A jogszabály mai napon ( 2022.12.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közigazgatási hatósági eljárásban a 2-13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.

2. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki * 

a) *  a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,

b) *  a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3-34. §-ában,

c) *  a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,

e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,

f) *  a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,

g) *  a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

h) *  az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

i) *  az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,

j) *  az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

k) *  a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető - a 12. mellékletben foglalt - jogszabályokban,

l) *  a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben

meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

3. § *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), i) és k) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti.

4. § *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3. és 4/A. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

c) *  a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) *  a Kkt. 18/A-18/L. §-ában

meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

5. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,

b) *  a menetíró készülékről szóló miniszteri rendeletben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

e) *  a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben

meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

6. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) * 

b) * 

c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

d) *  a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,

f) *  a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló jogszabályban,

g) *  a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabályban,

h) *  a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben,

i) *  az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,

j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

k) *  a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.

6/A. § *  (1) Az 5. melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a bírságösszeg meghatározásához a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:

a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;

b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;

c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.

(2) Az 5. melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem tartoznak.

(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek

a) a 10%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;

b) a 30%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és

b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(5) *  A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható

a) az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.

(6) *  A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be.

7. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,

b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben

meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.

8. § *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a KR. 34. §-ában foglalt rendelkezést megsérti.

9. § *  (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n) és o) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 2. § a)-b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban meghatározott,

b) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokra vonatkozó,

c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatározott,

d) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben meghatározott,

az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó,

e) *  a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott,

f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben szabályozott,

g) *  a 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben meghatározott

rendelkezést megsérti.

(2) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 8. melléklet 2-3. sorában foglaltak értelmében a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a vontatójármű forgalmi engedélyében meghatározott együttes tömeg és a vontatási adatainál feltüntetett, az ellenőrzés időpontjában vontatott pótkocsira vonatkoztatható vontatási tömeg adatainak összege, kivéve, ha a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovata tartalmaz a járműszerelvény tömegére vonatkozó adatot.

(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(4) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn az (1) bekezdés b) és f) pontjában hivatkozott jogszabályok szerinti megengedett legnagyobb össztömeg túllépése, a jogsértésekre vonatkozó bírságtételek közül a magasabbat kell figyelembe venni.

(5) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoport-túlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak.

(6) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(7) *  Nem szabható ki a megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott bírság, ha a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.

9/A. § *  (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 14. mellékletben meghatározott egyes jogsértések esetén az elkövetőre a jogsértéshez meghatározott összegű bírságot kell kiszabni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 600 000 forintot, járművezető esetén a 150 000 forintot.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) komoly hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti komoly hiányosság,

b) veszélyes hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti veszélyes hiányosság.

10. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

11. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

12. § *  (1) *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/A-11/F. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A-11/F. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11/A-11/F. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell befizetni.

(3) *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

(4) *  Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben tartója részére.

12/A. § *  (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,

a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,

b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,

c) egyéb jármű esetében 200 000 forint

összegű bírságot köteles fizetni.

(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.

(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.

(4) *  Ha a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezés megszegése esetén a jármű vezetője a jármű használatára vonatkozó jogosultságot a helyszíni ellenőrzés során a Kkt. 25/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint nem igazolja, azonban az eljáró hatóságnál az ellenőrzés időpontjára vonatkozó jogszerű használatot 8 napon belül igazolja, a bírság összege 30 000 forint.

12/B. § *  (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, és az UD rendszer észlelése által a 11/H. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat száma, illetve időbelisége alapján meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző két órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.

12/C. § *  A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.

13. § (1) *  Amennyiben az ellenőrző hatóság

a) *  az 1. melléklet 2. pont a) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) és b) alpontjában, 7., 7/A., 8. és 9. pontjában,

b) a 2. melléklet 1-2. pontjában,

b1) *  az 5. melléklet 3. táblázat 16. pontjában,

c) a 6. melléklet 1-4. pontjában,

d) a 7. melléklet 2. pontjában,

e) *  a 8. melléklet 2-8., 10. pontjában,

f) a 9. melléklet 1. pontjában,

g) a 10. melléklet 1. pontjában

meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint. * 

(2) *  Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2-11. §-ban meghatározott több - a hatóság hatáskörébe tartozó - szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 200 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 800 000 forintot.

14. § *  (1) Az eljárás során az ügyfelet az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

(2) A kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére az első fokon eljárt hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

(3) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.

(4) A határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - a (2) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg rendelkezik a végrehajtás foganatosításáról.

15. § *  (1) *  A közlekedésért felelős miniszter - figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is - az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter - az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően - hagyja jóvá.

15/A. § *  (1) A Kkt. 20. § (6) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni. A pénzkövetelés biztosítása összegének bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a pénzkövetelés biztosítása összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

(2) Az e rendelet szerinti bírságok bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a kiszabott bírság összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

15/B. § *  (1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai kezeléséhez.

(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.

(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.

(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.

(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.

(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.

16. § (1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.

(2) *  E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 12. §-át a 2011. július 1-jén folyamatban levő ügyekben nem lehet alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának rendelkezését és a 8-11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A-11/G. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult ügyekben nem lehet alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

(4) *  E rendeletnek a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet1) megállapított 13. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a módosító rendelet1 hatályba lépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni.

(5) *  E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(6) *  E rendeletnek a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. §-ával megállapított 9/A. §-át és a 3. §-ával megállapított 8. és 14. mellékletét a Módr2. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(7) *  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított 13. mellékletének rendelkezéseit az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően elkövetett jogsértések tekintetében indult ügyekben is alkalmazni kell.

