A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási hatósági eljárásban a 2–13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.

2. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki * 

a) *  a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,

b) *  a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3–34. §-ában,

c) *  a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,

e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,

f) *  a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,

g) *  a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

h) *  az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

i) *  az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,

j) *  az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

k) *  a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető – a 12. mellékletben foglalt – jogszabályokban,

l) *  a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben,

m) *  a Kkt.-ban,

n) *  egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásban

meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

3. § *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), i) és k) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti.

4. § *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 3. és 4/A. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

c) *  a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) *  a Kkt. 18/A–18/L. §-ában,

e) *  egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásban

meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

5. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,

b) *  a menetíró készülékről szóló miniszteri rendeletben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

e) *  a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

f) *  egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásban

meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

6. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) * 

b) * 

c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

d) *  a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,

f) *  a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló jogszabályban,

g) *  a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabályban,

h) *  a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben,

i) *  az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,

j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

k) *  a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.

6/A. § *  (1) Az 5. melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a bírságösszeg meghatározásához a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:

a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;

b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;

c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.

(2) Az 5. melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem tartoznak.

(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek

a) a 10%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;

b) a 30%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és

b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(5) *  A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható

a) az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.

(6) *  A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be.

7. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,

b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben

meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.

8. § *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a KR. 34. §-ában foglalt rendelkezést megsérti.

9. § *  (1) *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n), o) és p) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 2. § a), b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban meghatározott,

b) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban meghatározott, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokra vonatkozó,

c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott,

d) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó,

e) a közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott,

f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben szabályozott,

g) az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben meghatározott, továbbá

h) a Kkt. 20. § (7) és (7a) bekezdésében meghatározott

rendelkezést megsérti.

(2) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 8. melléklet 2–3. sorában foglaltak értelmében a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a vontatójármű forgalmi engedélyében meghatározott együttes tömeg és a vontatási adatainál feltüntetett, az ellenőrzés időpontjában vontatott pótkocsira vonatkoztatható vontatási tömeg adatainak összege, kivéve, ha a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovata tartalmaz a járműszerelvény tömegére vonatkozó adatot.

(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(4) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn az (1) bekezdés b) és f) pontjában hivatkozott jogszabályok szerinti megengedett legnagyobb össztömeg túllépése, a jogsértésekre vonatkozó bírságtételek közül a magasabbat kell figyelembe venni.

(5) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoport-túlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak.

(6) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(7) *  Nem szabható ki a megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott bírság, ha a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.

9/A. § *  (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 14. mellékletben meghatározott egyes jogsértések esetén az elkövetőre a jogsértéshez meghatározott összegű bírságot kell kiszabni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 1 200 000 forintot, járművezető esetén a 300 000 forintot.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) komoly hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti komoly hiányosság,

b) veszélyes hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti veszélyes hiányosság.

10. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

11. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

12. § *  (1) *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 11/A–11/F. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A–11/F. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti bírságot – a 11/A–11/F. mellékletben meghatározottak szerint – a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell befizetni.

(3) *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

(4) *  Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben tartója részére.

12/A. § *  (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,

a) *  2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 520 000 forint,

b) *  2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 1 040 000 forint,

c) *  egyéb jármű esetében 260 000 forint

összegű bírságot köteles fizetni.

(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.

(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.

(4) *  Ha a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezés megszegése esetén a jármű vezetője a jármű használatára vonatkozó jogosultságot a helyszíni ellenőrzés során a Kkt. 25/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint nem igazolja, azonban az eljáró hatóságnál az ellenőrzés időpontjára vonatkozó jogszerű használatot 8 napon belül igazolja, a bírság összege 30 000 forint.

12/B. § *  (1) *  A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, a 11/I. mellékletben meghatározott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória és a gépjárműszerelvény tengelyszáma és az UD rendszer észlelése által a 11/H. mellékletben vagy a 11/I. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat száma, illetve időbelisége alapján meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző két órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.

12/C. § *  A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.

13. § (1) *  Amennyiben az ellenőrző hatóság

a) *  az 1. melléklet 3. pontjában, 5. pont a) alpontjában, 7., 7/A. és 9. pontjában,

b) a 2. melléklet 1–2. pontjában,

b1) *  az 5. melléklet 3. táblázat 16. pontjában,

c) a 6. melléklet 1–4. pontjában,

d) a 7. melléklet 2. pontjában,

e) *  a 8. melléklet 2–8., 10. pontjában,

f) a 9. melléklet 1. pontjában,

g) a 10. melléklet 1. pontjában

meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 39 000 forint. * 

(2) *  Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2–11. §-ban meghatározott több – a hatóság hatáskörébe tartozó – szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 860 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 1 040 000 forintot.

(3) *  A (2) bekezdés szerint megállapított bírságmaximum nem alkalmazható, ha az eljáró hatóság ugyanazon eljárásban a következő jogsértések valamelyikét is megállapította:

a) menetíró készülékben vagy járművezető kártyán tárolt adatokkal kapcsolatos visszaélések,

b) személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjármű esetében a gyártó által felszerelt káros anyag kibocsátást csökkentő berendezés átalakítása, működésének befolyásolása vagy

c) közúti ellenőrzésben való közreműködés megtagadása, közúti ellenőrzés akadályozása.

14. § *  (1) Az eljárás során az ügyfelet az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

(2) A kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére az első fokon eljárt hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

(3) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.

(4) A határidő lejárta után az ügyfél – feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg – a (2) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg rendelkezik a végrehajtás foganatosításáról.

15. § *  (1) *  A közlekedésért felelős miniszter – figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is – az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter – az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően – hagyja jóvá.

15/A. § *  (1) A Kkt. 20. § (6) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni. A pénzkövetelés biztosítása összegének bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a pénzkövetelés biztosítása összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

(2) Az e rendelet szerinti bírságok bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a kiszabott bírság összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

15/B. § *  (1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai kezeléséhez.

(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.

(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.

(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.

(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.

(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.

16. § (1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.

(2) *  E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 12. §-át a 2011. július 1-jén folyamatban levő ügyekben nem lehet alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának rendelkezését és a 8–11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A–11/G. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult ügyekben nem lehet alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

(4) *  E rendeletnek a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet1) megállapított 13. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a módosító rendelet1 hatályba lépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni.

(5) *  E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(6) *  E rendeletnek a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. §-ával megállapított 9/A. §-át és a 3. §-ával megállapított 8. és 14. mellékletét a Módr2. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(7) *  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított 13. mellékletének rendelkezéseit az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően elkövetett jogsértések tekintetében indult ügyekben is alkalmazni kell.

