A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2010. (I. 28.) MNB rendelet

a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. § (1) bekezdés f), g) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) *  a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kibocsátott és forgalomban lévő, valamint az MNB által forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre átváltható forintbankjegyek - ideértve az emlékbankjegyeket is - (a továbbiakban együtt: forintbankjegy) utánzatára,

b) a 8. § tekintetében az eurobankjegyek utánzatára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. bankjegy- vagy biztonsági papír: különleges, optikai fehérítőt nem tartalmazó [ultraibolya (UV) fény alatt természetes fényben észlelt jellegét megtartó, sötét, nem fluoreszkáló], esetenként vízjelképet, biztonsági szálat, jelzőrostokat és hologram hatású fémcsíkot is tartalmazó papír;

2. forintbankjegy-utánzat: a forintbankjegy egészének, egy részének vagy egyes egyedi képi elemeinek felhasználásával - bármely eljárással - készült olyan tényleges (kézzel fogható) vagy virtuális (kézzel nem fogható) ábrázolás, amely alkalmas lehet arra, hogy forintbankjegy látszatát keltse, függetlenül az ábrázolás méretétől, anyagától, színétől és attól, hogy az adott forintbankjeggyel megegyező, módosított vagy az azon nem szereplő alkotóelemet is tartalmazó bankjegyképet jelenít meg;

3. forintbankjegy egyedi képi elemei: az adott forintbankjegy kibocsátásáról rendelkező jogi normában meghatározott alábbi elemek:

a) az arckép,

b) a hátoldali kép,

c) az értékjelzés számokkal és betűkkel,

d) a Magyar Nemzeti Bank felirat,

e) az alapnyomat (az a)-d) pontban felsoroltak nélkül ábrázolt bankjegy);

4. papír vagy papír alapanyag: a bankjegy- vagy biztonsági papírtól minden kétséget kizáróan eltérő, íráshoz, sokszorosításhoz, nyomtatáshoz használatos, optikai fehérítőt tartalmazó [ultraibolya (UV) fény alatt természetes fényben észlelt jellegét megváltoztató, kékes-fehéren fluoreszkáló] író-, nyomópapír és más, a kereskedelmi forgalomban szabadon beszerezhető papír, papír alapanyag.

3. Tiltott forintbankjegy-utánzat

3. § Tilos olyan forintbankjegy-utánzat készítése, készíttetése (a továbbiakban együtt: készítés), amely valamely forintbankjeggyel összetéveszthető.

4. Engedély nélkül készíthető forintbankjegy-utánzat

4. § (1) Az MNB engedélye nélkül készíthető papíron vagy papír alapanyagon a forintbankjegy-utánzat, ha

a) anyaga a bankjegy- vagy biztonsági papírtól minden kétséget kizáróan eltérő papír, és

b) egyoldalas kivitelben - valamely forintbankjegynek csak az elő- vagy csak a hátoldala alapján - készül, feltéve, hogy

ba) mérete nem éri el az adott forintbankjegy hosszúsági és szélességi méretének 75%-át, vagy meghaladja az adott forintbankjegy hosszúsági és szélességi méretének 125%-át, vagy

bb) az adott forintbankjegy elő- vagy hátoldalának csak egy részét jeleníti meg, és a megjelenített rész mérete kisebb az adott forintbankjegy elő- vagy hátoldalának egyharmadánál, vagy

c) kétoldalas kivitelben - valamely forintbankjegynek az elő- és a hátoldala alapján - készül, feltéve, hogy mérete az adott forintbankjegy hosszúsági és szélességi méretének legalább 200%-a, vagy legfeljebb 50%-a, vagy

d) az adott forintbankjegy egyedi képi elemeinek felhasználásával készül, feltéve, hogy az egyedi képi elemek ábrázolása nem bankjegyre hasonlító háttérben történik.

(2) Az MNB engedélye nélkül készíthető nem papír alapanyagon a forintbankjegy-utánzat, ha anyaga a bankjegy vagy biztonsági papírtól minden kétséget kizáróan eltér, valamint az elektronikus eszköz útján, internetes honlapon, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközzel hozzáférhetővé tett forintbankjegy-utánzat.