(7a) *  E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(8) *  Ez a rendelet

a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint

d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének,

e) *  az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletnek,

f) *  a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

g) *  az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő - adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező - súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendeletnek,

h) *  az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

i) *  az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(9) *  Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvnek,

b) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) *  a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) *  az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) *  a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g) *  a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(10) * 

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés),
EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság összege, forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. *  a) Közúti árutovábbítási engedély, közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül - vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően - végzett közúti közlekedési szolgáltatás
b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési szolgáltatás
c) Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul végzett kabotázs-
tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás
d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt
e) személygépkocsival érvényes engedély kivonat nélkül végzett közlekedési szolgáltatás
RSJ


RSJ

RSJ

NSJ


NSJ
600 000


800 000

800 000

300 000


200 000
szállító


szállító

szállító

szállító


szállító
2. A szállító vagy a járművezető nem tudja bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy a közösségi engedély hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)

a) és nem rendelkezik engedélykivonattal

b) de rendelkezik engedélykivonattal
NSJ

EJ
500 000

30 000
szállító

járművezető
3. Közúti árutovábbításiengedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás NSJ 100 000 szállító
járművezető
4. a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, visszavonták, lejárt)
b) A járművezető nem tudja bemutatni az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, elfelejtette, sérült)
NSJ

SJ
400 000

200 000
szállító

járművezető
4/A. A menetrend szerinti járatok megállói nem felelnek meg a kiadott engedélynek SJ 100 000 szállító
5. *  a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön
b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön
c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya
d) Diszpécserszolgálat személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést vagy közvetít, szervez részére személyszállítási feladatot
e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatát a járművezető nem tudja bemutatni
f) Személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás diszpécserszolgálati tevékenység végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, vagy veszi igénybe annak közvetítő, szervező szolgáltatását
g) Repülőtér üzembentartójával, valamint autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtására kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatát a járművezető nem tudja bemutatni
h) Főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, engedély birtokában végezhető személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtása főszolgáltatás nélkül, továbbá olyan főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, amely esetében személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtását jogszabály nem teszi lehetővé
NSJ

SJ
NSJ
NSJNSJ


NSJNSJ
NSJ
200 000

50 000
300 000
300 000200 000


300 000200 000
600 000
járművezető

járművezető
diszpécserszolgálat diszpécserszolgálatjárművezető


szállítójárművezető
szállító járművezető
6. *  Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és
a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 90%-a nem került megfizetésre)
b) szabálytalan használata, vagy eltérés az engedélyben foglaltaktól
c) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség teljesítésének elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítése
d) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség esemény-rögzítésének hiánya, elégtelensége
e) a KR. 4/A. § (5)-(7) bekezdésében a fel- és lerakókra előírt engedélykezelési és bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása


RSJ

RSJ
RSJ


RSJ

NSJ


800 000

500 000
800 000


500 000

300 000


szállító, járművezető

szállító, járművezető
szállító, járművezető


szállító, járművezető

felrakó, lerakó
7. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya NSJ 100 000 járművezető
7/A. A járművezető nem tudja a nemzeti jog előírásának megfelelően bemutatni érvényes gépjármű-vezetői képesítési igazolványát vagy vezetői engedélyét a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) SJ 50 000 járművezető
8. Járművezetői igazolvány hiánya NSJ 200 000 járművezető
8/A. A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) NSJ 100 000 járművezető
szállító
9. Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül RSJ 600 000 járművezető
9/A. A vezetői engedély
a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az egységes mintának
b) olvashatatlan

SJ
NSJ

50 000
100 000
járművezető
10. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya SJ 30 000 szállító
járművezető
11. Utaslista hiánya EJ 10 000 szállító
járművezető
12. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat -,
de legfeljebb
EJ
EJ
10 000
30 000
szállító
járművezető
13. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya EJ 30 000 szállító
14. A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során EJ 30 000 fuvarozó,
feladó
15. *  A 2. § a)-e), g), h), k) pontjában felsorolt jogszabályokban foglalt előírásokat sértő fuvarozási szolgáltatások megrendelése SJ 400 000 feladó, megbízó
16. *  A tagállami gazdálkodó szervezet elmulasztja a kiküldetési nyilatkozatot benyújtani NSJ 300 000 szállító
17. *  A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan nyújtja be a kiküldetési nyilatkozatot NSJ 200 000 szállító
18. *  A külföldi járművezető nem tudja bemutatni a kiküldetés ellenőrzéséhez szükséges információkat a közúti ellenőrzés során NSJ 200 000 járművezető
19. *  Ugyanazzal a gépjárművel vagy járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsművelet végrehajtása a kabotázsművelet végét követő négy napon belül NSJ 300 000 szállító

2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés, SJ = súlyos jogsértés), EJ=enyhébb jogsértés) A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül SJ 150 000 szállító
járművezető
2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás
személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya
SJ 100 000 szállító
járművezető
3. Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is EJ 30 000 szállító
járművezető
4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként
(adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is,
EJ 10 000
30 000
szállító
járművezető