(7a) *  E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(8) *  Ez a rendelet

a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint

d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének,

e) *  az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletnek,

f) *  a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

g) *  az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendeletnek,

h) *  az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

i) *  az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

j) *  az (EU) 2016/403 rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – új súlyos jogsértések tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. május 2-i (EU) 2022/694 bizottsági végrehajtási rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(9) *  Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvnek,

b) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) *  a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) *  az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) *  a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g) *  a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(10) * 

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E
1
Sorszám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)A bírság összege forintban


A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. a) Közúti árutovábbítási engedély, közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, autóbuszos személyszállító engedély
(a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül – vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően – végzett közúti közlekedési szolgáltatás
RSJ 780 000 szállító
3 b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési szolgáltatás RSJ 1 040 000 szállító
4 c) Az előírt kabotázs engedély nélkül, szabálytalanul végzett kabotázstevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás NSJ 1 040 000 szállító
5 d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya
30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt
NSJ 390 000 szállító
6 e) Személygépkocsival érvényes engedélykivonat nélkül végzett közlekedési szolgáltatás NSJ 260 000 szállító
7 2. A szállító vagy a járművezető nem tudja bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy a közösségi engedély hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) szállító járművezető
8 a) és nem rendelkezik hiteles másolattal NSJ 650 000
9 b) de rendelkezik hiteles másolattal EJ 39 000
10 3. Közúti árutovábbítási engedélykivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás NSJ 130 000 szállító járművezető
11 4. a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, visszavonták, lejárt) NSJ 520 000 szállító
12 b) A járművezető nem tudja bemutatni az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, elfelejtette, sérült) SJ 260 000 járművezető
13 4/A. A menetrend szerinti járatok megállói nem felelnek meg a kiadott engedélynek SJ 130 000 szállító
14 *  5. a) A járművezető nem tudja bemutatni az érvényes személyszállító vezetői igazolványt NSJ 260 000 járművezető
15 b) Személyszállító engedélykivonat nincs a járművön SJ 65 000 járművezető
16 c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya NSJ 390 000 diszpécserszolgálat
17 d) Diszpécserszolgálat személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, vagy közvetít, szervez részére személyszállítási feladatot NSJ 390 000 diszpécserszolgálat
18 e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatát a járművezető nem tudja bemutatni NSJ 260 000 járművezető
19 f) Személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás diszpécserszolgálati tevékenység végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, vagy veszi igénybe annak közvetítő, szervező szolgáltatását NSJ 390 000 szállító
20 g) Repülőtér üzembentartójával, valamint autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtására kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatát
a járművezető nem tudja bemutatni
NSJ 260 000 járművezető
21 h) Főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, engedély birtokában végezhető személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtása főszolgáltatás nélkül, továbbá olyan főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, amely esetében személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtását jogszabály nem teszi lehetővé NSJ 780 000 szállító járművezető
22 6. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
23 a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó
90%-a nem került megfizetésre)
RSJ 1 040 000 szállító, járművezető
24 b) szabálytalan használata, vagy eltérés az engedélyben foglaltaktól RSJ 650 000 szállító, járművezető
25 *  c) a KR. 4/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség teljesítésének elmulasztása, hibás, valótlan adatokkal történő vagy hiányos teljesítése RSJ 1 040 000 szállító, járművezető
26 d) a KR. 4/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség eseményrögzítésének hiánya, elégtelensége RSJ 650 000 szállító, járművezető
27 e) a KR. 4/A. § (5)–(7) bekezdésében
a fel- és lerakókra előírt engedélykezelési és bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása
NSJ 390 000 felrakó, lerakó
28 7. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya NSJ 130 000 járművezető
29 7/A. A járművezető nem tudja a nemzeti jog előírásának megfelelően bemutatni érvényes gépjárművezetői képesítési igazolványát vagy vezetői engedélyét a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) SJ 65 000 járművezető
30 *  8. Áruszállítás érvényes járművezetői igazolvány nélkül NSJ 260 000 járművezető, szállító
31 8/A. A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) SJ 130 000 járművezető szállító
32 9. Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül RSJ 780 000 járművezető
33 *  9/A. A nem magyar hatóság által kiadott vezetői engedély
34 *  a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az egységes mintának SJ 65 000 járművezető
35 *  b) olvashatatlan NSJ 130 000
36 10. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya SJ 39 000 szállító járművezető
37 11. Utaslista hiánya EJ 13 000 szállító járművezető
38 12. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) – ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat –, EJ 13 000 szállító járművezető
39 de legfeljebb EJ 39 000
40 13. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány vagy az eredeti járműre kiállított engedélykivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya EJ 39 000 szállító
41 14. A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során EJ 39 000 fuvarozó, feladó
42. *  15. A 2. § a)–e), g), h), k) és m) pontjában felsorolt jogszabályokban foglalt előírásokat sértő fuvarozási szolgáltatások megrendelése SJ 520 000 feladó, megbízó
43 16. A tagállami gazdálkodó szervezet elmulasztja a kiküldetési nyilatkozatot benyújtani NSJ 390 000 szállító
44 17. A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan nyújtja be a kiküldetési nyilatkozatot SJ 260 000 szállító
45 18. A külföldi járművezető nem tudja bemutatni a kiküldetés ellenőrzéséhez szükséges információkat a közúti ellenőrzés során NSJ 260 000 járművezető
46 19. Ugyanazzal a gépjárművel vagy járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsművelet végrehajtása a kabotázsművelet végét követő négy napon belül NSJ 390 000 szállító
47 20. Egyértelmű bizonyítékok felmutatásának hiánya a megelőző nemzetközi fuvarozásról és/vagy minden egyes egymást követő kabotázsműveletről és/vagy minden olyan műveletről, amelyet olyankor végeztek el, amikor a jármű a nemzetközi fuvarozást megelőző négynapos időszakban Magyarországon tartózkodott, és ezeket a bizonyítékokat a közúti ellenőrzés során sem tudja bemutatni NSJ 390 000 szállító járművezető
48 21. A jármű fedélzetén nem tartják, vagy az ellenőrzésre jogosult személy kérésére nem tudják bemutatni a kabotázsműveletekre vonatkozó ellenőrző okmányokat (menetlevél különjáratokra vagy a fuvarozó és a szakmai irányító által megkötött szerződés vagy annak hitelesített másolata menetrend szerinti különcélú járat esetén) NSJ 390 000 szállító járművezető
49 22. A járművezetők kiküldetési nyilatkozatának meghamisítása NSJ 390 000 szállító
50 23. A járművezető nem tud érvényes kiküldetési nyilatkozatot bemutatni NSJ 390 000 járművezető
51 24. Nem bocsátottak érvényes kiküldetési nyilatkozatot a járművezető rendelkezésére NSJ 390 000 szállító
52 25. A kért dokumentumokat nem nyújtották be a fogadó tagállamnak a megkeresés időpontjától számított nyolc héten belül NSJ 390 000 szállító
53 26. A szállító nem tartja naprakészen a kiküldetési nyilatkozatokat az IMI-hez kapcsolódó nyilvános felületen SJ 260 000 szállító
54 27. A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog megsértése SJ 260 000 szállító
55. *  28. Személyszállítási üzletszabályzat nélkül végzett közforgalmú menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási szolgáltatás RSJ 500 000 szállító

2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E
1
Sorszám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)A bírság összege forintban


A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 *  1. Az autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül SJ 195 000 szállító járművezető
3 2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya SJ 130 000 szállító járművezető
4 3. Menetlevél hiánya, ideértve az elektronikus menetlevelet is EJ 39 000 szállító járművezető
5 4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ideértve az elektronikus menetlevelet is, EJ 13 000 szállító járművezető
6 de legfeljebb 39 000

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E F
1Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 A Személyzet
3 A1 A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása SJ 130 000 szállító
4 B Vezetési időszakok
5 B1 A 9 órás napi vezetési idő túllépése, 9 h < ... < 10 h EJ 13 000 járművezető
6 B2 ha a 10 órára történő meghosszabbítás 10 h ≤ ... < 11 h SJ 78 000 szállító
7 B3 nem megengedett 11 h ≤ ... NSJ 195 000
8 B4 A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása 13 h 30 ≤ ...
szünet/pihenő
nélkül
RSJ 390 000
9 B5 A 10 órás meghosszabbított 10 h < ... < 11 h EJ 13 000 járművezető
10 B6 napi vezetési idő túllépése, ha 11 h ≤ ... < 12 h SJ 78 000 szállító
11 B7 a meghosszabbítás megengedett 12 h ≤ ... NSJ 195 000
12 B8 A 10 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül 15 h ≤ ...
szünet/pihenő
nélkül
RSJ 390 000
13 B9 Az összeadódott heti vezetési idő 56 h < ... < 60 h EJ 13 000 járművezető
14 B10 túllépése 60 h < ... < 65 h SJ 78 000 szállító
15 B11 65 h ≤ ... < 70 h NSJ 195 000
16 B12 Az összeadódott heti vezetési idő 25%-os vagy annál nagyobb arányú túllépése 70 h ≤ ... RSJ 390 000
17 B13 Az összeadódott vezetési idő túllépése 90 h < ... < 100 h EJ 13 000 járművezető
18 B14 két egymást követő hét alatt 100 h ≤ ... < 105 h SJ 78 000 szállító
19 B15 105 h ≤ ... < 112 h 30 NSJ 195 000
20 B16 Az összeadódott vezetési idő 25%-os 112 h 30 ≤ ... RSJ 390 000
vagy nagyobb arányú túllépése
két egymást követő hét alatt
21 B17 10 órás napi vezetési idő túllépése, ha 10 h < ... < 11 h EJ 13 000 járművezető
22 a 9 órás napi vezetési idő 1 órával 11 h ≤ ... < 12 h SJ 78 000 szállító
23 történő meghosszabbítása 12 h ≤ ... <15 h NSJ 195 000
24 megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében 15 h ≤ ... RSJ 390 000
25 B18 11 órás napi vezetési idő túllépése, ha 11 h ≤ ... <11 h 30 EJ 13 000 járművezető
26 a 9 órás napi vezetési idő 2 órával 11 h 30 ≤ ... <12 h SJ 78 000 szállító
27 vagy a 10 órás napi vezetési idő 12 h ≤ ... <15 h NSJ 195 000
28 1 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében 15 h ≤ ... RSJ 390 000
29 B19 12 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órás napi vezetési idő 2 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető
saját tartózkodási helyének az elérése
érdekében
12 h ≤ ... < 12 h 30 EJ 13 000 járművezető szállító
30 B20 Az összeadódott heti vezetési idő 57 h < ... < 60 h EJ 13 000 járművezető
31 túllépése, ha az 1 órával történő 60 h ≤ ... < 65 h SJ 78 000 szállító
32 meghosszabbítás megengedett a 65 h ≤ ... < 70 h NSJ 195 000
33 munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében 70 h ≤ ... RSJ 390 000
34 B21 Az összeadódott heti vezetési idő 58 h < ... < 60 h EJ 13 000 járművezető
35 túllépése, ha a 2 órával történő 60 h ≤ ... < 65 h SJ 78 000 szállító
36 meghosszabbítás megengedett a 65 h ≤ ... < 70 h NSJ 195 000
37 munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében 70 h ≤ ... RSJ 390 000
38 C Szünetek
39 C1 A megszakítás nélküli vezetési idő 4 h 30 < ... < 5 h EJ 13 000 járművezető
40 C2 4,5 órás határának túllépése szünet 5 h ≤ ... < 5 h 30 SJ 39 000 szállító
41 C3 tartása előtt 5 h 30 ≤ ... < 6 h 78 000
42 C4 6 h ≤ ... < 6 h 30 NSJ 130 000
43 C5 6 h 30 ≤ ... 325 000
44 D Pihenőidők
45 D1 Nem elegendő, 11 óránál rövidebb 10 h ≤ ... < 11 h EJ 13 000 járművezető
46 D2 napi pihenőidő, ha a csökkentett napi 9 h 15 ≤ ... < 10 h SJ 39 000 szállító
47 D3 pihenőidő nem megengedett 8 h 30 ≤ ... < 9 h 15 78 000
48 D4 7 h 45 ≤ ... < 8 h 30 NSJ 130 000
49 D5 ... < 7 h 45 325 000
50 D6 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb 8 h ≤ ... < 9 h EJ 13 000 járművezető
51 D7 csökkentett napi pihenőidő, ha a 7 h 30 ≤ ... < 8 h SJ 39 000 szállító
52 D8 csökkentés megengedett 7 h ≤ ... < 7 h 30 78 000
53 D9 6 h 30 ≤ ... < 7 h NSJ 130 000
54 D10 ... < 6 h 30 325 000
55 D11 Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb 3 h + (8 h ≤ ... < 9 h) EJ 13 000 járművezető
56 D12 megosztott napi pihenőidő 3 h +
(7 h 30 ≤ ... < 8 h)
SJ 39 000 szállító
57 D13 3 h +
(7 h ≤ ... < 7 h 30)
78 000
58 D14 3 h +
(6 h 30 ≤ ... < 7 h)
NSJ 130 000
59 D15 3 h + (... < 6 h 30) 325 000
60 D16 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb 8 h ≤ ... < 9 h EJ 13 000 járművezető
61 D17 napi pihenőidő többfős személyzet 7 h 30 ≤ ... < 8 h SJ 39 000 szállító
62 D18 esetén 7 h ≤ ... < 7 h 30 78 000
63 D19 6 h 30 ≤ ... < 7 h NSJ 130 000
64 D20 ... < 6 h 30 325 000
65 D21 Nem elegendő, 24 óránál rövidebb 22 h ≤ ... < 24 h EJ 13 000 járművezető
66 D22 csökkentett heti pihenőidő 21 h ≤ ... < 22 h SJ 39 000 szállító
67 D23 20 h ≤ ... < 21 h 78 000
68 D24 19 h ≤ ... < 20 h NSJ 130 000
69 D25 ... < 19 h 325 000
70 D26 Nem elegendő, 45 óránál rövidebb 42 h ≤ ... < 45 h EJ 13 000 járművezető
71 D27 heti pihenőidő, ha a csökkentett heti 39 h ≤ ... < 42 h SJ 39 000 szállító
72 D28 pihenőidő nem megengedett 36 h ≤ ... < 39 h 78 000
73 D29 33 h ≤ ... < 36 h NSJ 130 000
74 D30 ... < 33 h 325 000
75 D31 6 egymást követő 24 órás időszak ... < 3 h EJ 13 000 járművezető
76 D32 túllépése az előző heti pihenőidő után 3 h ≤ ... < 6 h SJ 39 000 szállító
77 D33 6 h ≤ ... < 12 h 78 000
78 D34 12 h ≤ ... < 18 h NSJ 130 000
79 D35 18 h ≤ ... 325 000
80 D36 Két egymást követő csökkentett heti pihenőidő esetén nincs kompenzációs pihenőidő NSJ 260 000 járművezető
szállító
81 D37 A munkáltató nem fedezi a járművön kívüli szállás költségeit SJ 195 000 szállító
82 E Eltérés a 12 napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)
83 E1 12 egymást követő 24 órás időszak ... < 3 h EJ 13 000 járművezető
84 E2 túllépése az előző rendszeres heti 3 h ≤ ... < 6 h SJ 39 000 szállító
85 E3 pihenőidő után 6h ≤ ... < 12 h 78 000
86 E4 12 h ≤ ... < 18 h NSJ 130 000
87 E5 18 h ≤ ... 325 000
88 E6 12 egymást követő 24 órás időszak 66 h < ... ≤ 67 h SJ 26 000 járművezető
89 E7 után igénybe vett heti pihenőidő 65 h < ... ≤ 66 h 78 000 szállító
90 E8 64 h < ... ≤ 65 h NSJ 130 000
91 E9 ... ≤ 64 h 325 000
92 E10 22:00 óra és 6:00 óra között 3 órát 3 h < ... < 3 h 45 SJ 26 000 járművezető
93 E11 meghaladó vezetési idő szünet tartása 3 h 45 ≤ ... < 4 h 30 78 000 szállító
94 E12 előtt, ha a járművet nem többfős 5 h 15 ≤ ... < 4 h 30 NSJ 130 000
95 E13 személyzet vezeti 5 h 15 ≤ ... 325 000
96 F Munkaszervezés
97 F1 A bér és a megtett úthossz vagy a célba juttatás sebessége vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat NSJ 520 000 szállító
98 F2 A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy a szervezés elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások a járművezető részére a jogszabály betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiánya NSJ 260 000 szállító
99 F3 A rendszeres heti pihenőidő és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidő járműben való eltöltése NSJ 520 000 járművezető
100 F4 A járművezetők munkájának nem olyan módon történő megszervezése, hogy a járművezetők visszatérhessenek a munkáltató működési központjába vagy a lakóhelyükre NSJ 325 000 szállító

