A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 25. alpontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/A. §-ában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés i) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenységre terjed ki.

2. § A Kormány az 1. mellékletben felsorolt szakértői szakterületek tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamarát (a továbbiakban: területi mérnöki kamara) jelöli ki.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) *  szakértői tevékenység: a közlekedéssel kapcsolatos műszaki, természettudományi jelenségek ok-okozati összefüggéseinek értékelése, az ehhez szükséges adatgyűjtési tevékenység végzése, az úszólétesítmények, légijárművek, vasúti járművek, egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmények, közúti járművek műszaki vizsgálatával, üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos dokumentáció összeállítása, szakvélemény készítése, ideértve a műszaki infrastruktúra hálózatokat és rendszereket is, kivéve az egyes közlekedési építményekkel kapcsolatos tervezői és szakértői tevékenységet;

b) *  eljáró hatóság:

ba) az 1. melléklet tekintetében a területi mérnöki kamara,

bb) a 2. melléklet tekintetében az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter,

bc) a ba) és a bb) alpont alá nem tartozó ügyekben a közlekedésért felelős miniszter.

4. § (1) Az 1. és 2. mellékletben felsorolt szakterületen szakértői tevékenységet az a személy végezhet, aki rendelkezik

a) a szakértői szakterülethez kapcsolódó képesítéssel; valamint

b) a szakképzettség megszerzését követően szerzett, a kérelmezett szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlattal.

(2) Ha az 1. és 2. melléklet a tevékenység folytatásához egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettségen túl szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség vagy egyéb szakképesítés meglétét írja elő, úgy a gyakorlati időt a szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség vagy egyéb szakképesítés megszerzésétől kell számítani.

(3) Szakmai gyakorlatként – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel –

a) felsőoktatási intézményben szaktárgy-oktatói,

b) az adott szakterülettel kapcsolatos kutatási, fejlesztési, oktatási,

c) szakterületi üzemeltetői,

d) egyéb, a szakterületnek megfelelő területen végzett

tevékenység vehető figyelembe.

(4) Szakmai gyakorlatként a 2. melléklet

a) 4. pontja szerinti szakterület esetében 500 ejtőernyős ugrás vagy a szakterülethez kapcsolódó legalább 5 év időtartamban folytatott oktatói tevékenység,

b) 5. pontja szerinti szakterület esetében 100 ejtőernyős ugrás, vagy a szakterülethez kapcsolódó legalább 5 év időtartamban folytatott szakterületi üzemeltetői vagy egyéb a szakterületen végzett tevékenység,

c) 6., 8–9., 13–14., 18., 20. és 22. pontja szerinti szakterület esetében a szakterülethez kapcsolódó legalább 5 év időtartamban folytatott oktatói tevékenység,

d) 12. pontja szerinti szakterület esetében a szakterülethez kapcsolódó legalább 5 év időtartamban folytatott légiforgalmi irányítói tevékenység,

e) 21. pontja szerinti szakterület esetében legalább 10 év időtartamban folytatott vitorlázógép-gyártási vagy vitorlázógép-üzemeltetési tevékenység,

f) 25. pontja szerinti szakterület esetében legalább 3 év időtartamban folytatott védelmi tiszti vagy védelmi oktatói tevékenység

folytatása szükséges.

(5) Több szakterület esetében a feltételek fennállását az egyes szakterületekre külön-külön kell vizsgálni.

5. § *  (1) A szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés során a szakértői tevékenységet folytatni szándékozó személy (a továbbiakban: bejelentő)

a) igazolja

aa) iskolai végzettségét, illetve szakképzettségét,

ab) szakképesítését;

b) ismerteti az érintett szakterületet;

c) ha a szakértői tevékenységet határozott időtartamban kívánja folytatni, meghatározza a tevékenység megkezdésének és megszüntetésének időpontját;

d) ha kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy – ha az a szakirány megállapítása érdekében szükséges – ismerteti a szakirány elbírálásához szükséges adatokat;

e) részletesen bemutatja az eddigi szakmai tevékenységet, ideértve a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét, idejét, a betöltött munka- vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesülését igazolja különösen az (1) bekezdés

aa) és ab) pontja szerinti oklevél, bizonyítvány, nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon megszerezhető oklevéllel történő egyenértékűség elismerésről szóló határozat.

6. § * 

7. § (1) A szakértői tevékenységet folytató személyekről, valamint azon személyekről, amelyek tekintetében a tevékenység folytatását megtiltotta, az eljáró hatóság egységes nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

a) szakértői tevékenység szakterületének megnevezése, jele,

b) nyilvántartási szám,

c) a nyilvántartásba történő felvétel időpontja,

d) az adatváltozás bejelentésének időpontja,

e) a 8. § (1) bekezdés szerinti intézkedés és annak időbeli hatálya.