5. Engedélyhez kötött forintbankjegy-utánzat

5. § (1) *  Ha a készítendő forintbankjegy-utánzat a 4. §-ban foglalt előírások bármelyikétől eltér, vagy az azoknak való megfelelése tekintetében kétség merül fel, az csak az MNB-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 45. § d) pontja szerinti jogkörében kiadott engedélye alapján készíthető el.

(2) Az engedélykérelmet a forintbankjegy-utánzat készíttetője vagy - ha a forintbankjegy-utánzatot annak tényleges előállítója használja fel - készítője (a továbbiakban együtt: felhasználó) az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtja be.

(3) Az engedélykérelemhez a felhasználó mellékeli a forintbankjegy-utánzat grafikai tervét vagy képét.

(4) A forintbankjegy-utánzat készítésére irányuló hatósági engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj mentes.

6. § (1) Az MNB engedélye alapján elkészített forintbankjegy-utánzat mintapéldányát vagy elektronikus megjelenítését a felhasználó nyolc munkanappal a felhasználás megkezdése előtt bemutatja az MNB-nek.

(2) Ha az MNB engedélye alapján a forintbankjegy-utánzat eltérhet a 4. §-ban foglalt előírásoktól, a felhasználó a forintbankjegy-utánzat előállítása és felhasználása során gondoskodik a forintbankjegy-utánzat zárt helyen történő biztonságos tárolásáról és őrzéséről, valamint olyan nyilvántartásról, amelyből pontosan megállapítható az elkészített, a felhasznált, a fel nem használt - ideértve a selejtet is - és a megsemmisített forintbankjegy-utánzat darabszáma. A felhasználó gondoskodik továbbá az előállítás során keletkezett selejt és a fel nem használt forintbankjegy-utánzatok megsemmisítéséről.

6. A forintbankjegy-utánzat készítésére és felhasználására vonatkozó egyéb előírások

7. § A forintbankjegy-utánzat készítésének és felhasználásának e rendeletben nem szabályozott kérdései tekintetében a szerzői jogról szóló törvény megfelelően irányadó.

7. Az eurobankjegy-utánzat

8. § (1) Az eurobankjegyek formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogok jogosultja az Európai Központi Bank.

(2) Az eurobankjegy-utánzatra az Európai Központi Bank által az eurobankjegy-utánzat készítésére, valamint a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtására meghatározott előírások az irányadók.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. § E rendelet 8. §-a

1. *  az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló 2013. április 19-i 2013/211/EU európai központi banki határozat 2. cikkének és

2. a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló, 2003. március 20-i 2003/206/EK európai központi banki iránymutatás 1-3. cikkének

való megfelelést szolgálja.

11. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés első és második francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. § Hatályát veszti a magyar törvényes fizetőeszköz és az euro utánzatáról szóló 1/2006. (II. 15.) MNB rendelet.

1. melléklet a 2/2010. (I. 28.) MNB rendelethez

Forintbankjegy-utánzat készítésére, készíttetésére irányuló kérelem

1. A forintbankjegy-utánzat felhasználójára* és annak képviselőjére vonatkozó adatok Felhasználó neve:
Felhasználó lakcíme vagy székhelye:
Képviselő neve:
Képviselő lakcíme vagy székhelye:
Elektronikus levél (e-mail) cím**:
Telefon**:
Telefax**:
2. A forintbankjegy-utánzatra vonatkozó adatok Felhasználás célja:
Készítendő darabszám:
Sokszorosítás módja:
Forintbankjegy-utánzat leírása:
* Felhasználó: a forintbankjegy-utánzat készíttetője vagy - ha a forintbankjegy-utánzatot annak tényleges előállítója használja fel - készítője.
** Az adat megadása nem kötelező.

Dátum: .......................................................

...................................................

Felhasználó aláírása


  Vissza az oldal tetejére