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E1SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztások
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 G Menetíró készülék beépítése
3 G1 Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása RSJ 1 040 000 szállító
4 H Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata
5 H1 Engedéllyel rendelkező műhely által nem felülvizsgált menetíró készülék használata NSJ 520 000 szállító
6 H2 A járművezető egynél több saját járművezetői kártyával rendelkezik, és/vagy egynél több saját járművezetői kártyát használ NSJ 520 000 járművezető
7 H3 A járművezető hamisított járművezetői kártyával vezet (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne) RSJ 780 000 járművezető
8 *  H4 A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelynek nem ő a jogosultja RSJ 800 000 járművezető
9 *  H5 Járművezetői kártya (adatrögzítő lap behelyezése) nélküli vezetés vagy a járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatok és/vagy hamisokmányok alapján szerzett meg (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne) RSJ 1 040 000 járművezető, szállító
10 H6 A menetíró készülék nem működik megfelelően (pl. nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására) NSJ 390 000 szállító
11 H7 A menetíró készülék nem megfelelő használata NSJ 520 000 járművezető
12 (pl. szándékos, önkéntes vagy kényszer hatására történő visszaélés, a helyes használatra vonatkozó utasítás hiánya) szállító
13 H8 Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz RSJ 1 040 000 járművezető
14 használata, amely képes a menetíró készülék által rögzített információk módosítására szállító
15 H8/A Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz jelenléte a RSJ 520 000 járművezető
16 járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték) szállító
17 H9 Az adatrögzítő lapokon rögzített adatok vagy a RSJ 1 040 000 járművezető
18 menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt és onnan letöltött adatok meghamisítása, eltitkolása, kitörlése vagy megsemmisítése szállító
19 H10 A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat NSJ 520 000 szállító
20 H11 A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében) NSJ 520 000 szállító
21 H12 Adatrögzítő lapok / járművezetői kártyák helytelen használata NSJ 130 000 járművezető
22 H13 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya szabálytalan kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére NSJ 520 000 járművezető
23 H14 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel NSJ 520 000 járművezető
24 H15 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók NSJ 390 000 járművezető
25 H16 Kötelező kézi adatbevitel elmulasztása analóg és digitális menetíró készülék esetében egyaránt, amennyiben
az I2 vagy I3 vagy I4 sorban szereplő tényállás nem valósul meg
NSJ 195 000 járművezető
26 *  H17 Nem megfelelő adatrögzítő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (többfős személyzet) SJ 195 000 járművezető
27 H18 Kapcsoló berendezés helytelen használata NSJ 195 000 járművezető
28 H19 Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben
az értékelhetőséget nem akadályozza
SJ 65 000 járművezető
29 H20 Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására) SJ 65 000 szállító járművezető
30 H21 Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra SJ 65 000 szállító járművezető
31 H22 Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz SJ 39 000 szállító járművezető
32 H23 A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették SJ 65 000 járművezető
33 H24 A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként NSJ 65 000 szállító
34 H25 A letöltési kötelezettség késedelmes teljesítése esetenként (járművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) a letöltési időszakot meghaladó SJ 13 000 szállító
35 30 naponként,
36 de legfeljebb SJ 65 000
37 Adatok kitöltése
38 H26 Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név NSJ 260 000 járművezető
39 H27 Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév NSJ 130 000 járművezető
40 H28 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik SJ 65 000 járművezető
41 H29 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik EJ 26 000 járművezető
42 H30 Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám EJ 26 000 járművezető
43 H31 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt) SJ 65 000 járművezető
44 H32 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén) EJ 26 000 járművezető
45 H33 Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja EJ 26 000 járművezető
46 I Adatok bemutatása
47 I1 Ellenőrzés megtagadása vagy jármű visszatartása NSJ 1 040 000 járművezető
48 esetén a helyszín engedély nélküli elhagyása szállító
49 I2 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és az azt megelőző, jogszabály által meghatározott időszakra vonatkozóan rögzített információkat NSJ 520 000 járművezető
50 I3 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával) NSJ 520 000 járművezető
51 I4 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és az azt megelőző, jogszabály által meghatározott időszakra vonatkozó kézi feljegyzéseket és kinyomatokat NSJ 520 000 járművezető
52 I5 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát NSJ 520 000 járművezető
53 I6 A komp-/vonatjel helytelen használata vagy használatának mellőzése SJ 130 000 járművezető
54 I7 Az adatok nem tartalmazzák azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyek határait a járművezető a napi munkaidőben átlépte SJ 130 000 járművezető
55 I8 Az adatok nem tartalmazzák azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a járművezető a napi munkaidejét megkezdte és befejezte SJ 130 000 járművezető
56 J Hibás működés
57 J1 A menetíró készülék javítását nem engedéllyel rendelkező szerelő vagy műhely végezte NSJ 260 000 szállító
58 J2 A járművezető nem jegyez be minden előírt információt azon időszakokra vonatkozóan, amelyekben a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített információkat NSJ 390 000 járművezető
59 J3 A javítást nem végezték el útközben
(ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül)
NSJ 130 000 szállító járművezető
60 L Kézi bejegyzések a kinyomatokon
61 L1 Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:
62 a) amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen NSJ 260 000 járművezető
63 b) amennyiben azonosítható EJ 39 000
64 L2 Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás EJ 39 000 járművezető
65 L3 A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt SJ 195 000 járművezető
66 M A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések
67 M1 Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék kereskedelmi forgalmazása RSJ 390 000 forgalmazó
68 M2 Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása RSJ 390 000 forgalmazó
69 M3 Menetíró szerelőműhely engedély nélküli működtetése RSJ 1 300 000 menetíró szerelőműhely üzemeltetője
70 M4 Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli végzése RSJ 390 000 a tevékenységet végző személy
71 M5 Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés vagy – amennyiben az szükséges – az illetékes közlekedési hatóság által egyedi kérelemre kiadott engedély nélkül NSJ 390 000 a menetíró szerelőműhely üzemeltetője
72 M6 Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált tachográfkártya bejelentési kötelezettségének elmulasztása NSJ 390 000 a tevékenységet végző személy
73 M7 Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy menetíró készülékbe történő beépítése NSJ 390 000 a menetíró szerelőműhely üzeme

