5.4. felhalmozási kiadások 15,156
6. szerzői jogdíjak 229,233
7. pályázatok bírálatának költségei 31,841
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 41,591
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 467,072
10. műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 40,505
költségvetési kiadások 31 333,884

  Vissza az oldal tetejére