(2) *  A szakértő tevékenységet folytató személyekről vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, melyet a polgári célú légiközlekedés vonatkozásában a közlekedésért felelős miniszter, az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter az interneten bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhető módon közzétesz.

8. § (1) *  Ha a szakértő tevékenységével vagy mulasztásával megszegi

a) a tevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, vagy

b) a szakmai szabályok rendelkezéseit úgy, hogy azzal kárt, vagy nem vagyoni sérelmet okoz és ennek tényét a bíróság jogerősen megállapította,

az eljáró hatóság a rendelkezések megszegőjét figyelmeztetésben részesíti, valamint – a figyelmeztetést követő egy éven belüli ismételt szabályszegés esetén – a tevékenység folytatását legfeljebb három év időtartamra megtiltja.

(2) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti intézkedését a nyilvántartásba bejegyzi. Az eljáró hatóság a nyilvántartásból az intézkedéssel kapcsolatos bejegyzést a megtiltás időtartamának lejártával törli.

9. § * 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)–(4) * 

(5) * 

1. melléklet a 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A területi mérnöki kamara által vezetett nyilvántartásban szereplő szakértői szakterületek

Szakterület megnevezése Képesítési feltétel A képesítés megszerzésétől számított szakmai gyakorlati idő
1. gépjármű-közlekedési műszaki
(javítás, karbantartás, járműértékelés)
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
2. környezetvédelem
a közlekedésben
a) okleveles gépészmérnök vagy
b) gépészmérnök vagy
c) okleveles közlekedésmérnök vagy
d) közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
3. közúti jármű vizsgálat a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
4. közúti járműtervezés műszaki a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
5. közúti pálya közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
e) szakirányú okleveles építőmérnök vagy
f) építőmérnök infrastruktúra mesterképzési szakon vagy
g) építőmérnök létesítmény mesterképzési szakon vagy
h) szakirányú építőmérnök vagy
i) építőmérnök alapképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
6. közúti jármű
közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés)
a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) szakirányú gépészmérnök vagy
h) gépészmérnök alapképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
7. közúti közlekedési forgalmi, tároló
és fenntartó létesítmények technológiai tervezése és fenntartása
a) okleveles gépészmérnök vagy
b) okleveles közlekedésmérnök vagy
c) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
e) okleveles építőmérnök vagy
f) építőmérnök infrastruktúra mesterképzési szakon vagy
g) építőmérnök létesítmény mesterképzési szakon
5 év
8. mobil rakodógép,
rakodásgépesítés
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
g) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
i) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
j) mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
9. *  vasúti és egyéb kötöttpályás áruszállítás a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
10. vasúti és egyéb kötöttpályás járműgépészet a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedési mérnök vagy
d) közlekedési mérnök
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
11. vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények fenntartása a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles építőmérnök vagy
d) építőmérnök
e) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
g) építőmérnök alapképzési szakon vagy
h) építőmérnök szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szakon vagy
i) építőmérnök infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakon vagy
j) építőmérnök létesítmény-mérnöki mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
12. *  vasúti és egyéb kötött pálya fenntartás a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles építőmérnök vagy
d) építőmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
i) építőmérnök alapképzési szakon vagy
j) építőmérnök infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakon vagy
k) építőmérnök létesítmény-mérnöki mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
13. *  vasúti és egyéb kötöttpályás térvilágítás a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
g) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
h) villamosmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
14. *  vasúti és egyéb kötött pálya
közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés)
a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
e) szakirányú okleveles építőmérnök vagy
f) építőmérnök infrastruktúra mesterképzési szakon vagy
g) építőmérnök létesítmény mesterképzési szakon vagy
h) szakirányú építőmérnök vagy
i) építőmérnök alapképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
15. *  vasúti és egyéb kötöttpályás jármű
közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés)
a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) szakirányú gépészmérnök vagy
h) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
i) szakirányú villamosmérnök vagy
j) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
k) szakirányú okleveles villamosmérnök vagy
l) villamosmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
16. *  vasúti és egyéb kötöttpályás távközlési-, erősáramú-,
jelző- és biztosítóberendezések
a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) szakirányú okleveles villamosmérnök vagy
f) szakirányú villamosmérnök vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
i) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
j) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év gyakorlat
17. *  helyi közforgalmú vasúti és egyéb kötöttpályás
távközlési-, erősáramú-, jelző- és biztosítóberendezési
a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) szakirányú okleveles villamosmérnök vagy
f) szakirányú villamosmérnök vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
j) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
18. helyi közforgalmú vasúti járműgépészet a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedési mérnök vagy
d) közlekedési mérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
19. *  helyi közforgalmú vasúti és egyéb kötött pályaszerkezeti a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles építőmérnök vagy
d) építőmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
g) építőmérnök alapképzési szakon vagy
h) építőmérnök szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szakon vagy
i) építőmérnök infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakon vagy
j) építőmérnök létesítmény-mérnöki mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
20. merevszárnyú repülőgép
műszaki tervezési, építési (teljes, hajtómű, sárkány, avionika)
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú gépészmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
21. forgószárnyú repülőgép műszaki tervezési, építési (teljes, hajtómű, sárkány, avionika) a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú gépészmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év

