A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2010. (II. 23.) FVM rendelet

a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdés c), valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, a 81. § (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermelésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. termelői nyerstej (a továbbiakban: tej): tenyésztett állatok tejmirigyéből kiválasztott tej, amelyet nem melegítettek 40 °C fölé, és azon nem végeztek semmilyen, ezzel egyenértékű hatással járó kezelést;

2. elegytej: tejgyűjtőben összegyűjtött, átadásra-átvételre előkészített tejmennyiség;

3. más tejtermék: minden egyéb tejtermék a tejen kívül, különösen fölözött tej (sovány tej), tejszín, vaj, joghurt, tejföl, túró és sajt;

4. *  tejtermelő: olyan, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint regisztrált természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek a 2. § 5. pontja szerinti gazdasága az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) nyilvántartásban szereplő állatállománnyal tejet termel, és azt vagy az abból előállított más tejterméket értékesít;

5. *  tejtermelő gazdasága (a továbbiakban: gazdaság): a tejtermelő által irányított, Magyarország területén található összes termelőegység;

6. *  jóváhagyott felvásárló: olyan, a Tv. szerint nyilvántartásba vett és e rendelet szerinti felvásárlóként nyilvántartott természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, aki vagy amely a termelői nyerstejet a tejtermelőtől azért veszi át, hogy azt - akár bérfeldolgozás keretében - gyűjtő, csomagoló, hűtő vagy feldolgozó folyamatnak vesse alá vagy értékesítse, vagy azt egy vagy több olyan vállalkozásnak továbbadja, amely tejet vagy tejterméket kezel vagy feldolgoz, és e tevékenységének folytatásához a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) jóváhagyásával rendelkezik, továbbá egyazon földrajzi terület felvásárlóinak olyan szövetkezése, amely tagjai számára fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan előírt adminisztrációs és könyvviteli tevékenységet végez;

7. * 

8. beszállítás: tej (más tejtermék kizárásával) visszterhes vagy ingyenes átruházása, szállítása a tejtermelőtől a felvásárlóhoz, függetlenül attól, hogy azt a tejtermelő, a felvásárló, a kezelő vagy feldolgozó cég vagy bármilyen más, harmadik fél végzi;

9. közvetlen értékesítés: a tej, illetve más tejtermék visszterhes vagy ingyenes átruházása, szállítása a tejtermelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz;

10. értékesítés: a tej jóváhagyott felvásárló részére történő beszállítása, a tejnek közvetlenül a fogyasztó részére térítés ellenében vagy anélkül történő átadása, Magyarország területéről értékesítés céljából történő kiszállítása;

11-16. * 

17. tejszövetkezet: a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 1. § i) pontja és 274. § b) pontja szerint minősülő szövetkezet és a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint létrehozott tejtermelő tagokat tömörítő gazdasági társaság, szövetkezet;

18-20. * 

21. tényleges zsírtartalom: a beszállított tej zsírtartalma kilogrammban kifejezve;

22. ENAR nyilvántartás: a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. § 5. pontja szerinti nyilvántartás;

23-24. * 

25. TIR: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint szabályozott tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszere.

Kvótarendszer

2-3. § * 

Felvásárló

4. § (1) *  Felvásárlóként az ismerhető el, aki az erre vonatkozó kérelmét benyújtja a Kincstárhoz, és megfelel a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i 595/2004/EK bizottsági rendelet 23. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak.

(2) *  A Kincstár a felvásárlót elismerő határozatát visszavonja, ha a felvásárló az e rendeletben, valamint az 595/2004/EK bizottsági rendeletben foglalt, felvásárlóra vonatkozó előírásokat megszegi. A Kincstár a visszavonásról értesíti a felvásárló székhelye vagy telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt.

(3) Az elismerés legkorábban a visszavonást követő hat hónap múlva a felvásárló írásbeli kérelmére újra megadható, feltéve, hogy a felvásárló eleget tesz az e rendeletben, valamint az 595/2004/EK bizottsági rendeletben meghatározott feltételeknek.

(4) *  A felvásárló a tejtermelővel kötött szerződéséről, illetve annak megszűnéséről a szerződéskötést, illetve a megszűnést követő hónap 28. napjáig a Kincstárt írásban értesíti.

(5) *  A tejtermelő jogosult az április 1. és március 31. közötti időszakon belül felvásárlót váltani.

(6) * 

(7) *  A tejtermelőnek meg kell győződnie arról, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló felvásárló rendelkezik-e a Kincstár általi elismeréssel. Az elismerést a felvásárló köteles a tejtermelőnek kérésére bemutatni. Ha a felvásárló elismerése visszavonásra kerül, a Kincstár az elismerés visszavonását a vele szerződéses jogviszonyban álló tejtermelővel harminc napon belül közli.