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés,
EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
A Személyzet
A1 A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása SJ 100 000 szállító
B Vezetési időszakok
B1 A 9 órás napi vezetési idő 9 h <...< 10 h EJ 10 000 járművezető szállító
B2 túllépése, ha a 10 órára történő 10 h ≤...< 11 h SJ 60 000
B3 meghosszabbítás nem megengedett 11 h ≤ ... NSJ 150 000
B4 A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül 13 h 30 ≤ ... szünet/pihenő nélkül RSJ 300 000
B5 A 10 órás meghosszabbított napi 10 h <...< 11 h EJ 10 000 járművezető szállító
B6 vezetési idő túllépése, ha a 11 h ≤...< 12 h SJ 60 000
B7 meghosszabbítás megengedett 12 h ≤ ... NSJ 150 000
B8 A 10 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül 15 h ≤ ... szünet/pihenő nélkül RSJ 300 000
B9 Az összeadódott heti vezetési 56 h <...< 60 h EJ 10 000 járművezető szállító
B10 idő túllépése 60 h ≤...< 65 h SJ 60 000
B11 65 h ≤...< 70 h NSJ 150 000
B12 Az összeadódott heti vezetési idő 25%-os vagy annál nagyobb arányú túllépése 70 h ≤... RSJ 300 000
B13 Az összeadódott vezetési idő 90 h <...<100 h EJ 10 000 járművezető szállító
B14 túllépése két egymást követő hét 100 h ≤...<105 h SJ 60 000
B15 alatt 105 h ≤...<112 h 30 NSJ 150 000
B16 Az összeadódott vezetési idő 25%-os vagy nagyobb arányú túllépése két egymást követő hét alatt 112 h 30 ≤ ... RSJ 300 000
B17 10 órás napi vezetési idő 10 h <...< 11 h EJ 10 000 járművezető szállító
túllépése, ha a 9 órás napi 11 h ≤...< 12 h SJ 60 000
vezetési idő 1 órával történő 12 h ≤...<15 h NSJ 150 000
meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében 15 h ≤ ... RSJ 300 000
B18 11 órás napi vezetési idő 11 h ≤...<11 h.30 EJ 10 000 járművezető szállító
túllépése, ha a 9 órás napi 11 h 30 ≤ ... <12 h SJ 60 000
vezetési idő 2 órával vagy a 10 12 h ≤...<15 h NSJ 150 000
órás napi vezetési idő 1 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében 15 h ≤ RSJ 300 000
B19 12 órás napi vezetési idő 12 h ≤...<12 h 30 EJ 10 000 járművezető szállító
túllépése, ha a 10 órás napi 12 h 30 ≤ .. <13 h SJ 60 000
vezetési idő 2 órával történő 13 h ≤...<15 h NSJ 150 000
meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében 15 h ≤... RSJ 300 000
B20 Az összeadódott heti vezetési 57 h <...< 60 h EJ 10 000 járművezető szállító
idő túllépése, ha az 1 órával 60 h ≤...< 65 h SJ 60 000
történő meghosszabbítás a 65 h ≤...< 70 h NSJ 150 000
megengedett munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében 70 h ≤... RSJ 300 000
B21 Az összeadódott heti vezetési 58 h <...< 60 h EJ 10 000 járművezető szállító
idő túllépése, ha a 2 órával 60 h ≤...< 65 h SJ 60 000
történő meghosszabbítás a 65 h ≤...< 70 h NSJ 150 000
megengedett munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében 70 h ≤... RSJ 300 000
C Szünetek
C1 A megszakítás nélküli vezetési 4 h 30 <...< 5 h EJ 10 000 járművezető szállító
C2 idő 4,5 órás határának túllépése 5 h ≤...< 5 h 30 SJ 30 000
C3 szünet tartása előtt 5 h 30 ≤...< 6 h 60 000
C4 6 h ≤...< 6 h 30 NSJ 100 000
C5 6 h 30 ≤... 250 000
D Pihenőidők
D1 Nem elegendő, 11 óránál rövidebb 10 h ≤...< 11 h EJ 10 000 járművezető szállító
D2 napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett 9 h 15 ≤...<10 h SJ 30 000
D3 8 h 30 ≤...<9 h 15 60 000
D4 7 h 45 ≤...<8 h 30 NSJ 100 000
D5 ...< 7 h 45 250 000
D6 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb 8 h ≤...< 9 h EJ 10 000 járművezető szállító
D7 csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett 7 h 30 ≤...< 8 h SJ 30 000
D8 7 h ≤...< 7 h 30 60 000
D9 6 h 30 ≤...< 7 h NSJ 100 000
D10 ...< 6 h 30 250 000
D11 Nem elegendő, 3 + 9 óránál 3 h + (8 h ≤...< 9 h) EJ 10 000 járművezető szállító
D12 rövidebb megosztott napi pihenőidő 3 h + (7 h30 ≤...< 8 h) SJ 30 000
D13 3 h + (7h≤...< 7 h 30) 60 000
D14 3 h + (6 h 30≤...< 7 h) NSJ 100 000
D15 3 h + (...< 6 h 30) 250 000
D16 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb 8 h ≤...< 9 h EJ 10 000 járművezető szállító
D17 napi pihenőidő több fős 7 h 30 ≤...< 8 h SJ 30 000
D18 személyzet esetén 7 h ≤...< 7 h 30 60 000
D19 6 h 30 ≤...< 7 h NSJ 100 000
D20 ...< 6 h 30 250 000
D21 Nem elegendő, 24 óránál rövidebb 22 h ≤...< 24 h EJ 10 000 járművezető szállító
D22 csökkentett heti pihenőidő 21 h ≤...< 22 h SJ 30 000
D23 20 h ≤...< 21 h 60 000
D24 19 h ≤...< 20 h NSJ 100 000
D25 ...< 19 h 250 000
D26 Nem elegendő, 45 óránál rövidebb 42 h ≤...< 45 h EJ 10 000 járművezető szállító
D27 heti pihenőidő, ha a csökkentett 39 h ≤...< 42 h SJ 30 000
D28 heti pihenőidő nem megengedett 36 h ≤...< 39 h 60 000
D29 33 h ≤...< 36 h NSJ 100 000
D30 ...< 33 h 250 000
D31 6 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző heti pihenőidő után ...< 3 h EJ 10 000 járművezető szállító
D32 3 h ≤...< 6 h SJ 30 000
D33 6 h ≤...< 12 h 60 000
D34 12 h ≤...< 18 h NSJ 100 000
D35 18 h ≤ ... 250 000
E Eltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)
E1 12 egymást követő 24 órás ...< 3 h EJ 10 000 járművezető szállító
E2 időszak túllépése az előző 3 h ≤...< 6 h SJ 30 000
E3 rendszeres heti pihenőidő után 6 h ≤ ... < 12 h 60 000
E4 12 h ≤...< 18 h NSJ 100 000
E5 18 h ≤ ... 250 000
E6 12 egymást követő 24 órás 66 h < ... ≤ 67 h SJ 20 000 járművezető szállító
E7 időszak után igénybe vett heti 65 h < ... ≤ 66 h 60 000
E8 pihenőidő 64 h < ... ≤ 65 h NSJ 100 000
E9 ... ≤ 64 h 250 000
E10 22:00 óra és 6:00 óra között 3 3 h < ... < 3 h 45 SJ 20 000 járművezető szállító
E11 órát meghaladó vezetési idő szünet tartása előtt, ha a járművet 3 h 45 ≤ ... < 4 h
30
60 000
E12 nem több fős személyzet vezeti 5 h 15 ≤ ... < 4 h
30
NSJ 100 000
E13 5 h 15 ≤ ... 250 000
F Munkaszervezés
F1 A bér és a megtett úthossz vagy a célba juttatás sebessége vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat NSJ 400 000 szállító
F2 A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy a szervezés elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások a járművezető részére a jogszabály betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiánya NSJ 200 000 szállító
F3 A rendszeres heti pihenőidő és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidő járműben való eltöltése NSJ 400 000 járművezető

