A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) szerinti, a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra (a továbbiakban: díj) terjed ki.

2. § (1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati lap másolat díja oldalanként 800 Ft.

(2) *  A díj 90%-a a fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), 10%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevételét képezi.

(3) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti.

3. § (1) *  A 7. §-ban szabályozott esetet kivéve, a díjfizetés a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az adatigénylés helye szerint eljáró hatóság ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal – e rendelet melléklete szerinti – számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalási megbízással teljesíthető.

(2)–(5) * 

4. § * 

5. § (1) *  Ha a kérelem, a megkeresés és a díj megfizetését igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező, illetve a megkereső szerv a jogszerű mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 8 napon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező, illetve a megkereső szerv jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(2) *  Ha a megfizetett díj – részleges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, az eljáró hatóság a vonatkozó bizonylatot megküldi a kérelmezőnek, illetve a megkereső szervnek, ezzel egyidejűleg – határidő megjelölésével – felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, amelyre a visszatérítést a kérelmező, illetve a megkereső szerv kéri. Ha a megjelölt határidőn belül a kérelmező, illetve a megkereső szerv nem ad meg bankszámlaszámot, a visszatérítés készpénz-átutalással postai úton történik, az adatszolgáltatás iránti kérelemben, illetve megkeresésben megjelölt címadat alapulvételével.

6. § (1) *  A kormányhivatal a befolyt díjnak a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet megillető részét a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül utalja át a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(2) *  A kormányhivatal a földhasználati lap másolat kiadásából befolyt díjnak azt a részét, amely nem saját illetékességi területére vonatkozó adatállományából való adatszolgáltatásból származik, a (3) bekezdésben meghatározottak szerint utalja át a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(3) *  A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevétel 50%-a az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatalt, 50%-a pedig az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg.

7. § (1) *  A földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén a díj megfizetését a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – e rendelet melléklete szerinti – előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.

(2) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a kormányhivatalt megillető díjat a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül utalja át az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára a kormányhivatal által kiállított számla alapján.

7/A. § *  (1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítő díja 4000 Ft.

(2) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati összesítő szolgáltatását kéri.

(3) *  A Korm. r. 17/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatal bevételét képezi. A díj megfizetésére a 3. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) *  A Korm. r. 17/A. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevételét képezi. A díj megfizetésére a 7. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

7/B. § *  A Korm. r. 17/A. § (8) bekezdésében meghatározott igazolás kiadása esetében a 7/A. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2)–(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása tekintetében,

b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,

c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírságot a földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

8/A. § * 

9. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelethez * 

A B
Név Számlaszám
1. *  Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 10023002–00299592–38200001
2. *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00300960-00000000
3. *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00301071-00000000
4. *  Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00321127-00000000
5. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00302814-00000000
6. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00302515-00000000
7. *  Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00302649-00000000
8. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00301617-00000000
9. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00301813-00000000
10. *  Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00302089-00000000
11. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00301820-00000000
12. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00301428-00000000
13. *  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00302106-00000000
14. *  Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00302247-00000000
15. *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00301112-00000000
16. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00302261-00000000
17. *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00302436-00000000
18. *  Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00301507-00000000
19. *  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00301569-00000000
20. *  Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00303004-00000000
21. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301208-00000000