4/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E


1


Sorszám


Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)


A bírság összege forintban

A bírság fizetésére kötelezett
2 N Maximális heti munkaidő
3 N1 A 48 órás maximális heti munkaidő túllépése, 56 h ≤ ... < 58 h SJ 26 000 járművezető
4 ha a 60 órára történő meghosszabbítás 58 h ≤ ... < 60 h 78 000 szállító
5 lehetősége már kihasználásra került 60 h ≤ ... < 62 h NSJ 130 000
6 62 h ≤ ... 325 000
7 N2 A 60 órás maximális heti munkaidő túllépése, 65 h ≤ ... < 67 h 30 SJ 26 000 járművezető
8 ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést 67 h 30 ≤ ... < 70 h 78 000 szállító
9 nem engedélyezett 70 h ≤ ... < 72 h 30 NSJ 130 000
10 72 h 30 ≤ ... 325 000
11 O Szünetek
12 O1 Nem elegendő kötelező szünet 15 < ... ≤ 20 min SJ 26 000 járművezető
13 6–9 órás munkaidő esetében 10 < ... ≤ 15 min 78 000 szállító
14 5 < ... ≤ 10 min NSJ 130 000
15 ... ≤ 5 min 325 000
16 O2 Nem elegendő kötelező szünet több mint 25 < ... ≤ 30 min SJ 26 000 járművezető
17 9 órás munkaidő esetében 20 < ... ≤ 25 min 78 000 szállító
18 15 < ... ≤ 20 min NSJ 130 000
19 ... ≤ 15 min 325 000
20 P Éjszakai munkavégzés
21 P1 Napi munkaidő 24 órás időszakonként éjszakai 11 h ≤ ... < 12 h SJ 26 000 járművezető
22 munkavégzés esetén, ha kollektív szerződés 12 h ≤ ... < 13 h 78 000 szállító
23 vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett 13 h ≤ ... < 14 h NSJ 130 000
24 14 h ≤ ... 325 000
25 R Nyilvántartás
26 R1 A munkáltató meghamisítja a munkaidőre vonatkozó információkat vagy megtagadja azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását NSJ 390 000 munkáltató
27 R2 Az alkalmazott/önfoglalkoztató járművezetők meghamisítják az adatokat vagy megtagadják azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását NSJ 390 000 járművezető

5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E1Sorszám


Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)


A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
2 I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
3 A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár.
Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása.
4 1. Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru szállítása. RSJ 650 000 feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
5 2. Veszélyes áru szivárgása, szóródása. NSJ 650 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, üzembentartó, szállító (fuvarozó)
6 130 000 járműszemélyzet, amennyiben az észlelést követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket
7 3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel történő szállítás vagy olyan, a jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás amely közvetlen veszélyt jelent. RSJ 650 000 feladó, töltő, berakó, szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
8 4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. NSJ 650 000 konténer üzembentartója, töltő, feladó, szállító (fuvarozó)
9 5. Jóváhagyási igazolással nem rendelkező vagy 30 napnál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező járművel történő szállítás. NSJ 650 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
10 6. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata. NSJ 650 000 feladó, csomagoló
11 7. A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak
nem megfelelő csomagolóeszköz használata.
NSJ 650 000 feladó, csomagoló
12 8. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása. NSJ 650 000 feladó, csomagoló
13 9. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása NSJ 390 000 feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)
14 a) egyesítő csomagoláson belül
15 b) konténerben 520 000 berakó, töltő
16 c) járműben. 650 000 berakó, szállító (fuvarozó), töltő
17 130 000 járműszemélyzet, amennyiben az ellenőrzés időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz a járművön rendelkezésre állt
18 10. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása NSJ 390 000 feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)
19 a) egyesítő csomagoláson belül
20 b) konténerben 520 000 berakó
21 c) járműben. 520 000 berakó
22 11. Megengedett töltési fok be nem tartása NSJ 650 000 töltő
23 a) tartányoknál
24 b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél. 390 000 csomagoló
25 12. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása. NSJ 650 000 feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
26 13. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna. RSJ 650 000 feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)
27 14. A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca. NSJ 650 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
28 SJ 130 000 járműszemélyzet, amennyiben az ellenőrzés időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön rendelkezésre állt
29 15. A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. NSJ 650 000 feladó, szállító (fuvarozó)
30 16. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben járt le. NSJ 520 000 szállító (fuvarozó)
31 17. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése. NSJ 520 000 berakó, töltő, kirakó, szállító (fuvarozó)
32 130 000 járműszemélyzet
33 18. A dohányzási tilalom be nem tartása. NSJ 260 000 berakó, töltő, kirakó
34 130 000 járműszemélyzet
35 19. Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szállítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá sorolása. NSJ 650 000 feladó
36 20. Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások. NSJ 650 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
37 II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
38 A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés – ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.
39 21. A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi van. SJ 390 000 berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
40 22. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem jelent. SJ 195 000 szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
41 23. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje vagy mindkettő hiányzik.
Nem tekinthető üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat.
SJ 325 000 szállító (fuvarozó)
42 24. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés. SJ felszerelés-
fajtánként
130 000
szállító (fuvarozó)
43 25. Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be. SJ 390 000 feladó, csomagoló
44 26. Sérült csomagolású küldeménydarabokat,
IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.
SJ 390 000 feladó, csomagoló, berakó
45 szállító (fuvarozó)
46 SJ 130 000 járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg a szükséges intézkedéseket
47 27. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. SJ 390 000 konténer üzembentartója, berakó, szállító (fuvarozó)
48 28. A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően (de nem szivárog). SJ 390 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
49 29. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva. SJ 195 000 feladó, berakó, csomagoló, szállító (fuvarozó)
50 30. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás vagy a szükséges bárca jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja. SJ 390 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
51 31. Írásbeli utasítás hiánya. SJ 390 000 szállító (fuvarozó)
52 32. Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. SJ 260 000 feladó, szállító (fuvarozó)
53 33. A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. SJ 325 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
54 III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
55 A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.
56 34. A narancssárga táblák, nagybárcák, bárcák mérete, alakja, színe vagy a betűk, számok, SJ 130 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő
57 jelképek mérete, formája nem felel meg az előírásoknak. szállító (fuvarozó)
58 35. Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR előírásainak. SJ 130 000 szállító (fuvarozó)
59 36. Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot. SJ 130 000 feladó, szállító (fuvarozó)
60 37. A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik. EJ 39 000 járművezető
61 38. A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem régebben járt le. SJ 130 000 szállító (fuvarozó)
62 39. A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem régebben járt le. SJ 130 000 szállító (fuvarozó)
63 40. A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt plomba vagy a lejárat ideje vagy mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető. SJ 130 000 szállító (fuvarozó)
64 41. A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsértése. EJ 65 000 járműszemélyzet
65 42. A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. SJ 130 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
66 Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság
67 2. táblázat