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés,
EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
G Menetíró készülék beépítése
G1 Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása RSJ 800 000 szállító
H Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata
H1 Engedéllyel rendelkező műhely által nem felülvizsgált menetíró készülék használata NSJ 400 000 szállító
H2 A járművezető egynél több saját járművezetői kártyával rendelkezik és vagy egynél több saját járművezetői kártyát használ NSJ 400 000 járművezető
H3 A járművezető hamisított járművezetői kártyával vezet (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne) RSJ 600 000 járművezető
H4 A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelynek nem ő a jogosultja RSJ 600 000 járművezető
H5 Járművezetői kártya nélküli vezetés vagy a járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatok és/vagy hamis okmányok alapján szerzett meg (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne) RSJ 800 000 járművezető
H6 A menetíró készülék nem működik megfelelően (pl.: nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására) NSJ 300 000 szállító
H7 A menetíró készülék nem megfelelő használata (pl. szándékos, önkéntes vagy kényszer hatására történő visszaélés, a helyes használatra vonatkozó utasítás hiánya) NSJ 400 000 járművezető
szállító
H8 Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz használata, amely képes a menetíró készülék által rögzített információk módosítására RSJ 800 000 járművezető
szállító
H8/A Olyan csalásra alkalmas berendezés, eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték) RSJ 400 000 járművezető
szállító
H9 Az adatrögzítő lapokon rögzített adatok vagy a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt és onnan letöltött adatok meghamisítása, eltitkolása, kitörlése vagy megsemmisítése RSJ 800 000 járművezető
szállító
H10 A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat NSJ 400 000 szállító
H11 A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében) NSJ 400 000 szállító
H12 Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata NSJ 100 000 járművezető
H13 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya szabálytalan kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére NSJ 400 000 járművezető
H14 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel NSJ 400 000 járművezető
H15 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók NSJ 300 000 járművezető
H16 Kötelező kézi adatbevitel elmulasztása analóg és digitális menetíró készülék esetében egyaránt, amennyiben az I2 vagy I3 vagy I4 sorban szereplő tényállás nem valósul meg NSJ 150 000 járművezető
H17 Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet) SJ 150 000 járművezető
H18 Kapcsoló berendezés helytelen használata NSJ 150 000 járművezető
H19 Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget nem akadályozza SJ 50 000 járművezető
H20 Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására) SJ 50 000 szállító
járművezető
H21 Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra SJ 50 000 szállító
járművezető
H22 Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz SJ 30 000 szállító
járművezető
H23 A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették SJ 50 000 járművezető
H24 A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként NSJ 50 000 szállító
H25 A letöltési kötelezettség késedelmes teljesítése esetenként (járművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) a letöltési időszakot meghaladó