2. melléklet a 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A honvédelemért, valamint a közlekedésért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásban szereplő szakértői szakterületek * 

Szakterület megnevezése Képesítési feltétel A képesítés megszerzésétől számított szakmai gyakorlati idő
1. hajózási nautika a) szakirányú közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú üzemmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
e) hajóskapitány vagy hajóvezető „A” kategória és hajóvezető „B” kategória (96/50/EK irányelv szerint) tengerészkapitány (3000 BT, STCW95 szerint) vagy
f) hajóvezető „A” képesítés vagy
g) az e) és az f) pontban szereplő képesítésnek megfelelő uniós A vagy B kategóriájú hajóvezetői képesítés
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év, az e)–g) pontok szerinti végzettség esetén 5 év
2. hajózási műszaki a) szakirányú gépészmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú üzemmérnök vagy
d) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
e) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
h) géptiszti oklevél vagy
i) tengerész gépüzemvezető képesítés
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év, a h)–i) pontok szerinti végzettség esetén 5 év
3. hajózási közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) hajóskapitány vagy
j) hajóvezető „A” képesítés
k) az i) és a j) pontban szereplő képesítésnek megfelelő uniós A vagy B kategóriájú hajóvezetői képesítés
l) géptiszti oklevél
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év, az i)–l) pont szerinti végzettség esetén 8 év
4. ejtőernyő légi üzemeltetése a) textilmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök vagy
d) okleveles testnevelő tanár vagy
e) felderítő szakirányú katonai vezetői vagy
f) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
g) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
h) könnyűipari mérnök vagy
i) könnyűipari mérnök alapképzési szakon vagy
j) könnyűipari mérnök mesterképzési szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
m) katonai vezetői alapképzési szakon vagy
n) katonai vezetői mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
5. ejtőernyő tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) textilmérnök vagy
b) könnyűipari mérnök vagy
c) szakirányú gépészmérnök vagy
d) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
e) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
f) könnyűipari mérnök alapképzési szakon vagy
g) könnyűipari mérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
6. függővitorlázó légi üzemeltetése a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
7. függővitorlázó tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén 8 év
8. forgószárnyú légijármű légi üzemeltetése (5700 kg alatti max. felszállótömegű) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
j) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
m) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
n) villamosmérnök mesterképzési szakon
10 év
9. forgószárnyú légijármű légi üzemeltetése (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
j) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
m) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
n) villamosmérnök mesterképzési szakon
10 év
10. forgószárnyú légijármű műszaki üzemben tartása, karbantartása (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési szakon
10 év
11. forgószárnyú légijármű műszaki üzemben tartása, karbantartása (5700 kg alatti max. felszállótömegű) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési szakon
10 év
12. légiforgalmi szolgálatok a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési szakon
5 év
13. merevszárnyú légijármű légi üzemeltetési (5700 kg alatti max. felszállótömegű) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
j) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
m) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
n) villamosmérnök mesterképzési szakon
10 év
14. merevszárnyú légijármű légi üzemeltetési (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
j) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
m) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
n) villamosmérnök mesterképzési szakon
10 év
15. merevszárnyú légijármű műszaki üzemben tartása, karbantartása (5700 kg alatti max. felszállótömegű) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési szakon
10 év
16. merevszárnyú légijármű műszaki üzemben tartása, karbantartása (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési szakon
10 év
17. sikló, függőpálya, sífelvonó a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) okleveles építőmérnök vagy
f) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
g) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
i) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
j) építőmérnök alapképzési szakon vagy
k) építőmérnök szerkezet-építőmérnök mesterképzési szakon vagy
l) építőmérnök infrastruktúra-építőmérnök mesterképzési szakon vagy
m) építőmérnök létesítmény-mérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
18. siklóernyő légi üzemeltetése a) textilmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök vagy
d) okleveles testnevelő tanár vagy
e) felderítő szakirányú katonai vezetői vagy
f) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
g) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
h) könnyűipari mérnök vagy
i) könnyűipari mérnök alapképzési szakon vagy
j) könnyűipari mérnök mesterképzési szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
m) katonai vezetői alapképzési szakon vagy
n) katonai vezetői mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
19. siklóernyő tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) textilmérnök vagy
f) könnyűipari mérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