68


Sorszám


Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)


A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
69 1. Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya. SJ 260 000 feladó, szállító (fuvarozó)
70 2. Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya. SJ 260 000 feladó, szállító (fuvarozó)
71 3. Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya. SJ 260 000 feladó, szállító (fuvarozó)
72 4. A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója. NSJ 390 000 vállalkozás vezetője
73 5. A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról. SJ 130 000 vállalkozás vezetője
74 6. A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége, vagy a tanácsadó bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben járt le. SJ 130 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
75 7. Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére nem küldték meg. SJ 65 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
76 8. Az éves jelentés hiánya. SJ 130 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
77 9. Közbiztonsági terv hiánya. SJ 260 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
78 10. A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásban nem vagy csak részben részesült. SJ 195 000 munkáltató
79 11. A munkavállaló ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásáról a képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre, vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADR előírásainak változásait. SJ 130 000 munkáltató, biztonsági tanácsadó
80 12. Az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járműszemélyzet részesült a képzésben (beleértve azon járművezetőket is, akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1. szakasza szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és erről a munkáltató igazolást állított ki a részére. EJ 39 000 járműszemélyzet
81 13. A járművön nem áll rendelkezésre a járműszemélyzetre vonatkozó fényképes személyazonosító okmány. EJ 39 000 járműszemélyzet
82 14. A járműszemélyzeten kívüli személy szállítása. SJ 130 000 szállító (fuvarozó)
83 65 000 járműszemélyzet
84 15. A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADR 1.8.3.3. bekezdésében vagy más jogszabályban előírt kötelezettség megszegése. SJ 130 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
85 A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése
86 3. táblázat


87


Sorszám


Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)


A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
88 1. Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban. SJ 65 000 feladó, szállító (fuvarozó)
89 2. Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban. SJ 39 000 feladó, szállító (fuvarozó)
90 3. Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadóképességű tartányban való szállítása. SJ 65 000 feladó, szállító (fuvarozó)
91 4. Nem megfelelő vontató használata. SJ 52 000 szállító (fuvarozó)
92 5. Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata. SJ 65 000 feladó, szállító (fuvarozó)
93 6. a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet. SJ 65 000 feladó, szállító (fuvarozó)
94 b) A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le. EJ 13 000 feladó, szállító (fuvarozó)
95 7. Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan. SJ 52 000 feladó, szállító (fuvarozó)
96 8. A szállítóegység jelölése szabálytalan. EJ 39 000 feladó, szállító (fuvarozó)
97 9. A tartány jelölése szabálytalan. SJ 65 000 feladó, szállító (fuvarozó)
98 10. A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb. EJ 39 000 feladó, szállító (fuvarozó)
99 11. a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak. SJ 52 000 feladó, szállító (fuvarozó)
100 b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak. EJ 13 000 feladó, szállító (fuvarozó)
101 12. Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen. SJ 39 000 feladó, szállító (fuvarozó)
102 13. Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése. SJ 52 000 feladó, szállító (fuvarozó)
103 14. Rakodási előírások megszegése. SJ 52 000 feladó, szállító (fuvarozó)
104 15. A dohányzási tilalom be nem tartása. SJ 65 000 berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető
105 16. A járművezetőnek nincs érvényes vizsgaigazolása. SJ 52 000 szállító (fuvarozó), járművezető

6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya SJ 130 000 szállító járművezető
3 2. Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás SJ 780 000 szállító járművezető
4 3. Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya SJ 520 000 szállító járművezető
5 4. A járművezető/kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya SJ 520 000 szállító járművezető
6 5. Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése SJ 130 000 szállító járművezető
7 6. A válaszfalak nem elég erősek ahhoz, hogy a szállított állatok súlyát elbírják NSJ 780 000 szállító
8 7. Csúszós felületű, meredek, oldalsó védelemmel el nem látott be- és kirakodó rámpák használata SJ 520 000 szállító járművezető
9 8. Az állatoknak a berakodási és kirakodási műveletek során való kiesését vagy szökését megakadályozó biztonsági korlát nélküli emelőpadok és felső padozatok használata SJ 520 000 szállító járművezető

7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. A bérelt járművel nem a jármű bérlője (használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját számlás áruszállítást NSJ 390 000 szállító
3 2. Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya (kivéve, ha a forgalmi engedélyben üzembentartóként bejegyzett) vagy a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti NSJ 130 000 szállító gépjárművezető