30 naponként,

de legfeljebb
SJ


Sj

SJ
10 000
50 000
szállító
Adatok kitöltése
H26 Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név NSJ 200 000 járművezető
H27 Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév NSJ 100 000 járművezető
H28 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik SJ 50 000 járművezető
H29 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik EJ 20 000 járművezető
H30 Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám EJ 20 000 járművezető
H31 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer- számláló állása (első menet előtt) SJ 50 000 járművezető
H32 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer- számláló állása (utolsó menet végén) EJ 20 000 járművezető
H33 Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja EJ 20 000 járművezető
H34 Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe EJ 20 000 járművezető
I Adatok bemutatása
I1 Ellenőrzés megtagadása, vagy jármű visszatartása esetén a helyszín engedély nélküli elhagyása NSJ 800 000 járművezető
I2 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és az azt megelőző, jogszabály által meghatározott időszakra vonatkozóan rögzített információkat NSJ 400 000 járművezető
I3 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával) NSJ 400 000 járművezető
I4 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és az azt megelőző, jogszabály által meghatározott időszakra vonatkozó kézi feljegyzéseket és kinyomatokat NSJ 400 000 járművezető
I5 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát NSJ 400 000 járművezető
J Hibás működés
J1 A menetíró készülék javítását nem engedéllyel rendelkező szerelő vagy műhely végezte NSJ 200 000 szállító
J2 A járművezető nem jegyez be minden előírt információt azon időszakokra vonatkozóan, amelyekben a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített információkat NSJ 300 000 járművezető
J3 A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar- fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül) NSJ 100 000 szállító járművezető
L Kézi bejegyzések a kinyomatokon
L1 Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:
a) amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen NSJ 200 000 járművezető
b) amennyiben azonosítható EJ 30 000
L2 Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás EJ 30 000 járművezető
L3 A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt SJ 150 000 járművezető
M A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések
M1 Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék kereskedelmi forgalmazása RSJ 300 000 forgalmazó
M2 Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása RSJ 300 000 forgalmazó
M3 Menetíró szerelőműhely engedély nélküli működtetése RSJ 1 000 000 menetíró szerelőműhely üzemeltetője
M4 Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli végzése RSJ 300 000 a tevékenységet végző személy
M5 Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés vagy - amennyiben az szükséges - az illetékes közlekedési hatóság által egyedi kérelemre kiadott engedély nélkül NSJ 300 000 a menetíró szerelő-műhely üzemeltetője
M6 Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált tachográf-kártya bejelentési kötelezettségének elmulasztása NSJ 300 000 a tevékenységet végző személy
M7 Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy menetíró készülékbe történő beépítése NSJ 300 000 a menetíró szerelőműhely üzeme

4/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés) A bírság összege forintban A bírság fizetésére kötelezett
N Maximális heti munkaidő
N1 A 48 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha a 60 órára történő 56h ≤ ... < 58h SJ 20 000 járművezető
meghosszabbítás lehetősége már kihasználásra került 58h ≤ ... < 60h 60 000 szállító
60h ≤ ... < 62h NSJ 100 000
62h ≤ ... 250 000
N2 A 60 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha kollektív 65h ≤ ... < 67h 30 SJ 20 000 járművezető
szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett 67h30 ≤ ... < 70h 60 000 szállító
70h ≤ ... < 72h30 NSJ 100 000
72h30 ≤ ... 250 000
O Szünetek
O1 Nem elegendő kötelező szünet 6-9 órás munkaidő esetében 15 < ... ≤ 20 min SJ 20 000 járművezető
10 < ... ≤ 15 min 60 000 szállító
5 < ... ≤ 10 min NSJ 100 000
... ≤ 5 min 250 000
O2 Nem elegendő kötelező szünet több mint 9 órás munkaidő esetében 25 < ... ≤ 30 min SJ 20 000 járművezető
20 < ... ≤ 25 min 60 000 szállító
15 < ... ≤ 20 min NSJ 100 000
... ≤ 15 min 250 000
P Éjszakai munkavégzés
P1 Napi munkaidő 24 órás időszakonként éjszakai munkavégzés esetén, 11h ≤ ... < 12h SJ 20 000 járművezető
ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett 12h ≤ ... < 13h 60 000 szállító
13h ≤ ... < 14h NSJ 100 000
14h ≤ ... 250 000
R Nyilvántartás
R1 A munkáltató meghamisítja a munkaidőre vonatkozó információkat vagy megtagadja azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását NSJ 300 000 munkáltató
R2 Az alkalmazott/önfoglalkoztató járművezetők meghamisítják az adatokat vagy megtagadják azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását NSJ 300 000 járművezető

5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés,
EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóz tatása, a továbbhaladás megakadályozása
1. Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru szállítása. RSJ 500 000 feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
2. Veszélyes áru szivárgása, szóródása. NSJ 500 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, üzembentartó, szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet, amennyiben az észlelést követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket
3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel történő szállítás, vagy olyan, a jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, amely közvetlen veszélyt jelent. RSJ 500 000 feladó, töltő, berakó,szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. NSJ 500 000 konténer üzembentartója, töltő, feladó, szállító (fuvarozó)
5. Jóváhagyási igazolással nem rendelkező, vagy 30 napnál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező járművel történő szállítás. NSJ 500 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
6. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata. NSJ 500 000 feladó, csomagoló
7. A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata. NSJ 500 000 feladó, csomagoló
8. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása. NSJ 500 000 feladó, csomagoló
9. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
NSJ 300 000 feladó, csomagoló,szállító (fuvarozó)
b) konténerben 400 000 berakó, töltő
c) járműben. 500 000 berakó,szállító (fuvarozó), töltő
100 000 járműszemélyzetamennyiben az ellenőrzés időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz a járművön rendelkezésre állt
10. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozószabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
NSJ 300 000 feladó, csomagoló,szállító (fuvarozó)
b) konténerben 400 000 berakó
c) járműben. 400 000 berakó
11. Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál
NSJ 500 000 töltő
b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél. 300 000 csomagoló
12. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása. NSJ 500 000 feladó, berakó,szállító (fuvarozó)
13. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna. RSJ 500 000 feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)
14. A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca. NSJ 500 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
SJ 100 000 járműszemélyzet,amennyiben az ellenőrzés időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön rendelkezésre állt
15. A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. NSJ 500 000 feladó,szállító (fuvarozó)
16. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben járt le. NSJ 400 000 szállító (fuvarozó)
17. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése. NSJ 400 000 berakó, töltő, kirakó,szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet
18. A dohányzási tilalom be nem tartása. NSJ 200 000 berakó, töltő, kirakó
100 000 járműszemélyzet
19. Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szállítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá sorolása. NSJ 500 000 feladó
20. Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások. NSJ 500 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés - ha lehetséges és célszerű - akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.
21. A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi van. SJ 300 000 berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
22. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem jelent. SJ 150 000 szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
23. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik. Nem tekinthető üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat. SJ 250 000 szállító (fuvarozó)
24. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés. SJ felszerelés fajtánként
100000
szállító (fuvarozó)
25. Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be. SJ 300 000 feladó, csomagoló
26. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak. SJSJ 300 000 feladó, csomagoló, berakó, szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg a szükséges intézkedéseket
27. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. SJ 300 000 konténer üzembentartója, berakó,szállító (fuvarozó)
28. A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően (de nem szivárog). SJ 300 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
29. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva. SJ 150 000 feladó, berakó,csomagoló, szállító (fuvarozó)
30. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja. SJ 300 000 feladó, csomagoló,berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
31. Írásbeli utasítás hiánya. SJ 300 000 szállító (fuvarozó)
32. Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. SJ 200 000 feladó,szállító (fuvarozó)
33. A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. SJ 250 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.
34. A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák mérete, alakja, színe, vagy a betűk, számok, jelképek mérete, formája nem felel meg az előírásoknak. SJ 100 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
35. Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR előírásainak. SJ 100 000 szállító (fuvarozó)
36. Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot. SJ 100 000 feladó,szállító (fuvarozó)
37. A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik. EJ 30 000 járművezető
A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem régebben járt le. SJ 100 000 szállító (fuvarozó)
38. A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem régebben járt le. SJ 100 000 szállító (fuvarozó)
39. A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető. SJ 100 000 szállító (fuvarozó)
40. A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsértése. EJ 50 000 járműszemélyzet
41. A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. SJ 100 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság

2. táblázat

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon
súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya. SJ 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
2. Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya. SJ 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
3. Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya. SJ 200 000 feladó, szállító (fuvarozó)
4. A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója. NSJ 300 000 vállalkozás vezetője
5. A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról. SJ 100 000 vállalkozás vezetője
6. A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége, vagy a tanácsadó bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben járt le. SJ 100 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
7. Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére nem küldték meg. SJ 50 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
8. Az éves jelentés hiánya. SJ 100 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
9. Közbiztonsági terv hiánya. SJ 200 000 vállalkozás vezetője. biztonsági tanácsadó
10. A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásban nem, vagy csak részben részesült. SJ 150 000 munkáltató
11. A munkavállaló ADR 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADR előírásainak változásait. SJ 100 000 munkáltató, biztonsági tanácsadó
12. Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járműszemélyzet részesült a képzésben (beleértve azon járművezetőket is, akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1. szakasz szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és erről a munkáltató igazolást állított ki a részére. EJ 30 000 járműszemélyzet
13. A járművön nem áll rendelkezésre a járműszemélyzetre vonatkozó fényképes személyazonosító okmány. EJ 30 000 járműszemélyzet
14. A járműszemélyzeten kívüli személy szállítása. SJ 100 000 szállító (fuvarozó)
50 000 járműszemélyzet
15. A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADR 1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt kötelezettség megszegése. SJ 100 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése

3. táblázat

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés) A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban. SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
2. Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban. SJ 30 000 feladó, szállító (fuvarozó)
3. Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadóképességű tartányban való szállítása. SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
4. Nem megfelelő vontató használata. SJ 40 000 szállító (fuvarozó)
5. Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata. SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
6. a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
b) a tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le. EJ 10 000 feladó, szállító (fuvarozó)
7. Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan. SJ 40 000 feladó, szállító (fuvarozó)
8. A szállító egység jelölése szabálytalan. EJ 30 000 feladó, szállító (fuvarozó)
9. A tartány jelölése szabálytalan. SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó)
10. A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb. EJ 30 000 feladó, szállító (fuvarozó)
11. a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak. SJ 40 000 feladó, szállító (fuvarozó)
b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak. EJ 10 000 feladó, szállító (fuvarozó)
12. Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen. SJ 30 000 feladó, szállító (fuvarozó)
13. Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése. SJ 40 000 feladó, szállító (fuvarozó)
14. Rakodási előírások megszegése. SJ 40 000 feladó, szállító (fuvarozó)
15. A dohányzási tilalom be nem tartása. SJ 50 000 berakó, töltő, szállító(fuvarozó), járművezető
16. A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása. SJ 40 000 szállító (fuvarozó), járművezető

6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ=rend kívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés) A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya SJ 100 000 szállító járművezető
2. Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás SJ 600 000 szállító járművezető
3. Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya SJ 400 000 szállító járművezető
4. A járművezető/kísérő számára élőállat- szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya SJ 400 000 szállító járművezető
6. Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése SJ 100 000 szállító járművezető
7. A válaszfalak nem elég erősek ahhoz, hogy a szállított állatok súlyát elbírja NSJ 600 000 szállító
8. Csúszós felületű, meredek, oldalsó védelemmel el nem látott be- és kirakodó rámpák használata SJ 400 000 szállító járművezető
9. Az állatoknak a berakodási és kirakodási műveletek során való kiesését vagy szökését megakadályozó biztonsági korlát nélküli emelőpadok és felső padozatok használata SJ 400 000 szállító járművezető

7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rend kívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege, forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. A bérelt járművel nem a jármű bérlője (használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját számlás áruszállítást NSJ 300 000 szállító
2. Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya (kivéve, ha a forgalmi engedélyben üzembentartóként bejegyzett), vagy a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti NSJ 100 000 szállító gépjárművezető

8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
A B C D
1. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ= rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés,
EJ=enyhe jogsértés)
Bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2. Jármű vagy járműszerelvény közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy a közútkezelő hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő közlekedése, amennyiben a 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb össztömeg túllépése fennáll ... < 5% EJ 50 000 feladó felrakó szállító járművezető
5% ≤ ... < 10% SJ 100 000
10% ≤ ... < 20% N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ 200 000
20% ≤ ...< 30%