k) könnyűipari mérnök alapképzési szakon vagy
l) könnyűipari mérnök mesterképzési szakon
10 év
20. vitorlázógép légi üzemeltetése a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
10 év
21. vitorlázógép tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
10 év
22. levegőnél könnyebb légijármű légi üzemeltetése a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) okleveles textilmérnök vagy
d) textilmérnök vagy
e) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
f) szakirányú közlekedésmérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
k) könnyűipari mérnök alapképzési szakon vagy
l) könnyűipari mérnök mesterképzési szakon
10 év
23. levegőnél könnyebb légijármű tervezése, gyártása, javítása, karbantartása A gázégő tekintetében:
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
d) gépészmérnök mesterképzési szakon
A kupola tekintetében:
e) okleveles textilmérnök vagy
f) textilmérnök vagy
g) könnyűipari mérnök alapképzési szakon vagy
h) könnyűipari mérnök mesterképzési szakon
10 év
24. légiközelekedés-biztonsági műszaki (balesetelemzés) a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) okleveles textilmérnök vagy
j) textilmérnök vagy
k) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
l) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
m) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
n) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
o) villamosmérnök alapképzési szakon vagy
p) villamosmérnök mesterképzési szakon vagy
q) könnyűipari mérnök alapképzési szakon vagy
r) könnyűipari mérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
25. légiközlekedés védelmi a) szakirányú közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) rendvédelmi szakirányú végzettség vagy
d) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
e) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
h) védelmi igazgatási mesterképzési szakon
5 év
26. közúti szállítás, fuvarozás a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közgazdász vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
e) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
f) közgazdász gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakon vagy
g) közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon vagy
h) közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon vagy
i) logisztikai menedzsment mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
27. veszélyes áruk belvízi szállítása a) szakirányú közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közgazdász vagy
d) vegyészmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közgazdász gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakon vagy
j) közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon vagy
k) közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon vagy
l) logisztikai menedzsment mesterképzési szakon vagy
m) vegyészmérnök alapképzési szakon vagy
n) vegyészmérnök mesterképzési szakon
és ezen túl
o) belvízi alágazatra vonatkozó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítés
3 év
28. veszélyes áruk belvízi szállító eszközei a) szakirányú közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon
és ezen túl
g) belvízi alágazatra vonatkozó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítés vagy
h) az ADN szerinti különleges ismeretekről kiadott bizonyítvány
3 év
29. veszélyes áruk közúti szállítása a) szakirányú közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közgazdász vagy
d) vegyészmérnök
e) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közgazdász gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakon vagy
j) közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon vagy
k) közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon vagy
l) logisztikai menedzsment mesterképzési szakon vagy
m) vegyészmérnök alapképzési szakon vagy
n) vegyészmérnök mesterképzési szakon
és ezen túl
o) közúti alágazatra vonatkozó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítés
3 év
30. veszélyes áruk közúti szállításának járművei a) szakirányú közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
d) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
és ezen túl
g) közúti alágazatra vonatkozó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítés
3 év
31. veszélyes áruk légi szállítása a) szakirányú közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
d) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
és ezen túl
g) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által elfogadott veszélyes áru szállítási (DGR) képesítés
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai végzettség és alapfokozat esetén
8 év
32. veszélyes áruk vasúti szállítása a) szakirányú közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közgazdász vagy
d) vegyészmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
g) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
i) közgazdász gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakon vagy
j) közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon vagy
k) közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon vagy
l) logisztikai menedzsment mesterképzési szakon vagy
m) vegyészmérnök alapképzési szakon vagy
n) vegyészmérnök mesterképzési szakon
és ezen túl
o) vasúti alágazatra vonatkozó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítés
3 év
33. veszélyes áruk vasúti szállító eszközei a) szakirányú közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
és ezen túl
g) vasúti alágazatra vonatkozó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítés
3 év
34. vasúti fuvarozási,
szállítmányozási és fuvarjogi
jogász 10 év
35. *  vasúti és egyéb kötöttpályás személyszállítási jogi jogász 10 év
36. hajózási jogi jogász 10 év
37. vízi fuvarjogi jogász 10 év
38. közúti fuvarozási,
szállítmányozási és fuvarjogi
jogász 10 év
39. légiközlekedési jogi jogász 10 év