A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi VI. törvény

a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról * 

(Az Egyesült Nemzetek Főtitkára mint az ADN letéteményese körlevélben értesítette a Szerződő Feleket, hogy az ADN módosításáról szóló Jegyzőkönyv 2009. augusztus 6-án, az ADN-hez csatolt Szabályzat 2009. évi módosításai 2009. február 28-án hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv), valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat 2009. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét (a továbbiakban: Szabályzat) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv angol és francia nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Annex/Annexe

The text of Article 17, paragraph 7 (a) of the ADN in English which currently reads: Le texte de l’alinéa (a) du paragraphe 7 de l’article 17 de l’ADN en anglais qui se lit:

„(a) Proposed amendments to the annexed Regulations and decisions pertaining thereto shall be adopted in accordance with the provisions of Article 19, paragraph 2;”

should be modified to read:

doit étre modifié pour se lire:

„(a) Proposed amendments to the Agreement and decisions pertaining thereto shall be adopted in accordance with the provisions of Article 19, paragraph 2;””

JEGYZŐKÖNYV A MEGÁLLAPODÁS ANGOL NYELVŰ, HITELES, EREDETI SZÖVEGÉNEK ÉS HITELES MÁSOLATAINAK HELYESBÍTÉSÉRŐL

AZ EGYESÜLT NEMZETEK FŐTITKÁRA, mint a 2000. május 25-én kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) letéteményese,

TEKINTETTEL ARRA, hogy a Megállapodás angol nyelvű, hiteles, eredeti szövege hibás,

TEKINTETTEL ARRA, hogy a helyesbítésre vonatkozó javaslatot 2009. március 12-én a C.N.159.2009.TREATIES–2 számú letéteményesi értesítéssel az érdekelt Államok tudomására hozták,

TEKINTETTEL ARRA, hogy a javasolt helyesbítéssel kapcsolatos kifogásról való értesítésre meghatározott időtartam 2009. június 10-én lejárt, és a Főtitkárhoz nem érkezett kifogás,

INTÉZKEDETT a Megállapodás angol nyelvű, hiteles, eredeti szövegének szükséges helyesbítéséről, amint az a jelen Jegyzőkönyv mellékletében szerepel, és amely a 2000. július 18-án készült hiteles másolatokra egyaránt vonatkozik.

MINEK HITELÉÜL, Peter Taksø-Jensen, Főtitkár-helyettes, a Jogi Szolgálat vezetője

ezt a jegyzőkönyvet aláírtam.

Kelt az Egyesült Nemzetek központjában New Yorkban, 2009. augusztus 6-án.

Peter Taksø-Jensen

Az ADN 17. cikk (7) bekezdés a) pontja angol nyelvű szövege, mely jelenleg a következő:

a) Proposed amendments to the annexed Regulations and decisions pertaining thereto shall be adopted in accordance with the provisions of Article 19, paragraph 2;”

a következőkre javítandó:

a) Proposed amendments to the Agreement and decisions pertaining thereto shall be adopted in accordance with the provisions of Article 19, paragraph 2;””

3–8. § * 

9. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(3) * 

10. § Ez a törvény a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést is szolgálja.

1–2. számú melléklet a 2010. évi VI. törvényhez *