30% ≤ ...
N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén RSJ, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ, 25%-tól RSJ 350 000

500 000
3. *  A 9. § (1) bekezdés f) pontjában hivatkozott jogszabály szerint a ... < 5% EJ 50 000 feladó felrakó szállító
hatósági engedélyben feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg 5% ≤ ... < 10% SJ 100 000 járművezető
túllépése jármű vagy járműszerelvény esetében 10% ≤ ... < 20% M3, N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, M1, M2, N1, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ 200 000
20 ≤ ...< 30%


30% ≤ ...
M3, N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén RSJ, M1, M2, N1, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ, 25%-tól RSJ 350 000


500 000
4. 4. A 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint ... < 5% EJ 50 000 feladó felrakó szállító
megengedett legnagyobb tengely- vagy tengelycsoport- terhelést 5% ≤ ... < 10% SJ 100 000 járművezető
meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű esetében 10% ≤ ... < 20% N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ 200 000
20% ≤ ...< 30%


30% ≤ ...
N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ 25%-tól RSJ 350 000


500 000
5. A megengedett legnagyobb hosszúságot vagy magasságot meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének ... < 2%
2% ≤ ... < 5%
SJ 10 000
30 000
szállító járművezető
hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű 5% ≤ ... < 10% SJ 50 000
10% ≤ ... < 20% 80 000
20% ≤ ...< 30% NSJ 200 000
30% ≤ ... 350 000
6. A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút kezelőjének 2,6 m ... < 2,65 m EJ 30 000 szállító járművezető
hozzájárulása nélkül közlekedő jármű 2,65 m ≤ ... < 2,85 m SJ 50 000
2,85 m ≤ ... < 3,10 m SJ 80 000
3,10 m ≤ ...< 3,60 m

3,60 m ≤ ...
NSJ 200 000

350 000
7. A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút ... < 5% EJ 30 000 szállító járművezető
hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű 5% ≤ ... < 10% SJ 50 000
10% ≤ ... < 20% SJ 80 000
20% ≤ ...< 30%

30% ≤ ...
NSJ 200 000

350 000
8. Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport-túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés SJ 100 000 szállító járművezető
9. Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű- tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat NSJ 300 000 feladó felrakó szállító járművezető
10. Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége SJ 30 000 szállító járművezető
11. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt kísérési feltételektől (nem megfelelő számú, és/vagy minősített kíséret elmulasztása) eltérően közlekedő jármű NSJ 400 000 járművezető, üzemben tartó
12. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt a járműre kötelezően elhelyezendő forgalombiztonsági feltételeket szolgáló jelzésekre vonatkozó feltételektől eltérően közlekedő jármű NSJ 300 000 járművezető üzemben tartó
13. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt egyéb közlekedési feltételektől (pl. napszakkorlátozás, forgalomszabályozási előírások) eltérően közlekedő jármű NSJ 200 000 járművezető üzemben tartó
14. A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró ... < 5%

5% ≤ ... < 10%
EJ 10 000

20 000
járművezető gépkezelő
vagy vontatott munkagép 10% ≤ ... < 20% EJ 40 000
20% ≤ ... < 30% NSJ 100 000
30% ≤ ... NSJ 200 000
Sebességkorlátozó készülékek
15. Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülék RSJ 800 000 üzemben tartó
16. A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a vonatkozó műszaki követelményeket NSJ 400 000 üzemben tartó
17. A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel rendelkező műhely szerelte fel SJ 200 000 üzemben tartó
18. Olyan, csalásra alkalmas berendezés használata, amely képes a sebességkorlátozó készülék adatainak meghamisítására, vagy csalásra alkalmas sebességkorlátozó készülék használata RSJ 800 000 járművezető üzemben tartó
Egyéb jogsértések
19. A visszatartás szabályainak megszegése RSJ 500 000 járművezető
20. *  A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén NSJ 100 000 járművezető
21. *  A közúti ellenőrzésre (beleértve a tengelyterhelés mérésre utasító jelzést is) történő kiterelésre utasító jelzőtábla, közúti ellenőrzésre jogosult közúti ellenőrzésre utasító jelzésének figyelmen kívül hagyása. RSJ 800 000 járművezető
22. *  A közúti ellenőrzésben való közreműködés megtagadása, közúti ellenőrzés akadályozása RSJ 800 000 járművezető

9. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rend kívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentesség és kedvezmény igénybevétele esetén a kombinált árufuvarozás végzését igazoló okmányok hiánya SJ 200000 szállító gépjárművezető

10. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rend kívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. *  Engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség hiányában NSJ 150 000 szállító, gépjárművezető
2. Felmentés okára vagy mentességre vonatkozó okmány hiánya EJ 50 000 megbízó, szállító, gépjárművezető

11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. lakott területen 48. § (4) bekezdés 10 000 járművezető,
2. lakott területen kívül 15 000 utazó személy
3. autóúton, autópályán 20 000

11/B. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám
A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)
Bírság összege forintban
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. 50 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bek. d) pont
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig b) 45 000 14. § (1) bek. z)1. pont
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig c) 60 000 26. § (1) és (2) bekezdés járművezető
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig d) 90 000
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig e) 130 000 39/A. § (2) bekezdés
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig f) 200 000
g) 75 km/óra felett g) 300 000
2. 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 30 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2) bekezdés járművezető
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig c) 60 000
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig d) 90 000
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig e) 130 000
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig f) 200 000
g) 105 km/óra felett g) 300 000
3. 100 km/óra sebesség felett
a) 20 km/óra felett 35 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bek. d) pont járművezető
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2)
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig c) 60 000 bekezdés
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig d) 90 000
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig e) 130 000
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig f) 200 000
g) 110 km/óra felett g) 300 000