5. § *  (1) *  A tejtermelő gazdaságnak vagy a tejtermelő megbízása alapján a felvásárlónak az eladott (felvásárolt) tejet a tényleges zsírtartalom megállapításához termelőegységenként legalább havonta két alkalommal az 1. mellékletben felsorolt akkreditált laboratóriumok valamelyikében (a továbbiakban: akkreditált laboratórium) be kell vizsgáltatnia. A vizsgálatról a laboratórium tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány képezi a tejtermelővel történő elszámolás, valamint a Kincstárnak megküldött, a 14. § (1) bekezdése szerinti kimutatások alapját. A felvásárló saját nyilvántartásának, a tejtermelővel történő elszámolásának, valamint a Kincstárnak megküldött, a 14. § (1) bekezdése szerinti kimutatások adatainak meg kell egyezniük.

(2) *  Az akkreditált laboratórium a zsírvizsgálati eredményeket a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére.

6-13. § * 

Jelentések

14. § (1) *  A felvásárló köteles az adott év április 1. és az azt követő év március 31. közötti időszaka alatt a beszállított tej mennyiségéről és a felvásárolt tej tényleges zsírtartalmáról tejtermelőnkénti, illetve besszállítónkénti kimutatást a tárgyhót követő hónap 28-áig, illetve az adott év április 1. és az azt követő év március 31. közötti időszakában összesített kimutatást az adott évet követő év május 14-éig elkészíteni, és a Kincstárnak megküldeni.

(2) *  A felvásárló az (1) bekezdés szerinti havi és éves kimutatást a tejtermelővel történt elszámolásnak megfelelően köteles elkészíteni. A felvásárló jelentési kötelezettsége akkor is fennáll, ha érvényes szerződéssel rendelkező beszállítójától nem vett át tejet, vagy a termelő felvásárlói szerződése megszűnt, vagy az adott év április 1. és az azt követő év március 31. közötti időszakában felvásárlót váltott.

(3)-(4) * 

(5) *  Ha a felvásárló az (1) bekezdésben meghatározott összesített adatszolgáltatási kötelezettségét június 15-éig nem teljesíti, vagy az adatszolgáltatás tartalma a havi kimutatásokhoz viszonyítottan mennyiségi eltérést mutat, akkor a Kincstár húsz napon belül a felvásárlót tizenöt napos határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel.

(6)-(9) * 

Nyilvántartás, kimutatás

15. § *  (1) A felvásárlónak a telephelyein tejtermelőnkénti naprakész kimutatást és nyilvántartást kell vezetnie az egyes beszállításokról, a felvásárolt tej mennyiségéről, valamint a felvásárolt tej tényleges zsírtartalmáról az 1. melléklet szerinti akkreditált laboratórium által mért adatok alapján.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő dokumentumokat a kiállítás évének végétől számított három évig meg kell őrizni.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. § Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 595/2004/EK rendelete (2004. március 30.) a tej és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

b) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”).

18. § *  E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] hatályon kívül helyezett 1. § 7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. pontját, 2. §-át, 3. §-át, 4. § (6) bekezdését, 5-10. §-át, valamint 14. § (3) és (4) bekezdését az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

19. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 43/2008. (IV. 4.) FVM rendelet, azzal hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szeszesital-piac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről szóló 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdés d) pontja azzal, hogy e rendelkezést a 2010. február 5-től benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) A 18. §-ban foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. § *  E rendeletnek az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 69/2015. (XI. 2.) FM rendelettel [a továbbiakban: 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet] megállapított 14. § (1) és (2) bekezdését, valamint 15. §-át a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 14/2010. (II. 23.) FVM rendelethez

A tényleges zsírtartalom megállapítására akkreditált laboratóriumok:

a) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Budapesti Nyerstejminősítő Laboratórium,

b) Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. Gödöllői Nyerstejminősítő Laboratórium.

2. melléklet a 14/2010. (II. 23.) FVM rendelethez * 

A tejegyenérték meghatározása során a térfogat (liter) tömegre (kilogramm) történő átváltása esetén alkalmazandó képlet

1 liter tej = 1/0,971 kg tej;
1 kg vaj = 22,5 kg tej;
1 kg tejszín = 0,263 kg tej x a tejszín zsírtartalma (tömeg%);
1 kg tejföl = 0,263 kg tej x tejföl zsírtartalma (tömeg%);
1 kg túró = 5 kg tej;
1 kg joghurt = 1 kg tej;
1 kg sajt = 10 kg tej.

  Vissza az oldal tetejére