8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Sor-
szám
A B C D E
1. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások Eltérések A súlyosság foka:
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhe jogsértés)
Bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2. ... < 5% EJ 65 000 feladó, felrakó, szállító, járművezető
2.1. 5% ≤ ... < 10% SJ 130 000
2.2. Jármű vagy járműszerelvény közútkezelői hozzájárulás nélküli vagy a közútkezelő hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő közlekedése, amennyiben a 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb össztömeg túllépése fennáll, N3 kategóriájú jármű vagy N3 kategóriájú járműből és pótkocsijából álló járműszerelvény kivételével. 10% ≤ ... < 20% N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ, egyéb esetben NSJ 260 000
2.3. 20% ≤ ... < 30% N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ, 25%-tól RSJ, egyéb esetben RSJ 455 000
2.4. 30% ≤ ... 650 000
3. N3 kategóriájú jármű vagy N3 kategóriájú járműből és pótkocsijából álló járműszerelvény közútkezelői hozzájárulás nélküli vagy a közútkezelő hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő közlekedése, amennyiben a 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb össztömeg túllépése fennáll ... < 5% EJ 100 000
3.1. 5% ≤ ... < 10% SJ 200 000
3.2. 10% ≤ ... < 20% NSJ 400 000
3.3. 20% ≤ ... < 30% RSJ 700 000
3.4. 30% ≤ ... <50% 1000000
3.5. 50% ≤ ... 1 500 000
4. A 9. § (1) bekezdés f) pontjában hivatkozott jogszabály szerint a hatósági engedélyben feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg túllépése jármű vagy járműszerelvény esetén, N3 kategóriájú jármű vagy N3 kategóriájú járműből és pótkocsijából álló járműszerelvény kivételével. ... < 5% EJ 65 000 feladó, szállító, járművezető
4.1. 5% ≤ ... < 10% SJ 130 000
4.2. 10% ≤ ... < 20% N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ, egyéb esetben NSJ 260 000
4.3. 20% ≤ ... < 30% N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ, 25%-tól RSJ, egyéb esetben RSJ 455 000
4.4. 30% ≤ ... 650 000
5. A 9. § (1) bekezdés f) pontjában hivatkozott jogszabály szerint a hatósági engedélyben feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg túllépése N3 kategóriájú jármű vagy N3 kategóriájú járműből és pótkocsijából álló járműszerelvény esetében ... < 5% EJ 100 000
5.1. 5% ≤ ... < 10% SJ 200 000
5.2. 10% ≤ ... < 20% NSJ 400 000
5.3. 20% ≤ ... < 30% RSJ 700 000
5.4. 30% ≤ ...<50% 1 000 000
5.5. 50% ≤ ... 1 500 000
6. A 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb tengely- vagy tengelycsoport-
terhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű esetében
... < 5% EJ 100 000 feladó, felrakó, szállító, járművezető
6.1. 5% ≤ ... < 10% SJ 200 000
6.2. 10% ≤ ... < 20% NSJ 400 000
6.3. 20% ≤ ... < 30% RSJ 700 000
6.4. 30% ≤ ... 1 000 000
7. A megengedett legnagyobb hosszúságot vagy magasságot meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű ... < 2% SJ 13 000 szállító, járművezető
7.1. 2% ≤ ... < 5% 39 000
7.2. 5% ≤ ... < 10% SJ 65 000
7.3. 10% ≤ ... < 20% 104000
7.4. 20% ≤ ... < 30% NSJ 260 000
7.5. 30% ≤ ... 455 000
8. A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül közlekedő jármű 2,6 m <... < 2,65 m EJ 39 000 szállító, járművezető
8.1. 2,65 m ≤ ... < 2,85 m SJ 65000
8.2. 2,85 m ≤ ... < 3,10 m SJ 104 000
8.3. 3,10 m ≤ ... < 3,60 m NSJ 260 000
8.4. 3,60 m ≤ ... 455 000
9. A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű ... < 5% EJ 39 000
9.1. 5% ≤ ... < 10% SJ 65 000
9.2. 10% ≤ ... < 20% SJ 104 000
9.3. 20% ≤ ... < 30% NSJ 260 000
9.4. 30% ≤ ... 455 000
10. Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport-túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés SJ 130 000
11. Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat NSJ 390 000 feladó, felrakó, szállító, járművezető
12. Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége SJ 39 000 szállító, járművezető
13. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt kísérési feltételektől (nem megfelelő számú, és/vagy minősített kíséret elmulasztása) eltérően közlekedő jármű NSJ 520 000 járművezető, üzemben tartó
14. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt a járműre kötelezően elhelyezendő forgalombiztonsági feltételeket szolgáló jelzésekre vonatkozó feltételektől eltérően közlekedő jármű NSJ 390 000
15. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt egyéb közlekedési feltételektől (pl. napszakkorlátozás, forgalomszabályozási előírások) eltérően közlekedő jármű NSJ 260 000
16. A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép ... < 5% EJ 13 000 járművezető, gépkezelő
17. 5% ≤ ... < 10% 26 000
18. 10% ≤ ... < 20% EJ 52 000
19. 20% ≤ ... < 30% NSJ 130 000
20. 30% ≤ ... NSJ 260 000
21. Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülék RSJ 1 040 000 üzemben tartó
22. A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a vonatkozó műszaki követelményeket NSJ 520 000
23. A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel rendelkező műhely szerelte fel SJ 260 000
24. Olyan, csalásra alkalmas berendezés birtoklása és/vagy használata, amely képes a sebességkorlátozó készülék adatainak meghamisítására, vagy csalásra alkalmas sebességkorlátozó készülék birtoklása és/vagy használata RSJ 1 040 000 járművezető, üzemben tartó
25. A visszatartás szabályainak megszegése RSJ 650 000 járművezető
26. A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén NSJ 300 000 járművezető
27. A közúti ellenőrzésre (beleértve a tengelyterhelés mérésre utasító jelzést is) történő kiterelésre utasító jelzőtábla, közúti ellenőrzésre jogosult közúti ellenőrzésre utasító jelzésének figyelmen kívül hagyása. RSJ 1 040 000 járművezető
28. A közúti ellenőrzésben való közreműködés megtagadása, közúti ellenőrzés akadályozása RSJ 1 040 000 járművezető

9. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentesség és kedvezmény igénybevétele esetén a kombinált árufuvarozás végzését igazoló okmányok hiánya SJ 260 000 szállító gépjárművezető

10. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. Engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség hiányában NSJ 195 000 szállító, gépjárművezető
3 2. Felmentés okára vagy mentességre vonatkozó okmány hiánya EJ 65 000 megbízó, szállító, gépjárművezető

11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. lakott területen 48. § (4) bekezdés 13 000 járművezető,
3 2. lakott területen kívül 19 500 utazó személy
4 3. autóúton, autópályán 26 000

11/B. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám
A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)
Bírság összege forintban
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. 50 km/óra sebességig
3 a) 15 km/óra felett 25 km/óráig a) 39 000 14. § (1) bekezdés d) pont járművezető
4 b) 25 km/óra felett 35 km/óráig b) 58 500 14. § (1) bekezdés z/1. pont
5 c) 35 km/óra felett 45 km/óráig c) 78 000 26. § (1) és (2) bekezdés
6 d) 45 km/óra felett 55 km/óráig d) 117 000
7 e) 55 km/óra felett 65 km/óráig e) 169 000 39/A. § (2) bekezdés
8 f) 65 km/óra felett 75 km/óráig f) 260 000
9 g) 75 km/óra felett g) 390 000
10 2. 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
11 a) 15 km/óra felett 30 km/óráig a) 39 000 14. § (1) bekezdés d) pont járművezető
12 b) 30 km/óra felett 45 km/óráig b) 58 500 26. § (1) és (2) bekezdés
13 c) 45 km/óra felett 60 km/óráig c) 78 000
14 d) 60 km/óra felett 75 km/óráig d) 117 000
15 e) 75 km/óra felett 90 km/óráig e) 169 000
16 f) 90 km/óra felett 105 km/óráig f) 260 000
17 g) 105 km/óra felett g) 390 000
18 3. 100 km/óra sebesség felett
19 a) 20 km/óra felett 35 km/óráig a) 39 000 14. § (1) bekezdés d) pont, 26. § (1) és (2) bekezdés járművezető
20 b) 35 km/óra felett 50 km/óráig b) 58 500
21 c) 50 km/óra felett 65 km/óráig c) 78 000
22 d) 65 km/óra felett 80 km/óráig d) 117 000
23 e) 80 km/óra felett 95 km/óráig e) 169 000
24 f) 95 km/óra felett 110 km/óráig f) 260 000
25 g) 110 km/óra felett g) 390 000