11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés 9. § (4) bekezdés d) pont 50 000 járművezető
2. A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont 30 000 járművezető
3. A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések 39. § (5) bekezdés a), b) pont 60 000 járművezető

11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám
a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma
(„ittas vezetés”)
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. gépi meghajtású járművet vezető szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van
4. § (1) bekezdés c) pont 30 000 járművezető
2. gépi meghajtású járművet vezető
szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-,
illetve 0,15 milligramm/liter
levegőalkohol-koncentrációnál
magasabb értéket eredményező
szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol van,
amennyiben az nem minősül
bűncselekménynek
4. § (1) bekezdés c) pont 100 000
3. *  nem gépi meghajtású járművet
- a kerékpár kivételével -
vezető vagy hajtó szervezetében
0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel
a) nem főútvonalon közlekednek,
b) főútvonalon közlekednek
4. § (1) bekezdés c) pont és
4. § (4) bekezdése


10 000
30 000
járművezető, hajtó

11/E. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám
Az autópálya leálló sávjának igénybevételére A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. Haladás a leálló sávon 37. § (5) bekezdés 100 000 járművezető
2. * 

11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


Sorszám
A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1. A behajtás tilalmára 13. § (1) bekezdés g), g/1., i), i/1. pont, 14. § (1) bekezdés n), z) pont 30 000 járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
2. A kötelező haladási irányra 13. § (1) bekezdés a), a/1., b), c) pont, 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont 50 000 járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
3. Korlátozott forgalmú övezetre (zóna) 14. § (1) bekezdés z/2. pont 30 000 járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó

11/G. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén


Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
J2 30 000 90 000 140 000
J3 35 000 100 000 150 000
J4 40 000 110 000 165 000
ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén


Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
J2 24 000 72 000 110 000
J3 28 000 80 000 120 000
J4 36 000 88 000 135 000
ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén


Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
J2 30 000 90 000 140 000
J3 35 000 100 000 150 000
J4 40 000 110 000 165 000

12. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok

Sorszám Jogszabályok
1. 42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről
2. 170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
3. 165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
4. 77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről
5. 1967. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
6. 130/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
7. 3/1990. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
8. 143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
9. 41/1980. (X. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
10. 1970. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
11. 9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
12. 13/1994. (II. 1.) Korm. rendelet a magyar-észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
13. 1968. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november hó 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
14. 1967. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
15. 46/1996. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1995. május 26-án aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
16. 16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
17. 89/1993. (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar-horvát nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
18. 159/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről
19. 151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar-ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
20. 1968. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Rómában, 1968. évi március hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
21. 173/1998. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
22. 18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
23. 173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
24. 183/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
25. 45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet a magyar-litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről
26. 77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
27. 56/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény kihirdetéséről
28. 116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
29. 1971. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
30. 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó
6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
31. 1966. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel
Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten,
1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
32. 30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
33. 6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
34. 143/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
35. 1972. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
36. 24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
37. 78/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
38. 154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar-szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
39. 3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
40. 1969. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1968. évi szeptember hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
41. 35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről
42. 65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
43. 1972. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
44. *  2014. évi LVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
45. 49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
46. 2014. évi I. törvény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
47. *  2016. évi VI. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
48. *  2018. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rend kívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. *  A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A” típusú alkalmatlannak minősítendő - jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálaton, járművenként RSJ 500 000
2 A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása RSJ 200 000

14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E F
Sor-
szám
Jogsértő magatartások személy és áruszállítást végző járművek esetén A súlyosság foka (RSJ= rendkívül súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban L1e-
L7e, M1, O1, kategóriájú jármű, mezőgazdasági vontató és lassú jármű, valamint azok pótkocsija esetén
A bírság összege forintban N1, O2 kategóriájú jármű esetén A bírság összege forintban N2, N3, O3, O4 kategóriájú jármű esetén A bírság összege forintban M2, M3 kategóriájú jármű esetén
1. A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormány-berendezését érintő komoly hiányosság SJ hiányosságon-
ként
20 000
hiányosságon-
ként
40 000
hiányosságon-
ként
100 000
hiányosságon-
ként
150 000
2. A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormány-berendezését érintő veszélyes hiányosság RSJ hiányosságon-
ként
50 000
hiányosságon-
ként
100 000
hiányosságon-
ként
300 000
hiányosságon-
ként
300 000
3. A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő komoly hiányosság SJ hiányosságon-
ként
10 000
hiányosságon-
ként
20 000
hiányosságon-
ként
50 000
hiányosságon-
ként
100 000
4. A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő veszélyes hiányosság RSJ hiányosságon-
ként
20 000
hiányosság-
onként
40 000
hiányosságon-
ként
100 000
hiányosságon-
ként
150 000
5. A rakományrögzítést érintő komoly hiányosság SJ hiányosságon-
ként
10 000
hiányosság-
onként
50 000
hiányosságon-
ként
100 000
hiányosságon-
ként
150 000
6. A rakomány-
rögzítést érintő veszélyes hiányosság
RSJ hiányosságon-
ként
20 000
hiányosság-
onként
100 000
hiányosság-
onként
300 000
hiányosságon-
ként
300 000
7. A közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli közúti közlekedése RSJ 40 000 50 000 60 000 100 000
8. A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjármű esetében a gyártó által felszerelt káros anyag kibocsátást csökkentő berendezés hiányzik, átalakították, működését befolyásolták vagy nyilvánvalóan meghibásodott. RSJ 40 000 50 000 600 000 600 000

  Vissza az oldal tetejére