A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2010. (II. 9.) TM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzet- és kisebbségpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervnél történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § c), d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4–6. § tekintetében a Kjt. 85. § (4) bekezdés d) pontja alapján a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel és a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Szülőföld Alap Irodánál (a továbbiakban: Iroda) foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(A Kjt. 20/A. §-ához)

2. § A pályázat kiírása nem kötelező az Irodánál a pályázati referensi munkakör tekintetében.

(A Kjt. 22. §-ához)

3. § A gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan az Iroda alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül a pályázati referens munkakör.

(A Kjt. 23. §-ához)

4. § Magasabb vezető az Iroda tekintetében a külön jogszabályban meghatározott személyek.

5. § Magasabb vezetői kinevezés feltétele, hogy a magasabb vezető

a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és szakirányú szakképesítéssel és

b) legalább hároméves szakmai gyakorlattal, valamint

c) vezetői tapasztalattal

rendelkezzen.

(A Kjt. 23. §-ához, valamint a 61. §-ához)

6. § Az Iroda vonatkozásában az ágazatban betölthető közalkalmazotti munkaköröket, valamint a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat külön jogszabály tartalmazza.

7. § A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni a jogi szakvizsgát, mérlegképes könyvelő szakképesítést vagy ezzel egyenértékű képesítést, okleveles könyvvizsgálói képesítést, doktori fokozatot (PhD, DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot.

(A Kjt. 40. §-ához)

8. § A Kjt. 1. számú mellékletében meghatározott minősítési szempontokon túl további szempontként kell figyelembe venni

a) a kapcsolatteremtő képességet,

b) a csapatmunkára való alkalmasságot,

c) a szervezőképességet, valamint

d) az önállóságot, kezdeményezőkészséget.

(A Kjt. 66. §-ához)

9. § A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétől függetlenül illetménynövekedés illeti meg a közalkalmazottat, ha

a) informatikus, számítógéphálózat-üzemeltető munkakörben foglalkoztatják, és a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett közgazdasági,

b) referensi, szakreferensi, tanácsadói, szaktanácsadói, és a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett számviteli, pénzügyi, jogi, közigazgatási

szakképzettséggel rendelkezik.

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)–(3) * 

(4) E rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon hatályát veszti e rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése.