A jogszabály mai napon ( 2024.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § g) és - a 4. § tekintetében - a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését, illetve folytatását szabályozó külön törvény vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 25. § (2) bekezdése szerinti bírság mértékére és megfizetésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § (1) *  A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt igazgatási szolgáltatási díj hússzorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha az adott szolgáltatási tevékenység bejelentése közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárásnak vagy igazgatási jellegű szolgáltatásnak minősül, a bírság összegének számítása alapjául kétezer-ötszáz forint összeget kell figyelembe venni.

(2) Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

(3) A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha a bejelentésre kötelezett szolgáltató a szolgáltatási tevékenység bejelentése esetén az illetékre, illetve az igazgatási díjra vonatkozó jogszabályok alapján az illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesült volna.

3. § *  A bírság megfizetésére az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt igazgatási díj megfizetésére vonatkozó szabályokat kell - a fizetési kötelezettség alóli mentesség szabályainak kivételével - megfelelően alkalmazni a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel.

4. § (1) A Kormány a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - ha külön kormányrendelet más hatóság kijelöléséről nem rendelkezik - a Szolgtv.

a) 10. §-a és 46. §-a tekintetében az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését, illetve folytatását szabályozó külön jogszabály (a továbbiakban: ágazati szabályok) alapján a Szolgtv. 10. §-a szerinti intézkedés alkalmazására,

b) 17. § (2) bekezdése, 31. § (3) bekezdése és 33. §-a, valamint 45. és 48. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az engedélyezésre vagy - bejelentésköteles tevékenység esetén - a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra,

c) 12. § (2) bekezdése, 23-25. §-a és 27. §-a, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a 29. és 30. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra,

d) 26. §-a és 34. § (1) bekezdés d) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a 29. és 30. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az engedélyezésre, továbbá

e) 37. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az adott tevékenység ellenőrzésére

hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot jelöli ki.

(2) *  A Kormány a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az ágazati szabályokban nem szabályozott szolgáltatási tevékenységek vonatkozásában a Szolgtv. 37. § (1) bekezdése tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a fogyasztóvédelmi hatóságot jelöli ki.

5. § E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

6. § *  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.