11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés 9. § (4) bekezdés d) pont 65 000 járművezető
3 2. A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont 39 000 járművezető
4 3. A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések 39. § (5) bekezdés a), b) pont 78 000 járművezető

11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma („ittas vezetés”)
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van 4. § (1) bekezdés c) pont 39 000 járművezető
3 2. gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek 4. § (1) bekezdés c) pont 130 000
4 3. nem gépi meghajtású járművet – a kerékpár kivételével – vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek, és a járművel a) nem főútvonalon közlekednek, b) főútvonalon közlekednek 4. § (1) bekezdés c) pont és 4. § (4) bekezdés 13 000 39 000 járművezető, hajtó

11/E. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

Az autópálya leálló sávjának igénybevételére
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. Haladás a leálló sávon 37. § (5) bekezdés 130 000 járművezető

11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

A behajtási tilalomra,
a kötelező haladási irányra
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. A behajtás tilalmára 13. § (1) bekezdés g), g/1., i), i/1. pont, 14. § (1) bekezdés n), z) pont 39 000 járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó
3 2. A kötelező haladási irányra 13. § (1) bekezdés a), a/1., b), c) pont, 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont 65 000 járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó
4 3. Korlátozott forgalmú övezetre (zóna) 14. § (1) bekezdés z/2. pont 39 000 járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

11/G. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D
1 Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén
2 Járműkategória Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő
121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
3 J2 39 000 117 000 182 000
4 J3 45 500 130 000 195 000
5 J4 52 000 143 000 214 500
6 J5 58 500 156 000 234 000
7 Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén
8 Járműkategória Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
9 J2 31 200 93 600 143 000
10 J3 36 400 104 000 156 000
11 J4 46 800 114 400 175 500
12 J5 52 000 124 800 195 000
13 Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén
14 Járműkategória Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
15 J2 39 000 117 000 182 000
16 J3 45 500 130 000 195 000
17 J4 52 000 143 000 214 500
18 J5 58 500 156 000 234 000

11/I. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E F
1 1. Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén

2

Járműkategória
Tengelyszám (vontatmánnyal együtt)
Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
3 kéttengelyes 39 000 117 000 182 000
4 M2, M3 háromtengelyes 45 500 130 000 195 000
5 négytengelyes 52 000 143 000 214 500
6 öt- vagy többtengelyes 58 500 156 000 234 000
7 2. Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén

8

Járműkategória
Tengelyszám (vontatmánnyal együtt)
Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
9 kéttengelyes 31 200 93 600 143 000
10 M2, M3 háromtengelyes 36 400 104 000 156 000
11 négytengelyes 46 800 114 400 175 500
12 öt- vagy többtengelyes 52 000 124 800 195 000
13 3. Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén

14

Járműkategória
Tengelyszám (vontatmánnyal együtt)
Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)
15 kéttengelyes 39 000 117 000 182 000
16 M2, M3 háromtengelyes 45 500 130 000 195 000
17 négytengelyes 52 000 143 000 214 500
18 öt- vagy többtengelyes 58 500 156 000 234 000

12. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok

Sorszám Jogszabályok
1. 42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről
2. 170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
3. 165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
4. 77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről
5. 1967. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
6. 130/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
7. 3/1990. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
8. 143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
9. 41/1980. (X. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
10. 1970. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
11. 9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
12. 13/1994. (II. 1.) Korm. rendelet a magyar–észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
13. 1968. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november hó 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
14. 1967. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
15. 46/1996. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1995. május 26-án aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
16. 16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
17. 89/1993. (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar–horvát nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
18. 159/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről
19. 151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar–ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
20. 1968. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Rómában, 1968. évi március hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
21. 173/1998. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
22. 18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
23. 173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
24. 183/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
25. 45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet a magyar–litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről
26. 77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
27. 56/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény kihirdetéséről
28. 116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
29. 1971. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
30. 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó
6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
31. 1966. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel
Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten,
1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
32. 30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
33. 6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
34. 143/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
35. 1972. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
36. 24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
37. 78/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
38. 154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar–szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
39. 3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
40. *  2020. évi XI. törvény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
41. 35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről
42. 65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
43. 1972. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
44. *  2014. évi LVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
45. 49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
46. 2014. évi I. törvény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
47. *  2016. évi VI. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
48. *  2018. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E

1

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés, SJ = súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú – a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A” típusú alkalmatlannak minősítendő – jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálaton, járművenként RSJ 650 000
3 2. A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása RSJ 260 000

14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

A B C D E F G
1 *  Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban L1e–L7e, M1, O1 kategóriájú jármű, mezőgazdasági vontató és lassú jármű, valamint azok pótkocsija esetén A bírság összege forintban N1, O2 kategóriájú jármű esetén A bírság összege forintban N2, N3, O3, O4 kategóriájú jármű esetén A bírság összege forintban M2, M3 kategóriájú jármű esetén
2 1. A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormány-berendezését érintő komoly hiányosság SJ hiányosságonként
26 000
hiányosságonként
52 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
195 000
3 2. A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormány-berendezését érintő veszélyes hiányosság RSJ hiányosságonként
65 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
390 000
hiányosságonként
390 000
4 3. A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő komoly hiányosság SJ hiányosságonként
13 000
hiányosságonként
26 000
hiányosságonként
65 000
hiányosságonként
130 000
5 4. A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő veszélyes hiányosság RSJ hiányosságonként
26 000
hiányosságonként
52 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
195 000
6 5. A rakományrögzítést érintő komoly hiányosság SJ hiányosságonként
13 000
hiányosságonként
65 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
195 000
7 6. A rakományrögzítést érintő veszélyes hiányosság RSJ hiányosságonként
26 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
390 000
hiányosságonként
390 000
8 7. A közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli közúti közlekedése RSJ 52 000 65 000 78 000 130 000
9 8. A gépjármű esetében a gyártó által felszerelt károsanyag-kibocsátást csökkentő berendezés hiányzik, átalakították, működését befolyásolták, vagy nyilvánvalóan meghibásodott RSJ 52 000 65 000 780 000 780 000